Anda di halaman 1dari 2

Tema 3 040924

Andningsorganen (kap. 21)


Ordlista med förklaringar

Andningsorganen
Övre luftvägarna Luftvägarna över struphuvudet (larynx) kallas
de övre luftvägarna. D.v.s. näsborrarna (nares),
näshålan (cavitas nasi el. nasalis), munnen
(cavitas oris) och svalget (pharynx).
Nedre luftvägarna Luftvägarna från struphuvudet (larynx) och
nedåt kallas de nedre luftvägarna. D.v.s.
luftstrupen (trachea), bronkerna och lungorna
(pulmones).
Cavitas nasi Nåshålan.
Septum nasi Nässkiljeväggen. Uppbyggd av ben, brosk och
bindväv.
Concha nasi superior, media & inferior Näsmusslan, övre, mellersta och undre. Veckad
yta som ger ytförstoring, klädd av en slemhinna;
ytliga, stora vener går här ger att den fungerar
som både luftfuktare och värmeväxlare.
Meatus nasi superior, media & inferior Näsgången, över, mellersta och undre.
Regio (area) olfactoria Nässlemhinnans luktområde.
Sinus paranasales Näsans bihålor.
Sinus maxillaris Bihålan som sitter i maxillan. Den största
bihålan.
Pharynx Svalget
Nasopharynx = epipharynx Nässvalget = övre svalget
Oropharynx = mesopharynx Munsvalget = mellersta svalget.
Laryngopharynx = hypopharynx Strupsvalget = nedre svalget.
Larynx Struphuvudet.
Cartilago thyroidea Sköldbrosket. Det största brosket i
struphuvudet.
Cartilago cricoidea Ringbrosket. Beläget mellan trachea och
sköldbrosket.
Cartilago arytenoidea Kannbrosket. Pyramidliknande form. Sitter
ovanpå ringbrosket.
Epiglottis Struplocket.
Plica vocalis Stämbanden.
Trachea Luftstrupen. Elastisk rör av brosk, glatt
muskulatur och bindväv.
Bifurcatio tracheae Luftstrupens delningställe.
Carina tracheae Delningskammaren i nedersta delen av
luftstrupen. Har aerodynamisk verkan.
Bronchus principalis dx. & sin. Huvudbronk (höger och vänster), en till vardera
lungan, utgående från bifurcatio tracheae.
Bronchus lobaris Bronkerna som går till de olika loberna i
lungorna.
Bronchus segmentalis Bronkerna som går till de olika segmenten i
loberna.
Bronchiolus Bronkiolerna, de minsta bronkerna.
Alveolus Alveolerna eller lungblåsorna. Det är här utbytet
O2 – CO2 sker.
Pleura Lungsäck, tvåbladig hinna som omger vardera
lungan. Består av enskiktat plattepitel på
bindvävunderlag. Det inre bladet, pleura
visceralis (pulmonalis) är förenat med lungan
och övergår vid lungporten i det yttre bladet ,
pleura parietalis, som bekläder
bröstkorgsväggen, mellangärdet och
mediastinum.
Pleura visceralis (pulmonalis) Inre bladet i lungsäcken.
Pleura parietlis Det yttre bladet i lungsäcken.
Cavum pleurale Utrymmet mellan de två bladen i lungsäcken
som innehåller en liten mängd vätska.
Cupula pleurale Lungsäckens övre kupolformade del.
Recessus costodiaphragmaticus Pleurasplat nedtill, mellan mellangärdet och
bröstkorgens sidovägg.
Pulmo, pulmones Lunga, lungor, uppbuggda av elastisk bindväv.
Apex pulmonis Lungans spets.
Basis pulmonis Lungans bas .
Hilum pulmonis Lungporten. Inträdesställe för bronken och
kärlen.
Radix pulmonis Lungroten. Består av huvudbronk, blod- och
lymfkärl, lymfknutor samt autonomt nervplexa.
Lobus superior, medius & inferior Lungans lober. Övre, mellersta och undre loben.
Höger lunga har alla 3 medan vänstra bara har 2
p.g.a. att hjärtat sitter ivägen.
Fissura obliqua & horizontalis Den spricka som är mellan de olika loberna.
Lungsegment Loberna är indelade i ytterligare delar. Dessa
kallas lungsegment.