Anda di halaman 1dari 38

BBM 3103

BAHASA DALAM KESUSASTERAAN


MELAYU

12/26/2006 1
Sistem Penilaian

„ Kertas Kerja Individu - 30 %


„ Pep Pertengahan Sem - 30 %
„ Pep Akhir Sem. - 40 %
„ Jumlah 100 %

12/26/2006 2
Pensyarah/Pengajar

„ Nama : ARBA’IE BIN SUJUD (Ph.D)


„ Jabatan : Jabatan Bahasa Melayu, FBMK
„ Fakulti : Fakulti Bahasa Moden dan
Komunikasi, UPM
„ Email : arbaie@fbmk.upm.edu.my
„ No Tel Pejabat : 03-89468749

12/26/2006 3
Rujukan Kursus
„ Buku Rujukan :
Arba’ie Sujud (2006). Retorika Bahasa dan
Apresiasi Sastera. Kuala Lumpur: Tinta
Press Sdn. Bhd.

Gorys Keraf (2004). Diksi dan Gaya Bahasa.


Jakarta: PT. Gramedia.

12/26/2006 4
Tanggungjawab Pelajar
Contohnya ialah:
„ Menghadiri Perjumpaan Bersemuka.

„ Menghadiri Tutorial di Pusat Pembelajaran.

„ Menduduki Peperiksaan Pertengahan.

„ Menduduki Peperiksaan Akhir.

„ Menyiapkan tugasan yang diberikan.

12/26/2006 5
Skop Perbincangan

„ Pengenalan Kursus
„ Penilaian / Pemberatan
„ Rangka/ PerincianTugasan
„ Agihan Kandungan Kursus.

12/26/2006 6
Pengenalan Kursus BBM 3103
„ Kursus Elektif Pengkhususan untuk Program BA (Bahasa
dan Linguistik dan Elektif bagi kursus-kursus lain.
„ Keperluan/Pra Syarat - Tiada
„ Sinopsis Kursus :
„ Tujuan Kursus : Memberikan pengetahuan yang
mendalam tentang penggunaan bahasa dalam teks
kesusasteraan yang membawa makna eksplisit dan
implisit, dan memupuk penghayatan terhadap
kesusasteraan.
„ Taraf Kursus : Elektif Pengkhususan
„ Kredit : 3 (3 + 0).

12/26/2006 7
Kertas Kerja Individu
„ Setiap pelajar dikehendaki menghasilkan satu
kertas kerja.
„ Tajuk kertas kerja ditetapkan/didaftarkan*.
„ Pelajar tidak boleh menukar tajuk tanpa
persetujuan pengendali kursus.
„ Sila berbincang dengan tutor untuk mendapat
gambaran terhadap skop tugasan yang
diberikan.
„ Pemberatan markah adalah 30 %.

12/26/2006 8
Peraturan Umum
„ Format Kertas kerja – Ilmiah- mengandungi tiga
bahagian (pendahuluan, perbincangan dan Kesimpulan).
„ Hasil kertas kerja asli dan patuhi etika ilmiah.
„ Penghantaran KK - Melalui pusat pembelajaran dan
dialamatkan ke Pusat Pendidikan Luar.
„ Penghantaran KK - Selewat-lewatnya pada minggu
kedua belas atau dua minggu sebelum peperiksaan
akhir semester bermula.
„ Kelewatan dalam menghantar kertas kerja boleh
menjejaskan markah.

12/26/2006 9
Format Penaipan

„ Ditaip menggunakan kertas bersaiz A4


berwarna putih.
„ Jarak taipan dua langkau.
„ Kepanjangan. 12– 18 halaman tidak
termasuk bibliografi.
„ Saiz huruf 12
„ Jenis Times New Roman atau Arial .
12/26/2006 10
Esei Ilmiah
„ Penulisan berdasarkan tajuk yang telah
ditetapkan. Sebarang perubahan atau pindaan
keatas tajuk tidak dibenarkan.
„ Format – Rasmi kertas kerja yang mengandungi:
a. Pendahuluan
b. Isi dan Perbahasaan
c. Kesimpulan
„ Bibliografi

12/26/2006 11
Pendahuluan
„ Pengertian dan konsep bagi tajuk yng
dibincangkan.
„ Objektif Kajian.
„ Pembatasan Kajian.
Penulisan dilakukan dalam bentuk
perenggan.
„ Pendahuluan 1-3 halaman.

12/26/2006 12
Isi dan Perbincangan

„ Berkaitan dengan skop atau batasan


kajian yang dinyatakan dalam
pendahuluan.
„ Gunakan bahan atau teks untuk tujuan
menganalisis.

12/26/2006 13
Rumusan Kesimpulan

„ Kepanjangan - 1-2 halaman sahaja


„ Merumuskan aspek-aspek yang telah
dibincangkan.
„ Dapatan kajian yang diperoleh.
„ Kaitkan dengan tajuk kertas kerja dan
objektif kertas kerja.

12/26/2006 14
Bibliografi
Sapardi Djoko Damono.1978. Sosiologi Sastra: Sebuah Penghantar Ringkas. Jakarta:
Jabatan Pendidikan dan Kebudayaan.

Scholes, Robert.1969. Elements of Poetry. London: Oxford University Press.

Schwartz, Joseph dan Roby C., Robert. 1969. Poetry: Meaning and Form. New York:
Mc Graw-Hill Book Company.

Scott, Wilburs. 1972. Five Approaches of Literary Critism. London: Collier Books.

Selden, Raman ( terjemahan ), 1989. Teori Kesusasteraan Sezaman. Kuala Lumpur:


Dewan Bahasa dan Pustaka.

Selden, R. and Widdowson, P., 1993. Contemporary Literary Theory. New York:
Harvester Wheatsheaf.

Shahnon Ahmad. September 1987. “Kesusasteraan dan Permasalahan Manusia”. Dewan


Sastera. Jld. 17.9, hal. 8-11.
12/26/2006 15
Skop Bersemuka 1
„ Pengenalan
„ Unit 1
„ Klasissme dan Retorik
„ Romantisisme dan Seni Bahasa

„ Realisme dan Seni Bahasa

„ Unit 2
„ Gaya Bahasa Fungsional dan Gaya Bahasa Sastera
„ Stilistik dan Seni Sastera

„ Pengucapan Seni Bahasa Satira

12/26/2006 16
Bahasa dalam Kesusasteraan
Melayu - Pengenalan
„ Tumpuan Bidang –
„ Bahasa atau Sastera?
„ Apa itu Bahasa?
„ Apa kata sarjana?
„ Apa itu SASTERA?
„ Apa yang dapat anda fahami?

12/26/2006 17
‘SASTERA’ dari sudut Bahasa

„ S – Seni Bahasa
„ A - Akaliah.
„ S - Sensitiviti
„ T - Tersurat dan Tersirat
„ E – Estetika
„ R - Realiti
„ A - Alternatif / Pelepasan Minda
12/26/2006 18
Hubungan Bahasa dan Sastera

„ Disiplin Ilmu Bahasa (Linguistik)


„ Fonologi
„ Morfologi

„ Sintaksis

„ Semantik

„ Aspek dan bahan Kesusasteraan Melayu


„ Tradisional dan moden
„ Prosa dan Puisi

„ Aliran dan Pemikiran

12/26/2006 19
Unit 1 – Teori Seni Bahasa dan
Aliran Makna
„ Klasissme dan Retorik
„ Romantisisme dan Seni Bahasa

„ Realisme dan Seni Bahasa

12/26/2006 20
Teori Retorik
„ Ahli retorik orang yang berketrampilan untuk
meyakinkan orang ramai.
„ Penekanan kepada aspek penggunaan dan
pengindahan gaya.
„ Tumpuan retorik kefasihan dan ketangkasan
bicara.
„ Persoalan moral dan kebijaksanaan kurang
dipentingkan.
„ Hal ini mendapat sanggahan daripada beberapa
tokoh – Socrates (hlm. 16)

12/26/2006 21
Kaedah Dialektik - Socrates
„ Kaedah soal jawab – Mengapa tidak ? (Why
not?).
„ Kebaikan itu adalah ilmu = menjurus kebenaran.
„ Socrates menganggap ahli retorik tidak serius
dalam mencari ‘kebenaran’. Mereka lebih
bersifat membanggakan diri.
„ Dua prinsip pengucapan seni Socrates
„ Mengemukakan definisi pendahuluan tajuk
„ Membahagiakn pokok bicara kepada bahagian2.

12/26/2006 22
Klasisisme dalam Kesusasteraan
„ Pengaruh teori klasik sangat besar.
„ Aspek pengaruh : kategori gaya, kualiti gaya,
istilah-istilah sastera,, prinsip penilaian, prinsip
ciptaan atau kreativiti, dan dasar teori gaya atau
stilistik.
„ Kategori Gaya: Gaya tinggi, gaya pertengahan,
Gaya mudah (hlm. 19).
„ Kualiti Gaya: Kemurnian, Kejelasan, Kewajaran
(hlm. 19).

12/26/2006 23
Aliran Klasisisme
„ Nasihat dan tanggungjawab sosial-sastera
sebagai medium pendidikan.
„ Tanggung jawab terhadap masyarakat
bersifat kolektif dan milik bersama.
„ Sastera berpaksikan fikiran dan akal budi
yang luhur dan berpekerti tinggi tanpa
dibaluti rasa keburukan.
„ Sastera yang terhasil adalah karya yang
bersifat bersih dan suci.

12/26/2006 24
Prinsip Aliran Klasisisme
„ Kebijaksanaan – Pemilihan diksi yang berkesan
berhasil memancarkan kebijaksanaan
berdasarkan makna-makna yang diungkapkan
secara luaran dan dalaman.
„ Kebenaran – Karya yang dihasilkan sewajarnya
mengungkapkan kebenaran bukan kepalsuan.
„ Keanggunan – merujuk kepada adab, tatasusila,
dan kehalusan berbahasa.
„ Kefasihan – kebolehan pengarang mengadun
dan memilih kata yang persis yang akhirnya
makna dapat disampaikan dengan persis.
„ Keadilan – aktiviti atau tatacara sesuatu itu
dibuat atau diperoleh.
12/26/2006 25
Aliran Romantisme
„ Penulis melahirkan gagasan atau ideanya
yang indah-indah tanpa cacat cela atau
sebarang kekurangan.
„ Jika kebahagian, maka kebahagian
digambarkan dengan penuh kesempurnaan.
„ Jika kesedihan, penulis menggambarkannya
sehingga mampu menitiskan air mata
pembaca.

12/26/2006 26
„ Aliran romantisme berteraskan sensitiviti
atau sensori yang sentimental sifatnya.
„ aliran ini menonjolkan perasaan dengan
mengkesampingkan pemikiran rasional
dan lain-lain pertimbangan.
„ Sifat emosional yang terungkap
menyebabkan karya-karya sastera
beraliran ini tidak berpijak di bumi nyata
dan kurang mementingkan aspek
kebenaran.

12/26/2006 27
Aliran Realisme
„ Aliran ini menggambarkan sesuatu
berdasarkan keseluruhan kenyataan atau
realiti yang sebenarnya ada.
„ Pemaparan kejadian dan peristiwa
dilihatkan secara teliti.
„ Sesuatu itu diperlihatkan secara logik
tanpa membawakan sesuatu yang
berlebih-lebihan sehingga terkeluar
daripada garis kerasionalan dan realitinya.
12/26/2006 28
„ Pemaparan tentang kisah, tokoh, watak
dan perwatakan dalam sesebuah karya
wujud secara alamiah.
„ Dapat ditafsir secara zahir dengan mata
hati tanpa diwarnai oleh sesuatu yang
boleh mengaburi kebenaran dan
sesahihan dalam dunia nyata.

12/26/2006 29
Hubungan Bahasa dalam Kajian
Sastera (Unit 2)
„ Pendekatan Stilistik
„ Pendekatan Analisis Wacana

„ Teori Semiotik

(Buku : Retorika Bahasa dan Apresiasi


Sastera – hlm. 1-24)

12/26/2006 30
Pendekatan Stilistik
„ Konsep – Penekanan terhadap aspek
kebahasaan. Ilmu tentang gaya dan
pemakaian bahasa.
„ Ilmu gabung – Linguistik dalam kajian
teks sastera
„ Tujuan – keberhasilan pengarang
mengolah bahasa yang dapat
mencerminkan pemikiran yang bersifat
imaginatif, figuratif, dan simbolik.

12/26/2006 31
Prinsip Stilistik
„ Bahasa sebagai punca kegiatan berkreatif.
„ Stilistik turut membicarakan persoalan dasar
sastera – aspek bahasa
„ Stilistik berhasil memperlihatkan gaya
keperibadian penulis.
„ Huraian terhadap pemilihan diksi dapat
dilakukan yang merentas disiplin linguistik
„ Membantu memahami makna yang sukar
„ Stilistik – memberi penekanan kepada
penghasilan karya
„ Stilistik – membantu menghurai penerimaan dan
penghargaan pembaca.
12/26/2006 32
Penyimpangan dalam Stilistik
„ Konsep penyimpangan - Pemakaian
bahasa yang terkeluar daripada keadaan
yang lazim.
„ Apa – morfologi, sentaksis
„ Kenapa ?
„ estetik
„ tujuan pemikiran

„ Maksud atau makna

12/26/2006 33
Pendekatan Analisis Wacana
„ Kajian tentang pelbagai fungsi bahasa dari sudut
penggunaannya dalam urutan ujaran.
„ Aspek yang dikaji ialah bahasa dari sudut
penggunaan.
„ Penekanan tidak hanya aspek tatabahasa tetapi
lebih mengutamakan aspek pemaknaan.
„ Analisis wacana meneliti bentuk bahasa yang
digunakan oleh penutur atau pendengar
sewaktu berkomunikasi.

12/26/2006 34
Teori Semiotik
„ Kajian yang melihat karya mempunyai
sistem tersendiri.
„ Kajian tentang sistem tanda dan kod.
„ Bentuk tanda dalam teori semiotik
„ Ikon – tanda yang menunjukkan persamaan
sifat
„ Indeks – Tanda yang mempunyai hubungan
alamiah
„ Simbol – Tanda yang mempunyai hubungan
bersifat arbitrari.
12/26/2006 35
Pep. Pertengahan Sem
„ Pemberatan – 30 %
„ Skop –
„ Unit 1 & Unit 2- Modul BBM 3103
„ Bahan dari Buku Retorika Bahasa dan
Apresiasi Sastera.
„ Format -Objektif dan Subjektif (Struktur)
„ Objektif – Konsep & Aplikasi (15 %)
„ Struktur – Konsep dan Aplikasi (15 %)

12/26/2006 36
Contoh Format Subjektif
1. Nyatakan ciri-ciri retorik berdasarkan pandangan beberapa
sarjana linguistik.
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
___________________________________________. (3 markah)

2. Jelaskan kepentingan ilmu linguistik dalam menganalisis karya


kreatif imaginatif?
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
__________________________________________.( 2 markah)

12/26/2006 37
Sekian, terima kasih
Manusia selalu terlupa bahawa
kekuatan kuasa kata yang yang ada
pada mereka adalah merupakan
senjata…. (Aristotle)

12/26/2006 38