Anda di halaman 1dari 1

Ratu Rosari - MB 545

(untuk SATB)

1 = Bes
Sedang

SATB

4/4

Lagu: Dari Belanda tradisional; Syair: S.K.B. no. 321


Arsm.: A. Henri Yulianto

3_ _ _ _4_ 5_( -_3)_ 5 | 1>

7_ _ _ _6_

5(_ -_4)_ 3 | 5

6_ _ _ _6_ 7(_ -_6)_ 5_ _ _ _7_ | 2>_( -_1)>_ 7_ _ _ _6_

5 |

1.

Ra - tu ro- sa

- ri,

bun - da Tu - han - ku, eng-kau me- la - hir-kan kha - lik du - ni - a.

2.

Ra - tu ro- sa

- ri,

bun - da ter - su - ci, de- ngar-lah la - gu pu - ji

3.

Ra - tu ro- sa

- ri,

bun - da peng-a

~
[S

cf

- sih, ha - rap- an yg tung-gal da - lam ba - ha - ya.

rit.

6_ _ _ _ _7_

1>_ _ _.= =5=

5 | 5_( -_7)_

1_> _ _ _ _2_>

3>_ _ _.= =2>=

[A

6_ _ _ _ _7_

1>_ _ _.= =5=

5 | 5(_ -_4)_

3_ _ _ _ _4_

3_ _ _.= =3=

3 |

[T

6_ _ _ _ _7_

1>_ _ _.= =5=

5 | 5_( _-7)_

1>_ _ _ _ _1>_

7_ _ _.= =7=

1> |

[B

6_ _ _ _ _7_

1>_ _ _.= =5=

5 | 5_( -_7)_

6_ _ _ _ _6_

5/_ _ _.= =5/=

6 |

` 1.

Di

de - pan

tah - ta - mu

2.

De -

ngan te

3.

Se -

la - mat - kan ka - mi

- guh ha - ti

- an rak- yat- mu.

1> |

rak - yat - mu ber - mo - hon;


ber - se

- rah pa - da - mu;

de - ngan ro - sa

- ri

- mu;

a tempo

[S

1>

5_ _ _ _5_

5_ _ _ _4_ | 3( - -2) 5 . | 1>

5_ _ _ _5_

5_ _ _ _4_ | 3( - - -2)

. ]

[A

3_ _ _ _3_

3_ _ _ _2_ | 1( - -2) 3( - -4) | 5

3_ _ _ _3_

3_ _ _ _2_ | 1( - - -7<)

. ]

[T

1>

3>_ _ _ _2>_

1>

7_ _ _ _6_ | 5( - -4) 5( - -7) | 1>

3>_ _ _ _2>_

1>

7_ _ _ _6_ | 5( - - -4)

. ]

[B

1_ _ _ _1_

2_ _ _ _2_ | 5( - -4) 3( - -2) | 3

1_ _ _ _1_

2_ _ _ _2_ | 5

. ]

` 1.

ban - tu - lah ka - mi Ma - ri -

a,

ban - tu - lah ka - mi Ma - ri

a.

2.

lin -dung-i

ka - mi Ma - ri -

a,

lin -dung-i

ka - mi Ma - ri

a.

3.

do - a - kan ka - mi Ma - ri -

a,

do - a - kan ka - mi Ma - ri

a.

aransemen+pengetikan: 27 September 2011 16.15-17.00 wib


revisi: 06 Oktober 2011 04.10-04.14 wib

Ratu Rosari - MB 545 (SATB)

1/1