Anda di halaman 1dari 19

PEPERIKSAAN PERCUBAAN BERSAMA

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2009ANJURAN
PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUA
SEKOLAH MENENGAH CAWANGAN NEGERI PERLIS


ADDITIONAL MATHEMATICS
Paper 2
Kertas 2

Two and a half hours
Dua jam tiga puluh minitJANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU


1. Kertas soalan ini adalah dalam dwibahasa..

2. $oalan dalam Bahasa Inggeris mendahului soalan yang sepadan dalam
Bahasa Melayu.

. alon dikehendaki membaca maklumat di halaman belakang kertas soalan
ini.

Kertas soalan ini mengandungi 19 halaman bercetak


SULIT
3472/2
AdditionaI
Mathematics
Paper 2
Ogos
2009
2
1
2 Jam
2
The following formulae may be helpful in answering the questions. The symbols given are
the ones commonly used.
#umus-rumus berikut boleh membantu anda menjawab soalan. $imbol-simbol yang diberi
adalah yang biasa digunakan.
ALGEBRA
1
a
ac b b
x
2
4
2

=

2
n m n m
a a a

= -
3
n m n m
a a a

=
4
mn n m
a a =
5 n m mn
a a a
4 4 4 =
6 n m
n
m
a a a
4 4 4 =
7 m n m
a
n
a
4 4 =
CALCULUS
1
/x
/:
;
/x
/;
:
/x
/
:; = =
2
2

;
/x
/;
:
/x
/:
;
/x
/
;
:

= =
3
/x
/:
/:
/
/x
/
- =
4 Area under a curve
:as / bawah lengk:ng

b
a
/x 4r atau

b
a
/ x
5 V4ume enerated/Is5a/: fanaan
/x
b
a

2
6 4r atau

b
a
/ x
2
6

8
a
b
b
c
c
a
4
4
4 =
9 / n a T
n
1 =
10 | 1 2 |
2
/ n a
n
S
n
=
11
1
=
n
n
ar T
12

1
1
1
1
1

= r
r
r a
r
r a
S
n n
n

13 1
1

r
r
a
S

GEOMETRY

1 Distance/arak
2
2 1
2
2 1
x x

2 Midp4int/T9k 9engah
x,

2
2 1 2 1
x x


3 A p4int dividin a sement 41 a ine/T9k ang
Membahag s:a9: 9embereng gars
x,

n m
m n
n m
mx nx
2 1 2 1


4 Area 41 triane/ :as seg9ga

2
1
3 1 2 3 1 2 1 3 3 2 2 1
x x x x x x

5
2 2
x r =

6
2 2
`
x
f x
r

=
3

STATISTICS/S1A1IS1IK
1

x
x

=

2

=
1
1x
x

3

x x


=
2

o
2
2
x


=
1
x x 1
2

o
2
2
x
1
1x


5
1

m
m

=
2
1

6 100
0
1
- =
"
"
I
7

I
I

8.

r n
n
P
r
n

=

9.

r r n
n

r
n

=
10 P P P P Y =

11 1 = = =

6 5 6 5 r X P
r n r
r
n


12 Mean/ Mn n5 =

13 n56 = o

14
o

=
X
Z
TRIGONOMETRY/ 1RICOAOME1RI

1 Arc enth 7 r s =
Panfang lengkok 7 f s =

2 Area 41 sect4r 7
2
2
1
r =
:as sek9or, 7
2
2
1
f =

3 1 c4s sin
2 2
=

4
2 2
tan 1 sec =

5
2 2
c4t 1 c4sec =

6 c4s sin 2 2 sin =

7
2 2
sin c4s 2 c4s =
1 c4s 2
2


2
sin 2 1

8 sin c4s c4s sin sin =

9 sin sin c4s c4s c4s =

10tan tan 1
tan tan
tan

=

11

2
tan 1
tan 2
2 tan

=

12

a
sin sin sin
= =

13 bc c b a c4s 2
2 2 2
=

14 Area 41 triane/ :as seg9ga
absin
2
1
4
SECTION A
ahagan
|40 marks/markah|
Answer , questi4ns.
awab 802:, soalan.

1. S4ve the simutane4us equati4ns 4 3 = x and 0 4 =

x
x

.
Give y4ur answers c4rrect t4 3 decima paces.
Selesakan 5ersamaan seren9ak 4 3 = x /an 0 4 =

x
x

.
er fawa5an an/a 9e5a9 ke5a/a 3 9em5a9 5er5:l:han.
|5 marks/markah|

2. It is iven that the equati4n 41 a curve is 7 4 3
3
= x x .
ber bahawa 5ersamaan s:a9: lengk:ng alah 7 4 3
3
= x x .
ind
ar
a the vaue 41 10
2
2

/x
/
/x
/
x when x 1

nla bag 10
2
2

/x
/
/x
/
x a5abla x1 |3 marks/markah|

- the maximum p4int 41 the curve.
99k maksm:m lengk:ng 9:.
|3 marks/markah|


3. a Sketch the raph 41 1 c4s 2 = x 14r 6 2 0 A A x .
akar gra1 1 c4s 2 = x untuk 6 2 0 A A x . |4 marks/markah|

- Hence usin the same axes sketch a suita-e straiht ine t4 1ind the num-er 41
s4uti4ns 14r the equati4n
2
3
c4s =
6
x
x 14r 6 2 0 A A x
o
.
State the num-er 41 s4uti4ns.

Se9er:sna /engan mengg:nakan 5aks ang sama, lakar sa9: gars l:r:s ang
ses:a :n9:k mencar blangan 5enelesaan bag 5ersamaan
2
3
c4s =
6
x
x :n9:k
6 2 0 A A x
o
.
a9akan blangan 5enelesaan 9:. |3 marks/markah|

5
4. Diaram 1 sh4ws part 41 severa squares 14rmed 1r4m a r4 41 wire 41 enth
17.6 m.

Rafah 1 men:nf:kkan sebahagan /ar5a/a bebera5a segem5a9 sama ang
/ben9:k /ar5a/a seg:l:ng /awa ang 5anfangna 17.6 m.

Diaram 1
Rafah 1

The side 41 the smaest square is 3 cm. The measurement 41 the side 41 each
su-sequent square increases -y 2 cm .

Panfang ss bag segem5a9 sama 9erkecl alah 3 cm. Uk:ran 5anfang bag ss
segem5a9 sama ang berk:9na ber9ambah sebanak 2 cm.


a ind the maximum num-er 41 squares that can -e 14rmed.
ar blangan maksm:m segem5a9 sama ang /a5a9 /ben9:k.
|3 marks/markah|

- Determine which square has a perimeter 41 108 cm.
Ten9:kan segem5a9 sama ang kebera5akah mem5:na
5erme9er 108 cm
|2 marks/markah|

c ind the perimeter 41 the arest square
arkan 5erme9er bag segem5a9 sama 9erbesar.

|2 marks/markah|

6
5. Diaram 2 sh4ws a semicirce P"R with centre O.
Rafah 2 men:nf:kkan s:a9: sem b:la9an P"R , ber5:sa9 O.


|Use / G:na 142 . 3 = 6 |

Given that OR "R 10 cm 1ind
ber OR "R 10 cm , car

a \ PO" in radians
\ PO" /alam ra/an, |2 marks/markah|


- the perimeter in cm 41 the sect4r "OR
5erme9er , /alam cm , bag sek9or "OR
|3 marks/markah|

c the area in cm
2
41 the shaded rei4n.
l:as, /alam cm
2
, bag kawasan berlorek.
|3 marks/markah|P
O R
"
Diaram 2
Rafah 2
7
6. Ta-e 1 sh4ws the 1requency distri-uti4n 41 the masses 41 a r4up 41 students.
a/:al 1 men:nf:kkan 9ab:ran kekera5an bag fsm ba/an ang /5eroleh
/ar5a/a sek:m5:lan 5elafar .

Mass k
sm k
requency
Kekera5an
41-45 18
46-50 20
51-55 40
56-60 26
61-65 12
66-70 10

Ta-e 1
a/:al 1


a Cacuate the 1irst quartie mass 41 the distri-uti4n.
9:ng k:ar9l 5er9ama fsm ba/an bag 9ab:ran 9:.
|3 marks/markah|
- Use 9he gra5h 5a5er 9o answer 9hs 6:es9on.
G:nakan ker9as gra1 :n9:k menfawab soalan n.

Usin a scae 41 2 cm t4 5 k 4n the h4riz4nta axis and 2 cm t4 5 students 4n the
vertica axis draw a hist4ram t4 represent the 1requency distri-uti4n 41 the
masses.
engan mengg:nakan skala 2 cm ke5a/a 5 kg 5a/a 5aks meng:1:k /an 2 cm
ke5a/a 5 orang 5elafar 5a/a 5aks mencancang, l:kskan seb:ah hs9ogram :n9:k
mewakl 9ab:ran 1rek:ens bag fsm ba/an n.

ind the m4de sc4re.
ar skor mo/.
|4 marks/markah|


8
S0.943 B
,,,3
|40 marks|
Answer 14:7 questi4ns 1r4m this secti4n.
awab 025,9 s4aan daripada -ahaian ini

7. Ta-e 2 sh4ws tw4 varia-es x and which are 4-tained 1r4m an experiment. The
varia-es are reated -y the equati4n 1 =
x
k

h
where h and k are c4nstants.

a/:al 2 men:nf:kkan /:a 5emboleh:bah x /an ang //a5a9 /ar5a/a sa9:
eks5ermen. Pemboleh:bah-5emboleh:bah 9: /h:b:ngkan oleh 5ersamaan
1 =
x
k

h
/engan kea/aan h /an k alah 5emalar.

x 1.5 2.0 2.5 3.0 4.0 5.0 10.0
y 1.05 1.30 1.56 1.75 2.08 2.38 3.1

Ta-e 2
a/:al 2
a Based 4n Ta-e 2 c4nstruct a ta-e 14r the vaues 41

1
and
x
1
.
er/asarkan a/:al 2, bna sa9: fa/:al bag nla-nla

1
an/
x
1
.
|2 marks/markah|

- P4t the raph

1
aainst
x
1
, usin a scae 41 2 cm t4 0.1 unit 4n -4th axes.
Hence draw the ine 41 -est 1it.

Plo9kan gra1

1
melawan
x
1
, /engan mengg:nakan skala 2 cm ke5a/a 0.1 unit
5a/a ke/:a-/:a 5aks.
Se9er:sna l:kskan gra1 gars l:r:s 5en:aan 9erbak.
|3 marks/markah|

c Use y4ur raph in - t4 1ind the vaue 41
G:nakan gra1 an/a / - :n9:k mencar nla

i h,
ii k.
|5 marks/markah|


9
8. Diaram 3 sh4ws a triane O. The straiht ine O intersects the straiht
ine at .
Rafah 3 men:nf:kkan seg9ga O. Gars l:r:s O berslang /engan
gars l:r:s / .
Diaram 3
Rafah 3
It is iven that O O b O a O
4
3
and 2
= =
= = = = .
ber bahawa b O a O 2
= =
= = = /an .
4
3
O O =

a Express in terms 41
=
a and
=
b
Ungka5kan /alam seb:9an
=
a /an
=
b .
i O
ii
|3 marks/markah|
- It is iven that O m = and n = .
ber bahawa O m = /an n = .
i Express in terms 41 m
=
a and
=
b .
na9akan /alam seb:9an m,
=
a /an
=
b .
ii Express in terms 41 n
=
a and
=
b .
na9akan /alam seb:9an n,
=
a /an
=
b .
|2 marks/markah|

c Usin and 1r4m - 1ind the vaue 41 m and 41 n.
engan mengg:nakan /an /ar (b), carkan nla m /an nla n.
|5 marks/markah|


O


10
9. Diaram 4 sh4ws the curve 2
2
2
=
x
. The straiht ine "R is the n4rma t4
the curve at 10 4 .
Rafah 4 men:nf:kkan lengk:ng 2
2
2
=
x
. Gars l:r:s "R a/alah normal
ke5a/a lengk:ng 9: 5a/a 10 4 .Diaram 4
Rafah 4

Cacuate
9:ng

a the equati4n 41 QR
5ersamaan "R, |3 marks/markah|

- the area 41 the shaded rei4n
l:as ran9a: ang berlorek. |4 marks/markah|

c the v4ume 41 rev4uti4n in terms 41 6 when the rei4n -4unded -y the curve
the straiht ine 4 = x and the axs is r4tated thr4uh 360

a-4ut the
axs x .

Is5a/: ang /fanakan, /alam seb:9an 6 ,a5abla ran9a: ang /ba9as oleh
lengk:ng 9: , gars l:r:s x 4 /an 5aks- /ksarkan melal: 360

5a/a
5aks-x
|3 marks/markah|

11
10. S4uti4ns -y scae drawin wi n4t -e accepted.
Penelesaan secara l:ksan berskala 9/ak /9erma.

Diaram 5 sh4ws three p4ints 0 4 4 9 and 2 3. and M are
straiht ines. M is the midp4int 41 .
Rafah 5 men:nf:kkan 9ga 99k 0 4 4 9 /an 2 3. /an M alah
gars l:r:s. M alah 99k 9engah .ind
ar

a the c44rdinates 41 the p4int M |1 mark/markah|
koor/na9 99k M

- the equati4n 41 the ine that passes thr4uh M and perpendicuar t4 M

5ersamaan gars l:r:s ang melal: 99k M /an berserenfang /engan M
|4 marks/markah|

c the area 41 the quadriatera OM
l:as ssem5a9 OM |2 marks/markah|

d the equati4n 41 the 4cus 41 a m4vin p4int P such that
3
2
=
P
P
.
5ersamaan lok:s 99k bergerak P /engan kea/aan
3
2
=
P
P
.
|3 marks/ markah|


Diaram 5
Rafah 5M
x

O
12
11. a A survey sh4ws that 20 41 the y4uths 1r4m Taman Raja 4wn a -icyce.
Sa9: kafan men:nf:kkan bahawa 20 remafa /ar Taman Rafa
mem5:na baskal.

I1 8 y4uths 1r4m Taman Raja are ch4sen at rand4m cacuate the
pr4-a-iity that
ka 8 orang remafa /ar Taman Rafa /5lh secara rawak, h9:ng
kebarangkalan bahawa

i exacty 3 41 them 4wn a -icyce
9e5a9 3 orang mem5:na baskal,

ii m4re than 2 4wn a -icyce.
lebh /ar5a/a 2 orang mem5:na baskal.
|5 marks/markah|


- The mass 41 a packet 41 -iscuits pr4duced -y a 1act4ry 144ws a n4rma
distri-uti4n with a mean 41 240 and a variance 41 144
2
.
sm bag sa9: 5ek bsk:9 ang /haslkan oleh seb:ah klang a/alah
mengk:9 9ab:ran normal /engan mn 240 g /an ;aran 144 g
2
.

i ind the pr4-a-iity that the mass 41 a packet 41 -iscuits ch4sen at
rand4m 1r4m the 1act4ry wi -e m4re than 235 .

ar kebarangkalan bahawa sa9: 5ek bsk:9 ang /5lh secara
rawak mem5:na fsm melebh 235 g.

ii It is 14und that 35.2 41 the packets 41 -iscuits pr4duced have a
mass 41 ess than m . ind the vaue 41 m.

/a5a9 bahawa 35.2 /ar5a/a 5ek-5ek bsk:9 ang /haslkan
mem5:na fsm k:rang /ar5a/a m g. ar nla m.
|5 marks/markah|
13
S0.943 C
B,,,3 C
|20 marks/markah|

Answer 94 questi4ns 1r4m this secti4n.
awab /:, soalan /ar5a/a bahagian n.

12. Diaram 6 sh4ws the p4siti4ns and the directi4ns 41 m4ti4n 41 tw4 4-jects P and
" m4vin in a straiht ine . O-ject P passes thr4uh p4int and 4-ject "
passes thr4uh p4int simutane4usy. The distance is 50 m.

Rafah 6 men:nf:kkan ke/:/:kan /an arah gerakan /:a obfek P /an "
ang bergerak 5a/a s:a9: gars l:r:s . Obfek P melal: 99k /an obfek "
melal: 99k secara seren9ak. arak alah 50 m.


Diaram 6
Rajah 6

The ve4city 41 4-ject P ;
5
ms
-1
is iven -y ;
5
5 + 49 - 9
2
where 9 is the time in
sec4nds a1ter passin thr4uh p4int . O-ject " traves with a c4nstant ve4city 41
3 ms
-1
. O-ject P st4ps instantane4usy at p4int . Assume that the
directi4n 41 m4ti4n t4wards the riht is p4sitive.

alaf: obfek P, ;
5
ms
-1
di-eri 4eh ;
5
5 + 49 - 9
2
/ mana 9 alah masa, /alam
saa9, sele5as melal: 99k . Obfek " bergerak /engan halaf: malar 3 ms
-1
. Obfek
P berhen9 seke9ka 5a/a 99k . ngga5 5ergerakan arah sebelah kanan a/alah
5os91.

ind
ar
a the initia ve4city 41 4-ject P in ms
-1

halaf: awal obfek P, /alam ms
-1
,
|1 mark/markah|

- the maximum ve4city 41 4-ject P in ms
-1

halaf: maksm:m obfek P, /alam ms
-1
,
|3 marks/markah|

c the distance in m -etween 4-ject P and " when 4-ject P is at the p4int .
farak, /alam m, an9ara obfek P /an " bla obfek P bera/a 5a/a 99k .
|6 marks/markah|
" P14
13. Ta-e 3 sh4ws the price indices and percentaes 41 usae 41 1ive materias P " R,
S and T used in the pr4ducti4n 41 a type 41 radi4.
a/:al 3 men:nf:kkan n/eks harga /an 5era9:s 5engg:naan lma fens bahan P
" R, S dan T ang /g:nakan :n9:k menghaslkan sefens ra/o.

Materia
ahan
Price index 14r the year 2008
-ased 4n the year 2007
In/eks harga 9ah:n 2008
berasaskan 9ah:n 2007

Percentae 41 Usae
Pera9:s Pengg:naan )
P 110 15
" 106 25
R 130 40
S x 5
T 120 15

Ta-e 3
a/:al 3
a Cacuate
9:ng
i the price 41 " in the year 2007 i1 its price in the year 2008 is RM250.
arga " 5a/a 9ah:n 2007 fka hargana 5a/a 9ah:n 2008 alah
RM250.

ii the price index 41 R 14r the year 2008 -ased 4n the year 2004 i1 its
price index 14r the year 2007 -ased 4n the year 2004 is 105.
In/eks harga R 5a/a 9ah:n 2008 berasaskan 9ah:n 2004 fka n/eks
hargana 5a/a 9ah:n 2007 berasaskan 9ah:n 2004 alah 105.
|5 marks/markah|

- The c4mp4site index 41 the pr4ducti4n 41 the radi4 14r the year 2008 -ased
4n the year 2007 is 120.
ombor n/eks g:bahan kos 5enghaslan ra/o 9: 5a/a 9ah:n 2008
berasaskan 9ah:n 2007 alah 120.

Cacuate
9:ng

i the vaue 41 x.
nla x.

ii the sein price 41 the radi4 in the year 2007 i1 the c4rresp4ndin
sein price in the year 2008 was RM288.
arga f:alan ra/o 9: 5a/a 9ah:n 2007 fka harga f:alan ang
se5a/an 5a/a 9ah:n 2008 alah RM288.
|5 marks /markah|
15
14. A sh4p ses tw4 types 41 ch4c4ates and . In a day the sh4p ses x packets 41
ch4c4ates and packets 41 ch4c4ates -ased 4n the 144win c4nstraints

Seb:ah ke/a menf:al /:a fens cokla9, /an . alam sa9: har, ke/a 9:
menf:al x 5ake9 cokla9 /an 5ake9 cokla9 , ber/asarkan kekangan berk:9.

I The num-er 41 packets 41 ch4c4ates s4d is at east 12.
langan 5ake9 cokla9 ang /f:al a/alah sek:rang-k:rangna 12.

II The num-er 41 packets 41 ch4c4ates is at east tw4-thirds that 41
ch4c4ates .
langan 5ake9 cokla9 a/alah sek:rang-k:rangna /:a 5er9ga blangan
5ake9 cokla9 .

III The t4ta num-er 41 packets 41 ch4c4ates s4d is at m4st 75.
:mlah blangan 5ake9 cokla9 ang /f:al a/alah selebh-lebhna 75.

a rite d4wn three inequaities 4ther than x _ 0 and _ 0 which satis1y the
a-4ve c4nstraints.
T:ls 9ga ke9aksamaan, selan x _ 0 /an _ 0 ang memen:h sem:a
kekangan / a9as.
|3 marks/markah|

- Usin a scae 41 2 cm t4 10 units 4n -4th axes c4nstruct and shade the rei4n
R which satis1ies a the a-4ve c4nstraints.
engan mengg:nakan skala 2 cm ke5a/a 10 :n9 5a/a ke/:a-/:a 5aks, bna
/an lorekkan ran9a: R ang memen:h sem:a kekangan / a9as.
|3 marks/markah|

c Use y4ur raph in - t4 1ind
G:nakan gra1 an/a / - :n9:k mencar

i the rane 41 packets 41 ch4c4ates i1 the num-er 41 packets 41
ch4c4ates is 30
f:la9 blangan 5ake9 cokla9 fka blangan 5ake9 cokla9 alah 30

ii the maximum t4ta pr41it in a day i1 the pr41it 14r a packet 41
ch4c4ates is 50 sen and 14r a packet 41 ch4c4ates is 40 sen.
f:mlah ke:n9:ngan maksm:m sehar ang /5eroleh fka
ke:n9:ngan bag sa9: 5ake9 cokla9 alah 50 sen /an bag sa9:
5ake9 cokla9 alah 40 sen.
|4 marks/markah|
16
15. Diaram 7 sh4ws quadriatera KM.
Rafah 7 men:nf:kkan ssem5a9 KM.

Diaram 7
Rafah 7
It is iven that K 15.26 cm K 8.5 cm M 7.5 cm
o
M 137 = \ and

o
K 40 = \ .
ber bahawa K 15.26 cm K 8.5 cm, M 7.5 cm
o
M 137 = \ /an

o
K 40 = \ .

a Cacuate
9:ng
i the enth in cm 41
5anfang, /alam cm, bag ,

ii M \

iii the enth in cm 41 M.
5anfang, /alam cm. bag M.
|6 marks/markah|

- P4int

ies 4n such that

M M and M \

M \
T9k

9erle9ak / a9as /engan kea/aan

M M /an M \

M \

i Sketch

M.
akarkan

M.

ii Cacuate the area in cm
2
41

M.
9:ng l:as, /alam cm
2
, bag

M.
|4 marks/markah|

END O QUESTION PAPER
KERTAS SOALAN TAMAT
8.5 cm.
15.26 cm
7.5 cm
137H
40H
M
L
K
J

K


M
17
#T # CDDTES
MAKLUMAT UNTUK ALON

1. This question paper consists of three sections: Section A Section B and
Section C.

Kertas soalan ini mengandungi tiga Bahagian: Bahagian A Bahagian B dan
Bahagian C.

2. nswer all questions in Section A four questions in Section B and two questions
in Section C.

awab 802:a soalan dalam Bahagian A, 025at soalan dalam Bahagian B dan
d:a soalan dalam bahagian C.

. Write your answer on the "buku jawapan provided. f the "buku jawapan is
insufficient you may ask for "helaian tambahan from the invigilator.

awapan anda hendaklah ditulis dalam buku jawapan yang disediakan. $ekiranya
buku jawapan tidak mencukupi, sila dapatkan helaian tambahan daripada
pengawas peperiksaan.

4. Show your working. t may help you to get marks.

Tunjukkan langkah-langkah penting dalam kerja mengira anda. Ini boleh
membantu anda untuk mendapatkan markah.

5 The diagrams in the questions provided are not drawn to scale unless stated.

#ajah yang mengiringi soalan tidak dilukis mengikut skala kecuali dinyatakan.

6. The marks allocated for each question and sub-part of a question are shown in
brackets.

Markah yang diperuntukkan bagi setiap soalan dan ceraian soalan ditunjukkan
dalam kurungan.

7. list of formulae is provided on page 2 and .
$atu senarai rumus disediakan di halaman 2 dan 3.

8. Graph papers and the normal distribution table are provided.
Kertas graf dan sifir taburan normal disediakan.

9. You may use a non-programmable scientific calculator.
Anda dibenarkan menggunakan kalkulator saintifik yang tidak boleh diprogram.

10. Tie the "helaian tambahan and graph papers together with the "buku jawapan
and hand in to the invigilator at the end of the examination.

Ikat helaian tambahan dan kertas graf bersama-sama dengan buku jawapan dan
serahkan kepada pengawas peperiksaan anda pada akhir peperiksaan.
1819
ama : .........................

Tingkatan : ..............

rahan Kepada Calon :

1. Tulis nama dan tingkatan anda pada ruang yang disediakan.

2. Tanda ( / ) untuk soalan yang dijawab.

. Ceraikan helaian ini dan ikat sebagai muka hadapan bersama-sama dengan buku
jawapan.


Bahagian Soalan Soalan yang dijawab arkah Penuh arkah diperolehi
(Untuk kegunaan
Pemeriksa)

1 5
2 6
7
4 7
5 8
6 7
B
7 10
8 10
9 10
10 10
11 10
C
12 10
1 10
14 10
15 10
Jumlah 100