Anda di halaman 1dari 20

TOPIK 1 : PENGENALAN ILMU KETAMADUNAN BAB 1- BAB 7 1.

Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan di dalam Bahasa Arab untuk memberi maksud civilization kecuali. A B C D 2. Hadarah Harakah Maddana Umran

Berikut adalah elemen-elemen asas pembentukan tamadun kecuali: A Hayat penghidupan stabil yang panjang. B Lahir dan berkembangnya daya kekreatifan dan meningkatnya penciptaan sains dan teknologi. C Adanya undang-undang yang teratur dan berwibawa untuk mengawal perlakuan anggota masyarakatnya. D Wujud organisasi bukan kerajaan (NGO) dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan pendidikan yang teratur dan sistematik.

3.

Tamadun manusia secara tipologi dibahagikan kepada 4 ciri, pilih 4 ciri yang dimaksudkan:. I II III IV A B C D Tamadun Mistik. Tamadun Intelektual. Tamadun Materialistik. Tamadun berasaskan wahyu.

I, II dan III. I, II dan IV. I, III dan IV. Semua di atas.

4.

Hubungan, pertemuan, komunikasi dan sebagainya di antara individu, kelompok, masyarakat dan seterusnya negara adalah apa yang dikatakan sebagai: A Toleransi peradaban. B Pertemuan peradaban. 1

C Interaksi antara peradaban. D Pertembungan peradaban (the clash of civilization). 5. Fakta manakah yang tepat menggambarkan faktor-faktor pendorong kepada kemunculan sesebuah tamadun? I II III IV A B C D 6. Kesengsaraan hidup. Kemenangan di dalam peperangan. Penghayatan yang tinggi kepada moral dan nilai murni. Rangsangan daripada semangat wanita-wanita dan kaum ibu.

I, II dan III. I, II dan IV. I, III dan IV. Semua di atas.

Salah satu daripada kenyataan berikut bukan merupakan sifat-sifat utama sesebuah tamadun. A Kewujudan satu atau beberapa bahasa yang serumpun dengan sistem tulisan yang tersendiri. B Kewujudan sebuah sistem sosial meliputi politik, perekonomian dan pendidikan yang tersusun. C Kewujudan satu kepercayaan (agama) yang dapat menyatukan seluruh masyarakat dalam wilayah tamadun tersebut. D Kewujudan penempatan manusia di sesebuah kawasan atau beberapa kawasan yang disatukan membentuk kota atau sistem (Madinah).

7.

Interaksi budaya merupakan salah satu daripada jenis interaksi peradaban yang paling jelas berlaku dalam banyak Tamadun. Antara faktor-faktor berikut, yang manakah telah menyebabkan berlakunya interaksi budaya? I II III Pengalaman sejarah, diserang, berperang dan sebagainya. Faktor geografi; Lokasi strategik akan lebih terdedah kepada interaksi contohnya Tamadun Melaka. Faktor perdagangan; pengalaman berinteraksi melalui perdagangan akan menyebabkan tamadun berkenaan lebih terbuka.

IV

Faktor kepimpinan; contohnya Maharaja Jepun; Maharaja Meiji berpendapat untuk mengelak dari dijajah Jepun perlu berinteraksi dengan Barat. Jepun hanya mahu ilmu barat sahaja.

A B C D 8.

I, II dan III. II, III dan IV. I, II dan IV. Semua di atas.

Merujuk kepada peradaban awal dunia seperti Mesir, Mesopotamia, Greek dan Rome merupakan peradaban yang telah jatuh. Kemerosotan, kejatuhan dan berakhirnya tamadun-tamadun tersebut adalah disebabkan oleh kepincangan dalam beberapa aspek peradaban. Antara berikut manakah BUKAN menunjukkan ciri-ciri kepincangan tersebut. A B C D Bencana alam dan penyakit yang teruk Rakyat yang bersungguh-sungguh mengumpul harta. Pemimpin mengabaikan kebajikan dan kemudahan rakyat. Pembinaan monumen-monumen besar yang menggambarkan kemewahan.

9.

Berikut menerangkan tentang cabaran-cabaran yang dihadapi oleh kehidupan manusia dalam mewujudkan kehidupan yang bertamadun. I II III IV A B C D Peperangan. Konflik antara agama dan kaum. Kemelesatan ekonomi dunia dan negara. Kegawatan sosial.

I, II dan III. I, II dan IV. I, III dan IV. I, II, III dan IV.

10

Antara berikut yang manakah menggambarkan interaksi tamadun dalam bentuk yang negatif. A Kejadian gempa bumi dan bencana alam seperti tsnunami. B Pertembungan Tamadun Islam dan Tamadun Barat membawa kepada berlakunya Perang Salib (1096-1291).

C Perletakkan jawatan sesetengah pemimpin berlaku disebabkan tekanan oleh golongan rakyat. D Pembunuhan tokoh-tokoh penting di dunia disebabkan interaksi yang gagal.

TOPIK 2 : TAMADUN ISLAM BAB 1 : ISLAM DALAM TAMADUN MANUSIA 1. Tamadun Islam menjadikan pandangan semester Islam mengenai konsep kehidupan manusia sebagai asas perkembangannya. Pilih kenyataan yang SALAH tentang konsep kehidupan manusia. A Manusia adalah makhluk yang paling mulia dalam aspek rohani dan jasmani. B Manusia telah mengakui keesaan Allah swt ketika di alam Roh. C Kehidupan di alam barzakh akan mempengaruhi alam dunia seperti penjelmaan semula dan berkomunikasi. D Setiap amalan manusia di dunia akan mendapat balasan di hari akhirat kelak. 2. Berikut adalah kenyataan yang tidak benar mengenai hakikat alam Barzakh. I II III IV Bahagia atau derita bergantung amalan semasa di alam dunia. Roh akan mempengaruhi alam dunia seperti berinteraksi dan sabagainya. Terpisah di antara Roh dan Jasad . Ruh berkuasa terhadap kehidupan manusia yang masih hidup di dunia.

A I, II dan III. 4

B I, II dan IV. C I, III dan IV. D I, II, III dan IV. 3. Matlamat tamadun Islam adalah untuk memelihara keselamatan mengikut urutan keutamaan iaitu :

I II III IV V

Aqal Fikiran Nyawa (Hak Hidup). Kehormatan dan keturunan. Hak dan kebebasan. Harta Benda . A. B. C. D. I, II, III, IV,V II, I, III, IV,V I, II, III, V, IV II, I, III,V, IV. BAB 2 : KONSEP TAMADUN ISLAM

1.

Tamadun Islam adalah tamadun yang berteraskan aqidah tauhid, Berikut adalah penyataan yang benar tentang aqidah tauhid dalam tamadun Islam KECUALI A Mengesakan Allah SWT sebagai ILAH pada keyakinan, ucapan dan pengamalan seharian. B Garis pemisah membezakan tamadun Islam dengan tamadun lain. C Ikatan yang menghubungkan semua nabi dan rasul. D Melahirkan sifat taqlid dan jumud kepada umat Islam.

2.

Tamadun Islam menjadikan pandangan semester Islam sebagai asas perkembangannya. Pilih kenyataan yang SALAH tentang pandangan semester Islam A Al-Quran sebagai satu-satunya sumber rujukan umat Islam. B Islam adalah ajaran yang mengandungi aspek aqidah, syariah dan akhlak. C Setiap amalan manusia di dunia akan direkodkan dan akan mendapat balasan di hari akhirat kelak. D Tujuan manusia diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah swt.

3.

Syariah adalah intipati asas dalam tamadun Islam. Berikut adalah penyataan yang benar tentang Syariah dalam tamadun Islam KECUALI

A Panduan dalam kehidupan individu dengan tuhannya, berkeluarga, bermasyarakat dan bernegara. B Asas perkembangan sistem sosial, ekonomi dan politik Islam C Terdapat unsur yang berbentuk fleksible berdasarkan kesuaian masa, tempat, budaya dan bangsa sesebuah masyarakat Islam. D Berkuatkuasa sepenuhnya sebelum penghijrahan Rasulullah saw ke Madinah. 4. Berikut adalah kenyataan yang terdapat dalam cirri-ciri khusus dalam Tamadun Islam. Pilih kenyataan yang SALAH tentang cirri-ciri khusus Tamadun Islam

A Rabbaniyyah bermaksud segala konsep, prinsip, nilai, hukum, dan peraturan secara mutlak daripada Allah swt B Alamiyyah bermaksud persamaan sesama manusia yang berbilang bangsa, kaum dan darjat. Umat manusia di setiap tempat dan zaman, tanpa dibatasi oleh batasan politik, budaya, bangsa ataupun sempadan geografi. C Konsep toleransi Islam membenarkan dan menggalakkan penerusan sesuatu unsur tamadun yang membawa kebaikan selagi tidak bertentangan dengan syariat Islam dan tidak menjejaskan hak orang lain dalam tamadun tersebut D Konsep tabieyyah tamadun Islam memupuk sifat-sifat positif dan sifat semula jadi yang ada pada manusia seperti memerlukan panduan kerohanian dan ilmu, sukakan keindahan dan kesenian, suka kemajuan dan perubahan, berinovatif, bersistematik bermula pada diri, keluarga, masyarakat dan negara

BAB 3 : PERKEMBANGAN TAMADUN ISLAM 9. Pilih kenyataan yang tepat tentang Tamadun Jahiliyyah menurut pandangan Said Hawa A B C D 10 Kemajuan masyarakat berpegang teguh dengan perasaan asabiyyah Kemajuan metarial tanpa mengambil kira aspek moral Kemajuan fizikal yang menolak kefahaman agama Kemajuan masyarakat tanpa ada kekuatan jatidiri

Pada zaman Jahiliyah, struktur masyarakat arab Hadhari (tinggal dibandar) dan Badwi (tinggal di padang pasir) tertakluk kepada sistem yang berlandaskan semangat Asabiyah .Berikut adalah kenyataan yang benar tentang asabiyah KECUALI

A B C D

Pertalian darah dan keturunan Semangat kejiranan Memandang hina khabilah lain Perasaan setiakawan

1.

BAB 4 : PENDIDIKAN DALAM TAMADUN ISLAM Beberapa istilah yang berkaitan dengan definisi pendidikan Islam selain dari tarbiah ialah: A B C D talim, tadib, irsyad dan tadris talim, taqrib, irsyad dan tadris talim, tadib, takhrij dan tadris talim, tadib, tahdis dan tadris

2.

Pelbagai istilah dalam pengertian pendidikan Islam yang perlu difahami, dihayati dan diaplikasikan untuk membina generasi Islam yang sempurna. Pilih kenyataan yang SALAH tentang istilah pendidikan Islam. A. Tarbiyyah ialah proses membentuk keperibadian manusia dari satu tahap ke satu tahap sehingga mencapai matlamat terakhir iaitu insan yang sempurna mengabdikan diri dengan tulus ikhlas kepada Allah s.w.t. Talim ialah proses pengajaran atau pemindahan ilmu kepada manusia untuk merealisasikan fungsi , tugas dan statusnya sebagai khalifah Allah di muka bumi ini. Tadib ialah proses mendidik manusia agar mampu memperkembangkan segala potensi ke arah pembentukan tatasusila perlakuan atau adab sebagaimana yang dikehendaki oleh Islam. Irsyad bermaksud pengajaran yang dilakukan seseorang kepada penuntut tentang sesuatu subjek oleh

B.

C.

D.

3.

Menurut Imam al-Ghazali terdapat beberapa kaedah yang boleh dilakukan untuk mendidik akhlak. Pilih kenyataan yang SALAH tentang kaedah pembentukan akhlak menurut al-Ghazali. A B C D Kaedah mujahadah (perjuangan) dan riyadah (latihan). Kaedah ideal dan realistik. Kaedah Observarsi dan Pergaulan. Kaedah memperbaiki kelemahan sendiri.

4.

Al-Ghazali telah banyak memberikan sumbangannya dalam kajian berkenaan dengan jiwa manusia. Pilih kenyataan yang SALAH tentang kajian psikologi menurut al-Ghazali A B C D Kajian Kajian Kajian Kajian tentang kebiasaan dan pembentukannya. tentang kemahuan dan kepelbagaian. tentang pengamatan dan kepelbagaian. tentang ingatan dan cara mengekalkannya.

TOPIK 3 : ISLAM DALAM TAMADUN MELAYU SERTA PERANANANNYA DALAM PEMBINAAN TAMADUN MALAYSIA BAB 1 : PENGENALAN TAMADUN MELAYU 1. Tamadun Melayu adalah sebuah tamadun yang dibentuk dan dirujuk kepada sekelompok manusia I II III IV yang tinggal di kawasan-kawasan pedalaman di Alam Melayu. yang menggunakan bahasa dari keluarga bahasa Austronesia. yang berasal dari rumpun bangsa Kepulauan MelayuIndonesia. yang mempunyai asas kehidupan sama tetapi berbeza dari segi pengaruh alam persekitaran.

A B C D

I, II dan III. I, II dan IV. I, III dan IV. II, III dan IV.

2.

Walaupun istilah Melayu dibezakan oleh ruang yang luas dan dipisahkan oleh laut dan selat namun takrifan Melayu boleh dilihat dari sudut I II III IV A B C D bangsa. bahasa. wilayah. pekerjaaan.

I, II dan III. I, II dan IV. I, III dan IV. II, III dan IV.

3.

Berikut adalah BENAR tentang faktor-faktor penyatuan orang Melayu Islam. I II III IV A B C D Migrasi. Agama Islam. Asas budaya yang tidak sama. Ekonomi bersifat perdagangan.

I dan II. I dan IV. II dan III. III dan IV.

4.

Berikut adalah BENAR tentang pandangan semesta Melayu ketika praagama Hindu dan Buddha. I II III IV Berpegang kepada kepercayaan animisme dan dinamisme. Membesarkan dewa-dewa yang dikaitkan dengan status raja. Upacara penyembahan keagamaan mengalami proses sinkristisme. Percaya kepada roh nenek moyang yang dikenali sebagai hyang, poyang atau moyang.

A B C D

I, II dan III. I, II dan IV. I, III dan IV. II, III dan IV.

10

5.

Pada pandangan masyarakat Melayu tradisional, pandangan semesta mereka dipengaruhi oleh beberapa faktor antaranya sifat fizikal alam sekeliling yang menyatakan hutan itu I II III IV penuh misteri. tidak mempunyai pemilik. dapat membekalkan makanan. tidak boleh dimusnahkan kerana ada akan menganggu makhluk halus yang tinggal di dalamnya

A B C D

I, II dan III. I, II dan IV. I, III dan IV. II, III dan IV.

BAB 2 : KEDATANGAN ISLAM KE ALAM MELAYU 1. Penyebaran agama Islam di Nusantara menjadi mudah kerana I II III IV A B C D Karisma raja yang menjadi ikutan rakyat. Ajaran Islam rasional dan mudah difahami. Kekuatan kuasa ketenteraan kerajaan Melayu Melaka. Peranan golongan pedagang-pedagang Arab dan bangsawan.

I, II dan III. I, II dan IV. I, III dan IV. II, III dan IV.

2.

Berikut adalah BENAR tentang teori kedatangan Islam dari India. I II III IV Batu nisan Sultan Malikul Salleh Pasai sebagai bukti. Dipercayai tersebar dahulu di Pantai Timur Tanah Melayu. Pendapat ini dikemukakan oleh S.Q Fatimi, R.A Kern dan Snouck Hugronje. Pelabuhan Gujerat memainkan peranan penting dalam penyebaran Islam melalui perdagangan.

11

A B C D

I, II dan III. I, II dan IV. I, III dan IV. II, III dan IV.

3.

Berikut adalah BUKAN pusat-pusat Tamadun Melayu-Islam. A B C D Perlak. Acheh. Majapahit. Samudera-Pasai.

4.

Berikut adalah SALAH tentang kesan kedatangan Islam ke Alam Melayu. A Islam mengubah ekonomi yang ada dan tidak mengubah sistem pelaksanaan. B Syeikh mendapat tempat yang istimewa di kalangan masyarakat kerana berketurunan Arab. C Penggunaan huruf kawi dan nagari dari Palavva (India) telah ditukar kepada tulisan jawi. D Islam memperkenalkan pengetahuan bercorak falsafah, pemikiran yang bercorak rasional dan intelektual.

5.

Walaupun orang-orang Melayu telah menganut agama Islam namun ciri-ciri kepercayaan dan adat resam Hindu-Buddha masih kekal kerana A orang-orang Melayu meminati budaya Hindustan. B oerita mitos dan lagenda Hindu-Buddha masih mempengaruhi pandangan semesta orang Melayu. C penghinduan ke atas orang-orang Melayu memakan masa yang panjang dan sukar untuk dikikis. D nenek moyang orang Melayu telah menganut ajaran Hindu-Buddha dan menjadi tradisi generasi berikutnya mengamalkan ajaran dan budaya Hindu-Buddha.

12

BAB 3 : TAMADUN MELAYU-ISLAM DALAM PEMBINAAN TAMADUN MALAYSIA BAB 4 : PERANAN TAMADUN MELAYU-ISLAM DALAM PEMBINAAN TAMADUN DI MALAYSIA 1. Tamadun Melayu mengalami perubahan yang pesat menjelang abad ke 20 akibat perubahan pandangan semesta Melayu yang dipengaruhi oleh modenisme. Pilih kenyataan yang sesuai dengan modenisme.

A Percaya dengan dakyah Barat bahawa nasib manusia bukan di tangan Tuhan tetapi di tangan manusia sendiri. B Tamadun Melayu sudah mulai dipengaruhi oleh idea Barat yang lebih mementingkan materialisme dan kehidupan di dunia. C Sistem pendidikan yang diperkenalkan semasa penjajahan Barat lebih mementingkan sains dan teknologi bagi membolehkan manusia menguasai sumber alam semula jadi. D Semua di atas adalah benar.

2.

Manakah kenyataan berikut yang mengambarkan reaksi ibu bapa masyarakat Melayu terhadap pendidikan Barat pada awal abad ke-20. A Masyarakat Melayu di bandar enggan menghantar anak ke sekolah. B Anak lelaki lebih diutamakan manakala anak-anak perempuan dipingit. C Peluang untuk belajar di sekolah-sekolah kerajaan (penjajah) adalah sangat luas. D Masyarakat Melayu di luar bandar berebut-rebut menghantar anak-anak mereka ke sekolah agama kerana bimbang anak mereka dikristiankan.

3.

Berikut adalah ciri-ciri masyarakat Melayu prabandar seperti yang dikemukakan oleh Sjoberg (dalam Samri Sainuddin, 2003:83) A Masyarakat prabandar adalah bersifat tradisional. B Masyarakat jenis ini masih mengamalkan gotong- royong. C Pengkhususan pekerjaan tidak wujud di kalangan masyarakat prabandar.

13

D Tidak wujud perbezaan kelas kerana penempatan yang terpencil dan penduduk yang tidak ramai.

4.

Perkembangan tamadun di Malaysia dapat dilihat melalui kemajuan yang dicapai oleh bandar-bandar besar. Berikut adalah gambaran yang betul mengenai bandar di Malaysia.

I II III IV A B C D

Bandar adalah pusat pentadbiran dan ekonomi. Bandar adalah lambang keruntuhan moral dan sosial. Bandar adalah pusat interaksi antara pelbagai tamadun. Bandar adalah pusat kebudayaan dan penyebaran agama.

I dan II. I dan IV. II dan III. III dan IV.

5.

Hassan Ahmad (dalam Dewan Budaya, Oktober 2002) menggambarkan ciri-ciri kemerosotan tamadun Melayu masa kini. Pilih kenyataan yang betul tentang ciri-ciri tersebut.

telah

I II III IV

Perpecahan dari segi fahaman politik menguatkan kerajaan. Dasar liberalisasi kerajaan terhadap pendidikan tinggi adalah mencelarukan. Penggunaan bahasa Inggeris menyulitkan golongan pendidik dan pelajar. Isu=isu dan persoalan yang berkaiatan dengan pembinaan bangsa dan negara mengelirukan semua pihak.

A B C D

I, II dan III. I, II dan IV. I, III dan IV. II, III dan IV.

6.

Antara penyataan berikut Melayu?

manakah yang BENAR mengenai bahasa

A Hanya bahasa Melayu digunakan dalam perbicaraan mahkamah.

14

B Bahasa Melayu merupakan bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi negara. C Bahasa Melayu merupakan bahasa pengantar di semua sekolah di Malaysia. D Selain bahasa Melayu, bahasa Inggeris turut merupakan bahasa kebangsaan negara.

7.

Berikut adalah faktor penting yang menyatukan orang Melayu dalam pembinaan tamadun Melayu. A Bahasa Melayu menjadi lingua franca di Kepulauan Melayu. B Agama Islam menjadi agen utama dalam penyatuan orang Melayu Islam. C Kesetiaan terhadap raja dan pemimpin mengikut konsep daulat dan derhaka. D Laut yang memisahkan orang Melayu bukanlah penghalang kepada penyatuan orang Melayu.

8.

Berikut adalah seni lagu tanpa muzik yang dinyanyikan dalam masyarakat Melayu tradisional. A B C D Dikir, hadrah dan beduan. Endoi, hadrah dan ghazal. Endoi, nazam dan marhaban. Dikir barat, ghazal dan kompang.

9.

Masyarakat yang mengamalkan perhambaan tidak kreatif dan tidak berusaha menghasilkan teknologi baru supaya pengeluaran dapat dipertingkatkan. Berdasarkan pendapat tersebut, berikut adalah ciri-ciri masyarakat Melayu yang mengamalkan perhambaan. I II masyarakat Melayu mengamalkan sistem ekonomi sara diri, oleh kerana itu teknologi baru tidak diperlukan. masyarakat Melayu adalah masyarakat pengguna dan tidak ada keperluan untuk menambah hasil pengeluaran kerana tidak ada pembelinya. 15

III

IV

masyarakat Melayu tidak berusaha menghasilkan sebarang teknologi baru bagi menambahbaikan hasil keluaran pertanian kerana pertambahan hasil bukanlah menguntungkan pihak hamba yang mencipta teknologi itu. masyarakat Melayu tidak mengamalkan perhambaan kerana ketika berkomunikasi mereka menyebut perkataan hamba, hamba yang hina, tuan hamba dan tuanku (tuan aku) dan menjadi tanggungjawab pemiliki hamba menyediakan teknologi yang sesuai.

A B C D

I, II dan III. I, II dan IV. I, III dan IV. II, III dan IV.

10. Teori Ibn Khaldun yang berhubung dengan pembinaan tamadun iaitu menyatakan faktor geografi atau persekitaran memainkan peranan penting dalam pembinaan tamadun . A manusia dulu dan hari ini memilih tempat tinggal yang sesuai untuk menetap. B keadaan iklim (suhu dan hujan) yang baik, tanah yang subur, bahan tenaga dan sumber jaya akan menarik ramai penduduk. C faktor-faktor persekitaran yang sesuai seperti iklim, bentuk muka bumi, tanah-tanih, lokasi air, dan sumber jaya akan menarik ramai penduduk. D semua di atas adalah benar.

TOPIK 4 : ISU-ISU KONTEMPORARI TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA BAB 1 : HEGEMONI BARAT DAN GLOBALISASI BAB 2 : KRISIS SAINS TEKNOLOGI DAN ALAM SEKITAR BAB 3 : ZIONISME BAB 4 : SEKULARISME

16

1.

Globalisasi Barat telah memberikan kesan yang mendalam terhadap umat Islam. Mereka meletakkan tiga objektif utama di dalam globalisasi yang berteraskan 3 G. Apakah yang dimaksudkan dengan 3G tersebut? A B C D Gain. Gold, God. God, Gold, Glory. Gold, God, Gambling. Glory, God, Gambling

2.

Gerakan Emansipasi Wanita telah wujud seiring dengan pemodenan dunia Barat dan telah menular ke Negara-negara Dunia Ketiga. Di dalam Islam gerakan ini sebenarnya tidak perlu kerana I II III IV Islam sendiri telah memuliakan wanita semenjak wahyu pertama diturunkan. Islam tidak memastikan hak-hak yang sesuai untuk wanita dalam kehidupan seharian. Islam tidak memberikan ruang kepada golongan lelaki mengambil kesempatan ke atas wanita menerusi syariatnya. Gerakan sedemikian disebabkan oleh Undang-undang Barat yang digubal mengikut hawa nafsu manusia.

A B C D

I, II dan III. I, II dan IV. I, III dan IV. II, III dan IV.

3.

Serangan ke atas negara umat Islam seperti Afghanistan dan Iraq membuktikan bahawa negara-negara Barat masih berminat untuk menjajah. Di samping itu ia juga merupakan sebagai salah satu daripada propaganda mereka bertujuan A sekadar menguji kekuatan persenjataan mereka. B memulakan semula penjajahan barat sepertimana yang pernah berlaku sebelum ini.

17

C membuktikan bahawa Tamadun Barat masih utuh dan tidak boleh diganggu gugat. D mempromosikan kekuatan persenjataan mereka dan menarik minat negara-negara umat Islam memiliki sistem persenjataan yang sama.

4.

Di Negara Barat,selogan perjuangan hak asasi manusia masih dilaung. perjuangan ini semakin menular di Negara-negara umat Islam.. Punca utama ialah A Di dalam Islam hak-hak asasi ini tidak dihighlightkan. B Sudah menjadi sifat umat Islam yang suka meniru sikap bangsa lain. C Pengaruh media yang kerap melaporkan isu-isu berkaitan hak asasi manusia. D Undang-undang yang diamalkan di Negara masing-masing banyak dipengaruhi oleh Undang-undang Barat.

5.

Zionisme adalah teras perjuangan bangsa Yahudi. Apakah di antara doktrin-doktrin yang menjadi teras dalam gerakan ini? I II III IV Melahirkan seberapa ramai keturunan Yahudi agar dapat meneruskan perjuangan mereka. Bangsa lain tidak boleh menjadi Yahudi kerana ia hanya melalui pertalian darah berketurunan Yahudi. Bangsa Yahudi adalah bangsa pilihan Yahweh (tuhan) dan bangsa lain adalah dijadikan untuk berkhidmat kepada bangsa Yahudi. Mereka yakin bahawa bumi Kanaan (Palestin) dan daerah-daerah sekitarnya merupakan kurniaan Tuhan (Yahweh) kepada mereka berdasarkan janji Tuhan dengan nenek moyang mereka iaitu Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq dan Nabi Yaqub.

A B C D

I, II dan III. I, II dan IV. I, III dan IV. II, III dan IV.

18

BAB 5 : PEMAHAMAN JIHAD DAN PERSOALAN TERRRORISME 4. Di Negara Barat, mereka masih lagi melaungkan slogan perjuangan hak asasi manusia. Malah perjuangan ini semakin menular di Negara-negara umat Islam. Apakah di antara punca ia berkembang di Negara-negara umat Islam? A Di dalam Islam hak-hak asasi ini tidak dihighlightkan. B Sudah menjadi sifat umat Islam yang suka meniru sikap bangsa lain. C Pengaruh media yang kerap melaporkan isu-isu berkaitan hak asasi manusia. D Undang-undang yang diamalkan di Negara masing-masing banyak dipengaruhi oleh Undang-undang Barat. TOPIK 5 : ISLAM HADHARI DAN PROSES PEMBANGUNAN NEGARA 1. Islam Hadhari bukanlah agama, ajaran dan mazhab baru. Islam Hadhari adalah usaha untuk mengembalikan umat Islam kepada asas fundamental yang terkandung dalam Al-Quran dan Hadis yang merupakan teras pembinaan tamadun Islam. ( Pilih kenyataan yang SALAH tentang konsep Islam Hadhari. A Islam Hadhari telah diperkenalkan untuk membangkitkan kesedaran baru kepada masyarakat terhadap konsep sebenar ajaran Islam. B Islam Hadhari merupakan suatu pendekatan anjakan paradigma untuk mengubah persepsi ummah terhadap ajaran Islam. C Pendekatan Islam Hadhari memberi penekanan kepada aspek pembangunan dan pembinaan peradaban yang didasarkan pandangan semesta Islam (Islamic worldview). D Pendekatan Islam Hadhari adalah mengamalkan prinsip (asobiyyah), selaras dengan konteks masyarakat masyarakat majmuk di Malaysia. 2. Islam memberi pengiktirafan yang tinggi terhadap sesebuah negara yang mampu melaksanakan sistem pemerintahan yang baik untuk rakyatnya. alui Melalui Islam Hadhari penekanan diberi kepada perkara-perkara berikut KECUALI

A Pembelaan hak kumpulan minorati dan wanita

19

B Pemeliharaan alam semulajadi C Kekuatan pertahanan D Pembangunan ekonomi yang saksama

20