Anda di halaman 1dari 30

I"TAJLIS FEN,IGETUA S E K C L A H E N E N G A H A L A Y S T(A p S M ) M M M CAWANGAN KELANTAN

P}iP EI1IK SAA i{ PERC TJB I.{ AA SIJIL TTNGGIPEITSEI{OLAHAI{h{;\LAYSIA z}1.lr (T,TALAY,SIA GTTER CT{O L CERTI]II CA7'E) TII S A

SKEMA JAVVAPAN GEOGRAFI KERTAS 7 (ALAMSEKITAR MANUSIA) 947/2

S k e n i a j a u ' a i r ainr i r r r e r , s a : r , j u r 3r0 iJ r a l a n r a n e r . c c i a l r . : - u b -

a I L i h as e b e lh t SU IT* L ) K e r n au e o g r a f iK e r t a s , P e r c u b a a T F M 0 1 i . 2 nS 2

jn l l ( a r i - i e r d a s a k aa d r - r a1 , (i) hitung kepadatan pendudukl:agi nr:i1el'i-negeri Nfaia,r,:,ia 1r,]ri:;r di i-'''aila (-t) 20I 0, tlart,

i il'l i
i

H.g"'ij

1l_
i4
i-l'

i- - i-

t
lT.6t1

r*l*'oir-'ztTi*','rl,

-_[K-;fi;,*

----i

----i
-l

lPeniJuduk ln.nauduk(peri

t **zr- -__ l
rq.s

l:z-lsffi6r3 i:z_lsauan

1.''--ip;moos -l teMe-qt
I s_Ll_"n"' I ) | .lonor I Ke i t' t_6 i{e l a n t a n

ir---Fre!s. -l-s;l''rq* i-i--jr q

18.98s i 18,28:___I i,6ti,!!q__lllz.s_---_ __j roe.6 _i

i l :3-5r6,e3r flt:-7 .-iro,s-rt i4i. jq.l-- -_-i -_---j-Aiv,-*S+r=--l - --Lu::pq:-_--l t8zs4l____l_tgj.?____ n4z ___l ?_r.-qq1_ l_2 _
---T--_--_

__i

i L:_j_qgigr$er_

-|7

i I i o I N e g e rS e r n b i l a|n 6 , 6 4 6

,-es6 l:;16

-_-Mzori --j-CsB s,65 I I brsrl,6ri

I s6sr

-j

tit-i

| i.oos.486

tL Ir'

tr

_l 71-eeog I,j q f rc -2i 3 . 8 6 3


;-,t311 I tr;r:r:i-1
L | t J . J J I )

[t+ lWn**
Soalirrt

6,071.3
Iv{arkah rnaksinra

Fluraian

I (a)(i)

' Formula dan contoh : Inr ' l 1 2 n a r k a hb a g i s e t i a p pengiraan kepadatan penduduk.

Tiada

( i i ) l u k i s k a ns e b u a h e t akoropletdi cjiilail peta kosong yang disediakan untuk p p d t enunju kkan kepadatan e n d u d u k e g e r i - n e g e r ii l v { a l a y s i p a d at a } r u r2 0 1 0 .( 9 ) n a rur
-l

Soaian

j fluia;art

I
I
I
I

It4arkah a iriaksirn

: lrn I r a_iuK. : kelas l l l l i Jeda bagisetiap iPlotan(%ni plotan) I -=7m


lm't
1 ,

I I
TiaCa
9rii

F&{;$aeaarr--.--

ss

,l&

:_t'

1.-.

:l
l-J

-l

I I
,a't )

;,/
,

( lr'

(b) Bei'ikancadairgan andaunLik rnenrveirnba;:gkan taburanirerirlutir:k antaiaIuar cii banclar dan bandardi N { a l a y s i a . (S) j Isi utanra IJuraian kerajaarl lneuibukatapakbam kau'asan industrydi luar bandaricn:tarna)/altg berasaskan bahanmentahte.lrpatan. Contoh di Gebeng,Pahang, Kemarnalt. C2 lt4em uim ernban nkan aj gu bandar-bandar I yang l:eci - s e c l ia d ad i l u a r b a n d a r . a

l-[r-k"h

--_l

maksinra I

2iit

P u s a t e r n a g a a n . p e n t a C b i daln p i l irnervujudkan peluangpekerSaan tiapat 2 r n dan menarik penduduk.Coiitoh Cua Musairg.

C3 N4en-rajukan infra-stl'uktur ian prasarana

r n e n i n g k a t k a d a i ja h k e t c r s a r n p a i a n . n rnelnudahkanpereerakan penduduk/un-rsan an dan hari rnengurangkan migrasi ke bandar. rnenjadi tunrpuanpendudukunftrk melanjutkan peiajaran.Contohdi Sintok , Kedah. rnenarikgolonganbelia rnencebui'i bidang perlanian dan rnengurangkan migrasi ke bandar mengurangkan kesesakan pendudukdi bandar.Pihak berkuasa tempatan periu rnerancang pembangunan kaivasan di baru. Markah inaksirnurn
8rl

C4 i\,iernbina pusatpenga.jian i i n g g i d i k a w a s a rl u a r b a n d a r

2rr

C5 I'4emajudan modenkan tne uertanian

2m

C6 lr4enghadkan perlbangunarl kawasan di bandar I

z (.a)Apakahrnaksud kacraiperturnbul:an ndrrd,;k i : l ; r a c l i pe se*; j

(s)

(1) b e r d a s a r k a nk a d a r k e l a h i r a n sesebuah negara. Iiormula

(1) Penum'buh pendudukm enrpakanp t I ' r , t t u s e r u b a h a r : , , p e : - b e z a a n an p pencluciuk


(j ) (1)

dan kadar kr:nratianbagitempoh set:rhun cli

i ) c r t u n r b u h a n P e n d u r J t rs e n r u l a , J a r l:i K a c i : r r k K c l : r! i i r i rr r

kadnr kcnrafian fi )

F,'{'t: e f' fi f t}g .n-i r s p h,ic Tr r rrt-|I i c.. d oii: n

Irrill'r,

F tFr.li--:lit13*

L-L

LJ
L.:

,r'r.lfl.t'r'.V

a.

t.. !_...1

'ir ,At ;! a.-' ! tf

:[:,rt';:t [3irtlr I ii

Tlairr []r.r;.itlr
ii: a lir:i

(b) lv4erujuk kepadairiorjei .peraliiran deniogi'afid i a t a s. ; e l a s k a nc o l a k p e r t u : l b u h a n pcndudukbagi setiair per.ingkat.

(12) i I I{uraia:r
N{arkah maksiina

El-Ptrjngk!,Lf Ferturnbuh o cnd u!: an ut'l


aci_ala11 rcndah.

T----kadarlahir adaliihtinggi.nranallala
1:;idar mati jugu tinggi clisebabkan oleh tiada anialair peririrc&r1gan keluarga.kahu'in au'al dan taraf kesihatan air. rcncl

N4aksima-4

B2Psurek!_Z
Pertumbuhan penduciuk rneningkat tinggi padatahap arvaldan pertengaiian, kemudiannrulamenurrrn paciatahap akhir

kadar lahir rla.sihtinegi.r:ranakala kadar kenratian niulai ntellurut], ailialanperancan keiuar-ga gan suciah dipraktikkantctapi niasih kurang berjaya keranafaclor agama,pendidikan dan adat. Menunrn padatahapakhir kerana hanrper peringkatNegara meruasuki nraiu.

2m

2rn

2tn

rnaksilna:4rn

83 lqurgkqt-l
Pertumbuhan perrduduk adalahmenuninhinssa irarnpir sifar

kadarlahir adalahrendah,manakala kadar kematianterus rnenurLul dengan drastic. Arnalan perancangan keluarga)/aug i3erjay's. tnasyarakat rnodenvang mahukan-saiz keluargayang kecii kerauakos iridup ' tinggi.

2n 2m nraksima:4m
I2 markali

L--r=--

i .luiiiiahrnakslnrum
I

jlri:n l:r:san-kesan Jrlur:: pefiumbuban penduciuk reirdahdi sesebuah 1'ang Nega:a. (g)
l.ltiitna

--l

Hfi*

l,{ar kah I ilieKstma

li-rscntega!.f
{ . i Llr k ali:;: i c t:a s a kerja lur ;tr:k illerll lij ui-a;r Negara h itl',:i.l.i)r:rk1-iait ga1 p a d am a s a i i'ri'an. ( j2, ; - r li; ri; : r s ;i .l n tr:i n p a l a n r : 1, : ln i k r rra l lIa n . bt t l - l ; : k : ; j r l o j t a ss u i l b e r i iidak t i a p a t d i r n a i i s i rr a k a n i O . 4! > r : r t ah trn a rr e g a ra y a n g N k lhr lr : ; r r k a rc l i u ,u ju d k a rr.

akan br:r ganfirngkepadatenagakerja asi;rg.

?nt

akan !,:i-:i'gsn1,,,rrg pasaral luar kepada negcrir'r:kspoft

wujud tanahterbiarclll

?l n

menerina ancamandari Negaralain.

?rn

K q:rur.pq_sl_lil'
L-5 Pc;rci;ipatan perkapita pcntJu,Juk akan tinggi C6 \4a"^alahrnasalah social aiianberkurangan at peniluduk .Penczipaian !nengurangkan kadar kemiskinan kurang berlaku gejalasocialjenayah, setinggan
2in

2nt

1 I i

I opitDta

i
I

sumberNegara dapat menampung jumlah penduduk,kurang berlaku pengangguran.

2m

I
I

Nota Mesti memasukkankesanpositif dan negi i ti f Jika ositiflnesatif maksimunr 6 markah

.)
't

( a ) . I a d u a Ic l i t r a l v a ] t i c . : r u n j u k k a n c l u ; r s l i n r u t r : nd i h ' I a i a v s i a a g i f a h u n n k i b

i 985-200s
u n t h e r : Jabstun Ferlrufr;nan lrfalay.tiu : ller6rrgkacn I{eIuu,san I{ulan }f olur,sia

I
I

I i I

TA}iUN I9S5

rl-.liis.qx t'rroo r.l-rt"rl

( i ) B e r d a s e r k a n . i a r J r r a l rtl a sI u k i s s u t u g r a f b a r ' \ ' a r ' l s c s u : rri i n t u k n r e n r r n j u k k : r l r a i q k c l u a s a n u t a n d i N ' l a l a y s ib a s i t a h u n ] 9 S 5 - 2 0 0 5 h a t9i S k e m aJ a * ' a p a n : I t e r r rl t e l n a r k a h a n l.Iajuk I'angbetul 2 . S k a l a) ' a n g l ' e l c v a n 3 . P e t u n i u ky a n g b e r s e s u a i a n 4 . P l o t a n( I t a h u n _ I n r a r k a h )

i I

Nla rka lr -I
I

I
I I I
I

I 5 I
_l_

-t

i \{ ax 9rn

__l

--t
GR.AFBAR

205C0 2000n 19 5 0 0

1_93:)

2000

2005

Ta h irn

)
( i i ) ' I e l n s k a n i i l e l l g a p a k t : l t ; r i s a ni . i i i i r r i tll I\talal,sia scni^aki. iirerosot? [g]

I I I

------

i:il

il- *ir
_-1--I I I i *

f-.1;; y, i ; l fl : ''eiriit'iilftlrl lJulall I i j

"

a;rr C-;r, tt r;;

Marka h

^ " , ' l ' : ' k a : ' al nr : t a na k i b a tr n u s j n rk c i r i a r a u l : l t / t'iirr.;icleihnrenrusnahkein beribrr}ic].:tar hutan. (.crrrlcih: f-'n,,f ,.1-. V ^l-^I-^-----ry- r' r\ KebakalanI{uian di Peclalarlan pembalakan yarg tidak terka.wal dan

| I c , / ar. \ ( I r I A-1---:^t i v i t i,v ar,n,by , l a, k\a,n


| I

i;e,,;-| {r\ili'"-

_-

lqhq! 83ry_buL4, l_ _ _5ar,i\ya_B4qlke!.k^*Lt}i_t_a! }i,.;i:rt;in


"
F r - r l c c r r ) b o h i r nh u t a n s i m p a n s e c a r a

| i- -l^r,..,.!\
I il

-- .--l

|
|

i r ' - l ; l r r a s a l o n t o h :t J il l a n j ? ra n T i t i w a n g s ad a n 'c .( r 'f'ahar). i, irll -.-jJarli


^ r"'i\r.(r/rrrlri.(rllJrlrtSjllcliuiltKallilKllvltl

i r \ K t t i ' l 1 lJ ' c r l a n t ; : l l

p ' , : ) : u p - a n h u t a n c l a np e n e r e s a nt a r r a i it i n g g i

i i----,. -- i
i

Liijir-i; ta1-'ak ladangpertunian. Coirtoh : di I -.--r - -----!--',,rlr:oit Iiiitiriilncl.


i n ' . l ' r ' : ' , ' . t ' l ; l ; ' i . l ' : nI u t l i r l I l)a'r,j IJ;rkau t:;tiilfi cli,jaclikal

' ^ \ r / . ir

i i ' : r l ' ^ t i ' i iP c r j l l l r , a ; t l i


f__
r \' i : ol\iri'll ' : , ',-{"t' r r .l ',ri r ii J i i i tit l o t l E I _I ' c , ,i _' , - _,_r_ . i_ . _l.:rn _ _ ; _

i l i
l_ _ _ i | * | ,

t - u j ' r l . , r h . i .-i r : r i; ; c n c l a r i :^ i i k a p c i a nf , , e m b i n a a r r ;r f ^ 'r s i i r i .k a r i i i r r l r t i a r i * u l r u r . C o n t o h : c i i K u a l a ; i ",


i., I<. ; li.
dan I)elleresan trinah tinggi . . i . J i . : , r , , r, i , . , ,,,._ . l l 1 l . : l lS U t f f l . , e fm i n e f a l i g l a h l _.t. 1.,:rl....-y jr,'rl,:lok:,.:nhutril

I0

a(ii)6 Pembinaan EmpanganHidro Eleldrik

rnemusitaiikan hutan. di Maniut Sabah. -ErnpanganKEH teiah ,rlrn.,'rgg"lurlrd* iremusitahkanberibu hektar liutan. Contoh: EriipanganBakun Sirrarvak

-[I l--l f

tt

a(ii)7 Aktiviti Pelancorlgan

P.t*b".u, p"rrb.^11*,@;-=-T-

-_--l
i I i

a(ii)8 Aktiviti Penrbinaan Jaringan isieni S Perhubungan

a(ii)9 Pernbangunan Kernudahan Sosial a(ii) 0 1 Pembangunan Bandar Baru


Pilih mana-mana4 isi X 2rn

hutan untuk dijaciikan resort,hotel.padanggolf I rnemusnahkan hutan hujan tropikadan Hutan I Z Payaualcau.contolr: dr CcntrngHighland dan i Ya>/a Bakau .contoh di GcntingHrghland Port Dickson. Por:t Dickson. i --l_-----_l Penebangan hutaii ){ujan Tiopika dan Iluta;r i } ) a y aB a k a ud a n p e n e r e s a t a n a ht i n g g i u n i u k n I pe.n-rbinaan lebuh rava.Contoh,I.ebrihltay,a I Timur Barat.Pernbinaan Lapangan Terbarrg.Contoh, KLIA dan Pelabuhan Taniuns Pelepas, .Iohor Penebangan Hutan untuk dijadikantapak kau,asan perumahan,pembinaan Institusi Pendidikan dan Kesihatan. contoh:UUN{. UITM Jengkadan lain-iainyanq relevan Penebangan hutan yang luasuntuk dijadikan tapakpembangunan BandarBaru. Contoh: BandarMuazam Shahdan PutraJava. \,lax Em

( i i i ) F l u r a i k a n l a n g k a h - l a n g k a h u k a n p e r u n d a n g a nk e a r a h p e n g l c s t l r i : r n e k r o r b s perhutanan di l\{alaysia.

l8l

[ ' I u r a i a nd a n C o n t o h a(iii)l Langkah Pengurusan Strategik

jVIa rka h

i)Melaksanakan penebangan terpilih iairu:SistemPenebangan Sebaya(N/fUS) Tempohpusingantebangan MUS 60 tahunhingga B0 tahun. SisiemPenebangan Teqpilih(S\4S) -SN'{SPokok yang diameterminimum 45crn- 50cm sahaja ),angditebang -lr4enitikberatkan peneban hutaltsecarii gan d a nb e r j a d u a l .

ii) Prograil sistem ladanghutan.-- ll,{enanarri .cpest s


I

Jt(i

/u yaitq cepat tumbuh - l an q.K aan U Sl i l g a l t D

hi,lrr

11

I I I

I I

I i

Akasia. Sentang, Baiai.

-1

irilusaha-usaha Penl'elidika' dan pembiing.-.rnan it&D. I:'ergur-'-rsan. nembiakbakaan, karvalun r..oi,gga dan Den1,s!,;1, bekalanstok dll. Biii-iaii-badan yang terlibat - FRIM. I-iph,f.Jabaran Pcr[11i311utt ir') R-awatan silvikultur, iaitu penga\vaJa'tumbuhan pzli:r:-iil hrmpang,kau'alantumbrihiinlain vai.rg turnbuh b e r h a m p ia n p o k o k b a l a k y a n g c l i r r e i i h a r,ai i n l i a r v a i a n i l scrangga -:i_rc;r.:Hlla binatanspcrosaksui)ai,a tlln uirn Dlllatang poi:o}., poi:o1., b.rl;ik 1 i:cpatnrembesar dan r.cpatrnataiir;. I I sunrberalternaiivc. I r,)\,fc:rilg_unakan h'leri ggunakan, urni n iurn,besi.keJi b atu-bata,,;i' crr ai iil I i r n t , k p c r , b r i n a a n . N 4 c n g g u ' a k aa s t i c ,m e ' g q a r r i k a r i pl n I d I b r r gk e r t a s l l . I nuna3isi X2rn i.t['-ornri:1ki,rrikulumdan t o-L-.il.rfun, lr"*,gkut sekolah&lPl'A- Upl\4, UTM,Ge.ografician i n t e r d i s i p l i d a l a ms a i n s . n ii) i'idak forrnai- Kernpen kepaiiaorang rarnai m e l i i l r rM e d i a M a s s a . . E d i s i i a s a t3 6 0 " . i S , "ci'tailah lluta' Kita"Badan yarlg terlibat Nco, SAN{. iii)Kerjasama ker:ajaan denganllesaraser.antau ASIIAN sepcrlinrenyertai progranrAlarn Sekitar ASEAN dan Program Antarabanqsa. WWF

ilana

Max {li:r

a(iii):2 ernpen K
ilan

Pcririirjikan.

M*il-_
(3 isi :-,rltax 6rn) + Langkah Kcrnpen )lar 8:,r

12

s 3 . t L r ) l l e r i i a s a r k a r r a t u k a j i a n I a p a n g a n\ : a r i gt e l a h a n d a j a ! a n k a n d i s c b u a hb a n d a r k e c i ] b e r h a r n p i r a t d e n g a n k e d i a m a t ta i l d a . r ur-ii S-[ g, ig E-ap-i].u ( i ) h r v a t l k a n n a n r ak a l v a s a n d a n l i a e d a hk a j i a n ; ' a n g a n d a l a k u k a n [ , 1 J ':'*N4r:na;;rakan (1m) kajian itang relevair kau,asan yang relevan,Co;rtoh. Pasirlt{as,Tanah Merah, Machang,Jeli, bandarkecil ile r.Casarkan Jl.aiitau Panjang, Tumpat.PasirPuteh, cian bandar-bandar Kuala Krai- Gua N4usang. l a i n v a n gr e l e v a n Li:cil * * b a n d a r e s a rs e n e r t K o t a I l h a n r .K e J a n i a n j a nl a i n - l a i ni b u n e g e r ia d a l a i r i d a k t c b i ditcrintir.

iii,i;;;;,;
irtL! fii. !i
K t bii.(2) acdah einubual
cllccr aDail

l\{arkah nraksimun'r

I
I I

tqljgik _!:i_Qlired ah Soal


sepertidata, fakta b i i .(a)) R u i u k a nn e r l u s t a k a sui ( 4 Rujukanperpustakaan nrbersekuncler, umal dar internet. dan lqlentuk teks, rySjalah*iumal I iltt:i4 3 i I ' i l i h r n a n a - n r a n ai s i X l m

I I

Max 3

( i i ) r - r T y a t a k a n r a n an b a n d a r t e r s e b u tt e r h a d a pp e r k e m b a n g a ns o s i o e k o n o n r i pe scterrtpat tsl
-

i-l

Huraian dan Contolr

I\1[arkah

t i a d ah u r a i a n hasil FlasilPefianiansaly"uran. Pengumpulan i bii(5)Pusat L o i' Kanan !9I r 3lrl_r.i!gr lr4 -qE gr]ig, Jelgr ivrllr-qg'LL | [.:{'gry-q$@! an pel'r i_ll_ell19ll_ryLan keretase\va, kereiapi, Pengangkutan Stesven bii(5)Pusat I
l .

dan Lp,q!_g5!er,l9tr!qt feri


IP i b i i ( 7 ) l ' u s a t e r i n d u s t r i a u K S , I n d u s t r iA s a sT a n i , clan i IndustrilLcrnprosesail Pelnbuatan

13

p";o'.*,ffi fl;nusot JU;;


lm

e e s s,, . ( j I u ,i:rre lie s 's3 G , . i G..,. ---:_.

,, I .l' ; r i q 8 ) P u, il r c r l u n i k a s i Lipuian luas telekr,r ui:ikasinr t .'


dan tarikiin binaarr

:"

l , l t iin a t l l t i, r ' ;ili ri r 'ma t lia -a i-; r l i i t r 5 i S iX la

;*.,.,----

i t)-iailusla.

r' .*"-ir\ie.x
'\

i i

!11

( i i i ) . I e l e s l . . n in n p a k a l a n r s e k i t a r r f i z i k n l a k i b a t k e g i a t a n ek o r i o n : i c 3,ang tijnlankan r l i b a n c j a rk e c i l \ / a n g a n d a k a j i i r u . tSl lsi firrrili*n dan Contolr Pernblrasan senrpahsarapol, i;;;;;,q,, ,.j.i,' restoran. sanri,.rh berti'rbun r.'cnili:l--'ulka* log br,tt' x. l* it g!Ug_,r ersu r.ir rii. b Cr-rna tanah bairclar pr:sat,t;;til ;;; n r a h a l . l ' e n e r o k a a n n p e n e r e s a lt a n a h da ) t i n g g i p i n g g i r b a n d a ru n r u k k a u , a s a n p c r u m a h a n a nj a l a n r a y a .l l a k j s a n t a n a h d

i;au

biii(2) I l a k i s a n a nt a n a h d
rLrtrtrrh

P c n c e r n a r au d a r ad a n n ;crebu

gqfg!$ berlaku _11rllh Pembcbz,tun u*ffi1*g am i;,"1"r;

-_

bemotoi lnelnbebaskari jelag;rir:;ap dait debu kc alnrosfera. h{akin serius mengakibatkan lerebu.

biii(.+)
Pcinanasan rnikro/pulau iraba p a n a st i d a k d a p a tt e r b e b a s e a t m o s f b r a k keranadihalang zarahasapdan tjebu ),ang menyclirluti ruang atmosferabanclar tersebut I'cnccrlaranbunyi bj i i ( 6 ) I S a i r j ik i i a t r "

ilgilryl! qlg tq:lgaan bcrrloror I ginaan konlc-it,ian bitum;rJal;,.;t,r.t;-=l


I a p a kb i n a a nb a n g ; : n a n a n i l a ry a n g t i d a k b {"eiap sertasistemperparitarr,Ei1g air tersun'ibat cetek tidak cJapat dan
nllcllql1l11lg__ili113lu tclla gr.

I3unyi cnjin kilang yang beropera 24J*, si "

i irij i ( ; ; ) I "r rilji,n asitl t

i \Sl tt fl rj an{ dan ki :nderaan bcrnrrrfrrr l p, Asar i.rilanq an ki:niieraan rj bcrnr,tfrtr y?i ' ) t;L-l rn e ri gai i dungi L.' ahan mi a berbal ray.a ki

lgrbr ia ),ujan_l.qj,r I

i i i
I

seper.li suJfi.u-. klorin, karbon monoksida telalrnaik ke atmosferayang bc,rcanrp,,. denganlvrrf:-\\,&F) awanr yailg air

dir I
I
I
I

i |

___ _Jag!ryn\!!L!g11

qsjg_!]i banilir tersel:r.ir, i

l4

i biji(ii) P e n c e m a r a ari r i

T--; I
I

P c ; r b u a n g a n s i s ao k s i dx i i a n g . t irerrrbua;tgan kumbahanhotcl. rcsoj+.sisa cJan sisamakananrestoranyang ;ii en',reb ai;ka.nsungaiio arrtaiit i:si k t er-cer:i ar cien;ii:ii nrinvak,berkelo<iak an cjicernat.i d i l e r q a nb a k t e r i a - C o l i . i E

P r l i l r; r a n a 4 i s i X 2 r l

i i r , ) I l u r a i k a n l a n g k a l r - l a n g k a h , e n l e l a h d i a m b i l o l r : hp i h a k b c r - k u ; r s a 1 g tenrpatan i l a n p i h a k l t e r r v a j i bu n t u k n l c r ) g a i a : * ir : r s a l a h c b c r s i l i a n ; k i ; c r s c k i t a r - ainz i k a i d i l b : r n d a rk e c i l t e r s e b u t .

t8l

Isi b i r , l()
N o t i s D e n d a/ Ment,ita

I-luraiari dan Contoh D i k e n a k a n e r - r a d a e m i sp e r n i a g i r z rh o i e l j k pr n. dan kcdiarrairvang menrbuang sanjpi:ir ciair -------l-qg!9?r4rlian aIaur sekitar bancjar . Pernaju perlu nrenyediakan LaporanEIA dan kelulusiinEIA perlu cliperolehi sebelurn mcmulakanprojek perumahancii karvasan '

]r,larkah

bir'(2) Laporan EIA

biv(3) Pemantauan Pihak Benvajib

tryehii lggj_p_Ue_gli dar. ban


Pemantauan berterusan, sepefii Jabatan AIarn Sckitar.JPS,dsn InspektorKesjhatan )tangtegaske atasprernispemiagaan, restorari dan hotel yang mengabaikan aspek p c n j a u a a ne b e r s i h a n . k Jabatan Parit dan Saliranmendalamkan cian nrenrpcrluaskan longkangdan sistenr perparitan bandarsertasentiasa di membersih longkangyang tersumbaidari sernasa semasa. ke Premiskilang. bangunan perniagaan, restoran. hote! dan karvasan perumahan diu,ajibkan rnerxpunyai kolarn takungan
t J _ t L

bir,(4) Mentperluas, mendalam cian


rnemperbaiki srstem erparrtan p

bir,(5)
Rarvatan sisa kun:bahan
tbir,(6) | n1:".'ois a* I i'ne f | illnggtkatt I I .j'slP--l i :g''l'nsol'g I t r-:.,i';r ; r -:.,i" i
|

_---ittl!i{u:c
.
- - - - - ^ '

kg&!b!-!qqg!g-rnasi'g
t

I'eng..rsaha industridiwajibkan nlerna-sang

I I :)'('i .. I Me;:qhiiaukan : t. irali(lar i


" It ,-

br\;( /i

| | I
|

asap danrneninggikan ncnapis sero'rborig asapr kilanguntuknlenzurangkan lenccnranin - _ _ - - - r - - - - -.-.--_-'_- uciarqdrglglgqg__ _-_ - ,
" "
l t r ' f r - , n a r r r r - nok,k-pokok . o k . ^ - i . rr . n ^ l'u{eiiairarnr l r , ' , 1 , - - n t - - ^ L sebagai ^ i ^ ^ l - ^ . . : . - - r.-t'*; , daripacialanskapbanCaruntuk rr-lergurargkan bahangan paras pada siarg hi:;-i se;1a inenginciah clan,o.,,1,..1rkkair
!^q'l/qvu|(r'r!\NilP

i t

L-_--

I --

Jprq!{$ggn [ndar

15

U:l_N. f;,,'t.':/)"
soalun ini adalah soirlcn kcii:t* lunr, oleh ituiaw,rpan calon ftte,\ti ftrmenulti ';rii'of heril:r:t.syarat' i, rrltt.\urkiin .sehuah ]Junr!iir Kecil ],attg relet,an serlrt hersi-fqt speti.fik dan mikro. bolctr merufuk keparlu bct,dsr bcsar j'arts ink i^e[evatt,seperti ,','u";1,':,:, ;'"i;;,,',:;,!,r,,tk ' ' '-'"t{tl"'if)fili tir!uk nrerttirk I;epar{o ntena-ntant -\')flng hnttdttr slau tttt:rujttlc kcpacla t : " t t ) ' o1t s i tth h a n d tr rtd a i ,:l i ti ,l a k b d i teri nta..Iaw uytnn cal rtrt trti sl i Irr/t her.;i fut,i tt,si tu,. ''" i\!1't!71'rurpapan ('ulon J'.!;t: tit'Qk nrenepati sltttrat (l-3) di tttasrtkritr diberi " markQ[r :tritksinrtrnr --:,\/25 suhojt (?/ZS g: X ?)

'1 t) Serraraikan jenis 5 n r i n c r a l c l a nl o k a s i n y a y a n g u t a m a c l i Malaysia. t5]

I'Peti-oleunrLtrarpantaiTrengganu, iuar pantai Sarau,ak dan luar pantai Sabah " ' ' G a - a s l i - L u ; r rp a r l t a iT r e n g g a n u , i u a ra n r r i S a r a u , a k & s p I u a r p a n t a iS a b a h -i.Iltjiir timah- I-r:.nibah kinta. Kelang, Strenrban& k-uala Langat , i . B i . i i h e s i- - S c r n e l i n g h Keciah 5'l]aukrrit I'r:lrrk ]{amunia Johor Labuk Sabah& scri Medan -iohor (r.Kuprum-- Manrut Sabah, Sematan Sarau,ak 'i * 'Arirngbatu Silantik,Iv{ukah, Kapit SarawakclanSilimpopo' Saba6 t ' I " l a t uk a p o r - K a k i B u k i t , B e s e d e r l i s , P I - , a n g k a r v i e d u h ,B a f u c a v e s S e l a n g o r K -'fapiih -]3idorPerak, Air I'iitani Joiror,Kuching Sararvak. -9-Kaoljn l 0 ' i : t n a s- K u a i a L i p i s , R a t t bP a h a n g , G u a M u s a n gK e l a n t a n , a u S a r a w a k u b u k B L Jvfantii Trengganu. (|/zmarkahu'tuk jr:nis nrineraldanyz markah untuk lokasi Ir4r:ksirnum tlalkirh ) 5

{ i i

It)

(b) lluraikan faktor-jakror ;,angnlinrl_rcngan-rhi;rerke;nbangan ci Negara l_rci-jor;rbonrian ' tersebut. ( l0 )

* ' 'feknologi b3 da:r kepakaran

PeJaburan modal dari surnber cialartr ricge;-i kerajaandan swasta I'erkongsian dan usahasarna dei;iiansvarikat

niinyak_&Sor l----.----l =_,1li,rg3ola,np.rlonrbo,lgun . Kernudahan j rnembarva masul:teknoJogr I 2\,{


rnodenclankepakaran dari ncgiirulrr,'"unluk I cari gali petroleum. I Memajukanteknologidan nrernpcrlingkatkair i i

" bri fenagaburuh rnahir o

tenaga kepakaran dalarn ryggL._


Tenagalepasan IPTA dalanrbidang kejurutreaanpetroleurn Kcmudahanpengangkutanalarl'ava.kcret j api dan pelabuhan antarabangsa peti'ctleurn couto Kerleh,Binfulu Memudahkaneksport Lebuh raya Utara Selatan.

I
')\ /f L:\'L

b5 Kemudahan pengangkutan dan perl-rubungan


a a

2M

b6 Penlintaan dan pasaralt.

l{asil perlombongan petroleunr dan gas asli 2M rnenciapat perrnintaan dalanrnes-ara .sebagai bahanmentahdan bahanapi kilarig dan kenderaanbermotor pasaranyang iuas terutamaJepun,Korea da Eropah. MenubuhkanPETRONAS mencrokarnedan 2-l\4 nrinyak baru Menggalakkan pelaburan asingrneneroka

b 7 l ) a s a rk e r a i a a n

bidangqin--vak baru.Coltoh {_gif lr4b,

17

(c )

'ie::ans,kan impak p,erior;rbongan terha,Jap alani s,_:l.it;:

t-__=-____

c I Perubahiin landskap

c
c2 Kci o.cakkan kosistcm e

Operasipet'lontlt, r;)!.:i;il :nerrii:,igiill:an,r,iinl=2..r,ii;1,,. subur gersang,lapisan f iijak :;elepas I p e n r b e r h e n t i ak c i , i - i , , i a c a r i e a l i . n I G a i r g g u a rsl i s t e ms : : i j r . l ; r . e n i l . , i n t u k a n i]iq|gl*.9lgr/1 3s,i: .;ii; Ilr-iriar.
; I I K e m u s r , - a l r i :f l o i r i j . . i ; : i : : : i l . n G a n g g u a n s i r a t a ; r, ; l r . l . i i ) ; c jdia n l r a b i t a t j

li

P e n c c i i r a r a na i r

;;a c d a l r '-' K

I
c4 Pcncemaran udaradan I bun;,i

r k e l o c j a Xl a nI u i i , . , - . i : r , r , , . r , , , , , , , r k;f; r i t ;rrl: s u n g a id a n s u n B i : i . Bahan-balransi.sir pci',ilrnbolrran rl:rn

] an. l - . . e l kIc i i , . , i , , ; ? . , ; , , , . 1 , i 1 ; ibk a n , , e J , , 1 - j I

-__-.l

i i I i l-..-_i I I I

-buenge-,-L'lqtql:,,i!1.-,, 1,1rfr,;;,ry;;;.,u I
Aktiviti ;rcrioinb{);, r;;,,ghrril;.r,, j}il,r h a b u k , d e b u s a pc l c h p c i n c r o s e s ah a s i l a n galian.
l-, r k,iurj |$p,lt ,lj lt,:ij'lltgits

1.--:^

P e n c c m a r ab i r n i , ir : , r n i r r g k aa p a b i l i i i r i a n t
. _ __.-.i

c5 Pemanarian setemnirt

ltgtt&lq

C 6 i l a k i s a n c l a nt a n a h runtrrlr C7 Perrbar)gunan banclar baru | ,7 Perkenrbangan I slstem | _lanngan pcngangkutan I i ;.,u petnbangunan i a I Kemudahan sas

_l o

Pernbersihan rtitn ii;;.buhan dikau,asa' I Z hr i s e k i t a r , n r e n d e , r a i : rl r c r n l u k a a rD u m i , . i a 'i r J l arr akanmeningkatkari suiiu sctemnert I I


f e r o m b o n g a k ,; r r di a b a Pe rl lo mbongarl r lr , ,, ;i rrll d i Sabahh kr,,
__.---__=_--_I

I
i

,.

W q u d k a r v a s a n c i r ] r r a h a np c k a n c l a n p , bandar.

==--=-

I _t _-

|:

t___

agl!q_1t gp q ! qry1 \l {_qlL_ "lo-L Pemb inaan


pelabuhan

aianl"ava.-j kerelapid an aiiin _;

.lumlah lv{aksimurn

'+'Piljh cl liinqga c5 unork f nrarkah(fizikai )

cE , 4;:rar' l ;ah(i :ui j i r' ,,a )

1B

: i ( a) S i?t lar i :j k a n j e n i s i i t.i i :s i i ' i p c i n b u a tau dari j eni s berl ai nan bcscl -taconl oh produk 5

( 5\4) i. Inclustri r.rakaiiaii da:rminurnan. contohbiskut.roti.keropok.a;r nijneraldll 2 . I n d u s t r it e k s t i l. c o r t i o hn l e m b u a t p a k a i a n , r g . k a s u tn l e n e u u i rfi a b r i k c i i l . b 3. industriper.ka-vuau .coiltoirpapan.papan Iapis,perabot dll 4. Industrikirtria.Contoh baja,racun serangga,ubat-ubatan dll ,cat 5 . h i d u s t r ie l c t r i kd a n e i e t r o n r kC o n t o h . r a d i o , p e ts e j u k . k i p a s , . i l l . i 6. industri autotlobile.Contoh membuatkereta,motosikaitlll 7 . h l d u s t r ib e r a s a s k ak e i a p as a r v i t . o n t o hr n i n y a km a s a k , l i l i n i l b u nd l l n C s getah.contoh 8. lndustribcrasaskan tayar,kasut,san:ng tangandil 9. Industrikeluaranlogarn.contoir emasperhiasan, perak piuter till i I 0 . I n d u s t rb u k a n l o s a t nC o n t o h . p e t r o l e u m - p e t r o / p e l i ng ars r l l I . . ci * r;'2M untukjenis industri cii:n 1 l2\4lagi untuk contohproduk. (-b)Telartgkan faktor-faktor var)gntenggalakkan perkembanganinduslri ilembuatan 1"{ala_'*sia di
ilUr

i-luraian bahanrnentah tempatan untuk industri.Malaysia melnpunyaibekalanbahan rnentahyang ban.vak dan murah seperti e t a h , k e l a ps a w i t ,b i i i h t i m a h a Peringkatawal kerajaan melahirkantenaga 2M buruh yang mahir dan profesional)/angdilati di Jepun Ir4asa sekarangkerajaanbanyak melahirkan tenaga profesional dan kepakaran yang drjalankan dalam negerimelalui pusat ah teknik. Le_ Langkah kerajaanmenggalakkan sektor swastadalamnegerimelaburdisamping bantuankerajaan Menarik pelaburasins ntenanam nrodal K.eraj aan memajukan sistem p ellgangkutan 214 dan perhubungan yang Iebih cekapseperti jalanraya, jalan keretapi, pelabuhan Lebih banyakestetdan karvasan perindustriar baru yang len-ekap dengan prasarana.
I
I

L-

l b 3 Modal

Kcnrudairan

i r 5 D a s a rk e i a j a a n

I
g P c r g .e l u:ran lo i i l l aranq-baranLI,.en q u l ta dl a n _ arang-baran gguria (
,i

I I

MenuLruhk;rn pcrbacianan s.','ar-ikat I t h l dan bagi rncnjayakan ek seperti proj HICOlvl,N4A.RDI,i \4IDA. N4A]TA I
|

.a.i\l

19

i-_-----T-_-----f l-.--=-_ i b6 Pa:i:,ra'tlalam an d

I luarnegara I I | ,--.'

_--_--_33lfllir:.r: :jrlplrt . p e i b r i , : , a;ir i - i i i s g ; a np r o n i o s i . ci

bagi

_--

.-

i I I l----

tn.n*,li,rr:rpasaran antarabangsa co'toh pengliau.a dingin e Menjalankan kajiandanpeyelidikan unruk --rlgryglgllP3lgran 3ttatglglgjl-

2l\{

tinggidan

maklumar _*__ ie}:ll.l1ggl


(c) I-iuraikan kesanaktiviti pcrindustr-jair i*rhaciap pcrsckitaran fizikal. ( i 0 N4) uciarev t I cl Pc'c(riirartrrl

i!i- --

-:-;--;pr,.q;1----l'

Du lJcre I

lr

(ias karbon clioksicia ciankarbon

---_-_+r{,'er!
nlol)oksida i :v I

i | 'X,H*m*ffi l"oeircel'aranairBolehnrenjejas membunuh l * lzra--l dan kehirtupan


--i--i | i

f_^r.

_l=-__:l:4rla!_&pd1_

I I

,jarikilang_kilang memproses. Habuk-'abuk debudari kilangpapa' dan

I I

I i

l- -i i

akuaiik

I
I i

l;i,,].:','ci]lal.a1lbaudarrlf;.1-'kil.;-'-.-*i2Ia--"J .,Llrr)' s;awtt serta kilangmemproses


---l_____
o

I c-l J'cura'as'r' setcrnPat-f-

L-- * -

"

makanan I Bunyibisingdari kilangpapan.perabot sertaI gl_qlg

!g'!q., k.lulj.--

Penyahhutanan akibat pembin'an estet

-___i

___J
|

ilirrdr"rstri.

I 21,4

l--,,,t;'{-ur i'ur1rrasrQ I
I

l-_-_--l l--__-U-"' dengangaskarbonai,,f.,OlJJM---l " Hujanbercampur i


I bolehrnerosakkan tr.rmbuhan kernari dan I I
_-l o (iarrgguan kepadaekosistern flora dan faun;. j--tM-ll0

Suhunrikro rneningkat tiadatumbuhan I bila

----:

ll
i

i r -< v..r"; r..-.*.]_-_.-------1 i u' :' -'nliiingail. i

|"','-.;--*_.-]-.-ffi:fiiIj"ffit;-."]-]]
''I !:$'"g1"
---_ l_l]ltjtnilrna-rnil1laix2m

l{:,::::'.ii l'1i'-'i'1:

l= ,i_- b**unrunu.an makanaqgqqlqbjsf__i___ -l __l

2A

5. (a ) :Sebutkan

to a i rd a r .v a ci i h{ al a)' si a. ra

(5)

i SI LJTAN{A ra)'aLUa.la.Jr_!lipr,: -j-_----i i. E_anCar


t. I .. r n r r.f i

I _i
I

--|]rl
I r --

--t

I I
I
i I

--1 I

l i j i j . B a n d a rr a v a . l o l r o r ] h a r u

i ry, Bgrdelfqye_rllth
[r,._i] andar r:gXyl]:,"g__

i ___-]_--_

ll,n

l _l

i T i a C ah u r a i a n u n t u k s o a i a n r , i .T e r i m aj u g a l a i n - l a i nb a n d a rr a y a v a n g s e s u i u . ll:r uniuk I si ( b ) H u r a i k a np e r a n a nb a : ; d a r a y a d a l a m p e m b a : i u l l n r l n e g a r a h 4 a l a i , 5 i 3 ( f 0 )

I lsil tJT.,tMrt
i nt Pusat p'temasaratrJ perdagangan

DAN cioNTO}l I IiUi{-,1,^lAN


I i i " . utarna perdagangan Pusatpernasaran/ )'&rrg negara/ kawasan. bagi sesebuah pel}agai pusat Di Kuala Lumpur terdapat yang utanra. Kompleks clagangarl rurembeli belah utama terdapatdi sarta. pakaian edung-gedung memasarkan G di banvakterdanat Kuala Lrrmpur.
___-/_----J=-

MARKAI.I

_,

82. Peranan pusat sebagai p pcnyedian eluang pckerjaan.


o

Di bandarraya Kuala Lurnprrr, Bandar raya Pulau Pinang seftaJoiror Bharu sainada terdapat banyakpeluangpekerjaan di sektora\\,anlatau srvasta. 'ferdapat dan banyakpejabatkerajaan pelbagai rayarnenyediakan Di barrclar perkhidmatansepertihospitalkernudahan hospitalpakar di Kuala l-umpur . bank-bankj, gu ban1,3]q Perkhidrnatan di sana. terdapat

|
83 Pera:ran s e b a g a ip u s a t penyediaan kemudahan perkidrnatan. B4 Pusat pembauran inovasi.

-I4qry-k&a@e-qs!

2m
pusat Bandarra\/aberfungsisebagai pembaurair inovasi dalanrpembangurlarl negara Malaysia. S e b a h a g i ab e s a rd a r i i n o v a s id i M a l a . v s i a n K i r e r p u n c a i a r i a n c i ar a v a s a t n a d a u a l a c b r L u r n p u r, i o h o r B h a r u a i a u P u l a ul ' i n a n g . denganlT l:rovasiinovasibcri.:aitar-r an:labermulaciarisjni. kcbar:vak rriisalnya

21

-1

i I I I I

85 Pusat i i t c n r b er t u k a n iclong.ln ;renengalr ipcnciiciikan

KebanvakanIPTA clanIpTS terdrpr i!i terdrpat bandarreya-banciarrayaini. Coi:toi Coi:toirl,aUlv{ dan ULA di Kuala Lumpur . IPTA dan IPTS merupakan tenrpat inelahirkan golongan menengiilr yang utarnadi Malaysia.

ilr-Vfr,,i' p."*i
irengangkutan

Sebahagian besar dari pusarp..,*^;tf.r*


utaira negara terletak di bandafra,,,;.i __ lri:nciar raya negaraini. Lri Kuala Lumpur terdapat pelbagai kc,nudahan pengangkutan nioderiseprsl il Lll.l- , rnonoreldll. I)i sarnping terdapatnya lapangan terbang antarabangsa yaitg berhampiran. Di banclar raya pulau pinang pula terkenal pelbagaiternpatpelanconuiril yang nrenariksepertiTaman Tema Sunrvay di Kuala Lumpur . Bukit Benderacli pulau Pinang. 'fempat-tempat menarik ini dapatmenarik rarnaipelancong dan membantu . membangunka! negara.

2nt

i i
I I I I

I
I

I !
I

"
/ S e b a g a ip u s a t

t--

I r-r

_:&ryeg.pe! rbuh.r rnrrm bgn ggq,__ 'ferdapat


*

I I I I
I

'I l . , lai- r c ongan / r t'

i I
I j I tI

Mana-mana isi x 2m: l0 5 ( c ) .Ie'laskan kesanclariperkembangan bandar raya terhadap ara'r sekitarfiz-ikal di banclar raya tersebut.

( 1 0)
MARKAII

rtSrL;T,\N4A
I Cl Perrcenlaran jerebu I uriara/
f*'-:--=-_--

pATCONTOH HUITATAN
"
t e

Akibat dari pertanibahanbil. kend(:raan. Akrbat asap-asap dari kilang industri. Kr:hadiran bahanpencemarspt. gas-gas, h;;buk, zarahdan debu-dcbu.

CaZ danCO3 dlt. Sepciliyangselalu inelandabandarreya Kualal-unrpurclanP u l a uP i n a n g

22

iuriiiI

i
I

6 (9

I
I

I
I

l
i

I
I
i I I

I I I

Kekuranganiitur-r tun;buha:r. iln P e r n b e b a s a n b ad a r i b u r r i d i h a l a n g ha oleh bahan-bahanpei'lcemar uciai'a, di dan dipantulbalik ke burri. -sulru bandarraya Kuala i-uiiipur di darjahcelciuslebili tinggi dari beberapa

I I
I
I

I
i
I

I
I

-.-^ i L-i

---;

_t-__-.

karvasan sekilgryyu.

_ ___

j_

5al._111-f..ljat

Sebahagian besarpermukaaircii bandarcii ./ nt liputi dengankonkrit dan birumcn. Menghalang susupan air hujan ke dalan'r tanah. cepirt. Larian air permukaan iler-rjil.li peqparitan Sistern )'angtidak cekap/ iersumbat. Bandarraya Kuala Lurripursering d i l a n d ab a n j i r k i l a t a p a b i l ah u j a ni e b a t

I
I I

I I

turunbelerapa ianr
arr C4 Pcncenraran Pencernaran di bandarraya air kebanyakan dari pcmbuangarl beqpunca sisadomestik,sisa k-unrbahan dan sisa kilang yang akan mcllceinarkanair sungai.tasik dll . BOD meningkat,kandungan bakteriaEColi meningkat cill penunujuk. Contoh sungaiyang tercemar banclar di raya ialah SungaiGornbakdan Sungai Klang di Kuala Lumpur. SungaiJuru di PulauPinan L) J'cncemarall I burlyl I
I

2 n't

Pencemaran bunyi sebahagian besar datangdari bunyi kenderaandan kilangkilang perindustrianyang bergerakcian 24ju-. Di bandarraya spt. beroperasi Kuala Lumpur dan PuJau Pinangbun5,i bising kenderaan arnatketarapadamasamasapuncak. B u n y i b i s i n gb o l e h m e n g g a n g g u k e s e l e s a ah i d u p p e n d u d u ks e k i t a r . n pau busuk khususn-va sisa dari buangau doinestik.Setiauhari begitu barrvak pendudukdi bandarra)/atelahnieri:buang terrik sisadomestik.Keadaan beiiarnbah p u n g u t a n a m p a h i d a kd i t s lika sistenr

2 r:r

i L 0 rc]lCfjillei-a)l I DAiI i I I

rr

r,

t,

I I
I
I

23

i i

i;ii,kr

,g+,ri.1i.JrJ.

_--) --^
I)I

i
I

.l-crtctkaan kau,a:r i ; : : l a h i n g g i p i r i g g i r o lrt t Bandar kei-ana tair:rhlJa::dar seinakin iei-had


Pe n e rc s a n. penrol r-i nl :an pcrataan d a n . buk I,r..lnBoncioI.rn i t u;rftr!. c1ij adikan Ki i \\' a s a i i;;r:tci ni atan dan .l al an .i::il:ubr.r;r:::iii sedr-) lrJenYebabkan d i : c ; a C i : r ni ; t l : i . s a nr l : r n l a n a h r u n t u h l
ll':tditr I-il\,a.

i ' i , r n l c i rK o r , i c ; n i ; r j r i i n d i I { i g i ; l a n d T o r v e r \ / a n s i c l ; r i ri ' u i t t r r jc j z i n k c - i a d i a n a n a l r l t ri rti i i :l i c i i k ttr r,' i l s;ij1l l -:r;l rahatr t JLl I]uki

'i 7 . i a ) : r k r i f a , t k o n s c pp c r l u r r i b u h a n k

d i d a l a mA S I : A N

(2)

Sr r r i 1. r t ia; c : i- iti r.r.,b u J :a n ru j u k k e p r r , i al i e ; ' j a s a m a t n rc l n e r n a j u k a ne k o n o m i ( 1 m ) r l a la r n s t t i r r i ' i ; r 1 , 2 t t j i , { ; i F l A , N h \ ; a n f d e r . j i r : r r r . { ln i ) .

)'iing mclibatkan tiga atau enrpatbuali negara

( i r ) N i . ' a t a k ; n3 k a r v a : r a n e n u m b u h a ns e g i t i g a n di dalam ASEAN

dan nesara-

' f j r a r a - , ' r a ntg r t i b a t c l a l a m e s c b u a hs e t i a pkawasan c s peftumbuhansegitiga


1r:l:;;i.rt.

(3)

24

I 81 IMS-GT I 82 II\4T-G'f

I
l -

illuvrlv_!

N'IaJal'sia Thajjand dan I Indonesja.

It |!1I

iB*n"i, L:::__nnO'-feqa

UeE'r.l",t*tritirri*El

linX3:3m l'iada huraian ntuksoalan ni. u i C'alonmestirnenyatakan denEan tepat nama setiapnegarabagi sctiapsegitiLiapeflir;1buha6..lika jari'apantidak tepattiadanrarkair.

/r\
\ - , /

F .I r .rr r q,l rr \i ul I,t e ' " ' L ,

p s c n I e r a n a : r e r l u n r b u h a n e g i t i g a l a l a r n r e r r a j u k a nr v i i a v a h / a n g \

terlibat

( r 0)
I HURATAN DAN CON'|OH
Peibagaiaktiviti perdagangan alankandi dif kau,asan segitigapertumbuhan contohnya cli kawasanbebascukai yang melibatkan pelbagaibarangan diperdagangkan tanpa cukai seperli di Pulau Langkawi yang melibatkanbarangan dari Indonesia, Malaysia dan Thailand (Iluff -GT) Negara-negara anggotadalam segitiga pertumbuhan melabur di dalam negara anggotayang lain. Ini dapat meningkatkankeupayaan rnodal <jalam negarayaltg di labur. Contohnl,s di bawah IMS- GT banyaksyarikatsu,asta dari Singapura telahmenanammodal di Johor dan fuau , Indonesia. jugu telah ban_vak lvfalaysia melabur di Indonesiakhususnyadalam sektor penanaman kelapasawit.

t-rslurarur.,
C1 Pcrdagangan

\4.4RK]\t i
2in

Peiaburan

') .-

IIL

C3 Pengaliran br-rnrh

N{asalah kekurangantenagaburuh cjan kepakarandi dalam rrana -mana kau,asan segitigaperturnbuhan dapat di atasioleh tenaga buruh sertakepakaran dari negara j iran. Di barvahIN4T- GT tenasaburuh dar-i SelatanThailand telah rnenautpung kekurangantenagaburuh di sektor erlanian i kawasan eciah-Perlis d K

ltl

25

i----Keh.rranqan tenaga pakarrJiBruneitei:,h i dibantu oleh [r.r]aga pakarclar.i lr{alavsia i ui barvah Ih4P-EAGA. IJ I
--l=_.=-=l

C 4 F . " ;1!J.ltita an 1I1


:;lii|ljcI

----------.--------=i

Penibangunansumber alanr berir:;aslla;r I suniberaJarnban;,n1r rlijalankari di'bar,,,rit BIN{P-EAGA , k}usu.snyapertanirn l a d a n g a n p e r n b a l a k a n e r a n ai n a : i j l r d k banya.ksumberala ini rji Kaii;nanr,,il khususny,a. Aktiviti i,rei-loml:ongan sefla cari gali i::r; a s l i d i i ' . . : r a i r a n e l a n t a na r l a l l h p r - t ; j c k K ' u s a h a s a n ra n t a r d a l a y s i a j a n l i r i i i i a ; , , ! a M c di bawahsegitiga;;errumbuiran f_C i. IM Aktivi ti pengangktrtan dan perltuiru;r ir sri telahdijalankandi ketiga-tigakau,asiu-i segitiga pcrtumbuhan. Di bau'ahIMT-GT , perklriclnratan feri autaraI'ul au Langkawi-phuket_IVlet1an. I)i bau'ahiMS-CT" projek link kcrlua menghubungkan Jolior dengant-ingapur a. D i b a w a hE A C A - B I M p p r o j e k l a n d a r ; a n , keretapi'i'rans Bonieo.

) r;t

I I
_l

L l 5 ilr : i, g. inRk u ta n d a r i pc iiiubunga n

:- ill

(--'5 i)crkc'ngsiarr tcknologi

Perkongs I peminclahan ian teknoloqi clalam segitieaperturnbuhan menrbolehkan sumber-surnber ekonomi yang ariadaliiit dibairgunkan dcngancepat. D i b a r v a h N { S . G ' f , J n d o n e s i ir}, , 2 n * s i i } : l a ketinggalaiirlapatmenikmati pentintlah:n tehrologi dari Singapuradan ir,iala1,sia. l-)i bau'ahlN4T-GT, Malal'sia bekcrjas,l):l r l e n e a n h a i la n c iu n t u k l n c u d a p a r k n r r T

\{aira-r;'iirla isi x 2 nt: 5

l0 in

2S

( o . l . i e l i ' s l - ; a nn a s a l a h- i n a s a l a l t i cleh perturnbuhan ),angdilraciapi -segi tiga A SE.{l\j clalr:nrmemajukiur sektorckononri serantau.

( 1u )

bukau dan berpuiauinerupakan masalah fizikal untuk rnenrajukan ekonomi serantau. Bit4B ini telahmenirnbulkan halangan dalar:r menrbina dan melakukanhubutr,ean anlarakawasatr. Contoirnya Bl\48 \rangbergunung-ganang tclah mengiralangkelancaran pembinaan Lebuli Raya Trans Bomeo di kawasan
_=-l-__-l \ 1 l / i r

I
)-) /. :\t) 3Sil i &ll

E A G A -B I M P .
o Tel.uiologi c1;in kepakaranyang renclah lelali meninrbulkan kesukaran untuk menjayakan projek-proj yang relah dirancang. ek Kemudahan infrastrukturyang tidak mencukupijuga telah rnenimbulkan kesukaianproses pernindahan teknologi lnoden khususnyayang berkaitandengan iT. Proses pernindahanteknologi berkaitan dengan IT adalahlebih sukardan lambatcli karvasan EAGA- BIMP berbanding ciengan k a u , a s a na i n . l Bilanganpendudukyang kecil dan kuasa beli yang rendah tidak memangkinkanke arah perkembangan pasaransetempat. Contohya,penduduk yang baru dan kuasa beli yang rendah di kepulauan Borneo )/ang terletakdi bau'ahBIMP-EAGA N4asalah tuntulan bertinclihantara n e g a r a , a n c a r r aa n u n d a n . k e t i d a k s t a b i l a n In politik di bebcrapa bahagianterlenrutelair nrenghal / !r)en ang g_qanggu kqmajuan c i < o ; r o r ts c n t n I a u ri Contolmya, Tuntutanberlindih terhaCap Puiau ilatu Putiir antara lr4alavsiadan ilfgjpura telah--yang terletakdi bau,ah

t c k noll. gi t iiin k epak anm ir an g rendah

D3 lliisalah pas ar alt v anll ter had

p i D4 \'lesriah ciiiik I I
I

I I

l__ ___

l--__

71

Aiicarnan lanun dari Fi]ipina )'i irr,. sering mLinggangu pe;-airan Siibahyang rerletakcli bau'ahBiMP- EA{-}i\. Kctidakstabilan politik dan keadaan \/ang tidak rnenentu selatan'fhailanil di vailg i.;:-letak barvahiMT- (;T di 1 ) 5 K eg r l v a t a n c k o n o r n is e r a i r t a u . Kcj aluhandoll ar .rrmerj i,:jalr k:r rn cnj ej ask an b ar-r,,i p rrt j ci, r: enl b angrrn an ;r.ll bar';ah segi tiga j)criurnbuhan ASjlAN. Di sarnping penuurlrnannilai nratarvang itu ncgara-negara ;\SBAN se()arA i:,j:rk largsungtelah rncnvebabkanl.o:;projek

1.il;ffi

q ygg.!g-l lfg rran!e!g,lt ___ g:,


5isix2m

L___

2E

d r Q:.: . A p t k a h v a n g d i r n a k s u d k a n ( l t t g a ijle r e b u
(j,i

p c n , l e i e b ua d a l a hs a r ui e n o l n e n a v a n g i j s c b a b k ak e u ' u j u d a n b a i t - r ' a k u l ' ; i l ' : r : i - p a r t i k e l (1) , \ ' a n g t e r d i r i c i a r i p a dd e b u { a u a l t .h a F r u kg e r g a j i . a s s p p e t t i b z t k a r a i ia s a i } a kecil (1) I i e n d e r a l a n .a s a pg u n u n g b e r a p ic l a nI a i n - l a j r iI.a l ; e r s a i zt t r i k r o t i\ : a t r gt i t l L k b o l e l l (l ) l \ d i l i h a t o l e h r n a t ak a s a rd a n t e r a p u r l g - a p r , I ntgi a t l r t o s f e r ad r r l * r t tk c p t ] . : a t i l n : a I l g (i ) I i n k n t i n g g i c j id a l a r n k e a c i a ac u a c a e r - i n g . I an e n g h a s i l k as a s t u a p i s a nk r b t i s n i p i s j an air. s c n reti ],/ Ii rrru'L n-: g attnc-lfera di seiii i atu k ll rva.s

je di kcji'.ciian r-ebu Malavsia. berlakunya b. Jclaskiurseb;ib-sebab

i ti'a;;;

THr*'r'

j-[t.i'trh
----_tit jr.;irkrr;; i*tr"^*;,u r,.,-r*" d, l'd.,.,co;---I

i. p"',,u'rr,',,n[i-l

b h u t a ns e c a r a e s a r I Desaran. I I

baharrt prertaltia;t khususnl,a kerana metnbitka k;ru'asiii.t i ,ttL:i :t ke a n g i n berti up dari S umaLera N 4al ai ' si a, Ap a b i l a jerebu bersama-sallta ncgar.a ke lersebutakan rrelr-]bav,'a kita. -p e m b a k a ra n asapdan dcbu hutan akan menyebabkan di sertabaltan yang telah separuhbakar berlerbangan atinosferalalu berlakulahj erebu. k P e m b a k a ra ri aw asantanahgi i mbut di Mal avsi a.a;ri sukar dipadarlkan, pengeluyaranasapbertcrusijt). tc P e rrb a k a ra n rbukai ni di l akukanol eh pi hak )/arl gi :rg:rt sesuahtsepertisarnpahsarap menghaptrskan petani yang mernbakarjerami padi untrrk tnetnbersihkan karvasan sau'ahnyasebelummelakukanpenatliitttail semula.

b2. pc nt it ak ar a n secilratcrbuka t anpa k ar v ala rt

I'
t

i b3. Perirnilkatan
.junrlah keiiclcraait

Dr l\4tkttrir, t.rArput9 3 jrt. brth k."d.ttr'*jld;;-l


raya.Kenderaaatl)/arlgtidak dilerlgkapiilenglbali penrangkintelair menyebabkan16.2 tan karbon d mo n o k s i d a a n dua tan sodi url di oksi dadi ke.l rrarkan s e ti a ph a ri iiii Gas-gas 1'a;tq lrencenriir rnerupakanbahan tera:.lt;rai pi u i l a i -zt. Gas-gas angti i beba:' .kartl i a ti dok me me n u h i )' ke dapatclibcb;iskati atniosfcradar: se't'aJiktt';'r' L e rp e ra i i g i l a l rai arnapi sanbunti . cj i -i i a l i n i n re n vcbabkan udarai l enj ari i tebal c' i :n b e r' l a k u l a h re bu ie

29

-i b"+kc'.:i:: . r;1,
Ir:;1:air,'al.

-l-E

rr,..lu,.rir t: r-.ik )'ang .

nrenjadiberjerebu. l n e n ra s a n g o ro ng i l :i ri ) -vang c terl al urendahsehi ngga menyalurkan asapb:liitcult ke udara. Pelepasan asap kila;rg -t'airg tidak terkarvaldan tidak mengih:t prosedur tertcntu akan memburukkan keaclaan jerebu industi-iyang berasa:;i karnrmenqeluarkanhabuk" an h a b ' r ! r a 1 u , k u i i t - k u i ; tk . v r r d a n s e p i h a n - s e p i h a ' i r i i t k k K a y uo r K a w i s a n k a \t: d i k a w ;ils a nrncl rstrin cnvebabkan rncrrstrtncnt,ebabkan ni udara tcrcei l ar b a h a n - b a h a ln b i l r a ' i n i j u g a r i i b a k a r n e r r y e b a b k a n e k a r - b o n i o k s i d a ,i : ; r r b o ' r r o n o k s i d a s u l f u r< J i o k a s i d a , d ,

rrrrncemarkan ucl:ra a:;ap-asap dikei,arkr:r rnengandungi yang ini sulfur dioksida nitroscr)'a's boiehmengakibatkan dan udara

a s a D -a s arj a r:i l ant \rrnq di ;cpaskarr udara tel ah p kj ke

I.;-l

li"'J

. Y r t j llli 'll, i.1-lr1t(

1_
2"

__ _ i1ilggllo!:Ldg clrn hidrr_,l.arbon clibebaskan ucjara ke


n ' l -,e p a nb a tu rn engi tasi Jkarr tu dcbu_cj ebu l{al-ruk-irabuk rrerce'ark^' irclara rneryumbang ,

r ___!9r]ngblen mgldqlirg ig_b}_

i _____J

c' iluririkan l<e san-kesan fenomelrajerebu terhatlap persekitaran fizikal dan rnanairsia.
i ,,, .__---;.;-;-:-._--t--

I-'. r |

I e r s r h i i a r a t l- r z r K a l l

I I |

.;_--,-.,-., 1. . c l' l-urilbuh-t.nrbuhan

e . " "

Mudahdiserangpenyakit Kadar fotosi'.resiskurang I)aun rnenguning

Kt n ou n g a ngas- s ))'ang rnerbahal,a dalarn iercbg .a n u rdr ga , di bolleh rnen1, o e :h r)/eDa ka n lhujan asid. ),ebab -an V -ga, a a np e t ad rda persekiari n semakin panas.Keadaan kerine rersel ta: ran
d a n ?-\,' s boleh m enl ar v' panas bolel n e yebabkan hutan tanah sarnbut b l t rud l t dah terbakar. Jat terbr bakar luar a n A s N n yusl Cuaca panaS Irn(3yu rtkanbekalan air akibat sunq;ri rca Ia a ngi< eri nrg dar t ii. rrda bekalanhujan. t rg k ri ng dan . t t p
I q \

j Per s ek it ar an4a;* * \ Kesihatan

Konrponen -- konrpor)enyang tertJapaL padii jcrel_,u seperti karbon rnonoksida,sulfur dioksida, nitrt,iien d i o k s i d a ,o zon, l i abuk dan l ogarnbol eh nrembaw a kesan vang i:Lrnrk, ilepadakesihatanmanusia. C o l o n e a ny a n g b c r i s i k o . t i r i g gi ia l a ) r: k a n a k k a n a k , o rarg i ,J;1, n,ereka yang inensalarni penyakit seperti astna. bronkitis, rari;-urr{ }rani-paru,sakit jantung dan a l a l i a rr, p e rokok i l i :' ui erekayang senti asa bchc;i a
I

30

l-anda Cange.,iala Ga',zlci bahagi;;nilei-o:':qkong : dair batuk-batuk, Sesakriafasalau sukar ur:tuk bertraias , Ir{ a tap edi h dan berai r }Ii ti ung bera:rdan kerap b e rs i n Kul i t badai i satal -sata] dan S abt ci ada Keadaanjerebu rneny.'ckat aktiviti ]raiarr -\,aitg biasa jerebu periduciuk diiahikan. Ini kerana selnasa disarankansupayanrerrgeiakkan claripacia riiernbuat a k ti v i ti l uar. pei Pe n d u d ukyang bekerj asebagai ani dan nei i i l ,ap terpaksamencari altenratiflain untuk irciicari suirrber pendapatan u'akfu. buat semeirtara

l-1

c5. aktivrli ekonoiiii tcrgangLru

Jerebuyang sernakjnrneruncingboleii rne!'isancarn pendapatan negeri atau r.regara denganrnerrjcjaskan sektor ekononri yang rnerosct Se b a g a contohi ndustripel ancongan i d i s e b a b kan eh para pel ancori g ol ),angbi rnbari g

kesihatan me_lska akanterieias akiba|lSigb lgrr.b$


c6. Keiosilkan Il ;rnqlrnan

Banguiranrosak W a rn a p uda I-ogarn terkakis atau berkarat

J u m l a hma rk a h Kawaian markah : 2 ke.sanfizikal+ 3 kesan m a n u s i a \4 c s ti k e d u a -k e dua kesanjika satu kategori nraksi nrum 6 markah

l0m

31

Anda mungkin juga menyukai