MENSERVIS PERALATAN ELEKTRIK DOMESTIK MODUL 1 : PERALATAN UJIAN

A. PENA UJIAN B. METER PELBAGAI
SKALA PELARAS SIFAR RINTANGAN

0. %a&bungkan kedua!dua kuar pada te&pat pengujian 1. .apatkan bacaan nilai voltan / arus +. PENGUJI TEBATAN

PENUNJUK

SKRE5 PELARAS SIFAR PENUNJUK JULAT KUAR MERA4

SUIS PEMILI4 JULAT

KUAR 4ITAM

Kegunaan : i. Mengesan kehadiran elektrik ii. Mengesan kebocoran arus elektrik / wayar hidup iii. Mengesan voltan antara julat 50V hingga 500V Pengujian : 1. Pengujian kehadiran Arus "A. # $edudukan %uis soket alir keluar "%A$# ON OFF lang!Alik

Kegunaan : Mengukur nilai perintang, arus dan voltan Pengujian : 1. Mengukur nilai perintang tetap -. Mengukur nilai voltan ./ "bateri# 0. Mengukur nilai arus ./ "bateri# 1. Mengukur nilai voltan A/ "pengubah/ trans2or&er# Penggunaan Me e! Pe"#agai (Mengu$u! Rin angan) %a&bungkan 3 kuar &erah 4 ter&inal 5ve kuar hita& 4 ter&inal 4ve %etkan suis pe&ilih julat pada julat oh& "6# Pintaskan kedua!dua kuar dan laraskan pelaras oh& pada 0 6 *uka pintasan kuar dan ukur perintang .apatkan bacaan nilai perintang

Kegunaan : Menguji ketebatan peralatan / pendawaian elektrik
Penggunaan : 1. %a&bungkan 3

Pe&erhatian 'a&pu Pena jian (idup"'# )eutral")# *u&i"+# √ X X X X X 1. -. 0. 1. + ) ' 5.

-.

kuar &erah 4 ter&inal 5ve kuar hita& 4 ter&inal 4ve %a&bungkan 3
$uar penguji 4 ' / ) / *adan Alat $uar berklip 4 *u&i "+#

SOKET ALIR KELUAR (SAK)

0. %etkan suis kuasa pada 500V / 1000V 1. Pastikan jaru& penunjuk pada nilai ∝ pada skala MΩ 5. ji antara + 7 ', + 7 ), + 7 *adan alat
• • Penebatan peralatan elektrik 3 *acaan rintangan -../M0 1 2 Penebatan pendawaian elektrik 3 *acaan rintangan -3M0 1 2

Penggunaan Me e! Pe"#agai (Mengu$u! %&" an ' A!u( ) *+ , A+) 1. %a&bungkan 3 kuar &erah 4 ter&inal 5ve kuar hita& 4 ter&inal 4ve -. %etkan suis pe&ilih julat pada julat voltan / arus ".//A/#

-  BLOG PN. JURINA  -

MENSERVIS PERALATAN ELEKTRIK DOMESTIK MODUL 2 : KOMPONEN ASAS ELEKTRIK
bersentuh dgn per&ukaan karbon A. PERINTANG 2# $od warna perintang a# Fung(i 4 Mengawal/&enghadkan aliran arus dala& litar ! &enghasilkan haba dan susut voltan dl& litar b# Uni perintang 4 oh& "6# c# K&67&nen perintang Si6#&"

c# 8enis kapasitor i. *erkutub ii. <idak berkutub d# Perbe?aan kapasitor b@kutub 7 A b@kutub *erkutub i. - kaki berlainan kutub kaki panjang 4 "5ve#/anod kaki pendek 4 "!ve#/katod ii. %a&bungan 4 ikut kutub iii. %i&bol 3
 4AJI PAK MAT ORANG KA:A 4EN*AK BELI UBI KA:U PUTI4 

<idak *erkutub i. - kaki sa&a panjang ii. %a&bungan 4 &ana- kaki iii. %i&bol 3

-.

Perintang boleh laras Si6#&"

+&n &8 $i!aan:

iv. $o&ponen

iv. $o&ponen

Potentio&eter

Preset

/ontoh 3 elektrolitik/tantalu& e) Ke!&(a$an $a7a(i &!

/ontoh 3 sera&ik / &ika

d# Pe6i"i8an 7e!in ang ! $adar kuasa ! (ad teri&a ! 8enis perintang "perintang tetap/boleh ubah# e# Ke!&(a$an 7e!in ang i. Pe!in ang e a7 Pe(&ngan ja!u6 9:; 9 : lebih tinggi drp nilai sebenar 9 = nilai perintang Kea9aan 7e!in ang <erbuka *erta&bah nilai *aik

B. KAPASITOR (PEMUAT ' KON*ENSOR) a#Fung(i $a7a(i &! 4 Mengu&pul cas / penapis, ko&ponen dl& litar bg voltan rendah ./ 4 radio, <V Fung(i $&n9en(&! ) &e&belah 2asa "arus 7 voltan#, julat voltan tinggi A/ 4 &esin basuh, kipas b# nit ukuran 4 Fa!a9 (F)

kuran 4 julat rintangan tinggi

ii. Pe!in ang #&"e8 u#a8 ! lapisan karbon > haus, kotor / point sesentuh to&bol boleh laras tidak

-  BLOG PN. JURINA  -

e) +&n &8 Pengujian Pengu#a8 : +. PENGUBA4 ' TRANSFORMER a) Fung(i 4 &eninggi / &enurunkan nilai voltan / arus di antara - litar pada 2rekuensi yang sa&a #) Binaan a(a( 7engu#a8 A$ i=i i Pengujian 1. Menguji voltan keluaran 1-V -. Menguji voltan &asukan -10V 0. Menguji voltan keluaran -1V 1. Menguji litar pintas 5. Menguji voltan keluaran *. FIUS
*ekalan pri&er, Vp *ekalan sekunder, Vs

! ! ! ! !

*,E A,B E,F A,+ *,F

;) Jeni( e!a( , (i6#&" 7engu#a8 a# Bungsi 4 peranti yang &elindungi litar pintas b# <erdpt dawai pengalir "elektrod 2ius# yg &e&punyai takat lebur yg rendah c# Apb arus &engalir "e#i8 drp kadar yg ditentukan, e"e$ !&9 >iu( 1 7u u( d# %i&bol 2ius 3

9) Pe!#e<aan : Pengu#a8 Kua(a Pe!en9a8 1. Voltan sekunder lebih rendah drp voltan pri&er -. *ilangan belitan pri&er lebih banyak drp sekunder 0. Pengu#a8 Kua(a Peninggi 1. Voltan sekunder lebih tinggi drp voltan pri&er -. *ilangan belitan sekunder lebih banyak drp pri&er 0. e# Pengujian 2ius R ? . &86 (Fiu( OK) R ? 2 (Fiu( R&(a$) -  BLOG PN. JURINA  E. *IO* SEPARU4 PENGALIR a# Bungsi 4 Mengalirkan arus dala& 1 arah sahaja "anod ke katod# b# *inaan 7 si&bol diod c#

F. TRANSISTOR d# 8enis diod 7 kegunaannya

a# Bungsi 4 &eninggikan arus voltan 7 kuasa, sebagai suis 7 penguat b# 8enis transistor 4 NPN , PNP c# *inaan transistor 3 i. Pe&ungut / /ollector "/# ii. <apak / *ase "*# iii. Pe&encar / +&itter "+# e# *entuk 2i?ikal diod d# *inaan 7 %i&bol transistor 3

>) Pengujian 9i&9 Pin;ang Pin;ang 9e7an Ba"i$an 9 : )ilai 9 : )ilai tinggi tinggi 9:0 9:0 9 : )ilai tetap 9 : ;

Kea9aan 9i&9 Te!#u$a Te!7in a( Bai$

Tu$a! $ua! (4

M) 7a9a Ba(e (B)

T!an(i( &! PNP (ana$ 7ana8 6($) e# PENGUJIAN TRANSISTOR Menen u$an $a$i a7a$'#a(e (B) Menen u$an $a$i ;&""e; &! (+) , e6i e! (E) T!an(i( &! NPN (ana$ 7ana8 $e"ua! ) N& Pa!$ing) a. GEGANTI ' RELA:

Pin;ang Pin;ang #a"i$an

9e7an

a# Ceganti / relay 4 suis yg dikawal secara elektronik 7 dikendalikan &enggunakan prinsip keelektro&agnetan. b# %i&bol geganti / relay

A Gegan i'!e"aB Bg #ai$ ) #unBi C$"i$C a7a#i"a a6a an ge"ung 9i(a6#ung $e #a e!i

! $awasan kecil "9u&ah#

-  BLOG PN. JURINA  -

MENSERVIS PERALATAN ELEKTRIK DOMESTIK 0. Panel bekalan kuasa MODUL 3 : LITAR BEKALAN KUASA
A) BEKALAN KUASA A+ 3. %&" an #e$a"an D >a(a (e67a 9aEai) ! 115V ! <iga punca hidup, 1 neutral Punca hidup "&erah,biru,kuning# Punca neutral "hita&# ! $awasan luas "sekolah/kilang/industri berat# F. %&" an #e$a"an 3 >a(a (9ua 9aEai) ! -10V ! 1 punca hidup, 1 neutral Punca hidup "&erahDbiruDkuning#

;) Pengujian gegan i Ju"a ) @3.R

1. $ord Penya&bung

5a!na $a#e" : Li=e ) Merah / coklat Neu !a" ) (ita& / *iru Ea! 8 ) (ijau / (ijau $uning

-  BLOG PN. JURINA  -

D. PenBa6#ungan 7!&je$ K&!9 PenBa6#ung Ta6#a8an Be!$e6#a! 3. Fung(i 1 &e&bolehkan lebih banyak keluaran bg kegunaan ta&bahan soket alir keluar F. PenBa6#ung an : P"ug D 7in :

Me e! A!u( ) Sa6#ungan Se(i!i

B) BEKALAN KUASA *+ 1. %el kering 4 su&ber bekalan kuasa arus terus "./# -. *inaan sel kering 3

MENSERVIS PERALATAN ELEKTRIK DOMESTIK MODUL 4 : SISTEM KAWALAN
1. Projek 'itar *ekalan $uasa ./ A) SISTEM KA5ALAN MANUAL i. KaEa"an Sui( Sa u 4a"a
C L1

Li a! Be$a"an Kua(a Penga u! %&" an Ke>ung(ian 7!&je$ : 0. %a&bungan Meter Volt 7 Meter Arus
V

i. ii. iii.

Masukan Pengubah 4 -10V "A/# $eluaran Pengubah ! -1V "A/# $eluaran 'itar / Pengatur 4 -1V "./#

! Mengawal la&pu / beban lain pd satu

kedudukan ! *oleh &engawal beberapa la&pu drp 1 punca bekalan dgn syarat ketahanan kadar arus suis lebih drp arus beban ii. KaEa"an Sui( *ua 4a"a Me e! %&" ) Sa6#ungan Se"a!i

-  BLOG PN. JURINA  A

! Mengawal satu la&pu / lebih drp kedudukan yg berlainan

! $egunaan biasa 4 bilik tidur / tangga / dewan / koridor

-  BLOG PN. JURINA  -

c# %atu la&pu dikawal oleh dua suis jenis dua hala "%P.<#

B) SISTEM KA5ALAN AUTOMATIK

iii. LITAR KA5ALAN MANUAL a# %atu la&pu dikawal oleh satu suis sehala "%P%<#

Pe&egang la&pu

b# .ua la&pu dikawal oleh satu suis sehala "%P%<#

Pe&egang la&pu

i. %uis yang dikawal oleh punca- tenaga persekitaran "bukan tenaga &anusia# /ontoh 4 cahaya, haba, tekanan, pergerakan 7 &asa
-10VA/ ) ' +

ii. $o&ponen kawalan auto&atik 3 a)

-10VA/

) ' +

/

/ '-

'1

'- %uis .ua (ala

'1

/ '1 %uis %ehala

F& & !an(i( &!

! Peranti si&pang P), 0 ta&atan "Pe&ungut, Pe&ancar 7 <apak# ! Bungsi 3 *er2ungsi apb cahaya dipancarkan padanya Si6#&"

KEFUNGSIAN PROJEK: Be$a"an G% - LE* a$an 6enBa"a (a6#ung$an 6en &"  L*R $ena ;a8aBa ) 6en &" 7a9a6  L*R 9i u u7 ) 6en &" 6enBa"a Li a! ini #ia(a 9iguna$an 7a9a "a67u ja"an. A7a#i"a 8a!i (iang - "a67u ja"an 7a9a6 A7a#i"a 8a!i ge"a7 - "a67u ja"an 6enBa"a (e;a!a au &6a i$..... Pe"aja! : 1 %ila kenalpasti ko&ponen, si&bol 7 penya&bungan litar drp litar ske&atik 4 litar berga&bar

bentuk litar berga&bar dengan &enya&bung ko&ponen di bawah.
'itar ske&atik

'itar berga&bar #) F& &7e!in ang (L*R) ! Apabila cahaya dikenakan pada '.9, nilai rintangan $u!ang 7 arus boleh &engalir &elaluinya dgn &udah. ! <iada cahaya > nilai rintangan '.9 tinggi 7 arus tidak dpt &engalir ! /ontoh 3 'itar la&pu jalan, pengesan asap Si6#&"

-  BLOG PN. JURINA  -

MENSERVIS PERALATAN ELEKTRIK DOMESTIK MODUL 5 : BEBAN
/ontoh soalan 3

'akar se&ula litar di bawah
;) T8e!6&( a ! Peranti pengawal haba / suhu. $endalian bergantung pada kadar suhu

dala&

A) PEMANAS ELEKTRIK %ebahagian drp ko&ponen yg terdpt dl& alat elektrik do&estik spt 3 cerek elektrik, periuk nasi, seterika, ketuhar, dapur elektrik, pe&bakar roti 7 laini. Pe!iu$ na(i e"e$ !i$ 4 1 bahagian uta&a bekalan kuasa, suis, ter&ostat 7 plat pe&anas

iv.

'itar %iste& $awalan Auto&atik

ii. +e!e$ e"e$ !i$ !1 bahagian uta&a punca bekalan, suis, ter&ostat 7 ele&en pe&anas

-  BLOG PN. JURINA  -

iii. Se e!i$a e"e$ !i$ ! 0 bahagian uta&a punca bekalan, ele&en pe&anas 7 laras suhu / ther&ostat B) MOTOR ELEKTRIK

M& &!

Uni=e!(a"

M& &! A!u8an Pe6u"a Pe6ua +) TRANS*USER i. Fung(i ) Menukar tenaga elektrik kepada tenaga bunyi 7 sebaliknya ii. /ontoh 3 Pe&besar suara / &ikro2on / bu??er *) INJAP SOLENOI* i. Enjap solenoid ! satu injap kawalan &enggunakan elektro&ekanikal ber2ungsi bagi M& &! A+ i. - jenis ! 1 2asa "-10V# ! 0 2asa ii. Motor 1 2asa a# Motor aruhan "kipas# b# Motor tolakan 7 aruhan tolakan c# Motor universal / siri "blender/vacu& cleaner# d# Motor segerak tanpa ujian iii. $adar kuasa 4 FkG M& &! *+ i. %ai? lebih kecil ii. Kegunaan : Pe&ain pita kaset, kereta &ainan, kipas angin kecil

iii. HV, IV, 1-V &engalirkan satu!satu pengalir seperti gas atau cecair.

ii. Bungsi J) / JBB &enggunakan kuasa bekalan elektrik yang disa&bungkan pada bahagian solenoid.

Binaan (&"en&i9

Ben u$ >i<i$a" inja7 (&"en&i9

E) LAMPU i. 8enis &entol a# Mentol Pijar ! Mentol ber2ila&en "bergas nitrKgeno/argon# ! Mentol ber2ila&en tungsten ! Mentol ber2ila&en karbon ! Mentol ber2ila&en arka

2ila&en

b# Mentol / 'a&pu )yahcas ! 'a&pu pendar2lour wap &erkuri bertekanan rendah ! 'a&pu wap &erkuri bertekanan tinggi ! 'a&pu wap natriu& bertekanan rendah ! 'a&pu neon ii. *ahagian Mentol / 'a&pu

-  BLOG PN. JURINA  -

'a&pu Pijar Ca&barajah <erburai 'a&pu Penda2lour La67u 7en9a>"&u!

MENSERVIS PERALATAN ELEKTRIK DOMESTIK MODUL 6 : ASAS KENDALIAN PED BERASASKAN ELEMEN PEMANAS
A) PEMBAKAR ROTI KEN*ALIAN : 1. Pasang plug pada soket alir keluar. (idupkan suis. -. 'etakkan roti pada %lot 9oti. Pilih Pilihan bakar "<oast %hade# dan tekan ke bawah <uil toaster "toaster li2ter#

Nota : Tuil toaster (toaster lifter) tidak akan turun ke bawah selagi toaster tidak dihidupkan. 0. 9oti akan selesai dibakar apabila ianya ternaik "pop!up# dengan sendirinya. 1. *agi &e&batalkan proses bakar roti dengan lebih awal, naikkan tuil toaster "bread li2ter# atau tekan butang Lcancel.

0. 1. 5. H.

Paras &ini&a air &estilah &elebehi alat pe&anas untuk &encegah kerosakan. Pastikan tudung cerek ditutup rapat, sa&bungkan wayar bekalan A/ ke soket cerek <ekan butang suis pada bahagian yang bertanda E untuk &e&ulakan pendidihan. %uis akan terpada& secara auto&atik lebih kurang 00 saat air &endidih.

-  BLOG PN. JURINA  -

+) KETU4AR ELEKTRIK B) +EREK ELEKTRIK 1. -. KEN*ALIAN: Esikan air ke dala& cerek Paras &aksi&a air tidak boleh &elebihi garis B '' atau MAM" 8ika air paras air &elebihi garis B '' atau ME) , air akan &eli&pah apabila &endidih# $+).A'EA)3 1. %a&bungkan pala& tiga pin ke soket alur keluar dan NJ)@ kan suis pada soket alur keluar. -. 'araskan <o&bol $awalan %uhu ke suhu yang dikehendaki. <utup pintu kaca ketuhar dan biarkan ketuhar &enjadi panas sela&a 10!15 &init.

0. 'araskan <o&bol Pilihan %uhu ke N P@ untuk &e&anaskan bahagian atas &akanan atau N.JG)@ untuk &e&anaskan bahagian bawah &akanan atau N P/.JG)@ untuk &e&anaskan bahagian atas dan bawah &akanan. 1. Pilih &asa yang dikehendaki berdasarkan bahan yang dipanggang. 5. *iarkan sehingga ketuhar berhenti. *uka pintu kaca ketuhar dan NJBB@ kan suis pada soket alur keluar.

D. <ekan butang L/JJ'O untuk &e&percepatkan proses penyejukan ra&but. Ea akan ke&bali ke keadaan biasa selepas butang tersebut dilepaskan. " ntuk pengering ra&but yang ada *utang L/JJ'O. LITAR SKEMATIK

GAMBARAJA4 BLOK

-  BLOG PN. JURINA  -

*) SETERIKA ELEKTRIK KEN*ALIAN : 1.%a&bungkan pala& dua pin pengering ra&but ke soket alur keluar dan NJ)@ kan suis pada soket alur keluar. -.<olakkan %uis Pe&ilih ke Posisi 1 atau - untuk perbe?aan he&busan angin. L1O untuk perlahan dan L-O untuk kuat. E) PERIUK NASI KEN*ALIAN : 1# %ukat beras dengan /awan Penyukat dan basuh beras dala&

&angkuk yang berlainan. -# Masukkan beras yang sudah dibasuh ke dala& Periuk Alu&iniu& dan ca&purkan air &engikut sukatan. 0# 'apkan bahagian luar Periuk Alu&iniu& sehingga kering &enggunakan kain. 1# 'etakkan Periuk Alu&iniu& ke dala& badan periuk. ntuk &e&astikan kedudukan yang betul di atas ele&en pe&anas, pusingkan periuk secara perlahan ke kiri dan ke kanan. <utup dengan penutup. 5# Pasangkan <alikod A/ ke %oket Periuk dan Pala& ke Punca $uasa. 'a&pu penunjuk kuasa akan &enyala. H# <ekan tuil suis dan 'a&pu L/JJ$O &enyala &enandakan proses &asak telah ber&ula. P# %etelah nasi siap di&asak, tuil suis akan terangkat secara auto&atic. 'a&pu L$++P GA9MO akan &enyala &enandakan proses pe&anasan telah ber&ula dan akan berterusan sehingga suis bekalan kuasa di&atikan. F# %etelah tuil suis terangkat, biarkan penutup tertutup untuk sekurang! kurangnya 15 &init untuk &engewapkan nasi. I# Matikan suis pada bekalan kuasa dan cabut pala& setelah digunakan GAMBARAJA4 BLOK

-  BLOG PN. JURINA  -

LITAR SKEMATIK

F) KETU4AR ELEKTRIK KEN*ALIAN: 1. Posisi to&bol kawalan suhu di setkan pada kedudukan LJBBO.

-. 'etakkan seterika secara berdiri atau diletakkan pada te&pat seterika di tepi iron board. (idupkan suis bekalan kuasa. 0. Putar to&bol kawalan suhu kepada setting dikehendaki. 1. Apabila 'a&pu neon penunjuk hidup, seterika tersebut telah &encapai suhu kepanasan dikehendaki. $erja!kerja &enggosok pakaian dijalankan. 5. %etelah selesai, turunkan to&bol kawalan suhu pada kedudukan LJBBO dan cabut plug dari soket. *iarkan seterika sejuk sebelu& kerja &enge&as atau &enyi&pan seterika LITAR SKEMATIK

-. Pusingkan Enjap Penahan Air untuk bekalan air. 0. Pusingkan <o&bol $awalan %uhu ke NJ)@, la&pu neon akan &enyala dan air pancuran akan &enjadi panas dala& beberapa saat. 1. ntuk &andian lebih panas, putarkan <o&bol $awalan %uhu &engikut ja& daripada NJ)@ ke NMAM@. 5. Pusing <o&bol $awalan %uhu ke NJBB@ dan &atikan suis pe&anas air di luar bilik &andi. LITAR SKEMATIK

GAMBARAJA4 BLOK

-B LOG PN. J UR INA  G) S4O5ER (PEMANAS AIR) KEN*ALIAN : 1. (idupkan suis pe&anas air di luar bilik &andi.

GAMBARAJA4 BLOK

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful