Anda di halaman 1dari 11

SEK. GUNONG SEMANGGOL 34400, SEMANGGOL, PERAK.

PROGRAM PENINGKATAN KEMAHIRAN MEMBACA TAHUN 2.

PENYELIDIK: PAKLONG CIKGU


27 JANUARI 2011

PENGENALAN Kurikulum Baru Sekolah Rendah ( KBSR ) telah dilaksanakan di sekolah rendah mulai tahun 1982. Kurikulum ini telah memperkenalkan pelajaran pemulihan sebagai salah satu terasnya, dan untuk menunai inovasi kurikulum ini, banyak guru khas pemulihan telah ditempatkan di sekolah rendah. Guru pemulihan tidak berupaya mengendalikan pemulihan tanpa sokongan daripada guru besar dan guru-guru sekolah terbabit Kurikulum Baru Sekolah Rendah ( KBSR ) memberikan penekanan kepada kemahiran-kemahiran asas membaca, menulis

dan mengira. Kebolehan murid-murid menguasai ketiga-tiga kemahiran ini dapat menyempurnakan pengajaran dan pembelajaran selanjutnya. Langkah-langkah yang sesuai perlu diambil bagi mengatasi sebarang masalah pembelajaran yang mungkin timbul dari semasa ke semasa. Salah satu langkah yang perlu diambil ialah dengan menjalankan ujian-ujian yang tertentu bagi membolehkan guru mendapatkan maklumat asas tentang pencapaian murid-murid . Ujian diagnostik adalah satu ujian yang boleh digunakan untuk mencapai keperluan tersebut.

OBJEKTIF KAJIAN Kajian ini dijalankan bagi mengenalpasti tahap pencapaian pengetahuan dan kemahiran menguasai membaca. Pendekatan Kaedah Gabungan Bunyi Kata ( KGBK ) dan Kaedah Fonik digunakan untuk meningkatkan kemahiran membaca. Setelah mengenalpasti tahap penguasaan setiap kemahiran, tindakan diambil untuk mempertingkatkan kemahiran membaca agar mereka boleh memahami teks yang dibaca.

PELAKSANAAN KAJIAN Tinjauan Awal: Dalam tinjauan awal. Pencapaian pelajar dalam kemahiran-kemahiran asas membaca di kaji. Ujian awal ( Diagnostik ) dilaksanakan dan temubual dengan guru di adakan. Ujian dan temubual berikut dilaksanakan

Ujian 1: Membaca perkataan suku kata KVKV Ujian 2: Membaca perkataan KVKVK Ujian 3: Membaca perkataan VKVK Ujian 4: Membaca teks pendek ( 15 20 patah perkataan ) Ujian 5: Temubual dengan guru pemulihan Analisis Data Ujian 1. Pencapaian 08 9 16 17 24 25 32 33 42 Tahap Sangat lemah Lemah Sederhana Baik Sangat Baik Frekuensi 12 52 37 4 3 Peratus 11.1 48.2 34.2 3.7 2.8

Dari data yang diperolehi di dapati

hanya 6.5%

menguasai kemahiran ini

dengan baik, manakala 59.3% berada pada tahap lemah

Analisis Data Ujian 2

Pencapaian 04 58 9 12 13 16 17 20

Tahap Sangat lemah Lemah Sederhana Baik Sangat Baik

Frekuensi 48 26 30 3 1

Peratus 44.4 24.1 27.8 2.8 0.9

Daripada data diperolehi, hanya 3.7% pelajar menguasai kemahiran membaca aras KVKVK dan 68.5% masih belum menguasai kemahiran membaca KVKVK

Analisis Data Ujian 3

Pencapaian 04 58 9 12 13 16 17 20

Tahap Sangat lemah Lemah Sederhana Baik Sangat Baik

Frekuensi 4 15 30 32 27

Peratus 3.7 13.9 27.8 29.6 25

Adalah didapati sebahagian besar pelajar iaitu 54.6% boleh memberi membaca VKVK Dan hanya 17.6% masih belum menguasai kemahiran ini.

Analisis Data Ujian 4

Pencapaian 04 58 9 12 13 16 17 20

Tahap Sangat lemah Lemah Sederhana Baik Sangat Baik

Frekuensi 4 15 30 32 27

Peratus 3.7 13.9 27.8 29.6 25

Adalah didapati sebahagian besar pelajar iaitu 54.6% boleh memberi membaca teks Dan hanya 17.6% masih belum menguasai kemahiran teks

Analisis Data 5 ( Temubual/ soalselidik ) Penggunaan Instrumen Kemahiran Membaca Instrumen / Modul Ada Tiada

Instrumen Pengesanan Celik Huruf ( IPCH ) Instrumen Penentu Penguasaan 3M ( IPP3M ) Modul ASBALIS ( asas baca dan menulis ) Modul-modul kemahiran asas membaca dan menulis yang disediakan oleh guru Modul KACEM ( kemahiran cepat membaca ) Modul-modul kemahiran asas mengira yang disediakan oleh guru Modul-modul pengamatan Lain-lain ( nyatakan )

Perkara Instrumen Pengesanan Celik Huruf ( IPCH )

Ada
12 (46.2% )
21

Tiada
10 ( 38.5%)
3 (11.5%) 6 ( 23.1% ) 4

Instrumen Penentuan Penguasaan 3M ( IPP3M )

( 80.8%) 18

Modul ASBALIS ( asas baca dan menulis )

( 69.2% )

Modul kemahiran asas membaca dan menulis yang disediakan oleh guru Modul KACEM ( Kemahiran Cepat Membaca )

20 ( 76.9% ) 7 ( 26.9%) 16

( 15.4% )

14 ( 53.8% ) 7 ( 26.9%)

Modul Kemahiran asas mengira yang disediakan oleh guru

( 61.5% )

12 ( 46.2%)

Modul Pengamatan

( 34.6% )

Berdasarkan jadual

tujuh perkara yang berkaitan dengan penggunaan

instrumen dan modul mengenalpasti kemahiran 3M . Hanya dua perkara modul

dan instrumen ( > 75.0% ) iaitu Instrumen Penentu 3M dan Modul Kemahiran asas membaca yang disediakan oleh guru digunakan dengan tinggi. Manakala bahan penggunaannya mengikut urutan seperti berikut; a. Modul ASBALIS ( 69.2%) b. Modul Kemahiran Asas Membaca Yang Disediakan Oleh Guru ( 61.5%) c. Instrumen Pengesanan Celik Huruf ( 46.2%) d. Modul Pengamatan ( 34.6%)

Faktor mempengaruhi Tahap Membaca Murid 1. Sangat tidak mempengaruhi 2. Tidak mempengaruhi 3. Mempengaruhi 4. Sangat mempengaruhi Faktor-faktor Latar belakang sosio ekonomi murid Sikap murid Persekitaran tempat tinggal Persekitaran sekolah Keberkesanan pengajaran guru Sokongan pengurusan sekolah Sokngan pelajaran murid di rumah Kehadiran kelas pra sekolah/ tadika Masalah keluarga Kehadiran di sekolah Kesihatan murid Perkembangan kognitif Tahap Pengaruh 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Faktor-faktor

Tahap Pengaruh min sp

1 Latar belakang sosio ekonomi murid Sikap murid Persekitaran tempat tinggal Persekitaran sekolah Keberkesanan Guru Sokongan Sekolah Sokongan pelajaran murid di rumah Kehadiran kelas pra Pengurusan Pengajaran
3 (11.5%)

2 3 (11.5 %)
3 (11.5%) 6 (23.1%) 3 (11.5%)

3 17 (65.4 %)
9 (34.6%) 20 (76.9%) 15 (57.7%) 14 (53.8%)

4 5 (19.2 %)
17 (65.4%) 3 (11.5%) 2 ( 7.7%) 9 (34.6%)

3.08

0.57

3.65 3.00 2.61 3.23

0.48 0.48 0.80 0.65

5 (19.2%) 3 (11.5%) 5 (19.2%) 2 (7.7%)

15 (57.7%) 11 (42.3%) 14 (53.8%) 11 (42.3%) 14 (53.8%) 17 (65.4%) 13 (50.0%)

6 (23.1%) 12 (46.2%) 7 (26.9%) 13 (50.0%) 12 (46.2%) 7 (26.9%) 13 (50.0%)

3.03 3.34 3.07 3.42 3.46 3.15 3.50

0.66 0.69 0.68 0.64 0.50 0.67 0.51

sekolah / tadika Masalah Keluarga Kehadiran di sekolah Kesihatan murid Perkembangan kognitif
1 (3.8%)

1 (3.8%)

Nota : 1. Sangat Tidak Mempengaruhi 3. Mempengaruhi Jadual

2. Tidak Mempengaruhi

4. Sangat Mempengaruhi.

menunjukkan tahap faktor yang sangat mempengaruhi penguasaan 3M

adalah faktor sikap dan perkembangan kogniti pada tahap ( 3.50 <min < 4.00 ). Manakala faktor-faktor lain hanya pada tahap mempengaruhi berdasarkan urutan berikut;

a. Kehadiran di sekolah ( min = 3.46, sp = 0.50 ) b. Masalah Keluarga ( min = 3.42, sp = 0.64 ) c. Sokongan pelajaran murid di rumah ( min = 3.34, sp = 0.68 ) d. Keberkesanan Pengajaran Guru ( min = 3.23, sp = 0.65 ) e. Kesihatan murid ( min = 3.15, sp = 0.67 ) f. Kehadiran kelas pra sekolah / tadika ( min = 3.07, sp = 0.68 ) g. Latar belakang sosio ekonomi ( min = 3.08, sp = 0.57 ) h. Masalah keluarga ( min = 3.03, sp = 0.66 ) i. Persekitaran tempat tinggal ( min = 3.00, sp = 0.48 ) j. Persekitaran sekolah ( min = 2.61, sp = 0.80 )

Rumusan: Masalah membaca merupakan kekangan utama dalam proses membaca mudah atau asas khususnya bagi perkataan dalam lingkungan KVKV.KVKVK,VKVK dan Teks mudah. Kesukaran mengikut tertib dan factor penggunaan instrument dan murid mempengaruhi kadar membaca murid.

FOKUS KAJIAN Berdasrkan analisa data, fokus kajian ini ialah untuk memperkukuhkan kemahiran membaca KVKV,KVKVK,VKVK dan teks mudah agar pelajar boleh membaca pada aras seterusnya. MERANCANG TINDAKAN Bagi mengatasi masalah yang telah dikenalpasti dalam tinjauan awal beberapa aktiviti dalam pendekatan KGBK dan Kaedah Fonik di jalankan di dalam dan di

luar bilik darjah.Segala aktiviti adalah bertujuan untuk mendedahkan pelajar kepada penguasaan kemahiran membaca 1. Menguasai Kaedah KGBK a. Meninjau buku-buku yang digunakan dalam kaedah KGBK b. Memilih bahan-bahan yang boleh membantu menguasai kemahiran membaca 2. Penilaian terhadap keberkesanan buku dan kaedah PELAKSANAAN TINDAKAN I. II. III. IV. V. Menguasai kemahiran pendekatan KGBK dan Kaedah Fonik Pelajar dipecahkan mengikut aras kemahiran Tugasan di beri berdasarkan kemampuan dan kebolehan Masa yang fleksibel Peralatan dan bahan Bantu mengajar menggunakan multimedia

PEMERHATIAN Beberapa pemerhatian dibuat semasa pelaksanaan tindakan dalam kajian ini. a. Bilangan murid yang boleh menyebut dan membaca perkataan b. Pencapaian setiap pelajar dalam membaca c. Markah yang dicapai dalam ujian pencapaian membaca Pemerhatian / Keputusan ditunjukkan dalam jadual; Ujian 1 Penyertaan/ 10 aktif 2 Penyertan/ pasif 3 1 2 5 Ujian 2 10 Ujian 3 7 Ujian 4 8 Ujian 5 9

Pencapaian Bilangan Penyertaan Ujian 1 Ujian 2 Ujian 3 Sangat lemah Lemah Sederhana Baik Sangat Baik Jumlah

Ujian 4

Teks1

Teks2

Teks 3

PENILAIAN Ujian 1 dan jian 3 merupakan tahap yang sukar jika dibandingkan ujian 2. Penambahbaikan dapat dilihat dari segi peratus pencapaian bagi setiap ujian yang diberi. Berdasarkan penggunaan pendekatan KGBK dan Kaedah fonik penapaian dinyatakan dalam jadual dibawah bagi kemahiran membaca. Kaedah KGBK Pencapaian Sangat lemah Lemah Sederhana Baik Sangat baik Kaedah Fonik Pencapaian Tinjauan Awal Ujian 1 Ujian 2 Ujian3 Tinjauan Awal Ujian 1 Ujian 2 Ujian3

10

Sangat lemah Lemah Sederhana Baik Sangat baik Daripada perbandingan di atas didapati kemajuan kemahiran dapat dilihat apabila menggunakan kaedah KGBK dan Kaedah Fonik. REFLEKSI Daripada kajian yang dijalankan adalah di dapati bahawa kemahiran membaca murid pemulihan dapat ditingkat dengan menggunakan kaedah KGBK dan Kaedah Fonik dalam pengajaran guru. Terdapat jug factor yang mempengruhi penguasan kemahiran iaitu sikap pelajar dan kadar kehadiran mereka dating ke sekolah. Penggunaan diagnostic dapat membanu dengan cepat guru mengesan ketidakbolehan membaca murid. CADANGAN Kajian tindakan seterusnya bolehlah dijalankan bagi mengenalpasti tahap kefahaman murid memahami teks dan membetulkan gaya membaca.

11