$&%

$&%

AkAHAN : JcwcL :emuc :cc|cn pccc rucngcn ycng ci:ecickcn.

AHAGIAN A [ FENDIDIKAN JASMANI }
Scc|cn 1 hinggc 5
Fcccnkcn gcmLcr cengcn perkcIccn

1. Skip :cIu kcki2. Skip :eccrc Lerkumpu|cn
3. Skip :eccrc incivicu4. Skip :eccrc :i|cng


5. Skip mengikuI ircmcA
E
D
C
B
$&%
$&%


Scc|cn ó hinggc 10
Icncckcn jikc LeIu| ccn jikc :c|ch

ó. /ccrc |cricn [ }


7. Skip [ }


8. . LcmpcI Iinggi [ }º. Merejcm LemLing [ }

10. LcnIcr pe|uru [ }

$&%
$&%


11. /pckch ccyc Ichcn kcrcicvc:ku|cr °

/. Keupcyccn jcnIung Lerfung:i cengcn Lcik
8. Si:Iem perncfc:cn Lerfung:i cengcn Lcik
C. Keupcyccn pcru-pcru mengepcm ccrch
D. Si:Iem pencernccn mcnu:ic


12. Fccc kcccr Lic:c , jcnIung :ecrcng cewc:c mengepcm _________
LiIer ccrch :eminiI
/. 2 C. 4
8. 3 D. 5


13. LcmpcIcn menggunckcn Ic|i Lerc:c| ccri mcnc °
/. Chinc C. Mc|cy:ic
8. lncic D. lnccne:ic14. /pckch mck:uc f|ek:iLi|iIi

/. Keupcyccn meregcng cIcI
8. KeLeLc:cn :enci
C. Keupcyccn meregcng cIcI ccn keLeLc:cn :enci unIuk Lergerck
D.Meregcng cIcI ccn keLeLc:cn :enci.


15. MenycmLuI Lc|c cengcn Icngcn
Menchcn Lc|c cengcn cccc

KenycIccn ci cIc: merupckcn :c|ch :cIu ccripccc ckIiviIi :

/. lmLcngcn
8. Kcrcinc:i
C. F|ek:iLi|iIi
D. Dcyc Ichcn kcrcicvc:ku|cr.1ó. Crgcn IuLuh ycng Ier|iLcI cc|cm prc:e: mengepcm ccrch ic|ch
/. pcru-pcru C. jcnIung
8. hcIi D. peruI

$&%
$&%Soo|on 17 h|nggo 21
Lobe|kon gomborojoh d| bowoh |n|Lcpi:cn pe|incung Ic|i :ckcngcn pinIu khemch

Iicng khemch pcnccng

20.
1º.
21.
18.
17
$&%

$&%

CIcI pehc CIcI |engcn CIcI LeIi:

CIcI Lchcgicn Le|ckcng Lcccn
22.
23.
24.
25.
Soo|on 22 h|nggo 25
Ncmckcn cIcI ycng ciIunjukkcn cc|cm gcmLcrcjch ci Lcwch.


$&%

$&%

31. 32. 33.
/cc :impcng ci hcccpcn
Gunckcn JejcnIc:
Muric me|inIc: jc|cn
AHAGIAN [ FENDIDIKAN KESIHAIAN }

Scc|cn 2ó hinggc 30
l:i IempcI kc:cng cengcn perkcIccn ycng ciLeri.
2ó. KiIc hcru:|ch menggc:ck gigi :ekurcng-kurcngnyc __________________ kc|i
:ehcri.

27. Kckck :eccng mengu|cngkcji pe|cjcrcn, :cyc ______________________ :ucrc
rccic.

28. _______________________ cigunckcn unIuk mencuci rcmLuI.

2º. Fenghi:cp rckck Lc|eh ______________________ pe|Lcgci jeni: penyckiI.

30. Mckcncn :eimLcng penIing unIuk menjcmin ________________________.

Scc|cn 31 hinggc 33
8eri ncmc Lcgi :imLc| percIurcn jc|cn rcyc LerikuI.


ke:ihcIcn memper|chcnkcn cuc

:hcmpcc menghiccp

$&%

$&%

$4,,3 34 hi3, 40
Icncckcn { \ ) pccc pernycIccn ycng LeIu| ccn { X ) pccc ycng :c|ch.

34. Lcncc:cn kereIc cpi ic|ch kcwc:cn
ycng Iicck :e|cmcI unIuk LeckIiviIi.

35. Icmcn permcincn kcnck-kcnck ic|ch
kcwc:cn ycng :e|cmcI unIuk Lermcin.

3ó. Kcwc:cn |cmLcng ic|ch kcwc:cn ycng :e|cmcI
unIuk Lerencng.

37. /kIiviIi menge|ecek memer|ukcn keIcngkc:cn.


38. 8ermcin ping-pcng memer|ukcn keIcngkc:cn .


3º Se:icpc ycng memi|iki cccch ccc|ch menjcci
:cIu ke:c|chcn.

40 Sekircnyc gcyc |cricn :e:ecrcng iIu Iicck LeIu|,
ic Lc|eh menjejc:kcn ke|cjucnnyc.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful