Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) Reka bentuk kurikulum berasaskan tiga bidang: • Komunikasi • Manusia dan alam

sekeliling • Perkembang diri Individu Bahan kurikulum: • Sukatan pelajaran Reka bentuk kurikulum: • Linear Organisasi kurikulum: Tahap I (Tahun 1,2 dan 3) • Mata pelajaran Teras, Wajib dan Tambahan Tahap II (tahun 4, 5 dan 6) • Mata pelajaran Teras, Wajib dan Tambahan Elemen Memahiran berfikir Secara Kritis dan Kreatif Fokus: 3M (Membaca, menulis dan mengira) Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Reka bentuk kurikulum berasaskan enam tunjang: • Komunikasi • Kerohanian, sikap dan nilai • Kemanusiaan, • Perkembangan fizikal dan estetika • Sains dan teknologi • Ketrampilan diri Bahan Kurikulum: • Dokumen Standard Kurikulum Reka bentuk kurikulum: • Modular Organisasi kurikulum: Tahap I (Tahun 1,2 dan 3) • Modul Teras Asas, Modul Teras tema dan modul Elektif. Tahap II (tahun 4, 5 dan 6) • Mata pelajaraan Teras dan Elektif Elemen Kreativiti dan inovasi, keusahawanan serta teknologi Maklumat dan komunikasi (ICT) secara explicit. Fokus: 4M (Membaca, menulis dan menaakul)

PERBEZAAN ANTARA KBSR DAN KSSR

Sikap dan Nilai Komunikasi Kemanusiaan Manusia Dengan Alam Sekelilingnya Keterampilan Diri Perkembangan Diri Individu Perkembangan Fizikal dan Estetika Sains dan Teknologi Tahap I Modul Teras Asas Modul Teras Tema Modul Elektif Tahap II Berasaskan mata pelajaran Modul Komunikasi Modul Komunikasi Elektif Modul Kerohanian.Aspek KBSR KSSR Bentuk Organisasi Komunikasi Kerohanian. Sikap dan Nilai Modul Fizikal dan Estetika Modul Sains dan Teknologi Modul Kemanusiaan Berlaku perubahan kandungan kepada semua mata pelajaran Kandungan Penegasan dan penekanan kepada Kemahiran Berfikir dalam P&P pendekatan berikut: Aplikasi Kecerdasan Pelbagai Dalam P&P Kemahiran Berfikir dalam P&P Penggunaan TMK Aplikasi Kecerdasan Pelbagai Dalam P&P Pengajaran Berasaskan Kajian Masa Penggunaan TMK Depan Pedagogi Pengajaran Berasaskan Kajian Masa Depan Pembelajaran Secara Konstruktivisme Pembelajaran Secara Konstruktivisme Pembelajaran Secara Kontekstual Pembelajaran Secara Kontekstual Pembelajaran Akses Kendiri Pembelajaran Akses Kendiri Pembelajaran Masteri Pembelajaran Masteri Belajar Cara Belajar Belajar Cara Belajar Berlaku perubahan pada peruntukan masa kepada beberapa mata pelajaran Peruntukan Masa khususnya Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris Dijalankan secar a berterusan untuk mengesan perkembangan dan pencapaian Kaedah Penekanan yang ketara kepada murid dalam pembelajaran Pentaksiran pentaksiran sumatif Menggunakan kaedah pentaksiran pelbagai Bersifat autentik dan holistik Bahan Sukatan Pelajaran Dokumen Kurikulum Huraian Sukatan Pelajaran Standard Kandungan Kandungan Standard Pembelajaran Hasil Pembelajaran Buku Teks .

Aspek KBSR KSSR Pengurusan Kurikulum Cadangan Aktiviti P&P Buku Teks Semua perubahan dalam aspek-aspek di atas menyebabkan berlaku perubahan kepada pengurusan kurikulum di pelbagai peringkat. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful