Anda di halaman 1dari 18

Sayyid Qutb

Tafsir Fi Zilalil Quran


Aali-Imran (Ayat 21 – 32)

Siri Tafsir

KONSIS Media
Surah Aali-Imran (Ayat 21 – 32)________________________________________________________

(Pentafsiran ayat-ayat 21 - 22)

‫ﻭ ﹶﻥ‬‫ﻣﺮ‬ ‫ﻳ ﹾﺄ‬ ‫ﻦ‬ ‫ﺘﻠﹸﻮ ﹶﻥ ﺍﱢﻟﺬِﻳ‬‫ﻳ ﹾﻘ‬‫ﻭ‬ ‫ﻖ‬ ‫ﺣ‬ ‫ﻴ ِﺮ‬‫ﻐ‬ ‫ﲔ ِﺑ‬
 ‫ﻴ‬‫ﻨِﺒ‬‫ﺘﻠﹸﻮ ﹶﻥ ﺍﻟ‬‫ﻳﻘﹾ‬‫ﻭ‬ ‫ﺕ ﺍﻟﹼﻠ ِﻪ‬
ِ ‫ﺎ‬‫ﻭ ﹶﻥ ﺑِﺂﻳ‬‫ﻳ ﹾﻜ ﹸﻔﺮ‬ ‫ﻦ‬ ‫ِﺇ ﱠﻥ ﺍﱠﻟﺬِﻳ‬
(21) ‫ﻢ‬ ٍ ‫ﺏ ﹶﺃﻟِﻴ‬
ٍ ‫ﻌﺬﹶﺍ‬ ‫ﻢ ِﺑ‬‫ﺮﻫ‬ ‫ﺸ‬
 ‫ﺒ‬‫ﺱ ﹶﻓ‬
ِ ‫ﺎ‬‫ﻦ ﺍﻟﻨ‬ ‫ﻂ ِﻣ‬ ِ‫ﺴ‬  ‫ﺑِﺎﻟﹾ ِﻘ‬
21. “Sesungguhnya orang-orang yang mengingkarkan ayat-ayat Allah dan
membunuh para nabi tanpa sesuatu alasan yang benar dan membunuh
orang-orang yang menyuruh manusia berlaku adil, maka gembirakanlah
mereka dengan azab yang amat pedih.”

(22) ‫ﻦ‬ ‫ﺻﺮِﻳ‬


ِ ‫ﺎ‬‫ﻦ ﻧ‬‫ﻢ ﻣ‬‫ﺎ ﹶﻟﻬ‬‫ﻭﻣ‬ ‫ﺮ ِﺓ‬ ‫ﺍﻵ ِﺧ‬‫ﺎ ﻭ‬‫ﻧﻴ‬‫ﺪ‬ ‫ﻢ ﻓِﻲ ﺍﻟ‬ ‫ﻬ‬ ‫ﺎﹸﻟ‬‫ﻋﻤ‬ ‫ﺖ ﹶﺃ‬
 ‫ﺣِﺒ ﹶﻄ‬ ‫ﻦ‬ ‫ﻚ ﺍﱠﻟﺬِﻳ‬
 ‫ﺃﹸﻭﹶﻟِﺌ‬
22. “Merekalah orang-orang yang terhapus pahala amalan mereka di dunia
dan Akhirat dan mereka sama sekali tidak akan mendapat penolong-
penolong.”
Inilah nasib kesudahan yang pasti (berlaku kepada mereka) iaitu azab
yang amat pedih. Al-Qur’an tidak menentukan azab ini di dunia atau di
Akhirat, oleh itu azab ini diduga akan menimpa mereka di dunia dan di
Akhirat. Gambaran amalan-amalan mereka yang disia-siakan di dunia dan di
Akhirat itu digambarkan dengan ungkapan-ungkapan yang hidup, kerana
kata-kata “ ‫”ﺣﺒﻮﻁ‬ pada asalnya bermakna penyakit kembung perut yang
dihidapi binatang yang memakan sejenis tumbuhan yang beracun dan
penyakit ini merupakan penyakit yang akan membawa maut kepada
binatang itu. Demikianlah juga amalan-amalan orang-orang yang kafir
mungkin kelihatan mengembung besar dan hebat pada penglihatan orang
ramai, tetapi kekembungan itu hanya membawa kepada kesesiaan dan
kebinasaan sahaja pada hari Akhirat, di mana mereka tidak akan ditolong
dan dipertahankan oleh sesiapa pun.
Di dalam ayat ini perbuatan mengingkarkan ayat-ayat Allah
disertakan dengan perbuatan membunuh para nabi tanpa sesuatu alasan
yang benar — dan tidak mungkin adanya alasan yang benar pada jenayah
membunuh mana-mana nabi — juga membunuh orang-orang yang
menyuruh orang ramai melakukan keadilan, iaitu orang-orang yang
menyuruh mereka supaya mengikut undang-undang dan peraturan Allah
yang ditegakkan di atas keadilan dan menghasilkan keadilan. Sebutan sifat-
sifat ini membayangkan bahawa ancaman itu ditujukan kepada kaum
Yahudi, kerana inilah sifat-sifat mereka di dalam sejarah mereka dan mereka
dikenal dengannya apabila disebut sifat-sifat itu. Tetapi ini tidak pula
menghalangkan bahawa perkataan ini juga ditujukan kepada kaum Nasara
kerana mereka juga — sehingga ke tarikh itu — telah membunuh beribu-ribu
penganut mazhab yang bertentangan dengan mazhab kerajaan Kristian

Tafsir Fi Zilalil Quran 2


Surah Aali-Imran (Ayat 21 – 32)________________________________________________________

Roman termasuk mereka yang berterus-terang mengakui keesaan Allah Taala


dan kemanusiaan al-Masih a.s. Dan mereka ini tergolong di dalam kumpulan
orang-orang yang menyuruh orang ramai berlaku adil. Begitu juga ancaman
ini merupakan satu ancaman yang berterusan kepada setiap mereka yang
melakukan perbuatan yang keji itu. Dan orang-orang ini memang ramai di
setiap zaman.
Eloklah kita sentiasa ingat apakah maksud al-Quran apabila ia
menyebut sifat:

‫ﺕ ﺍﻟﹼﻠ ِﻪ‬
ِ ‫ﺎ‬‫ﻭ ﹶﻥ ﺑِﺂﻳ‬‫ﻳ ﹾﻜ ﹸﻔﺮ‬ ‫ﻦ‬ ‫ِﺇ ﱠﻥ ﺍﱠﻟﺬِﻳ‬
21. “Orang-orang yang ingkarkan ayat-ayat Allah,”
kerana maksudnya bukanlah semata-mata ditujukan ke mereka yang
mengumumkan kalimah keingkaran sahaja, malah termasuk sama di dalam
sifat ini mereka yang tidak mengakui keesaan Uluhiyah dan tidak
menentukan ‘Ubudiyah kepada Allah Yang Maha Esa sahaja. Pengakuan ini
secara terus-terang mengandungi pengakuan terhadap keesaan pihak yang
mentadbirkan kehidupan manusia dengan undang-undang dan peraturan,
dengan bimbingan. dan pimpinan, dengan nilai-nilai dan neraca-neraca. Oleh
itu sesiapa yang dari awal-awal lagi mengakui mana-mana kerja ini kepada
yang lain dari Allah, maka dia adalah seorang musyrik atau seorang yang
kafir terhadap Uluhiyah Allah walaupun dia mengakui Uluhiyah Allah
dengan lidah mereka seribu kali. Kita akan melihat di dalam ayat-ayat
selanjutnya bukti kebenaran kesimpulan ini.

(Pentafsiran ayat-ayat 23 - 25)

‫ﻢ‬ ‫ﻢ ﹸﺛ‬ ‫ﻬ‬ ‫ﻨ‬‫ﻴ‬‫ﺑ‬ ‫ﻢ‬ ‫ﺤ ﹸﻜ‬


 ‫ﻴ‬‫ﺏ ﺍﻟﹼﻠ ِﻪ ِﻟ‬
ِ ‫ﺎ‬‫ﻮ ﹶﻥ ِﺇﻟﹶﻰ ِﻛﺘ‬ ‫ﻋ‬ ‫ﺪ‬ ‫ﻳ‬ ‫ﺏ‬
ِ ‫ﺎ‬‫ﻦ ﺍﹾﻟ ِﻜﺘ‬ ‫ﻣ‬ ‫ﺎ‬‫ﻧﺼِﻴﺒ‬ ‫ﻮﹾﺍ‬‫ﻭﺗ‬ ‫ﻦ ﹸﺃ‬ ‫ﺮ ِﺇﻟﹶﻰ ﺍﱠﻟﺬِﻳ‬ ‫ﺗ‬ ‫ﻢ‬ ‫ﹶﺃﹶﻟ‬
(23) ‫ﻥ‬ ‫ﻮ ﹶ‬‫ﻌ ِﺮﺿ‬ ‫ﻣ‬ ‫ﻢ‬‫ﻭﻫ‬ ‫ﻢ‬ ‫ﻬ‬ ‫ﻨ‬‫ﻣ‬ ‫ﻖ‬ ‫ﻮﻟﱠﻰ ﹶﻓﺮِﻳ‬ ‫ﺘ‬‫ﻳ‬
23. “Tidakkah engkau melihat kepada orang-orang yang telah dikurniakan
habuan dan kitab suci, mereka diseru kepada kitab Allah supaya Ia
mengadili di antara mereka kemudian segolongan mereka berpaling
darinya dan mereka menghindari (seruan itu).”

‫ﻮﹾﺍ‬‫ﺎ ﻛﹶﺎﻧ‬‫ﻢ ﻓِﻲ ﺩِﻳِﻨﻬِﻢ ﻣ‬ ‫ﻫ‬ ‫ﺮ‬ ‫ﻭ ﹶﻏ‬ ‫ﺕ‬


ٍ ‫ﺍ‬‫ﻭﺩ‬‫ﻌﺪ‬ ‫ﻣ‬ ‫ﺎ‬‫ﺎﻣ‬‫ﺭ ِﺇ ﱠﻻ ﹶﺃﻳ‬ ‫ﺎ‬‫ﺎ ﺍﻟﻨ‬‫ﺴﻨ‬
 ‫ﻤ‬ ‫ﺗ‬ ‫ﻢ ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﹾﺍ ﻟﹶﻦ‬ ‫ﻬ‬ ‫ﻧ‬‫ﻚ ِﺑﹶﺄ‬
 ‫ﹶﺫِﻟ‬
(24) ‫ﻥ‬ ‫ﻭ ﹶ‬‫ﺘﺮ‬‫ﻳ ﹾﻔ‬
24. “Itu disebabkan kerana mereka berkata: ‘Api Neraka tidak akan
menyentuh kami melainkan sekadar beberapa hari sahaja’ dan mereka

Tafsir Fi Zilalil Quran 3


Surah Aali-Imran (Ayat 21 – 32)________________________________________________________

telah diperdayakan di dalam agama mereka oleh kedustaan yang diada-


adakan mereka.”

‫ﻢ ﹶﻻ‬ ‫ﻫ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺖ‬


 ‫ﺒ‬‫ﺴ‬
 ‫ﺎ ﹶﻛ‬‫ﺲ ﻣ‬
ٍ ‫ﻧ ﹾﻔ‬ ‫ﺖ ﹸﻛ ﱡﻞ‬
 ‫ﻴ‬‫ﻭﱢﻓ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺐ ﻓِﻴ ِﻪ‬
 ‫ﻳ‬‫ﺭ‬ ‫ﻮ ٍﻡ ﱠﻻ‬ ‫ﻴ‬‫ﻢ ِﻟ‬ ‫ﻫ‬ ‫ﺎ‬‫ﻌﻨ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﺟ‬ ‫ﻒ ِﺇﺫﹶﺍ‬ ‫ﹶﻓ ﹶﻜﻴ‬
(25) ‫ﻥ‬‫ﻮ ﹶ‬‫ﻳ ﹾﻈﹶﻠﻤ‬
25. “Bagaimanakah kelak apabila Kami kumpulkan mereka pada hari
(Qiamat) yang tidak mempunyai sebarang keraguan itu? Dan setiap orang
disempurnakan balasan terhadap segala amalan yang telah dilakukannya
dan mereka sekali-kali tidak akan dianiayai.”
Itulah pertanyaan yang bertujuan menyatakan kehairanan dan
mengecam sikap kaum Ahlil-Kitab yang aneh dan bertentangan. Mereka
dikurniakan habuan dari kitab suci iaitu Taurat yang dikurniakan kepada
kaum Yahudi dan di samping Taurat ialah kitab Injil yang dikurniakan
kepada kaum Nasara. Kedua-duanya masing-masing dikurniakan habuan
kitab suci memandang kitab Allah itulah yang merupakan seluruh yang telah
diturunkan Allah kepada para rasul-Nya dan di sanalah dijelaskan konsep
keesaan Uluhiyah dan Qiwamah/Pentadbiran Allah. Segala kitab yang
diturunkan kepada para rasul itu pada hakikatnya merupakan satu kitab
sahaja, yang mana kaum Yahudi dikurniakan sebahagian darinya dan kaum
Nasara juga dikurniakan sebahagian darinya, sedangkan kaum Muslimin
dikurniakan semua kitab itu memandang al-Quran sebagai sebuah kitab yang
merangkumi seluruh dasar-dasar agama Allah dan mengesahkan semua
kitab suci yang diturunkan sebelumnya. Pertanyaan ini merupakan
pertanyaan menyatakan kehairanan terhadap kaum Ahlil-Kitab yang diseru
supaya berhakimkan kitab Allah di dalam pertelingkahan-pertelingkahan
mereka, dan dalam segala urusan hidup mereka, tiba-tiba seluruh mereka
tidak menyambut seruan itu, malah segolongan dari mereka menolak dari
berhakimkan kitab Allah dan syari’at-Nya, iaitu satu perkara yang
bertentangan dengan keimanan mereka terhadap mana-mana bahagian kitab
Allah dan tidak selaras dengan dakwaan mereka selaku Ahlil-Kitab:

‫ﻢ‬ ‫ﻢ ﹸﺛ‬ ‫ﻬ‬ ‫ﻨ‬‫ﻴ‬‫ﺑ‬ ‫ﻢ‬ ‫ﺤ ﹸﻜ‬


 ‫ﻴ‬‫ﺏ ﺍﻟﹼﻠ ِﻪ ِﻟ‬
ِ ‫ﺎ‬‫ﻮ ﹶﻥ ِﺇﻟﹶﻰ ِﻛﺘ‬ ‫ﻋ‬ ‫ﺪ‬ ‫ﻳ‬ ‫ﺏ‬
ِ ‫ﺎ‬‫ﻦ ﺍﹾﻟ ِﻜﺘ‬ ‫ﻣ‬ ‫ﺎ‬‫ﻧﺼِﻴﺒ‬ ‫ﻮﹾﺍ‬‫ﻭﺗ‬ ‫ﻦ ﹸﺃ‬ ‫ﺮ ِﺇﻟﹶﻰ ﺍﱠﻟﺬِﻳ‬ ‫ﺗ‬ ‫ﻢ‬ ‫ﹶﺃﹶﻟ‬
(23) ‫ﻥ‬ ‫ﻮ ﹶ‬‫ﻌ ِﺮﺿ‬ ‫ﻣ‬ ‫ﻢ‬‫ﻭﻫ‬ ‫ﻢ‬ ‫ﻬ‬ ‫ﻨ‬‫ﻣ‬ ‫ﻖ‬ ‫ﻮﻟﱠﻰ ﹶﻓﺮِﻳ‬ ‫ﺘ‬‫ﻳ‬
23. “Tidakkah engkau melihat kepada orang-orang yang telah dikurniakan
habuan dan kitab suci, mereka diseru kepada kitab Allah supaya Ia
mengadili di antara mereka kemudian segolongan mereka berpaling
darinya dan mereka menghindari (seruan itu).”
Demikianlah Allah menyatakan kehairanan terhadap sikap Ahlil-Kitab
apabila segolongan dari mereka menolak dari berhakimkan kitab Allah di
dalam perkara-perkara i’tiqad dan urusan-urusan kehidupan. Bagaimana

Tafsir Fi Zilalil Quran 4


Surah Aali-Imran (Ayat 21 – 32)________________________________________________________

pula dengan mereka yang mengaku sebagai orang-orang Islam kemudian


mereka mengeluarkan syariat Allah dari seluruh bidang kehidupan mereka,
namun bagitu mereka masih terus mendakwa diri mereka sebagai orang-
orang Islam? Ini adalah satu contoh yang dikemukakan Allah kepada kaum
Muslimin juga supaya mereka mengetahui hakikat agama dan tabiat Islam
dan supaya mereka berwaspada dari menjadi sasaran pernyataan kehairanan
Allah dan kecaman-Nya. Jika kecaman ini ditujukan kepada sikap Ahlil-Kitab
yang tidak mendakwa Islam apabila segolongan dari mereka enggan
berhakimkan kepada kitab Allah, maka bagaimana pula kecaman Allah
apabila orang-orang Islam sendiri yang enggan berhakimkan kepada kitab
Allah. Tentulah ia menjadi suatu kehairanan yang tidak putus-putus dan
menjadi bala yang tidak dapat diduga dan melamarkan kemurkaan Allah
yang membawa kepada kecelakaan dan terusir dari rahmat Allah, wal-Iyazu-
billahi.
Kemudian al-Quran mendedahkan punca pendirian mereka yang keji
dan bertentangan itu:

‫ﻮﹾﺍ‬‫ﺎ ﻛﹶﺎﻧ‬‫ﻢ ﻓِﻲ ﺩِﻳِﻨﻬِﻢ ﻣ‬ ‫ﻫ‬ ‫ﺮ‬ ‫ﻭ ﹶﻏ‬ ‫ﺕ‬


ٍ ‫ﺍ‬‫ﻭﺩ‬‫ﻌﺪ‬ ‫ﻣ‬ ‫ﺎ‬‫ﺎﻣ‬‫ﺭ ِﺇ ﱠﻻ ﹶﺃﻳ‬ ‫ﺎ‬‫ﺎ ﺍﻟﻨ‬‫ﺴﻨ‬
 ‫ﻤ‬ ‫ﺗ‬ ‫ﻢ ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﹾﺍ ﻟﹶﻦ‬ ‫ﻬ‬ ‫ﻧ‬‫ﻚ ِﺑﹶﺄ‬
 ‫ﹶﺫِﻟ‬
(24) ‫ﻥ‬ ‫ﻭ ﹶ‬‫ﺘﺮ‬‫ﻳ ﹾﻔ‬
24. “Itu disebabkan kerana mereka berkata: ‘Api Neraka tidak akan
menyentuh kami melainkan sekadar beberapa hari sahaja’ dan mereka
telah diperdayakan di dalam agama mereka oleh kedustaan yang diada-
adakan mereka.”
Inilah sebab keengganan mereka dari berhakimkan kitab Allah dan
punca pertentangan mereka dengan dakwaan mereka sebagai orang-orang
yang beriman dan sebagai Ahlil-Kitab. Ia berpunca dari ketiadaan
kepercayaan terhadap kesungguhan hisab pada hari Qiamat dan
kesungguhan keadilan Ilahi yang tidak memilih kasih. Ini ternyata di dalam
perkataan mereka:

‫ﺕ‬
ٍ ‫ﺍ‬‫ﻭﺩ‬‫ﻌﺪ‬ ‫ﻣ‬ ‫ﺎ‬‫ﺎﻣ‬‫ﺭ ِﺇ ﱠﻻ ﹶﺃﻳ‬ ‫ﺎ‬‫ﺎ ﺍﻟﻨ‬‫ﺴﻨ‬
 ‫ﻤ‬ ‫ﺗ‬ ‫ﻟﹶﻦ‬
24. “Api Neraka tidak akan menyentuh kami melainkan sekadar beberapa
hari sahaja.”
Jika tidak, mengapa api Neraka tidak menyentuh mereka melainkan
sekadar beberapa hari sahaja? Mengapa mereka berkata begitu sedangkan
mereka menyeleweng sama sekali dari hakikat agama, iaitu enggan
berhakimkan kitab Allah dalam segala perkara dan urusan? Mengapa mereka
berkata begitu jika mereka benar-benar percaya kepada keadilan Allah dan
benar-benar yakin terhadap pertemuan dengan Allah? Mereka berkata begitu
semata-mata dusta sahaja kemudian mereka tertipu dengan kedustaan
mereka sendiri:

Tafsir Fi Zilalil Quran 5


Surah Aali-Imran (Ayat 21 – 32)________________________________________________________

(24) ‫ﻭ ﹶﻥ‬‫ﺘﺮ‬‫ﻳ ﹾﻔ‬ ‫ﻮﹾﺍ‬‫ﺎ ﻛﹶﺎﻧ‬‫ﻢ ﻓِﻲ ﺩِﻳِﻨﻬِﻢ ﻣ‬ ‫ﻫ‬ ‫ﺮ‬ ‫ﻭ ﹶﻏ‬
24. “Dan mereka telah diperdayakan di dalam agama mereka oleh
kedustaan yang diada-adakan mereka.”
Sebenarnya tidak mungkin terkumpul dalam sebuah hati
kesungguhan kepercayaan terhadap pertemuan dengan Allah dan
kesungguhan perasaan terhadap hakikat pertemuan dengan kelemahan dan
kegoyahan kepercayaan terhadap balasan dan keadilan Allah.
Sebenarnya tidak mungkin terkumpul di dalam sebuah hati perasaan
takut kepada hari Akhirat dan malu kepada Allah dengan perasaan enggan
berhakimkan kepada kitab Allah di dalam segala urusan kehidupannya.
Sifat Ahlil-Kitab itu sama dengan sifat mereka yang mendakwa diri
mereka sebagai orang-orang Islam pada hari ini. Apabila mereka diseru
kepada berhakimkan kitab Allah, mereka enggan dan menolak dan ada pula
di antara mereka yang berlagak angkuh dan biadab. Mereka mendakwa
bahawa kehidupan manusia itu adalah urusan dunia bukan urusan agama
dan agama tidak penting dilibatkan di dalam kehidupan amali manusia, di
dalam perhubungan-perhubungan ekonomi dan sosial mereka, malah dalam
kehidupan kekeluargaan mereka. Namun demikian, mereka masih terus
mendakwa diri mereka sebagai orang-orang Islam. Ada pula setengah
mereka secara bodoh dan bebal beranggapan bahawa Allah tidak akan
mengazabkan mereka (di Akhirat) melainkan semata-mata untuk
membersihkan mereka dari dosa-dosa maksiat kemudian selepas itu mereka
akan dimasukkan ke dalam Syurga kerana bukankah mereka orang-orang
Islam belaka?Anggapan ini sama sahaja dengan anggapan kaum Ahlil-Kitab
dan keangkuhan mereka sama sahaja dengan keangkuhan Ahlil-Kitab yang
tertipu dengan kedustaan yang telah diada-adakan mereka tanpa sebarang
prinsip dalam agama. Kedua-dua golongan ini sama sahaja dalam tindak-
tanduk mereka yang melencong dari prinsip pokok dan hakikat agama yang
diredhai oleh Allah, iaitu penyerahan diri, keta’atan dan kepatuhan kepada
perintah dan penerimaan peraturan dan undang-undang dari Allah Yang
Maha Esa sahaja dalam segala urusan kehidupan:

‫ﻢ ﹶﻻ‬ ‫ﻫ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺖ‬


 ‫ﺒ‬‫ﺴ‬
 ‫ﺎ ﹶﻛ‬‫ﺲ ﻣ‬
ٍ ‫ﻧ ﹾﻔ‬ ‫ﺖ ﹸﻛ ﱡﻞ‬
 ‫ﻴ‬‫ﻭﱢﻓ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺐ ﻓِﻴ ِﻪ‬
 ‫ﻳ‬‫ﺭ‬ ‫ﻮ ٍﻡ ﱠﻻ‬ ‫ﻴ‬‫ﻢ ِﻟ‬ ‫ﻫ‬ ‫ﺎ‬‫ﻌﻨ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﺟ‬ ‫ﻒ ِﺇﺫﹶﺍ‬ ‫ﻴ‬‫ﹶﻓ ﹶﻜ‬
(25) ‫ﻥ‬‫ﻮ ﹶ‬‫ﻳ ﹾﻈﹶﻠﻤ‬
25. “Bagaimanakah kelak apabila Kami kumpulkan mereka pada hari
(Qiamat) yang tidak mempunyai sebarang keraguan itu? Dan setiap orang
disempurnakan balasan terhadap segala amalan yang telah dilakukannya
dan mereka sekali-kali tidak akan dianiayai.”
Bagaimana? Itulah ancaman yang menggerunkan hati Mu’min yang
menghadapinya apabila ia menyedari kesungguhan hari Qiamat dan

Tafsir Fi Zilalil Quran 6


Surah Aali-Imran (Ayat 21 – 32)________________________________________________________

kesungguhan pertemuan dengan Allah itu, juga kesungguhan keadilan Allah.


Kepercayaan dan kesedarannya tidak menjadi lemah bersama angan-angan
yang palsu dan kebohongan-kebohongan yang mengeliru. Di samping itu ia
merupakan ancaman kepada semua pihak, iaitu kaum Musyrikin, kaum
Mulhidin/ateis, kaum Ahlil-Kitab dan pendakwa-pendakwa Islam. Semua
golongan ini sama sahaja, iaitu mereka tidak merealisasikan Islam di dalam
kehidupan mereka.

‫ﺐ ﻓِﻴ ِﻪ‬
 ‫ﻳ‬‫ﺭ‬ ‫ﻮ ٍﻡ ﱠﻻ‬ ‫ﻴ‬‫ﻢ ِﻟ‬ ‫ﻫ‬ ‫ﺎ‬‫ﻌﻨ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﺟ‬ ‫ﻒ ِﺇﺫﹶﺍ‬
 ‫ﻴ‬‫ﹶﻓ ﹶﻜ‬
25. “Bagaimanakah kelak apabila Kami kumpulkan mereka pada hari
(Qiamat) yang tidak mempunyai sebarang keraguan itu?”
dan keadilan mengambil jalannya:

(25) ‫ﻮ ﹶﻥ‬‫ﻳ ﹾﻈﹶﻠﻤ‬ ‫ﻢ ﹶﻻ‬ ‫ﻫ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺖ‬


 ‫ﺒ‬‫ﺴ‬
 ‫ﺎ ﹶﻛ‬‫ﺲ ﻣ‬
ٍ ‫ﻧ ﹾﻔ‬ ‫ﺖ ﹸﻛ ﱡﻞ‬
 ‫ﻭﱢﻓﻴ‬ ‫ﻭ‬
25. “Dan setiap orang disempurnakan balasan terhadap segala amalan
yang telah dilakukannya dan mereka sekali-kali tidak akan
dianiayai”
yakni dilakukan kezaliman dan pilih kasih di dalam hisab Allah.
Pertanyaan ini dikemukakan tanpa jawapan…… tetapi hati telah
menjadi begitu takut dan gementar untuk mencari jawapan.

(Pentafsiran ayat-ayat 26 - 27)

Selepas itu Allah mengajar Rasulullah s.a.w. dan setiap Mu’min


supaya berdo’a kepada Allah dan mengakui hakikat Uluhiyah Yang Maha
Esa dan hakikat Qiwamah/ Pentadbiran yang tunggal di dalam kehidupan
manusia dan di dalam pengurusan alam buana. Keduanya merupakan gejala
dari Uluhiyah dan Hakimiyah iaitu kuasa kehakiman dan kepemerintahan
Allah yang tiada sekutu dan tiada tandingan bagi-Nya:

‫ﻦ‬‫ﺰ ﻣ‬ ‫ﺗ ِﻌ‬‫ﻭ‬ ‫ﺎﺀ‬‫ﺗﺸ‬ ‫ﻦ‬‫ﻚ ِﻣﻤ‬


 ‫ﻤ ﹾﻠ‬ ‫ﻉ ﺍﹾﻟ‬
 ‫ﺗ ِﱰ‬‫ﻭ‬ ‫ﺎﺀ‬‫ﺸ‬‫ﻦ ﺗ‬‫ﻚ ﻣ‬ ‫ﻤ ﹾﻠ‬ ‫ﺆﺗِﻲ ﺍﹾﻟ‬ ‫ﺗ‬ ‫ﻚ‬ ِ ‫ﻤ ﹾﻠ‬ ‫ﻚ ﺍﹾﻟ‬
 ‫ﺎِﻟ‬‫ﻢ ﻣ‬ ‫ﻬ‬ ‫ﹸﻗ ِﻞ ﺍﻟﱠﻠ‬
(26) ‫ﺮ‬
 ‫ﻲ ٍﺀ ﹶﻗﺪِﻳ‬ ‫ﺷ‬ ‫ﻰ ﹸﻛ ﱢﻞ‬ ‫ﻋﹶﻠ‬ ‫ﻚ‬
 ‫ﻧ‬‫ﺮ ِﺇ‬ ‫ﻴ‬‫ﺨ‬
 ‫ﻙ ﺍﹾﻟ‬ ‫ﻴ ِﺪ‬‫ﺎﺀ ِﺑ‬‫ﺗﺸ‬ ‫ﻦ‬‫ﺗ ِﺬ ﱡﻝ ﻣ‬‫ﻭ‬ ‫ﺎﺀ‬‫ﺗﺸ‬
26. “Katakanlah: Wahai Tuhanku yang memiliki teraju kekuasaan.
Engkaulah yang mengurniakan kekuasaan kepada siapa yang
Engkau kehendaki dan Engkaulah yang mencabutkan kekuasaan
dari mereka yang Engkau kehendaki dan Engkaulah yang
memuliakan sesiapa yang Engkau kehendaki dan menghinakan

Tafsir Fi Zilalil Quran 7


Surah Aali-Imran (Ayat 21 – 32)________________________________________________________

sesiapa yang Engkau kehendaki di tangan Engkaulah terletaknya


segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa di atas segala
sesuatu.”

‫ﺝ‬
 ‫ﺨ ِﺮ‬
 ‫ﺗ‬‫ﻭ‬ ‫ﺖ‬
ِ ‫ﻴ‬‫ﻤ‬ ‫ﻦ ﺍﹾﻟ‬ ‫ﻲ ِﻣ‬ ‫ﺤ‬
 ‫ﺝ ﺍﹾﻟ‬
 ‫ﺨ ِﺮ‬
 ‫ﺗ‬‫ﻭ‬ ‫ﻴ ِﻞ‬‫ﺭ ﻓِﻲ ﺍﻟﻠﱠ‬ ‫ﺎ‬‫ﻨﻬ‬‫ﺞ ﺍﻟ‬ ‫ﻮِﻟ‬‫ﻭﺗ‬ ‫ﺎ ِﺭ‬‫ﻨﻬ‬‫ﻴ ﹶﻞ ﻓِﻲ ﺍﹾﻟ‬‫ﺞ ﺍﻟﱠﻠ‬ ‫ﻮِﻟ‬‫ﺗ‬
(27) ‫ﺏ‬ ٍ ‫ﺎ‬‫ﻴ ِﺮ ِﺣﺴ‬‫ﻐ‬ ‫ﺎﺀ ِﺑ‬‫ﺗﺸ‬ ‫ﻦ‬‫ﻕ ﻣ‬  ‫ﺯ‬ ‫ﺮ‬ ‫ﺗ‬‫ﻭ‬ ‫ﻲ‬ ‫ﺤ‬
 ‫ﻦ ﺍﹾﻟ‬ ِ‫ﺖ ﻣ‬
 ‫ﻴ‬‫ﻤ‬ ‫ﺍﹶﻟ‬
27. “Engkaulah yang memasukkan malam ke dalam siang dan
memasukkan siang ke dalam malam dan Engkaulah yang
mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang
mati dari yang hidup dan Engkaulah yang mengurniakan rezeki
kepada sesiapa yang Engkau kehendaki tanpa hisab.”
Ini adalah suatu seruan yang penuh khusyu’. Di dalam susunan
katanya terdapat nada do’a dan dalam bayangan maknanya terdapat jiwa
dan intisari memohon dan di dalam tudingannya kepada kitab alam buana
yang terbuka merangsangkan perasaan manusia dengan halus dan lemah-
lembut dan seterusnya di dalam pengumpulannya di antara pengurusan
Allah dan pengendalian-Nya terhadap urusan manusia dan urusan alam
buana terdapat isyarat kepada hakikat yang agung, iaitu hakikat Uluhiyah
dan Qiwamah/ Pentadbiran Yang Maha Esa terhadap alam buana dan
manusia, dan hakikat bahawa urusan hal ehwal manusia itu merupakan
sebahagian dari urusan alam buana yang besar yang dikendalikan Allah, dan
prinsip memberi keta’atan kepada Allah Yang Maha Esa sahaja itu
merupakan tugas seluruh alam buana di samping menjadi tugas manusia dan
perbuatan menyeleweng dari prinsip ini merupakan satu perbuatan yang
ganjil, bebal dan sesat.

‫ﻦ‬‫ﺰ ﻣ‬ ‫ﺗ ِﻌ‬‫ﻭ‬ ‫ﺎﺀ‬‫ﺗﺸ‬ ‫ﻦ‬‫ﻚ ِﻣﻤ‬


 ‫ﻤ ﹾﻠ‬ ‫ﻉ ﺍﹾﻟ‬
 ‫ﺗ ِﱰ‬‫ﻭ‬ ‫ﺎﺀ‬‫ﺸ‬‫ﻦ ﺗ‬‫ﻚ ﻣ‬
 ‫ﻤ ﹾﻠ‬ ‫ﺆﺗِﻲ ﺍﹾﻟ‬ ‫ﺗ‬ ‫ﻚ‬
ِ ‫ﻤ ﹾﻠ‬ ‫ﻚ ﺍﹾﻟ‬
 ‫ﺎِﻟ‬‫ﻢ ﻣ‬ ‫ﻬ‬ ‫ﹸﻗ ِﻞ ﺍﻟﱠﻠ‬
‫ﺎﺀ‬‫ﺗﺸ‬ ‫ﻦ‬‫ﺗ ِﺬ ﱡﻝ ﻣ‬‫ﻭ‬ ‫ﺎﺀ‬‫ﺗﺸ‬
26. “Katakanlah: Wahai Tuhanku yang memiliki teraju kekuasaan.
Engkaulah yang mengurniakan kekuasaan kepada siapa yang
Engkau kehendaki dan Engkaulah yang mencabutkan kekuasaan
dari mereka yang Engkau kehendaki dan Engkaulah yang
memuliakan sesiapa yang Engkau kehendaki dan menghinakan
sesiapa yang Engkau kehendaki”
Itulah hakikat yang terbit dari hakikat Uluhiyah Yang Maha Esa. Dari
hakikat Tuhan Yang Maha Esa lahirlah hakikat Pemilik Yang Maha Esa.
Dialah “yang memilik teraju kekuasaan” tanpa sebarang sekutu. Kemudian
Dialah yang mengurniakan kepada sesiapa yang dikehendaki-Nya
sebahagian dari kekuasaan-Nya sebagai suatu pinjaman yang bebas diambil
balik pada bila-bila masa yang dikehendaki-Nya. Tiada seorang pun yang

Tafsir Fi Zilalil Quran 8


Surah Aali-Imran (Ayat 21 – 32)________________________________________________________

mempunyai hak milik yang tulen yang dapat berbuat sekehendak hatinya,
malah hak milik itu adalah hak milik pinjaman yang tunduk kepada syarat-
syarat dan arahan-arahan pemilik sejati. Apabila si peminjam melakukan
urus tindak yang bertentangan dengan syarat-syarat itu, maka urus tindak itu
tidak sah dan wajiblah ia mengembalikan kuasa itu balik di dunia ini dan
adapun di Akhirat dia akan dihisab terhadap urus tindaknya yang salah dan
bertentangan dengan syarat pemilik asal yang telah memberi milik
kepadanya itu.
Demikianlah juga Dialah yang memulia siapa yang dikehendaki-Nya
dan menghinakan siapa yang dikehendaki-Nya dan tiada siapa yang berhak
menegurkan keputusan-Nya, tiada siapa yang berkuasa menolak keputusan
dan ketetapan-Nya. Dialah yang memegang teraju segala urusan dan tiada
sesiapa pun yang berhak mengendalikan ikhtisas ini selain dari Allah.
Dalam pentadbiran Allah terdapat kebajikan dan kebaikan belaka. Dia
menjalankan pentadbiran itu dengan adil dan saksama. Dia memberi
kekuasaan kepada sesiapa yang dikehendaki-Nya dan mencabutkan
kekuasaan dari sesiapa yang dikehendaki-Nya dengan adil dan saksama. Dia
memuliakan siapa yang dikehendaki-Nya dengan adil dan saksama dan
menghinakan siapa yang dikehendaki-Nya dengan adil dan saksama.
Keadilan itulah kebaikan dan kebajikan yang haqiqi dalam segala keadaan
dan itulah kehendak iradat Allah yang mutlak dan qudrat Allah yang mutlak
untuk merealisasikan kebajikan dan kebaikan ini dalam segala keadaan:

(26) ‫ﺮ‬ ‫ﻲ ٍﺀ ﹶﻗﺪِﻳ‬ ‫ﺷ‬ ‫ﻰ ﹸﻛ ﱢﻞ‬ ‫ﻋﹶﻠ‬ ‫ﻚ‬


 ‫ﻧ‬‫ﺮ ِﺇ‬ ‫ﻴ‬‫ﺨ‬
 ‫ﻙ ﺍﹾﻟ‬ ‫ﻴ ِﺪ‬‫ِﺑ‬
26. “Di tangan Engkaulah terletaknya segala kebajikan. Sesungguhnya
Engkau Maha Kuasa di atas segala sesuatu.”
Pentadbiran Allah terhadap urusan-urusan hidup dan kebajikan
manusia merupakan sebahagian dari pentadbiran agung-Nya terhadap
seluruh urusan alam buana dan urusan hidup.

‫ﺝ‬
 ‫ﺨ ِﺮ‬
 ‫ﺗ‬‫ﻭ‬ ‫ﺖ‬
ِ ‫ﻴ‬‫ﻤ‬ ‫ﻦ ﺍﹾﻟ‬ ‫ﻲ ِﻣ‬ ‫ﺤ‬
 ‫ﺝ ﺍﹾﻟ‬
 ‫ﺨ ِﺮ‬
 ‫ﺗ‬‫ﻭ‬ ‫ﻴ ِﻞ‬‫ﺭ ﻓِﻲ ﺍﻟﻠﱠ‬ ‫ﺎ‬‫ﻨﻬ‬‫ﺞ ﺍﻟ‬ ‫ﻮِﻟ‬‫ﻭﺗ‬ ‫ﺎ ِﺭ‬‫ﻨﻬ‬‫ﻴ ﹶﻞ ﻓِﻲ ﺍﹾﻟ‬‫ﺞ ﺍﻟﱠﻠ‬ ‫ﻮِﻟ‬‫ﺗ‬
(27) ‫ﺏ‬ ٍ ‫ﺎ‬‫ﻴ ِﺮ ِﺣﺴ‬‫ﻐ‬ ‫ﺎﺀ ِﺑ‬‫ﺗﺸ‬ ‫ﻦ‬‫ﻕ ﻣ‬  ‫ﺯ‬ ‫ﺮ‬ ‫ﺗ‬‫ﻭ‬ ‫ﻲ‬ ‫ﺤ‬
 ‫ﻦ ﺍﹾﻟ‬ ِ‫ﺖ ﻣ‬
 ‫ﻴ‬‫ﻤ‬ ‫ﺍﹶﻟ‬
27. “Engkaulah yang memasukkan malam ke dalam siang dan
memasukkan siang ke dalam malam dan Engkaulah yang
mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang
mati dari yang hidup dan Engkaulah yang mengurniakan rezeki
kepada sesiapa yang Engkau kehendaki tanpa hisab.”
Pengungkapan secara gambaran mengenai hakikat yang besar ini
dapat memenuhi hati, perasaan, penglihatan dan pancaindera seseorang
dengan hakikat ini. Harakat yang halus yang saling masuk memasuki, iaitu

Tafsir Fi Zilalil Quran 9


Surah Aali-Imran (Ayat 21 – 32)________________________________________________________

harakat memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke


dalam malam, dan hakikat mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan
mengeluarkan yang mati dari yang hidup adalah harakat yang membuktikan
kudrat Allah tanpa sebarang kekeliruan dan pertikaian apabila hati seseorang
memberi perhatian yang teliti kepadanya dan apabila ia mendengar kepada
suara fitrah yang benar dan mendalam.
Sama ada pengertian memasukkan malam ke dalam siang dan
memasukkan siang ke dalam malam ialah siang mengambil sebahagian dari
malam atau malam mengambil sebahagian dari siang dalam masa peredaran
musim-musim atau masuknya siang ke dalam malam dan masuknya malam
ke dalam siang ketika kegelapan merangkak masuk di waktu senja, dan
ketika kecerahan merangkak masuk di limun pagi. Kedua-dua pengertian itu
membuat hati seseorang melihat tangan kudrat Allah menggerakkan bintang-
bintang dan mengedarkan bumi yang gelap itu di hadapan matahari yang
terang-benderang, menukarkan tempat-tempat yang gelap dengan tempat-
tempat yang cerah, kemudian kegelapan malam perlahan-lahan bertukar
kepada kecerahan siang dan pagi perlahan-lahan bernafas di dalam
kegelapan. Kemudian malam perlahan-lahan menjadi panjang apabila ia
memakan hari siang pada permulaan musim dingin, kemudian perlahan-
lahan pula siang menjadi panjang apabila ia menarik sebahagian malam di
permulaan musim panas. Kedua-dua harakat siang dan malam itu tidak
pernah didakwa oleh seseorang pun bahawa dialah yang memegang benang-
benang rahsianya yang halus dan tidak ada seseorang yang berakal pun
pernah mendakwa bahawa harakat siang dan malam itu berlangsung secara
kebetulan sahaja tanpa pentadbiran.
Demikian juga hayat dan maut atau hidup dan mati salah satunya
bergerak meniti pada yang lain dengan beransur-ansur dan perlahan-lahan.
Pada setiap sa’at yang melalui setiap yang hidup kita dapati maut bergerak
meniti pada yang hidup dan memakannya kemudian hayat dibina kembali
padanya yakni sel-selnya yang hidup mati dan kemudian sel-sel yang baru
pula muncul dan bekerja. Mana-mana yang hilang dan mati akan kembali
hidup dalam pusingan yang lain dan mana-mana yang muncul hidup akan
kembali mati dalam pusingan yang lain. Inilah yang berlaku pada yang
hidup. Kemudian lingkungan maut itu semakin meluas, iaitu yang hidup itu
mati semuanya, tetapi sel-selnya akan berubah kepada zarrah-zarrah yang
masuk ke dalam satu rangka susunan yang lain kemudian masuk ke dalam
satu jisim yang hidup lalu ia bergerak hidup. Demikianlah pusingan hayat
dan maut itu berlangsung setiap sa’at malam dan siang dan tiada seorang
pun yang pernah mendakwa bahawa dialah yang melakukan sesuatu dari
pusingan itu dan tiada seorang yang berakal pun yang mendakwa bahawa
pusingan itu berlaku sedemikian secara kebetulan tanpa pentadbiran.
Harakat yang berlaku di seluruh alam buana dan harakat yang berlaku
pada setiap yang hidup adalah harakat yang halus, mendalam, seni dan
hebat. Harakat ini telah ditonjolkan oleh ayat al-Quran yang pendek ini
kepada hati dan akal manusia. Harakat ini membayangkan kudrat Allah

Tafsir Fi Zilalil Quran 10


Surah Aali-Imran (Ayat 21 – 32)________________________________________________________

Yang Maha Kuasa, Maha Pencipta, Maha Halus dan Maha Pentadbir.
Bagaimana manusia berusaha mengasingkan pentadbiran urusan kehidupan
kreatif dari Allah Yang Maha Halus dan Maha Pentadbir? Bagaimana
manusia memilih untuk mengadakan undang-undang dan peraturan-
peraturan dari ciptaan hawa nafsu mereka sendiri, sedangkan mereka
merupakan sebahagian dari alam buana yang ditadbirkan oleh Allah Yang
Maha Bijaksana dan Maha Mendalam ilmu pengetahuan-Nya?
Kemudian bagaimana manusia memperhambakan satu sama lain dan
mempertahankan satu sama lain, sedangkan seluruh mereka diberi rezeki
oleh Allah dan seluruh mereka bergantung kepada kemurahan Allah?

(27) ‫ﺏ‬
ٍ ‫ﺎ‬‫ﻴ ِﺮ ِﺣﺴ‬‫ﻐ‬ ‫ﺎﺀ ِﺑ‬‫ﺗﺸ‬ ‫ﻦ‬‫ﻕ ﻣ‬
 ‫ﺯ‬ ‫ﺮ‬ ‫ﺗ‬‫ﻭ‬
27. “Dan Engkaulah yang mengurniakan rezeki kepada sesiapa yang
Engkau kehendaki tanpa hisab.”
Inilah sentuhan yang mengembalikan hati manusia kepada hakikat
yang agung, iaitu hakikat Uluhiyah Yang Maha Esa, hakikat pentadbiran
Yang Maha Esa, hakikat penciptaan Yang Maha Esa, hakikat pengendalian
Yang Maha Esa, hakikat pemilikan Yang Maha Esa dan hakikat pengurniaan
Yang Maha Esa, juga mengembalikan hati manusia kepada hakikat bahawa
keta’atan itu hanya kepada Allah Yang Maha Pentadbir sahaja, yang memiliki
teraju kekuasaan, yang menentukan kemuliaan dan kehinaan, yang memati
dan menghidup, yang mengurnia dan yang menahan dan yang mentadbirkan
urusan alam buana dan manusia dengan adil saksama dan penuh kebajikan
dalam segala keadaan.
Sentuhan ini juga menguatkan kecaman yang telah dikemukakan
dalam ceraian ayat yang silam terhadap sikap Ahlil-Kitab yang enggan
berhakimkan kitab Allah yang mengandungi peraturan-peraturan dan
undang-undang Allah untuk manusia, sedangkan undang-undang Allahlah
yang mentadbirkan seluruh urusan alam buana dan urusan manusia………
dan dalam waktu yang sama ia membuka jalan kepada amaran yang akan
disebut di dalam ceraian ayat yang berikut yang melarang orang-orang yang
beriman mengambil orang-orang kafir selaku sahabat-sahabat setia dengan
membelakangi orang-orang yang beriman, sedangkan orang-orang kafir itu
tidak mempunyai apa-apa kuasa di alam buana ini, malah segala urusan alam
ini tergenggam di tangan kudrat Allah dan Dialah Penaung dan Pelindung
para Mu’min bukannya yang lain dari-Nya:

(Pentafsiran ayat-ayat 28 - 30)

Tafsir Fi Zilalil Quran 11


Surah Aali-Imran (Ayat 21 – 32)________________________________________________________

‫ﻦ‬ ‫ﺲ ِﻣ‬ ‫ﻴ‬‫ﻚ ﹶﻓﹶﻠ‬


 ‫ﻌ ﹾﻞ ﹶﺫِﻟ‬ ‫ﻳ ﹾﻔ‬ ‫ﻦ‬‫ﻭﻣ‬ ‫ﲔ‬  ‫ﺆ ِﻣِﻨ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﻭ ِﻥ ﺍﹾﻟ‬ ‫ﺩ‬ ‫ﺎﺀ ﻣِﻦ‬‫ﻭِﻟﻴ‬ ‫ﻦ ﹶﺃ‬ ‫ﻮ ﹶﻥ ﺍﹾﻟﻜﹶﺎِﻓﺮِﻳ‬‫ﺆ ِﻣﻨ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﺨ ِﺬ ﺍﹾﻟ‬ ِ ‫ﺘ‬‫ﻳ‬ ‫ﱠﻻ‬
(28) ‫ﲑ‬‫ﺼ‬ ِ ‫ﻤ‬ ‫ﻭِﺇﻟﹶﻰ ﺍﻟﹼﻠ ِﻪ ﺍﹾﻟ‬ ‫ﻪ‬ ‫ﺴ‬
 ‫ﻧ ﹾﻔ‬ ‫ﻪ‬ ‫ﻢ ﺍﻟﹼﻠ‬ ‫ﺭ ﹸﻛ‬ ‫ ﱢﺬ‬‫ﻳﺤ‬‫ﻭ‬ ‫ﺗﻘﹶﺎ ﹰﺓ‬ ‫ﻢ‬ ‫ﻬ‬ ‫ﻨ‬‫ﺘﻘﹸﻮﹾﺍ ِﻣ‬‫ﺗ‬ ‫ﻲ ٍﺀ ِﺇ ﱠﻻ ﺃﹶﻥ‬ ‫ﺷ‬ ‫ﺍﻟﹼﻠ ِﻪ ﻓِﻲ‬
28. “Janganlah orang-orang yang beriman mengambil orang-orang kafir
selaku sahabat-sahabat setia dengan membelakangi orang-orang
yang beriman dan sesiapa yang berbuat demikian, maka ia tidak
mempunyai apa-apa hubungan dengan Allah sedikit pun kecuali
kerana kamu hendak menjaga keselamatan dari sesuatu yang
ditakuti dari mereka dan Allah mengingatkan dirinya kepada kamu
dan kepada Allah tempat kembali.”

‫ﺎ‬‫ﻭﻣ‬ ‫ﺕ‬
ِ ‫ﺍ‬‫ﺎﻭ‬‫ﺴﻤ‬
 ‫ﺎ ﻓِﻲ ﺍﻟ‬‫ﻢ ﻣ‬ ‫ﻌﹶﻠ‬ ‫ﻳ‬‫ﻭ‬ ‫ﻪ‬ ‫ﻪ ﺍﻟﹼﻠ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﻌﻠﹶ‬ ‫ﻳ‬ ‫ﻩ‬ ‫ﻭ‬‫ﺒﺪ‬‫ﺗ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﻢ ﹶﺃ‬ ‫ﻭ ِﺭ ﹸﻛ‬‫ﺻﺪ‬
 ‫ﺎ ﻓِﻲ‬‫ﺨﻔﹸﻮﹾﺍ ﻣ‬  ‫ﺗ‬ ‫ﹸﻗ ﹾﻞ ﺇِﻥ‬
(29) ‫ﺮ‬  ‫ﻲ ٍﺀ ﹶﻗﺪِﻳ‬ ‫ﺷ‬ ‫ﻋﻠﹶﻰ ﹸﻛ ﱢﻞ‬ ‫ﻪ‬ ‫ﺍﻟﹼﻠ‬‫ﺽ ﻭ‬
ِ ‫ﺭ‬ ‫ﻓِﻲ ﺍﻷ‬
29. “Katakanlah: Jika kamu sembunyikan apa yang tersimpan di dalam
dada kamu atau kamu nyatakannya, maka Allah tetap
mengetahuinya dan Allah mengetahui segala apa yang ada di langit
dan segala apa yang ada di bumi. Dan Allah Maha Berkuasa di atas
segala sesuatu.”

‫ﻮ ﹶﺃ ﱠﻥ‬ ‫ﺩ ﹶﻟ‬ ‫ﻮ‬ ‫ﺗ‬ ‫ﻮ ٍﺀ‬ ‫ﺳ‬ ‫ﺖ ﻣِﻦ‬  ‫ﻋ ِﻤﹶﻠ‬ ‫ﺎ‬‫ﻭﻣ‬ ‫ﺍ‬‫ﻀﺮ‬ ‫ﺤ‬  ‫ﻣ‬ ‫ﻴ ٍﺮ‬‫ﺧ‬ ‫ﻦ‬ ‫ﺖ ِﻣ‬  ‫ﻋ ِﻤﹶﻠ‬ ‫ﺎ‬‫ﺲ ﻣ‬ ٍ ‫ﻧ ﹾﻔ‬ ‫ﺪ ﹸﻛ ﱡﻞ‬ ‫ﺠ‬ ِ ‫ﺗ‬ ‫ﻡ‬ ‫ﻮ‬ ‫ﻳ‬
(30) ‫ﺩ‬
ِ ‫ﺎ‬‫ﻑ ﺑِﺎﹾﻟ ِﻌﺒ‬
 ‫ﻭ‬‫ﺭﺅ‬ ‫ﻪ‬ ‫ﺍﻟﹼﻠ‬‫ﻪ ﻭ‬ ‫ﺴ‬
 ‫ﻧ ﹾﻔ‬ ‫ﻪ‬ ‫ﻢ ﺍﻟﹼﻠ‬ ‫ﺭ ﹸﻛ‬ ‫ﺤ ﱢﺬ‬
 ‫ﻳ‬‫ﻭ‬ ‫ﺍ‬‫ﺑﻌِﻴﺪ‬ ‫ﺍ‬‫ﻣﺪ‬ ‫ﻪ ﹶﺃ‬ ‫ﻨ‬‫ﻴ‬‫ﺑ‬‫ﻭ‬ ‫ﺎ‬‫ﻨﻬ‬‫ﻴ‬‫ﺑ‬
30. “Pada hari setiap orang dapati segala kebajikan yang telah
dilakukannya dibawa di hadapannya begitu juga segala kejahatan
yang telah dilakukannya. Dia berangan-angan andainya wujud di
antara dia dan hari itu satu masa yang amat jauh dan Allah
mengingatkan dirinya kepada kamu dan Allah Maha Penyayang
terhadap para hamba-Nya.”
Di dalam ayat yang silam al-Qur’an merangsangkan kesedaran
bahawa seluruh urusan itu di tangan kudrat Allah, seluruh kekuatan adalah
milik Allah, seluruh teraju pentadbiran dipegang oleh Allah dan seluruh
punca rezeki di tangan kemurahan Allah. Oleh itu apakah ertinya orang yang
beriman bersahabat dengan musuh-musuh Allah? Di dalam sebuah hati tidak
mungkin terkumpul keimanan kepada Allah dan persahabatan setia dengan
musuh-musuh Allah yang enggan berhakimkan kitab Allah apabila mereka
diserukan berbuat demikian. Oleh sebab itulah al-Qur’an memberi amaran
yang sekeras ini, di mana ia dengan tegas menjelaskan keluarnya seseorang
Muslim dari keislamannya apabila ia bersahabat setia dengan orang-orang
kafir yang tidak redha berhakimkan kitab Allah di dalam kehidupan mereka,
sama ada persahabatan setia ini dengan hubungan kasih mesra di dalam hati

Tafsir Fi Zilalil Quran 12


Surah Aali-Imran (Ayat 21 – 32)________________________________________________________

atau dengan menolong mereka atau dengan meminta pertolongan dari


mereka.

‫ﻦ‬ ‫ﺲ ِﻣ‬
 ‫ﻴ‬‫ﻚ ﹶﻓﹶﻠ‬
 ‫ﻌ ﹾﻞ ﹶﺫِﻟ‬ ‫ﻳ ﹾﻔ‬ ‫ﻦ‬‫ﻭﻣ‬ ‫ﲔ‬
 ‫ﺆ ِﻣِﻨ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﻭ ِﻥ ﺍﹾﻟ‬ ‫ﺩ‬ ‫ﺎﺀ ﻣِﻦ‬‫ﻭِﻟﻴ‬ ‫ﻦ ﹶﺃ‬ ‫ﻮ ﹶﻥ ﺍﹾﻟﻜﹶﺎِﻓﺮِﻳ‬‫ﺆ ِﻣﻨ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﺨ ِﺬ ﺍﹾﻟ‬
ِ ‫ﺘ‬‫ﻳ‬ ‫ﱠﻻ‬
‫ﻲ ٍﺀ‬ ‫ﺷ‬ ‫ﺍﻟﹼﻠ ِﻪ ﻓِﻲ‬
28. “Janganlah orang-orang yang beriman mengambil orang-orang kafir
selaku sahabat-sahabat setia dengan membelakangi orang-orang
yang beriman dan sesiapa yang berbuat demikian, maka ia tidak
mempunyai apa-apa hubungan dengan Allah sedikitpun.”
Demikianlah dia tidak ada apa-apa hubungan dan sangkut-paut
dengan Allah, tidak ada apa-apa hubungan agama dan ‘aqidah, tidak ada
apa-apa pertalian dan naungan, malah dia jauh dari Allah dan putus segala
hubungan dengan-Nya.
Perbuatan taqiyah (atau berlagak pura-pura melakukan sesuatu pada
zahir kerana menjaga keselamatan diri) hanya dibenarkan kepada mereka
yang takut di setengah-setengah negeri dan di waktu-waktu yang tertentu
sahaja, tetapi hendaklah taqiyah itu berupa taqiyah lisan sahaja bukannya
taqiyah kasih mesra dan kesetiaan di hati dan bukan pula kesetiaan dalam
bentuk amalan dan tindakan. Ujar Ibn Abbas r.a.: Taqiyah itu bukannya
dengan tindakan tetapi hanya dengan lisan. Oleh itu tidak termasuk di dalam
taqiyah yang dibenar syara’ mengadakan hubungan yang mesra di antara
orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang kafir, iaitu orang yang
tidak redha berhakimkan kepada kitab Allah di dalam urusan kehidupan
umumnya sebagaimana difahamkan oleh ayat ini secara tidak langsung dan
oleh ayat lain di tempat yang lain di dalam surah ini secara terus-terang.
Begitu juga ia tidak termasuk dalam taqiyah yang dibenarkan syara’ orang-
orang yang beriman mengadakan usaha kerjasama dan saling bantu-
membantu dengan orang kafir secara amali dalam apa bentuk sekalipun atas
nama taqiyah. Tipu helah yang seperti ini tidak harus dilakukan ke atas
Allah.
Oleh sebab perkara yang seumpama ini diserahkan kepada hati nurani
dan kepada ketaqwaan seseorang dan ketakutannya kepada Allah Yang
Maha Mengetahui segala rahsia yang ghaib, maka ancaman berikut
mengandungi peringatan kepada para Mu’minin supaya berwaspada
terhadap kemurkaan Allah. Dan peringatan itu disampaikan dengan
ungkapan yang amat menarik:

(28) ‫ﲑ‬ ‫ﺼ‬


ِ ‫ﻤ‬ ‫ﻭِﺇﻟﹶﻰ ﺍﻟﹼﻠ ِﻪ ﺍﹾﻟ‬ ‫ﻪ‬ ‫ﺴ‬
 ‫ﻧ ﹾﻔ‬ ‫ﻪ‬ ‫ﻢ ﺍﻟﹼﻠ‬ ‫ﺭ ﹸﻛ‬ ‫ ﱢﺬ‬‫ﻳﺤ‬‫ﻭ‬
28. “Dan Allah mengingatkan diri-Nya kepada kamu dan kepada Allah
tempat kembali.”

Tafsir Fi Zilalil Quran 13


Surah Aali-Imran (Ayat 21 – 32)________________________________________________________

Kemudian ayat yang berikut terus memberi peringatan dan mencubit


hati manusia dan menyedarkan mereka bahawa Allah sentiasa melihat
mereka dan ilmu Allah mengikuti segala gerak-geri mereka:

‫ﺎ‬‫ﻭﻣ‬ ‫ﺕ‬
ِ ‫ﺍ‬‫ﺎﻭ‬‫ﺴﻤ‬
 ‫ﺎ ﻓِﻲ ﺍﻟ‬‫ﻢ ﻣ‬ ‫ﻌﹶﻠ‬ ‫ﻳ‬‫ﻭ‬ ‫ﻪ‬ ‫ﻪ ﺍﻟﹼﻠ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﻌﻠﹶ‬ ‫ﻳ‬ ‫ﻩ‬ ‫ﻭ‬‫ﺒﺪ‬‫ﺗ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﻢ ﹶﺃ‬ ‫ﻭ ِﺭ ﹸﻛ‬‫ﺻﺪ‬
 ‫ﺎ ﻓِﻲ‬‫ﺨﻔﹸﻮﹾﺍ ﻣ‬  ‫ﺗ‬ ‫ﹸﻗ ﹾﻞ ﺇِﻥ‬
(29) ‫ﺮ‬  ‫ﻲ ٍﺀ ﹶﻗﺪِﻳ‬ ‫ﺷ‬ ‫ﻋﻠﹶﻰ ﹸﻛ ﱢﻞ‬ ‫ﻪ‬ ‫ﺍﻟﹼﻠ‬‫ﺽ ﻭ‬
ِ ‫ﺭ‬ ‫ﻓِﻲ ﺍﻷ‬
29. “Katakanlah: Jika kamu sembunyikan apa yang tersimpan di dalam
dada kamu atau kamu nyatakannya, maka Allah tetap
mengetahuinya dan Allah mengetahui segala apa yang ada di langit
dan segala apa yang ada di bumi. Dan Allah Maha Berkuasa di atas
segala sesuatu.”
Ayat ini menekankan lagi peringatan dan ancaman, menguatkan lagi
pemberangsangan supaya takut kepada Allah dan menjaga keselamatan diri
dari terdedah kepada kemurkaan Allah yang berasaskan ilmu dan kudrat-
Nya. Oleh itu tiada tempat perlindungan dan tiada pertolongan yang dapat
menyelamatkan seorang dari kemurkaan-Nya.
Kemudian ayat yang berikut selangkah lagi menyambung peringatan
dan mencubit hati dengan membawa hari Qiamat yang ditakuti, di mana
tiada satu amalan dan satu niat pun yang terlepas dari hisab dan di mana
setiap orang akan menghadapinya dengan seluruh tabung simpanan
amalannya:

‫ﻮ ﹶﺃ ﱠﻥ‬ ‫ﺩ ﹶﻟ‬ ‫ﻮ‬ ‫ﺗ‬ ‫ﻮ ٍﺀ‬ ‫ﺳ‬ ‫ﺖ ﻣِﻦ‬


 ‫ﻋ ِﻤﹶﻠ‬ ‫ﺎ‬‫ﻭﻣ‬ ‫ﺍ‬‫ﻀﺮ‬
‫ﺤ‬ ‫ﻣ‬ ‫ﻴ ٍﺮ‬‫ﺧ‬ ‫ﻦ‬ ‫ﺖ ِﻣ‬
 ‫ﻋ ِﻤﹶﻠ‬ ‫ﺎ‬‫ﺲ ﻣ‬ٍ ‫ﻧ ﹾﻔ‬ ‫ﺪ ﹸﻛ ﱡﻞ‬ ‫ﺠ‬ ِ ‫ﺗ‬ ‫ﻡ‬ ‫ﻮ‬ ‫ﻳ‬
‫ﺍ‬‫ﺑﻌِﻴﺪ‬ ‫ﺍ‬‫ﻣﺪ‬ ‫ﻪ ﹶﺃ‬ ‫ﻨ‬‫ﻴ‬‫ﺑ‬‫ﻭ‬ ‫ﺎ‬‫ﻨﻬ‬‫ﻴ‬‫ﺑ‬
30. “Pada hari setiap orang dapati segala kebajikan yang telah
dilakukannya dibawa di hadapannya begitu juga segala kejahatan
yang telah dilakukannya. Dia berangan-angan andainya wujud di
antara dia dan hari itu satu masa yang amat jauh.”
Ini adalah satu persemukaan yang menutup segala jalan kepada hati
manusia. Ia mengepungnya dengan tabung amalannya yang baik dan jahat
dan ia menggambarkan keadaan dirinya ketika dia berdepan dengan tabung
amalan ini, di mana dia berangan-angan — tetapi sayang kini bukan masa
berangan-angan — andainya wujud di antara dia dan amalan-amalannya
yang jahat yang telah dilakukannya itu satu masa yang amat jauh atau wujud
di antara dia dan hari Qiamat itu masa yang amat jauh. Sedangkan hari itu
terus menghadapinya dan memegang lehernya dan masa itu bukan lagi masa
menyelamatkan diri dan bukan lagi masa lari.

Tafsir Fi Zilalil Quran 14


Surah Aali-Imran (Ayat 21 – 32)________________________________________________________

Kemudian ayat yang berikut menyambung serangan ke atas hati


manusia. Ia mengulangi amaran Allah S.W.T. yang mengingatkan diri-Nya
kepada manusia:

‫ﻪ‬ ‫ﺴ‬
 ‫ﻧ ﹾﻔ‬ ‫ﻪ‬ ‫ﻢ ﺍﻟﹼﻠ‬ ‫ﺭ ﹸﻛ‬ ‫ﺤ ﱢﺬ‬
 ‫ﻳ‬‫ﻭ‬
30. “Dan Allah mengingatkan diri-Nya kepada kamu.”
Kemudian Allah mengingatkan rahmat-Nya kepada mereka di dalam
amaran itu dan mengingatkan bahawa peluang masih terbuka dan belum
luput waktunya:

(30) ‫ﺎ ِﺩ‬‫ﻑ ﺑِﺎﹾﻟ ِﻌﺒ‬


 ‫ﻭ‬‫ﺭﺅ‬ ‫ﻪ‬ ‫ﺍﻟﹼﻠ‬‫ﻭ‬
30. “Dan Allah Maha Penyayang terhadap para hamba-Nya.”
Dan di antara bukti kesayangan Allah ialah Dia memberi amaran dan
peringatan ini dan inilah bukti bahawa Allah mahukan kebajikan dan rahmat
kepada para hamba-Nya.
Penerangan besar-besaran ini yang telah menggunakan berbagai-bagai
singgungan, saranan, gaya pengungkapan dan isyarat membayangkan
wujudnya keadaan (yang merbahaya) yang berlaku di dalam masyarakat
kaum Muslimin, iaitu keadaan bahaya dari hubungan-hubungan baik yang
terjalin di antara individu-individu dari khemah Muslimin dengan kaum
kerabat, sahabat handai dan agen-agen mereka di Makkah yang terdiri dari
orang Musyrikin dan hubungan mereka di Madinah dengan kaum Yahudi di
bawah motif hubungan kekeluargaan atau perniagaan, sedangkan Islam
mahu membangunkan asas masyarakat Islam yang baru itu di atas asas
‘aqidah semata-mata dan di atas asas sistem hidup yang lahir dari ‘aqidah ini.
Itulah matlamat yang membuat Islam sama sekali tidak membenarkan sikap
yang goyah dan terumbang-ambing itu.
Penerangan besar-besaran itu juga membayangkan bagaimana
perlunya hati manusia berusaha setiap waktu untuk membebaskan dirinya
dari ikatan-ikatan hubungan ini dan pulang ke jalan Allah dan berpegang
teguh dengan sistem hidup yang diatur oleh-Nya.
Islam tidak melarang orang-orang Islam bermu’amalah dengan baik
terhadap mereka yang tidak memerangi agamanya walaupun mereka
berpegang dengan agama yang lain dari agamanya, tetapi persahabatan setia
itu adalah sesuatu hubungan yang lain dari mu’amalah yang baik, kerana
persahabatan setia itu suatu hubungan mesra dan tolong menolong satu sama
lain, dan hubungan sedemikian tidak mungkin wujud di dalam hati Mu’min
yang sebenar melainkan terhadap sesama orang-orang yang beriman yang
sama-sama mempunyai pertalian dengan Allah dan sama-sama tunduk
kepada sistem hidup yang diatur oleh Allah dan sama-sama berhakimkan
kitab Allah dengan penuh keta’atan dan kepatuhan.

Tafsir Fi Zilalil Quran 15


Surah Aali-Imran (Ayat 21 – 32)________________________________________________________

(Pentafsiran ayat-ayat 31 - 32)

Pada akhirnya pelajaran ini ditamatkan dengan satu kenyataan yang


tegas yang memutuskan persoalan yang dibicarakannya, iaitu persoalan yang
menjadi garis terbesar yang asasi di dalam surah ini. Kenyataan itu diatur
dengan susunan kalimah yang pendek untuk menjelaskan hakikat iman dan
hakikat agama. Ia menggariskan perbezaan yang tegas di antara keimanan
dan kekafiran dengan kejelasan yang tidak meninggalkan sebarang keraguan
dan kekeliruan.

‫ﺭ‬ ‫ﻪ ﹶﻏﻔﹸﻮ‬ ‫ﺍﻟﹼﻠ‬‫ﻢ ﻭ‬ ‫ﺑ ﹸﻜ‬‫ﻮ‬‫ﻢ ﹸﺫﻧ‬ ‫ﺮ ﹶﻟ ﹸﻜ‬ ‫ﻐ ِﻔ‬ ‫ﻳ‬‫ﻭ‬ ‫ﻪ‬ ‫ﻢ ﺍﻟﻠﹼ‬ ‫ﺒ ﹸﻜ‬‫ﺤِﺒ‬
 ‫ﻳ‬ ‫ﻮﻧِﻲ‬‫ﺗِﺒﻌ‬‫ﻪ ﻓﹶﺎ‬ ‫ﻮ ﹶﻥ ﺍﻟﹼﻠ‬‫ﺤﺒ‬
ِ ‫ﺗ‬ ‫ﻢ‬ ‫ﹸﻗ ﹾﻞ ﺇِﻥ ﻛﹸﻨﺘ‬
(31) ‫ﻢ‬
 ‫ﺭﺣِﻴ‬
31. “Katakanlah: Jika kamu benar-benar cintakan Allah, maka ikutilah
aku nescaya Allah akan menyintai kamu dan mengampunkan dosa-
dosa kamu dan Allah Maha Pengampun dan Maha Pengasih.”

(32) ‫ﻦ‬ ‫ﺐ ﺍﹾﻟﻜﹶﺎِﻓﺮِﻳ‬


 ‫ﺤ‬
ِ ‫ﻳ‬ ‫ﻪ ﹶﻻ‬ ‫ﻮﹾﺍ ﹶﻓِﺈ ﱠﻥ ﺍﻟﹼﻠ‬ ‫ﻮﱠﻟ‬ ‫ﺗ‬ ‫ﻮ ﹶﻝ ﻓﺈِﻥ‬‫ﺮﺳ‬ ‫ﺍﻟ‬‫ﻪ ﻭ‬ ‫ﻮﹾﺍ ﺍﻟﹼﻠ‬‫ﹸﻗ ﹾﻞ ﹶﺃﻃِﻴﻌ‬
32. “Katakanlah: Ta’atlah kepada Allah dan rasul, jika kamu berpaling,
maka sesungguhnya Allah tidak kasihkan orang-orang yang kafir.”
Cinta kepada Allah bukannya dakwaan dengan lisan dan bukannya
kerinduan hati semata-mata, malah pastilah disertai dengan mengikuti
sunnah Rasulullah, berjalan mengikut hidayatnya dan mengamalkan sistem
hidupnya di dalam kehidupan. Keimanan juga bukannya kalimah-kalimah
yang diucapkan dan bukannya perasaan-perasaan yang berkobar-kobar dan
bukan pula syi’ar-syi’ar yang diadakan, tetapi keimanan itu ialah keta’atan
kepada Allah dan rasul dan mengamalkan sistem hidup yang diatur oleh
Allah yang dibawa oleh Rasul.
Ujar al-Imam ibn Kathir dalam tafsirnya mengenai ayat yang pertama:
“Ayat yang mulia ini menghukumkan setiap orang yang mendakwa kasihkan
Allah, sedangkan dia tidak mengikut sunnah Nabi Muhammad bahawa dia
sebenarnya dusta sehingga dia mengikut syari’at Muhammad dan agama
nabi-Nya dalam segala tutur kata dan amalan-amalannya, sebagaimana telah
sabit di dalam sebuah hadith yang sahih dari Rasulullah s.a.w. sabdanya:

‫ﻣﻦ ﻋﻤﻞ ﻋﻤﻼ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻣﻰﻧﺎ ﻓﻬﻮﺭﺩ‬


“Sesiapa yang mengerjakan sesuatu amalan yang tidak disahkan
oleh agama kami, maka amalan itu adalah ditolak.”
Kemudian ujar beliau pula mengenai ayat yang kedua:

Tafsir Fi Zilalil Quran 16


Surah Aali-Imran (Ayat 21 – 32)________________________________________________________

‫ﺭ‬ ‫ﻪ ﹶﻏﻔﹸﻮ‬ ‫ﺍﻟﹼﻠ‬‫ﻢ ﻭ‬ ‫ﺑ ﹸﻜ‬‫ﻮ‬‫ﻢ ﹸﺫﻧ‬ ‫ﺮ ﹶﻟ ﹸﻜ‬ ‫ﻐ ِﻔ‬ ‫ﻳ‬‫ﻭ‬ ‫ﻪ‬ ‫ﻢ ﺍﻟﻠﹼ‬ ‫ﺒ ﹸﻜ‬‫ﺤِﺒ‬
 ‫ﻳ‬ ‫ﻮﻧِﻲ‬‫ﺗِﺒﻌ‬‫ﻪ ﻓﹶﺎ‬ ‫ﻮ ﹶﻥ ﺍﻟﹼﻠ‬‫ﺤﺒ‬
ِ ‫ﺗ‬ ‫ﻢ‬ ‫ﺘ‬‫ﹸﻗ ﹾﻞ ﺇِﻥ ﻛﹸﻨ‬
(31) ‫ﻢ‬
 ‫ﺭﺣِﻴ‬
31. “Katakanlah: Jika kamu benar-benar cintakan Allah, maka ikutilah
aku nescaya Allah akan menyintai kamu dan mengampunkan dosa-
dosa kamu dan Allah Maha Pengampun dan Maha Pengasih.”

‫ﻮﹾﺍ‬ ‫ﻮﱠﻟ‬ ‫ﺗ‬ ‫ﻓﺈِﻥ‬


32. “Jika kamu berpaling.”
Yakni jika kamu menyalahi perintah Rasulullah.

(32) ‫ﻦ‬ ‫ﺐ ﺍﹾﻟﻜﹶﺎِﻓﺮِﻳ‬


 ‫ﺤ‬
ِ ‫ﻳ‬ ‫ﻪ ﹶﻻ‬ ‫ﹶﻓِﺈ ﱠﻥ ﺍﻟﹼﻠ‬
32. “Maka sesungguhnya Allah tidak kasihkan orang-orang yang kafir.”
Ini menunjukkan bahawa perbuatan menyalahi Rasulullah di dalam
agama itu adalah satu perbuatan yang kufur dan Allah tidak suka kepada
mereka yang bersifat demikian walaupun mereka mendakwa dan
menyangka di dalam hatinya bahawa mereka cintakan Allah.
Ujar al-Imam Syamsuddin Abu Abdullah Muhammad ibn Qayyim al-
Jauziyah di dalam kitabnya “ ‫ ” ﺯﺍﺩﺍﳌﻌﺎﺩ ﰱ ﻫﺪﻯ ﺧﲑ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩ‬Qayim al-Juziah.
“Sesiapa yang memperhatikan sirah Rasulullah s.a.w. dan
riwayat-riwayat yang sah mengenai pengakuan sebilangan ramai
Ahlil-Kitab dan kaum Musyrikin yang mengakui kerasulan dan
kebenaran beliau, sedangkan pengakuan yang seperti itu tidak dapat
memasukkan mereka ke dalam Islam… maka dia tentulah sedar
bahawa Islam itu suatu perkara yang lebih dari pengakuan itu lagi.
Ia bukannya semata-mata kenal sahaja dan bukan pula semata-mata
kenal dan mengaku sahaja, malah Islam ialah kenal, mengaku,
mengikut, menta’ati dan mematuhi agamanya lahir dan batin…..”
Agama Islam mempunyai hakikatnya yang tersendiri. Ia tidak wujud
tanpa hakikat itu. Hakikat itu ialah hakikat keta’atan kepada syari’at Allah,
mengikut sunnah Rasulullah dan berhakimkan kitab Allah. Itulah hakikat
yang lahir dari hakikat tauhid yang dibawa oleh Islam, iaitu tauhid Uluhiyah,
yang mana Allah sahaja yang berhak disembah manusia dan berhak dita’ati
perintah-Nya, berhak dijalankan syari’at-Nya di dalam kehidupan mereka
dan berhak menentukan nilai-nilai dan neraca-neraca untuk mereka
berhakimkan kepada-Nya dan merelakan keputusan-keputusan-Nya. Dan
dari sinilah lahirnya tauhid qiwamah/pentadbiran yang menjadikan hak
memerintah dan mentadbir kehidupan manusia dan segala hubungannya

Tafsir Fi Zilalil Quran 17


Surah Aali-Imran (Ayat 21 – 32)________________________________________________________

hanya bagi Allah Yang Maha Esa sahaja sebagaimana ia menjadikan hak
memerintah dan mentadbirkan seluruh alam buana ini hanya bagi Allah
Yang Maha Esa sahaja sedangkan manusia hanya merupakan sebahagian dari
alam buana.

Tafsir Fi Zilalil Quran 18