Anda di halaman 1dari 3

PERBEZAAN PSIKOLINGUISTIK DAN LINGUSTIK KLINIKAL

Definisi

Pisikolinguistik adalah pendekatan gabungan melalui psikologi dan linguistik bagi telaah atau kajian pengetahuan bahasa, bahasa dalam pemakaian, perubahan bahasa, dan hal-hal yang ada kaitannya dangan itu yang tidak begitu mudah dicapai atau didekati melalui salah satu dari kedua ilmu tersebut secara terpisah atau sendiri-sendiri antara psikologi dan linguistik.

Linguistik klinikal adalah salah satu bidang yang terangkum di dalam bidang Sains Pertuturan. Ia mengintegrasikan kedua-dua bidang Linguistik dan bidang Patologi Bahasa dan Pertuturan kerana setiap kecelaruan bahasa dan pertuturan dimanifestasikan melalui kelengahan atau kecelaruan komponen bahasa daripada aspek penggunaan kata, frasa, ayat, artikulasi bunyi, sistem fonologi, semantik, serta pragmatik. Pengajaran dan pembelajaran kanak-kanak yang menghadapi masalah komunikasi, dan sebagainya.

Bidang kajian

Fonetik dan fonologi. Dalam bidang psikolinguistik, penyelidikan menumpukan perhatian pada bagaimana otak memproses dan memahami bunyi-bunyi

Fonetik dan fonologi. Dalam bidang linguistic klinikal, penyelidikan menumpukan kepada bagaimana kanakkanak mengeluarkan bunyi.

Semantik. Bagaimana kanakkanak memahami bahasa.

itu. Morfologi ialah kajian struktur-struktur kata, khususnya hubungan antara perkataanperkataan yang berkait (seperti jalan dan berjalan), dan pembentukan perkataan berdasarkan peraturanperaturan (umpamanya, pembentukan kata berimbuhan).

Teori-teori

Menggunakan teori-teori kognitif seperti teori Noam Chomsky.

Menggunakan teori-teori behavioris seperti teori B.F Skinner.

Perkaedahan

Membuat uji kaji tingkah laku.

Melakukan pemerhatian. Terdapat kanak-kanak yang sukar membunyikan bahasa.

Subjek eksperimen diberikan sesuatu bentuk input linguistik dan dimintai melakukan sesuatu tugas (umpamanya, membuat pertimbangan, menghasilkan semula rangsangan, membaca perkataan yang -

Penyelidikan tertumpu kepada menganalisis aspek linguistik yang terdapat dalam kecelaruan bahasa atau pertuturan, membentuk alatalat penilaian dan intervensi, mendirikan norma bahasa dan pertuturan bagi bahasa-bahasa tempatan, serta aspek

dipaparkan dengan kuat). Masa tindak balas (biasanya pada peringkat milisaat) dan kadar jawapan yang betul paling biasa digunakan untuk mengukur prestasi.

pengajaran/pembelajaran kanak-kanak yang menghadapi masalah komunikasi, dan sebagainya.

Anda mungkin juga menyukai