Anda di halaman 1dari 16

5227t1 Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah Kertas 1 Ogos 2011 2'/z jam

NIA.TLIS PENGETTIA SEKOLAH N{ENENCAH NIALAYSIA CAWANGAN NEGERI SEN,IBILAN

PEPE,RIKSAAN PERCUBAAN BERSAI\{A SI.IIL PELAJARAN ]VIALAY'SIA 20I I

PENDIDIKAN AL-QURAN DAN AL.SUNNAH KERTAS


1

DUA JAM TIGA PULUH MINIT

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. Kertas soalan ini mengandungi Bahagian A dan Bahagian B. 2. Jawab semua bahagian

3. Bahagian A mengandungi 20 soalan objektif . Jawab setiap soalan dengan menghitamkan ruangan yang betul pada kertas jawapan yang disediakan

4. Bahagian B mengandungi enam soalan subjektif.Jawab empat soalan sahaja. Jawapan anda hendaklah ditulis dalam tulisan jawi.
5. Kertas jawapan Bahagian jawapan Bahagian B.

A hendaklah dihantar bersama-sama dengan kertas

Kertas Soalan ini mengandungi 17 halaman bercetak

522711 O 20'1 1 Hak cipta MPSM Negeri Sembilan

lilrat sebelalr

strt,l't-

ST]LIT

A ,j|5k

l6t 20 l ll, y t-"l* qt:*


'ofesqi-t1 ;k o;"i,
e3:{rt c

#i *

aii+ rI,Ii i:A i;Ui

;i g;
b i4,i
b

*, qtu iu-)

aL ir* $s O;iS *

(18 -17 a,.l :dL-iJ

;*

Jdi'J?+*'t fi'ot
o-&.tt,
6>\.."

t->J

;1: ql I tr TsaK; C dfJ! ,f$sy


,l'1,

g t.1Bi: dUt,

oftiJ,

A
B
C

"t-if oJi-, i-t*

oJp t:6t &<Ifu

P
f a^,j j.:Lr;

O.S*t"S J{ -{*

,F d,V ,_& dSUt g ..:r(t, trU;t 2


O(r,, e i^rJ ;!r
bU

-l:Lir,1

A
B
C

b Lrlt *d" ,y_ ,Irt g,La..,r g d/lJ a^,; ;fUe(i, gJ+*J

& a^;

c^it.r:e

Jp-6 ll, & Ttst ,irsl lrJ^ o5.q )* i$J-,


Uhat rebclah l

SI27ll @ 20ll Ilakcipta MPSM Negeri Sembilan

STJLIT

SULIT

Ugi* 6,FyiG
(5

@bt;"i& @,Fri @y@'iais,;3i 6


;i:
ua;.J|" a.ial i l:
.nf

- I ful :;,e',Jt i.-r)


alqr

ful

atrl

g/-r{
I

ftti-o-yi

gU a.-1.( cU -r!;: u*,rL, t4+i, "lt .trUt*o*f YlJlS+ I L, Li+j, .irt .r'Ut,3
qrlsqlU

U{+i,

ii

iii
iv

0l'.ll ,#Sr-f

"irt

or-i oi,
lltol)u.l
... .l

A
B
C

ivol:ii,i
lV tJl)
. r- l

111

.i . tv Ol) ut ( lt

f .rrg iryl j:t"


It.fl ql,I
1)\-,! l;t5;

t ;f :4"i cree dut,

,3_Fst

#
t

cp
O(+!:*,

A
B

Iot

I
',

/ t; t3f

.:-.)t- & JK$

*ii

;ft.r.":

Uhet eebehL l

SDlll @ 20ll

I{akcipta MPSM Negeri Sembilan

SULIT

ST'LIT

+lt.l rta=-rr

t-rl.:, Ia c,-f _y l;L;i: f_r4-*

,Si q4; .:il.r:, l-o


dlt

,>

jp

0t-{,ir, & g}_{

A
B
C

,t'.ti:k*-,r dW ft _*t CLr:t


-ri

,lf ;;

rk*;

,k*rr l)5, Fe o_fip bLr:l


^"J

1.tst

lj:",5U

11"

o1y i 7:i *9

Wt*U';it?',
all:l

;i:

e-rr> I t.: ;fr.t

wt*jk
A
B
C

,,'\ *t ly V-* tst* ,(x *y / r: ryf urrL+r

J1rg tit

e;;:

rru-+

6* *"-itf Ciu 'ry" \J !lt'yr;-'l)'alk-6 de e;\


aJt"l

,.;i.l

e-r-J>

fi-p :3*it
Ar

nb
dths,

aY

&r+r,

oly & uY J:*,.*l


nl
Ol3,:;S ,>o, q,

A
B
C

.-.rrb

_r-if

o::j

i' ,"r*;j
.ht

.r-r^:r &ir"r e,*.i.a1 tri

"(_,

-fly

tf

-{>u W-ttt.

,"r; ol: eLii

f, k

aJy ,r+r,

@, [L;: b Ay

Lihat sebelah I
522711

@ 20ll }lakcipra

MPSM Ncgeri Sembilan

SI'LIT

STILIT

"J)t.f "

oiKb3t o,UJKii

Lr! lL! .*
ufst

eJt:t

.ry(-tra
I

Vl ,tiy
t-6-,Sl-,t

r.ltr l_5p+5 or3r

,J=i'l-.
,i,t

s-rW '{ltLr! *

#r[, fu
L'-+'
tS

t"3

ul lv

,S

ol) eL,ii

j:La; Vt O# ,tl: #*
lll tJl) 11 t 1 lVOlJUsl
lV tJl) lV Ol)
. .-l . .l
. .l ... . I

A
B

111

lll . ll

dJt{l

olrll

a,L." lJLsi.)

d^JI
,frJl
.lr;.tt
0tiJi.Jt

A
B
C

nJtr.l

+;-r,. JU

a=(,:l

;L f -* /l: *tJrl-r$ r+"-J-i grt^-, e;r-rci>tur A


B
C

10

f'^f'll
oJi,uIt

.rY')l
Uhat sebclah I S227ll @ 20ll llakcipta MPSM Negeri Sembilan

SULIT

S{ILIT

nJt-:l

rj^* CfJt.r* ,slha, ttS g"il

r.rlrrrJl

,*,,i, .7t.5 g;a.a


)..-.i6

lytJl
A
B
C

11

qlly/4-{ Wl
,sllt{
otAJJ., U
.+*,a:!t

#t-'.ri

qlfig

I t)

o(,}rrr,

efloilr*,|

e:S *t 6-rr ar-l Lr,. g;/ ylera rrlr p6 ,.b ,F.i df,ri.;t-.

o*:l

all:l r:a.ttrl f9le

tif)'irt t:l_nt
i

tz

d-rr'-

*Sul6*^#

ffi.i,f J-r, ;,,s|r6 $,r,aL:i, ii &,,\>ilt*,' g>\# gl^Is l_2la g'3.olc. iii
d4.l- Oj$

j:Lr;

"rJt

p"-r:l

iprl)y ,)_tlllOl)U.1
... .-l

iv
A
B
C

iv0l:iiti
lV tJl) 111t 1
. ..1

ivr.ll:iii,

ii

Llhrt rcbcbh I

52nn

2011Ilakcipta MPSM Negeri Sembilan

SIJLIT

SULTT

d-r$t J"t

Uf Cq "^;; g;r:U rS
C

13

4b:*s ,ttls of i tJ ,j'Ll:i, d.:J,' -t*-s Cilt -6.",t q'Ul* d4JF $s gjl, d g'Llri
d4J>

,*

-rrlr
-E;tlr

& &

re
"S
r*

er.t}t

*t ct-flf

Lt'l

-,l-r* e

a:-fl

,Jt^Jt rll: u;iy'l ,31: ;*l

e.lt,.t

r;L Jl:b

.tbi

1rt

& *r*,- ,:l';ls-i

C)\,h.pl A

t4

4t ,i"ab\:jl a*;i ;r"-Jl .;t..-al aeLJl G?l

g
C D

f -,,pt*r; r.a*t3 l&

#*y

6Ut, b o-fi.t-r $-lj.*-

lJtst
A
B C

15

,fj 6ur'g'tr,j,'Jbi
sl !.r-,

otYlc

LL'

J)llS

illynk*i

tJt f*f

"'-- o-*ll ora,-ori -r,+l * o.rll ojr,-,,ra ci,i .:rj)t .'rb


dpl-ui lJtKi

c^itL 6 bl;lr1L
Lihrt rcbcleh I

g*r,llf

,t-F L-m_{-t

+,:

Sznll @ 20ll

Ilakcipta MPSM Negcri Sembilan

SULIT

SULIT

-opL*.-rr

o-*Sl eVt '>3ful/


yr
4JIYJ

lJLdl ..fUU

&

16

"lldt, ,irr Ot-.,*3 3F i;'b)"-tiil3 e; fii *


^lrr, "i,f

,fi

A
B

.*:)i

#'ti

/,ti

*,,i5 ,ij#. ,y ,';)


*l
g, r.,{) g;jJr ,br p*,

dJl CJI ;a; cl*Jl d !r et<lt e ,,f

9f)t-,!

,f _tt o)G j:Lo;

..,r1

6l,jt & ofit_; C lJtll

17

o:-*-6
otLe

,E &)--r. A
B
C

olt+ ;x")tJ i{rlr..t-

d)t* H ojl:* rt'JL-ii"

fg:j:rJ.t

,J"!t ;\f

Jpt- dtut & ofir_r, & trrrl r3ll ailt Ck , A


LrlJl

lB

ilLrt
;

6sv L-#
c;jUl

c
D

Lihat sebelrh
322711

201I Hakcipta MPSM Negeri Sembilan

SULIT

SI'LIT

+*al

fl-,! O't-*tf A<--*

ts

,Jr; aitil 19 ,Y:V c-lr* A qtK-ra o-f-f B ,lx-bi J:U, C Alt 6-=a D

,l!

oU

4-<4 C_{_,-

#titl5 ,**y u;b o*t1 yl e}lrl y a^(e Utf L* tt* ;,ItJ;5trto.rc A


,fKto- dJqJr
B
20

.+i E ai)* dl,j

J^ftJ

,_F::*,

L-tj*tli
ry-l otr
rf l;t-74j

*jf *,e
tplst

c
D

*l*lty

- Ul;-t

Lihat rcbclah l
5?2711

@ 20ll Hakcipta MPSM Negeri

Scmbilan

STTLIT

SULIT

10

drSk
80 )

(6y

6t<* Jl, -y .:.Lt 1 urL ..-,lg

ffi -F us -o;i, f:r,i


b

irr

.ru; ( il

-:i

5) i'i.!fi s 'Gi: ,.oi;-is -*i l;u J$ 'b > i#


C

e;5,6" Gs" & -fii oi'\sg 5;i

rgr; -r;53

?*fiiLtt

4,7L,;4fi ikt14,X11i1;in,i6 ;yi t+tSS @HbN

i$i

e,a-*
(

oi

"A!*si

*6

at|4v 6\ @r-r:ii lltq"l,lS J..Hi 6i,;;e 6Xft;q'ui 44+Gn,te*t,,;: -rlr

ls- rz\l ,,rL;l 6r-)

fr
(i)

@)',r;,;t;*qe+L,&;A);
OLjJ c..r1 t1: ;(1trU-,
cI4

lsrz]
ls,
+l

Uill

# ..(ft

tZ 4l

St

,,,l:,

-r!

-r+l

t;;,'{

6ry.;- l$l lJl.? lyr;(^t

(ii)

o;tr: ra;tfrq C

0lrll a^lf uft, *-* f _*


(.r)
t/

Ott u. (iii)
(r)

*q2-

ls, +)
Lihat sebelah I
522711

(.r)

3tr<futj

(..,)

l
SULIT

@ 20ll Hakcipta MPSM Negeri

Sembilan

SULIT

11

ffi it

Jr'

t.r.-,

( .7 )

ls, z)
[s,
[

u*lt u--1K.r1&

*-*- fti
;Al

t3*i.,O<J*

(i)

+]

j:Loi it{ Utt U+;

(ii) (iii)

^r,

q]

;.(o*t, j.:i.a; "*r"' ./lf.a6.f;

&;

Uhrt sebclrh I S?Zlll @ 20ll l{akcipra MpSM Negeri

Sembitan

SULIT

SULIT

t2

: (H
bb

*r .ru; t Il

76: S L6i7qa v.i $<}^rt -ii iq"r*illtt *,'r,;ni ij ffi 3q *,? $i *; S y A k';J {# u !iiro)3,5"6 t{*;t;'ti
'ffi t#J"{$,135 +t :

+-

u -2)A frfr ,s {i" )i

Sb

3;\s'^:

:; i

is

a w:
i$:'ii
U.

.rlt is:-)
irt .ri-r,

@ry
arl.rA

ri" fiffii,rtu

ls"t)

{^il-t:, 0 p sl l.,G- l-9r Ott

(i)

: ,.>1{1y 1>*'at .-n'.;".rfu*


o;arJt a1l'ta

(ii)

ls, q7
*-* f **rllti
& a^lt ,di
c

u"tJ"tl atu,6

;i: \l f .tlrt .,Kl ,


J T JI

(iii)

a:Jl e-+11 (,.f)

+-,f, Jl 1 l1
a:c

ls, q)

,I*

r--*11 J,n (dr)

\ ;l"ol (.:l)

{
!

Lihat sebelah I

5il27ll @ 20ll Hakcipta MPSM Negeri Sembilan

SULIT

SIILIT

l3

.trt

Jr-t l.rr- < +

>

pt'n +i;f jt,gt Jf, ffi 1t:t Ji, rk jv pry i ,,i ,r G:ir *. "u, ft'7tb'n +i*| Hti ;;;tj *ati'g;J5
(

d*.

ol:-r

)r")t;vt ;Ut p:
ly O(trt-, rr;lr

, y.t::

Gt .pLJi\
.(i)

.,t*,

,\Sl-y t;-e

d.r-I.'-

,f flt_,,
t'f1tt-:

lsrzl
lsr+l
It,
.i_t

ls, ql

c;t ,(t-,t-, (ii) ,iStd l)\.n! *_ll i:-t-st f l.: cLer Ultlst.rfu- (iiD
r,

a*";,*;, ,&

Wv

[,r,-zj

3y",, ti,rfkr OfUtl

(i)
(iD

1iy

:.r3(tra C)ULel

t3,ei,,

&;
_

z-tf

[6rql
u*,-t

,-ebll

J;-l

g;r,

,rtrlt i';>,e, ,$i,Lt-1:

;(-t*
"r:stf

(iii)

s., +]
Sembilan

Lihrt rcbcleh I

5t27ll @ 20ll Hakcipta MPSM Negeri

SULIT

SULIT

l4

Isrzl
16 -* q)

$E;ut J-rr,"rL";.ri

dleJ"AJl

dt"

1U

l-2r

OtUq

(D

(?)

(ii)

1.6t

qJ

dlell yib

o_f st b;

*ut o(trt -,

(o)

[,rtz)
lsr,
[6r
q)

e+-rll

f*.t"-r &;

(i)
(.-r)

*t F1 l-5- rll: g.-,- d-iJ> t.,n5kr OtUt,


,fKt -, &riisi: .":rl c4J,-

ily., *, ,(rrU-,
J*b c-ll>

(.))

q)

lstzl
lsv ql
.-,bf

by
,Fy c-ir> ,f,

c-rr>

J{P &;

(i)

(dr)

,-*J-t

\bi O(trf

(ii)

U:-*

f t:

[sv

q)

"t*.

,Vt

f')srr;-;(1trt-,

(c)

Lihat icbelah
522111

@. 20ll Hakcipta MPSM Negeri Sembilan

SULIT

SULIT

15

l6t

$t .ri, F ll, 6h
+l

plr,o

l1-! o-l-,rlrK;

;r:yJ i+i{ "r<-J- (i) (i)


Ol;o'L^f
tr>

[6-n +]
lrlrr

Cf

e'-{

o'ur-<}r;

oS

6t;
(iii)

&

1l3e

;"oryJ Jt^- o_*Sl ^(iJ ,;l-, O(;rf*

l6 -,

z1

lrl iJK-,: d-f J-lf .!l of;t ,-*-n iL


l_.,kJr l_,1h lj:

4JL- a.ll:l

rrl;x- ( ?
(i)

ft

u.

U-,"

lrz7

dbtt i 1t1; gKqo*ru: b 6*


ot;*-

f>\.-i d:r

lsr ql
1.5,, ql

,l,u rlf
1v

0lJ*-

$**{ c;t oitrU-" (ii)


tj:

-ft*-i

t, #f ;ut Jr", ,J_t6

;(-t

(iii)

Lihat sebelah I
522711

@ 20ll

Hakcipta MPSM Negeri Sembilan

SULIT

SULIT

16

l.6,,zj
Ls,
[6v
I "{ v

fY-l lt: -,(dri


fy-,I 4*JJl O<L, t i

i*;f &;
tq Oitrtt-,ta

(i)

(f)

+l
q]

Ot*

(ii) (iii)

d/$Ul etii* 01,,j Jti 4iJ, dCYi

rS-t*

o7
Orr*i

rY-,l

i,xi

I l:

qt ;li

l1s

,*; .
l>{-'}

ri> ( ?)
(ii)

,>j gtyt*

a43l

l8y

o,Vf ;,/a5

t-c5.j

jfllr,.l

+)

'-f i #Kty

c.,rrJt

Jy,.-

,rU Cf

16, zl

ef F ottrt, F; e lJuli

(s)

KERTAS SOALAI\ TAMAT

Lihet scbchh I

llr1lt O 20ll l{akcipta

MPSM Negeri Sembilan

SULIT