Anda di halaman 1dari 12

5227tL

Fendidikan
atr-Qunam

dan
a[-Summah

Kertas

X.

Feratunam
Fexc"aantrratiam

Diagmosfrk
201
tr

SEKTOR PEI{DTDIKAN ISI,AM


.},A,ts A,

T'A]q Ptr T- A"IARAN NEGERI WTtr,AV,dII PE}TSEKUTIIAN

PE PERJITffi

AAN PERC{IH,AAN
sPfr,{ 201tr

pENDld)[KA_rd,4n -QURAN DAN A{-SUNNAXI


Kertas I
PE R.A'['U-R ANI PE
N,g

AR.KA,Ed A N

L]}]T'LTK KEGT]NAAN

PEMERIKSA S,{HA"TA

AM'fiARAzu
Feraturan Fernarfl<ahan ini
St!8..!T

dan

E-!aE<

Cipta Sektor Femdidikan [s[anm, Jabatarr

Pelajaran Negeni Wilayah Fersekutuan. Kegunaannya khusus untuk penneriksa yang berkenaan sahaja. Sebarang nraklurnat dalam Feraturan Pernarkahan ini tidak

boleh dimakiurnkan kepada sesiapa. Peraturan Femarkahan ini tidak boleh


dikeluarkan dalam apa iua bentuk penulisan dan percetakan.

2011 Hak Cipto Selaor Pendidikan Islam, JPNWP

Peraturan Pemarkahan ini mengandungi 7 halarnan bercetak

BAHAGTAN A (OtsJEKT',rF
1_

7
ts

3
D
1-3

4
,t\

6
D

7
ts

o o

I
A
1,9

10 A

A
:!.5

n
40 IO

xl.
A

1U
C

L4

16
D

L7
,q

ztj
ts

fi

tsA[-{AG0Aru ts { Sfl.iEJEKTIF ]

N01.

PERATt,RAftJ PEftfl ARK/qSfl AN

ruEARKA'4

(a)

(i)

E{ukusm

Tajwid

L.

Qalqalah Sughra

2. Mad Jaiz Munfasil- ee+l:ji & 3. Madwajib nruttasil- d-ll I ,l;" 4. Mad Arid Lisukun _ / ,_l_si-l" / O;!nU+ / ;;:lU a-rrLll I as-odl I ;i"o1"^ /,-r,i-,,1-rll/ O-r-k
(i6l
Dq.!a cinfi rmuknn[n yamg

- ri / ,.;jrl a^,

4isi x1M=4M

heriaya:

(Ei!)

Khusyuk dalarn solat. rnerriauhi perkara yang sia-sia [\4engeluarkanzakat Menjaga kehormatan dini Memelihara amanah dan rnenunaikan janji Menjaga wakyu solat Menjaga kualiti solat Cara umtuk mendapat kfilusyuk daflau?l sofiat: 1- Mengerjakan solat dalarn $ceadaan hadan yang selesa dan
segar"

L. 2. 3. 4. 5, 6. 7.

2isi x1M=2M

2. 3. 4. 5. 6.
(h)

Pastilcan tempat solat selesa dan lrersih.

Pastikan tempat solat dan pal<aian adalah hala[. lngat kebesaran Allah dan insaf diri rnakhluk yang [ernah. Mengosongkan hati daripada semua perkana Ialai. Memahami bacaan solat dan menghayatti maksudnya. lngat dan rasai berhada,pan dengan Allah"

2 isix 2M = 4M

{il

fdiat ia0afr gerak hati ke anah melaksanakan suatu peker.faan dengan tujuan mencari keredhaan Allah SWT"

lisi x2M=2M

{ii}

(iii)

Maksud potongan hadith : - Setiap pekerjaan hendaklah disertakan dengan niat. - Orang yang tidak ikhlas akan rnelakukan suatu pekerjaan kerana kepentingan duniawi semata-rnataDua keleblhan orarrg yang bersifat Ekhlas :

2 isix 2M = 4hl

1. 2. 3. 4. 5.

Sentiasa bertakwa.

Amalannya diterima oteh AIIah SWT. Mendapat balasan syurga di akhirat. Mendapat ganjaran pahala yang bertipat ganda di at<hirat. Mendapat ketenangan jiwa,

2isi x2M=4M

z. (a) {i) l-{ukurn Tajwid


:

i. ii iii. iv-

Idgham Bila bhunnah


["4ad \I/ajib l/uttasil lkhfa'Hakiki

Mad Jaiz Munfasil

4isi x1M=4M

(ii)

Femgeffiian A{-Waqiafr'r clan htrkurn berirnan dengannya

Pengertian :Al-Waqiah adalah nama lain bagi hari t(iamat yang bermaksud hari yang pasti berlaku, hanya masanya sahaja tidak diketahui. [-ffu[<urn benirnan : wajib beriman l<erana ia adalah salah
satu daripada rukun iman.

2isi x1M=2M

(iii)

.!arnn"i

Aflflah Stflfll tenhaelap gatfiongan

berikut

1.

,A[-frfiuqarnabt-en

; Meneka mempunyai kedudukan yang istirnewa bersama para anbiya' dengan mendapat sebaikhraik Lralasan di syurga.

-)

Ashahufl Yamln : Golongan yang menerima surat amalan dengan tangan kanan dan mendapat balasan syurga Aliah
SWT.

2isi x2M=4M

(b)

(i)

frflaksud potongan haa{ith yang hergaris : - Dijauhi bebanan hutang dan tunduk dibawah l<ekuasaan
rnanusia-

lisi x2M=2M

(Er)

Dua sifiat megatif berdasankan ayat :

L 7. 3. 4.
(

Lemah

Malas Penakut Kedekut

2isi x1M=2M

iii)

Dua sebab Rasulul!ah SAW nnelanang bersifat negatlf : 1. Umat yang terbaik dan terpilih. 2. Umat yang bersifat sederhana. 3. Akan menimbulkan kesusahan pada diri dan orang laln.

2isix2M=4M

(iv)

Urnat lslarn disunuh berdoa kerana : 1. Untuk memenuhi sesuatu yang dihajati. 2.. Untuk mendekatkan hamba dengan Allah SWT. 3. Melambangkan pengabdian kepada Allah SWT-

lisi x2M=2M

3.

(i)

Maksud isti[ah
r+:J-^; i5f,lut dl

ialah suatu keleLrihan yang diberikan oleh Allah S\1./T kepada manusia untuk menambahkan lagi kesesaan
r

nereka

lIharn A[Gharizi - ialah rlham yang diberi oleh Allah SWT kepada manusia biasa seperti yang diberikan kepada ibu nabi Musa A.S {!i}
Penenmo:an

2isi x2M=4M

salns yamg rnennbr.llrtikan A[-Quran sebaga!


berpasangan-

wru[<.n-izat :

n-. Kejadian makhtuk

73.
(rii)

l(ejadian siang dan rnalam. Kejadian dan peranan air.


:

isix 1M

= 2M

Dua daflin ,Aq[i temtang ra'luScjizat AlQrlnan

L2-

Ketinggian bahasa A[Quran hingga mengalahkan pakarpakar bahasa.

Ferkhabaran AI-Quran tentang perkara ghaib, peristiwa lampau, peristiwa akan dating dan syariah yang tidak boleh difikir danr direka melalui akal fikiran,

3. lsyarat AlQuran kepada

beberapa falcta sains yang

dipenolehi rnelalui l<ajian saintifik_

2isix2M=4M

b.

(r)

Sehah hen[aknlorya penhezaan [ahja[r da0arul permhacaan Aleunaal pada zarnan Saldima Uthnnam bin Affan. 1. Negara Lrertarnbah luas dengan pembukaan wilayahwilayah baru. Z. Ramai orang bukan Arab telah merneluk Islarn. 3. Jarak waktu antara zaman Rasulullah SAW dengan gene!"asi selepasnya sennakinr jauh. Dua syarat yang telah ditetapkan oleh khalif'ah Uthnran him Affaar dalarn smenulis semrlla ALeuoran :

2isi x2M=4M

(ii)

1. 2. 3"

.trika berlaku perselisihan dalam bacaan

antara mereka, segala pembetulan hendaklah dirujuk kepada sebutan dan lahjah Quraisy. Hanya ayat AlQuran yang benar-benar rnutawatir daripada Rasulullah SAW dan tidak dimansuh akarrditulis semula. f{askhah AlQuran diedarkan keseluruh negara bagi
rnengelal<kan kekeliruan dalam bacaan.

2isi x2M=4M

c.

(i)

Dua kaedah Tatsin bll lVla'thur : 'J-" Tafsir ayat AlQuran oleh ayat Aleuran yang lain. 2. Tafsirayat AlQuran oleh hadith Rasulullah SAW. 3. Tafsir ayat AlQuran oleh para sahabat.

2isi x1M=2M

i&

(a)
{r}

1.

[-.ladith Qudsi : ialah sesuatu yang dikhabarkan oleh Allah SWT kepada RasulLrilah SAW melalui llham atau mimpi l<errudian Baginda menyampaikannya dengan

menggunakan perkataan Baginda sendiri.

2.

F{adith Syaz : ialah hadith yang diriwayatkan oleh perawi yang maqbul dan thiqah tetapi bercanggah dengan penawi_ perawi lain yang lebih thiqah darlpadanya.
lL[[Vnc.nliaddiffih : ialalr gelaran untuk ulamak yang

3.
(rr)

menguasal hadith sarnada dari segi riwayah atau dirayah.


Dua huljah saya umtuk nmenalfial< kr"lrnporlan an-nti-Fladitfl.u
:

3isi x2M=6M

1".

Rasullah SAW adalah seorang yang.urnmi. Adalahr menjadi

sesuatu yang ganjil Baginda bolelr nrencipta hadithnya

234.
(b)

sendiri. Mernang diakui brai'rawa Rasulullah SAW sebagai seorang rnanusia, tetapi Baginda [iersifat maksum. Ajanan yang dibawa oleh Rasulullah SAW adalah Aleuran dan All-ladlth" Catatannya bukanlah berlaku dalam tenrpoh 2AO-75O tahun selepas l<ewafatan Baglnda Rasuluilah SAW. Konsep sunnah wujud sennenjak zarnan Rasulullah SAW lagi dan bukanlah timbul pada 60 atau 70 tahun kemudianr.
hflac.frth

2isiN2M=4M

I I I
I

I
i

I flt4utawatrr. ada[a['l seranrna[ I

hluiiah ,[arma$r yam8 mnemgatakam sekurang-0eunamg peraw!


4l

alrang

laittrberdasarkansaksi jenayahzinaadalahserannai )r rLr ro vs! I 4Ir ro qudrdr I

orangDua kepentingan geflanan F{adith:


aholi

4 | lisi x2M=2M
I

(c)

t{ad0th diberikam kepada c.rlannak

1. 2. 3"
(d)
Cana

[.Jntuk rnernuliakan ulamak Hadith yang telah banyak berjasa dan berkorban mengembangl<an ilmu Hadith. Untuk mengenang jasa dan sumbangan meneka rnerghafaz dan rneriwayatkan hadith. Supaya rnasyarakat Islarn sentiasa prihatin dan rnenjadikan ularnak l-ladith sebagai contoh dalam kehidupan nnerelca.

2isi N2M=4M

trntuk nnen6enaI F{adith &rnaqrdhuk


Fada sanlad

L. 2. 3.

Fengakuan perawi atau perntruat hadith itu sendiri / terdapat dalam rangkaian sanad hadith tersebut perawi-perawi yang dihukumkan " katab,, . fada Matan - Bercanggah dengan dalil-daiil eat,ie yang lain seperti AlQuran atau Hadith / Bercanggah dengan logik akal yang Lvaras. Bukan pada Matan dan Sanad - Hadith tersebut tidak diriwayatkan dalam mana-mana kitab Fladith yang mulctabar /tidak menepati syarat hadith yang diterirna.

2isi x2M=4M

5.

{a

(i)

Sebab herla[<u kerosakam kesnudatran awarn : 1. Tiada kesedaran uikalangan individu terhadap kepentingan menjaga kenrudahan awam2. Ku;-ang penguatkuasaan undang-undang oleh pihalt
ber kuasa.

isix 2M

= 2M

ii}

(h)

(i!

pembinaan kemudahan awam tidak strategitr menye babkan vandalisme sering berlaku. Cadamgan saya untuk rtrerrjaga lreniudahan awafi.r : 1. Mengadakan kempen kesedaran dikalangan nnasyarakat supaya menjaga harta awam melalui media massa dan media elektronik. 2" Kerajaan hendaklah rnengenal<an tindakan undang-undang kepada pesalah vandalisme dengan hul<uman yang setimpal. 3. Fembinaan kemudahan awam di ternpat yang strategik yang nnenjadi tumpuan orang ramai oleh l<erajaan. Dua [<eflebil,an rmeinriaratni .lemazafll 0repactra ketrr.langa si rnati. 1. Dapat menenangkan dan menlngankan kesediahan keluarga si mati. 2- Dapat mengurangkanr beban tanggung jawah datrarn hal el-rwa! pengurusan jenazah.
Lol<asi

3.

2 isi x 2M = 4\21

3.
(c) (r)

Menirnbulkan l<einsafan tentang kepentingan hidup

2isi x2M=4M

(i0

(iii)

bermasyarakat. Dua adab nremjaga alam : 1. IMemelihara alann sef<itar ciengan tidak nnernusnahkan pokok-pokoh dan haiwan. 2. Menjaga kebersihan persekitaran dengan tidak membuang sampah rnerata-rata. 3. Sentiasa hersyu$<ur dengan nif<rnat Allah SWT yang rnengurniakan kejadian alarn sekitar yang culcup iempurna. Contoh Rasulullah SAW nrem.fiaga a[amn : X. Rastnluilah SAW rnenyatakan hrahawa nnemelihara kehersihan sanrada diri attau alam sekitar rnerl,pakan sebahagian daripada irr-ran. 2. Rasulullah SAW apabila mengutuskan tentera Islam untuk berjihad, Baginda berpesan supaya tidak memusnahkan pokok dan rnembunuh binatang ternakan. 3. Rasulullah SAW rnenyatakan tiga perkara yang rnenyebabkan seseorang dilaknat oleh Allah SWT ialah rnembuang air besar diternpat sumber air dan laluan awam serta di tempat berteduh. 4. Rasulullah SAW berpesan kepada para sahabat supava bersyukur dengan semua kejadian yang ada di alam lni_ Dtra tanggung jawab saya dalarn penjalanan ( hermusafir ) t. Menjaga kebersihan ditempat persinggahan. Z. Menjaga kemudahan awam yang disediakan dengan seba ik- ba iknya, 3. Menjaga alarn sekitar daripada dirosakkan. 4- Membantu orang yang sedang menghadapi kesusahan.

2 isix 1M = 2M

2isi x2M=4M

2isi x2M=4M

6.

(a)

(i)

Eiodata lrnanr alGhazali : Nama penuh : Muhammad bin Ahmad Lahir di Thus, wilayah Khurasan, parsi. Seorang ahlil-asauf Meninggal dunia pada 14 Jamadil Akhir di Thus.

4isixlM=4N4

ri)

Suumhamgan irmarm AlGhazali dalarn bidang ilrrxu dan pemil<iran :

7. 2" 3.

Tasauf
Falsafah

2isi x2M=4M

!-iqh lslam

('ir)

fl{asflfl

kanya A[Khawaruzrmi
vual

L. 2. 3.
{h}
(,)

Maternatik = Al Jarn' wa-Tafriq , Kitab ,,Fi-hisab al-Khabar


-ft/uqabalah"

Astronomi
Geografi

Kitab Sunatul Al-Ar-d, lstihkraj Tanikhul yahucj. 2 isi NZM = 4M

Kitab St_rratul Ard.

Stnu[<tur alnga

nalsasn'

pentadbi ran Khu !afa' A[-Rasyidlm

1" Pentadbiran pusat. 2, PentadLriranwilayah 3. -!abatan-jabatan([,)

2isi x2M=4M

Faktor ke.fiayaan datrrwah Abasiyyah :

!s0an'a

pada zarman

[."lrmaiyafl"]

dan

12. 3.

Berdalcwal'r rnengikut kaedah yang hetul laitu fl:erdalcwah dengan penuh hikmah dan bijaksana. Fendakwah rnelal<sanakan tugas dan tanggung jawab dengan ikhlas tanpa mengharapkan habuan dan balasan.

Fendakwah menniliki sernangat jihad yang tinggi walaupun terpaksa menernpuh pelbagai cabaran.

2isi x2M=4M

***+**

++

**

+++*

****+ PERATURAN PEMARKAHAN

TAMAT* * + * * + + * + + + * * + * + * * * * +

FAffiElAtu SpffiSflrEKAsH UFHAru f,g$Ey}


PEFERHKSAAN PERCE"IBAAN
Spm/fl Z ffi t
T_

PENmHDflKAN AI.QIIRAN mAN AtSt]NNAFfl 5?,27 /1

t
I I

)
PEPERIKSAAI{ PERCUBAAru SPM 2O]"]. JADUAL SPES!FTKASI UJtAru (JSU) PENDIDI KAN AI--Q[.JRAhI DAR{ AL.SIJNNAH
B/r i-tAGlAf{ A {oEJEKTIF}

6.2
6_7.1

Tnkoh-tokoh Islam
Al-lmam al-SYafie r.a
Hecan al-Bana

I
:;r!,i:
t

6.2.2 6.3 6.3.1

r$[AM:$Jjill$sAsu?sffi
Acheh

I
,;$.ii

JADUAL SPESTFtKAS| UJrAru (JsLi) BAHAGTAN B (sr..tBiEKTIF) PENDIDIKAI{ AL-QIJ RAN DAN AL.SUI{NAIi