Anda di halaman 1dari 121

H i s t o r i a

e c o n ó m i c a

d e

l a

e m p r e s a -

p á g .

1

CCaappííttuulloo 66 CCoommppeetteenncciiaa CCaappiittaalliissttaa yy CCoonncceennttrraacciióónn EEmmpprreessaarriiaall

((CC..11887700--CC..11994400))

((II))::

LLaa PPrriimmeerraa RRuuppttuurraa IInndduussttrriiaalleenn EEssttaaddooss UUnniiddooss,,

EEuurrooppaa yy JJaappóónn..

66..11..

LLooss ccaammbbiiooss eenn eell mmeerrccaaddoo yy eenn llaa tteeccnnoollooggííaa dduurraannttee llaa SSeegguunnddaa RReevvoolluucciióónn IInndduussttrriiaall..

66..22

..

LLaa lluucchhaa ppoorr eell mmeerrccaaddoo ((II))..

66..33

..

LLaass eessttrraatteeggiiaass ddee ccrreecciimmiieennttoo ddee llaass ggrraannddeess eemmpprreessaass yy ssuuss llóóggiiccaass.. ((IIII)),, ddee llaa ccoommppeetteenncciiaa ppoorr eell pprreecciioo aa llaa ccoommppeetteenncciiaa ppoorr eell pprroodduuccttoo::

LLaass nnuueevvaass ttééccnniiccaass ddee mmaarrkkeettiinngg ee iinnvveessttiiggaacciióónn ddee mmeerrccaaddooss.. LLaass vvaarriiaanntteess nnaacciioonnaalleess ddee llaa ccoonncceennttrraacciióónn eemmpprreessaarriiaall yy llaa ggrraann eemmpprreessaa LLaass vvaarriiaanntteess nnaacciioonnaalleess ddee llaa ccoonncceennttrraacciióónn eemmpprreessaarriiaall yy llaa ggrraann eemmpprreessaa

66..66..

AAlltteerrnnaattiivvaass aa llaa ggrraann eemmpprreessaa yy llaa pprroodduucccciióónn eenn mmaassaa::

PPeeqquueeññaass yy mmeeddiiaannaass eemmpprreessaass ((PPyymmeess)),, ddiissttrriittooss iinndduussttrriiaalleess yy eessppeecciiaalliizzaacciióónn fflleexxiibbllee..

AA ppaarrttiirr ddee 11887700 llaa ccoommbbiinnaacciióónn ddee uunnaa sseerriiee ddee ccaammbbiiooss eenn eell mmeerrccaaddoo yy llaa tteeccnnoollooggííaa

ddaarráánn lluuggaarr aa uunn ffeennóómmeennoo nnuueevvoo,, llaa aappaarriicciióónn ddee llaa ggrraann eemmpprreessaa

PPoorr uunn llaaddoo,, llaass

nnuueevvaass tteeccnnoollooggííaass ddeell ttrraannssppoorrttee yy llaass ccoommuunniiccaacciioonneess aaccaabbaarroonn ddee uunniiffiiccaarr llooss mmeerrccaaddooss

nnaacciioonnaalleess yy ddiieerroonn ppaassoo aa uunn mmeerrccaaddoo iinntteerrnnaacciioonnaall ccaaddaa vveezz mmááss

EEll ttaammaaññoo ddeell

mmeerrccaaddoo ssee aammpplliióó,, ppeerroo ttaammbbiiéénn aauummeennttóó sseennssiibblleemmeennttee llaa ccoommppeetteenncciiaa eennttrree llaass eemmpprreessaass ppoorr

eell rreeppaarrttoo ddeell mmiissmmoo,, lloo qquuee,, eennttrree oottrraass ccoossaass,, mmooddiiffiiccóó llooss ssiisstteemmaass ddee ddiissttrriibbuucciióónn yy llaass ttééccnniiccaass

ddee mmaarrkkeettiinngg

eemmpplleeaaddaass..

PPoorr oottrroo llaaddoo,, llaa ddiiffuussiióónn ddee nnuueevvaass tteeccnnoollooggííaass eenn uunn aammpplliioo nnúúmmeerroo

ddee sseeccttoorreess ggeenneerraalliizzóó llaa pprroodduucccciióónn yy llaa ddiissttrriibbuucciióónn eenn mmaassaa yy ssuu llóóggiiccaa,, bbaassaaddaa eenn llaass

eeccoonnoommííaass ddee eessccaallaa,, vveelloocciiddaadd yy ddiivveerrssiiffiiccaacciióónn,, lloo qquuee ssuuppuussoo uunnaa aauuttéénnttiiccaa rruuppttuurraa iinndduussttrriiaall

ccoonn llooss ssiisstteemmaass yy llaass llóóggiiccaass pprroodduuccttiivvaass vviiggeenntteess hhaassttaa

eennttoonncceess..

EEnn aallgguunnooss sseeccttoorreess

pprroodduuccttiivvooss,, llaa rreessppuueessttaa aa uunn mmeerrccaaddoo mmááss ggrraannddee,, uunnaa ccoommppeetteenncciiaa mmááss dduurraa yy uunnaa tteeccnnoollooggííaa

mmááss iinntteennssiivvaa eenn ccaappiittaall ee II++DD ffuuee llaa ggrraann eemmpprreessaa iinndduussttrriiaall mmooddeerrnnaa,, pprroodduuccttoo ddee ddiiffeerreenntteess eessttrraatteeggiiaass nnoo eexxcclluuyyeenntteess,, llaa ccoonncceennttrraacciióónn hhoorriizzoonnttaall,, llaa iinntteeggrraacciióónn vveerrttiiccaall,, llaa eennttrraaddaa eenn

nnuueevvooss mmeerrccaaddooss oo llaa ddiivveerrssiiffiiccaacciióónn ddee

pprroodduuccttooss..

SSuu ggeenneerraalliizzaacciióónn iinnccrreemmeennttóó

ssiiggnniiffiiccaattiivvaammeennttee llaa ccoonncceennttrraacciióónn eemmpprreessaarriiaall eenn ttooddooss llooss ppaaíísseess iinndduussttrriiaalliizzaaddooss,, aauunnqquuee ccoonn

uunnooss rreessuullttaaddooss

ddiivveerrssooss..

LLaa ggrraann eemmpprreessaa,, nnoo oobbssttaannttee,, nnoo ddeebbeerr sseerr aassoocciiaaddaa eexxcclluussiivvaammeennttee

ccoonn llaa pprroodduucccciióónn eenn mmaassaa,, nnii ééssttaa ffuuee llaa úúnniiccaa llóóggiiccaa pprroodduuccttiivvaa,, oo llaa mmááss

eeffiicciieennttee..

LLaa

eessppeecciiaalliizzaacciióónn fflleexxiibbllee,, oorrggaanniizzaaddaa mmaayyoorriittaarriiaammeennttee eenn ppeeqquueeññaass yy mmeeddiiaannaass eemmpprreessaass aaggrruuppaaddaass eenn ddiissttrriittooss iinndduussttrriiaalleess,, pprreeddoommiinnóó eenn mmuucchhooss sseeccttoorreess,, ttaannttoo aannttiigguuooss ccoommoo

WAFA AHMED LAYACHI / MARIA ANGELES CID TORREJON / LIDIA E. DOMINGUEZ FALCON / MARÍA ANTONIA HERRÁIZ LÓPEZ /MARIA DOLORES LEIVA CÁRDENAS / NOELIA LOPEZ FERNANDEZ / CARLOS MORENO SÁNCHEZ / ALEXANDER RODRIGUEZ CALLEJA / ENRIQUE RODRÍGUEZ SÁNCHEZ / AROHA SANCHEZ RAMOS

H i s t o r i a

e c o n ó m i c a

d e

l a

e m p r e s a -

p á g .

2

mmooddeerrnnooss,, yy ttaannttoo ppoorr ssuu ccoonnttrriibbuucciióónn aall eemmpplleeoo ccoommoo aall vvaalloorr aaññaaddiiddoo iinndduussttrriiaall,, ttuuvvoo uunnaa

iimmppoorrttaanncciiaa iigguuaall oo ssuuppeerriioorr aa llaa pprroodduucccciióónn eenn

mmaassaa..

TTooddooss eessttooss ccaammbbiiooss ttuuvviieerroonn lluuggaarr aanntteess yy

ccoonn mmaayyoorr iinntteennssiiddaadd eenn EEssttaaddooss UUnniiddooss,, EEuurrooppaa yy JJaappóónn,, ppeerroo ttaammbbiiéénn ssee ddiiffuunnddiieerroonn

pprrooggrreessiivvaammeennttee,, aauunnqquuee ccoonn uunnaa ccrroonnoollooggííaa mmuuyy ddeessiigguuaall,, ppoorr oottrraass áárreeaass ggeeooggrrááffiiccaass..

66..11..

LLooss ccaammbbiiooss eenn eell mmeerrccaaddoo yy eenn llaa tteeccnnoollooggííaa dduurraannttee llaa SSeegguunnddaa RReevvoolluucciióónn