Koleksi Trial 2011 Cg Narzuki Online

JABATAN PELAJARAN NEGERI JOHOR

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2011
PRINSIP PERAKAUNAN Kertas 1 Peraturan Pemarkahan September

3756/1

UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA

AMARAN Peraturan pemarkahan ini SULIT dan Hak Cipta Unit Kurikulum JPNJ. Kegunaannya khusus untuk pemeriksa yang berkenaan sahaja. Sebarang maklumat dalam Peraturan Pemarkahan ini tidak boleh dimaklumkan kepada sesiapa. Peraturan pemarkahan ini juga tidak boleh dikeluarkan dalam apa-apa media

Peraturan pemarkahan ini mengandungi 2 halaman bercetak 3756/1
2011 Hak Cipta Unit Kurikulum JPN Johor

[Lihat halaman sebelah SULIT

Koleksi Trial 2011 Cg Narzuki Online

Skema Jawapan Kertas 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A B B D D A D A B D

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

A A B D A C D B D B

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

D C C B A C D B B B

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

C B A B A C A C C A

SKEMA JAWAPAN TAMAT 3756/1
2011 Hak Cipta Unit Kurikulum JPN Johor

SULIT

SULIT

1

3756/2

JABATAN PELAJARAN NEGERI JOHOR

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2011 3756/2
PRINSIP PERAKAUNAN Kertas 2 PeraturanPemarkahan September

UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA

AMARAN Peraturan pemarkahan ini SULIT dan Hak Cipta Unit Kurikulum JPNJ Kegunaannya khusus untuk pemeriksa yang berkenaan sahaja. Sebarang maklumat dalam Peraturan Pemarkahan ini tidak boleh dimaklumkan kepada sesiapa. Peraturan Pemarkahan ini juga tidak boleh dikeluarkan dalam apa jua bentuk penulisan dan percetakan.

Peraturan Pemarkahan ini mengandungi 12 halaman bercetak 3756/2
2011Hak Cipta Unit Kurikulum JPN Johor.

[Lihat halaman sebelah SULIT

Koleksi Trial 2011 Cg Narzuki Online

SULIT Soalan 1 1. a. i. Syarikat Saujana Berhad ii. Cek

2

3756/2

(1m) (1m)

b. Akaun Alatan Pejabat Mei 25 Pusat Komputer Canggih 5 400 ( 1m)

Pusat Komputer Canggih Mei 25 Alatan Pejabat 5 400 ( 1m )

c.

Susut nilai = RM33 000 - RM3000 5 tahun = RM6 000 Modal dibenarkan = 1 000 000 x RM0.30 = RM300 000 i. Kaedah Perbandingan ii. Kaedah Analisis (1m) (1m)

(2m)

d.

(2m)

e.

3756/2

2011Hak Cipta Unit Kurikulum JPN Johor.

[Lihat halaman sebelah SULIT

Koleksi Trial 2011 Cg Narzuki Online

SULIT Soalan 2

3

3756/2

Kedai Buku Bintang Penyata Pendapatan bagi tahun berakhir 30 Jun 2011 RM RM Jualan 205 040 -Pulangan Jualan 840 -Diskaun Diberi 190 204 010 (2/1OF) Stok 1 Julai 2010/Stok Awal 15 480 Belian 101 100 - Pulangan Belian ( 210 + 600 ) 810 (1) Belian bersih 100 290 Kos barang untuk dijual 115 770 - Stok Akhir 16 250 Kos Jualan 99 520 (1) Untung Kasar 104 490 (1/1OF) Komisen 360 104 850 Gaji (41 350 + 1 850) 43 200 (1) Insurans ( 1200 – 300 ) 900 (1) Belanja Kenderaan 8 630 Sewa 9 200 Hutang lapuk (400+510) 910 (1) Susut nilai Lengkapan (20 000 x 10% + 25 000 x 10% x 6/12 ) 3 250 (2/1OF) Susut nilai Kenderaan ((56 000 – 12 000) x 20%) 8 800 (1) Hutang Ragu/Peruntukan Hutang Ragu ( (28 510 – 510) x 2% ) 560 (1) 75 450 Untung Bersih 29 400 (1) [13 markah] Nota : Jualan : tiada butiran asing Salah satu item pelarasan mesti betul

Susut nilai lengkapan: 1OF mesti ada jalan kerja Terima jawapan Diskaun Diberi di bahagian belanja Akaun Untung Rugi dan Untung Kasar berjumlah RM 154 680

3756/2

2011Hak Cipta Unit Kurikulum JPN Johor.

[Lihat halaman sebelah SULIT

Koleksi Trial 2011 Cg Narzuki Online

SULIT

4 Kedai Buku Bintang Kunci Kira-Kira Pada 30 Jun 2011 RM RM

3756/2

RM

Aset Bukan Semasa Kelengkapan - Susut nilai Terkumpul (10 000+3 250) Kenderaan -Susut nilai Terkumpul (12 000+8 800) Aset Semasa Stok Akhir Penghutang(28510 – 510) - Peruntukan Hutang Ragu Simpanan Tetap Insurans terdahulu Bank Tunai Liabiliti Semasa Pemiutang ( 18 540 – 600 ) Gaji terakru Modal Kerja Ekuiti Pemilik Modal awal Untung Bersih - Ambilan Modal Akhir Nota : Syarat 1OF Aset Bukan Semasa :

45 000 13 250 56 000 20 800

31 750

(1)

35 200 (1) 66 950 (1/1OF)

16 250 28 000 560 27 440 (1) 15 000 300 3 200 250 62 440 (2/1OF)

17 940 1 850 19 790 (2/1OF) 42 650 (2/1OF) 109 600 84 800 29 400 (1OF) 114 200 4 600 109 600 (1/1OF) [12 markah]

tiada butiran asing Salah satu item pelarasan mesti betul

Aset Semasa dan Liabiliti Semasa: tiada butiran asing mesti betul mana-mana satu item untuk modal akhir : (i) (ii) (iii) (iv) 3756/2

mesti ada modal awal RM84 800 Modal awal berada di atas Untung Bersih yang boleh dirujuk Mesti ada butiran Modal akhir [Lihat halaman sebelah SULIT

2011Hak Cipta Unit Kurikulum JPN Johor.

Koleksi Trial 2011 Cg Narzuki Online

SULIT Soalan 3 a) Aset Alatan Sukan Stok Minuman Penghutang Minuman Yuran Tertunggak Bank Tolak : Liabiliti Pemiutang Minuman Yuran Terdahulu Akhbar dan majalah terakru Dana Terkumpul pada 1 Januari 2010 b)

5

3756/2

Penyata Dana Terkumpul pada 1 Januari 2010

1 300 225 110 140 560 2 335 170 80 50

( 1m )

( 1m ) 300 2 035 (1m) [ 3 markah ]

Yuran Tertunggak/Baki b/b Pendapatan dan Perbelanjaaan Yuran Terdahulu/Baki h/b

Akaun Yuran RM 140 Yuran terdahlulu/Baki b/b 5320(2m) Bank 120 Yuran Tertunggak/Baki h/b 5580

RM 80 5440 60 5580 (2m)

c) Akaun Kawalan Penghutang RM 110 Bank 1040(2m) Baki h/b 1150 RM 980 170 1150 (2m) Akaun Kawalan Pemiutang RM 1120 Baki b/b 130 Belian 1250

Baki b/b Jualan

Bank Baki h/b

RM 170 1080 (2m) 1250 (2m)

3756/2

2011Hak Cipta Unit Kurikulum JPN Johor.

[Lihat halaman sebelah SULIT

Koleksi Trial 2011 Cg Narzuki Online

SULIT

6

3756/2

d) Akaun Perdagangan Minuman Bagi Tahun Berakhir 31 Disember 2010 RM RM Stok Awal 225 Jualan (1100 + 1040) 2140 (1/1OF) (1/1OF) Belian ( 660 + 1080) 1740 Rugi Minuman 325 (1m) Upah Kedai 670 2410 2635 (-)Stok Akhir 170 (1m) Kos Jualan 2465 2465 Nota : e) Akaun Pendapatan dan Perbelanjaan Bagi Tahun Berakhir 31 Disember 2010 RM RM Rugi Minuman 325 Yuran 5320 (1/1OF) Air dan elektrik 790 Yuran masuk 230 (1m) Insurans 250 (1m) Akhbar dan majalah (130 – 50) 80 (1m) Alat tulis (90 – 30) 60 (1/1OF) Susut nilai alatan sukan ((1300 + 1000) X 10%) 230 (1m) Lebihan 3815 5550 5550 (6m) f) Kunci Kira-kira Pada 31 Disember 2010 RM RM Aset Bukan Semasa Dana Terkumpul Alatan Sukan Dana Terkumpul Awal 2035 (2300 – 230) 2070 + Lebihan 3815 (1m) + Derma 12000 (1m) Aset Semasa Dana Terkumpul Akhir 17850 (1OF) Stok Minuman 170 Bank 15600 Liabiliti Semasa Yuran Tertunggak 60 Yuran Terdahulu 120 Stok Alat tulis 30 Pemiutang 130 Penghutang 170 16 030 250 (1/1OF) (1/1OF) 18 100 18 100 3756/2 2011Hak Cipta Unit Kurikulum JPN Johor. [Lihat halaman sebelah Koleksi Trial 2011 Cg Narzuki Online SULIT 2465 (4m) syarat 1OF : jualan dan belian rujuk Akaun Kawalan

SULIT

7

3756/2 (5m)

Nota : Syarat 1OF : 1) Jualan/Belian: mesti rujuk Akaun Kawalan Penghutang/ Pemiutang. 2) Yuran: mesti rujuk Akaun Yuran. 3) Susut nilai alatan kedai: mesti ada jalan kerja 4) Aset Semasa sekurang-kurangnya 3 butir betul dan tiada butir asing. 5) Liabiliti Semasa 2 butir betul dan tiada butir asing. 6) Lebihan : mesti rujuk Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan. 7) Dana terkumpul akhir dalam KKK: rujuk dana terkumpul awal dari 3(a) dan derma mesti betul. g) Belanja hasil ialah perbelanjaan pengendalian kelab manakala belanja modal ialah perbelanjaan membeli aset bukan semasa. (1m)

3756/2

2011Hak Cipta Unit Kurikulum JPN Johor.

[Lihat halaman sebelah SULIT

Koleksi Trial 2011 Cg Narzuki Online

SULIT Soalan 4

8

3756/2

Akaun Alat-alat Kecil a) Baki b/b Belian 2 500 6 700 (1) Kos Pengeluaran/ susutnilai alat-alat kecil Baki h/b

9 200

8 100 (1) 1 100 (1) 9 200 [ 3 markah ]

b) RKH Industries (J) Bhd Penyata Pengeluaran bagi tahun berakhir 30 Jun 2011 RM RM Kos bahan mentah: Stok awal 20 500 Belian 100 000 (-) Pulangan keluar 3 000 ( 1m ) 97 000 (+) Angkutan masuk 2 500 99 500 120 000 (-) Stok akhir 25 000 Kos bahan mentah digunakan 95 000 ( 2m/1OF ) Kos Buruh Langsung: Buruh langsung 144 000( 1m ) KOS PRIMA 239 000 Kos overhed Sewa kilang ( 16 900 – 1 300 ) 15 600 ( 2m/1OF ) Kadar bayaran ( 14 000 + 2 800 ) X 80% 13 440 ( 2m/1OF ) Insurans ( 21 000 – 3 000 ) X 80% 14 400 ( 2m/1OF ) Gaji penyelia kilang 43 200 Penyelenggaraan bangunan ( 13 200 X 80% ) 10 560 ( 1m ) Pembersihan kilang 12 000 Belanja susut nilai mesin ( 60 000 – 15 000 ) X 15% 6 750 ( 1m ) Alat-alat kecil/susut nilai alat-alat kecil 8 100 Jumlah kos overhed 124 050( 1m/1OF ) 363 050 (+) Kerja dalam proses awal 12 500 ( 1m ) 375 550 (-) Kerja dalam proses akhir 17 500 Kos pengeluaran 358 050 ( 1m ) (Jumlah = 15m )

3756/2

2011Hak Cipta Unit Kurikulum JPN Johor.

[Lihat halaman sebelah SULIT

Koleksi Trial 2011 Cg Narzuki Online

SULIT Nota :

9

3756/2

1) Kos bahan mentah digunakan dapat 1OF sekiranya tiada butiran asing 2) Sewa kilang : 16 900 – 1 300 = 15 600 16 900 – 1 300 =15 600 16 900 3) Kadar bayaran : ( 14 000 + 2 800 ) X 80% = 13 440 ( 14 000 + 2 800 ) X 80% = 13 440 ( 14 000 X 80% ) = 11 200 operasi salah, tiada markah base = 14 000 & 80% 4) Insurans : 2m 2m 1OF 2m 2m 1OF Jalan kerja mesti ditunjukkan

Jalan kerja mesti ditunjukkan

( 21 000 – 3 000 ) X 80% = 14 400 2m ( 21 000 – 3 000 ) X 80% = 14 400 2m ( 21 000 X 80% ) = 16 800 1OF operasi salah, tiada markah base = 21 000 & 80%

Jalan kerja mesti ditunjukkan

5) Jumlah kos overhed dapat 1OF sekiranya tiada butiran asing 6) Kerja Dalam Proses boleh berada di mana-mana komponen kos 4(c) Penyata Perdagangan bagi tahun berakhir 30 Jun 2011 RM Jualan Stok awal + Kos pengeluaran - Stok akhir Kos Jualan Untung Kasar 30 000 358 050 (1/1OF) 388 050 24 000 364 050 228 450 (1/1OF) RM 592 500

Syarat 1OF : - Kos pengeluaran : mesti rujuk penyata kos pengeluaran - Untung kasar : tiada butiran asing.

3756/2

2011Hak Cipta Unit Kurikulum JPN Johor.

[Lihat halaman sebelah SULIT

Koleksi Trial 2011 Cg Narzuki Online

SULIT

10

3756/2

Soalan 5 Kedai Buku Nadiah Penyata Belanjawan Tunai bagi tiga bulan berakhir 30 Jun 2011 BUTIR Baki b/b/Baki/Baki awal Penerimaan Modal Jualan Penghutang Komisen Yuran Keahlian/Yuran Pinjaman Jumlah Penerimaan Pembayaran Belian Pemiutang Pinjaman/ansuran pinjaman/bayaran balik pinjaman Gaji Sewa Belanja am Mesin Daftar Tunai/Alatan Pejabat Jumlah Pembayaran Baki h/b/ Baki/ Baki Akhir APRIL RM MEI RM 19 780 (1/1OF) 9 200 (1) 2 000 (1) 250 5 000 (1) 36 230 300 200 120 500 (1) 1 120 35 110 JUN RM 35 110 (1/1OF) 10 580 (1) 2 300 (1) 250 48 240 7 560 (1) 3 600 (1) 225 (1) 300 200 120 500 (1) 12 505 35 735 (1) [ 18 markah ]

a.

20 000 (1) 8 000 (1) 250 750 (1) 29 000 8 400 (1) 300 200 120 200 (1) 9 220 19 780

b)

i) mengelakkan berlakunya kehilangan tunai (1m) atau ii) memastikan terdapat tunai yang cukup untuk belanja operasi perniagaan ( 1m) atau iii) mengelakkan berlaku kehilangan hasil akibat tunai terbiar (1m) pilih mana-mana 2 jawapan sahaja [2markah]

3756/2

2011Hak Cipta Unit Kurikulum JPN Johor.

[Lihat halaman sebelah SULIT

Koleksi Trial 2011 Cg Narzuki Online

SULIT

11

3756/2

Soalan 6a(i) Urus niaga
Alatan pejabat

Kesan urus niaga atas aset
Penghutang

Kesan urus niaga atas ekuiti+liabiliti
Bank Modal Untung bersih Pemiutang

Stok

Tunai

7 400 (i) (ii) (iii) (iv) Mei 31 9 200 1 800 1m

4 800 (2 050)

9 300

1 600 2 000

(1 500)

10 000

8 100 (50)

3 500 2m/1OF

1 800 1m (1 000) 1 500 (150) 1m 4 950 (150) 1m 11 650 500

1m 2m/1OF 1m 8 550 3 500

2 750

8 300

(1 500 )

Nota : Untuk (i) Untuk (iii)

Kedua dua angka Penghutang dan Tunai mesti betul untuk mendapat 1OF Kedua dua angka Stok dan Tunai mesti betul untuk mendapat 1OF [ 6 markah]

6 (a)(ii)

Kunci Kira-kira pada 31 Mei 2011 Aset Bukan Semasa Alatan Pejabat Ekuiti Pemilik Modal + Untung Bersih

9 200 (1)

11 650 8 550 20 200

(1) (1) Aset Semasa Stok 8 300 (1) Penghutang 2 750 (1) Tunai 4 950 (1) 16 000 25 200 Liabiliti Semasa Bank Pemiutang

1 500 (1) 3 500(1) 5 000 25 200

[ 8 markah ]

3756/2

2011Hak Cipta Unit Kurikulum JPN Johor.

[Lihat halaman sebelah SULIT

Koleksi Trial 2011 Cg Narzuki Online

SULIT

12

3756/2

6b. 2010 Dis 31 Akaun Lengkapan 2010 13 000 Dis 31 Pelupusan lengkapan

Baki b/b

13 000 (1)

2010 Dis 31

Pelupusan lengkapan

Akaun Susut Nilai Terkumpul Lengkapan 2010 6 500 Dis 31 Baki b/b 3 900 (1) (1/1OF) Susut nilai/Untung rugi 2 600 (1) 6 500 6 500

2010 Dis 31

Lengkapan Untung atas pelupusan

Akaun Pelupusan Lengkapan 2010 13 000 Dis 31 Susut Nilai Terkumpul 6 500 * 700 Lengkapan (1/1OF) Tunai 7 200 (1) 13 700 13 700

[ 6 markah ] Syarat 1OF - Pelupusan lengkapan : rujuk pengiraan susut nilai - Untung atas pelupusan : terima angka imbangan dengan syarat ada amaun susut nilai terkumpul

Skema Jawapan Tamat

3756/2

2011Hak Cipta Unit Kurikulum JPN Johor.

[Lihat halaman sebelah SULIT

Koleksi Trial 2011 Cg Narzuki Online

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful