Anda di halaman 1dari 15

srlrrT

3756n

Prinsip

Perakrunan

Kertas I

2011

l%iam

3756n

PEPERIKSAAN PERCT]BAAN BERSAMA

SIJIL PEI,AJARAN I\{ALAYSIA 2011

ANJURAN BERSAMA

3756fi

MAJLIS PENGETUA MALAYSIA

(CAWANGAN PERLTS)

PERATURAT{PM

KERTAS 1

[Lihat disebelah

Koleksi Trial 2011 Cg Narzuki Online

ST]LIT

l.

.t

suIJI{

2

37ffin

1

D

11

c

21

B

3l

B

2

B

12

D

22

A

32

B

3

D

13

B

23

D

33

B

4

D

14

A

24

B

34

B

5

c

15

D

25

c

35

c

 

a.

6

c

{6

D

26

A

36

B

7

c

17

A

TT

D

37

A

I B

18

c

28

D

38

B

I D

19

D

29

A

39

10

c

20

A

30

B

40

D

3756,tl

ST]LIT

Koleksi Trial 2011 Cg Narzuki Online

l.

I

SKSMA PEMARKAHAN PRINSIP PERAKAI'NAI.I KERTAS 2: SOALAI{ 1

(a)

Unrsniaga

(i) Membeti perabot secara l$edit bemilai

RM2 350

tiil tvtemindahl<an RM5 000 daripada akaun

bank pedbadi pemilik ke akaun bank oemiagaan (iO Membayar hutang kpada pemiutang

dengancekRMl 200

ffiMemb--ayar gqii pekerja dengan cek

RM2 500.

1v; fuaUn barang niaga secarakredit

RM4 550.(Hargo kos untuk barang niaga

ini ialahRN,I2 450).

(b)

(i) Gaji kasar

= gaji pokok + elaun

: RM3 450 + RM750

= RM4 200

(ii) caji bersih

(2 markah)

''

Aset

+2350

%

+5000

%

(r200)

rA

(2s00)

r/z

+4550 Y2

Q4sq/2

Kesan

Liabiliti

+2350

V,

(1200)

Y,

Ekuiti

oemilik

+5000

rA

(2500)

%

+2100

1

t 6ssrkahl

l.

I

= gaji kasar - caruman KWSP pekerja - potongan cnkai berjadual

:RM4 200

-RM336 * -RM250

(2 markah)

=RM3 614

* cara *" qr"ffini"-sP pekerj a

:RM4 200 x 8%

:Rlvfii36

Koleksi Trial 2011 Cg Narzuki Online

SOAI-A}I2

Jualan

(-) Diskaundib€ri

Jualanbersih

Perniaqaao Pi$tar

bffidftir 31 Jdai 201 I

Penfiata Podapaag.bpgitahun

RM

(l)

RM

RM

62690

390

62 300 (l oF)

(-) Kos Jualan

Stokawal

Belian

$ Pulanganbelian

(-) Dis*aun dibrima

(+) Upahatas belian

Belian b€rsih

Kos barang uaurk diiual

(-) Stokdrhir

Kosjualan

Untung kasar

(+) Hasil

Komisen

Penrntukan hutangra$l

(-) Pe"lanja

Insurans

Susut nilaiperabot

Su$$ nilai kenderaan

Faedah atas pinjaman

Kadar bayaran

Sewa

Gaji

25 800

950

248s0

1 200

24 6N

190

2700 (t)

I oEo (1)

3 000 (1)

800 (1)

5 900

t3200

na00

15 000

247W (r OF)

39 ?90 (1 OF)

212A0

18 seo (1 oF)

43710 (l oFF)

700 40(l)

744

44450

38 680

Untrngbersih

s ??0 (1 oF)

[13 narkahJ

Koleksi Trial 2011 Cg Narzuki Online

f.

I

Asetbukan semasa

PerniaFaq

Kunci Kjra-kirapada

Perabot Q Peruntukan nrsut nilai perabot

Kenderaan G) Peruntukan susutnilai kenderaan

Aselsemasa

Penglrutang (-) Peruntukan hutang ragu

trnsurans terdahulu

Stok qkhir

Bank

(-) Liabiliti se,masa

Faedah atas pinjaman teralmr Pemiutang

Modal kerja

Ekuitioemilik

Modal awal (+) Untung bersih

() Ambilan

Liabiliti bukan semasa

Pinjaman

3 600

l8o (1)

leo (1)

I060(l)

Pintar 3.I Jslai 201 I

RM

(1)

12 000

2280 (t)

30 000

6 000 (1)

3 420

e00

(r)

2t 200 (t)

8 000

33529

8

250

RM

9 720

24 000

*

72A

zs n0 Q)

58 990

44 620

5 77a Q)

50 390

I 400 (1)

48990

10 000 (r)

''3t

[12 markah]

Koleksi Trial 2011 Cg Narzuki Online

i

I

SOALAII 3

Jalan keria:

(al Menehitung Untung Bersih yang sebenar

RM

RM

Unfimgb€rsih

2t 910

(+) pJr-ragu

170 (1)

29 0E0

(-) S/nilal bngunan 6 610 (l)

kenderaan 3Y26 (l)

 

l0 536

Uffimgbersih

18 544 (l)

b.

{4 markah}

Koleksi Trial 2011 Cg Narzuki Online

t

_r

PERNIAGMN SSAHTERA

Akaun Pengasingan Untung- Rugi bagi tahun berakhir3l Disember 2010

Faedah atas modal

Untung bersih

Salleh

s2so ( 1l

Faedah atas ambilan

Salehah

2e00 t 1)

Salleh

GajiSalleh

6 000 (11

Salehah

Kongsi Untung

Salleh

2670

(11

Salehah

1 780

t1)

18 600

c,

2010

Salleh

RM

';:,.;;"fi,,i,

Akaun Semasa

Salehah

RM

2010

'i ,,li:2+,'11,1: :,:ifiis-ii.i.:'.fi

.:''

Ja

,:1

l,

.

i:i

:.1':,

.

!;:]

:

.

caii

RM

18 544

32 t1)

24 (11

Salleh

RM

3 000 (1)

t 7 markah )

Salehah

RM

f.

I

15 920

11 680

t5y20

n 680

 

[6 markah]

Koleksi Trial 2011 Cg Narzuki Online

rd

A

&

3 o

c.l

li

(l)

-o

,dF Z

E#

.iil-t

(ll

a

'6tc.r u)cc .

F{

HE

ffs

gr4

.H

.Ft

fls

u '6

d

M

Z

d

5

<> c>

C) t-.

-l

\O

\o \o

\o

o

o\

o\ 'lt

\n

r

c)

\o

\o c{

c{

o\

O\ erl

ca

+c)

ca

(fiO

(n

(>

c"l

ra

!+

N

oO

c\

o\

gE

OQOO

O

Fe\Ora \r| 0O rr

rr1

Fi

.+ g\

V"l

C.l

O

t-

O

tA

F.

o

c\l

m

$l

!+

\f

o

(>o

o(>

(}(>

rn c.t

F{

vv

o\f <>l+

C>

oo $\o

eo \O

oo rn

c) <>

tn

F.

F{

ol

<. t+

o

:: -,?ni::YlF!:!_-r

J cl

GI

tr

oo

-

!

flssasa$fl$gEHflgEHguE*

!l

Koleksi Trial 2011 Cg Narzuki Online

SOALAI{4

(r)

2010

Jan I

Baki b/b

Dis3l AkP&P

(o

2010

Baki h/b

Dis 31 Bank

(iii)

31 Baki h/b

2010

Jan I

Baki b/b

Dis31 Bank

AkaunYuran

RM

28 Qn)

3117(m)

49

2010

Jan I

Dis3l

Akaun Kaulalatr Pemi

RM

ra70Qn)

I 980

3 050

2010

Jan 1

Dis 3r

Akaun Senta

RM

n0 (]n)

l 090(1

2010

Dis 31

31

Bakib/b

Bank

Baki b/b

Baki b/b

Belian kt

RM

l5 (ll2)

3115 (1n)

-

9'4 Qnt

3 194

(3 ma*ah)

RM

27rc Qn)

340 (1)

3 050

Qtf}markah)

RM

l 100 (l/2)

110 (la

l2l0

(2 nadrah)

Koleksi Trial 2011 Cg Narzuki Online

f. t

(3

a

N

li ()

,o

E

c)

(^

n

ctl

l.

rld

cg

k

i)

s

=

ct

bI)

GI

s

E

d

H

tr

E

c

(l

bo

c

(rI

bI)

rd

'd L

a)

F{

g

cl

,v

N

\

\./

Fl

&R

r-l

t

H

G'

ct'3

E.E

cl

{< Aii

&o

A

aq

g9

o H5

S.E

trlq

F{H

d

J

tr!(!

'/

fEt

E

HE H {

-ra4.E

o.!l

?;

6EF

H

e

P

,<

.r+

+

r

-fNoa oo

F\

O\

(\l

\

\

a

C-l

/

)

.Ad tr

!

1X

-rd

q. r)'-)

6

vqad

/i'

So\ <?9

uoE

d

trl

ij

Fs

sl

\ rft rn

6t

.!4

*

G'

a

N

Ctl

\,,/

o

Fr

v

c{ k o

p

E

d)

rn

.g

a

F{

cn

L

.F

F

J4

GI

k

0)

'6 tr

- d

La- t6

{-'

.-

bo

d

p

-k

cl

d

4

ci'

cl

dt

-s't-

c)

Fr

a

(g

1'

d

u

Rl

{-f

CO

O.

6d

A

H

C)

tr{

I

l<

_ J

rd

&

.d

v

!-a

\rr'

F{

\/

Ernot\ &\n

6(')?1

Fa

\-rl

tfl

tr

ES

EE

.EE=

r.r

bD

t)

&-q'

-d

EEE

p>*f,

ts F.r'

.^,/-'AAA

F

\r/

F

\-1

F

\./

F

v

F

\./

EgHsgH

ct

bD

.E#

.n

E

Ocl

O.

dC(l

6n

lr

iE'

'E.s|

H6

Kt

t)

F{

E

EGI

i{

H-S

.- cl| tr ctR gH

0)

Hf

3A

CA

hl

o.

re

Ht *

rfl

lc

E

Koleksi Trial 2011 Cg Narzuki Online

SOALAI.-I5

a)

b)

2010

Jun 1

20ll

Mei 3l

2011

Jun I

Bank

Baki

Akam Kawalan

b/b

RM

1240(1)

AkaunKawalan

h/b

RM

15 820 (1)

2 350 (1)

l8 170

c) JumlabJualart :Jualanlsedit + fuahntrnai

:20390+ I 870

: Rlv{22 260

2011

Mei

31

20ll

Jun 1

20tl

Baki

Mei 31 Belian

2011

Jun I

Baki

JumlahBelian :Beliankredit + Beliantunai

:15 210+ 1 480

:RM16 690

RM

18 880 (1)

2750 (1)

21 630

( 4 markah)

15 210 (1)

r8 170

2350

( a madoh)

(

(

l markah)

l marlah)

Koleksi Trial 2011 Cg Narzuki Online

t.

(d) Penyafa MpngiraSewa

Sewayangtelah diba>ar Tolak:

Sewa te,rdahulu pada 3 1 Mei 2011 Senrateral<ru pada 1 Jun 2010

254

ru

RM

3 360

600 (1)

z760{t')

e) PenvataMengira Modal da 1 Jun 2010

Aset

Perabot

Stok

Peng[utang

Bank

Tolak Liabiliti

Pemiutang

Senratsraknt

RM

3 550

r260

t24A

l 810

7 e60 (1)

Peuyata MengiraModal pada 3l Mei 2011

Aset

Perabot

Stok

Penglutaog

Bailk

Sewaterdahulu

Tolak Liabiliti

Pemiutang

RM

2920

1 530

2758

5 490

350

10

13 040 (l)

2 350 (1)

10 690 (u

( 2 marluh )

(3 rrarkah)

Koleksi Trial 2011 Cg Narzuki Online

f.

0 Perye Uqarqg Rxgi b8qi blruo b€ral&ir 31 Msi 2011

Modal al&ir

Tambah:

Modaltubahm

Tolak:

Modalawal

Unttmgbersih

11

RM

10 690

5000 (1)

15 690

'

4750

10 9,$0 (l)

(2 marl$h)

Koleksi Trial 2011 Cg Narzuki Online

f.

SOAI.A}.I6

(I)

Margn carunum seunit: bargaj,ralan seunit-kos b€rubah sermit

 
 

=RM0.90-RM0.40

 
 

-

RI{0.s0

(1)

(ii)

Titikpulangmodal: kost€tap

 
 

Margfu carilman seunit

 
 

=RM5 580

 
 

@

1I 160unit XRM0.90

 

RM0J0

= RM 10 044

 

= 11 160 unit

 
 

(1)

(iii) Jumlahpe,ngeluaran :

kos tetap +untung sasaran

Margin oanrman seunit

=RM5 580+RM10000

RMO.50

:31 160unit

.

(1)

(iv) Keuntungan = (Unit jualan X margin caruman seunit) - kos tetap

= (80 000 X RM0.50) -RM 5 580

=RM 34 420

ATAU

(1)

= Jurntah Hasil - Iumlah Kos

= (80 000 X RM0.90) - K80 000 X RM0.40) + RM s 5801

=

RM34420

(v) Titikpulangmodal: kostetap

Iv{argin carurnsn seunit

=RM5 580

RMo.60

= 9 300 unit/9 300 unitxRM 1.10

=RM10 230

t2

(t)

(1)

Koleksi Trial 2011 Cg Narzuki Online

f.

I

(r) 2 kegunaan titik pulang modal

i.

ii.

iii.

iv.

Menentukan *ahap vohrm jualan yang perlu dikeluarkan bagi mengelak kerugian Mengetahui jumlah keuntungan ahu ke,nrgian pada tahap pengeluaran tertentu Merancang keluaran untuk memperolehi keuntungan yang disasarkan

Merancang

pengeluaran dan jnatan dengan mengfu4ii kesan ke atas titik pulang

dibuat ke aas kos tetap, kos berubah seunit eu harga

rnodal jika

jualan seunit

Mana-rnana &nQ X 0.5)

. (t)

Dis 31 Bank

Baki t/b

Dis3l Bank

BBki h/b

Dis 3l UntungRugi

(e)

Baki h/b

Aset Semasa

Belanja am terdahulu

RM

55

000

700

RM

6400

300

Dis3l UrfungRugi

RM

55 700

(1.5)

RM

Dis 31 UntungRugi 6 700

Akaun SewaDiterima

RM.,

6 000

3 000

Dis 31 Bank

(1.5)

RM

9 000

(r.5)

Dis 31 Untung Rugi

Baki l/b

RM

280

nA

(1.s)

Kunci fira-fcira paAa 3l Disember 2010 (petikan)

RM

120

LiabilitiSemasa

Gaji terakru Kadar Bayaran Teraknr Sewa diterima terdahulu

13

RM

700

300

3 000

Q}

Koleksi Trial 2011 Cg Narzuki Online

l.

I