Anda di halaman 1dari 10

SK LbMbI

SEFIEM8Ek MONIHLY IESI


ENGLISH LANGbAGE YEAk 1
[1 HObk}
Nome:............................
McIch Ihe picIure: Ic Ihe ccrrecI wcrc:.
penci|

whiIeLccrc


Lcg


Lcck


:hcrpener

pen


WriIe Ihe ncme cf Ihe cirecIicn:.
7. ________________________8. ________________________.
_________________________10. _________________________________

Gc :IrcighI Iurn righI Iurn |efI Gc :IrcighI, Iurn
righI

4


Lcck cI Ihe picIure: Le|cw cnc fi|| in Ihe ccrrecI cn:wer:.

11. My ............. i: cccking.


12. My ............. i: :|eeping.

13. My .............. i: reccing.

14. My .............i: wc:hing hi: ccr.


:i:Ier
mcIher LrcIher fcIher
grcncfcIher

15. My ...........i: reccing c new:pcper.McIch
1

17

V
J
W

#ecc cnc mcIch


/. 8.


C. D.

22. Ihi: i: my fcIher.
He i: wecring c Lcju me|cyu.
23. Ihi: i: my grcncmcIher.
She i: wecring c hcI.
24. Ihi: i: my grcncfcIher.
He i: wecring c jcckeI.

25. Ihi: i: my LrcIher.


She i: wecring c I :hirI.


Ccmp|eIe Ihe :enIence:.2 Scni i: wecring c........


27 8ig Jcck i: wecring c .........28 Mimi i: wecring c .........


2 Hcri: i: wecring c .........

ccp

hcI

ve:I

jcckeI

cre::


30 Wcrcinc i: wecring c .........
WriIe Ihe |eIIer: e" cr 4"


/ x ___ L ____ xK ___ y L ____ | |8 r ___ c m F ___ r k

31

32

33

34

35
Cc|cur Ihe picIure: ccrrecI|y.


37

38

3
#ec cre:: Green :kirI 8|ue jecn:

40

41
2

42
Fink rcincccI 8|cck :hce: Ye||cw umLre||c
#ep|cce Ihe picIure: wiIh wcrc:.

43. Ihere i: c ______________________
44. l hcve c _____________________
45. /|i u:e hi: _______________ Ic |i:Ien Ic mu:ic.
4. /imcn |ike: Ic ecI _________________


4

4