Anda di halaman 1dari 20

NAMA KURSUS KOD KURSUS KREDIT JAM KONTAK PRASYARAT SEMESTER HASIL PEMBELAJARA N

: : : : : : :

Pembelajaran Muzik Pendidikan Prasekolah The Laerning Of Music In Preschool Education

PRM3101 3(2+1) 60 jam Tiada Pertama/ Kedua


1. meningkatkan tahap sensitiviti dalam membuat apresiasi muzik yang didengar, 2. meningkatkan kebolehan dan minat dalam pengajaran pembelajaran muzik. 3. melibatkan minda dan emosi dalam menyediakan rancangan pengajaran dan pembelajaran apresiasi muzik, 4. membina potensi yang kreatif dan inovatif serta pengalaman estetik muzik dalam penyediaan bahan bantu mengajar, 5. membuat pengujian dan penilaian bagi apresiasi dalam nyanyian, permainan alat, dan muzik pergerakan.

SINOPSISI

Kursus ini bertujuan mendedahkan pelajar pengetahuan dan


kemahiran tentang pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran apresiasi muzik. Kaedah pengajaran dan pembelajaran tersebut diaplikasikan melalui aktiviti apresiasi dalam nyanyian, muzik pergerakan, permainan alat, membaca muzik dan apresiasi lagu. Teknik, pendekatan dan bahan bantu mengajar dilaksanakankan dalam Integrasi muzik dalam P & P . Bahan pengujian dan penilaian diperlukan untuk keberkesanan strategi pengajaran dan pembelajaran pelajar. Penilaian prestasi pelajar dilaksanakan secara berterusan: formatif dan sumatif. (This course exposes students with knowledge and skills in variety of teaching and learning and strategies in musical appreciation . The technics approach and teaching and learning materials are carried out with the intergration of music and teaching and learning. Assessment is needed to access the effectiveness of the students teaching and learning. Foemative and summative students assessment are done continuously.)

TAJUK 1.

KANDUNGAN Teori
Pengenalan Konsep Dalam Apresiasi Muzik 1.1 Elemen Muzik Melodi

Jam 4

Irama Harmoni Bentuk Warna Ton Ekspresi 1.2 Latihan memimpin ( conducting ) Meter duaan Meter tigaan Meter empatan 1.3 Istilah dan Isyarat

2. Pendekatan & Kaedah Dalam Pengajaran 2


Pembelajaran Muzik

2.1
dan teknik Pengajaran: 2.2

Pengenalan Falsafah, konsep

Kodaly Orff Dalcroze Suzuki Aplikasi dalam bilik darjah

3. Sumber Pengajaran dan Pembelajaran


3.1 Penyediaan alat muzik Pengenalan Jenis alat muzik Audio/Visual ,CD,VCD LCD/ICT 3.2 Pembinaan Bahan Bantu Mengajar Visual Carta skor lagu Carta lirik lagu Carta skor perkusi Carta skor ensembel Kad imbasan Kad gambar Kad ayat

6 4
Teknologi Pengajaran dan Pembelajaran Apresiasi Muzik Di Bilik Darjah 4.1 Perisian Muzik dalam penyediaan bahan Bahan Bantu Mengajar muzik. (Encore)

Pengenalan Kesesuaian perisian untuk kanak-kanak Kepentingan perisian.

4.2 Perisian Muzik dalam penyediaan bahan Bahan Bantu Mengajar muzik. (Sonar) Pengenalan Kesesuaian perisian untuk kanak-kanak Kepentingan perisian. 4.3 Perisian Muzik dalam penyediaan bahan Bahan Bantu Mengajar muzik. (Finale) Pengenalan Kesesuaian perisian untuk kanak-kanak Kepentingan perisian.

Pengujian dan Penilaian 5.1 Pengujian dan Penilaian Amali Kibod Kesesuaian lagu Operasi mainan kibod Persediaan dan persembahan Penilaian dan refleksi 5.2 Pengujian dan Penilaian Amali Permainan Alat Perkusi. Kesesuaian lagu Teknik bermain alat perkusi Persediaan dan persembahan Penilaian dan refleksi 5.3 Pengujian dan Penilaian Nyanyian Kesesuaian lagu Teknik pengeluaran suara Persediaan dan persembahan Penilaian dan refleksi 5.4 Pengujian dan Penilaian Muzik Pergerakan Kesesuaian lagu Unsur pergerakan Persediaan dan persembahan Penilaian dan refleksi

5 6
Perancangan Pengajaran dan Pembelajaran 6.1 Penyediaan Rancangan Pengajaran dan

Pembelajaran Konsep dan Matlamat Memilih aktiviti dan strategi pengajaran dan pembelajaran Menulis Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran 6.3 Pengajaran Mikro

Set induksi, langkah & penutup Memilih Bahan Bantu Mengajar 6.3
Pengajaran Makro Format penulisan Rancangan Mengajar Memilih Bahan Bantu Mengajar Pengajaran Makro

JUMLAH Amali 1
Pengenalan Konsep Dalam Apresiasi Muzik Latihan memimpin ( conducting )

30

Meter duaan Meter tigaan Meter empatan

Pendekatan & Kaedah Dalam Pengajaran Pembelajaran Muzik

2.1 Pengenalan Falsafah, konsep dan teknik Pengajaran:


Kodaly Orff Dalcroze Suzuki 2.2 Aplikasi dalam bilik darjah Sumber Pengajaran dan Pembelajaran

3.1 Penyediaan alat muzik Pengenalan Jenis alat muzik Audio/Visual ,CD,VCD LCD/ICT 3.2 Pembinaan Bahan Bantu Mengajar Visual Carta skor lagu

Carta lirik lagu Carta skor perkusi Carta skor ensembel Kad imbasan Kad gambar Kad ayat

Teknologi Pengajaran dan Pembelajaran Apresiasi Muzik Di Bilik Darjah 4.1 Perisian Muzik dalam penyediaan bahan Bahan Bantu Mengajar muzik. (Encore) Pengenalan Kesesuaian perisian untuk kanak-kanak Kepentingan perisian. 4.2 Perisian Muzik dalam penyediaan bahan Bahan Bantu Mengajar muzik. (Sonar) Pengenalan Kesesuaian perisian untuk kanak-kanak Kepentingan perisian. 4.3 Perisian Muzik dalam penyediaan bahan Bahan Bantu Mengajar muzik. (Finale) Pengenalan Kesesuaian perisian untuk kanak-kanak Kepentingan perisian Jumlah

12

30 60 60%

Jumlah Keseluruhan PENILAIAN Kerja kursus Peperiksaan Akhir 40%

RUJUKAN

1.Kementerian Pendidikan Malaysia. (2003). Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik Sekolah Rendah (Semakan). Kuala Lumpur :PPK. 2.Loh, P. K. (1991). A Handbook of music theory. Kuala Lumpur : Penerbit Muzikal. 3.Taylor. E. (1989). The AB guide to music theory, Part 1. Great Britain: Associated Board. 4.Kementerian Pendidikan Malaysia. (2003). Kurikulum Prasekolah Kebangsaan. Kuala Lumpur : PPK

5. Campbell, P. S., and Kassner, C. S. (1995). Music in New York: Schirmer Books.

childhood.

6. Decarbo, J. J., and Nelson, J. A. (2002). Music and early Childhood education. In R. Colwell, and C. Richardson (Eds.), The New Handbook of Research on Music Teaching and Learning, 14, 210-242. New York: Oxford University Press 7. Hargreaves, D. J., and Zimmerman, M. P. (1992). Development theories of music learning. In R. Colwell (Ed.), Handbook of Research on Music Teaching and Learning. New York: Schirmer Books

NAMA KURSUS KOD KURSUS KREDIT JAM KONTAK PRASYARAT SEMESTER HASIL PEMBELAJARA N

: : : : : : :

Apresiasi Muzik Dengan Pergerakan Prasekolah Music Appreaciation And Movement in Preschool PRM3102 3(2+1) 60 jam Tiada Pertama/ kedua 1. meningkatkan tahap sensitiviti dalam membuat apresiasi muzik dengan pergerakan, 2. meningkatkan kebolehan dan minat untuk menerima muzik pergerakan, 3. melibatkan minda dan emosi dalam memberi respon yang lebih berkesan dalam pelbagai aktiviti muzik pergerakan, 4. membina potensi yang kreatif dan inovatif serta pengalaman estetik muzik pergerakan.

SINOPSISI

Kursus ini bertujuan mendedahkan pelajar pengetahuan tentang pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran yang sesuai untuk setiap tajuk pengajaran dalam muzik dengan pergerakan. Kaedah pengajaran dan pembelajaran tersebut diaplikasikan dan diintegrasikan melalui pelbagai aktiviti apresiasi yang melibatkan minda dan emosi dalam memberi respon yang lebih kreatif.

(This course is to expose the students with knowledge in varieties of teaching and learning suitable for everyday tittle in musicals movements. The teaching and learning strategies are applied and intergrated in various appreciation involve mind and emotion.)

TAJUK 1.

KANDUNGAN Teori Muzik dengan Pergerakan

Jam 3

Pengenalan & Prinsip pergerakan Pengenalan automatis spontan terurus (melibatkan perancangan yang lebih tersusun) melalui postur, gerak isyarat, dan pelbagai pergerakan badan/olah tubuh

2.

Unsur-unsur pergerakan tubuh badan ruang aras arah masa tempo dinamik daya komunikasi Jenis-jenis pergerakan Lokomotor Bukan lokomotor Aktiviti-aktiviti pergerakan

3.

4.

Pergerakan Kreatif Pengenalan Pergerakan Kreatif Definisi Konsep & ciri-ciri pergerakan kreatif Tujuan pergerakan kreatif 3

5.

Pengajaran dan Pembelajaran Muzik dengan Pergerakan 5.1 Strategi muzik dengan pergerakan dalam pengajaran dan pembelajaran Unsur-unsur pergerakan kreatif Secara permainan Secara eklektif Pembelajaran secara koperatif

5.2 Penglibatan individu mendengar

merasai (feel) berimaginasi kuat (strong imagination) mengintepretasi bunyi meneroka

6.

Mengaplikasikan konsep muzik melalui aktiviti pergerakan Mengenalpasti konsep muzik dalam pergerakan Kriteria pemilihan jenis pergerakan berdasarkan konsep muzik Integrasi Muzik dengan Pergerakan dalam Prasekolah 6.1 Integrasi apresiasi muzik dgn pergerakan dalam mata pelajaran prasekolah Matematik sains Bahasa Kemahiran sosial Kemahiran fizikal 3

7.

6.2

Apresiasi muzik dgn pergerakan dalam nyanyian Pergerakan asas Mengikut lirik lagu Pergerakan berpandu Pergerakan bertema

6.3 Penghayatan pergerakan dengan lagu Hubungan pergerakan dengan muzik dan lagu Konsep koreografer

Muzik dgn Pergerakan dalam cabang seni lain 7.1 Puisi Pengenalan Peranan muzik dengan pergerakan dalam aktiviti deklamasi puisi tradisional & moden 7.2 Drama dan pentomin Pengenalan Peranan muzik dengan pergerakan dalam drama dan pentomin.

Aktiviti-aktiviti pergerakan muzikal terarah

7.3 Dramatari Pengenalan Peranan muzik dengan pergerakan dalam dramatari Aktiviti-aktiviti pergerakan kreatif JUMLAH 30

Amali Prinsip-prinsip pergerakan Pengenalan automatis spontan terurus (melibatkan perancangan yang lebih tersusun) melalui postur, gerak isyarat, dan pelbagai pergerakan badan/olah tubuh

Unsur-unsur pergerakan tubuh badan ruang aras arah masa tempo dinamik daya komunikasi

Jenis-jenis pergerakan Lokomotor Bukan lokomotor Aktiviti-aktiviti pergerakan 3

4.

Pengajaran dan Pembelajaran Muzik dengan Pergerakan Strategi muzik dengan pergerakan dalam pengajaran dan pembelajaran Unsur-unsur pergerakan kreatif Secara permainan Secara eklektif Pembelajaran secara koperatif Mengaplikasikan konsep muzik melalui aktiviti Mengenalpasti konsep muzik dalam pergerakan Kriteria pemilihan jenis pergerakan berdasarkan konsep muzik Mengaplikasikan konsep muzik melalui aktiviti pergerakan Mengenalpasti konsep muzik dalam pergerakan Kriteria pemilihan jenis pergerakan berdasarkan konsep muzik Integrasi Muzik dengan Pergerakan dalam Prasekolah 6.1 Integrasi apresiasi muzik dgn pergerakan dalam mata pelajaran prasekolah Matematik sains Bahasa Kemahiran sosial Kemahiran fizikal 6.2 Apresiasi muzik dgn pergerakan dalam nyanyian Pergerakan asas Mengikut lirik lagu Pergerakan berpandu Pergerakan bertema 6.3 Penghayatan pergerakan dengan lagu Hubungan pergerakan dengan muzik dan lagu Konsep koreografer 6 3

Muzik dengan Pergerakan Dalam Cabang Seni Lain 7.1 Puisi Pengenalan

Peranan muzik dengan pergerakan dalam aktiviti deklamasi puisi tradisional & moden

7.2 Drama dan pentomin Pengenalan Peranan muzik dengan pergerakan dalam drama dan pentomin. Aktiviti-aktiviti pergerakan muzikal terarah 7.3 Dramatari Pengenalan Peranan muzik dengan pergerakan dalam dramatari Aktiviti-aktiviti pergerakan kreatif Jumlah JUMLAH KESELURUHAN 30 60 60% 40%

PENILAIAN RUJUKAN

Kerja kursus Peperiksaan Akhir

1. Kementerian Pendidikan Malaysia. (2003). Sukatan Pelajaran


Pendidikan Muzik Sekolah Rendah (Semakan). Kuala Lumpur :PPK. 2.Loh, P. K. (1991). A Handbook of music theory. Kuala Lumpur : Penerbit Muzikal. 3.Taylor. E. (1989). The AB guide to music theory, Part 1. Great Britain: Associated Board. 4.Kementerian Pendidikan Malaysia. (2003). Kurikulum Prasekolah Kebangsaan. Kuala Lumpur : PPK 5. Campbell, P. S., and Kassner, C. S. (1995). Music in New York: Schirmer Books. childhood.

6. Decarbo, J. J., and Nelson, J. A. (2002). Music and early Childhood education. In R. Colwell, and C. Richardson (Eds.), The New Handbook of Research on Music Teaching and Learning, 14, 210-242. New York: Oxford University Press 7. Hargreaves, D. J., and Zimmerman, M. P. (1992). Development theories of music learning. In R. Colwell (Ed.), Handbook of Research on Music Teaching and Learning. New York: Schirmer Books

NAMA KURSUS KOD KURSUS KREDIT JAM KONTAK PRASYARAT SEMESTER HASIL PEMBELAJARA N

: : : : : : :

Apresiasi Nyanyian Muzik Prasekolah Songs And Music Appreaciation In Preschool

PRM3103 3(2+1) 60 jam Tiada Pertama/ Kedua 1. meningkatkan tahap sensitiviti dalam membuat apresiasi
nyanyian,

2. meningkatkan kebolehan dan minat untuk menyanyi, 3. melibatkan minda dan emosi dalam memberi respon yang
lebih berkesan dalam pelbagai aktiviti nyanyian, dan 4. membina potensi yang kreatif dan inovatif serta pengalaman estetik muzik dalam bidang nyanyian

SINOPSISI

Kursus ini bertujuan untuk meningkatkan kebolehan dan minat untuk menyanyi lagu kanak-kanak dan dapat memilih lagu-lagu yang sesuai

untuk nyanyian kanak-kanak prasekolah. Pelajar juga akan didedahkan dengan membentuk satu kumpulan koir kanak-kanak dan boleh menyanyikan lagu-lagu patriotik serta lagu-lagu tradisional. (This course is designed to improve the interest and the ability in singing children songs. Students will be exposed to types of songs and music suitable for preschool trainees. Students are also introduced to manage a groups of children whom will be able to sing traditional and patriotic songs)

TAJUK 1
Teori

KANDUNGAN

Jam

1. Nyanyian kanak-kanak 1.1 Teknik Nyanyian Pernafasan dan Perangkaian Artikulasi, resonan Postur Bentuk Latihan warming up Skel Arpegio Nocturne

Fonasi Pengenalan fonasi dan peranannya dalam nyanyian Rejister suara kanak-kanak Rejister vokal- suara kepala, pertengahan dan dada Jenis-jenis suara sporano, alto, tenor dan bes Nyanyian semerta dan aural 3.1 Nyanyian semerta Sm Lsm Mrd Smd Lsmrd 3.2 Aural Irama- krocet, minim, minim bertitik, semibrif, dan kuaver serta tanda rehat Jeda- satu oktaf Kord- minor dan major Meter lazim- 2 an dan 3 an

Menuliskan irama dan melodi berdasarkan lsmrd

Lagu Kanak-kanak dan Lagu Rakyat 4.1 Ciri-ciri dan nilai dalam lagu kanak-kanak dan lagu-lagu rakyat Senikata/lirik mudah Melodi mudah 4.2 Fungsi & peranan lagu Kanak-kanak dan lagulagu rakyat.

Lagu-lagu Patriotik

5.1

Ciri-ciri dan nilai lagu patriotik Senikata/lirik Rentak dan melodi Ekspresi & mud Fungsi & peranan lagu Patriotik

5.2 6

Lagulagu Tradisional 6.1 Ciri-ciri dan nilai dalam nyanyian lagu tradisional Fungsi lagu Senikata lagu/mesej Era 6.2 Teknik nyanyian lagu tradisional Patah dan irama lagu Melismatik Ekspresi & mud Ciri-ciri muzik iringan lagu tradisional Malaysia Jumlah

30

Amali Fonasi Pengenalan fonasi dan peranannya dalam nyanyian Rejister suara kanak-kanak Rejister vokal- suara kepala, pertengahan dan dada Jenis-jenis suara sporano, alto, tenor dan bes

Nyanyian semerta dan aural

2.1 Nyanyian semerta Sm Lsm Mrd Smd Lsmrd 2.2 Aural Irama- krocet, minim, minim bertitik, semibrif, dan kuaver serta tanda rehat Jeda- satu oktaf Kord- minor dan major Meter lazim- 2 an dan 3 an Menuliskan irama dan melodi berdasarkan lsmrd

Lagu Kanak-kanak dan Lagu Rakyat 3.1 Ciri-ciri dan nilai dalam lagu kanak-kanak dan lagu-lagu rakyat Senikata/lirik mudah Melodi mudah Mencipta lagu kanak-kanak 3.2 Nyanyian lagu Kanak-kanak dan lagu-lagu rakyat.

Lagu-lagu Patriotik Ciri-ciri dan nilai lagu patriotik Senikata/lirik Rentak dan melodi Ekspresi & mud Fungsi & peranan lagu Patriotik

Lagulagu Tradisional 5.1 Ciri-ciri dan nilai dalam nyanyian lagu tradisional Fungsi lagu Senikata lagu/mesej Era 5.2 Teknik nyanyian lagu tradisional Patah dan irama lagu Melismatik Ekspresi & mood

Ciri-ciri muzik iringan lagu tradisional Malaysia

Jumlah Jumlah Keseluruhan PENILAIAN RUJUKAN : : Kerja kursus Peperiksaan Akhir 60% 40%

30 60

1.Kementerian Pendidikan Malaysia. (2003). Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik Sekolah Rendah (Semakan). Kuala Lumpur :PPK. 2.Loh, P. K. (1991). A Handbook of music theory. Kuala Lumpur : Penerbit Muzikal. 3.Taylor. E. (1989). The AB guide to music theory, Part 1. Great Britain: Associated Board. 4.Kementerian Pendidikan Malaysia. (2003). Kurikulum Prasekolah Kebangsaan. Kuala Lumpur : PPK 5. Campbell, P. S., and Kassner, C. S. (1995). Music in New York: Schirmer Books. childhood.

6. Decarbo, J. J., and Nelson, J. A. (2002). Music and early Childhood education. In R. Colwell, and C. Richardson (Eds.), The New Handbook of Research on Music Teaching and Learning, 14, 210-242. New York: Oxford University Press 7. Hargreaves, D. J., and Zimmerman, M. P. (1992). Development theories of music learning. In R. Colwell (Ed.), Handbook of Research on Music Teaching and Learning. New York: Schirmer Books

NAMA KURSUS KOD KURSUS KREDIT JAM KONTAK PRASYARAT SEMESTER HASIL PEMBELAJARA N

: : : : : : :

Apresiasi Muzik Prasekolah (Permainan Alat) Music Appreaciation In Preschool Musical Instruments

PRM3104 3(1+2) 75 jam seminggu Tiada Pertama/ Kedua 1. meningkatkan tahap sensitiviti dalam apresiasi permainan alat
muzik kanak-kanak prasekolah, 2. meningkatkan kebolehan dan minat untuk bermain alat muzik,

3. melibatkan minda dan emosi dalam memberi respon yang


lebih berkesan dalam pelbagai aktiviti permainan alat muzik,

4. membina potensi yang kreatif dan inovatif serta pengalaman


estetik muzik dalam permainan alat muzik.

SINOPSIS

Kursus ini memberi pendedahan kepada pelajar pengetahuan tentang permainan alat muzik yang meliputi permainan alat muzik kibod dan alat perkusi. Pelajar juga akan didedahkan dengan penubuhan ensemble alat muzik perkusi dan penubuhan muzik mini orkestra prasekolah dan permainan alat muzik tradisional dan amali permainan alatan muzik prasekolah dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. (This course provide expose the students with knowledge on musical instrument encompasses keyboard and percussions instruments. Students will be exposed to the setting up ensemble percussion instruments, mini preschool orchestra, traditional musical group and preschool and the practical use of the instruments in teaching and learning)

TAJUK 1

KANDUNGAN
Teori Permainan alat muzik Pengenalan Jenis alat muzik bermelodi/ tidak bermelodi Penjagaan alatan muzik prasekolah Peranan alat muzik di prasekolah Objektif Matlamat kepentingan

Jam

Pendekatan dan Kaedah Pengajaran Alat Muzik Perkusi 2.1 Kaedah dan Strategi Pengajaran alat muzik perkusi Prasekolah. Kaedah sebaris demi sebaris Kaedah rangkaian Kaedah keseluruhan Kaedah peniruan Penggunaan warna/simbol alat 2.2 Corak pengajaran muzik di prasekolah Pemusatan kanak-kanak Pemusatan bahan

Pemusatan guru

2.3 Pendekatan Pengajaran alat muzik Pendekatan , definasi, langkah dan aktiviti Pengajaran Langsung Pembelajaran Koperatif Pembelajaran Inkuiri penemuan

3
Kibod 1.1 Bahagian kibod dan operasi kibod 1.2 Sistem papan nada 1.3 Teknik penjarian Postur dan posisi tangan Penjarian tangan kanan/kiri Permainan skel /arpegio

1.4 Penjagaan kibod Keselamatan pengenggaraan

Permainan Alat Perkusi Klasifikasi alat Penulisan skor bagi alat perkusi Teknik dan permainan alat perkusi Membaikpulih alat muzik perkusi Mereka cipta alat ganti perkusi . Ensembel Muzik Perkusi

Pemilihan alat muzik perkusi dalam ensembel Gubahan skor ensembel perkusi Kreteria Persembahan Ensembel alat muzik perkusi

Muzik Tradisional Jenis-jenis alat muzik tradisional Teknik memainkan alat muzik tradisional (kompang, rebana, gendang ghu) Membaikpulih alat muzik tradisional.

JUMLAH Amali Teknik permainan Kibod Memainkan dengan tangan kanan dan kiri skel major C, G, D dan F dan skel minor A dan D dalam dua oktaf menaik dan menurun. Memainkan secara contary motion skel C major dengan dua tangan Memainkan arpeggio C, G dan F major serta A dan D minor dalam kedudukan perdu dengan tangan kanan dan kiri. Memainkan broken chord C, G dan F major serta A dan D minor dengan tangan kanan dan tangan kiri.

15

15

Pelbagai repertoire lagu (Kibod) Permainan lagu dalam nada C, G, D, dan F major dan skel A dan D minordengan tangan kanan dan kiri. Memainkan lagu-lagu mudah KBSR dan Prasekolah. Kemahran teknik iringan menggunakan Kibod Permainan permulaan lagu dan menamatkan lagu Penyesuaian pergerakan cord dengan reportoire Ensembel Muzik Perkusi

15

10

Pemilihan alat muzik perkusi dalam ensembel Gubahan skor ensembel perkusi Kreteria Persembahan Ensembel alat muzik perkusi

20

Jumlah Jumlah Keseluruhan PENILAIAN RUJUKAN : : Kerja kursus Peperiksaan Akhir 70% 30%

60 75

1.Kementerian Pendidikan Malaysia. (2003). Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik Sekolah Rendah (Semakan). Kuala Lumpur :PPK. 2.Loh, P. K. (1991). A Handbook of music theory. Kuala Lumpur : Penerbit Muzikal. 3.Taylor. E. (1989). The AB guide to music theory, Part 1. Great

Britain: Associated Board. 4.Kementerian Pendidikan Malaysia. (2003). Kurikulum Prasekolah Kebangsaan. Kuala Lumpur : PPK 5. Campbell, P. S., and Kassner, C. S. (1995). Music in New York: Schirmer Books. childhood.

6. Decarbo, J. J., and Nelson, J. A. (2002). Music and early Childhood education. In R. Colwell, and C. Richardson (Eds.), The New Handbook of Research on Music Teaching and Learning, 14, 210-242. New York: Oxford University Press 7. Hargreaves, D. J., and Zimmerman, M. P. (1992). Development theories of music learning. In R. Colwell (Ed.), Handbook of Research on Music Teaching and Learning. New York: Schirmer Books