Anda di halaman 1dari 39

Konsep Struktur Kawalan dalam Pengaturcaraan

JABATAN MULTIMEDIA PENDIDIKAN


Bahasa Pengaturcaraan I

2005
1

Objektif
Di akhir pengajaran ini anda akan mempelajari: Pengaturcaraan berstruktur. Struktur jujukan. Struktur pilihan. Struktur pengulangan.

Pengaturcaraan berstruktur
Tujuan adalah untuk menghasilkan suatu aturcara yang mempunyai bentuk tetap dan mudah untuk difahami. Juga dikenali sebagai struktur logik dalam pengaturcaraan. Tiga struktur kawalan asas adalah: Struktur jujukan. Struktur pilihan. Struktur pengulangan atau gelung. Selaras dengan metodologi rekabentuk atas-bawah Kawalan mengalir dari arah atas ke bawah atau struktur demi struktur. Kelebihan membolehkan logik bagi sesuatu aturcara lebih mudah untuk difahami.

Struktur Jujukan
Istilah jujukan merujuk kepada rutin aturcara yang dilaksanakan secara linear atau satu persatu. Rutin merujuk kepada set arahan yang dikumpulkan dalam satu unit logikal yang dikenali sebagai prosedur (dalam bahasa C++ prosedur dikenali sebagai fungsi). Struktur jujukan juga sering digunakan bagi membentuk kod aturcara bagi masalah yang mudah untuk diselesaikan serta tidak berulang.

Struktur Jujukan
Contoh aturcara yang menggunakan struktur jujukan adalah aturcara yang memaparkan rekod bagi pelajar: Langkah pertama atau rutin pertama: Menerima input pelajar seperti nama, no. kad pengenalan, no. matrik dan kursus. Langkah kedua atau rutin kedua: Memaparkan input yang diberi sebagai paparan maklumat pelajar. Dalam contoh diatas, rutin pertama perlu dilaksanakan terlebih dahulu sebelum rutin kedua dapat dilaksanakan. Setiap rutin hanya dilaksanakan sekali sahaja.
5

Struktur Jujukan

1. 2.

Mula Dapatkan nama pelajar, no. kad pengenalan, no. kad matrik dan kursus Paparkan nama pelajar, no. kad pengenalan, no. kad matrik dan kursus Berhenti atau tamat

3.

4.

Struktur Pilihan
Membenarkan aturcara yang dibina menggunakan syarat untuk menentukan langkah atau rutin yang hendak dilaksanakan seterusnya. Suatu langkah atau rutin akan dilaksanakan apabila nilai benar (1) atau palsu (0) dapat ditentukan daripada syarat yang ditetapkan. Setiap rutin dilakukan sekali sahaja tanpa pengulangan Terdapat tiga bentuk am struktur pilihan: Tunggal if. Dwi pilihan if-else. Mutli pemilihan if-else-if.

Struktur Pilihan
Pilihan Tunggal if
Bentuk pilihan tunggal adalah seperti berikut: 1.Mula langkah A 2. Jika (syarat benar) mula jika kenyataan 1 tamat jika 3.Langkah B 4. Berhenti Kenyataan 1 tidak akan dilaksanakan apabila syarat bernilai palsu sebaliknya kenyataan C++ yang lain (langkah B) akan dilaksanakan.
8

Struktur Pilihan
Contoh: Pengiraan gaji bagi pekerja yang bekerja lebih masa dan yang tidak bekerja lebih masa 1. Mula 2. Baca maklumat pekerja 3. Jika (jam bekerja > 8) mula jika 3.1 gaji gajiAsas + kerjaLebihMasa tamat jika 4. Papar gaji 5.Berhenti

Struktur Pilihan

Maklumat pekerja

Benar Jam bekerja>8 gaji gajiAsas +


kerjaLebihMasa

Palsu Papar gaji

10

Struktur Pilihan
Struktur dwi pilihan if-else
Bentuk dwi pilihan if-else adalah seperti berikut: 1.Mula langkah A 2. Jika (syarat benar) mula jika kenyataan 1 tamat jika 3.Jika tidak jika mula kenyataan 2 tamat jika tidak jika 4. Langkah B 5. Berhenti Bagi struktur dwi pilihan, hanya satu kenyataan yang akan dilaksanakan bergantung kepada syarat yang ditetapkan. Jika syarat bernilai benar maka kenyatan 1 akan dilaksanakan sebaliknya jika syarat bernilai palsu maka kenyataan 2 akan dilaksanakan. 11

Struktur Pilihan
Contoh menentukan kedudukan pengajian pelajar samada lulus atau gagal 1. Mula 2. Baca maklumat c.p.a pelajar 3. If (c.p.a < 2.0) start if 3.1 paparkan kedudukan gagal end if 4. Else 4.1 paparkan kedudukan lulus 5.Berhenti

12

Struktur Pilihan

Palsu
c.p.a<2.0

Gagal

Lulus

13

Struktur Pilihan
Struktur multi pilihan if-else-if Bentuk multi pilihan if-else-if adalah seperti berikut: 1.Mula langkah A 2.jika(syarat_1 benar) mula jika 1 kenyataan 1 tamat jika 1 3.jika tidak jika (syarat_2 benar) mula jika 2 kenyataan 2 tamat jika 2 4. Jika tidak (syarat_3 benar) mula jika 3 kenyataan 3 . tamat jika 3
. .

5. Jika tidak jika mula kenyataan n 6. Langkah B 7. Berhenti 14

Struktur Pilihan
Dalam multi pilihan, syarat akan diuji satu persatu bermula dari syarat pertama. Apabila syarat benar diperolehi maka kenyatan bagi syarat 3 akan dilaksanakan (execute). Syarat 4 dan seterusnya tidak akan diuji.

15

Struktur Pilihan

Langkah 1

Benar Syarat 1 Langkah a

Palsu Benar Syarat 2 Langkah b

Palsu

16

Struktur Pilihan

Benar Syarat n Langkah n+1

Palsu Langkah 4

17

Struktur Pilihan
Contoh penentuan gred pelajar

1. Mula 2. Baca maklumat peperiksan pelajar 3. If (peratus > 79) start if 3.1 paparkan gred A end if 4. Else If (peratus > 69) start if 3.1 paparkan gred B end if

18

Struktur Pilihan
5.Else If (peratus > 59) start if 3.1 paparkan gred C end if 6.Else If (peratus > 49) start if 3.1 paparkan gred D end if 7.Else If (peratus < 40) start if 3.1 paparkan gred E end if 8.Berhenti 19

Struktur Pengulangan
Struktur jujukan dan pilihan melaksanakan setiap rutin sekali sahaja dan rutin yang telah dilaksanakan tidak akan dilaksanakan kembali. Struktur pengulangan melaksanakan sesuatu rutin lebih daripada sekali tanpa memerlukan pengaturcara menulis kod aturcara berulang kali. Struktur pengulangan juga di kenali sebagai gelung atau loop. Terdapat tiga bentuk gelung dalam bahasa C++ While. Do-while. For.
20

Struktur Pengulangan
While
Syarat akan diuji terlebih dahulu untuk ditentukan nilainya sama ada benar atau palsu. Jika ianya bernilai benar atau tidak sifar maka statement (kenyataan) akan dilaksanakan kemudian proses ini akan diulang di mana expression akan diuji kembali untuk ditentukan nilainya. Jika ianya bernilai palsu maka proses pengulangan akan dihentikan.

21

Struktur Pengulangan
Contoh: Mengira jumlah integer 1 hingga 100 1. Mula 2. Sum = 0 3. Number = 1 4. While (Number < 101) 4.1 Sum = Sum + Number 4.2 Tambah satu nilai bagi Number 5. Papar nilai sum 6. Berhenti

benar
Number<101

Langkah 4

palsu
Papar nilai sum

22

Struktur Pengulangan
Do-While Struktur pengulangan do-while akan melaksanakan kenyataan (statement) terlebih dahulu kemudian menguji syarat. Jika syarat bernilai palsu maka pengulangan akan dihentikan. Gelung do-while akan melaksanakan kenyataan sekurangkurangnya sekali, walaupun syarat pengujian adalah palsu. Manakala while perlu menguji syarat terlebih dahulu dan jika syarat palsu maka tiada kenyataan akan dilaksanakan.

23

Struktur Pengulangan

24

Struktur Pengulangan
For Adalah struktur pengulangan berbentuk pembilang. Proses bagi gelung for bermula dari ungkapan mula (nilai awalan), kemudian syarat akan diuji nilai samada benar atau palsu berdasarkan bilangan gelungan yang ditetapkan. Jika benar maka kenyataan (statement) akan dilaksanakan dan kemudian melaksanakan ungkapan kemaskini. Jika syarat bernilai palsu maka gelung akan diberhentikan.
25

Struktur Pengulangan

Ungkapan mula Ungkapan kemaskini

benar Syarat
Kenyataan

palsu

26

Aktiviti / Latihan

JABATAN MULTIMEDIA PENDIDIKAN


Bahasa Pengaturcaraan I

2005
27

Carta Alir vs. Kod Pseudo

28

Latihan 1
Kod Sudo untuk menyediakan secawan kopi 1. masak air 2. masukkan kopi dalam cawan 3. jika perlu gula 3.1. tambahkan gula 4. jika perlu krim 4.1 tambahkan krim 5. masukkan air panas ke dalam cawan

29

Jawapan 1
1. masak air 2. masukkan kopi dalam cawan 3. if perlu_gula 3.1 then tambahkan gula 4. if perlu_krim 4.1 then tambahkan krim 5. masukkan air panas ke dalam cawan

30

Latihan / Jawapan 2
Flowchart if statement Pseudocode: If students grade greater than or equal to 50 Print Passed Else Print Failed Structure written in C++: if (grade >= 60) cout << Passed else cout << Failed

grade>=60

Print Failed

Print Passed0

31

Latihan / Jawapan 3
Flowchart while statement A program segment designed to find the first power of 2 larger than 1000 Pseudocode: Assigned numpower equal to 2 While numpower is less than 1000 numpower is equal to Multiply of 2 to numpower

Structure written in C++: int numpower = 2; while (numpower <= 1000) numpower = 2 * numpower;
True numpower <= 1000 numpower = 2 * numpower

False

32

Latihan 4
Dapatkan carta alir bagi kod sudo ini: begin i=0 sum = 0 while i < 10 input x sum = sum + x ++i average = sum / 10 print average end

33

Jawapan 4
begin i=0 sum = 0

false
while i < 10

true
input x

average = sum / 10

sum = sum + x
Print average

34

Latihan 5
Contoh penulisan do-while dalam C++: bilkira = 1
action

do { cout << bilkira << ; } while (++ bilkira <= 10) ;

true condition false

Output: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

35

Latihan 6
Pseudocode for : begin sum = 0 for i = 1 to 10 input x sum = sum + x average = sum / 10 print average end

36

Jawapan 7
Dapatkan carta alir..

37

Latihan 7
Flowchart while statement Purata markah bagi sekelas pelajar

Pseudocode: Set jumlah kepada sifar Set bilangangred kepada satu While bilangangred is less than or equal to sepuluh Input next gred Tambah gred kepada jumlah Tambah satu kepada bilangangred Setkan purata kepada jumlah yang dibahagikan kepada sepuluh Paparkan purata

38

Jawapan 7
Dapatkan struktur penulisan dalam C++
Struktur penulisan C++: total = 0; bilgred = 1; while (bilgred <= 10) cout << Enter grade : cin >> gred; jumlah = jumlah + gred; bilgred = bilgred + 1; purata = jumlah / 10; Cout << Purata markah kelas : << purata << endl; return 0; 39