Anda di halaman 1dari 27

Topik Konsep dan

Latar Belakang Seni dalam Pendidikan

HASIL PEMBELAJARAN
Di akhir topik ini, anda seharusnya dapat: 1. 2. 3. Menjelaskan konsep asas yang membawa kepada pengenalan Seni dalam Pendidikan; Menyatakan matlamat dan objektif mata pelajaran Seni dalam Pendidikan; dan Menjelaskan faedah Seni dalam Pendidikan dalam proses pengajaran dan pembelajaran.

PENGENALAN
Seni dalam Pendidikan (SDP) menjurus kepada seni visual, seni muzik dan seni pergerakan. SDP tidak merujuk kepada bidang seni lain seperti seni teater, seni sastera, seni fotografi dan seni mempertahankan diri. Seni dalam Pendidikan peringkat sarjana muda keguruan ini lebih menegaskan kepada aspek pemahaman, penghayatan dan kritikan. Proses ini menyentuh perasaan estetika dan daya kreativiti individu melalui penajaman intuisi, persepsi, imaginasi dan konsepsi murid. Guru akan memberi murid untuk menjalankan aktiviti untuk meneroka, mengalami dan mengekspresi citarasa pancaindera. Murid diharapkan dapat mengamalkan pertimbangan seni visual, seni muzik dan seni pergerakan dalam meningkatkan lagi kepekaan, kreativiti, daya imaginasi untuk mencapai pembelajaran optimum, menyeluruh dan menyeronokkan.

TOPIK 1 KONSEP DAN LATAR BELAKANG SENI DALAM PENDIDIKAN

1.1

PENGENALAN KONSEP

Seni dalam Pendidikan memainkan peranan yang penting ke arah perkembangan kanak-kanak melalui peningkatan daya persepsi, estetika dan kreativitinya. Matlamatnya ialah untuk melahirkan individu yang berbudaya dengan mengamalkan pertimbangan kesenian, berjiwa kreatif, inovatif, inventif dan mempunyai jati diri yang tinggi. Pengabungan tiga jenis seni yang terdiri seni visual, seni muzik dan seni pergerakan akan membantu pembentukan insan yang lebih bersifat holistik dan menyeluruh. Terdapat beberapa pandangan yang menyokong bahawa Seni dalam Pendidikan memberi manfaat dari segi jangka panjang. Berikut adalah teori dan pandangan daripada tokoh-tokoh: (a) Teori konstruktivisme menyatakan bahawa kanak-kanak tidak beroleh pengetahuan secara pasif tetapi mereka membina pengetahuan secara aktif. Pembelajaran secara aktif dan interaksi sosial digalakkan dalam persekitaran yang selamat dan kondusif di mana pembelajaran dicapai melalui aktiviti meneroka, bereksperimen dan mengolah objek atau bahan. Oleh itu Seni dalam Pendidikan boleh dijadikan sebagai wadah untuk membolehkan murid mengekspresikan idea secara bebas dan kreatif. Teori Kecerdasan Manusia (1983) oleh Howard Gardner mengesyorkan bahawa terdapat sekurang-kurangnya tujuh jenis kecerdasan yang seharusnya disuburkan di kalangan murid melalui pengenalan pelbagai mata pelajaran di sekolah. Realitinya kebanyakan sekolah hanya memberi penekanan kecerdasan linguistik dan matematik logik sahaja. Secara tidak langsung kecerdasan lain akan hilang. Teori Kecerdasan Manusia ini menyokong kesepaduan subjek yang digabung seperti dalam matapalajaran Seni dalam Pendidikan. Pengabungan ini dapat menangani masalah penyuburan kecerdasan minda kanak-kanak. Selain daripada itu dapat menjana kecerdasan minda murid dengan lebih menyeluruh. Terutamanya apabila strategi pembelajaran dan pengajaran yang dirancang dapat dilaksana dengan baik dan berkesan. Howard Gardner (1983), jika hanya satu sahaja pendekatan digunakan di dalam pengajaran, murid tertentu sahaja akan mendapat bahan yang disampaikan. Ini disebabkan murid mempunyai kebolehan menakul dan menanggap dalam keadaan yang berbeza. Pendekatan yang berintegrasi terhadap pelbagai jenis kecerdasan memudahkan penerimaan pemikiran murid kepada yang lebih kreatif. Hermann (1991) di dalam Quadrant Concept yang mengkaji perkembangan otak kanan dan kiri menyatakan bahawa seni membantu pemikiran rasional dan intiutif seseorang individu.

(b)

(c)

(d)

TOPIK 1 KONSEP DAN LATAR BELAKANG SENI DALAM PENDIDIKAN

(e)

Einstein pula mencadangkan agar bidang sains yang bermatlamatkan untuk memahami deria manusia dimantapkan untuk pendidikan kanakkanak. Gabungan dari pelbagai kecerdasan perlu diamalkan seperti kemahiran muzik, kecerdasan yang berkaitan dengan kecerdasan intutif, personal dan intrapersonal, praktik dan estetika, holistik dan analitik, emosional dan fizikal dan intelektual. Leonardo da Vinci merupakan model manusia dalam kajian Seni dalam Pendidikan. Beliau adalah seorang seniman, jurutera, anatomis dan saintis. Beliau menggabungkan bidang-bidang ilmu tersebut untuk membentuk keunggulan diri dalam kehidupannya.

(f)

Seni dalam Pendidikan akan: (i) (ii) Menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran di sekolah menjadi lebih seronok. Membantu anda memahami diri sendiri.

(iii) Membantu perkembangan intelek terutamanya dari aspek menyelesaikan masalah. (iv) Memotivasikan anda menjadi guru yang kreatif, inovatif, berpersonaliti yang seimbang, berketrampilan dan profesional. (v) Membantu perkembangan insan secara seimbang dan menyeluruh. peka,

1.1.1

Matlamat Seni dalam Pendidikan (SDP)

Matlamat Seni dalam Pendidikan sekolah rendah adalah untuk membentuk keperibadian generasi Malaysia yang celik budaya, mempunyai nilai-nilai estetika yang tinggi, imaginatif, kritis, kreatif, inovatif dan inventif. Kandungan kurikulum berupaya membantu murid meningkatkan rasa kesyukuran terhadap Tuhan, menghargai keindahan alam persekitaran, keindahan seni dan warisan bangsa serta dapat menyumbang ke arah pembangunan diri, keluarga, masyarakat dan negara selaras dengan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Seni dalam Pendidikan yang mengintegrasikan tiga komponen akan melengkapkan pembinaan otak kanan dan otak kiri. Bertitik tolak daripada pengintergrasian inilah perkembangan menyeluruh dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek akan berlaku. Rajah 1.1 menunujukkan matlamat SDP.

TOPIK 1 KONSEP DAN LATAR BELAKANG SENI DALAM PENDIDIKAN

Rajah 1.1: Matlamat Seni dalam Pendidikan

1.1.2
(a) (b) (c)

Objektif Seni dalam Pendidikan (SDP)

Seni Dalam Pendidikan di sekolah rendah bertujuan untuk: Menghargai keindahan ciptaan Tuhan. Mempupuk budaya pengamatan, persepsi dan penghasilan. ekspresi dalam proses

Meningkatkan pengetahuan, daya kreativiti, inovasi serta kemahiran dalam bidang seni visual, seni muzik dan seni pergerakan yang diamalkan pengajaran dan pembelajaran. Menggunakan pelbagai kemahiran, media, teknik dan teknologi untuk mengekspresikan hasilan kerja. Membuat diskripsi, analisis, interpretasi dan penilaian terhadap karya seni yang dibuat. Mendapat nilai tambah dalam disiplin sains, teknologi dan mata muridan lain. Menghargai sumbangan dan pengaruh tokoh-tokoh seni visual, seni muzik dan seni pergerakan. Menjadikan Seni dalam Pendidikan sebagai tunjang dalam kerjaya keguruan.

(d) (e) (f) (g) (h)

TOPIK 1 KONSEP DAN LATAR BELAKANG SENI DALAM PENDIDIKAN

(i) (j) (k)

Menyedari dan menghargai suasana seni dalam persekitaran dan kaitannya dengan keselesaan hidup. Membina jati diri ke arah pembentukan negara bangsa. Mengintegrasi Seni dalam Pendidikan dengan mata pelajaran lain melalui aktiviti yang diadaptasi dan diubahsuai selaras dengan hasrat kurikulum kebangsaan. Membina dan mengamal nilai-nilai murni melalui pelbagai pengalaman seni visual, seni muzik dan seni pergerakan.

(l)

1.2

LATAR BELAKANG SENI DALAM PENDIDIKAN

Seni dalam Pendidikan meletakkan Teori Kecerdasan Manusia (1983) oleh Howard Gardner sebagai asas pemupukan minda murid untuk mencapai kecemerlangan. Teori ini amat jelas menyokong seni yang mengambil peranan penting dalam kurikulum. Oleh itu guru perlu menggalakkan murid untuk mengenal dan menggunakan kelebihan diri mereka. Selain itu guru perlu merancang aktiviti pembelajaran yang pelbagai untuk memenuhi keperluan murid yang mempunyai gaya belajar, mencuba idea, pendekatan dan teknik yang baru serta persekitaran yang memberi inspirasi. (a) Teori Kecerdasan Manusia Howard Gardner ini mengenengahkan otak kanan dan otak kiri sebagai subjek teori pembelajaran.Hermann (1991) menghasilkan Quadrant Concept yang membentuk peranan otak kanan dan otak kiri yang sama. Einstein juga sebenarnya mengenengahkan teori yang sama dimana peranan otak seharusnya dimantapkan untuk pembentukan sahsiah diri. Seni Muzik Tokoh-tokoh seni muzik seperti Emile Jacques Dalcroze, Carl Orff, Shinuchi Suzuki, Zoltan Kodaly dan Erwin Gordon juga mengenengahkan teori pembelajaran berasaskan otak kanan dan otak kiri. Walaupun setiap pengkaedahan muzik mempunyai latar belakang yang berbeza tetapi setiap daripada mereka banyak memberi perhatian kepada penghayatan kepada murid. Secara yang tersirat, pengertian ini menunjukkan bahawa muridmurid akan belajar menggunakan kemahiran berfikir dan penghayatan secara berperingkat atau sequential.

(b)

TOPIK 1 KONSEP DAN LATAR BELAKANG SENI DALAM PENDIDIKAN

(c)

Seni Pergerakan Einstein mengatakan bahawa setiap pergerakan mendapat kawalan yang dipantau oleh otak kiri dan kanan melalui proses mengimaginasi. Seterusnya, pergerakan-pergerakan kreatif sebenarnya berlaku melalui proses menakkul dan pertimbangan-pertimbangan rasional mengenai apa yang kita ingin lakukan. Gardner berpendapat bahawa otak yang kreatif seringkali menghasilkan pergerakan-pergerakan yang menarik dan seterusnya dapat membina kemahiran-kemahiran yang berbagai. Torrance (1969) menyatakan bahawa otak yang kreatif seringkali mempamerkan kebolehan murid mengatasi pelbagai masalahnya. Seni Visual Bersoon (1982) mendapati bahawa kanak-kanak menggunakan deria dan respon emosinya dalam memperoleh pengalaman yang disediakan. Menerusi kegiatan seni kanak-kanak meningkatkan keupayaannya untuk membuat pengamatan dan penaksiran. Apabila kanak-kanak melakukan aktiviti yang sedemikian, otak kanan dan otak kirinya difungsikan. Eisner (1980) juga mendapati bahawa kanak-kanak sering berhadapan dengan masalah membina kemampuannya dalam membuat huraian dan seterusnya cuba membina suatu konsep yang sempurna. Fenomena ini terjadi ketika kanak-kanak membuat pengamatan, membuat taksiran dan tanggapan dan seterusnya membina konsep. Feldman (1976) mendapati bahawa kegiatan seni dapat meningkatkan kesedaran kanak-kanak tentang berlakunya perubahan-perubahan nilai manusia dari masa ke semasa. Brown (1980) mendapati bahawa pengalaman kanak-kanak dalam memerhati ketika melukis atau membuat lakaran dapat meningkatkan kebolehan mereka dalam pengamatan dan memperkaya pengetahuannya tentang perbezaan-perbezaan setiap objek atau omej tampak di sekeliling mereka. Jika kanak-kanak diberi pendedahan kaedah dan teknik yang sempurna, mereka akan berkeupayaan mengembangkan pemikiran yang kritis. Ringkasannya boleh rujuk Rajah 1.2.

(d)

TOPIK 1 KONSEP DAN LATAR BELAKANG SENI DALAM PENDIDIKAN

Rajah 1.2: Teori kecerdasan manusia menjadi asas Seni dalam Pendidikan

AKTIVITI 1.1
Mengapa Seni dalam Pendidikan perlu?

1.2.1

Teori Pembelajaran

Teori penting yang perlu diketahui dalam Seni dalam Pendidikan adalah seperti berikut: (a) Teori Konstruktivisme Konstruktivisme adalah satu fahaman bahawa murid membina sendiri pengetahuan atau konsep secara aktif berdasarkan pengetahuan dan pengalaman sedia ada. Dalam proses ini murid akan menyesuaikan pengetahuan yang diterima dengan pengetahuan sedia ada untuk membina pengetahuan baru. Mereka membentuk peraturan melalui refleksi tentang interaksi mereka dengan objek dan idea.

Pembelajaran secara konstruktivisme menggalakkan murid mencipta penyelesaian mereka sendiri bertolak daripada teori pembelajaran behaviorisme

TOPIK 1 KONSEP DAN LATAR BELAKANG SENI DALAM PENDIDIKAN

kepada kognitivisme dan seterusnya konstruktivisme. Pembelajaran ini menggalakkan murid menacri idea, buat kajian, yakin diri dan dapat beriteraksi yang akhirnya proses inkuiri akan terhasil. Anda boleh merujuk PPK, Kementerian Pendidikan Malaysia (2001),

Pembelajaran secara konstruktisme.


Rujuk dan imbas kembali topik ini dalam Seni dalam Pendidikan dan cuba terapkan dalam proses pembelajaran anda. Huraian mengenai apakah itu konstruktivisme oleh Mc Brien dan Brandt, (1997), Briner, M (1999) dan Brooks dan Brooks (1993) Ciri pembelajaran secara konstruktivisme Kelebihan pembelajaran secara konstruktivisme Peranan murid dan guru serta cabaran dalam kelas konstruktivis Perbandingan pembelajaran secara tradisional dan konstruktivisme

Rajah 1.3 berikut konstruktivisme.

menunjukkan

implikasi

daripada

pmbelajaran

Rajah 1.3: Implikasi daripada pembelajaran konstruktivisme

TOPIK 1 KONSEP DAN LATAR BELAKANG SENI DALAM PENDIDIKAN

CIRI-CIRI PEMBELAJARAN KONSTRUKTIVISME (a) Menggalakkan murid bertanya dengan murid dan guru (b) Menganggap pembelajaran sebagai satu proses yang sama penting dengan hasil pembelajaran (c) Menyokong pembelajaran secara koperatif (d) Menggalakkan dan menerima daya usaha dan autonomi murid (e) Memberi peluang kepada murid untuk membina pengetahuan baru dengan memahami melalui penglibatan murid dengan situasi dunia sebenar (f) Menggalakkan soalan/idea yang dimulakan oleh murid dan menggunakannya sebagai panduan merancang pengguna (g) Mengambil kira kepercayaan dan sikap yang dibawa oleh murid (h) Mengambil kira dapatan kajian tentang bagaimana murid belajar sesuatu idea (i) Menggalakkan proses inkuiri murid melalui kajian dan eksperimen

Dalam teori konstruktivisme, manusia belajar secara aktif dengan membina ilmu yang didapati bermakna kepada dirinya

(actively construct knowledge that they find personally meaningful )


Bagaimana Seni dalam Pendidikan dalam dapat dikaitkan dengan teori konstruktivisme? (a) (b) (c) (d) (e) (f) Hubungkait ilmu baru kepada pengetahuan sedia ada Menyusun atur maklumat dan pengetahuan Mengekspresi ilmu baru dalam bentuk baru Memberi gambaran mengenai pengetahuan baru dengan berbagai cara dan bentuk Menyampaikan persembahan pengetahuan baru melalui representasi dan

Mengukuhkan pemahaman dengan aktiviti lanjutan

10

TOPIK 1 KONSEP DAN LATAR BELAKANG SENI DALAM PENDIDIKAN

Aktiviti-aktiviti Seni dalam Pendidikan dapat pembelajaran kanak-kanak melalui (rujuk Rajah 1.4):

membina

konsep

Rajah 1.4: Aspek-aspek yang dapat membina konsep pembelajaran untuk aktiviti SDP

(b)

Teori Kecerdasan Pelbagai Teori kecerdasan pelbagai telah diperkenalkan oleh Howard Gardner (1983). Dengan tajuk seven ways of knowing, perceiving and understandingn life beliau membuat kajian terhadap pelbagai masyarakat termasuk kanak-kanak biasa dan istemewa, juga kelompok penduduk yang mempunyai kriteria yang istimewa. Teori ini telah menjadi penjana kecerdasan serta definisi konsep yang relevan dalam pendidikan hari ini. Ia dirumuskan sebagai: (i) (ii) Kebolehan menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam kehidupan sebenar Kebolehan menjana masalah baru untuk diselesaikan, dan

(iii) Kebolehan membuat sesuatu atau menawarkan perkhidmatan yang bernilai dalam lingkungan sesuatu budaya. Jenis-jenis kecerdasan: Verbal - linguistik Logik - Matematik Visual - ruang Kinestetik Muzik

TOPIK 1 KONSEP DAN LATAR BELAKANG SENI DALAM PENDIDIKAN

11

Interpersonal Intrapersonal Naturalis Anda boleh rujuk PPK, Kementerian Pendidikan Malaysia (2001), Aplikasi Kecerdasan Pelbagai Dalam Pengajaran dan Pembelajaran. Rajah 1.5 dan Rajah 1.6 menunjukkan teori kecerdasan pelbagai Howard Gardner dan contoh-contoh kecerdasan pelbagai yang boleh diubahsuai oleh murid.

Rajah 1.5: Teori kecerdasan pelbagai oleh Howard Gardner (1983) dalam bukunya Frames of Mind: Theory of Multiple Inlleigence

Mengapa teori ini penting dalam Seni dalam Pendidikan? (a) (b) Menyokong penbelajaran bersepadu mengikut saranan JERI selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan Menerima hakikat bahawa individu mempunyai kecerdasan yang berbagai

12

TOPIK 1 KONSEP DAN LATAR BELAKANG SENI DALAM PENDIDIKAN

(c) (d) (e) (f) (g)

Membentuk kepelbagaian untuk menilai Wujudkan suasana kolaboratif Tingkatkan profesionalisme guru dan galakkan inovasi penyelidikan dalam pengejaran dan pembelajaran Tingkatkan kualiti diri dan motivasi diri Tingkatkan kecerdasan melalui kefahaman yang pelbagai dan seterusnya meningkatkan potensi diri

Rajah 1.6: Kecerdasan pelbagai yang dikuasai oleh murid

TOPIK 1 KONSEP DAN LATAR BELAKANG SENI DALAM PENDIDIKAN

13

SEMAK KENDIRI 1.1


Nyatakan jenis teori kecerdasan pelbagai yang terdapat di bawah ini .
Bil 1. 2. 3. 4. 5. Aktiviti Murid Murid mengira dan menjumlahkan buah kuini yang dikutip di dusunnya Murid meniru nyanyian Mawi di televisyen Murid bermonolog, merafak syahdu kepada Tuhannya Murid mengikut sebutan pensyarah dalam sebutan terminologi dalam sesi kuliahnya Murid menggunakan pensel untuk mendapatkan skema ukuran dalam kerja melukis perspektif Murid berborak di bawah pohon mengkudu selepas tamat sesi kuliahnya Murid mengambil daun puding untuk ditiru dalam mata pelajaran Pendidikan Seninya. Murid membuat regangan otot sebelum mendaki Gunung Arong dalam sesi Bina Insan Guru Jenis TKP yang Digunakan

6. 7. 8.

(c)

Teori Pembelajaran Sosial Teori pembelajaran sosial menegaskan bahawa pembelajaran manusia berlaku dengan cara memerhatikan orang lain melakukan sesuatu. Teori ini juga menekankan konsep peniruan. Ia berlaku dalam tiga bentuk yang berikut: (i) Peniruan secara langsung. Dengan mengambil bahan maujud, murid meniru dan memindahkan hal subjek ke satu gambar atau kepada model baru yang ditirunya. Di peringkat permulaan menghasil sesuatu karya, kaedah peniruan langsung ini dianggap paling baik dan berkesan sehingga murid dapat berdikari dengan pengkaryaannya. Peniruan melalui sekatlakuan dan taksekatlakuan. Sekatlakuan merupakan sekatan tingkah laku yang sesuai dalam situasi tetapi tidak sesuai pada situasi yang lain. Contohnya: murid boleh membuat

(ii)

14

TOPIK 1 KONSEP DAN LATAR BELAKANG SENI DALAM PENDIDIKAN

peniruan atau imitasi dalam berkarya tetapi tidak sesuai lagi apabila murid tersebut bergelar artis. Amalan meniru ini dianggap suatu kerja menciplak atau plagiat yang dianggap sebagai taksekatlakuan. Murid juga membuat kerja taksekatlakuan. Ini bermakna murid akan terus menerus meniru dalam semua situasi. Contohnya: Walaupun kerja meniru dalam berkarya itu suatu yang ditegah dan tidak bermoral tetapi kerana amalan ini tiada tegahan ia akan menjadi satu habit dan biasaan. (iii) Peniruan elistasi. Murid terus menerus membuat peniruan kerana gagal membina kewibawaan diri. Murid ini tidak berprinsip dan tidak mempunyai jati diri dalam ruang lingkup kehidupannya. Mengapa peniruan di kalangan murid berlaku? (i) Pemerhatian dari gerak balas penglihatan, pengamatan, pendengaran dan responsif deria. Murid membuat pemeraman idea dan cuba mengekspresikan idea itu. Cara yang termudah ialah membuat representasi idea yang sedia ada dalam minda murid. Memori yang berkekalan. Murid mempunyai penghayatan yang kekal dalam minda atau ingatannya sama ada peristiwa yang menggembirakan atau peristiwa sedih. Untuk tujuan mengekspresikan idea, memori ini membantu murid mendapatkan idea sebagai hal subjek (subject matter)

(ii)

(iii) Gerak balas dari tindakan yang didengar, dilihat atau dirasai. Apabila sesuatu gerak balas itu mendapat ganjaran, ia akan menjadi satu prinsip kendiri dan boleh menjadi pemerapan idea pada jangka panjang. (d) Teori Otak Kiri dan Otak Kanan Mengikut kajian Edward Gardner (1983), Roger Sperry (1967) dan Herman (1991), otak mempunyai fungsi yang berbagai dan perlukan penyuburan untuk membentuk insan kamil. Ini penting kerana setiap insan dilahirkan dengan sekurang-kurangnya tujuh kecerdasan otak yang perlu dipupuk dan dipontesikan mengikut tumbesarannya. Teori ini melihat bahawa setiap insan yang dilahirkan wajar diberi perhatian pendidikan secara menyeluruh dan penerapan nilai murni yang secukupnya untuk mengelak daripada gejala vandalis di kalangan murid. Pemupukan kecerdasan otak boleh dilakukan melalui pembelajaran dan penguasaan mata pelajaran disekolah. Pokok persoalanya, adakah mata muridan yang diajar disekolah melengkapi penyuburan kecerdasan otak sesorang murid? Rajah 1.7 menunjukkan peranan otak kanan dan otak kiri.

TOPIK 1 KONSEP DAN LATAR BELAKANG SENI DALAM PENDIDIKAN

15

Rajah 1.7: Peranan otak kanan (hoki) dan otak kiri (hok)

(e)

Teori Pemprosesan Maklumat Teori ini dikemukakan olah Robert M. Gangne (1975) mengemukakan bagaimana manusia memperolehi maklumat dalam sesuatu proses pembelajaran. Mengikut teori ini rangsangan-rangsangan dari persekitaran luar akan diterima dalam sistem saraf melalui deria-deria manusia. Maklumat ini akan ditafsirkan dalam stor ingatan, kemudian dihantar kepada stor ingatan jangka panjang dan akhirnya kepada penggerak tindak balas melalui sistem saraf. Mengikut Gagne, pengalaman yang disimpan dalam stor ingatan jangka panjang adalah penting bagi manusia untuk mengaitkannya dengan pengalaman baru, demi memudahkan proses pembelajaran baru berlaku. Untuk itu Gagne telah mengenal pasti dan menyarankan lapan fasa biasa yang dialamai oleh manusia dalam proses pembelajaran iaitu fasa motivasi, fasa kefahaman, fasa penyimpanan, fasa penahaman, fasa ingatan kembali, fasa generalisasi, fasa prestasi dan fasa maklum balas. Rajah 1.8 menunjukkan teori pemprosesan maklumat.

16

TOPIK 1 KONSEP DAN LATAR BELAKANG SENI DALAM PENDIDIKAN

Rajah 1.8: Teori pemerosesan maklumat

Apabila aktiviti-aktiviti Seni dalam Pendidikan dijalankan, pembelajaran kecerdasan emosi dan pengalaman langsung dari proses maklumat seperti diatas akan memudahkan untuk memberikan kepada kanak-kanak beberapa peluang antaranya: (a) (b) (c) (d) (e) (f) Berinteraksi dengan bahan, subjek dan hasil Berinteraksi dengan orang lain dalam proses penghasilan atau penyampaian Mendapat maklum balas dari orang lain Bekerjasama dengan orang lain dalam proses penghasilan karya Mengelak perlakuan yang tidak diingini Mengekalkan perlakuan yang diingini

1.2.2

Mengaktifkan Pembelajaran dan Pemindahan Pembelajaran

Apa sahaja pembelajaran, ia berlaku secara berperingkat-peringkat, berfasa dan bersekuen mengikut rangsangan yang diperolehi di persekitaran kemudian diproses ke dalam otak untuk menjadi pengalaman atau ilmu pengetahuan yang bermakna dan seterusnya akan diamalkan dalam situasi yang sepadan. Tindakan mengamal dari pengalaman atau ilmu pengetahuan yang diperolehi dalam proses pembelajaran boleh diperlihatkan sebagai perubahan tingkah laku manusia.

TOPIK 1 KONSEP DAN LATAR BELAKANG SENI DALAM PENDIDIKAN

17

Pembelajaran hanya boleh berlaku apabila wujudnya tindak balas terhadap sesuatu rangsangan yang ada. Proses pembelajaran akan ditersukan jika terdapat motivasi yang sesuai, sebagai penggerak yang mendorong untuk berusaha memikirkan erti rangsangan itu. Proses pembelajaran ini akan berakhir apabila perubahan tingkah laku dapat dibentuk dan dikekalkan. Berdasarkan Model Proses Gagne (1974), fasa-fasa proses pembelajaran dapat dibahagikan kepada lapan fasa. Proses pembelajaran ini bermula daripada penerimaan rangsangan melalui organ deria manusia, diikuti oleh pembentukan konsep dan diakhiri dengan perubahan tingkah laku ke tahap yang lebih tinggi. Setiap fasa dalam proses pembelajaran mempunyai tindakan dalam atau pun luaran yang tersendiri dan mempengaruhi fasa yang berikutnya. Di antaranya kesediaan, motivasi, pengamatan, penaggapan, ingatan, lupaan dan pemindahan. Aspek-aspek utama ini berkait rapat dengan proses pengajaran dan pembelajaran di dalam dan luar bilik darjah. (a) Kesediaan Belajar Kesediaan belajar merujuk kepada keadaan dalaman individu yang bersedia dan berupaya untuk memuridi sesuatu dengan tujuan memperoleh pengalaman pembelajaran yang baru. Kesediaan belajar mengutamakan peringkat perkembangan intelek, psikomotor, emosi dan kematangan murid untuk membolehkannya menerima dan menjalankan aktiviti pembelajaran yang berkesan. Seseorang individu tidak boleh dipaksa untuk belajar sesuatu sekiranya individu itu belum mempunyai kesediaan belajar. Hal paksaan ini tidak akan menghasilkan keberkesanan dalam pembelajarannya. (b) Pengamatan Pengamatan boleh diertikan sebagai persepsi iaitu gambaran atau bayangan dalam hati atau fikiran, pandangan atau tanggapan. Proses pengamatan bermula daripada rangsangan luar yang dikesan oleh organorgan deria iaitu mata, telinga, hidung, lidah dan kulit. Rangsangan yang dikesan kemudian menghasilkan impuls yang dihantar ke otak melalui sistem saraf yang menghubungkan deria tertentu dengan otaknya. Otak mentafsir maklumat yang diterima dan berdasarkan pengalaman yang berkaitan, menginterpretasi dan membentuk makna, bayangan, gambaran atau konsep rangsangan tersebut. Jenis-jenis Organisasi Pengamatan (i) Persepsi ruang - mengandungi ruang dimensi dan tiga dimensi. Contoh: persepsi ruang dua dimensi terdapat pada satah gambar yang sifatnya rata (flat) atau mendatar. Ruang seperti ini bersifat illusi

(c)

18

TOPIK 1 KONSEP DAN LATAR BELAKANG SENI DALAM PENDIDIKAN

iaitu hanya dapat dilihat dalam bentuk gambar. Manakala ruang tiga dimensi merujuk kepada objek yang sebenar yang bersifat konkrit. Ia merujuk kepada objek dan persekitaran yang sebenar, boleh disentuh dan dilihat dengan mata kita. (ii) Persepsi gerakan - persepsi ini berkait kepada objek-objek bergerak dimana pergerakan objek mempengaruhi retina mata kita. Contoh: kapal terbang yang bergerak di udara, burung terbang, kereta api bergerak dan lain-lain lagi.

(iii) Persepsi masa - ditafsir oleh individu berdasarkan pengalaman atau apa yang dirasai. Contohnya: Masa berlalu terlalu laju, tahu-tahu umur sudah menjangkau 50 tahun. Seronok menjawab soalan peperiksaan terasa masa berjalan begitu cepat. Menunggu itu suatu penyeksaan ketika menunggu kekasih untuk berdating. Rajah 1.9 menunjukkan proses pembelajaran yang berlaku secara berperingkatperingkat.

Rajah 1.9: Proses pembelajaran berlaku secara berperingkat-peringkat

TOPIK 1 KONSEP DAN LATAR BELAKANG SENI DALAM PENDIDIKAN

19

1.2.3

Mengaktifkan Pembelajaran dan Pemindahan Pembelajaran

Mengaktifkan pembelajaran bermakna mewujudkan suasana yang responsif dan bersifat dua hala. Manakala pemindahan pembelajaran bermaksud kebolehan dan kecekapan menggunakan pengalaman, pengetahuan ataupun kemahiran sedia ada ingatan untuk diaplikasikan kepada proses pembelajaran dalam situasi baru. Proses mengkategori, generalisasi dan gangguan proaktif adalah pembelajaran lama yang mempengaruhi pembelajaran baru. Fenomena kesan pembelajaran yang baru berlaku dikenali sebagi pemindahan pembelajaran atau pemindahan latihan. Proses pemindahan pembelajaran boleh berlaku secara aktif dan negatif. Pemindahan pembelajaran positif berlaku apabila pembelajaran dalam situasi A dapat membawa pembelajaran dalam situasi B. Sifat keluwesan ini ternyata bahawa penerimaan berlaku tanpa kongkongan. Contoh: Kebolehan Idris dalam melukis pemandangan menggunakan kertas dan cat air dapat dipindahkan menggunakan kanvas dan cat minyak. Proses pemindahan negatif berlaku sebaliknya. Contoh: Mukhtar telah melakukan bahawa selepas menghasilkan catan air, berus mesti dicuci dengan air. Mukhtar membuat kesilapan apabila beliau membuat catan minyak, beliau maseh menggunakan air untuk mencuci berusnya. Syarat-syarat untuk pemindahan pembelajaran positif ialah: (a) (b) (c) (d) Kefahaman Murid hendaklah faham tentang konsep yang telah dimuridi sebelum dia boleh menggunakan dalam situasi baru. Kesamaan Dua situasi di mana murid hendak mengaplikasikan konsep yang dimuridi perlu mempunyai persamaan Kemahiran Murid telah benar-benar menguasai kemahiran sebelum dia memindahkannya kepada situasi baru. Celik akal Murid telah celik akal dalam konsep, prinsip atau kemahiran dalam sesuatu untuk membolehkan pemindahan pembelajaran kepada situasi lain.

20

TOPIK 1 KONSEP DAN LATAR BELAKANG SENI DALAM PENDIDIKAN

1.2.4
(a)

Isu-isu Berkaitan Seni dalam Pendidikan

Penyerapan tiga dalam satu. Adalah sukar untuk menerima hakikat bahawa selama ini telah wujud mata pelajaran Seni Visual, Seni Muzik dan Pendidikan Jasmani secara sebagai satu subjek. Mengapa kontemporari ini ketiga-tiga mata pelajaran ini digabungkan? Apakah selama ini ketiga-tiga mata pelajaran ini telah mantap, perkasa dan dominan sehingga akhirnya lahir satu integrasi ketiga-tiga subjek tadi? Bagi orang yang tidak berminat dengan ketiga-tiga subjek ini tentulah menjangkakan bahawa ia menjadi suatu mimpi ngeri semata-mata. Penerimaan Seni dalam Pendidikan di sekolah. Konsep pembelajaran di sekolah hari ini berkait rapat dengan peperiksaan rasmi di peringkat kebangsaan. Kalau subjek ini sekadar pelengkap atau suatu pengisian tambahan, adalah sukar untuk merealisasikan penerimaannya secara total. Agak malang jika ia diajar di tahun enam, subjek ini mungkin digunakan untuk memulihkan (recover) subjek peperiksaan kerana pihak sekolah inginkan pencapaian UPSR yang cemerlang. Perlaksanaan di sekolah. Sebagai subjek yang diintergrasikan, guru cenderung untuk mengajar kepakaran seni sahaja. Contoh: Jika cikgu Habsah adalah guru Seni Visual, tenensi pengajarannya tentulah kepada Seni Visual. Bagaimana dengan Seni Muzik dan Pendidikan Jasmani? Untuk mewujudkan tiga guru seni tadi dalam satu masa tentunya agak sukar. Kalau ada pun soalan keselarasan menjadi persoalannya. Kekaburan matlamat dan objektif. Seperti biasa, apabila disebut sebagai baru, ia maseh dalam pemerhatian, tilikan dan renungan. Secara ubah ansur, penelitian matlamat dan objektif ditanggap tetapi tidaklah sepantas saranan pihak pentadbir. Terminologi dan laras bahasa Seni dalam Pendidikan maseh dalam kontek ingat-ingat lupa. Pertindihan subjek seni yang sedia ada. Pada masa ini kita telah maklum bahawa Seni Visual, Seni Muzik dan Pendidikan Jasmani diajar di sekolah. Kedatangan Seni dalam Pendidikan seolah-oleh membawa suatu pertindihan aktiviti dan bidang yang diajar. Konsep 3 + 1 sebenarnya telah bertindan dengan 1 + 1 + 1. Masa interaksi guru bertambah. Bebanan kerja adalah suatu fobia kepada guru. Bukan guru hendak mengelak kerja tetapi dalam waktu yang sama guru mendapat tambahan waktu mengajar sedangkan sekarang ini mereka mempunyai jumlah

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

TOPIK 1 KONSEP DAN LATAR BELAKANG SENI DALAM PENDIDIKAN

21

interaksi mengajar yang maksimum. Lebih kritikal lagi kepada sekolah kurang murid (SKM) di mana guru selalunya mengambil satu standard untuk setiap tahap dalam pengajaran dan pembelajaran. (g) Mata pelajaran yang rileks tiada peperiksaan. Lain pula bagi sikap guru yang meletakkan mata pelajaran bukan peperiksaan sebagai mata pelajaran tidak penting. Boleh dijadikan mata pelajaran rileks. Kepada guru yang mengajar dalam jumlah interaksi maksimum mahukan subjek ini untuk waktu rehatnya. Jika pernyataan ini benar, tentulah implikasinya negatif.

1.2.5
(a)

Pendapat Tokoh-tokoh

Fox and Diffily (2000) Golongan profesional mengenalpasti akan kepentingan memberi peluang kepada kanak-kanak untuk perkembangan dalam semua bidang, sosioemosi-psikomotor dan kembangan kognatif. Seni Kreatif, Seni Muzik, drama, Seni Pergerakan dan Seni Visual adalah penting sebagai penyemai perkembangan di peringkat pendidikan awal kanak-kanak. Gibson, Rex (1996) Pembelajaran kecerdasan emosi berkait rapat dengan cara penyampaian idea-idea dan perasaan masing-masing. Seni membantu dalam meluahkan perasaan dan emosi secara mendalam. Perasaan adalah subjektif seperti perasaan bahagia dan tidak bahagia. Perasaan merupakan satu cara untuk merangsang minda untuk mengenali fakta. Ini bermakna perasaan boleh ada makna suatu yang mempengaruhi kita. John Dewey Fungsi seni adalah memimpin kanak-kanak ke arah suatu fahaman tentang seni sebagai cara penyusunan pengalaman. Pendidikan adalah satu proses untuk mengembangkan kecerdasan manusia, sekolah seharusnya memberi kanak-kanak kebebasan untuk perkembangan fizikal, emosi dan intelektual iaitu kebebasan untuk melatih kecerdasan fikiran melalui seni. Walter Gropius Seni seharusnya berfungsi dan memberi faedah kepada kehidupan seharian bukan untuk menyatakan hasrat diri sahaja. Gropius telah memberi kepentingan prinsip asas reka bentuk ke barangan seharian keluaran industri dengan menyatukan seni, pertukangan, sains dan teknologi. Prinsip rekaan dan nilai estetika telah dibawa ke barangan seharian seperti kerusi, meja, lampu, alat perkakas letrik, kenderaan, bangunan dan lainlain lagi dengan memberi pertimbangan khas terhadap bentuk dan bahan. Konsep seni ini memperkembangkan seni reka, seni komersial dan seni dalam kehidupan seharian.

(b)

(c)

(d)

22

TOPIK 1 KONSEP DAN LATAR BELAKANG SENI DALAM PENDIDIKAN

(e)

Plato Seni dan pendidikan perlu dipandu kepada kebenaran, kebaikan, kesempurnaan, kesejahteraan dan keindahan. Seni dibincang dengan kaitannya dengan perlakuan, akhlak, nilai dan moral untuk membawa kesejahteraan. Seni dapat mencipta sesuatu persekitaran berkebudayaan dan meningkatkan perpaduan. Aristotle Pelukis sebenarnya tidak meniru benda alam tetapi memberi struktur bentuk yang universal kepada benda alam. Pembaca puisi sebenarnya tidak mendapat ilham dari dewa tetapi mencapai katarsis dengan struktur bentuk dalam cerita puisi itu. Pelukis pokok tidak meniru pokok tetapi memberi struktur yang universal kepada pokok. Dengan struktur bentuk universal itu kita dapat mengenali pokok. Maka seni itu adalah baik. Menerusi struktur bentuk dalam puisi itu, kita dapat melahirkan perasaan mengenai cerita dalam puisi itu. Maka seni boleh digunakan untuk membina budaya yang baik.

(f)

1.3
(a)

KEPENTINGAN SENI DALAM PENDIDIKAN

Seni dalam Pendidikan melibatkanekspresi, emosi dan imaginasi. Peranan Ekspresi Seni dalam Pendidikan menyarankan pelbagai aktiviti melalui perasaan, pernyataan emosi, idea dan manifestasi pemikiran. Aktiviti Seni dalam Pendidikan memberi peluang untuk murid membina keyakinan menajamkan persepsi, meningkatkan kreativiti dan meningkatkan nilai estetik. Rajah 1.10 menunjukkan beberapa bentuk ekspresi yang berkaitan dengan SDP.

Rajah 1.10: Bentuk ekspresi

TOPIK 1 KONSEP DAN LATAR BELAKANG SENI DALAM PENDIDIKAN

23

Rajah 1.11 pula menunjukkan peranan ekspresi dalam SDP.

Rajah 1.11: Peranan ekspresi

(b)

Peranan Emosi Emosi merupakan perasaan jiwa yang kuat seperti sedih, gembira, takut dan geli. Emosi yang mempengaruhi ingatan boleh digolongkan dalam dua jenis iaitu: (i) (ii) seronok dan tenang kurang seronok dan cemas.

Menurut Mohmood Nazar Mohamad (1991), emosi itu satu keadaan yang dialami oleh manusia melibatkan perubahan proses fisiologi, diri dan psikologi. Steq pula menyatakan bahawa jika seseorang memiliki IQ (Intelligence Quotient) yang tinggi, ditambah dengan EQ (Emotional Quotient) yang tinggi juga, orang tersebut akan lebih mampu menguasai keadaan dan merebut setiap peluang yang ada tanpa membuat masalah yang baru. (i) Kecerdasan Emosi Konsep IQ dan EQ Intellegence dikaitkan dengan keupayaan mental melakukan proses kognatif seperti membaca, menulis, mengira dan menyelesaikan masalah. Alfred Binet dan Theodore Simon memperkenalkan ujian kecerdasan yang diguna sampai waktu kini. IQ dikaitkan dengan kejayaan, namun tidak semua yang mempunyai IQ tinggi berjaya dalam hidup. Perkembangan pesat

24

TOPIK 1 KONSEP DAN LATAR BELAKANG SENI DALAM PENDIDIKAN

dalam bidang sains otak atau neurology mendapati emosi dapat mempengaruhi kecerdasan (EQ). Ujian IQ tidak menjadi ukuran yang mutlak tentang meramalkan masa depan seseorang. Menurut Coleman (Pakar sains otak dan psikologi), peringkat terbaik IQ hanya menyumbang 20 % kejayaan seseorang manakala 80% lagui adalah faktor-faktor lain.

intellegence test really assess skill in assimilating new information in solving new problems. This bios toward crytallized rather than fluid knowledge can be astounding consequences and individual can lose his entire frontal lobes, in the process becoming redically different person unable to displey any initiative or to solve new problem and yet may continue to exibit an IQ closde to genius level ....Edward Gardner (1983) (ii) Membina Emosi yang Sihat Guru yang penyayang dan ceria Tahap EQ guru yang membina EQ murid Angkubah EQ guru dapat menangani emosi negatif secara tulen, benar dan sihat Murid membina kemahiran emosi untuk memperoleh keputusan ujian atau peperiksaan Terdapat perhubungan yang rapat antara EQ dengan tingkah laku Murid yang menguasai kemahiran emosi lebih terhindar dari gejala sosial. Mereka lebih berkerjasama, suka menolong, boleh diharap dan berempeti Lebih fokus, tekal boleh menangani kekecewaan dan sabar. (iii) Cara Mengintegrasi Kecerdasan Emosi dalam Bilik Darjah Setiap guru mengamalkan EQ semasa berinteraksi dengan murid Bercakap tentang kepentingan emosi dalam setiap interaksi guru murid Pengintegrasian secara menyeluruh dalam setiap organisasi pengurusan Menguasai kemahiran mengajar EQ

TOPIK 1 KONSEP DAN LATAR BELAKANG SENI DALAM PENDIDIKAN

25

Menggunakan perasaan

perkatan-perkataan

yang

berkaitan

dengan

Menggunakan lagu-lagu yang berkaitan dengan perasaan Menggunakan unsur puisi seperti sajak, pantun, syair dan cerita. Ada unsur kecindan Menggunakan unsur biografi kepada perkara yang berkaitan Mengucapkan perasaan terutamanya nilai murni dalam setiap interaksi. (c) Peranan Imaginasi Proses kreativiti dan imaginasi boleh melibatkan; (i) (ii) Perasaan dalaman kanak-kanak, imaginasi dan kreativiti Pengalaman kanak-kanak melalui interaksi dan tindakan yang diambil

(iii) Kebolehan kanak-kanak meluahkan perasaannya secara lahiriah. Menurut Russel (1968), matlamat guru-guru sekolah rendah dalam proses pengajaran dan pembelajaraqn ialah untuk membentuk kanak-kanak dengan kemahiran memerhati, kesedaran dan arif terhadap pergerakan, bunyi, bentuk, tekstura dan irama. Melalui aktiiviti seni, daya estetik kanak-kanak dapat dipertingkatkan. Contohnya, menggunakan lagu untuk memperkenalkan lagu lebah. Semasa akanak-kanak menyanyi lagu, mereka akan bergerak mengikut irama seperti lebah sedang terbang. Seterusnya, kanak-kanak menghasilkan gambar lebah. Ini membantu pembelajaran terhadap tajuk tersebut. Semasa belajar bersama-sama, mereka membina konsep kendiri dalam kumpulan rakan sebaya dan masyarakat umum. Kebolehan kanak-kanak adalah selari dengan perkembangan diri mereka. Untuk mencipta sesuatu yang baru kanak-kanak akan bergantung kepada pengalaman dan kreativiti dalam memanipulasikan alatan dan bahan yang mereka gunakan.

26

TOPIK 1 KONSEP DAN LATAR BELAKANG SENI DALAM PENDIDIKAN

AKTIVITI 1.2
Setiap guru perlu memahami emosi muridnya semasa menjalankan pengajaran dan pembelajaran. (a) (b) Apakah yang dimaksudkan dengan emosi? Bagaimanakah caranya guru dapat membina emosi murid yang sihat?

Topik ini memberi penekanan kepada konsep asas yang membawa kepada pengenalan Seni dalam Pendidikan, matlamat dan objektif serta hubung kaitannya dengan pembentukan insan murid. Maklumat yang sedemikian juga penting sebagai persiapan bakal guru yang mengajar mata muridan ini. Di samping itu anda juga didedahkan beberapa teori pembelajaran yang berkaitan dengan minda dan kepentingan seni secara global. Sikap kendiri dalam proses pembelajaran seperti ekspresi diri, emosi, imaginasi, persepsi dan pengamatan menjadi intipati penting untuk pemantapan seorang murid dan bakal guru dalam mata muridan ini.

Ekspresi Emosi Estetik Imaginasi Intuisi

Inventif Isme Persepsi Representatif

TOPIK 1 KONSEP DAN LATAR BELAKANG SENI DALAM PENDIDIKAN

27

Al-Hurwitz & Michael Day (2001), Children and their Art, Harcourt College Publishers, USA Anderson, W.M & Lawrence, J. E (1991), Intergrating music into the classroom, Belmont, California, Wadsworth Publishing Co. Bahagian Pendidikan Guru (2005) Seni dalam pendidikan untuk LPBS, Putrajaya. Fogarty, R (1991) How to intergrate the curricula, Illinois, IRI. Skylight Publishing Inc. Howard Gardner (1997), Multiple intellegences as a partner in school improvement , New York, USA: University of Illinois Press Isabel, R.T. & Raines, S.C. (2003), Creativity and the arts with young chidren, USA: Thomson Learning Inc. Pusat Perkembangan Kurikulum (2001) Pembelajaran secara konstruktivisme Kementerian Pendidikan Malaysia, Kuala Lumpur. Pusat Perkembangan Kurikulum (2001) Teori kecerdasan pelbagai, Kementerian Pendidikan Malaysia, Kuala Lumpur. Read, H (1977) Meaning of arts, Faber & Faber: London. Ltd.