Anda di halaman 1dari 12

No.

Kod :

EDU 3105

Angka Giliran : _______________________


BAHAGIAN A (20 markah) Jawab semua soalan dalam bahagian ini

1.

Takrifan yang sesuai bagi teknologi ialah

(A) (B) (C) (D)

ilmu pengetahuan saintifik peralatan yang digunakan cara menggunakan sesuatu peralatan kemahiran dan keupayaan menggunakan sesuatu peralatan tersebut sesuai dengan fungsinya

2.

Bagi seseorang guru, bidang teknologi pendidikan yang di pelajari memberi pengetahuan dan kemahiran kepadanya untuk

(A) (B)

memilih teknologi yang sesuai, terkini dan mudah digunakan ketika mengajar meningkatkan kemahiran mereka bentuk pengajaran yang sesuai dan praktikal dalam proses pengajaran dan pembelajaran mengintegrasikan penggunaan pelbagai perkakasan dan perisian yang canggih supaya proses pengajaran dan pembelajaran berkesan lebih memahami konsep, domain, pendekatan, teknik dan sistem dalam mengurus pengajaran dan media yang praktikal untuk sesuatu situasi pengajaran dan pembelajaran

(C)

(D)

3.

Menurut Dick dan Reiser (1989), Reka Bentuk Pengajaran adalah suatu proses sistematik agar pengajaran dapat dirancang dan dilaksana dengan cemerlang. Apakah perkara asas yang terakhir dalam proses pengajaran dan pembelajaran?

(A) (B) (C) (D)

Menilai Melaksana Membangun Mereka Bentuk

SULIT

No. Kod :
4.

EDU 3105

Angka Giliran : _______________________

Peranan manakah merupakan peranan media bergerak?

I. II. III. IV. V.

Memanipulasi masa dan ruang Menghasilkan imej yang realistik Menyampaikan informasi yang tersirat Memberi pengalaman konkrit kepada pelajar Membawa masuk peristiwa yang berlaku di luar bilik darjah

(A) (B) (C) (D)

I, II dan III sahaja I, III dan V sahaja I, II, IV dan V sahaja I, III, IV dan V sahaja

5.

Antara berikut yang manakah merupakan kelebihan media yang dapat mengatasi batasan ruang?

(A) (B)

Pembelajaran kendiri mengikut kemampuan dan keselesaan pelajar Interaksi dan kefahaman tentang realiti ditingkatkan dengan variasi penggunaan media Kejadian yang berlaku pada masa lalu ditampilkan dalam bentuk filem, foto mahupun secara lisan Menggunakan perisian pembelajaran berulang kali untuk memberikan rangsangan pengalaman dan persepsi yang sama

(C)

(D)

SULIT

No. Kod :
6.

EDU 3105

Angka Giliran : _______________________

Model ASSURE merupakan garis panduan bagi guru merancang persediaan mengajar. Pilih susunan langkah yang tepat berdasarkan Model ASSURE.

(A)

nyatakan ciri umum pelajar, nyatakan objektif pembelajaran, pemilihan media, penggunaan media, penglibatan pelajar, penilaian semula perancangan nyatakan ciri umum pelajar, nyatakan objektif pembelajaran, pemilihan media, penggunaan media, penglibatan pelajar, penilaian semula perancangan nyatakan objektif pembelajaran, pemilihan media, penggunaan media, penglibatan pelajar, penilaian semula perancangan, nyatakan ciri umum pelajar nyatakan objektif pembelajaran, pemilihan media, nyatakan ciri umum pelajar, penglibatan pelajar, penilaian semula perancangan, penggunaan media

(B)

(C)

(D)

7.

Elemen-elemen grafik digunakan untuk membentuk komposisi visual. Antara elemen grafik yang digunakan termasuklah

I. II. III. IV. V.

lajur garis ruang bentuk permukaan

(A) (B) (C) (D)

I,II dan III sahaja II, III, dan IV sahaja I, III, IV dan V sahaja II, III, IV dan V sahaja

8.

Salah satu prinsip reka bentuk grafik adalah prinsip penegasan (dominan). Berikut ialah pelbagai cara untuk mencapai prinsip penegasan kecuali menggunakan

(A) (B) (C) (D)

bentuk yang kontras saiz yang lebih besar warna kontras seperti warna latar yang terang anak panah atau garisan yang menuju ke arah suatu item

SULIT

No. Kod :

EDU 3105

Angka Giliran : _______________________

9.

Bahan realia seperti tumbuhan dan haiwan boleh disediakan dengan mudah oleh guru. Apakah kesan penggunaan bahan-bahan realia ini terhadap perkembangan pembelajaran pelajar?

(A) (B) (C) (D)

Dapat membina asas pengalaman yang konkrit Mengurangkan perasaan takut dan rasa rendah diri Memudahkan memahami konsep-konsep yang abstrak Membina interaksi sosial dengan lebih berkesan dalam kalangan pelajar

x ( Rajah I ) 10. Tanda X dalam Gambar rajah I di atas, merujuk kepada kadar

(A) (B) (C) (D)

kelajuan cahaya cahaya yang diperlukan sensitif media pada cahaya bukaan cahaya yang diperlukan

SULIT

No. Kod :
11.

EDU 3105

Angka Giliran : _______________________

Bagaimanakah kita boleh mendapatkan imej yang jelas, mendekatkan atau menjauhkan sesuatu objek pada kamera?

(A) (B) (C) (D)

Memegang kamera dengan teguh Melalui kaedah memfokuskan kamera Mengarahkan kamera dengan subjek melalui penilik pandang (view finder) Mengawal panjang masa kemasukan cahaya ke dalam kamera dengan pengatup (shutter)

12.

Semasa menggunakan OHP, suis perlu ditutup pada waktu-waktu tertentu untuk I II III IV V menukar transparensi lain. mengelak kesan keystone. menjimatkan masa persembahan. melanjutkan usia mentol projektor OHP. mengalihkan perhatian pelajar kepada guru.

(A) (B) (C) (D)

I, II dan III sahaja I, IV dan V sahaja I, II, III dan IV sahaja II, III, IV dan V sahaja

13.

Yang manakah teknik penyediaan transparensi yang paling sesuai untuk pengajaran carta aliran?

(A) (B) (C) (D)

Berjalur Bertindih Tulis terus Bertingkap

SULIT

No. Kod :
14.

EDU 3105

Angka Giliran : _______________________

Rakaman audio boleh disimpan dalam pelbagai format mengikut fungsi dan kesesuaiannya. Salah satu format audio yang dimaksudkan ialah

(A) (B) (C) (D)

*.avi *.exe *.mid *.wmv

15.

Apabila anda menunjukkan ketinggian sesebuah bangunan, pergerakan kamera yang sesuai digunakan untuk merakamkan video ialah

(A) (B) (C) (D)

dolly truck tilting panning

16.

Perisian pemprosesan perkataan dan hamparan elektronik boleh digabungjalinkan penggunaannya melalui penyediaan

(A) (B) (C) (D)

sijil e-mail brosur dokumen

17.

Antara berikut manakah merupakan perisian alat pengarangan multimedia

(A) (B) (C) (D)

Authorware Dreamweaver Adobe Photoshop Microsoft Publisher

SULIT

No. Kod :
18.

EDU 3105

Angka Giliran : _______________________

Apakah fungsi utama perisian hamparan elektronik?

(A) (B) (C) (D)

Perisian utama dalam membuat persembahan elektronik Membuat pengiraan matematik berdasarkan formula dan fungsi Menyusun dan mengisih data serta menghimpunkan di pangkalan data Membuat cantuman mel dan mengedarkan kepada populasi yang ramai

19.

En Hamzah telah diberi Hak Eksklusif terhadap lukisannya bertajuk Mentari di hujung senja sehingga 2 Februari 2012 berdasarkan kepada Akta Hak Cipta 1987. Apabila tempoh hak cipta yang diberikan tamat maka

(A) (B) (C) (D)

karya tidak boleh diterbitkan lagi royalti perlu dibayar kepada pencipta karya pencipta karya perlu melanjutkan tempoh hak cipta orang lain boleh mengambil, cetak dan jual karya tanpa perlu minta izin

20.

Kerahsiaan data dan maklumat boleh dipelihara dengan cara

(A) (B) (C) (D)

menawarkan hak capaian kepada semua ahli organisasi menyediakan maklumat produk terbaru kepada semua ahli organisasi mempraktikkan penggunaan kata laluan untuk sistem-sistem dalam organisasi memberi tanggungjawab mengumpul, mengkaji, menganalisis dan membuat penilaian kepada sesiapa yang berminat

SULIT

No. Kod :

EDU 3105

Angka Giliran : _______________________


AHAGIAN B (40 markah) Jawab semua soalan dalam bahagian ini

1.

(a)

Nyatakan dua jenis media dan berikan contoh bagi setiap jenis media yang dinyatakan. (i) ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ (ii) ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ [4 markah]

(b)

Senaraikan tiga fungsi media dalam pengajaran dan pembelajaran berserta contoh yang sesuai. (i) ___________________________________________________ ___________________________________________________ (ii) ___________________________________________________ ___________________________________________________ (iii) ___________________________________________________ ___________________________________________________ [6 markah]

SULIT

No. Kod :

EDU 3105

Angka Giliran : _______________________

Rajah II 2. (a) . Berdasarkan gambar di atas, pada asasnya semua kamera mempunyai empat komponen utama. Namakan tiga daripada empat komponen tersebut dan nyatakan fungsinya. (i) ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ (ii) ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ (iii) ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ [6 markah] (b) Bagaimanakah seseorang jurukamera mengawal kemasukan cahaya yang akan menuju ke filem dalam kameranya? (i) ___________________________________________________ ___________________________________________________ (ii) ___________________________________________________ ___________________________________________________ (iii) ___________________________________________________ ___________________________________________________ [4 markah]

SULIT

No. Kod :
3. (a)

EDU 3105

Angka Giliran : _______________________

Peralatan dan aspek teknikal adalah penting bagi menghasilkan rakaman video perbualan yang jelas dan menarik. Senaraikan dua contoh peralatan dan aspek-aspek teknikal tersebut. Peralatan (i) ___________________________________________________ ___________________________________________________ (ii) ___________________________________________________ ___________________________________________________ [2 markah]

Aspek-aspek teknikal (i) ___________________________________________________ ___________________________________________________ (ii) ___________________________________________________ ___________________________________________________ [2 markah]

(b)

Semasa membangunkan projek multimedia menggunakan movie maker atau manamana perisian suntingan video (video editing software), apakah elemen-elemen yang perlu anda masukkan untuk menjadikan sesuatu video itu menarik? (i) ___________________________________________________ ___________________________________________________ (ii) ___________________________________________________ ___________________________________________________ (iii) ___________________________________________________ ___________________________________________________

[ 6 markah ]

10

SULIT

No. Kod :
4. (a)

EDU 3105

Angka Giliran : _______________________

Hak Cipta Terpelihara adalah hak eksklusif atau Pemegang Hak Cipta untuk mengatur penggunaan hasil penuangan gagasan atau informasi tertentu. Hak cipta berlaku pada pelbagai jenis karya seni atau karya cipta atau ciptaan.

Berdasarkan kenyataan di atas, berikan empat tujuan Hak Cipta Terpelihara. (i) ___________________________________________________ ___________________________________________________ (ii) ___________________________________________________ ___________________________________________________ (iii) ___________________________________________________ ___________________________________________________ (iv) ___________________________________________________ ___________________________________________________ [ 4 markah ]

4. (b)

Terangkan tiga faktor yang perlu untuk melindungi maklumat rahsia internet dan email.

(i)

___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________

(ii)

___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________

(iii)

___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ [ 6 markah ]

11

SULIT

No. Kod :

EDU 3105

Angka Giliran : ______________________

BAHAGIAN C (40 markah) Jawab mana-mana dua soalan. 1. (a) Pilih satu topik daripada mata pelajaran major anda dan jelaskan bagaimana MODEL ASSURE ini diaplikasikan dalam proses merancang dan menyampaikan pengajaran dan pembelajaran anda?

[ 10 markah ]

(b)

Huraikan lima kekuatan yang boleh anda perolehi dari aspek penggunaan media dalam bilik darjah berdasarkan model reka bentuk pengajaran yang anda pilih. [ 10 markah ]

2.

(a)

Jelaskan lima kelebihan perisian pemprosesan perkataan dalam pengajaran dan pembelajaran. [ 10 markah ]

(b)

Berdasarkan satu topik mata pelajaran opsyen anda, jelaskan langkah-langkah dalam membina persembahan multimedia interaktif pengajaran anda. [ 10 markah ]

3.

(a)

Anda dan rakan kumpulan di tugas untuk membangunkan satu projek penerbitan video clip untuk dijadikan bahan mengajar bagi satu mata pelajaran opsyen. Terangkan lima langkah utama yang perlu anda dan rakan ambil untuk melaksanakan tugasan ni. [ 10 markah ]

(b)

Huraikan lima kesan pengintegrasian teknologi maklumat dan Komunikasi dalam pengajaran dan pembelajaran. [ 10 markah ]

12

SULIT