Anda di halaman 1dari 19

SULIT 1449/2

1449/2
Matematik
Kertas 2
2005

1
2 jam
2

JABATAN PELAJARAN PERAK


______________________________________

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2005

MATEMATIK

Kertas 2 Set 1

Dua jam tiga puluh minit

JANGAN BUKA KERTAS INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Kertas soalan ini adalah dalam Bahasa Melayu.

2. Kertas soalan ini mengandungi dua bahagian. Bahagian A dan Bahagian B.


Jawab semua soalan dalam Bahagian A dan empat soalan dalam Bahagian B.

3. Jawapan hendaklah ditulis dengan jelas dalam ruang yang disediakan dalam
kertas soalan.

4. Tunjukkan langkah-langkah penting. Ini boleh membantu anda untuk mendapatkan


markah.

5. Sekiranya anda hendak menukar jawapan, batalkan dengan kemas jawapan yang
telah dibuat. Kemudian tuliskan jawapan yang baru.

6. Rajah yang mengiringi soalan tidak dilukis mengikut skala kecuali dinyatakan.

7. Markah yang diperuntukkan bagi setiap soalan dan ceraian soalan ditunjukkan
dalam kurungan.

Kertas soalan ini mengandungi 19 halaman bercetak.


[Lihat sebelah

1
Bahagian A
[ 52 markah ]
Jawab semua soalan dalam bahagian ini.

1. Gambar rajah Venn di ruang jawapan menunjukkan set A, set B dan set C.
Pada rajah di ruang jawapan, lorekkan

(a) set B ∩ C '

(b) set A ∩ B ∪ C '


[ 3 markah ]

Jawapan:

(a)

(b)

2
2.

RAJAH 1

Rajah 1 menunjukkan sebuah kon PQR dengan jejari tapak 7cm dan tinggi 12cm
dipotong pada ST. Kon kecil PST dikeluarkan dari bongkah itu. Jika diameter ST
ialah 7cm dan tinggi kon PST ialah 6cm.
22
Dengan menggunakan π = , hitungkan isipadu pepejal yang tinggal.
7
[4 markah]
Jawapan:

3
3.

RAJAH 2

Rajah 2 menunjukkan sebuah piramid dengan tapak PQRS berbentuk sisi empat
sama bersisi 12cm dan tinggi 8cm. V adalah puncak piramid tersebut. A,B,C dan D
masing-masing adalah titik tengah PQ, QR, RS dan PS.
Hitungkan sudut antara satah VQR dengan tapak PQRS
[4 markah]

Jawapan:

4
4. (a) Nyatakan sama ada berikut adalah pernyataan atau bukan pernyataan.

− (2 ) = 4
2

(b) Tuliskan dua implikasi daripada ayat berikut:

102 = 100 jika dan hanya jika log10 100 = 2

(c) Lengkapkan kesimpulan dalam hujah berikut:

Premis 1 : Semua nombor genap boleh dibahagi tepat dengan 2

Premis 2: q adalah nombor genap

Kesimpulan: .............................................................................................

[ 5 markah ]

Jawapan:

(a) ............................................................................................................................

(b) Implikasi 1:

...........................................................................................................................

Implikasi 2:

.............................................................................................................................

(c) Kesimpulan:

............................................................................................................................

5
5. Hitungkan nilai p dan q yang memuaskan persamaan linear serentak
berikut :

2
p+q =1
3
p − 3q = 6
[ 4 markah ]

Jawapan

6
6. Dalam Rajah 3 , OABC ialah sebuah segiempat selari dan O ialah asalan.

y
C (5, 10)

0 x

A ( 2, -4)
RAJAH 3

Carikan

(a) persamaan garis lurus AB,

(b) pintasan -y bagi garis lurus BC.


[5 markah]

Jawapan:

(a)

(b)

7
2k 2 + 8k
7. Selesaikan persamaan =3 [4 markah]
k +1

Jawapan:

8
 2 − 1  4 1
8 (a) Matriks songsang bagi   ialah n   .
6 4   p 2
Carikan nilai n dan nilai p.

(b) Dengan menggunakan kaedah matriks, hitungkan nilai x dan nilai y yang
memenuhi persamaan linear serentak berikut:
2x – y = 3
6x + 4y = -5
[6 markah]
Jawapan:
(a)

(b)

9
9 Rajah 4 menunjukkan dua lengkok bulatan PQ dan RM berpusat O. PONM dan OQR
ialah garis lurus.

RAJAH 4

OQN ialah segitiga sama sisi. OQ = 7 cm dan OR = 2 OQ.


22
Dengan menganggap π = , hitungkan
7
(a) luas rantau berlorek
(b) perimeter seluruh rajah.
[ 6 markah ]

Jawapan:
(a)

(b)

10
10. Jadual 1 menunjukkan bilangan bakul besar dan bakul kecil mengikut warna yang
terdapat di sebuah pasaraya. Kedua-dua jenis bakul disimpan di tempat yang
berasingan.

Jenis Bakul
Besar Kecil
Warna
Hijau 6 10
Merah 5 8
Kuning 1 4

JADUAL 1

Jika sebuah bakul besar dan sebuah bakul kecil dipilih secara rawak, hitungkan
kebarangkalian bahawa

(a) bakul besar berwarna kuning dan bakul kecil berwarna hijau dipilih.
(b) Kedua-dua bakul yang dipilih adalah sama warna.

[5 markah]

Jawapan:

(a)

(b)

11
11. Rajah 5 menunjukkan graf laju-masa bagi perjalanan zarah A dan zarah B

Laju (m/s)

P R
80

60

Q Masa (s)
O
4 5 8

RAJAH 5

Graf OPQ ialah graf laju-masa bagi perjalanan zarah A. Manakala OR ialah graf laju-masa
zarah B. Kedua-dua zarah bermula dari tempat yang sama dan bergerak pada arah yang
sama.
Hitungkan

(a) Kadar perubahan laju zarah A dalam tempoh 4 saat yang pertama
(b) Jarak yang dilalui oleh zarah B dalam tempoh 5 saat yang pertama
(c) Beza jarak yang dilalui oleh kedua-dua zarah dalam tempoh 5 saat
[ 6 markah ]

Jawapan:

(a)

(b)

(c)

12
Bahagian B

[ 48 markah ]

Jawab empat soalan daripada bahagian ini.

−5
12. (a) Jadual 2 menunjukkan nilai-nilai x dan y bagi persamaan y = .
2x

X -4 -2.5 -1 -0.5 -0.25 0.25 0.5 1 2 4


Y 0.63 k 2.5 5 10 -10 m -2.5 -1.25 -0.63

JADUAL 2

Hitung nilai k dan m.


[ 2 markah ]

(b) Dengan menggunakan skala 2 cm kepada 1 unit pada paksi-x dan 2 cm

−5
kepada 2 unit pada paksi-y, lukiskan graf y = .
2x
[ 5 markah ]

(c) Daripada graf anda, carikan

(i) nilai y apabila x = 3

(ii) nilai x apabila y = 2

[ 2 markah ]

(d) Lukiskan satu garis lurus yang sesuai pada graf anda untuk mencari satu nilai

−5
x yang positif yang memuaskan persamaan + x – 1 = 0 bagi -4 ≤ x ≤ 4.
2x
Nyatakan nilai x itu

[ 3 markah]

Jawapan:

(a) k = ....................................

m = .....................................

(c) (i) y = ...................................

(ii) x = ...................................

(d) x = ..........................................

13
13. Rajah 6 menunjukkan segitiga-segitiga ABC, JKL dan QST di lukis pada suatu
satah Cartesan.

y
S
6

4 Q T K
B
2

C
-2 0 A 2 4 6 8 x
J L
-2

RAJAH 6

(a) Penjelmaan P mewakili satu pantulan pada garis y = x.


Penjelmaan Q mewakili satu putaran melalui sudut 90 o lawan arah jam
pada pusat asalan.
Nyatakan koordinat imej bagi titik J di bawah penjelmaan berikut:
(i) P
(ii) PQ
(iii) QP
[ 5 markah ]

(b) Diberi segitiga JKL adalah imej bagi segitiga ABC di bawah satu penjelmaan V dan
segitiga ABC ialah imej bagi segitiga QST di bawah penjelmaan W.

(i) Huraikan selengkapnya penjelmaan V dan penjelmaan W

(ii) Diberi bahawa luas segitiga ABC mewakili suatu kawasan yang mempunyai luas
14 m2 , hitungkan luas, dalam m2, kawasan yang diwakili segitiga JKL.

[ 7 markah ]

14
Jawapan:

13 (a) (i) …………………………….

(ii) …………………………….

(iii) ……………………………

(b) (i) V : ………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

W : ……………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………..

(ii)

15
14. Data dalam rajah 7 menunjukkan tinggi,dalam cm bagi 40 pelajar di sebuah
sekolah.

141 153 158 167 168


149 160 153 147 154
163 148 160 143 166
165 163 152 158 161
146 159 150 165 159
151 160 163 143 154
146 148 155 164 152
156 171 169 160 157

RAJAH 7

(a) Nyatakan julat berdasarkan data di atas.


[1 markah]

(b) Berdasarkan data dalam rajah 7, lengkapkan jadual 3 pada ruang jawapan.

[4 markah]

(c) Dengan menggunakan jadual yang dibina dalam (b), hitungkan min anggaran
tinggi pelajar itu.
[3 markah]

(d) Dengan menggunakan skala 2 cm kepada 5 cm pada paksi-x dan 2 cm kepada


seorang pelajar pada paksi-y, binakan satu histogram yang mewakili data di atas.

[3 markah]

(e) Berdasarkan histogram di (d), nyatakan satu maklumat yang diperolehi.


[1 markah]

Jawapan :

(a) ………………………………………………………………………………………………..

(b)
Tinggi(cm) Kekerapan Titik tengah Sempadan atas
140-144
145-149
150-154
155-159
160-164
165-169
170-174

JADUAL 3

(c) …………………………………………………………………………………………………

(e) ………………………………………………………………………………………………….

16
15 (a) Rajah 8 (i) menunjukkan sebuah pepejal dengan tapaknya JKUVST terletak pada
satah mengufuk..Pepejal itu terdiri daripada sebuah kuboid dan sebuah prisma
yang tercantum pada satah LKSR. LXWR ialah satah condong dan KU = UV.

P 2 cm Q
W

N M
X 5 cm
2 cm
L T S V
J
6 cm

4 cm

J K U

RAJAH 8 (i)
A

Lukiskan dengan skala penuh, dongakan pepejal itu pada satah mencancang
yang selari dengan JKU sebagaimana dilihat dari A.

Jawapan:
15 (a)

17
(b) Sebuah pepejal berbentuk separuh silinder tegak dicantumkan kepada pepejal
dalam Rajah 8(i) pada satah tegak TSVWRP. Pepejal gabungan adalah seperti
ditunjukkan dalam Rajah 8(ii).

Y Z

P 2 cm Q 2 cm
W
R

N M
X 5 cm
D
2 cm
L T S
J V
6 cm

B
4 cm

J
K U

RAJAH 8(ii)

Lukiskan dengan skala penuh,


(i) pelan pepejal gabungan itu,
(ii) dongakan pepejal gabungan itu pada satah mencancang yang selari dengan
UV sebagaimana dilihat dari B

Jawapan:

15 (b) (i), (ii)

18
16. K(60o U, 70o B), L dan M ialah tiga titik di permukaan bumi. KL ialah diameter selarian
latitud 60o U. M terletak 4800 batu nautika ke selatan K.

(a) Nyatakan longitud bagi L.


[2 markah]

(b) Carikan latitud bagi M.


[4 markah]

(c) Hitungkan jarak, dalam batu nautika, dari K ke L diukur sepanjang selarian latitud.
[3 markah]

(d) Sebuah kapal terbang berlepas dari K menuju ke L mengikut jarak terpendek diukur
sepanjang permukaan bumi dan seterusnya arah ke selatan ke M.
Diberi purata laju keseluruhan penerbangan kapal terbang itu ialah 560 knot,
hitungkan jumlah masa penerbangan itu.
[3 markah]

Jawapan

(a)

(b)

(c)

(d)

SOALAN TAMAT

19