Anda di halaman 1dari 13

Learning To Score 2005

3756/1
SULIT
3756/1
Prinsip
Perakaunan
Kertas 1
Mei. – Okt.
2005
1 14 jam
JABATAN PELAJARAN PERAK

LEARNING TO SCORE 2005

SET 3

PRINSIP PERAKAUNAN

Kertas 1

Satu jam lima belas minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan.

2. Jawab semua soalan.

3. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan yang berhuruf A, B, C dan D.
Bagi tiap-tiap soalan, pilih satu jawapan sahaja. Tandakan semua jawapan anda
pada kertas jawapan yang disediakan.

4. Penggunaan kalkulator saintifik yang tidak boleh diprogramkan adalah dibenarkan.

Kertas soalan ini mengandungi 13 halaman bercetak dan 2 halaman tidak bercetak
[Lihat sebelah
3756/1 SULIT

Guru Sumber Prinsip Perakaunan JPN Perak halaman 2


Learning To Score 2005

Jawab semua soalan

1 Pernyataan di bawah berkaitan dengan satu konsep perakaunan.

Sewa dibayar perlu diselaraskan terlebih dahulu dengan sewa


belum bayar (terakru) untuk satu tempoh perakaunan sebelum
dipindahkan ke Akaun Untung Rugi

Nyatakan konsep perakaunan tersebut.


A Kos sejarah
B Pemadanan
C Tempoh perakaunan
D Wang sebagai ukuran

2 Maykom Berhad memperolehi modal melalui


A Pinjaman daripada bank perdagangan
B Pembiayaan daripada pemilik perniagaan
C Sumbangan daripada pekongsi dalam perniagaan
D Terbitan dan penawaran saham kepada orang awam

3 Pernyataan di bawah menunjukkan perbezaan antara milikan tunggal dan


perkongsian. Pilih pernyataan yang benar.

Milikan tunggal Perkongsian


A Liabiliti pemilik perniagaan terhad Liabiliti rakan kongsi tidak terhad
B Pengurusan dan pentadbiran Pengurusan dan pentadbiran
dilakukan sendiri oleh pemilik dilakukan oleh Lembaga
perniagaan Pengarah perkongsian
C Keuntungan perniagaan Keuntungan perniagaan
dikenakan cukai pendapatan dikenakan cukai pendapatan
perkongsian
D Perjanjian antara pemilik Perjanjian perkongsian antara
perniagaan dengan pendaftar pekongsi disediakan sebelum
perniagaan tidak perlu semasa perkongsian ditubuhkan
perniagaan ditubuhkan

Guru Sumber Prinsip Perakaunan JPN Perak halaman 3


Learning To Score 2005

4 Data 1 menunjukkan aset dan liabiliti Perniagaan Cahaya pada 1 April 2004.

RM
Kenderaan 14 000
Perabot 4 800
Stok 33 900
Bank X
Tunai 1 200
Penghutang 10 640
Pemiutang 8 320
Modal 75 000

DATA 1
Hitungkan nilai X.
A RM10 460
B RM11 660
C RM18 780
D RM23 420

5 Urus niaga di bawah diambil daripada buku sebuah perniagaan.

Terima pinjaman RM50 000 dari Syarikat


Kewangan ABC Berhad

Apakah kesan urus niaga ini ke atas aset dan liabiliti?

Aset Liabiliti
A Bertambah RM50 000 Bertambah RM50 000
B Bertambah RM50 000 Berkurang RM50 000
C Berkurang RM50 000 Bertambah RM50 000
D Berkurang RM50 000 Berkurang RM50 000

6 Antara butir-butir berikut, yang manakah dikelaskan sebagai liabiliti?


I Kenderaan, Tunai
II Gaji terakru, Overdraf bank
III Pemiutang, Sewa diterima terdahulu
IV Penghutang, Hasil sewa belum diterima

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

Guru Sumber Prinsip Perakaunan JPN Perak halaman 4


Learning To Score 2005

7 Maklumat di bawah adalah Buku Catatan Pertama seorang peniaga.

Jurnal Jualan
Tarikh Butir No. Invois Jumlah (RM)
Jun 5 Kedai Ali A 250 10 000
30 Ak Jualan (Kt) 10 000

Pilih catatan dalam lejar yang betul untuk merekod maklumat daripada Buku Catatan
Pertama itu.
A Akaun Jualan
RM RM
Pelbagai penghutang 10 000

Kedai Ali
RM RM
Jualan 10 000

B Akaun Jualan
RM RM
Pelbagai penghutang 10 000

Kedai Ali
RM RM
Jualan 10 000

C Akaun Jualan
RM RM
Pelbagai penghutang 10 000

Kedai Ali
RM RM
Jualan 10 000

D Akaun Jualan
RM RM
Pelbagai penghutang 10 000

Kedai Ali
RM RM
Jualan 10 000

Guru Sumber Prinsip Perakaunan JPN Perak halaman 5


Learning To Score 2005

8 Antara butir-butir berikut, yang manakah tidak terdapat pada sesuatu invois yang
dikeluarkan?
A K & K di K
B Syarat bayaran
C Angkutan dibayar
D Faedah yang dikenakan

9 Maklumat di bawah berkaitan dengan dokumen X.

• Ia dianggap sebagai invois tambahan


• Ia dikeluarkan apabila pembeli terkurang caj
• Ia dihantar oleh penjual kepada pembekal

Nyatakan dokumen X itu.


A Penyata Akaun
B Nota Kredit
C Nota Debit
D Resit

10 Pada 1 Mac 2005, juruwang Syarikat Muhibah telah memberi juruwang runcitnya
RM150 bagi perbelanjaan runcit untuk bulan tersebut. Sepanjang bulan Mac,
juruwang runcit telah menggaunakan sejumlah RM85 bagi perbelanjaan runcit.

Mengikut system panjar, berapakah jumlah wang yang akan diganti semula bagi
menampung perbelanjaan runcit ini?
A RM65
B RM85
C RM150
D RM235

11 Maklumat berikut ialah urusniaga Perniagaan Mesra pada bulan Mac 2004.

Mac 4 Beli barang pada harga senarai RM5 200


daripada Syarikat Sam, kurang diskaun niaga
20%.
Mac 6 Pulangkan barang rosak yang dibeli pada 4
Mac. Harga senarai RM100.
Mac 12 Bayar cek untuk penjelasan penuh hutang,
kurang diskaun tunai 10%.

Hitungkan jumlah dibayar kepada Syarikat Sam pada 12 Mac 2004.


A RM3 654
B RM3 672
C RM3 744
D RM4 080

Guru Sumber Prinsip Perakaunan JPN Perak halaman 6


Learning To Score 2005

12 Antara akaun berikut, yang manakah merupakan akaun nominal?


I Akaun Sewa
II Akaun Jualan
III Akaun Belian
IV Akaun Ambilan

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

13 Butir diskaun diberi dalam Akaun Kawalan Penghutang diperoleh daripada


A Buku Tunai Runcit
B Jurnal Jualan
C Jurnal Am
D Buku Tunai

14 Data 2 diperolehi daripada buku seorang peruncit.

RM
Baki awal pemiutang 1 250
Belian kredit 15 470
Pulangan keluar 560
Diskaun diterima 650
Baki akhir pemiutang 1 150

DATA 2

Hitungkan jumlah bayaran kepada pemiutang.


A RM14 220
B RM14 320
C RM14 360
D RM15 430

15 Berikut merupakan petikan Imbangan Duga sebuah perniagaan.

Imbangan Duga pada 31 Disember 2004


Debit Kredit
RM RM
Diskaun 280
Bank 1 500

Antara berikut, manakah benar mengenai Imbangan Duga di atas?


A Diskaun diterima RM280, Overdraf bank RM1500
B Diskaun diterima RM280, Tunai di bank RM1 500
C Diskaun diberi RM280, Tunai di bank RM1 500
D Diskaun diberi RM280, Overdraf bank RM1 500

Guru Sumber Prinsip Perakaunan JPN Perak halaman 7


Learning To Score 2005

16 Barang yang dipulangkan RM148 oleh penghutang Kedai Azizi telah direkodkan
sebagai RM168 dalam kedua-dua akaun.
Bagaimanakah kesilapan ini diperbetulkan dalam Jurnal Am?

RM RM
A (Dt) Pulangan jualan 20
(Kt) Kedai Azizi 20
B (Dt) Kedai Azizi 20
(Kt) Pulangan jualan 20
C (Dt) Pulangan belian 20
(Kt) Kedai Azizi 20
D (Dt) Kedai Azizi 20
(Kt) Pulangan belian 20

17 Data 3 diambil daripada buku Perniagaan Francis pada 31 Disember 2004.

RM
Untung kasar 27 650
Sewa diterima 4 500
Insurans 960
Kenderaan 12 000
Kadar bayaran 5 320
Faedah atas pinjaman 500

DATA 3

Hitungkan untung bersih Perniagaan Francis bagi tahun berakhir 31 Disember 2004.
A RM16 370
B RM19 290
C RM25 370
D RM27 290

18 Sebuah jentera mempunyai nilai buku sebanyak RM 45 000. Peruntukan susutnilai


atas jentera tersebut ialah 10 % setahun mengikut kaedah baki berkurangan.

Hitungkan nilai buku jentera tersebut selepas 2 tahun.

A RM31 500
B RM36 000
C RM36 450
D RM40 500

Guru Sumber Prinsip Perakaunan JPN Perak halaman 8


Learning To Score 2005

19 Maklumat dibawah berkaitan dengan sebuah jentera.

Kos jentera RM 78 000


Peruntukan susutnilai RM 18 450

Maklumat tambahan:
Jentera tersebut telah dijual dengan harga RM 55 000.

Hitungkan untung atau rugi atas pelupusan tersebut.


A Rugi RM4 550
B Rugi RM23 000
C Untung RM4 550
D Untung RM36 550

20 Maklumat di bawah menunjukkan Akaun Untung Rugi bagi Perniagaan Maniam.

Akaun Untung Rugi bagi tahun berakhir 31 Mei 2004


RM RM
Alatan pejabat 4 200 Untung kasar 25 300
Gaji 5 000 Komisyen jualan 650
Insurans 1 200
Hutang lapuk pulih 240
Sewa 4 800
Untung bersih 10 510
25 950 25 950

Untung bersih perniagaan Maniam tidak tepat. Hitungkan untung bersih sebenar.
A RM13 890
B RM14 540
C RM14 950
D RM15 190

21 Pada 1 Mac 2004, Syarikat Deheart Enterprise telah menyewakan separuh daripada
bangunannya kepada Kedai Azrul dengan sewa tahunan RM4 800. Sehingga 31
Disember 2004, syarikat telah menerima RM3 200 sebagai pendapatan dari aktiviti
penyewaan tersebut. Tempoh perakaunan bagi Syarikat Deheart Enterprise berakhir
pada 31 Disember 2004.
Hitungkan hasil sewa terakru pada akhir tahun 2004.
A RM400
B RM800
C RM3 200
D RM4 800

22 Pada 31 Disember 2004, Perniagaan Sejati melupuskan sebuah mesin.


Nyatakan akaun-akaun yang perlu disediakan bagi tujuan pelupusan tersebut.
I Akaun Bank
II Akaun Mesin
III Akaun Pelupusan Mesin
IV Akaun Belanja Membaiki Mesin

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

Guru Sumber Prinsip Perakaunan JPN Perak halaman 9


Learning To Score 2005

23 Catatan bergu untuk merekod penerimaan cek daripada penghutang yang mana
hutangnya telah dihapuskan sebagai hutang lapuk ialah

Debit Kredit
A Akaun Hutang Lapuk Terpulih Akaun Bank
B Akaun Hutang Lapuk Akaun Bank
C Akaun Bank Akaun Hutang Lapuk
D Akaun Bank Akaun Hutang Lapuk Terpulih

24 Antara berikut, yang manakah yang menyebabkan baki di Penyata Bank kurang
daripada baki di Buku Tunai?
A Bayaran melalui perintah sedia ada
B Dividen diterima dari bank
C Cek belum dikemukakan
D Pindahan kredit

25 Cek RM445 yang dibayar kepada pembekal tersilap rekod dalam Buku Tunai
sebagai RM454. Cek tersebut telah ditunaikan oleh pembekal.
Bagaimanakah kesilapan ini direkodkan apabila Buku Tunai dikemaskinikan?
A Debit RM9
B Kredit RM9
C Debit RM445
D Kredit RM445

26 Semasa proses pembubaran perkongsian, terdapat aset bukan semasa diambilalih


oleh pekongsi.

Catatan bergu yang tepat untuk merekodkanurus niaga di atas ialah

Debit Kredit
A Akaun Bank Akaun Realisasi
B Akaun Bank Akaun Modal Pekongsi
C Akaun Realisasi Akaun Modal Pekongsi
D Akaun Modal Pekongsi Akaun Realisasi

27 Pada 31 Disember 2004, Akaun Semasa Pekongsi Mikail berbaki debit RM1 500.
Ini menunjukkan
A Pekongsi Mikail memperolehi untung perkongsian sebanyak RM1 500.
B Pekongsi Mikail berhutang kepada perkongsian sebanyak RM1 500.
C Pekongsi Mikail mengalami kurangan modal sebanyak RM1 500.
D Pekongsi Mikail menambahkan modal sebanyak RM1 500.

Guru Sumber Prinsip Perakaunan JPN Perak halaman 10


Learning To Score 2005

28 Maklumat di bawah diperolehi daripada buku Perkongsian AMB


pada 31 Disember 2004.

Ambilan pekongsi:
1 April 1 Julai
Amir RM800 -
Abu RM1 400 RM600

Maklumat tambahan:
(i) Tahun kewangan berakhir pada 31 Disember 2004.
(ii) Faedah atas ambilan dikenakan 10% setahun.
Hitungkan faedah atas ambilan pekongsi Amir dan Abu.

Amir Abu
A RM40 RM100
B RM60 RM135
C RM80 RM200
D RM140 RM140

29 Antara berikut, yang manakah butiran yang tidak dinyatakan dalam Ikatan
Perkongsian?
A Nama pekongsi dan nama firma
B Nisbah untung atau rugi setiap pekongsi
C Kuasa dan tanggungjawab setiap pekongsi
D Jumlah modal yang disumbangkan oleh setiap pekongsi

30 Pernyataan yang manakah dapat menerangkan maksud modal dibenarkan?


A Modal yang dibayar penuh semasa permohonan
B Modal yang diterbitkan pada harga pasaran
C Modal yang terhad kepada tunai dilaburkan.
D Modal maksimum yang boleh diterbitkan.

31 Pada 1 Januari, Syarikat Prima Berhad mempunyai modal diterbitkan dan berbayar
seperti berikut:
500 000 8% saham keutamaan RM2 setiap unit
1 000 000 saham biasa RM1 setiap unit.

Pada 6 Januari 2004, Lembaga Pengarah mengumumkan pembayaran dividen


interim berikut:
3% dividen atas saham keutamaan
6% dividen atas saham biasa

Tempoh perakaunan syarikat berakhir pada 31 Disember 2004

Hitungkan jumlah dividen interim yang dibayar.


A RM85 000
B RM90 000
C RM110 000
D RM140 000

Guru Sumber Prinsip Perakaunan JPN Perak halaman 11


Learning To Score 2005

32 Data 4 dipetik daripada buku-buku akaun Kelab Remaja Sinar Bakti.

RM
Yuran tertunggak pada 1 Januari 2004 80
Yuran terdahulu pada 31 Disember 2004 140
Yuran tertunggak pada 31 Disember 2004 100
Yuran diterima sepanjang tahun 2 800

DATA 4

Hitungkan pendapatan yuran bagi tahun 2004.


A RM2 290
B RM2 640
C RM2 680
D RM2 840

33 Kutipan bersih daripada pesta ria untuk membina gelanggang badminton sesebuah
kelab dapat
A menambahkan lebihan pendapatan
B mengurangkan lebihan pendapatan
C menambahkan dana terkumpul
D mengurangkan dana terkumpul

34 Antara butir-butir berikut, yang manakah ditunjukkan dalam Kunci Kira-Kira sebuah
Kelab?
I Honorarium
II Dana terkumpul
III Hadiah dan piala
IV Yuran ahli tertunggak

A I dan II
B I dan III
C II dan IV
D III dan IV

35 Peruncit Ali memulakan perniagaannya pada 1 Januari 2004 dengan tunai di bank
RM25 000. Kedudukan aset dan liabiliti pada 31 Disember 2004 perniagaan adalah
seperti berikut.

RM
Aset semasa 54 000
Liabiliti semasa 18 200

Maklumat tambahan:
Pada tahun itu pemilik mengambil barang niaga bernilai RM650.

Hitungkan untung atau rugi Kedai Runcit Ali pada tahun 2004.
A Untung RM11 450
B Untung RM29 000
C Rugi RM18 850
D Rugi RM35 800

Guru Sumber Prinsip Perakaunan JPN Perak halaman 12


Learning To Score 2005

36 Data 5 berkaitan dengan kos bagi pengeluaran 5 000 unit produk Mykit.

RM
Kos tetap 60 000
Kos bahan mentah 25 000
Buruh langsung 12 000

DATA 5

Hitungkan Titik Pulang Modal bagi pengeluaran produk itu jika harga jualan
produk Mykit ialah RM8 seunit.
A 12 000 unit
B 20 000 unit
C 25 000 unit
D 100 000 unit

37 Data 6 diperolehi daripada sebuah kilang pasu pada 31 Disember 2004.

RM
Kos bahan mentah digunakan 54 200
Kos overhed 34 210
Buruh langsung 10 260
Jualan pasu 245 900
Kerja dalam proses awal 12 750
Kerja dalam proses akhir 10 140

DATA 6

Hitungkan kos pengeluaran pasu.


A RM96 060
B RM101 280
C RM108 810
D RM144 620

38 Seorang peniaga yang tidak menyimpan rekod dengan lengkap, analisis ke atas
Buku Tunainya boleh memberi maklumat
I hutang lapuk
II diskaun diberi
III gaji yang dibayar
IV peruntukan hutang ragu

A I dan II
B I dan IIV
C II dan III
D III dan IV

Guru Sumber Prinsip Perakaunan JPN Perak halaman 13


Learning To Score 2005

39 Antara berikut, yang manakah dapat digunakan untuk mengukur kemampuan


sesebuah perniagaan membayar hutang jangka pendek?
A Tokokan
B Nisbah semasa
C Kadar pusing ganti stok
D Pulangan atas modal

40 Data 7 diambil daripada buku akaun Encik Haris bagi tahun berakhir
31 Disember 2004.

RM
Untung kasar 7 600
Belanja operasi 1 500
Modal awal 28 000
Margin untung kasar 20%

DATA 7

Hitungkan jualan pada tahun itu.


A RM30 500
B RM31 020
C RM36 500
D RM38 000

KERTAS SOALAN TAMAT

Guru Sumber Prinsip Perakaunan JPN Perak halaman 14