Anda di halaman 1dari 1

SLkCLAn SL8AGAI AGLN SCSIALISASI

Sekolah adalah agen soslallsasl yang pallng berpengaruh dalam membenLuk personallLl lndlvldu
darl segl kemahlran lnsanlahnya Malah sekolah [uga memalnkan peranan yang penLlng dalam
mencorakkan masa depan pela[arpela[arnya lnLeraksl yang berlaku dl sekolah banyak mempenganruhl
kognlLlf pela[ar dan slsLem penaakulan pela[ar ka[lan dan pengalaman sendlrl mendapaLl leblh darl
separuh masa pela[ar dlhablskan dl sekolah LeruLamanya pela[ar yang Llnggal dl asrama ul mana mereka
dldldlk unLuk solaL ber[emaah dan makan menglkuL masa yang dlLeLapkan 1erdapaL [uga akLlvlLl rladah
yang wa[lb bagl pela[arpela[ar asrama dl mana membanLu mendlslpllnkan mereka dan [uga sebagal
penyedlaan unLuk mereka menghadapl harlharl muka mlsalnya dl alam peker[aan 8erdasarkan
pengalaman saya sendlrl yang menglnap dl asrama saya dapaL merasakan seluruh perlbadl saya
dlbenLuk keLlka saya bersekolah Memandangknan saya sudah kehllangan lbu se[ak berumur 6 Lahun
sekolah cukup memberlkan peranan yang penLlng dalam mendldlk saya Seklranya sekolah Lanpa
asrama sekallpun cukup memberlkan lmpak yang besar pada dlrl lndlvldu yang bergelar pela[ar keLlka
berada dl bangku sekolah apa yang dlsuruh oleh guru seolaholah beglLu penLlng sehlngga mengabalkan
naslhaL lbu bapa yang [uga seorang guru pada masa lLu ConLoh"ayah clkgu suruh bell kaler
(warna)"kaLa saya Ayah yang [ugak slbuk hendak ke ker[a pada pagl yang agak lewaL lLu"ala kakak
peLang nanLl la klLa bell Lakpe clkgu Lak marah ayah dah lewaL nl" Memandangkan clkgu beglLu
penLlng dl maLa seorang murld pada masa lLu" 1ak boleh ayah clkgu suruh bell kaler [uga nanLl clkgu
marah orang laln semua bawa nanLl macam mana" Apablla dlkenangkan perlsLlwa lnlsaya dapaL
slmpulkan menggunakan akal yang leblh maLang bahawa lnLeraksl anLara guru dan pela[ar member
lmpak yang besar dalam hldup seorang pela[ar ul maLa pela[ar guru adalah seorang model semua yang
dlpakal oleh seorang guru keLlka menga[ar men[adl perhaLlan dan kadangkadang lkuLan para pela[ar
Cleh sebab lLulah guru Lldak dlbenarkan menyalahl eLlka berpakalan !lka pela[ar Lldak men[adlkan guru
sebagal lkuLan mereka akan menglkuL cara kawankawan yang mereka rasa canLlk dlpandang samaada
darl segl perlbadl cara berpakalan mahupun cara berlnLeraksl engalaman saya sendlrl keLlka mellhaL
kawan yang canLlk semasa sekolah rendah dahulu saya Leru[a unLuk mellhaL cara lndlvldu LersebuL
ber[alan makan beruLur kaLa dan semua berkalLan dengan lndlvldu LerbablL keLlka sekolah klLa maslh
mencarl ldenLlLl dlrl oleh lLu segala perlakuan LersebuL akan men[adl lkuLan Seklranya perlakuan balk
yang dllkuL Lldak men[adl masalh Lapl seklranya pelakuan songsang dah menyalahl undangundang
maka lnllah penyumbang uLama masalh soclal dl Malaysla ul slnl [elas klLa llhaL bahawa sekolah adalh
agen soslallsasl yang sangaL penLlng kepada pela[ar

Anda mungkin juga menyukai