Anda di halaman 1dari 2

Maksudnya:

Daripada Abu Sa’id aI-Khudri r.a. beliau berkata “Aku mendengar


Rasulullah s. a. w bersabda Sesiapa di kalangan kamu yang melihat
kemun gka ran, maka hendaklah Ia mengubahnya dengan tangan
(kekuasaannya), sekiranya tidak mampu maka hendaklah mengubahnya
dengan Iidah, sekiranya tidak mampu juga, maka hendaklah ía mengubah
den gan hat dan men gubah den gan hati adalah selemah-Iemah iman”
(Riwayat Muslim)
Huraian
Kemungkaran ialah setiap perbuatan yang
diharamkan oleh syari’at Islam Sabda Rasulullah s.a.w:
samada kesalahan terhadap Allah atau
kepada manusia dan alam Maksudnya:
sekitar. Oleh itu umat Islam walib mencegah “Kamu semua adalah pen gembala
kemungkaran yang berlaku (pemimpin), dan setiap orang daripada kamu
dalam masyarakat. bertanggungjawab terhadap temakannya
Perkara mUngkar memang banyak berlaku (rakyatnya).”
dalam masyarakat manusia, (Muttafaqun ‘A lath )
lebih-Iebih lagi pada zaman moden mi.
Perbuatan samun, merompak dan Mengubah Dengan Lidah
membunuh semakin menjadi-jadi. Kes-kes Bermaksud sekiranya seseorang itu tidak
rogol, rasuah, menghisap dadah mampu mengubah dengan kuasanya maka
dan sebagainya banyak terpapar dalam hendaklah Ia mengubah dengan
akhbar setiap masa. Keadaan percakapannya atau lisan, laitu dengan
seumpama ml tidak seharusnya dibiarkan menegur, memberi nasihat dan bimbingan
berleluasa. yang balk. Sekiranya perlu boleh memarahi
Kita harus sama-sama menjauhi tetapi dengan cara yang paling baik.
kemungkaran kerana kemungkaran
kemungkaran itu bukan sahaja mencabul Mengubah dengan Hati
hukum-hukum Allah, malah boleh Bermaksud sekiranya tidak mampu
menghancurkan sesebuah masyarakat dan mengubah dengan lisan, maka hendaklah
negara. Rasulullah s.a.w. telah memberi mengubah dengan hati, iaitu dengan cara
panduan yang jelas tentang cara membenci kemungkaran tersebut dan
melaksanakan tanggungjawab mencegah menjauhkan din dan tempat kemungkaran
kemungkaran itu.
laitu:
Pengajaran
Mengubah Dengan Tangan
Bermaksud mengubah dengan kuasa yang 1. Mencegah kemungkaran adalah
ada pada seseorang mengikut kemampuan kewajipan setiap individu muslim.
dan bidang kuasa masing-masing. Sebagai 2. Individu yang berilmu dan
contoh: berkemahiran memberi nasihat dan
1. Bapa bertanggungjawab terhadap bimbingan wajib mencegah
anaknya. kemungkaran.
2. Guru bertanggungjawab terhadap 3. Membenci kemungkaran dengan hati
murid- muridnya. adalah selemah-lemah iman.
3. Ketua kelas bertanggungjawab 4. Mencegah kemungkaran faktor utama
terhadap rakan-rakan di kelasnya. untuk mengekalkan tamadun yang
4. Pemimpin bertanggungjawab berasaskan iman.
terhadap rakyatnya. 5. Membiarkan kejahatan berleluasa
dalam masyarakat adalah satu dosa

Modul Pelaksanaan Usrah Fil-Halaqah : 1 Hadith


Biro ICT BADAR SMKASik 2008
kepada seluruh anggota masyarakat
yang berkenaan.

Modul Pelaksanaan Usrah Fil-Halaqah : 1 Hadith


Biro ICT BADAR SMKASik 2008