Anda di halaman 1dari 12

Bab 10: Guru sebagai satu profesion

10.1 Konsep Profesional dan Bukan Profesional Sesuatu pekerjaan yang khusus dan dilaksanakan oleh orang yang mempunyai kelulusan dan latihan ikhtisas yang cukup bermutu Bermoral tinggi, mempunyai autonomi bertugas serta mematuhi semua kod etika yang ditentukan oleh organisasinya. Sikap jujur, dedikasi dan bertanggungjawad serta mengutamakan mutu dan disiplin kerja Pekerjaan yang membawa bersama tanggungjawab, integriti dan akauntabiliti terhadap masyarakat. Lakuakan kerja dengan penuh keyakinan dan kehormatan untuk menjaga imej guru Memberi faedah kepada masyarakat dan kemakmuran Negara Faktor-faktor yang menentukan guru sebagai suatu profesion: 1. terdapat kesinambungan pendidikan untuk guru-guru 2. ilmu bersifat autonomi dan dikembangkan 3. memberi layanan tanpa membuat perbezaan kepada mana-mana individu 4. pekerjaan penting dalam Negara 5. sebagai pakar

10.2

Kod Etika profesion Perguruan Malaysia Kod etika- nilai nilai asas yang perlu ditaati oleh semua insane profesion yang menjalankan pekerjaan tersebut. Tujuan- mengekalkan integriti moral sesuatu profesion Aturan-aturan yang dipersetujui bersama oleh ahli-ahli daripada profesion keguruan yang disarankan olej Kementerian Pendidikan Malaysia.

10.3

Akauntabiliti guru terhadap: a) Sekolah i. memastikan kaedah mengajar yang digunakan olehnya sejajar dengan perkembangan kognitif murid-murid. ii. menggunakan kaedah mengajar yang terkini dan canggih sejajar dengan konsep system pendidikan taraf dunia iii. Mengekalkan hubungan social baik dengan murid-murid dan ahli sekolah iv. Mengubah tingkah-laku murid yang negative kepada positif v. Rutin kawalan disiplin yang berkesan vi. Membina program perkembangan ko-kurikulum yang dinamik dan berfaedah vii. Pembimbing kepada murid-murid untuk meningkatkan kemahiran pencapaian akademik mereka. b) Tingkah laku - langkah-langkah untuk menjaga akauntabiliti tingkah-laku i. ii. iii. iv. Mengawal emosi supaya membawa ketenangan dan kesenangan kepada murid role model dalam masyarakat setempat Melibatkan diri dalam aktiviti sukarela menunjukkan tingkah-laku positif a) mempunyai tahap pencapaian ilmiah yang tinggi b) mempunyai bacaan c) mempunyai kecerdasan dan kecepatan berfikir d) mempunyai keseimbangan jiwa dan kestabilan emosi e) bersifat optimistic dan minat dalam pekerjaannya pengetahuan umum dan keluasan

- ciri-ciri tingkah-laku

f) mempunyai

kekuatan

sahsiah

yang

tinggi

dan

memelihara penampilan diri c) Murid - langkah-langkah: a) mengutamakan keselamatan dan kebajikan murid-murid b) sentiasa bersedia dengan perancangan P &P c) bersedia menyelesaikan masalah murid-murid d) ikhlas dalam menyampaikan ilmu pengetahuan e) bekerjasama dengan pihak sekolah dan ibu bapa f) tidak mengharapkan sebarang balasan daripada ibu bapa. - tindakan yang harus diambil terhadap murid: a) bersikap adil terhadap murid b) merahsiakan maklumat iktisas murid @ sulit mengenai murid c) membimbing @ mengajar murid secara perseorangan d) menunjukkan cara pakaian, pertuturan dan tingkah-laku yang dapat memberikan teladan baik d) Profesion - langkah-langkah : a) menjadi ahli pertubuhan guru NTUP @ koperasi guru-guru semenanjung Malaysia Berhad. b) Selalu bersedia membantu rakan sejawat c) Mengelakkan diri daripada kenyataan negative d) Elak menyertai parti haluan kiri/ pengganas yang mengancam keselamatan Negara dan masyarakat e) Elak terlibat kegiatan negative @ merbahaya f) Menunaikan tanggungjawab e) Komuniti iaitu ibu bapa, masyarakat dan rakan sejawat dan ganjaran

tidak menyebarkan ajaran negative yang ebrcanggah dengan rukun Negara sentiasa menghormati ahli-ahli masyarakat setempat menggalakkan kerjasama dan persefahaman antara dirinya dengan ibu bapa bersifat penyayang dan menjaga kebajikan murid dan ibu bapa bersedia membimbing murid-murid serta membuat kolaboratif positif dengan rakan sekerja

10.4 GURU DAN ALAM PENDIDIKAN


10.4.1

Guru sebagai pengamal ilmu


Ilmu yang diperolehi oleh guru mesti diamalkan untuk manfaat diri, masyarakat dan Negara. Mempunyai peranan yang utama lagi mulia dalam memindahkan ilmu yang baik, meninggikan adab murid serta memberi petunjuk ke arah jalan yang benar. Perlu mempraktikkan budaya ilmu seperti membaca, berfikir, memerhati, berkarya, bersumbangsaran dan bertukar fikiran serta mencari pengalaman baru. Mempraktikkan dan memperkembangkan ilmu untuk tujuantujuan kebajikan, perkhidmatan dan sumbangan.

10.4.2

Guru sebagai pengamal kemahiran


Guru yang mempunyai kemahiran professional yang tinggi: Menghasilkan generasi yang berpendidikan, berkemahiran, berbudaya ilmu dan berakhlak selaras dengan falsafah pendidikan negara.

Cekap menjalankan tugas-tugas pengajaran, bimbingan dan aktiviti kokurikulum berlandaskan amalan-amalan teori pendidikan.

Mencari jalan menambah ilmu dan kemahirannya untuk meningkatkan kecekapannya dalam pengajaran dan peka terhadap perkembangan profesionalnya.

Tidak

mengabaikan

tugas-tugas

sosialnya

terhadap

masyarakat. Mempunyai dedikasi yang tinggi serta mengambil berat tentang murid-muridnya.

10.4.3

Guru sebagai pembentuk nilai


Membentuk murid-murid untuk memiliki akhlak yang mulia dan menjadi insan yang mempunyai nilai-nilai murni yang tinggi. Menyampaikan nilai-nilai moral, nilai-nilai agama, nilai-nilai terminal, nilai-nilai instrumental, dan tatasusila kepada muridmuridnya. Menanam kesedaran, kefahaman dan keyakinan dalam muridmurid serta semangat mencintakan nilai-nilai suci. Menyebarkan ilmu dan sentiasa berusaha menunjukkan kepada anak muridnya isu-isu yang bermoral dan betul supaya murid-murid akan mempunyai peribadi yang seimbang dalam pemikiran dan tindakan. Menjadi role model yang akan diteladani oleh para murid serta orang di sekelilingnya.

10.4.4

Guru sebagai pendidik


Memperkembangkan potensi murid-murid daripada semua aspek JERI (jasmani, emosi, rohani, dan intelek). Diberikan amanah untuk mendidik generasi yang baru.

Melengkapkan diri dengan ilmu pendidikan yang terkini dan canggih. Menghasilkan rakyat yang dapat berfikir dengan kritis dan kreatif. Berdasarkan kurikulum emergent (terkini), peranan pendidik kini sudah berubah kepada seorang pemudahcara dan pembimbing.

10.4.5

Guru sebagai agen sosialisasi


Guru bukan hanya menyampaikan ilmu pengetahuan sahaja, tetapi perlu memupuk sikap, nilai dan sahsiah murid-murid yang sempurna selaras dengan kehendak masyarakat. Guru mempunyai hubungan yang rapat dengan masyarakat dan boleh menggunakan statusnya untuk menyebarkan nilainilai positif kepada ahli masyarakat. Guru perlu memastikan bahawa perkembangan dan perubahan tingkah laku murid-murid adalah sejajar dengan nilai dan norma serta kehendak masyarakat.

10.4.6

Guru sebagai agen perubahan


Malaysia menghadapi arus kemajuan dan cabaran dalam abad ke-21. Justeru, keperluan terhadap pembentukkan akhlak mulia di kalangan murid semakin mendesak memandangkan masalahmasalah sosial yang timbul selari dengan kepesatan kemajuan dunia.

Masalah-masalah disiplin di peringkat persekolahan seperti ponteng, merokok dan penyalahgunaan dadah dapat ditangani sekiranya guru berjaya membina kesepaduan antara ilmu dan pembentukkan akhlak yang mulia dalam diri murid-murid.

Guru harus berperanan sebagai agen perubahan dalam system pendidikan di mana ia harus mengubah daripada stail pengurusan dan kepimpinan yang bersifat autokratik kepada demokratik.

Peranan guru sebagai agen perubahan perlu berasaskan perkara-perkara berikut: (a) Mengubah daripada strategi berpusatkan guru kepada strategi pemusatan murid. (b) Guru mengamalkan sifar penyayang terhadap murid, rakan sejawat, ketua, staf sokongan dan sekolah. (c) Guru juga perlu bersikap terbuka secara proaktif dan bersedia untuk menghadapi perubahan khususnya dalam bidang

pendidikan.

10.4.7

Guru sebagai penggerak masyarakat


Guru perlu memperbaharui ikrar dan azam mereka untuk menggunakan segala tenaga dan keupayaan yang ada pada diri Guru mereka untuk membantu sebagai membangunkan utama bangsa ke arah perlu Malaysia yang bersatu dan berbudaya ilmu. berperanan penggerak menghasilkan perubahan-perubahan besar yang

dilakukan demi mencorakkan masa depan rakyat Malaysia. Guru mempunyai kuasa istimewa untuk membentuk budaya, minda, nilai, sikap dan watak remaja negara yang bakal menentukan nasib masyarakat pada masa hadapan.

10.4.8
-

Guru sebagai Pembina Negara


membantu pembentukan masyarakat dan menjadi kerangka dilihat dari aspek kesedaran keguruan adalah mulia berakhlak mulia, mempunyai semangat berjuang yang tinggi, mempunyai ketahanan fizikal dan bermanfaat kepada diri, keluarga, masyarakat dan Negara Pembina generasi cemerlang

10.4.9
-

Guru sebagai penyebar ilmu


mendidik murid dalam pelbagai ilmu pengetahuan dan berkemahiran daripada pelbagai disiplin dalam kurikulum sekolah memiliki sifat: a) amanah, b) dedikasi, c) komited pada tugas, d) ikhlas, e) sanggup berkorban masa dan tenaga f) sikap suka membantu g) menyampaikan ilmu kepada murid-murid

10.4.10
-

Peranan guru penyayang


dapat mewujudkan murid yang mengamalkan budaya penyayang melahirkan murid yang mempunyai kepimpinan cemerlang melalui perdedahan hidup masyarakat sejagat bertimbang rasa dan penyayang dapat melahirkan murid yang bersahsiah matang.

10.4.11
-

Guru sebagai pakar rujuk


Memiliki ciri ciri berikut: a) Kecemerlangan peribadi b) Kecemerlangan pengetahuan dan kemahiran c) Kecemerlangan kerja d) Kecemerlangan komunikasi e) Kecemerlangan potensi Dari segi pengetahuan dan kemahiran, pakar : Peka dan prihatin kepada keperluan dan kebajikan murid Bijak mengurus masa, bahan, sumber, alat P &P Menyediakan program tindakan susulan

Dari segi komunikasi, pakar: Perintis sesuatu usaha dan menyampaikan idea dan mesej dengan berkesan Dari segi kerja, pakar: Meningkatkan hasil pembelajaran menerusi peningkatan minat dan penglibatan murid Menerusi kejayaan dalam membimbing murid

Dari segi potensi, seorang guru sebagai pakar; Guru yang berwawasan Belajar untuk meningkatkan kerjaya Terlibat dalam kursus, seminar dan khusus Menyumbang tenaga dan kepakaran kea rah

kejayaan sekolah

10.4.12
-

Guru sebagai mentor


harus mudah didampingi oleh murid peranan : mengurangkan kekeliruan murid

memberi penyelesaian masalah yang berkesan kepada murid menunjukkan empati kepada masalah menteenya kemahiran mendengar yang baik

10.4.13
-

Guru sebagai pengurus


menguruskan pengajaran dan rutin bilik darjah serta aktiviti murid-murid sebagai pengurus di sekolah dan di dalam bilik darjah menguruskan persediaan mengajar membolehkan dia mengajar secara teratur menguruskan perancangan penilaian menguruskan rutin bilik darjah dan tingkah-laku murid

10.4.14
-

Guru sebagai penyelidik


sentiasa meningkatkan kualiti pengajarannya menjalankan penyelidikan yang berkaitan dengan amalan P &P menggunakan alat Bantu mengajar serta mengkaji keberkesanannya menjalankan penyelidikan dengan kaedah kes, soal-selidik, pemerhatian, temubual dsb

10.4.15
-

Guru sebagai patriot


melahirkan jitu semangat patriotisme dalam kalangan murid menerapkan semangat patriotisme dengan mengendalikan program mingguan Bahasa Melayu dan kempen-kempen

10.4.16

Guru sebagai pengamal reflektif

sentiasa membuat pertimbangan dan pemikiran yang mendalam sebelum membuat pertimbangan dan pemikiran yang mendalam

supaya murid-murid memperolehi kemahiran berfikir kritis dan kreatif Pengertian: satu aktiviti pengajaran yang dirancang oleh guru untuk menggalakkan murid-muridnya untuk membuat pemikiran inkuiri dan kritis serta kreatif

Proses pengajaran : Guru melibatkan murid dalam proses penyelesaian masalah yang spesifik Murid mengaitkan idea yang hendak dikaji dengan pengalaman yang sedia ada Murid mengemukakan soalan kendiri dalam menyelesaikan masalah Murid mengusuli hipotesis dan andaian berkaitan dengan situasi penyelesaian masalah Murid mengemukakan kemungkinan penyelesaian yang wajar Murid menilai kemungkinan penyelesaian masalah secara kritis dan kreatif

Tindakan susulan Guru menyuruh murid menyediakan portfolio refleksi untuk Murid menyimpan membuat maklumat penulisan mengenai reflektif soalan dan penyelesaian masalah mencadangkan tindakan susulan yang sesuai Murid mendapat bimbingan daripada guru Maka, wujud kolaborasi antara guru dan murid dan pakar dalam bidang tertentu