Anda di halaman 1dari 6

magyarul: Műszaki matematika I.

A tantárgy
Kódja: DFAN-MA-012
neve: angolul: Technical
mathematics I.
Alkalmazott Matematika
Felelős oktatási egység: Matematikai Intézet
Tanszék
Kötelező előtanulmány: Analízis / Analízis II. Kódja: DFAN-MA-002
Féléves óraszámok
Típus Gyakorlat vagy labor helye Követelmény Kredit Oktatás nyelve
Előadás Gyakorlat Labor
180/90 19x2 8x2 18x2 számítógépes terem F 5 Magyar
Mintatantervi elhelyezkedés szakok szerint

Szak: Szakirány Tantervi modul: Mintatantervi félév:


Választhatóság:

természettudományi
Mérnök-informatikusBSc minden 3 kötelező
alapozó
természettudományi
Gazdasági informatikus BSc minden 3 kötelező
alapozó

neve: Dr. Bognár László beosztása: főiskolai tanár


Telefon: 06-25/551-214 e-mail: -
Tantárgyfelelős oktató
Cím: DF Matematikai Intézet, Alkalmazott Matematika TSz.,
F224
Minden hallgatónak nagy előadóban, táblás előadás,
Előadás: írásvetítő
felhasználásával
Jellemző átadási
módok: Gyakorlat: Maximum 25 fős kistermi táblás, számítási gyakorlatok

Labor: Számítógépes labor, számítógépes gyakorlatok


A modul alapvető célja, hogy a hallgatók megismerjék és elsajátítsák az
alkalmazott matematikai tárgyak (valószínűségszámítás, matematikai
statisztika, numerikus módszerek) elméleti és gyakorlati alapjait olyan
szinten, amely a szaktárgyak (mechanika, operációkutatás, ...)
Oktatási cél: tanulmányozásában nélkülözhetetlen. A MATLAB használatán keresztül
ugyancsak célként fogalmazható meg egy korszerű matematikai
számítógépes programcsomag megismerése. Ennek felhasználásával
számos - a lineáris algebra, az analízis és a numerikus analízis tárgykörébe
tartozó - matematikai feladat kerül megoldásra.
Kötelező irodalom és 1. Dr. Bognár László - Horváth Péter – Nagy Attila: Matematikai gyakorla-
elérhetősége: tok a MATLAB programmal /modul segédlet/ Főiskolai Kiadó,
Dunaújváros, 2006.
2. Csernyák László: Valószínűségszámítás. Matematika üzemgazdászok-
nak. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1990.
3. Solt György: Valószínűségszámítás.
Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1995. (Bolyai-könyvek sorozat)
4. Dr.Bognár László – Dr. Buzáné Kis Piroska: Matematikai statisztika
Dunaújváros, DF Kiadói Hivatal, 2002.
5. Dr. Buzáné Kis Piroska: Matematikai statisztika A munkafüzet
Dunaújváros, ME DFK Kiadói Hivatal, 1997.
6. Dr. Buzáné Kis Piroska: Matematikai statisztika B munkafüzet
Dunaújváros, ME DFK Kiadói Hivatal, 1997.
7. Dr. Buzáné Kis Piroska: Matematikai statisztika D munkafüzet
Dunaújváros, ME DFK Kiadói Hivatal, 1997.
8. Dr. Buzáné Dr. Kis Piroska: Numerikus módszerek, Útmutató
Dunaújvárosi Főiskola Kiadói Hivatala, 2006.
1. Scharnitzky Viktor: Mátrixszámítás /Műszaki Könyvkiadó, Bp. 1986./
2. Scharnitzky Viktor: Vektorgeometria és lineáris algebra. Matematika
a műszaki főiskolák számára. /Tankönyvkiadó R. sz. 42439/
3. Denkinger Géza: Valószínűségszámítás.
Tankönyvkiadó, Budapest, 1978.
4. Denkinger Géza: Valószínűségszámítási gyakorlatok.
Tankönyvkiadó, Budapest, 1977.
5. Vincze István: Matematikai statisztika ipari alkalmazásokkal
Műszaki Könyvkiadó, Budapest 1968.
Ajánlott irodalom és
6. Hajdu – Pintér – Rappai – Rédey:
elérhetősége: Statisztika I., Carbocomp Kft. Nyomda Pécs, 1994.
7. Általános statisztika II.
Szerkesztette: Korpás Attiláné dr., Nemzeti Tankönyvkiadó Bp., 1997.
8. Hartunk Ferenc: Bevezetés a numeriukus analízisba,
Veszprémi Egyetemi Kiadó, VE 1/1999.
9. Sztoján Gisbert-Takó Galina: Numerikus módszerek 1.
ELTE TypoTEX, Budapest, 1993.
10. Numerical Pecipes in C: The Art of Scientific Computing
ISBN: 0521-43108-5
A számonkérés résztárgyanként (valószínűségszámítás, matematikai
statisztika, numerikus módszerek, MATLAB) 2-2-2-2 zárthelyi dolgozat
megírását jelenti, az alábbiak szerint:
- két zárthelyi dolgozat a valószínűségszámítás gyakorlaton (4. és a 7.
foglalkozáson, 10-15 pont).
- két zárthelyi dolgozat a matematikai statisztika gyakorlaton (3. és a 6.
foglalkozáson, 10-15 pont).
- két zárthelyi dolgozat numerikus módszerekből laborgyakorlaton (3. és 4.
Zárthelyik leírása,
foglalkozáson, 10-15 pont).
időbeosztása: -két zárthelyi dolgozat a MATLAB laborgyakorlaton (3. és a 6.
foglalkozáson, 10-15 pont).

A zárthelyi dolgozatok időtartama 30 perc.


A megszerezhető pontszám 100 pont (25-25-25-25).

A zárthelyik pótlására és javítására az utolsó tanítási héten van lehetőség,


melyekre a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat előírásai érvényesek.
Résztárgyanként legfeljebb 2-2 hiányzás megengedett, ellenkező esetben az
érdemjegy elégtelen, amelyet javítani nem lehet.
Elégtelen érdemjegy javítása kizárólag az összes zárthelyi dolgozat (8 db)
megírása esetén lehetséges.

Az érdemjegy megállapítása a zárthelyik összesített eredményei alapján az


alábbiak szerint történik. Az elégséges szinthez az összesen
megszerezhető pontszám 51%-át (51 pont) kell elérni, azzal a megkötéssel,
hogy résztárgyanként teljesíteni kell az ott elérhető pontszám legalább 40%-
át (10-10-10-10). Az ismételt vizsgákról a Tanulmányi és Vizsga Szabályzat
rendelkezik.
Érdemjegy
megszerzésének
feltétele, Pontok összege
Érdemjegy
kialakítása: Elégtele
0 – 50
n
Elégség
51 – 60
es
61 – 70 Közepes

71 – 80 Jó

81 – 100 Jeles
A modulra jelentkezettek idő beosztása, a tananyag tartalma

Labor
Hét Előadás Gyakorlat

Valószínűség- Numerikus Valószínűség- Numerikus


Mat. statisztika MATLAB
számítás módszerek számítás módszerek
Kombinatorika.
Bevezetés.
Ismétlés nélküli és
1. Eseményalgebra. Lineáris ismétléses permu-
egyenletrendsze- táció, ismétlés nél-
Alapfogalmak,
rek közelítő küli és ismétléses
műveletek.
megoldása. variáció, ismétlés
nélküli és ismét-
léses kombináció.
A binomiális tétel.
A valószínűség
fogalma, a való- Eseményalgebra.
színűségszámítás Alapfogalmak, mű-
Hibaanalízis.
axiómái, valószí- veletek
Lineáris egyen-
nűségszámítási té- eseményekkel, az
2. letrendszerek kö-
telek, a valószí- eseményekre
elítő megoldása.
űség klasszikus vonatkozó
kiszámítási módja, fontosabb
geometriai valószí- azonosságok.
nűség.
A feltételes való- A valószínűség-
színűség fogalma, számítás elemei I.
a valószínűségek A valószínűség fo-
szorzási szabálya, galma, valószínű-
a teljes valószí- ségszámítás axió-
nűség tétele és a mái, valószínűség-
3. Bevezetés.
Bayes-tétel. számítási tételek, a
Események füg- valószínűség
getlensége, füg- klasszikus kiszá-
getlen kísérletek, mítási módja, geo-
nem független metriai valószí-
kísérletek. nűség.
Zárthelyi dolgozat
A valószínűségi
A valószínűség-
változó fogalma.
számítás elemei II.
Az eloszlásfügg-
A feltételes való-
vény és tulajdon-Interpoláció és
színűség fogalma,
ságai, a sűrűség-extrapoláció.
4. a valószínűségek
függvény ésNumerikus diffe-
szorzási szabálya,
tulajdonságai. Arenciálás.
a teljes valószí-
valószínűségi vál-
nűség tétele és a
tozó függvényei-
Bayes-tétel.
nek eloszlása.
Események
függetlensége.
A valószínűségi
változó fogalma.
Az
A valószínűségi
eloszlásfüggvény
változó eloszlására
és tulajdonságai, a
jellemző
sűrűségfüggvény
számértékek. Differenciál- és
5. és tulajdonságai. A
Várható érték, Integrálszámítás.
várható érték és a
szórás, módusz,
szórás
medián, stb.
kiszámítása.
Normális eloszlás
Markov- és
Csebisev-egyen-
lőtlenség.
Diszkrét valószí- Diszkrét valószí-
nűségeloszlások. nűségeloszlások.
Karakterisztikus Karakterisztikus
Interpoláció és
eloszlás, egyen- eloszlás, egyen-
extrapoláció.
letes eloszlás, bi- letes eloszlás, bi-
6. Numerikus
nomiális eloszlás, nomiális eloszlás,
differenciálás.
hipergeometrikus hipergeometrikus
eloszlás, Poisson- eloszlás, Poisson-
eloszlás, geomet- eloszlás, geomet-
riai eloszlás. riai eloszlás.
Folytonos valószí-
Zárthelyi dolgozat
nűségeloszlások.
Egyenletes elosz-
Folytonos valószí-
lás, exponenciális
nűségeloszlások,
eloszlás, normális
nagy számok tör-
eloszlás, lognor- Zárthelyi dolgozat
vénye.
mális eloszlás.
Egyenletes
7. Markov- és Csebi- Egyenletek nume-
eloszlás,
sev-egyenlőtlen- rikus megoldása.
exponenciális
ség.
eloszlás, normális
A nagy számok
eloszlás.
törvényének Ber-
A nagy számok
noulli-féle alakja.
törvényének Ber-
A centrális határ-
noulli-féle alakja.
eloszlás tétele.
Numerikus
integrálási
módszerek.
Összefoglalás Összefoglalás.
8. Nemlineáris
Konzultáció Konzultáció.
egyenletek,
egyenletrendszere
k megoldása.
Mat. statisztika Adatösszességek
leírása grafikus
Statisztikai alap- módszerrel, hiszto-
fogalmak, a sta-
gramok, poligo-Numerikus
9. tisztikai sokaság nok, ogivák, szá-integrálás
és a minta való-
zalékos ogivák ké-
színűségelméleti szítése és hasz-
értelmezése.
nálata.
Adatösszességek
Statisztikai követ- numerikus
keztetések. jellemzése. Átlag,
Statisztikai jellem- medián, módusz,
zők becslése kvantilisek, terje-
Zárthelyi dolgozat
Becsléselmélet delem, variancia,
Pontbecslés fogal- szórás, empirikus
Numerikus integ-
ma, a pontbecslés szórás, z-pont, fer-
rálási módszerek.
10. jósága. A minta- deség számítása.
Nemlineáris
közép eloszlása és Csoportosított ada-
egyenletek,
az eloszlást jellem- tok esetén átlag,
egyenletrendsze-
ző paraméterek. A medián, módusz
rek megoldása.
sokasági várható számítása. Hamis
érték, szórás- adat, gyanús adat
négyzet, arány kiszűrése. Boksz
pontbecslése plot módszer alkal-
mazása.
Az intervallum- Zárthelyi dolgozat
becslés fogalma,
konfidenciaszint, Becsléselmélet
konfidenciainter- A sokasági várható
vallum. érték, arány, szó-
Intervallumbecslés rás pontbecslése.
a sokasági várható Következtetés az
11. Mátrixszámítás.
értékre. A minta adatok elhelyezke-
elemszámának désére a várható
meghatározása. érték és a szórás
Intervallumbecslés alapján, tapasz-
a sokasági arányra talati szabály,
és a sokasági szó- Csebisev-szabály
rásra. alkalmazása.
4.1. Hipotézisvizsgálat,
elsőfajú hiba, má-
sodfajú hiba.
Paraméteres pró- Egymintás u-pró-
bák. bák és hibaszá-
Egymintás próbák:Közönséges diffe- mítások.
kétoldali és egy-renciálegyenletek Egymintás t-pró-
oldali próbák vár-és egyenletrend- bák.
12. ható értékre és
szerek megoldá- Khí-négyzet-próba
szórásra. Az u-pró-sa. Függvények a sokasági szórás-
bák és t-próbák.kiértékelése. ra.
Hibaszámítások
egymintás u-pró-
bák esetén. Khí-
négyzet-próba a
sokasági szórás-
ra.
Kétmintás próbák: Kétmintás próbák:
u-próbák, t-próbák u-próbák, t-próbák
két sokasági vár- két sokasági vár-
ható érték össze- ható érték össze-
hasonlítására, hasonlítására,
F-próba két soka- F-próba két soka-
Zárthelyi dolgozat
sági szórás össze- sági szórás össze-
13. hasonlítására. hasonlítására.
Lineáris egyenlet-
Nem paraméteres Nem paraméteres
rendszerek.
próbák. próbák
A khí-négyzet- pró- A khí-négyzet- pró-
ba alkalmazása il- ba alkalmazása il-
leszkedés-, homo- leszkedés-, homo-
genitás-, függet- genitás-, függet-
lenségvizsgálatra. lenségvizsgálatra
A korreláció- és
regressziószámí-
tás alapjai.
Determinisztikus
modellek, sztoc- Zárthelyi dolgozat
hasztikus mo- Zárthelyi dolgozat
dellek Közönséges diffe-
A legkisebb négy- renciálegyenletek Korreláció- és
14.
zetek módszere. és egyenletrend-regressziószámí-
A regressziószá- szerek megoldása.tás
mítás során alkal- Függvények
mazott modellal- kiértékelése.
kotás fő lépései.
A modellalkotás
gyakorlati végre-
hajtása.
Regressziós egye-
nes, regressziós
görbék illesztése,
az illeszkedés jó-
ságának megálla-
Vektoralgebra,
pítása. Összefoglalás
15. analitikus
A regressziós gör- Konzultáció
geometria.
be használata
pontbecslésre és
intervallumbecslésr
e. Idősoros
alkalmazások.

Dunaújváros, 2006. szeptember 8.

Dr. Bognár László


főiskolai tanár