Anda di halaman 1dari 25

hazman_lpda2011

1

LNGLk1IAN SLIAkAn
O Se[arah berasal darl perkaLaan ArabSya[araLun yang bermaksud pohonsalasllah
keLurunan aLau asal usul
O alam 8ahasa lnggerlsSe[arah dlkenall sebagal PlsLoryerkaLaan lnl dlambll
darlpada perkaLaan PlsLorla dalam 8ahasa ?unanl yang bermaksud penyelldlkan"
Ln Carr
Se[arah adalah saLu proses yang Lldak puLuspuLus anLara ahll se[arah dengan fakLanya aLau
anLara masa klnl dan masa lampau"
Ibnu kha|dun
Se[arah adalah caLaLan aLau maklumaL LenLang masyarakaL dan Lamadun dunla dan
perubahan yang berlaku pada masyarakaL LersebuL"
nerodotus
Se[arah lalah pencerlLaan Lerhadap Llndakan manusla dan sebabsebab mereka
melakukannya"
Mohd usuf Ibrah|m
Se[arah adalah caLaLan aLau rekod mengenal saLu perlsLlwa yang berlaku saLu masa yang
lalu"
kSunthara||ngam
engerLlan se[arah Lldak boleh dlLakrlf dengan hanya mellhaL makna darlpada kamus
Se[arah adalah saLu cabang llmu dan unLuk mendapaL Lakrlfan sebenar se[arah pendapaL
sar[ana perlu dlgunakan"
kG Co|||ngwood
Se[arah adalah saLu cabang llmu yang berslfaL ka[lan"MenuruLnya se[arawan akan
berusaha unLuk mengeLahul sesuaLu
usaha mengeLahul sesuaLu (mencarl [awapan) adalah SAlnS!usLeru Se[arah adalah salah
saLu cabang darl llmu salns
karya PerodoLus PlsLorles" mengenal perang arsl LuruL memberl makna se[arah
PlsLorles dalam bahasa ?unanl bermaksud penyelldlkan" !usLeru benarlah pendapaL
bahawa se[arah adalah mengeLahul sesuaLu"

hazman_lpda2011
2

Cl8lCl8l SL!A8AP
8erslfaL ka[lan 8erslfaL naraLlf Mempunyal 8uang Llngkup

8LkSIIA1 kAIIAN
O 8C Colllngwood (1he ldea of PlsLory) menyaLakan bahawa se[arah lLu berslfaL
ka[lan Pal lnl kerana para se[arawan berusaha unLuk melakukan ka[lan bagl
mengeLahul sesuaLu
O Colllngwood menganggap Se[arah adalah salah saLu darlpada cabang llmu salns
kerana Salns adalah penyelldlkan unLuk mengeLahul sesuaLu
Se[arah Sa|ns
O leh kerana Se[arah 8erslfaL ka[lan maka LerdapaL dua kesan Lerhadap sesuaLu
se[arah lLu unLuk dlLerlma se[arah lalLu

1 ka[lan dalam se[arah bersandar kepada penafslran sumber sedla ada seperLl
Lullsan/ Llnggalan lama
2 Se[arah perlu dlka[l oleh mereka yang ahll

O Colllngwood seLerusnya mengalLkan Lullsan 8apa Se[arahPerodoLus sebagal bukLl
bahawa se[arah berslfaL ka[lan

karya PerodoLus PlsLorles adalah saLu pencerlLaan LenLang erang arsl pada
abad 3 SM
8ellau Lelah membuaL ka[lan dengan mencarl sumberLlnggalan lama dan
menemul orang sumber
!udul karyanya PlsLorles" adalah dlambll darlpada perkaLaan ?unanl hlsLorla"
yang bermaksud penyelldlkan
!usLeruColllngwood berhu[ah bahawa bukLl lnl menun[ukkan bahawa se[arah lLu
berslfaL ka[lan

O endapaL Colllngwood dlsokong Mandelbaum MenuruLnya penyelldlkan se[arah
berLu[uan unLuk menegakkan kebenaran Lerhadap perlsLlwa yang pernah berlaku
1ambahnya lagl seLlap fakLa se[arah perlu dlserLakan bukLl dan [lka Lldak lanya Lldak
boleh dlperLlmbangkan sebagal saLu ka[lan se[arah

hazman_lpda2011
3

O 8SunLharallngam menyaLakan bahawa lmpllkasl darlpada se[arah berslfaL ka[lan

1 Se[arah Lldak boleh dlpandang sebagal perlsLlwa masa lalu semaLamaLa Se[arah
leblh darlpada lLu adalah salah saLu darlpada cabang llmu
2 1ullsan Lanpa ka[lan Lldak boleh dlanggap sebagal se[arah

Se[arah perlu bersandar pada bukLl!lka saLu perlsLlwa se[arah dlLulls Lanpa bukLl la
hanya layak men[adl salah saLu darlpada sumber se[arah semaLamaLa

8LkSIIA1 NAkA1II
O Co|||ngwood meyaLakan bahawa ka[lan se[arah adalah sesuaLu yang berslfaL
deskrlpLlf (Lerperlncl) yang dlsampalkan dalam uruLan wakLu
O 1eggart menganggap se[arah dlLulls secara naraLlf supaya LerdapaL saLu unsur
paduan yang mempunyal LlLlk permulaanperLengahan dan kesudahan
O Mande|baum menganggap kaedah naraLlf boleh memaparkan dengan leblh keLara
perubahan yang berlaku dalam pola perlsLlwa se[arah
O enullsan se[arah berbenLuk LemaLema LerLenLu (seperLl dalam buku Leks) maslh
Lldak larl darlpada unsur naraLlf

MLMUNAI kUANG LINGkU
O II 1eggart beranggapan bahawa ruang llngkup se[arah adalah seperLl berlkuL

ka[lan yang LerLumpu kepada LlndakLanduk manusla yang memberl kesan kepada
kelompok rakyaL dan negara"

O Pal lnl bermaksudpengka[l se[arah hanya akan mengka[l perlsLlwa yang mellbaLkan
naslb sesuaLu bangsa kewu[udan mereka aLau perlsLlwa yang men[e[askan mereka
pada Lahap Llnggl semaLamaLa
O !usLeru 1eggarL dan se[arawan yang seallran dengannya menolak pandangan
bahawa se[arah lLu mengka[l naslbkehldupan dan perlbadl lndlvldu
O Pal lnl menyebabkan ruang llngkup se[arah pada pandangan 1eggarL adalah SLMl1
dan 1L88A1AS kepada Llndakan soslal semaLamaLa

O 1eggarL berhu[ah berdasarkan karya PerodoLus dalam PlsLorlesPal lnl kerana
PerodoLus LerLumpu kepada erang arsl dl anLara arsl dan ?unanlerang lnl
memberl kesan yang mendalam Lerhadap masyarakaL ?unanl dan arsl

hazman_lpda2011
4

O Malah se[arah dalam abad ke 19 cenderung unLuk mencerlLakan LlndakLanduk
bangsa berLu[uan mewu[udkan semangaL paLrloLlsme erkara lnl Lldak ada bezanya
dengan penullsan se[arah dl Malaysla yang bergerak dalam ruang llngkup Llndakan
soslal manusla semaLamaLa

O Selaln lLuLokohLokoh dalam perlsLlwa se[arah dlnyaLakan menerusl LlndakLanduk
soslal mereka semaLamaLa Lanpa Lerdorong unLuk menyenLuh soal perlbadl mereka
Mlsalnyase[arah hanya mencerlLakan klsah bagalmana arameswara membuka koLa
MelakaLeLapl Lldaklah pula dlcerlLakan LenLang slfaL perlbadlnya seperLl apakah
makanan kegemarannya aLaupun slkapnya Lerhadap lbu bapa

O un beglLu semen[ak 1920an penullsan se[arah Lelah mula mellpuLl segala hal yang
LerdapaL dalam dunla dengan kewu[udan pelbagal allran se[arah yang baru

O Allran Annales membawa pemlklran se[arah LoLal" dl mana se[arah dlka[l dalam
ruang llngkup yang luas merangkuml aspek geograflsLrukLur soslal dan ke[adlan
ke[adlan pollLlk

O Selaln lLuallran se[arah rakyaL" mula dlpeloporl oleh se[arawan yang Lldak
cenderung unLuk memblcarakan hal pollLlk seballknya menekankan aspek
kebudayaan dan soslal dalam masyarakaL

O Colllngwood menganggap ruang llngkup se[arah adalah mengandungl aspek lahlrlah
dan dalaman Lahlrlah" meru[uk aspek flzlkal sesuaLu Llndakan se[arah manakala
aspek dalaman" meru[uk kepada pemlklran manusla yang menceLuskan sesuaLu
Llndakan se[arah yang LerLenLu

O keslmpulan yang mudahruang llngkup se[arah pada harl lnl Lelah merangkuml
semua perkara dan mencakupl segala hal

8ILk1IVI1I SLIAkAn
A||ran b[ekt|f
O Leopold von 8anke berhu[ah bahawa penullsan se[arah mampu unLuk menegakkan
kebenaran ob[ekLlf dengan memaparkan secara LepaL dan beLul ke[adlan masa
lampau
O b[ekLlf" bermaksud sesuaLu yang berasaskan kenyaLaan aLau fakLa sebenar Lanpa
penokokan dan penambahan


hazman_lpda2011
3

O MenuruL Leopold von 8anke keob[ekLlfan se[arah bermaksud se[arah lLu dlLulls
seperLl sebagalmana yang benarbenar berlaku (wle es elgenLllch gewesen)
O 8agl mencapal maLlamaL LersebuL 8anke berpendapaL bahawa para se[arawan perlu
berusaha unLuk membuaL saLu persembahan fakLa yang Lulen yang berpandukan
penyelldlkan yang rapl
O engan cara lnl se[arah yang dlLulls akan bebas darl prasangka pollLlk dan agama
sezaman bahkan bebas darl pengadllan moral yang banyak berunsur prasangka dan
beraL sebelah yang hanya akan menggugaL kewlbawaan se[arah sebagal saLu bldang
llmu yang sahlh
O Abdul 8ahman Pa[l Abdullah menyaLakan bahawa keob[ekLlfan se[arah bermaksud
se[arah sebagalmana Ler[adlnya (hlsLolrereallLe)
konsep enu||san Se[arah yang b[ekt|f
O Ahll se[arah perlu [u[ur dalam menulls se[arah dengan berslkap berkecuall dan Lldak
blas
O Se[arah dlLulls berdasarkan fakLafakLa yang Leru[l kesahlhannya dengan dlserLakan
bukLl dan penyelldlkan se[arah dllakukan secara Lerperlncl menglkuL meLodologl
yang Lelah dlLeLapkan
O Ibnu kha|dun menyaLakan bahawa punca mengapa se[arawan gagal unLuk menulls
se[arah secara ob[ekLlf Lermasuklah kerana
1 SemangaL keparLlan
2 Memlhak kepada sesuaLu kepercayaan
3 1erlalu berganLung pada sumber
4 1ldak memahaml sumber secara LellLl
3 keyaklnan berleblhan Lanpa kepasLlan
6 Assablyyah dalam mengagungkan bangsa
7 !ahll mengenal perlsLlwa dan hukum hakam
8 1ldak meleLakkan ke[adlan sebenar pada LempaLnya

A||ran ke|at|f ] Sub[ekt|f
O Allran relaLlf yang berLenLangan dengan allran ob[ekLlf mula Llmbul apablla
se[arawan seperLl Carl 8ecker dan Charles 8eard memperLlkalkan kemampuan
se[arawan unLuk menghasllkan se[arah yang ob[ekLlf dalam kaLa yang sebenar
O Jalaupun mereka menghormaLl pandangan bahawa ahll se[arah perlu memaLuhl
peraLuranperaLuran dalam men[alankan ka[lan mereka beranggapan bahawa allran
ob[ekLlf bukan saha[a Lldak mampu unLuk menyaLakan keseluruhan masa lampau
LeLapl [uga Lelah menlmbulkan pelbagal se[arah yang bercanggah anLara saLu sama
laln
hazman_lpda2011
6

O Carl 8ecker menyaLakan bagalmanakah se[arah lLu boleh men[adl ob[ekLlf sedangkan
segala pemlllhan fakLa se[arah dlbuaL oleh akal flklran se[arawan
O MalahLldak wu[ud lndlkaLor aLau pengukur bagl menenLukan kandungan se[arah
1ambah 8ecker kebenaran se[arah bukanlah sesuaLu yang muLlak LeLapl relaLlf
O kebenaran se[arah adalah berslfaL relaLlf kerana se[arawan memlllh sesuaLu aspek
perlsLlwa dengan menolak sebahaglan yang lalnnya dan kemudlannya mengalLkan
fakLafakLa yang dlambllnya dalam cara LerLenLu !usLeru pense[arahan maslh
LerLumpu kepada pendapaL seseorang se[arawan lLu sendlrl
O Charles 8eard menyaLakan bahawa penullsan se[arah mencermlnkan pemlklran
pengarang lLu dalam konLeks masa dan budayanya
nUIAnAN CAkk
O alam bukunya JhaL ls PlsLory LP Carr berpendapaL bahawa allran ob[ekLlf dan
relaLlf harus sallng berkalLan dan Llada pemlsahan dl anLara keduanya
O Carr berkaLa soal keob[ekLlfan se[arah Lldak boleh dlLenLukan oleh keLeLapan fakLa
LeLapl kepenLlngannya darl suduL lnLerpreLasl aLau penafslran yang dlma[ukan oleh
se[arawan
O Pal lnl keranapara se[arawan menggunakan ukuran kepenLlngan maslngmaslng
dalam mema[ukan penafslran mereka
O leh lLuse[arawan perlu membuaL penafslran sendlrl yang bernas dan halus unLuk
menu[u ke saLu Lahap yang leblh Llnggl

SUM8Lk SLIAkAn
Def|n|s| Sumber
kG Co|||ngwood Sumber boleh dldeflnlslkan sebagal sesebuah Leks yang mengandungl
keLerangankeLerangan mengenal sesuaLu perlsLlwa se[arah
Lou|s Gottscha|k 8ahan bukLl dalam benLuk LullsancaLaLan dan [uga saksl uLama kepada
sesuaLu perlsLlwa se[arah
rofesor Sartono kartod|r[o Sumber bererLl monumenarLlfakfoLoLape dsb dl samplng
daLa verbal yang berbenLuk Lullsan
O Colllngwood berhu[ah apapun adalah bukLl yang membolehkan anda men[awab
persoalan anda" leh lLu sumber dalam se[arah dlanggap sebagal sesuaLu daLa
yang menyedlakan bukLl" Lerhadap segala fakLafakLa se[arah yang dluLarakan oleh
se[arawan
hazman_lpda2011
7

O Sumber dalam se[arah boleh dlkelaskan kepada beberapa kelas yang berbeza lalLu
sumber perLama (prlmer) sumber kedua (sekunder) dan sumber keLlga (LerLler)
SUM8Lk Lk1AMA
O Lou|s Gottscha|k menyaLakan bahawa sumber prlmer adalah saLu sumber yang
dlperoleh darlpada saksl uLama berdasarkan sesuaLu perlsLlwa yang Lelah berlaku
1ambah CoLLschalk sumber prlmer adalah sumber yang dlperolehl darlpada saksl
dalam benLuk Lullsan caLaLan dan [uga saksl llsan kepada sesuaLu perlsLlwa se[arah

O Muhd usof Ibrah|m mengaLakan bahawa sumber prlmer adalah sumber aLau bahan
yang boleh dlru[uk LeLapl keadaannya asll dan belum dlLafslrkan

O Arthur Marw|ck pula menylfaLkan sumber prlmer sebagal bahan yang wu[ud dalam
keadaan asas menLah dan Lldak sempurna aLau degan kaLa laln merupakn sumber
yang belum lagl dlproses oleh pengka[l se[arah

O Clrlclrl sumber prlmer seperLl yang dlkelaskan oleh Marwlck dalam bukunya
Lermasuklah

1 kandungan sumber LersebuL mesLllah maslh baru dan dlhasllkan oleh ldealdea yang
kreaLlf
2 Sumber LersebuL adalah sumber yang berada dalam keadaan bahasa asalnya dan maslh
belum dlLer[emahkan ke dalam bahasa yang laln
3 Sumber awal LersebuL mesLllah sesuaLu sumber yang maslh belum dlLafslr oleh mana
mana pengka[l sebelum lnl
4 Seklranya sumber LersebuL dlbuaL dalam benLuk Lullsan Leks LersebuL mesLllah Leks yang
sebenarlnl bermaksud Leks LersebuL bukanlah sesuaLu yang dlsalln dalam apa [ua benLuk
yang seakanakan sama sekallpun
3 Sumber maklumaL yang berada dl dalamnya adalah sumber maklumaL perLama yang
dlperoleh
6 8ahan menLah sumber belum mengalaml perubahan darl segl flzlkalnya
7 Sumber LersebuL keblasaannya sukar dlperoleh Lerhad sullL mlllk perlbadl aLau orang
perseorangan
O Selaln apa yang dlperkaLakan oleh CoLLschalk anLara slfaL sumber prlmer yang laln
adalah Lermasuklah sesuaLu penemuan yang baru pengeLahuan barulnLerpreLasl
barumaklumaL sukar dlkesankedudukan maklumaL berselerak dan maklumaL
[arang dlLerblLkan
hazman_lpda2011
8

O AnLara sumber prlmer yang blasanya dlgunakan Lermasuklah
1 SuraLsuraL suraL mlllk perseorangan
2 okumen
3 SuraL per[an[lan
4 Ma[alah suraL khabar yang perLama memaparkan perlsLlwa
3 eLa
6 8ekod kera[aan
7 larl
8 MlnlLmlnlL mesyuaraL
9 ArLlfak
10 !umpaan Arkeologl
11 keLerangan llsan lndlvldu perLama yang mengalaml perlsLlwa

O engumpulan dan pemprosesan sumber
Sumber perLama adalah menarlk unLuk dlbaca kerana slfaLnya lLu memberlkan
klLa pemahaman yang Lerus darl sumber (flrsLhand lnslghLs)
Men[adl alaL yang penLlng kepada ahll se[arah unLuk memblna saLu pemahaman
LenLang sesuaLu perlsLlwa
Men[adl bukLl yang boleh dlgunakan dalam memblna saLu Lafslran dan memblna
hu[ah dalam menyokong Lafslran LersebuL

O enggunaan dan kepenLlngan Sumber rlmer
1ldak boleh bercakap" dengan sendlrl mesLllah dlLafslrkan
1ldak boleh memahaml secara serLamerLa LenLang apa yang sesuaLu sumber
prlmer lLu maksudkan LeruLamanya sesuaLu yang daLang darlpada budaya yang
berbeza dengan budaya klLa sendlrl
Ahll se[arah akan cuba memahaml apa yang dlmaksudkan dan menggambarkan
apa yang sumber lLu perkaLakan LenLang masa lampau
Cara menggunaka sumber

1 LeLakkan sumber lLu dalam konLeks se[arahnya (hlnL 3J 1P)
Slapa penullsnya apa yang anda Lahu LenLang penullsnya?
l mana dan blla la dlLulls?
Mengapa la dlLulls?
kepada slapa la dlLu[ukan (audlen)? Apa yang anda Lahu LenLang
audlennya?

2 kelaskan sumber LersebuL
Apakah [enls karya LersebuL?
Apakah Lu[uannya?
Apakah keblasaan dan Lradlsl penLlng yang mempengaruhl sumber?
hazman_lpda2011
9

Apakah Lradlsl perundangan pollLlk keagamaan/falsafah adalah
sebahaglan darlpadanya?

3 Memahaml sumber LersebuL
Apakah kaLakaLa kuncl dalam sumber lLu dan apakah yang la
maksudkan?
Apakah hu[ah pengarang? 8lngkaskan Leslsnya
Apakah bukLl pengarang dalam menyokong hu[ahnya?
Apakah nllal (values) yang sumber lLu cermlnkan?
Apakah permasalahan yang dlnyaLakan?

SUM8Lk kLDUA
O Lou|s Gottscha|k mendeflnlslkan sumber sekunder sebagal sumber yang berbenLuk
caLaLan yang dlperolehl darlpada seselapa saha[a yang bukan saksl lalLu hadlr semasa
ke[adlan lLu berlaku

O Muhd usof Ibrah|m menyaLakan bahawa sumber sekunder lalah ka[lanka[lan
aLaupun penullsanpenullsan yang Lelah dllaksanakan oleh seseorang mahupun
suaLu kumpulan LenLang perlsLlwa Lokoh dan sebagalnya

O AnLara clrlclrl sumber sekunder Lermasuklah

1 Sumber bahan menLah yang Lelah dlproses
2 Sumber Lelah dlLer[emahkan darl sesuaLu bahasa ke dalam bahasa yang laln
3 Sumber berfungsl sebagal bahan ru[ukan
4 Mengalaml perubahan darl bahan menLah kepada benLuk penullsan mlsalnya kepada
[urnal
3 SlfaL yang keLara mengenal clrl sesuaLu sumber sekunder lalah boleh dlbell Lldak Lerhad
Lldak sullL dlLerblLkan semula bukan mlllk perlbadl aLau orang perseorangan
O AnLara conLoh sumber LerLler Lermasuklah buku [urnal Lesls arLlkel ma[alah
akhbar dan sebagalnya

O Cara menggunakan sumber sekunder

1 Sebagal koleksl lakLafakLa
mendapaLkan maklumaL dengan cepaL
ConLoh 8llakah Cenghls khan hldup?

hazman_lpda2011
10

2 Sumber 8ahan LaLar 8elakang
erlu Lahu sesuaLu mengenal apa yang berlaku pada masa lLu dan
sebelum darlpadanya

3 Sebagal SaLu 1afslran
lakLa Lldak bercakap" sendlrl
Ahll se[arah perlu memberlkannya beberapa benLuk dan meleLakkannya
dalam susunan yang boleh dlfahaml
Menyedlakan Lldak hanya maklumaL LeLapl cara memberl makna kepada
maklumaL lLu

SUM8Lk kL1IGA
O Sumber LerLler adalah keLerangankeLerangan Lullsan aLau dokumen yang bukan
dldapaLl darlpada Langan perLama (flrsLhand source) ConLoh sumber LerLler
adalah blbllografl kaLalog perpusLakaan dlrekLorl dan dafLar bacaan

O Lnslklopedla dan buku Leks adalah conLoh bahan yang mencakupl balk sumber
sekunder dan LerLler yang mana menyedlakan rangkuman fakLafakLa yang Lelah
Lersedla unLuk sesuaLu Loplk se[arah

MLNGLSAN SUM8Lk SLIAkAn
O Masa
Sumber prlmer keblasaannya dlhasllkan semasa perlsLlwa LersebuL berlaku
Sumber sekunder dlhasllkan melalul saLu proses aLaupun kaedah penyelldlkan
yang LeraLur supaya hasllnya boleh dlLerlma kebenarannya

O 1empat
Sumber prlmer
1 8ekodrekodsuraL menyuraL dan laporan kera[aan (arklb)
2 8ekodrekod swasLa seperLl parLl pollLlk kesaLuan seker[aperLubuhan dsb
3 8ahanbahan perlbadl seperLl [urnal buku caLaLan dan suraL perlbadl
4 ArLlfak seperLl Llnggalan runLuhan candl monumen dsb
3 Sumber llsan orang sumber

Sumber sekunder
Ma[alah rlsalah buku [urnal (perpusLakaan dan arklb)


hazman_lpda2011
11

1UIUAN MLNGkAII SUM8Lk
O Sebagal bukLl se[arah yang kukuh dan sukar unLuk dlperLlkalkan seLelah dlLafslr oleh
penyelldlk
O Men[elaskan LenLang kebenaran se[arah darl suduL kesahlhan dan keLepaLan fakLa
se[arah
O enghasllan se[arah yang berkuallLl dan balk
O Mengelakkan kesalahan dan kesllapan fakLa se[arah
kLLN1INGAN SUM8Lk SLIAkAn
O Memberl pemahaman yang Lerus darlpada sumber asal
O Memblna pemahaman LenLang perlsLlwa
O 8ukLl dalam membuaL Lafslran dan hu[ah dalam menyokong Lafslran
1INGkA11INGkA1 SUM8Lk
O 1erdapaL beberapa pandangan Lokoh yang mellhaL sesuaLu sumber lLu leblh penLlng
(berprlorlLl/berkeuLamaan) berbandlng sumber yang lalnnya
O Se[arawan ?unanl seperLl PerodoLus dan 1hucydldes memandang Llnggl sumber llsan
berbandlng babad (hlkayaL) dan lnskrlpsl
O Se[arawan krlsLlan seperLl SexLus !ullus Afrlcanus dan Luseblus pula mellhaL sumber
darlpada klLab ln[ll adalah sebagal yang LerpenLlng berbandlng sumber laln
O Leopold von 8anke menganggap sumber kera[aan sebagal sumber yang pallng Lulen
dan lengkap
O Jalaubagalmanapun kebanyakan se[arawan keberaLan unLuk memuLuskan secara
amnya [enls sumber yang pallng penLlng dan berpegang pada pendapaL bahawa
semua [enls sumber adalah sama penLlng kerana mempunyal nllalnya yang
Lersendlrl
O Se[arawan [uga mellhaL kepenLlngan sesuaLu sumber LuruL berganLung kepada La[uk
ka[lan oleh seseorang se[arawanMlsalnya 8amlah Adam yang mengka[l LenLang
uMn (19431931) men[adlkan Lemuramah dengan Lokoh uMn dan fallfall parLl
LersebuL sebagal keuLamaan

SUM8Lk AkkLLGI
Maksud Arkeo|og|
O erkaLaan arkeologl berasal darl perkaLaan ?unanl arkhalologla" yang bererLl
perblncangan LenLang benda purba aLau sllam
hazman_lpda2011
12

O aul 8ahn mendeflnlslkan arkeologl sebagal saLu ka[lan slsLemaLlk LenLang masa
lampau yang berasaskan budaya kebendaan" dengan bermaLlamaL membongkar
menerangkan dan mengkelaskan LlnggalanLlnggalan budaya menguralkan benLuk
dan perllaku masyarakaL masa sllam serLa memahaml bagalmana la LerbenLuk dan
akhlr sekall merekonsLrukslnya semula
O CoLLrell Leonard pula mendeflnlslkan arkeologl sebagal saLu cerlLa mengenal
manusla dengan meru[uk kepada Llnggalan seperLl peralaLan monumen rangka
manusla dan segala yang Lerhasll darl lnovasl yang dlclpLanya
1ekn|k dan kaedah Arkeo|og|
O ka[lan slsLemaLls mellpuLl perLemuan dokumenLasl anallsls dan lnLerpreLasl daLa
O 8erupa arLlfak (budaya bendawl seperLl kapak baLu dan candl)
O ekofak (benda llndungan seperLl baLuanrupa muka buml dan fosll)
ka[|an Luar]Lawatan 1apak
ker[aker[a lapangan dl LapakLapak arkeologl seperLl dl Lembah 8u[ang Cua 1ampan dan
lalnlaln
Art|fak dan 8ukan Art|fak
ArLlfak 8arangbarang buaLan manusla LeruLama alaL perkakas sen[aLa dan Llnggalan
sesuaLu zaman yang dlgunakan keLlka lLu
8ukan arLlfak erkalLan melalul aspek pemakan aLau Llnggalan barangbarang keperluan
harlan

SUM8Lk LISAN
O SuaLu kaedah unLuk mendapaLkan dan mengumpulkan keLerangankeLerangan
se[arah melalul Leknlk Lemubual wawancara aLau soal[awab yang dlrakamkan ke
dalam plLa rakaman
O Sumber llsan blasanya Lldak dlrakam oleh sl pencerlLa seballknya berganLung kepada
lngaLan dan pemahamannya saha[a
O kelemahan sumber llsan adalah wu[udnya unsur Lokok Lambah yang bercampur
dengan unsur dongeng mlLos dan lagenda
O aLa se[arah yang dlperoleh dalam kaedah llsan adalah berganLung kepada apa yang
ada dalam memorl lnforman balk sebagal saksl langsung mahupun Lldak langsung
O kebenaran sesuaLu sumber berganLung kepada lnforman


hazman_lpda2011
13

DkUMLN SLIAkAn
O okumen se[arah bermaksud sesuaLu yang berLulls aLau berceLak mengenal sesuaLu
perlsLlwa se[arah
O rofesor SarLono karLodlr[o mendeflnlslkan dokumen se[arah sebagal daLa verbal
berbenLuk Lullsan"
O okumen se[arah Lermasuklah suraLsuraL suraL per[an[lan dan suraL pa[ak rekod
dan fall kera[aan manuskrlp dan dlarl

1AISIkAN SUM8Lk SLIAkAn
O 1afslran Sumber Se[arah lLu boleh dlmaksudkan sebagal keLeranganulasan dan
pen[elasan Lerhadap perlsLlwa aLau ke[adlan yang pernah berlaku

O rasyaraL uLama kepada sesuaLu Lafslran se[arah yang hendak dlbuaL lalah


1 erlsLlwa LersebuL pernah berlaku
2 8ukLl Lerhadap perlsLlwa LersebuL maslh ada dan wu[ud
3 enafslran dlbuaL kepada apa yang Lelah LersuraL (LerLulls)

O !enls[enls Lafslran se[arah Lermasuklah

1AISIkAN VLk8AL enumpuan Lerhadap perkaLaanperkaLaan yang LerdapaL
dalam sesuaLu dokumen secara lndlvldu/berkumpulan

alam hal lnlbeberapa perkara dlambll perhaLlan oleh ahll se[arah lalLu mellhaL
sesuaLu sumber lLu darl suduL gaya bahasaperbendaharaan kaLaLaLabahasa
dan Ler[emahan

ConLoh
Gaya 8ahasa mellhaL makna perkaLaan dan cara penullsan menglkuL zaman
erbendaharaan kata maksud sesuaLu perkaLaan (kadangkala maksud perkaLaan
berbeza menglkuL zaman)
1atabahasa memahaml konsep slnLaksls ayaL dalam sesuaLu dokumen
1rans|as| menLer[emah sesuaLu karya asal ke dalam 8ahasa laln


1AISIkAN 1LkNIkAL Men[elaskan Lu[uan penulls dalam penullsan se[arah dan
sebarang pembacaan secara speslflk yang dlgunakan
hazman_lpda2011
14

keblasaannya dlbuaL berasaskan dua perLlmbangan lalLu Lu[uan menulls se[arah dan
benLuk pembacaan yang LepaL

1AISIkAN LGIkAL roses mellhaL pelbagal bahaglan sumber menglkuL kaedah
yang beLul
Ahll se[arah mellhaL proses keslnambungan/ kepenLlngan anLara dokumen ke
saLu dokumen
MenLer[emahkan dokumen lLu menglkuL suduL pandangan pengka[l
Lafslran
enyambungan ldea uLama dlperolehl drp pembacaan yg luas

1AISIkAN SIkLGIkAL engka[l mellhaL kepada pemlklran/karakLer pelaku
se[arah yang dlpengaruhl perseklLaranflzlkalsoslal dan lnLelekLual
S 1AISIkAN IAk1A Menllal fakLa secara lndlvldu/berkumpulan uLk [elaskan sebab
dan aklbaL perlsLlwa

kkI1IkAN SUM8Lk SLIAkAn
O Se[arawan berpendapaL bahawa bahan yang dlkuLlp sebagal saLusaLu sumber
se[arah perlu dlu[l kebenarannya
O Marc 8|och berpendapaL ahll se[arah Lldaklah berperanan sebagal penyalln
perakam dan pemeLlk maklumaL semaLamaLa"
O Se[arawan Lelah mendukung proses krlLlkan bukLl supaya dapaL menghasllkan llmu
se[arah yang Lulen
O lsLllah krlLlkan" meru[uk kepada proses penafslran bukLl dan saLu u[lan unLuk
kebenaran"
O leh lLu krlLlkan sumber adalah saLu proses yang dllakukan ke aLas sumber se[arah
bagl memasLlkan keLulenan dan keasllan sumber darl segl luaran dan dalaman
berdasarkan kaedahkaedah yang Lelah dlLeLapkan
O roses krlLlkan Lerhadap sumber Lerbahagl kepada dua lalLu krlLlkan luaran dan
krlLlkan dalaman

kkI1IkAN LUAkAN
O krlLlkan luaran boleh dlerLlkan sebagal usaha mengesahkan keLulenan aLau kesahan
sesuaLu sumber asll lLu
O Pal lnl bermakna sesuaLu sumber lLu dlu[l samada lanya adalah sumber yang benar
benar Lulen aLaupun sumber LersebuL adalah palsu aLau Lelahpun dlplaglaL
O MeLod krlLlkan sumber dlperkenal berLlLlk Lolak darlpada pelbagal penlpuan yang
Lelah dllakukan ke aLas sumber samada lanya dlpalsukan aLau senga[a dlrekareka
hazman_lpda2011
13

O 8eberapa kes yang pernah dllaporkan Lerhadap pemalsuan sumber Lermasuklah kes
onaLlon of ConsLanLlne" yang dlbuaL oleh plhak LerLenLu oleh sebab pollLlk SuraL
palsu Lelah dlpalsukan bagl menyokong LunLuLan aus (gere[a) ke aLas bekas Lanah
[a[ahan Mahara[a ConsLanLlne oleh seorang paderl 8om erkara lnl Lelah
dldedahkan palsu pada abad ke 13
O Selaln fakLor pollLlk sumber dlpalsukan aLas nama wang ConLohnya suraL 8aLu
AnLolneLLe darl eranchls dan Abraham Llncoln selaln buku harlan PlLler dlrekareka
oleh plhak LerLenLu bagl mendapaLkan wang seLelah dl[ual kepada plhak akhbar dan
penerblLan
O leh lLu ahll se[arah sepakaL unLuk mengenakan u[lan ke aLas seLlap sumber
merangkuml u[lan klmla u[lan bahasa u[lan Lullsan Langan dan u[lan Lerhadap bahan
yang dlgunakan dalam sesuaLu dokumen

UIIAN kIMIA
u[lan klmla adalah berLu[uan unLuk menenLukan umur sebenar sesuaLu dokumen
keadaan kerLas dakwaL dan cap akan berubah menglkuL peredaran masa dan pakar
klmla boleh memasLlkan umur semasa yang sebenar sesebuah dokumen
Mlsalnya u[lan Lerhadap manuskrlp [urnal yang dlslmpan oleh lrank SweLLenham
dlbukLlkan memang berumur seklLar seraLus Lahun leblh sama seperLl masa [urnal
LersebuL dlLulls seklLar Lahun 1870an

UIIAN 8AnASA
u[lan bahasa [uga boleh menenLukan umur sesuaLu dokumen lLu kerana gaya
bahasa sesuaLu bahasa akan senLlasa berubah darl suduL nahu sLrukLur ayaL e[aan
lsLllah dan Landa baca menglkuL peredaran zaman
ConLohnya 8ahasa Melayu yang dlgunakan seklLar Lahun 1960an berbeza dengan
8ahasa Melayu yang dlgunakan pada masa lnl erkara lnl dapaL dlllhaL menerusl
Laporan Mageran mengenal 1ragedl 13 Mel 1969 dl mana perkaLaan seperLl boroh"
dlgunakan berbandlng buruh" pada masa lnlSelaln lLu penggunaan sempang
dlLengah perkaLaan seperLl sabelum" dan dlanggap" selaln penggunaan ab[ad
dua pada kaLa ganda seperLl orang
2
"

UIIAN 1ULISAN 1ANGAN
u[lan lnl hanya dapaL dllakukan Lerhadap Lullsan yang dlLulls dengan Langan
bukannya Lullsan yang berLalp aLau dlceLak
akarpakar ka[l Lullsan boleh mendedahkan perbuaLan menlru Lullsan Langan
orang laln (LeruLamanya Lokoh) kerana lanya adalah sesuaLu yang sukar unLuk
dllakukan
Carraghan menyaLakan bahawa Lullsan Langan adalah saLu clrl yang Lersendlrl"
keblasaannya pakar akan membandlngkan Lullsan seseorang yang Lelah LerbukLl
Lullsannya dengan sumber yang hendak dlu[l
hazman_lpda2011
16

alam kes pemalsuan 8uku Parlan PlLler mlsalnya pengu[l dapaL membukLlkan
kelalnan dalam benLuk Lullsan Langan PlLler yang sebenar dengan Lullsan yang
dlpalsukan

UIIAN 8AnAN
keLulenan sesuaLu dokumen [uga dapaL dlu[l dengan mellhaL bahan yang dlgunakan
unLuk membuaL sesuaLu dokumen LersebuL
Mlsalnya [lka sesuaLu sumber lLu dlLulls dl aLas kerLas umur sumber mesLllah
kurang darlpada 1000 Lahun kerana kerLas hanya mula dlgunakan bermula Lahun
1130 M
Selaln lLu [lka dokumen yang dlLulls dengan pensll dldakwa dlLulls pada abad ke 13
perkara lLu adalah palsu kerana pensll hanya dlclpLa pada abad ke 16
8eglLu [uga dalam kes pemalsuan 8uku Parlan PlLler para pengu[l dapaL mengesan
penlpuan kerana benang yang dlgunakan unLuk men[llld buku hanya mula dlgunakan
selepas kemaLlan PlLler


kkI1IkAN DALAMAN

O SeLelah men[alankan proses krlLlkan luaran krlLlkan dalaman pula akan dllakukan
SLkl8An?A sumber lLu dldapaLl benarbenar Lulen seLelah dlu[l
LkINGA1AN krlLlkan dalaman Lldak akan dllakukan sebelum krlLlkan luaran dlbuaL
!lka krlLlkan luaran sudah LerLolak maka krlLlkan dalam [uga adalah
LerLolak

O 1ugas sebenar ahll se[arah lalah menafslrkan lsl dokumendokumen yang Lelah
dlsahkan Lulen 1ugas lnl adalah Lugas beraL dalam mengka[l se[arah dan muLu ka[lan
dlcermlnkan melalul keupayaan pengka[l unLuk menllal secara bl[ak dan cermaL
maklumaL yang Lerkandung dl dalam sumber
O Jalaupun Llada peraLuran khusus (seperLl Law of Lvldence) namun pengka[l se[arah
sepakaL unLuk memlllh daLadaLa se[arah dan membuaL penafslran menglkuL lunas
lunas keraslonalan"
O keraslonalan dan kemunasabahan dalam menLafslr sumber adalah berLlLlk Lolak
darlpada pandangan rofesor klLson Clark bahawa 1ldak ada dokumen dan Lldak
ada pernyaLaan rasml aLau bukan rasml yang Lldak boleh dlsangsl"
O leh lLu ahll se[arah akan menellLl samada kandungan sesuaLu sumber lLu benar
aLaupun Lldak raslonal aLaupun loglk kerana seLlap perkara aLau buLlr yang dlambll
oleh pengka[l perlu dlperLanggung[awabkan
O 8erlkuL adalah krlLerlakrlLerla penLlng dalam membuaL krlLlkan dalaman


hazman_lpda2011
17

O 8ebas Dar| Unsur M|tos
O volLalre berhu[ah bahawa sesuaLu hal yang berLenLangan dengan hukum
blasa alam Lldak harus dlpercayal"
O Pal lnl Lermasuklah unsur mlLoslagenda dan unsur ghalb
O Sebagal conLoh 1hucydldes dalam menulls mengenal erang eloponnesla
Lelah menolak cerlLa dl kalangan rakyaL bahawa wabak yang menlmpa negerl
lLu adalah Llndakan 1uhan dan seballknya bellau mengakul ke[ahllannya
dalam mengenalpasLl punca kepada wabak LersebuL
O SeseLengah se[arawan Lldak menyanggah unsur ghalb [lka ada LeLapl
mengklaflkaslkannya sebagal kepercayaan perlbadl seseorang" Mlsalnya
reslden Mcklnley keLlka uS menguasal llllplna seklLar 1899 yang kononnya
penaklukan lLu mendapaL resLu 1uhan Se[arawan menganggap fakLor lLu
adalah kepercayaan perlbadl orang krlsLlan
O 1hucydldes menganggap manusla adalah ukur Lunggal bagl semua hal" Pal
lnl bermaksud seLlap LlndakLanduk manusla lLu daLang darlpada mereka
sendlrl[usLeru unsurunsur ghalb adalah Lldak boleh dlLerlma

Mene||t| Latar 8e|akang Saks|
O kewu[udan seseorang saksl yang berkepenLlngan dan berslfaL blas
menyebabkan laLar belakang saksl perlu dlLellLl sebelum menerlma
kenyaLaannya
O Saksl berkepenLlngan seperLl pegawal penerangan kera[aan ahll darl parLl
pollLlk [urucakap pernlagaan dan badan agama keblasaannya cenderung
unLuk memanlpulasl keadaan supaya kellhaLannya mereka sebagal dl plhak
yang benar walaupun dengan Llndakan memburukkan plhak laln
O leh lLu ahll se[arah perlu berhaLlhaLl dengan seLlap pernyaLaan mereka
O 1lndakan bersumpah seseorang saksl bahawa kononnya apa yang
dlperkaLakan bellau [uga Lldak boleh dlLerlma bulaLbulaL
O Se[arawan Lelah mengkrlLlk Llndakan se[arawan krlsLlan Luseblus yang
menerlma bulaLbulaL kenyaLaan Mahara[a ConsLanLlne bahawa kononnya
ke[ayaannya dalam perang kerana dlresLul 1uhan selepas baglnda mellhaL
slnaran berbenLuk sallb Luseblus menerlma pernyaLaan LersebuL hanya
kerana Mahara[a bersumpah aLas nama 1uhan

8ukt|bukt| 8ercanggah
O kewu[udan bukLlbukLl yang bercanggah adalah blasa dalam se[arah Pal lnl
Llmbul kerana kepenLlngan pelbagal plhak
O leh lLu pengka[l perlu membuaL kepuLusan unLuk menenLukan bukLl mana
yang harus dlLerlma dan dlLolak aLau mencarl [alan Lengah dl anLara bukLl
bercanggah aLau menganLungkan pengadllan
hazman_lpda2011
18

O Marc 8loch beranggapan ahll se[arah perlu menggunakan kebl[aksanaan
dalam menyebelahl saLu bukLl dan menolak yang lalnnya dan bellau
menguLuk Llndakan ahll se[arah yang berLlndak mengambll [alan Lengah
kerana menuruLnya kebenaran yang dlLunLuL darl se[arawan Lldak akan
dlperoleh
O Ahll se[arah perlu men[adl haklm Lerhadap bukLl dengan melakukan penllalan
menyeluruh secara selmbang Lerhadap semua bukLl


LNILLASAN SLIAkAn
O en[elasan Lerhadap sesuaLu perlsLlwa adalah salah saLu unsur penLlng dalam
se[arah dl mana Lugas ahll se[arah Lldak Lerhad kepada pencerlLaan buLlrbuLlr
perlsLlwa bahkan seballknya perlu menghuralkan sebab mengapa perlsLlwa LersebuL
berlaku
O unsur men[elaskan mengapa" adalah unsur yang mellbaLkan penerangan kepada
penyebaban" aLau causaLlon"
O ara se[arawan menganggap soal penyebaban adalah lnLl kepada penullsan se[arah
LP Carr menganggap ka[lan se[arah adalah saLu ka[lan sebabmusabab"
O kepenLlngan pen[elasan se[arah dlsedarl se[ak zaman PerodoLus lagl dl mana bellau
menyaLakan bahawa Lu[uan uLama bellau membuaL ka[lan mengenal erang arsl
adalah unLuk mencerlLakan LlndakanLlndakan penLlng yang mengagumkan dl
samplng menegakkan sebab mengapa mereka berperang
O en[elasan se[arah yang dlbuaL PerodoLus banyak dlpengaruhl dengan unsurunsur
ghalb yang kurang dlLerlma oleh se[arawan moden Mlsalnya PerodoLus
menganggap kekalahan arsl ke Langan ALhens adalah dlsebabkan hukuman 1uhan
(nemesls) Lerhadap keangkuhan arsl
O namun 1hucydldes dalam mengka[l mengenal erang eloponnesla menolak cara
pen[elasan se[arah yang dlbuaL PerodoLus dengan menganggap bahawa manusla
adalah ukur Lunggal bagl semua hal" !usLeru pen[elasan se[arah perlulah dlbuaL
berdasarkan LlndakLanduk manusla sebagal penggerak se[arah lLu sendlrl
O SeLerusnya se[arawan mellhaL fakLor kesesualan masa adalah fakLor penLlng dalam
pen[elasan se[arah ke[ayaan mazhab roLesLan oleh MarLln LuLher dl !erman banyak
dlbanLu kesedaran masyarakaL keLlka lLu sedangkan LokohLokoh sebelumnya Lelah
gagal
O 1erdapaL dua allran uLama dalam pen[elasan se[arah lalLu allran ldealls" dan allran
maLerlalls"
O A||ran |dea||s yang dlmulakan oleh Lokoh seperLl Leopold von 8anke mellhaL se[arah
LerclpLa berdasarkan pemlklran Lulen" manusla aLau hasll darl Llndakan akal yang
bebas"
O MenuruL golongan ldealls LlndakLanduk se[arah banyak LerclpLa hasll darlpada
pemlklran manusla (hlnL ldea)
hazman_lpda2011
19

O Seballknya golongan a||ran Mater|a||s seperLl karl Marx mellhaL se[arah lLu LerclpLa
aklbaL perLenLangan kelas
O lnl bermakna se[arah manusla banyak berganLung kepada soal ekonoml dan soslal dl
mana golongan pemlllk alaLalaL pengeluaran cuba menguasal pollLlk bagl
mellndungl kepenLlngan mereka manakala kelas yang LerLlndas cuba menenLang
bagl mendapaLkan kepenLlngan mereka pula
O l samplng dua allran yang berLenLangan lnl wu[ud pula saLu lagl allran dalam
se[arah lalLu #a||ran os|t|v|s" dl mana mereka berpendapaL hukum am boleh
dlwu[udkan dalam se[arah

kLIS1IMLWAAN LNILLASAN SLIAkAn
O Ahll se[arah menganggap ke[adlanke[adlan se[arah mempunyal sebabsebab yang
boleh dlka[l dan dlfahaml
O Ahll se[arah menolak anggapan bahawa ke[adlan se[arah berlaku secara Lldak
senga[a aLau Lanpa bersebab aLau Lanpa dlceLuskan oleh manusla secara langsung
aLau Lldak langsung
O erkara mudah bagl menyangkal dakwaan LersebuL adalah mana mungkln dua slrl
erang unla berlaku secara Lldak senga[a? Adakah pasukan nazl secara Lldak
senga[a menyerang negaranegara seklLarnya? Pal lnl menun[ukkan seLlap perlsLlwa
se[arah lLu ada penyebabnya
O un beglLu maslh LerdapaL se[arawan keagamaan seperLl krlsLlan yang menganggap
segala se[arah yang berlaku aLas kehendak 1uhan un beglLu penulls se[arah
berusaha unLuk mengelakkan unsur keLuhanan dalam pen[elasan se[arah kerana
unsurunsur ghalb adalah sesuaLu perkara yang Lldak dapaL dlpasLlkan
O en[elasan se[arah Lelah mewu[udkan saLu garls panduan kepada se[arawan dl mana
LerdapaL garls pemlsah dl anLara Lugas pencerlLaan dan Lugas pen[elasan
O P1alne menLakrlfkan ker[aker[a ahll se[arah seperLlmana berlkuL Lerleblh dahulu
mengesan fakLafakLa kemudlannya mencarl sebabsebab"
O enullsan fakLa adalah seperLl memperlnclkan Larlkh LempaL nama orang LerllbaL
dan perlsLlwa se[arah manakala sebab se[arah adalah pen[elasan LenLang moLlf nlaL
dorongan keadaan dan pengaruh yang menceLuskan sesuaLu ke[adlan
O Soal pen[elasan [uga mellbaLkan pendedahan nlaL aLau moLlf sl pelaku yang
menceLuskan ke[adlan !usLeru se[arawan perlu mendedahkan Lu[uan pelbagal plhak
dalam sesuaLu perlsLlwa se[arah
O en[elasan se[arah [uga menunLuL se[arawan mencerlLakan maLlamaL sebenar pelaku
perlsLlwa se[arah LersebuL
O Ju[ud unsur kepelbagalan dalam pen[elasan se[arah berganLung kepada
pengka[lnya lnllah yang membezakannya dengan salns semula[adlhazman_lpda2011
20

nUkUM AM DALAM SLIAkAn
O rofesor Pampel menolak dakwaan seseLengah plhak yang mengaLakan bahawa
se[arah hanya memberl gambaran ke[adlanke[adlan yang khusus" dan bukan
mencarl hukumhukum am yang boleh menenLukan ke[adlanke[adlan lLu"
O Pampel Lldak menolak kenyaLaan bahawa se[arah memang mengka[l perlsLlwa
lampau secara khusus namun la LeLap berpendapaL hukum am memalnkan peranan
yang agak sama dalam se[arah dan salns semula[adl" dan lanya men[adl saLu alaL
yang perlu dalam penyelldlkan se[arah"

O Apakah yang dlmaksudkan dengan Pukum Am? Pampel mendeflnlslkan Pukum Am
sebagal sebuah pernyaLaan yang berbenLuk kemungklnan se[agaL yang boleh
dlsahkan benar aLau Lldak melalul penemuanpenemuan emplrlkal"

O alam kaedah unLuk mewu[udkan saLu hukum umum dalam se[arah LerdapaL 1lCA
kaedah yang Lelah dluLarakan oleh se[arawan lalLu C maka L" hlpoLesls" dan
generallsasl"

nUkUM AM (1LkI IIkA #C MAkA L")
kaLakanlah berlaku saLu ke[adlan (an evenL) maka klLa akan menandakannya
sebagal C"
ke[adlan C" lnl kemudlannya akan membawa kepada L" L" meru[uk kepada
saLu perlsLlwa se[arah C" boleh dlkaLakan sebagal ke[adlan penyebab
(causaLlon) berlakunya L" leh lLu hukum am akan membuaL saLu keslmpulan
!lka C" maka L" (lf CLhen L)
alam ayaL yang leblh mudah perkalLan C" dan L" lnl adalah perkalLan anLara
sebab" (C) dan aklbaL" (L)
1eorl Pampel mengenal hukum am adalah
C
1
C
2
C
n
" akan menceLuskan L"
Pampel berkaLa slrlslrl ke[adlan LerLenLu yaknl C
1
hlngga C
n
yang menceLuskan
L" akan mengandungl dua bahaglan penLlng
8ahaglan saLu menurunkan pernyaLaan mengenal keadaankeadaan awal
(keadaan yang menenLukan) dan bahaglan kedua pula mengandungl hukum
hukum am dl mana pen[elasan adalah dldasarkan"
8lngkasannya seklranya ke[adlan dalam bahaglan perLama Lelah berlaku maka
perlsLlwa yang berlaku dalam bahaglan kedua akan berlaku endeknya [lka C
maka L

Pampel keLlka mengalLkan Leorlnya lLu Lelah mengemukakan saLu conLoh lalLu
ke[adlan reLaknya radlaLor dl Lepl [alan pada malam yang se[uk"
hazman_lpda2011
21

Slrlslrl C adalah seperLl keadaan samada radlaLor lLu dlbuaL darl besl (C
1
)
dllslkan penuh dengan alr (C
2
) dlLudung dengan keLaL (C
3
) Lekanan yang boleh
menyebabkan radlaLor reLak (C
4
) dan keadaan suhu pada malam lLu (C
3
)
kemudlan buLlrbuLlr (C
n
) lnl akan dlkalLkan dengan hukum am mengenal
Lekanan yang dlhasllkan oleh alr yang suhunya Lurun
Sebagalmana yang dlsahkan dalam u[lan emplrlkal penurunan suhu akan
menambahkan lslpadu dan kemudlannya menambahkan Lekanan
leh lLu hukum am yang ada dalam kereLakan radlaLor lLu adalah apablla wu[ud
slrlslrl penyebab (C) maka pasLlnya akan berlakunya L" yaknl kereLakan pada
radlaLor kereLa

un beglLu apablla Pampel cuba mengalLkan keadaan yang LerdapaL dalam salns
semula[adl (conLoh reLaknya radlaLor) clrlclrl dl aLas Lldak wu[ud dalam se[arah
Pal lnl kerana wu[udnya kesullLan unLuk merumuskan andalanandalan asas
secara nyaLa yang boleh sepadan dengan bukLl sedla ada (dalam erLl kaLa laln
pengka[l Lldak mendapaL persamaan anLara C" yang sedang dlka[l dengan C"
Leorl)

nI1LSIS
Menyedarl bahawa hukum am dalam se[arah adalah sesuaLu yang sukar dan
hamplr musLahll unLuk dllaksanakan Pampel berballk kepada keadaan dalam
se[arah yang membenarkan penggunaan hlpoLesls yang berslfaL kemungklnan
(membuaL keslmpulan awal)
un beglLu hlpoLesls dalam se[arah hanyalah berbenLuk rangka kepada
pen[elasan" yang memerlukan penyelldlkan lan[uLan bagl mendapaLkan fakLa
yang sebenar
8SunLharallngam keLlka memberl ulasan mengenal kegagalan Pampel unLuk
men[elaskan sebab sebenar kenapa ahll se[arah gagal unLuk mewu[udkan saLu
Pukum Am dalam se[arah adalah dlsebabkan slfaL dan LlndakLanduk manusla
sebagal pelaku se[arah yang berbeza sama sekall berbandlng salns semula[adl
Mlsalnya dar[ah keLahanan besl adalah boleh dlka[l dan akan senLlasa
memberlkan keadaan sama dalam manamana kes kereLakan radlaLor namun
slkap manusla adalah berlalnan anLara saLu dengan yang lalnnya
Sebagal conLoh kaLakan masalah kemarau (C) sebagal penyebab kepada
penghl[rahan peLanl ke kawasan laln (L) la hanya boleh dlLerlma dalam keadaan
pada masa lLu oleh pelaku LersebuL keadaan C" yang serupa dl LempaL laln
Lldak semesLlnya membawa kepada L" yang serupa
Mlsalnya [lka LerdapaL kemarau (C) dl LempaL laln peLanl dl kawasan LersebuL
mungkln Lldak berhl[rah (L) seballknya mereka mungkln berLukar ker[a kepada
bldang laln aLau mereka LeLap Llnggal dl slLu dengan mendapaLkan lnlslaLlf
pengalran yang berbeza leh lLu se[arah Lldak memungklnkan [lka C maka L"
hazman_lpda2011
22


GLNLkALISASI
leh kerana hukum am Lldak mungkln akan ada dalam se[arah maka seseLengah
se[arawan berallh kepada usaha membuaL ka[lan secara perbandlngan yang
boleh melahlrkan generallsaslgenerallsasl yang dapaL melewaLl baLas LempaL
dan masa
ConLohnya generallsasl dlbuaL bahawa [lka ada perlsLlwa dl mana berlakunya
pemberonLakan golongan buruh maka kaum pemodal akan [aLuh berdasarkan
perbandlngan kes sebelumnya
namun se[arawan seperLl Colllngwood menenLang usaha mewu[udkan
generallsasl seperLl lnl kerana [lka se[arah dlllhaL secara general seperLl salns
semula[adl maka akan wu[udlah se[arah palsu" yang akan menuLup sebab
sebenar berlakunya sesuaLu perlsLlwa se[arah


LNGADILAN MkAL
O MenuruL koslm Ahmad (ewan MasyarakaL !un 1981) pengadllan moral bermaksud
perlakuan men[aLuhkan hukuman aLau mengenakan penllalan LerLenLu kepada
suaLu perlsLlwa se[arah dan/aLau kepada seorang pelaku dalam se[arah"
mlsalnya dlhukumkan keLua negara lLu sebagal bersalah desa lLu mundur dsb
O Adrlan ldfleld menylfaLkan pengadllan moral adalah dlbuaL dalam bahasa yang
memu[l aLau mempersalahkan dengan berpandukan kepada ukuran balk dan
buruk"
O ara se[arawan berLellngkah dalam lsu pengadllan moral dl mana sebahaglannya
menenLang aspek pengadllan moral dalam se[arah manakala sebahaglan yang
lalnnya pula menyokong
O Allran yang menenLang dlwaklll oleh 1hucydldes Leopold von 8ankeklLson Clark
dan lalnlaln berhu[ah bahawa kemasukan unsur pengadllan moral dalam se[arah
akan menlmbulkan pelbagal [enls kerumlLan dan permasalahan yang akan
menggugaL kewlbawaan penullsan se[arah
O Croce mlsalnya menyaLakan bahawa se[arawan Lldak berupaya unLuk menembusl ke
lubuk haLl manusla yang men[adl pelaku se[arah malah cenderung pula unLuk
memasukkan unsur prasangka dalam pengadllan mereka selaln keLldakupayaan
seseorang se[arawan unLuk membuaL pengadllan yang mampu dlLerlma oleh
kesemua se[arawan yang laln
O 8erbeza dengan mahkamah yang mana LerLuduh boleh membela dlrlnya se[arah
seballknya mengadlll orang yang Lelah menlnggal dunla yang Lldak dapaL membela
dlrlnya
O SeLerusnya 8uLLerfleld keLlka menyokong hu[ah Croce menyaLakan bahawa
pengadllan moral akan men[adl alaL unLuk mendedahkan kesalahan lawan dan
menuLup kesalahan kawan
hazman_lpda2011
23

O keblmbangan se[arawan yang menenLang pengadllan moral adalah kerana kesannya
yang menyebabkan saLu se[arah beraL sebelah dlLulls yang hanya menceLuskan
perLellngkahan dalam masyarakaL

O ara se[arawan yang menyokong prlnslp pengadllan moral adalah seperLl volLalre
Lord AcLon dan LP Carr
O volLalre berhu[ah bahawa Lugas se[arah adalah menga[ar klLa kewa[lban dan hak
hak klLa" Se[arah adalah sebagal saLu pembela keadllan yang mengangkaL mereka
yang ber[asa dan memalukan mereka yang berdosa
O Se[arah yang dlbanLu oleh unsur keraslonalan akan membanLu masyarakaL
menenLang ke[ahaLan seperLl fanaLlsmekeke[aman dan keganasan malah seballknya
memupuk nllal mulla seperLl kebebasan keadllan dan Loleransl
O Lord AcLon pula berpendapaL bahawa seLlap lnsan dl dunla lnl perlu dladlll oleh nllal
nllal ulung yang mendukung kehldupan manusla
O Se[arawan seperLl lsalah 8erlln berpendapaL pengadllan moral bukan hanya saLu
Lugas yang mampu dllakukan oleh se[arawan LeLapl leblh darlpada lLu memperkukuh
kefahaman masyarakaL LenLang sesuaLu perlsLlwa se[arah


na|ha| ang D|ad|||
O LP Carr menyaLakan bahawa pengadllan moral dalam se[arah mencakupl lndlvldu
perlsLlwa lnsLlLusl dan dasar un beglLu ahll se[arah menambah saLu lagl hal yang
dladlll lalLu zaman

INDIVIDU
Pal yang pallng kerap dladlll oleh pengka[l se[arah adalah LlndakLanduk lndlvldu
aLau Lokoh yang men[adl pelaku se[arah
alam mengka[l nlaL seseorang pelaku dalam se[arah la secara Lldak langsung
berkalL rapaL dengan soal nllal
Mlsalnya seseorang yang berLlndak secara balk akan dlpu[l manakala orang yang
memenLlngkan dlrl melanggar keadllan aLau berLlndak ke[am akan dlkuLuk
1lndakan lnl akan menghasllkan waLak wlra" dan pen[ahaL" dalam se[arah
Mlsalnya 8a[a lskandar Syah yang membangunkan Melaka dlpu[l sebagal Lokoh
yang handal dan cergas manakala lrancls LlghL yang memperdaya SulLan
Abdullah dlanggap sebagal berdusLa dan berLenLangan dengan nllal Lropah

LkIS1IWA
ara pengka[l se[arah LuruL melakukan pengadllan moral Lerhadap sesuaLu
perlsLlwa aLau ke[adlan se[arah samada ke[adlan LersebuL adalah sesuaLu yang
balk aLaupun Lldak
hazman_lpda2011
24

alam perlsLlwa 8ancangan SekaLan SLevenson bagl menlngkaLkan harga geLah
dl 1anah Melayu pada Lahun 1920an mlsalnya pengka[l mellhaLnya sebagal balk
unLuk memullhkan harga geLah dengan mengawal pengeluaran LeLapl pada masa
yang sama Lelah berLlndak dlskrlmlnasl Lerhadap pengusaha LempaLan yang
dlpaksa mengehadkan pengeluaran dan membekukan permohonan baru
sedangkan pada masa sama para peladang Lropah Lelah dlllndungl

INS1I1USI
lnsLlLusl yang keblasaannya dladlll oleh para pengka[l se[arah adalah seperLl
lnsLlLusl perhambaan feudallsme kasLa gere[a dsb
alam hal lnl sesebuah lnsLlLusl akan dlnllal samada berada pada slsl balk aLau
buruk
Mlsalnya Amlnuddln 8akl keLlka membuaL pengadllan moral mengenal lnsLlLusl
perhambaan dalam kalangan masyarakaL Melayu mellhaLnya sebagal bukan
saha[a ke[am Lapl pula saLu cabaran secara langsung kepada a[arana[aran lslam"

DASAk
ara se[arawan berLolak darl andalan bahawa sesuaLu dasar yang berLu[uan balk
dan LerbukLl memberl faedah akan dlpu[l manakala dasar yang menlndas akan
dlkuLuk
Mlsalnya ahll se[arah menguLuk dasar !epun keLlka mendudukl 1anah Melayu
yang menzallml rakyaL

S 2AMAN
ConLoh zaman 8ennalsance dlpu[l sebagal zaman kebangklLan Lropah manakala
zaman perLengahan dlkuLuk sebagal zaman kegelapan kerana kebebasan agama
Lelah dlhapuskan


kerum|tan Da|am engad||an Mora|
O Ahll se[arah sebenarnya LuruL mengalaml kerumlLan dalam menghukum sesuaLu
samada hendak meleLakkan sesuaLu pengadllan lLu pada slsl yang balk aLaupun
buruk
O alam soal mengadlll pelaku se[arah mlsalnya klLa mellhaL nlaL seseorang pelaku lLu
dladlll namun nlaL Lldak men[adl krlLerla Lunggal dalam mengadlll seseorang
O alam soal pengadllan moral dl sana LerdapaL saLu keadaan dl mana nlaL yang balk
Lldak dlsusull dengan Llndakan yang balk"
O Pal lnl menyebabkan ahll se[arah akan berbeza darl segl pengadllan mereka
O ConLohnya !JJ 8lrch Lelah sanggup unLuk berbohong kepada wakll SulLan
Abdullah keLlka cuba menyembunylkan Llga orang hamba dl rumahnya
hazman_lpda2011
23

O 1lndakan 8lrch lLu dlllhaL Lldak balk kerana 8lrch Lelah memungklrl [an[lnya unLuk
Lldak mellndungl sebarang hamba sehlngga saLu penylasaLan rapl ke aLas lnsLlLusl
perhambaan dl erak selesal
O namun beglLu seseLengah ahll se[arah yang laln mellhaL Llndakan 8lrch lLu adalah
daLang darl nlaL yang balk dan sepaLuLnya dlpu[l kerana [lka bellau mengemballkan
hamba yang Lelah melarlkan dlrl LersebuL sudah LenLu hambahamba LersebuL akan
menerlma hukuman dan seksaan darlpada LuanLuan mereka
O !adl dl slnl Lelah [aLuh dua pengadllan moral dl mana saLu mengadlll 8lrch sebagal
pemungklr [an[l (dladlll oleh Jllklnson dalam buku A PlsLory of enlnsula Malay) dan
8lrch [uga sebenarnya boleh dlpu[l aLas nlaLnya yang mellndungl hamba darl
keke[aman
O Apablla Llmbul pengadllan bercanggah seperLl lnl koslm Ahmad men[elaskan nlaL
yang sucl murnl Lldak boleh menukarkan perbuaLan yang salah kepada benar"
O namun beglLu se[arawan seperLl 8uLLerfleld mellhaL nlaL men[adl saLusaLunya
ukuran unLuk mengadlll saLu Llndakan se[arah
O Mlsalnya LerdapaL se[arawan yang memu[l Llndakan plhak yang mengamalkan
kebebasan beragama berbandlng plhak gere[a yang cuba berLlndak ke[am ke aLas
mereka yang sesaL namun sebenarnya plhak yang mendokong kebebasan dalam
beragama lnl dalah orang [ahaL yang anLlagama"
O leh lLu 8uLLerfleld mellhaL Llndakan balk yang bersellndung dl seballk nlaL yang
[ahaL perlu dlkuLuk

O kerumlLan [uga berlaku bagl menllal seseorang pelaku se[arah yang berada dalam
keadaan kongkongan dan Lerpaksa unLuk melakukan sesuaLu
O Mlsalnya LerdapaL pemlmpln ?ahudl yang Lerpaksa berker[asama dengan nazl bagl
membunuh orang ?ahudl sendlrl dalam keadaan dlLekan dan Lerpaksa
O rang ?ahudl Lldak boleh menenLang nazl kerana mereka lemah dan Lldak
bernegerl leh lLu dl slnl Llmbul kesukaran unLuk men[aLuhkan pengadllan moral
Lerhadap pemlmpln ?ahudl yang beloL Lerhadap bangsanya sendlrl lLu
O !usLeru se[arawan seperLl 8erlln dan ldfleld berhu[ah pengadllan dlbuaL dengan
andalan bahawa pelaku memang dalam keadaan rela dan bebas dalam seLlap
Llndakannya dan plhak yang Lerpaksa Lldak perlu dlperLanggung[awabkan ke aLas
Llndakannya lLu
O Selaln lLu se[arawan [uga sukar unLuk mengadlll seseorang pelaku se[arah yang
berLlndak menglkuL renLak lawannya
O Mlsalnya 8oberL Cllve sanggup menlpu seorang saudagar Plndu dalam
menggullngkan 8a[a 8engal kerana saudagar LersebuL [uga seorang penlpu leh lLu
wu[ud keadaan dl mana penlpu menlpu penlpu"
O Selaln lLu LerdapaL seseLengah se[arawan yang sanggup memaafkan kesalahan
moral seseorang pelaku se[arah seklranya Llndakannya lLu adalah unLuk kebalkan
semua