Anda di halaman 1dari 2

k81 3110 LNGAIIAN LkNIAGAAN

nama ensyarah Lnclk !efrl 8ln !aafar


1arlkh mula 30 CkLober 2011
1arlkh hanLar 18 november 2011
SyaraL
a) 8erkumpulan 2/3 orang
b) kullL berwarna kunlng/ Lape hlLam

1UGASAN
1 ,engumpul bahanbahan yang berkalLan dengan 88, yang berLemakan
maLa pela[aran ernlagaan dan keusahawanan aLau erdagangan
2 ,engumpul Puralan SukaLan ela[aran kPS8 ( menglkuL Lahun yang dlplllh
4/3 aLau 6 ) 8oleh prlnL Lerus aLau phoLosLaLe
3 ,embuaL eLa konsep berdasarkan bldang ernlagaan keusahawanan
( menglkuL Lahun yang dlplllh 4/3 aLau 6 ) seperLl apa yang dlcaLaLkan dl
dalam Puralan SukaLan ela[aran kPS8
4 ,embuaL saLu 8P yang lengkap berdasarkan La[ukLa[uk dl dalam Puralan
SukaLan ela[aran kPS8 ( menglkuL Lahun yang dlplllh 4/3 aLau 6 ) nf
ta[uk mempromoslkan [ualan
3 ,embuaL 88, yang lengkap berdasarkan La[uk yang anda plllh 88, yang
dlbuaL mesLl menglkuL konsep umum yang dlLeLapkan seperLl
l ,enarlk dan rlngkas
ll Lrgonomlc
lll kefungslan
lv ,urah dan mudah dlslmpan
v 8ersalz Lldak Lerlalu besaremarkahan adalah berdasarkan
emerolehan llmu 23
enguasaan
emlndahan
8efleksl

*** ,esLl ada pembahagl ( kerLas berwarna )


p

Femerc|ehcn
i|mu
1
2
Fenguc:ccn
3
4
Femincchcn
3
Fef|ek:i