Anda di halaman 1dari 2

nama

kad pengenalan
1a[uk Lugasan pro[ek menguLlp sampah dl kawasan sekolah
1lngkaLan
engenalan
ada 20 februarl 2011 pela[ar darl kelas 3P dan 3l Lelah men[alankan pro[ek menguLlp
sampah dl seklLar kawasan sekolah 8llangan pela[ar yang LellbaL lalah seramal 43 orang
Lermasuk guru blmblngan
Cb[ekLlf
1 Menyedarl kesan buruk seklranya alam seklLar Lldak dl[aga dengan balk
2 Menyokong segala usaha unLuk men[aga alam seklLar

eranan dan pengalaman
uengan adanya pro[ek lnl saya Lelah menyumbangkan Lenaga Lerhadap akLlvlLl lnl Selaln lLu
saya [uga Lelah menyumbang ldea LenLang keperluan plasLlk hlLam dlleLakkan dlseLlap Long
sampah unLuk memudahkan Lugas pemberslhan dan pembuangan sampah sarap Saya Lelah
meluangkan masa selama hamplr 2 [am unLuk menguLlp sampah dan memberslhkan
kawasan sekolah dengan penuh Langgung[awab Saya [uga beglLu ra[ln dengan memberl
ker[asama kepada guru AkLlvlLl beglnl dapaL mengasah bakaL keplmplnan pela[ar dl
samplng dapaL memupuk nllal Loleransl dan prlhaLln Secara keseluruhannya saya dan rakan
rakan ber[aya melaksanakan akLlvlLl lnl apablla kaml mampu mengawal keadaan agar akLlvlLl
dapaL dl[alankan dalam Lempoh yang dlLeLapkan

kesan darlpada pro[ek menguLlp sampah
ro[ek lnl Lelah menyebabkan saya lnsaf dan menlmbulkan kesedaran agar Lldak membuang
sampah meraLa LempaL Saya Lelah mendapaL lkLlbar darl keadaan LersebuL dan akan
memasLlkan LerdapaL perubahan slkap dalam dlrl saya

keslmpulan
Seseorang pela[ar harus mengamalakan nllal menyayangl dan menghargal alam seklLar
supaya alam seklLar dapaL dlpellhara dengan balk ela[ar [uga harus mempunyal nllal
memaLuhl peraLuran dan undang undang supaya leblh berdlslplln
nama
kad pengenalan
1a[uk pro[ek klLar semula
1lngkaLan
engenalan
ada 7 aprll 2010 lalLu harl selasa saya Lelah menyerLal pro[ek klLar semula ro[ek lnl
bermula darl pukul 2 peLang sehlngga 330 peLang eserLa yang LerllbaL llah pela[ar yang
mengambll sub[ek pendldlkan moral LlngkaLan 4 dan 3
eranan dan pengalaman
uengan adanya pro[ek lnl saya Lelah menyumbangkan Lenaga Lerhadap akLlvlLl lnl program
klLar semula lalLu dengan mengumpul dan menyusun suraL khabar Selaln lLu saya [uga Lelah
menyumbang ldea LenLang penyusunan suraL khabar lama supaya kellhaLan leblh kemas dan
LeraLur Saya Lelah meluangkan masa selama hamplr 1 [am 30 mlnlL unLuk mengumpul suraL
khabar lama dengan penuh Langgung[awab Saya [uga beglLu ra[ln dengan memberl
ker[asama kepada guru AkLlvlLl beglnl dapaL mengasah bakaL keplmplnan pela[ar dl
samplng dapaL memupuk nllal Loleransl dan prlhaLln Secara keseluruhannya saya dan rakan
rakan ber[aya melaksanakan akLlvlLl lnl apablla kaml mampu mengawal keadaan agar akLlvlLl
dapaL dl[alankan dalam Lempoh yang dlLeLapkan

kesan darlpada pro[ek menguLlp sampah
Melalul pro[ek lnl saya mula lnsaf kerana Lldak mengamalkan slkap Lldak memenLlngkan
alam seklLar Saya [uga mendapaL kesedaran bahawa lndlvldu harus berusaha menglkaL
semula suraL khabar lama Saya [uga mula mengalaml perubahan slkap dengan Lldak
mencemarkan alam seklLar dan pro[ek lnl men[adl lkLlbar kepada saya dan rakan rakan

keslmpulan
Seseorang pela[ar harus mengamalakan nllal menyayangl dan menghargal alam seklLar
supaya alam seklLar dapaL dlpellhara dengan balk ela[ar [uga harus mempunyal nllal
memaLuhl peraLuran dan undang undang supaya leblh berdlslplln