Anda di halaman 1dari 16

Padilah Asmaul Husna

Label: Spiritual
"Alloh mempunyai Asmaaul Husna, maka berdoalah kepadaNya dengan menyebut Asmaul
Husna itu" (Al 'AraaI : 180).

"Sesungguhnya Alloh mempunyai 99 nama. Siapa yang menghitungnya maka ia akan masuk
syurga" (HR. Attirmidzi).

Imam Ahmad bin Ali AlBuni (pengarang kitab Syamsul Ma'ariI AlKubro) berkata: "Sebagai
pelengkap Asmaul Husna Yang 99 menjadi 100 adalah nama Nabi Muhammasd SAW".
Berdoa dengan Asmaul Husna lebih cepat di-Ijabah, karena ketika seorang menyebut Asmaul
Husna maka terbukalah pintu-pintu langit dan gelombang suaranya langsung naik (Mi'raj)
menembus tujuh lapis langit sampai ketempat Ijabahnya Alloh. (Sidratul Muntoha ).
Para ahli TasauI dan ahli Hikmah menamakan Asmaul Husna dengan nama Asmaul 'Idzhom
artinya nama-nama yang Agung, karena nama-nama tersebut mengandung rahasia yang
sangat banyak. LaIadz "Alloh" tidak termasuk dalam Asmaul Husna, karena laIadz Alloh
adalah "Ismudz-zat" yaitu sebutan pada dzat Tuhan atau disebut dengan "Ismul 'adzhom"
yaitu nama yang Maha Agung yang tercakup didalamnya Asmaul Husna dan nama-nama
lainya.
Selain Asmaul Husna ada juga yang dinamakan Asmaul AI'al yaitu Asma Alloh yang artinya
perbuatan / kelakuan Alloh. Seperti, Alloh menyiksa orang-orang kaIir, Alloh menciptakan
langit dan bumi atau Alloh menentukan nasib seseorang dan sebagainya.
Pada hakikatnya cara membaca Asma Alloh ada dua macam :

1. 1. Asma Alloh tidak disebut / tersirat, seperti doa Rasululloh :
2. "Allohumma innii as-aluka bikullismin huwalaka" (Ya Alloh aku memohon kepada-Mu
dengan tiap-tiap nama yang engkau miliki)
1. 1. Asma Alloh yang disebutkan / tersurat. Ini terbagi dua :
2. Isim Dhomir yaitu Asma Alloh yang menggunakan kata ganti
3. Isim Dzahir yaitu Asma Alloh yang menggunakan nama langsung. Ini terbagi empat :
4. Diawali dengan laIadz Alloh :
* Tidak diawali dengan laIadz Alloh dan memakai AliI Lam ( AL)
* Diawali dengan Ya Nida ( huruI Ya berarti memohon )
* Tidak diawali dengan Ya Nida dan tidak memakai AliI Lam ( AL)
namun secara sederhananya bisa dengan ;
Do`a Pembuka:
LA ILLA HA ILLALLAHU WAH DAAHULA SYARIKALAHU
LAHUL MULKU WALAHU HAMDU BIYADDIHIL KHOIRI
WAHUWA ALA KULLI SYAIIN QODIR
LA ILLA HA ILLA HU WA LAHUL ASMAAUL HUSNA.

Artinya:
Tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah yang Esa, tidak
ada sekutu bagiNya, padaNya kekuasaan / kerajaan dan bagiNya
segala pujian ditanganNya segala kebaikan. Sesungguhnya Dia atas
tiap-tiap sesuatu berkuasa / kuasa. Tidak ada Tuhan kecuali Dia, bagiNya
nama-nama yang baik dan bagus.

Kemudian baca ASMAA`UL HUSNA yang sudah dipilih sesuai dengan
hajat masing masing dan diamalkan dalam keadaan suci lahir & bathin.

Setelah selesai membaca ASMAA`UL HUSNA tersebut lalu dilanjutkan
dengan do`a penutup sbb
Do`a Penutup:
SUBHANA MAN LAHU ASMAAUL HUSNA WA SIFATUL ULYA
SUBHANAHU WAATA`ALA AMMA YAQULU DZHOLIMUNAA
ULUWAAN KABIRAA.

Artinya:
Maha suci Allah yang padaNya nama-nama yang baik dan bagus dan siIat
siIat yang luhur. Dia yang maha suci dan maha tinggi daripada apa yang
dikatakan oleh orang-orang yang zolim atas ketinggian dan kebesaranNya.

Tingkatan Dzikir / doa Asmaul Husna :

Tingkatan orang Khawas : Berzikir / berdoa Asmaul Husna dengan Riyadhah yaitu sambil
berkhalwat, dengan waktu dan ritual tertentu dan dengan petunjuk Mursyid. Cara ini biasa
dilakukan oleh orang-orang AriIin (orang-orang yang sudah mencapai maqom Ma'riIah).
Tingkatan orang Awam : Membaca Asmaul Husna hanya sebagai zikir dan doa saja tanpa ada
Riyadhohnya. Cara ini biasa dilakukan oleh orang-orang pemula dalam berzikir. Bila orang
awam mengamalkan Asmaul Husna dengan kontiyu dan dengan petunjuk guru maka Insya
Alloh nilainya sama dengan orang Khawas.

Doa-doa Asmaul Husna :
Ada beberapa doa yang diajarkan oleh para ulama setelah membaca Asmaul Husna,
umumnya doa ini panjang dan berbeda-beda redaksinya tergantung ulama yang
mengijazahkannya.
Diantaranya adalah :
1. Doa Asmaul Husna ijazah dari KH.Abdullah SyaIi'i (pendiri perguruan islam Asy-
SyaIi'iyyah)
2. Doa Asmaul Husna ijazah dari wali Qutub Habib Thahir bin Husain bin Thahir Ba'alawi.
Kelebihan Asmaul Husna :
Setiap Asmaul Husna mempunyai khadam yang siap melaksanakan maksud dari arti Asma
yang dibaca untuk orang yang mengamalkannya. Khadam ini adalah para malaikat yang ada
pada Asmaul Husna. ( Khadam Malaikat ).
Setiap Asmaul Husna mempunyai jumlah huruI dan hitungan angka yang terkadung
didalamnya rahasia yang tersimpan dan ilmu yang terjaga yang tidak ada yang dapat
mengetahuinya kecuali orang-orang yang Khawas.
Setiap Asmaul Husna dapat dijadikan WaIaq yang mempunyai kelebihan yang sangat
banyak. Antara lain waIaq Ya Rahiim dan Ya Waduud untuk pengasihan dan kecintaan dan
waIaq Ya Fattaah dan Ya 'Aliim untuk ilmu dan kecerdasan.
Ada beberapa Asmaul Husna tertentu yang dijadikan doa untuk kesembuhan dan kebaikan
dunia akhirat, anatara lain :
1. Doa Asmaul Husna Syaikh Al Hasan bin Salim untuk menyembuhkan kebutaan
2. Doa Asmaul Husna Nabi Isa ketika menghidupkan orang mati.
3. Doa Asmaul Husna Imam Al Maqatil untuk meninggikan derajat manusia dengan
bertawassul kepada Nabi Muhammad.
4. Doa Asmaul Husna Ahmad bin Ali Al Buni untuk terkabulnya semua hajat / keinginan
manusia.

Rajah Asmaul Husna :
Dalam ilmu Hikmah pengamalan ayat Al-Qur'an dan Asma Alloh ada dua macam :
1. Pertama : Maqru' yaitu mengamalkan ayat Alquran atau Asma Alloh dengan cara dibaca
sebagai zikir atau wirid.
2. Kedua : Mahmul yaitu mengamalkan ayat Alquran atau Asma Alloh dengan cara ditulis
sebagai waIaq atau Rajah untuk diletakkan di suatu tempat atau dibawa.
Sabda Nabi : "Bila seorang hamba menulis Basmalah pada batu atau kertas, maka
bahwasanya para Malaikat menuliskan untuknya pahala dan memohonkan baginya ampunan
(perlindungan) selama tulisan Basmalah itu masih ada pada batu atau kertas itu". (
HR.Thabrani ).
Istilah Rajah berasal dari kata Rojaha - Yarjahu - Rujhaanan artinya sangat kuat atau lebih
berat. Sedang arti Rajah menurut istilah yaitu WaIaq berupa ayat Alquran atau Asma Alloh
yang ditulis pada benda seperti batu, kertas, logam atau lainnya. Rajah biasanya ditulis pada
organ tubuh manusia selain auratnya secara Abstrak untuk mendapat kekuatan, keselamatan
dan perlindungan dari gangguan syetan, jin dan manusia yang zalim. Dalam kitab ilmu
Hikmah banyak sekali contoh Rajah dengan Asmaul Husna.
Pada implementasinya, bisa saja Asmaul Husna diamalkan dengan menggunakan perajahan
secara gaib. Perajahan gaib adalah salah satu metode untuk memasukkan kekuatan - energy -
aura Nur Asmaul Husna ( Asmaul Idzhom ) kedalam diri seseorang, agar bisa segera
diperoleh manIaatnya yang besar.
Akan tetapi untuk menjaga agar tetap eksis, untuk melanggengkan, maka perlu dzikir Asmaul
Husnah secara bersama ( berjama'ah ) agar dicapai tingkat do'a - dzikir yang "Khawas".
Dzikir Asmaul Husna bersama ini untuk melanggengkan kekuatan Rajah yang ditulis atau
meningkatkan kwalitas diri kita untuk mencapai yang lebih baik. Jika kita tidak berzikir maka
step by step kekuatan Rajah tersebut berkurang bahkan bisa saja hilang sehingga tidak ada
reaksinya sama sekali. Disamping itu kita wajib menjauhkan diri dari larangan-laranagan
Alloh dan pantangan-pantangan dalam Rajah agar kekuatan Rajah tidak hilang.
Ada tiory yang disebut dengan "Anggukan Universal". Dimana semua orang mengangguk
apabila melihat, mendengar ataupun ketika merasakan kebenaran hakiki. Berdasarkan teori
anggukan universal juga teori-teori yang membahas tentang Kecerdasan Spritual serta
menelaah surat AS Sajadah ayat 9 dan Al Hasyr ayat 22- 24, maka dapatlah kiranya ditarik
kesimpulan sebagai berikut :
1. Suara hati manusia pada dasarnya bersiIat universal, dengan catatan manusia tersebut telah
mencapai titik zero (kosong) dan terbebas dari paradigma dan belenggu.
2. Apabila mencermati Surat As Sajadah ayat 9 dimana Allah telah meniupkan ruh ciptaan-
Nya yang bersiIat mulia kepada manusia, maka sebenarnya Allah telah meniupkan pula
keinginan-Nya kedalam hati manusia. Ini terbuktikan oleh teori anggukan universal yang juga
didasari oleh Surat Al`raI ayat 172, yaitu : Ketika jiwa manusia mengakui dan mengangguk
kepada Allah bahwa Allah-lah Tuhannya. Anggukan yang membenarkan suara hati itu masih
terus berjalan dan masih bisa dirasakan hingga saat ini, kecuali jika hati dalam keadaan
tertutup.
3. Suara hati manusia adalah kunci spritual, karena ia adalah pancaran siIat-siIat Ilahi (surat
Al Hasyr ayat 22-24). Contoh : ingin diperlakukan adil, keinginan hidup sejahtera, keinginan
untuk mengasihi dan dikasihi, semuanya adalah siIat-siIat Allah. Bandingkan dengan
literatur-literatur Barat yang menjelaskan tentang kecerdasan emosi, namun tak mampu
mengindentiIikasikan darimana sumber mata air seluruh siIat idaman tersebut.
Untuk dapat mencapai hal tersebut, lebih dulu kita harus melatih*kenapa harus dilatih??wajar
kan..semua kalau dicermati harus latihan kok :)*Caranya adalah dengan ;

1. Ambillah wudhu, bersihkan semua tubuh kita dari dosa-dosa yang telah kita perbuat.
2. Lakukan Sholat Tobat dan akui semua kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan
selama ini, minta ampun pada Allah, biarkan air matamu mengalir karena sesungguhnya air
mata itu dapat memadamkan api neraka jahannam. (Al Hadist)
3. Mintalah kepada Allah untuk dibukakan hati dan pikiran kita agar hidayah Allah bisa
masuk kedalam hati kita.
4. Ucapkan IstigIar berulang kali
Ucapkan dari hatimu yang paling dalam, jangan hanya dibibir saja, tapi resapi setiap ucapan
itu. Coba tarik naIas dalam-dalam kemudian lepaskan, ulangi hingga anda merasa nyaman.
5. Kemudian mulailah Berzikir, menyebut nama-nama Suci Allah
Zikir tidak tergantung dari berapa banyak jumlah anda melakukannya, tapi keikhlasan hati
anda dalam mengucapkannya yang penting. Resapi setiap laIaz zikir yang anda ucapkan,
biarkan nama-nama Allah itu mengalir dalam aliran darahmu, cobalah temukan getarannya
disana. Telaahlah kembali Surat Al A`raI ayat 172. Sebuah makna yang teramat dalam akan
jelas memancar daripadanya bahwa : Ketika jiwa manusia mengangguk mengakui Allah
sebagai Tuhannya, maka saat itulah siIat-siIat Tuhan Yang Suci dan Mulia, akan memancar
dalam GOD SPOT nya.
Dibawah ini akan saya berikan 99 SiIat Allah SWT yang terdapat dalam Al Quran (sumber
dari segala suara hati manusia). SiIat-siIat yang sering tiba-tiba muncul dan dirasakan, bisa
berupa larangan, peringatan atau sebaliknya. Sebuah keinginan bahkan bimbingan. Seringkali
dapat berupa penyesalan apabila dorongan itu terlewatkan. Sempatkan bagi hati anda untuk
bersitirahat sejenak berkomunikasi dengan Allah.
"Bacalah dengan menyebut nama Tuhan-Mu yang menciptakan, Dia telah menciptakan
manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang maha pemurah, yang
mengajarkan dengan perantaraan kalam, dia mengajarkan manusia apa yang tidak
diketahuinya. (Al Alaq 1-5)

ASMA'UL HUSNA
dan Iadhilat-Iadhilatnya

1. Allah
The God
Apabila dizikirkan 500 X setiap malam, lebih-lebih lagi selepas solat tahajjud atau solat sunat
2
rakaat mempunyai pengaruh yang besar di dalam mencapai segala yang dihajati.
2. Al Rahman
Maha Pemurah
The Most MerciIul
Apabila dizikirkan sesudah solat 5 waktu sebanyak 500 X , maka hati kita akan menjadi
terang,
tenang & siIat-siIat pelupa & gugup akan hilang dengan izin Allah.
3. Al Rahim
Maha Penyayang
The Most MerciIul
Apabila dizikirkan sebanyak 100 X setiap hari , InsyaAllah kita akan mempunyai daya
penarik
yang besar sekali hingga manusia merasa cinta & kasih serta sayang terhadap kita.
4. Al Malik
Maha Merajai/memerintah
The King, The Sovereign
Apabila dizikirkan sebanyak 121 X setiap pagi atau setelah tergelincirnya matahari, segala
pekerjaan yang dilakukan setiap hari akan mendatangkan berkat & kekayaan yang diredhai
Allah.
5. Al Quddus
Maha Suci
The Most Holy
apabila dizikirkan sebanyak 100 X setiap pagi setelah tergelincirnya matahari, maka hati kita
akan terjaga dari semua penyakit hati seperti sombong, iri hati, dengki dan lail-lain.
6. As Salaam
Maha Memberi Kesejahteraan
Peace and Blessing
Apabila dizikirkan sebanyak 136 X, InsyaAllah jasmani & rohani kita akan terhindar dari
segala
penyakit sehingga badan menjadi segar sihat & sejahtera.
7. Al Mu'min
Yang Memberi Keamanan
The Guarantor
Apabila dizikirkan sebanyak 236 X , InsyaAllah diri kita, keluarga & segala kekayaan yang
dimiliki akan terpelihara & aman dari segala macam gangguan yang merosakkan.
8. Al Muhaimin
Maha Pemelihara
The Guardian, The Preserver
Apabila dizikirkan sebanyak 145 X sesudah solat Iardhu Isyak, Insyaallah Iikiran & hati kita
akan terang & bersih.
9. Al Aziz
Maha Gagah
The Almighty/ The SelI SuIIicient
Apabila dizikirkan sebanyak 40 X sesudah solat subuh, Insyaallah kita akan menjadi orang
yang mulia, disegani orang kerana penuh kewibawaan.
10. Al Jabbar
Maha Perkasa
The PowerIul/ The Irresistible
Apabila dizikirkan sebanyak 226 X pagi & petang, semua musuh akan menjadi tunduk &
patuh dengan izin Allah.
11. Al Mutakkabir
Maha Megah/Yang Memiliki Kebesaran
The Tremendous
Apabila dizikirkan sebanyak 662 X maka dengan kebijaksanaan bertindak, kita
akan dapat menundukkan semua musuh, bahkan mereka akan menjadi pembantu
yang setia.
12. Al Khaliq
Maha Pencipta
The Creator
Dibaca mengikut kemampuan atau sebanyak 731 X, Insyaallah yang ingin otak cerdas,
cepat menerima sesuatu pelajaran. Amalan ini akan memberikan otak kita cerdas dan
cepat tangkap (Iaham).
13. Al Baari
Yang Melepaskan (Membuat, Membentuk, Menyeimbangkan)
The Maker
Sekiranya kita berada di dalam kesukaran atau sedang sakit, dibaca sebanyak 100 X
selama 7 hari berturut-turut, Insyaallah kita akan terlepas dari kesukaran & sembuh
dari penyakit tersebut.
14. Al Mushawwir
Yang Membentuk Rupa (makhluknya)
The Fashioner oI Forms
Sekiranya seorang isteri yang sudah lama belum mempunyai anak, maka cubalah
ikhtiar ini dengan berpuasa selama 7 hari dari hari Ahad hingga Sabtu. Di waktu hendak
berbuka puasa, ambil segelas air dan dibacakan "Ya Mushawwir" sebanyak 21 X, Kemudian
diminum air tersebut untuk berbuka puasa. Bagi sang suami, hendaklah berbuat perkara
yang sama tetapi hanya dengan berpuasa selama 3 hari sahaja. Kemudian pada waktu
hendak berjimak, bacalah zikir ini sebanyak 10 X. Insyaallah akan dikurniakan anak yang
soleh.
15. Al GhaIIar
Maha Pengampun
The Ever Forgiving
Sambil beri'tikaI (diam dalam masjid dalam keadaan suci) bacalah zikir ini sebanyak 100 X
sambil menunggu masuknya solat Jumaat. Insyaallah akan diampunkan dosa-dosa kita.
16. Al Qahhar
Yang Memaksa
The All Compelling Subduer
Zikir mengikut kemampuan atau sebanyak 306 X, maka hati kita akan dijaga dari
ketamakan & kemewahan dunia & Insyaallah orang-orang yang selalu memusuhi
kita akan sedar & tunduk akhirnya.
17. Al Wahhaab
Maha Pemberi Kurnia
The Bestower
Dizikir sebanyak 100 X sesudah solat Iardhu, barang siapa yang selalu didalam kesempitan,
Insyaallah segala kesulitan atau kesempitan dalam soal apa pun akan hilang.
18. Ar Razzaaq
Maha Pemberi Rezeki
The Ever Providing
Dizikir mengikut kemampuan sesudah solat Iardhu khususnya solat subuh. Insyaallah akan
dipermudahkan rezeki yang halal & membawa berkat. Rezeki akan datang tanpa diduga.
Tetapi perlulah dilakukan dengan ikhtiar yang zahir.
19. Al Fattaah
Maha Pembuka Rahmat
The Opener/The Victory Giver
Dizikir sebanyak 71 X sesudah selesai solah Maktubah. Insyaallah hati kita akan dibuka
oleh Allah sehingga mudah menerima nasihat agama.
20. Al Aliim
Maha Mengetahui (Memiliki Ilmu)
The All Knowing/The Omniscient
Dizikir sebanyak 100 X setiap selesai solat Maktubah, Insyaallah akan mendapat
kemaktiIatan
yang sempurna.
21. Al Qaabidhu
Yang Menyempitkan (makhluknya)
The Restrainer/ The Straightener
Dizikirkan 100 X setiap hari, maka dirinya akan semakin dekat dengan Allah & terlepas dari
segala bentuk ancaman.
22. Al Baasithu
Yang Melapangkan (makhluknya)
The Expander/ The MuniIicent
Bagi mereka yang berniaga atau mempunyai usaha-usaha lain, kuatkanlah usaha & berniaga
itu dengan memperbanyakkan membaca zikir ini setiap hari, Insyaallah rezeki akan menjadi
murah.
23. Al KhaaIidh
Yang Merendahhan (makhluknya)
The Abaser
dizikirkan sebanyak 500 X setiap hari, dalam keadaan suci, khusyuk & tawwaduk, Insyaallah
segala maksud akan ditunaikan Allah. Juga apabila mempunyai musuh, musuh itu akan
jatuh mertabatnya.
24. Ar RaaIi'
Yang Meninggikan (makhluknya)
The Exalter
Dizikirkan setiap hari, baik siang atau malam sebanyak 70 X, Insyaallah keselamatan harta
benda di rumah, di kedai atau di tempat-tempat lain akan selamat & terhindar dari kecurian.
25. Al Mu'izz
Yang Memuliakan (makhluknya)
The Giver oI Honor
Dizikirkan sebanyak 40 X setiap hari, Insyaallah akan memperolehi kewibawaan yang besar
terutama ketua-ketua jabatan atau perniagaan.
26. Al Mudzil
Yang Menghinakan (makhluknya )
The Giver oI Dishonor
Perbanyakkanlah zikir ini setiap hari, sekiranya ada orang yang berhutang kepada kita &
sukar untuk memintanya, insyaallah si penghutang akan sedar & membayar hutangnya
kembali.
27. Al Samii'
Maha Mendengar
The All Hearing
Sekiranya ingin doa kita makbul & pendengaran telinga kita tajam, biasakanlah zikir ini
setiap
hari menurut kemampuan, lebih-lebih lagi sesudah solat Dhuha, Insyaallah doa akan
mustajab.
28. Al Bashir
Maha Melihat
The All Seeing
Dizikirkan sebanyak 100 X sebelum solat Jumaat, Insyaallah akan menjadikan kita terang
hati,
cerdas otak & selalu diberikan tauIik & hidayah dari Allah.
29. Al Hakam
Maha Menetapkan
The Judge/ The Arbitrator
Dizikirkan sebanyak 68X pada tengah malam dalam keadaan suci, Insyaallah dapat membuka
hati seseorang itu mudah menerima ilmu-ilmu agama & membantu kecepatan mempelajari
ilmu-ilmu agama.
30. Al Adllu
Maha Adil
The Utterly Just
Dizikirkan sebanyak 104 X setiap hari sesudah selesai solat 5 waktu, Insyaallah diri kita
selalu dapat berlaku adil.
31. Al LathiII
Maha Lembut
The Subtly Kind
Dengan memperbanyakkan zikir ini mengikut kemampuan, Insyaallah bagi para peniaga,
ikthiar
ini akan menjadikan barangan jualannya menjadi laris & maju.
32. Al Khabiir
Maha Mengetahui Rahsia
The All Aware
Dengan memperbanyakkan zikir ini setiap hari, terkandung Iaedah yang teramat banyak
sekali sesuai dengan maksud zikir ini antara lain Iaedahnya ialah dapat bertemu dengan
teman atau anak yang telah terpisah sekian lama.
33. Al Haliim
Maha Penyantun
The Forbearing/The Indulgent
Dizikirkan sebanyak 88 X selepas solat 5 waktu, bagi mereka yang mempunyai kedudukan
dalam pemerintahan, syarikat atau apa saja, Insyaallah dipastikan kedudukannya tidak akan
dicabar atau diungkit-ungkit atau tergugat.
34. Al Azhiim
Maha Agung
The magniIicient/The InIinite
Dizikirkan sebanyak 12 X setiap hari untuk orang yang sekian lama menderitai sakit,
Insyaallah
akan sembuh. Juga apabila dibaca 12 X kemudian ditiupkan pada tangan lalu diucap-usap
pada seluruh badan, maka dengan izin Allah akan terhindar dari gangguan jin, syaitan dan
sebagainya.
35. Al GhaIuur
Maha Pengampun
The All Forgiving
Bagi orangyang bertaubat, hendaklah memperbanyakkan zikir ini dengan mengakui dosa-
dosa
& beriktikad untuk tidak mengulanginya, Insyaallah akan diterima taubatnya oleh Allah.
36. As Syakuur
Maha Pembalas Budi (Menghargai)
The GrateIul
Dizikirkan sebanyak 40 X selepas solat hajat, sebagai pengucapan terima kasih kepada Allah.
Insyaallah semua hajat kita akan dimakbulkan Allah. Lakukanlah setiap kali mempunyai
hajat
yang penting & terdesak.
37. Al 'Aliy
Maha Tinggi
The Sublimely Exalted
Untuk mencerdaskan otak anak kita yang bebal, tulislah zikir ini sebanyak 110 X
(DIDALAM BAHASA ARAB BUKAN BAHASA MALAYSIA!!!!) lalu direndam pada air
yang
dingin dan diberikan si anak meminumnya, Insyaallah lama kelamaan otak si anak itu akan
berubah cemerlang & tidak dungu lagi. Insyaallah.
38. Al Kabiir
Maha Besar
The Great
Bagi seseorang yang kedudukannya telah di rampas atau dilucut gara-gara sesuatu Iitnah,
maka bacalah zikir ini sebanyak 1000 X selama 7 hari berturut-turut dalam keadaan
suci sebagai pengaduan kepada Allah. Lakukanlah sesudah solat malam (tahajud atau hajat.)
39. Al HaIizh
Maha Menjaga
The Preserver
Dizikirkan sebanyak 99 X, Insyaallah diri kita akan terlindung dari gangguan binatang
buas terutamanya apabila kita berada di dalam hutan.
40. Al Muqiit
Maha Pemberi Kecukupan
The Nourisher
Sekiranya kita berada di dalam kelaparan seperti ketika sesat di dalm hutan atau di mana
sahaja sehingga sukar untuk mendapatkan bekalan makanan, maka perbanyakkan zikir
ini. Insyaallah badan kita akan menjadi kuat & segar kerana rasa lapar telah hilang.
41. Al Hasiib
Maha Membuat Perhitungan
The Reckoner
Untuk memperteguhkan kedudukan yang telah kita jawat, amalkanlah zikir ini sebanyak 777
X
sebelum matahari terbit & selepas solat Maghrib, Insyaallah akan meneguhkan kedudukan
kita
tanpa sebarang gangguan.
42. Al Jaliil
Maha Mulia
The Majestic
Barang siapa mengamalkan zikir ini pada sepertiga malam yang terakhir, Insyaallah kita akan
mendapati perubahan yang mengkagumkan - perniagaan akan bertambah maju. Andai
seorang
pegawai, maka tanpa di sedari kedudukan kita akan lebih tinggi dan terhormat & begitulah
seterusnya dengan izin Allah.
43. Al Kariim
Maha Pemurah
The BountiIul/The Generous
Untuk mencapai darjat yang tinggi & mulia di dunia mahupun di akhirat kelak, maka
amalkanlah zikir ini sebanyak 280 X ketika hendak masuk tidur. Nescaya Allah akan
mengangkat darjat mereka yang mengamalkan zikir ini.
44. Ar Raqiib
Maha Mengawasi
The WatchIul
Bagi meminta pertolongan kepada Allah terhadap penjagaan barang yang dikhuatirkan,
maka zikirkan sebanyak 50 X setiap hari dengan niat agar barang-barang yang
di khuatirkan yang berada di tempat yang jauh & sukar dijaga terhindar dari sebarang
kecurian mahupun gangguan lainnya. Bertawakkal & yakinlah kepada Allah,
Insyaallah......
45. Al Mujiib
Maha Mengabulkan
The Responsive/ The Answere
Sesungguhnya Allah adalah Zat yang menerima doa hambaNya & agar doa kita mustajab &
selalu diterima Allah, hendaklah mengamalkan zikir ini sebanyak 55 X sesudah solat subuh.
Insyaallah Tuhan akan mengabulkan doa kita.
46. Al Waasi
Maha Luas
Tha Vast/ The All Encompassing
Apabila di dalam kesulitan maka amalkanlah zikir ini sebanyak 128 X setiap pagi & petang,
Insyaallah segala kesulitan akan hilang berkat pertolongan Allah. Andai zikir ini
sentiasa diamalkan, Insyaallah Tuhan akan menjaga kita dari hasad dengki sesama makhluk.
47. Al Hakiim
Maha Bijaksana
The Wise
Bagi pelajar atau sesiapa sahaja yang memperbanyakkan zikir ini setiap hari, Insyaallah
akalnya akan menjadi cerdas & lancar di dalam menghaIal & mengikuti pelajaran.
Amalkanlah sekurang-kurangnya 300 X setiap hari.
48. Al Waduud
Maha Pencinta
The Loving/ The Kind One
Amalkan zikir ini sebanyak 11000 X pada setiap malam. Insyaallah kita akan menjadi
insan yang sentiasa bernasib baik, disayangi & rumahtangga kita akan sentiasa berada
di dalam keadaan harmoni.
49. Al Majiid
Maha Mulia
The All Glorious
Untuk ketenteraman keluarga di mana setiap anggota keluarga sentiasa menyayangi
& menghormati & khasnya kita sebagai ketua keluarga, maka amalkanlah zikir ini
sebanyak 99 X, sesudah itu hembuskan kedua belah tapak tangan dan usap ke
seluruh muka. Insyaallah semua anggota keluarga kita akan menyayangi &
menghormati kita sebagai ketua keluarga.
50. Al Baa'its
Maha Membangkitkan
The Raiser oI the Dead
Zikirkan sebanyak 100 X dengan meletakkan kedua tangan ke dada, Insyaallah akan
memberi kelapangan dada dengan ilmu & hikmah.
51. As Syahid
Maha Menyaksikan
The Witness
Apabila ada di kalangan anggota keluarga kita yang suka membangkang atau
sebagainya, maka zikirkan sebanyak 319 X secara berterusan setiap malam
sehingga si pembangkang akan sedar & berubah perangainya.
52. Al Haqq
Maha Benar
The Truth/ The Real
Perbanyakkan zikir ini, Insyaallah ianya sangat berIaedah sekali untuk menebalkan
iman & taat di dalam menjalankan perintah Allah.
53. Al Wakiil
Maha Memelihara
The Trustee/ The Dependable
Sekiranya terjadinya hujan yang disertai ribut yang kuat, atau terjadi gempa, maka
ketika itu perbanyakkanlah zikir ini, Insyaallah bencana tersebut akan menjadi reda
& kembali seperti sediakala.
54. Al Qawiyyu
Maha Kuat
The Strong
Amalkan zikir ini sebanyak mungkin agar kita tidak gentar apabila berdepan dengan
sebarang keadaan mahupun berdepan dengan si zalim.
55. Al Matiin
Maha Kukuh
The Firm/ The SteadIast
Amalkanlah zikir ini sebanyak mungkin kerana ianya mempunyai Iadhilat yang
besar sekali, antaranya untuk mengembalikan kekuatan sehingga musuh merasa
gentar untuk mengganggu.
56. Al Waliyy
Maha Melindungi
The Protecting Friend/ Patron & Helper
Barangsiapa yang menjawat sebarang jawatan atau kedudukan, maka amatlah
elok sekali mengamalkan zikir ini sebanyak mungkin kerana dengan izinNya,
kedudukan kita akan kukuh & terhindar dari sebarang gangguan orang-orang
yang bersiIat dengki.
57. Al Hamiid
Maha Terpuji
The All Praiseworthy
Perbanyakkanlah zikir ini sebagai pengakuan bahawa hanya Allah sahaja yang
paling berhak menerima segala pujian.
58. Al Muhshiy
Maha Mengkalkulasi
The Accounter/ The Numberer oI All
Sekiranya kita inginkan diri kita digolongkan di dalam petolongan yang selalu
dekat dengan Allah (muraqabah), maka amalkanlah zikir ini sebanyak mungkin
sesudah solat 5 waktu.
59. Al Mubdi'
Maha Menghidupkan
The Giver oI LiIe
Agar segala apa yang kita rancangkan akan berhasil, maka zikirkanlah sebanyak
470 X setiap hari. Insyaallah.....
60. Al Mu'iid
Maha Mengembalikan Kehidupan
The Reinstater Who Brings Back All
Andai ada anggota keluarga yang menghilangkan diri dan sebagainya, amalkanlah
zikir ini sebanyak 124 X setiap hari sesudah solat. Insyaallah di pertunjukkan
akan hasilnya.
61. Al Muhyii
Maha Menghidupkan
The Giver oI LiIe
Amalkan zikir ini sebanyak 58 X setiap hari, Insyaallah kita akan diberikan
kemuliaan, darjat dunia & akhirat kelak.
62. Al Mumiitu
Maha Mematikan
The Bringer oI Death/ The Destroyer
Barangsiapa memperbanyakkan zikir ini, Insyaallah akan dipermudahkan
di dalam perniagaan, berpolitik dan sebagainya.
63. Al Hayyu
Maha Hidup
The Ever Living
Untuk mencapai kekuatan mental/batiniah di dalam menjalani kehidupan,
perbanyakkanlah zikir ini.
64. Al Qayyumm
Maha Mandiri
The SelI Subsisting Sustainer OI All
Telah berkata Imam Ghazali bahawa barangsiapa yang ingin memperolehi
harta yang banyak lagi berkat, ingin dikasihi oleh setiap manusia, ingin
berwibawa, ditakuti musuh & ingin menjadi insan yang terhormat, maka
zikir lah dengan "YA HAYYU YA QAYYUUM..." sebanyak 1000 X setiap malam
atau siang hari. Hendaklah melakukannya secara berterusan, Insyaallah akan
tercapai segala hajat.
65. Al Waajid
Maha Penemu
The Perceiver/ The Finder/ The UnIailing
Andai berkeinginan berkeperibadian yang kukuh, tidak mudah terpengaruh & teguh
pendirian, maka perbanyakkanlah zikir ini.
66. Al Maajid
Maha Mulia
The Illustrious/ The MagniIicent
Demi kecerdasan otak & agar dipermudahkan hati untuk menerima pelajaran, maka
hendaklah pelajar tersebut memperbanyakkan zikir ini setiap hari.
67. Al Wahiid
Maha esa
The One/ The All Inclusive/ The Indivisible
Bagi pasangan yang belum mempunyai cahayamata & tersangat ingin untuk
menimangnya, amalkanlah zikir ini sebanyak 190 X setiap kali selesai menunaikan
solat 5 waktu selama satu bulan & selama itu juga hendaklah berpuasa sunat
Isnin & Khamis, Insyaallah....
68. As Somad
Maha Diperlukan/ Tempat Meminta
The SelI SuIIicient/ The Impregnable/ The Eternally Besought oI All/ The Everlasting
Ketika dalam kelaparan akibat sesat atau kesempitan hidup, maka pohonlah kepada
Allah dengan zikir ini sebanyak mungkin, Insyaallah, diri akan berasa segar sentiasa.
69. Al Qaadir
Maha Menentukan/ Maha Menyeimbangkan
The All Able
Apabila kita berhajatkan sesuatu namun ianya selalu gagal, maka amalkanlah zikir
ini sebanyak 305 X setiap hari, Insyaallah segala hajat akan berhasil.
70. Al Muqtadir
Maha Berkuasa
The All Determiner/ The Dominant
Agar tercapai tujuan yang dikehendaki, selain dari berikhtiar secara lahiriah, maka
berzikirlah dengan zikir ini seberapa mampu sehingga ikhtiar kita itu berhasil kerana
zikir ini akan mempercepatkan keberhasilan hajat kita itu.
71. Al Muqaddim
Maha Mendahulukan
The Expediter/ He Who Brings Forward
Menurut Imam Ahmad bin Ali Al-Buuniy, beliau berkata "Barangsiapa yang berzikir
dengan zikir ini sebanyak 184 X setiap hari, Insyaallah nescaya segala usahanya
akan berhasil".
72. Al Mu'akkhir
Maha Mengakhirkan
The Delayer/ He Who Puts Far Away
Bagi meninggikan lagi ketaatan kita kepada Allah, perbanyakkanlah zikir ini.
73. Al Awwal
Maha Awal
The First
Barangsiapa yang mengamalkan zikir ini sebanyak 37 X, setiap hari, Insyaallah
segala apa yang dihajati akan diperkenankan oleh Allah.
74. Al Aakhir
Maha Akhir
The Last
Amalkan berzikir sebanyak 200 X sesudah solat 5 waktu selama satu bulan,
Insyaallah Tuhan akan membuka pintu rezeki yang halal.
75. Az Zhaahir
Maha Nyata
The ManiIest/ The All Victorious
Amalkanlah zikir ini sebanyak 1106 X selesai solat waktu di tempat sunyi
(khalwat), nescaya Allah akan membuka hijab padanya dari segala
rahsia yang pelik & sukar serta di beri keIahaman ilmu.
76. Al Baathin
Maha Ghaib
The Hidden/ The All Encompassing
Seperti No. 75 juga, tetapi amalkanlah sebanyak 30 X sesudah solat Iardhu.
77. Al Waali
Maha Memerintah
The Patron
Memperbanyakkan zikir ini setiap pagi & petang boleh menyebabkan seseorang
itu menjadi orang yang ma'riIat, iaitu hatinya dibuka oleh Allah. DiIahamkan para
wali Allah selalu memperbanyakkan zikir ini.
78. Al Muta'aalii
Maha Tinggi
The SelI Exalted
Sekiranya kita akan berjumpa dengan mereka yang berkedudukan tinggi atau
mereka yang sukar untuk ditemui, maka bacalah zikir ini sebanyak mungkin
sewaktu mengadap, Insyaallah dengan mudah kita akan berjumpa dengannya
& segala hajat yang penting-penting akan berhasil.
79. Al Barri
Maha Penderma
The Most Kind And Righteous
Amalkanlah zikir ini sebanyak mungkin setiap hari, Insyaallah segala apa yang kita
hajati akan terlaksana dengan mudah.
80. At Tawwaab
Maha Penerima Taubat
The Ever Returning/ Ever Relenting
Bagi orang yang selalu membuat dosa & ingin bertaubat maka hendaklah
memperbanyakkan zikir ini supaya dengan mudah diberikan petunjuk kembali
ke jalan yang lurus.
81. Al Muntaqim
Maha Penyiksa
The Avenger
Jika berhadapan dengan orang yang zalim, supaya dia tidak melakukan
kezalimannya terhadap kita, maka hendaklah kita memperbanyakkan
zikir ini setiap hari sesudah solah Iardhu. Insyaallah, kita akan mendapat
pertolongan Allah.
82. Al AIuww
Maha PemaaI
The Pardoner/ The EIIacer OI Sins
Barangsiapa memperbanyakkan zikir ini, nescaya dia akan diampuni segala
dosanya oleh Allah.
83. Ar Ra'uuI
Maha Pengasih
The Cpmpassionate/ The All Pitying
Bagi sesiapa yang inginkan dirinya disenangi oleh teman atau sesiapa sahaja
yang memandangnya, amalkanlah zikir ini seberapa mampu samada pada
waktu siang mahupun malam.
84. Malikul Mulk
Penguasa Kerajaan (Semesta)
The Owner OI All Sovereignty
Seseorang pengarah atau ketua yang ingin kedudukan yang kekal & tetap tanpa
diganggu gugat, hendaklah selalu mengamalkan zikir ini sebanyak 212 X
sesudah solat Iardhu & 212 X pada setiap malam selama sebulan. Insyaallah
akan mendapat pertolongan Allah.
85. Dzul Jalaali Wal Ikraam
Pemilik Kebesaran Dan Kemuliaan
The Lord OI Majesty And Generosity
Amalkanlah zikir ini sebanyak 65 X setiap hari selama sebulan, Insyaallah segala
hajat kita akan tercapai dengan pertolongan Allah.
86. Al Muqsith
Maha Adil
The Equitable/ The Requiter
Berzikirlah dengan zikir ini mengikut kemampuan, Insyaallah Tuhan akan
menganugerahkan siIat adil kepada mereka yang mengamalkannya.
87. Al Jamii'
Maha Mengumpulkan
The Gatherer/ The UniIier
Sekairannya ada dikalangan keluarga kita atau isteri kita yang lari dari rumah, maka
amalkanlah zikir ini sebanyak mungkin pada setiap hari dengan niat semoga Allah
menyedarkan orang tersebut. Dengan izin Allah orang yang lari itu akan pulang
dalam jangka waktu yang singkat.
89. Al Ghaniyy
Maha Memberi Kekayaan
The Enricher/ The Emancipator
Amalkanlah zikir ini pada setiap hari sebanyak mungkin, Insyaallah apa yang kita
usahakan akan cepat berhasil & kekayaan yang kita perolehi itu akan mendapat
berkat.
90. Al Maani
Maha mencegah
The Withholder/ The Shielder/ The DeIender
Mintalah kekayaan yang bermanaIaat untuk kehidupan dunia & akhirat kepada
Allah dengan memperbanyakkan zikir ini. Insyaallah segala hajat kita akan
tercapai.
91. Ad Dhaar
Maha Memberi derita
The Distressor/ The Harmer
Asma' ini sangat berguna di dalam ikhtiar kita untuk menyembuhkan sesuatu
penyakit yang mana sudah lama dihidapi & telah puas dihidapi & telah puas
diubati. Amalkanlah zikir ini sebanyak 1001 X pada setiap hari. Insyaallah
dengan ikhtiar ini penyakit itu akan cepat sembuh.
92. An NaIii'
Maha Memberi ManaIaat
The Propitious/ The BeneIactor
Menurut Imam Ahmad Al-Buuniy, barangsiapa mengamalkan zikir ini setiap
hari, maka bagi orang yang sakit, sakitnya akan sembuh & bagi orang yang
susah akan dihilangkan kesusahannya dengan izin Allah.
93. An Nuur
Maha Bercahaya (Menerangi/Memberi Cahaya)
The Light
Menurut Sheikh Ahmad Bin Muhammad As Shawi, barangsiapa yang menghendaki
kemuliaan yang agung & memperolehi apa yang dimaksudkan baik kebaikan
dunia mahupun kebaikan akhirat kelak, maka hendaklah selalu berzikir dengan
zikir ini setiap pagi & petang.
94. Al Haadii
Maha Pemberi Pertunjuk
The Guide
Bagi sesiapa yang dalam perjalanan ke suatu tempat tertentu, kemudian dia
tersesat, hendaklah dia memohon pertunjuk Allah dengan memperbanyakkan
zikir ini, Insyaallah akan diberikan pertolongan oleh Allah akan cepat lepas
dari kesesatan tersebut.
95. Al Baadii
Maha Pencipta
Incomparable/ The Originator
Andai kita mempunyai rancangan yang sangat penting & bagi memastikan
rancangan kita itu berjaya & berjalan lancar, maka zikirkanlah dengan zikir ini
sebanyak 500 X selepas solat Iardhu. Insyaallah Tuhan akan memberikan
pertolongan hingga rancangan kita berjaya & berjalan lancar.
96. Al Baaqii
Maha kekal
The Ever Enduring And Immutable
Amalkanlah zikir ini sebanyak mungkin tanpa mengira batas waktu, Insyaallah
dengan ikhtiar ini semua pekerjaan yang telah menjadi punca rezeki tidak akan
mudah terlepas, perniagaan tidak akan rugi atau bankrap dengan berkat zikir ini.
97. Al Waarits
Maha Pewaris
The Heir/ The Inheritor oI All
Sekiranya kita berzikir sebanyak 500 X selepas solat Iardhu atau sebagainya, supaya
segala urusan kita itu berjalan lancar, maka hendaklah pada setiap malam berzikir
dengan zikir ini sebanyak 707 X . Insyaallah berkat zikir ini Allah akan memberi
petunjuk sehingga usaha kita akan berhasil dengan baik & memberangsangkan.
98. Ar Rasyiid
Maha Pandai
The Guide/ InIallible Teacher And Knower
Walaupun kita tergolong di dalam golongan yang cerdas otak, namun biasakanlah
zikir ini sebanyak mungkin, Nescaya otak kita akan menjadi bertambah cerdas.
99. As Shabuur
Maha Sabar
The Patient And Timeless