Anda di halaman 1dari 10

hazman_lpda2011

1

LkCNCMI SLLLAS LkANG DUNIA kLDUA
kLADAAN LkCNCMI SLMASA LMLkIN1AnAN ILUN

O lka zaman pndudukan !punkonoml 1anah Mayu boh dlkaakan m
uk dan hampl umpuh aklba pang

O bum a kpada !pun8llh blndak makukan apa yang dlkaakan
bagal buml hangu# dngan mmbaka dan mmunahkan ombong
ombongkaaan kglaan konoml a [alngan pngangkuan [aan daa pl
[ambaan

O konoml 1anah Mayu [uga dlkpolal unuk kpuan ko plndulan dl
!pun aln mmblayal ko ppangan yang dlhadapl oh !pun

O lm konoml kaaan dlpknakan Layanan llma hanya dlblkan kpada
yalka !pun yalka !pun mngamblalh kglaan konoml yang dllnggakan
pl bl[lh bl

O !pun mngah bl[lh lmah dan gah k !pun dal uau lnangbagal lmba
balkyalka !pun mmbkakan baangan lap pl ubaanokok dan anak
paungnamunpauh dalpada baangan bu pa k paaan gap

O Maaah bkaan makanan dl 1anah Mayu munclng aklba kaan [aan au oh
kapa am na 8kuuPalnya1anah Mayu yang ama lnl bganung
kpada bkaan ba dan kaln dal lam 8uma dan lndla ldak agl dapa dlbaa
mauk

O 8kaan makanan ah dlcau oh !punnguaan baang uama
dlhadkanunuk lu lap kuaga hanya dlbl dua ganang ba buan8a
pu dlbl dngan mnggunakan kupon yang dlambl dal [aba aaan
Makanan dl banda

O lm panlan dagangan dluka dngan panlan aa dllnanaman gah
dlhnlkan dan dlganl dngan anaman ubl kayu dan padlnduduk dluuh
mnanam ndll ubl kayubakdk dan ayuan

O Maaang !pun yang blh dlknal bagal ang pokok plang dlpknakan
Aklba pncakan ang anpa had nlal maaang [auhlnfal [uga lnggl maa
zaman pndudukan !punlnfal mnybabkan haga baangan mambung lnggl

hazman_lpda2011
2

O nduduk mpaan mua mn[adl kalf dngan mmbua ndll baang
kpuan halan mka pl ba[u dalpada gunlal dalpada abu kapa
almlnyak gl dan plncl dlganlkan dngan mlnyak kapa al dan
bagalnya

O aaan gap u buaa dan !pun hanya mndlamkan pkaa lnl kana
dapa oang !pun ndll yang lbalnl [uga mnyubukan aklvll
pnyudupan dan bok lnah daa dan alnaln kglaan gap Anaa baangan
yang dludup mauk maukah guapungbablokokaakbacandu dan
lkan

O lm pbuuhan yang dlamakan oh !pun adaah blfa anpa a dan anpa
bayaan8laanya mka mngaahkan ahanan pang pl aka 8llh daam
k[a pbuuhan pl mmbalkpulh lnfauku yang munah aklba
pangMaahmka uu mmaka oangoang mpaan daam mn[adl buuh
uamanya klka po pmblnaan [aan kapl mau dl lam

kLADAAN SCSIAL SLMASA LMLkIN1AnAN ILUN
1 uAA8 n!unAn
O koah lnggl dan Clna dluup bagl mnghapukan pngauh mka
O laan kpada Mahaa[a !pun dlpupuk daam dll oang Mayulap
halnyanylan agu lmlgayo agu ngaa !pun dla[lbkan dl koah dan
[abaan ka[aan
O budayaan !pun dlapkan daam mayaaka pl Pal paan Am
mnglku ngaa !pun dan pnayangan ayang gamba dal !pun

2 nCCunAAn 8APAA !un (nlppongo)
O 8ahaa !pun ah mn[adl 8ahaa 8aml daam uuan halan dl 1anah
Mayu uamanya dl [abaan ka[aanakhba dan uamnyua
O mua koah ah dlaahkan unuk mnggunakan 8ahaa !pun
(nlppongo)
O bagal bahaa pngana dl koah8ahaa dan kbudayaan !pun
dla[aCuuguu Mayu dlhana k !pun bagl mmpa[al nlppongo
O lm pndldlkan blh blfa knlka dan mnymal manga
pn[punan
hazman_lpda2011
3

3 MAALAP 8AuuAn
O ada daanya!pun dllha mayan oang Mayu dngan balk upaya oang
Mayu mnyokong mka daam pnadblan
O ul plhak mayaaka lndla pua!pun cuba unuk mmanclng okongan kaum
bu kana !pun bclacla mnakukl lndla maul 8umaMka
bhaap oang lndla dl 1anah Mayu boh mnybakan popaganda anl
8llh dan manga Ala unuk oang Ala kpada audaa maa mka dl
lndla
O aln luoang !pun angaanga mmuuhl oang Clnangaaman
mka daam dua ll ang Chlna!pun mn[adlkan dua banga lnl
bngka
O ang Clna dl 1anah Mayu dlkahul anga mmbanu Chlna daam pang
bumnya uamanya daam oa kangan
O ana luahmayaaka Clna dlayan dngan kaamaah uaa
mblhan# mmbunuh oang Clna dlbua dan kannya blbulbu oang
Clna ah mal dlbunuh na !pun


kANCANGAN LMULInAN LkCNCMI SLLLAS LkANG
O a[aan 8llh ah mmalnkan panan yang anga ba bagl mmulhkan
konoml 1anah Mayu pa ang uunla dua
O pa ang uunla k 2 konoml 1anah Mayu mn[adl ldak mnnu
O aku mndudukl 1anah Mayu !pun ah moakkan banyak lnfauku ombong
dan adang

O Anaa fako yang b[aya mmulhkan konoml 1anah Mayu pa pang
maukah

1 unlkan dana oh ka[aan bagl mmulhkan ko pombongan dan
padangan
2 mlnaan lnggl daam paaan dunla hadap komodll pl gah dan
lmah Pa lnl kana hampl kmua kmua ngaa daam dunla bada
daam lual mmbangunkan mua ngaa mka pa pang
3 nalkan haga bl[lh lmah yang mambung lma kal ganda aklba ang oa
nguaan gah pada ahun 1948 pulh pl ahunahun bum pang
4 1anaman moda babaan oh paa pabu alng daam ko
pombongan bl[lh lmah bl dan poum a daam ko padangan
moda alng ba dlanam daam ko padangan gah lalu kla
kla 60 pau dalpada kuuhan modamoda alng
hazman_lpda2011
4

3 maukan yalka ggal padangan pl Palon Cofld Ld dan
yalka Cuhl Co Ld uaam ahun 1933 dapa blh 70 buah yalka
padangan opah mabu daam ko gah dl 1anah Mayu
6 numpuan kpada ko panlan koml pl kapapadlada
hlamkoplh dan bu aln pkmbangan k aah ko puahaan dan
plndulan

LMULInAN LkLCM8CNGAN

O lndul pombongan lmah yang moo pada zaman kpndudukan !pun
b[aya dlpulhkan pa pang
O nguaan bl[lh b[aya dlpulhkan pl ahunahun bum pang pada
ahun 1948
O nglyhlhaan daua ldak mn[[akan pnguaan bl[lh lmah
O Anaa fako pkmbangan pombongan paca pang adaah
1 8anuan kangan oh ka[aaan
2 mlnaan hadap lmah mnlngka
3 Paga lmah mambung lma kal ganda pada ahun 1939 aklba ang oa

O 8agl mngaa haga lmah daam paaan pnylmpanan ok bl[lh lmah dlakukan
O 1936 [an[lan 1lmah Anaabanga dlu[udkan unuk mngaa haga lmah
kpada 730 (pound lng) an
O 1960 nggunaan kapa kok b[aya mnlngkakan hal pombonganPampl
30 pnguaan mnggunakan kapa kok
O Pampl kmua ombong yang mnggunakan kapa kok dlmllkl oh yalka
opah
O nglbaan yalka lnl dlblayal oh moda alng dal 8aa yang mn[adl aah au
dalpada cll pnlng konoml paca pang
O pa lmah bl mndudukl angga kdua bagal ogam yang palng banyak
dlombong dl 1anah Mayu
O ada ahun 196029 dalpada pnguaan ogam dl ngaa lnl adaah bl[lh bl
O 1ngganu dan ak mn[adl ngl pngua bl[lh bl dl 1anah Mayu
O mlnaan bl bganung kpada pmlnaan paaan ua uamanya yalka
!pun
O aln lmah dan bl au agl ko pombongan yang dlpulhkan pa pang
adaah pombongan poum dl Mll aaak Waaubagalmanapun
pombongan lnl mmakan maa unuk dlpulhkan
O Panya daam ahun 1970anko poum mua mnyumbang daam [umah
yang ba kpada ngaa

hazman_lpda2011
3

Cah mn[adl anaman uama dl 1anah Mayu pacapang
yalka opah yang ba ah mnanam moda yang ba
daam ko padangan pl PalonCofld Ld dan
CuhlCo Ld
ada ahun 1933 hampl 70 adang dl 1anah Mayu dlmllkl oh yalka opah
ang Clna dan lndla [uga mmllkl adang pl gah apl daam kaa yang blh kcl
(kuang dalpada 300 ka)
Conoh yalka padangan Clna adaah Ladang Cah L dan unlac 8hd
Cah mndapa palngan pa pang oh gah luan yang dlclpa dl Amlka yalka
Anaa agl lnlu nyldlkan Cah bagl mngaal maaah alngan gah luan
maukah
l Mnlngkakan muu gah al
ll Mnguangkan ko pnguaan
lll Mngganlkan anaman mua gah dngan pokok yang bkuall lnggl
lv Mnoka kgunaan bau gah al
LMULInAN SLk1Ck Lk1ANIAN DAN LkLADANGAN
er|adangan pa pang mu[uk kpada adang adang
ba yang dlmllkl oh yalka ba uamanya yalka
opah Lblh 60 dalpada moda alng dlanam daam
ko padangan yang mlbakan blh 300 000 oang pk[aGL1An
8agl mngaal maaah alngan gah al ka[aan ah mmpbalkan [nl
anaman dl 1anah Mayu bagl mnguangkan kbganungan hadap gah
maamaa
kLLAA SAWI1 Lk1ANIAN
apa al ah mn[adl anaman pnlng
pa ang uunla k ll
a[aan mual da bahaa al anga
bponl bagl mngganlkan anaman gah
ada ahun 1960 hampl 133 000 ka anah
ah dlanam dngan kapa al dngan
nlalan kpo banyak uu 61 [ua
anlan ah mua dlmodnkan pa
a pang dunla k ll 1anaman koml
ah dlglakan mua maukah anaman
padl kapa agu nanaada
hlammbakau koplh dan bu
hazman_lpda2011
6

O nanaman padl adaah au kglaan konoml yang dluahakan oh oang Mayu
[ak uun muun

O pa pangka[aan mngambl bbapa angkah unuk mnambahkan
pnguaan padlAnaa agl ka[aan adaah

l Mmpknakan knlkknlk alnlflk pl pnggunaan bnlh bmuuba[a dan
caa maan angga poak
ll nggunaan [na daam pnanaman padl
lll Mmpknakan kadah anaman padl dua mulm (mua dllma mua dl mua
ngl pada ahun 1966)

O Maama uama ka[aan mnlngkakan pnguaan padl adaah bagal aah au
kull makanan ngaa daam mmnuhl pmlnaan domlk hadap padl

O a[aan dllha mngambl lklba dalpada kngaaan pada zaman !pun yang
kkuangan bkaan ba aklba kbganungan yang lnggl hadap lmpo ba

O ngaa b[aya mnlngkakan pnguaan padl dalpada hanya 373 bum pang
kLLAA
apa blaanya dlanam oh paa pkbun kcl

ada ahun 1960 90 000 ka anah ah dlanam dngan kapa

Lblh kuang 30 dalpadanya mua dluahakan oh oang
opah
1Ln
kla 8000 ka anah ah dlanam dngan
pokok h dl 1anah Mayu
pauh dalpada adang lnl dapa dl Camon
Plghand dl ahang
NANAS
nanaman nana boh
dlkaakan bagal puahaan
kaum Clna dan hanya had dl
!oho aha[a
ADI
hazman_lpda2011
7kANCANGAN LkCNCMI LIMA 1AnUN
O a[aan 8llh ah makanakan au ancangan konoml lma ahun ah
mndapa lham dalpada k[ayaan ancangan lnl dl 8ula dan lndla a
pngaaman Maha an
O ancangan konoml lnl bmua dngan aaan yang dlbua oh akl 8ank
uunla pada ahun 1934
O bum lu au daf pmbangunan ah dlbua oh ka[aan 8llh lalu uaf
uvopmn an of Maaya# pada ahun 1930

kancangan Ma|aya ertama (19SS 1960)
O mlmpln mpaan ah dlauh dan dlblkan anggung[aab unuk
mngndalkan pmbangunan ngaa maul pmlnahan ndll pa
llhanaya umum 1933 yang mmbaa kpada pmbnukan ka[aan oh al
lkaan plmplnan 1unku Abdu 8ahman
O uaam 8M1 lnl umpuan yang lu ah dlblkan daam ko konoml ola
dan pkhldmaan aam
O uaam bldang konoml mlanya anaa uaha pnlng ka[aan maukah
1 Mmpgla pmbukaan anah bau unuk panlan
2 Mnggaakkan pnanaman mua gah maul pkbun kcl dan adang
3 Mmpbagalkan hal pnguaan panlan
4 Mmpua puahaan bl[lh lmah

LkUSAnAAN DAN LkINDUS1kIAN
uahaan dan plndulan malh bada dl plngka aa
klka a pa pangbanyakan dalpada lndul lnl hanya
umpu kpada baakan bahan mnah pl bl[lh
lmahgahkapa alnana dan poum
8ldang puahaan dlkaa oh oang opah yang banyak mnanam moda daam ko
konoml 1umpuan malh agl pada lndul mmpo bahan gah dan lmah
ul lngapua dan aaak puahaan
poum mn[adl makln pnlng
lndul mmpo mlnyak al [uga dlbl
phalan pa pnanaman al makln
mua
hazman_lpda2011
8

O uaam apk ola ka[aan mua mma[ukan ko pkhldmaan pl
klhaan pndldlkan dan phubungan
O uaam apk pkhldmaan aam ka[aan ah mua mmblna pbagal
lnfauku pl baal polkm na p[aba pomahkamah dan umah
kaklangan aam

O mbangunan ua banda dan oang Mayu ah mn[adl kuamaan daam
ancangan lnl Anaanya adaah dngan pnubuhan agnl pl 8ua lnduy
uvopmn Agncy (8luA) dan Lmbaga ma[uan 1anah kuuan (lLuA)

O anan 8luA maukah
ulubuhkan unuk mmbangunkan mayaaka ua banda
Mmbl pln[aman kpada pnguaha panlan kcl
Mmbanu pmaaan hal panlan
Mnggaakkan oang Mayu mncbul ko pnlagaan

O anan lLuA pua maukah
8u[uan mnlngkakan aaf hldup mayaaka ua banda
Mnlngkakan hal panlan ngaa dngan mnumpukan pnanaman
gah dan al
Mmbanu oang Mayu yang mlkln dngan mmbuka anah bau yang
ngkap dngan kmudahan aa

O ncapalan 8ancangan Maaya ama kuang mmbangangkan dlbabkan

l Ancaman komunl daam zaman daua mmaka [umah ba ang
ngaa balh kpada pban[aan kamaan ngaa
ll [auhan haga komodll gah dan bl[lh lmah dl paaan dunla

kancangan Ma|aya kedua (1961196S)
O Maama
Malh mnkankan pmbangunan ua banda
Mapakan [uang pbzaan anaa pnduduk banda dan ua banda
Mnguangkan kada kmlklnan
Mnlngglkan aaf hldup akya

O agl
Mmpgla pmbukaan anah dl baah lLuA
hazman_lpda2011
9

Mmpbagalkan [nl anaman unuk mnlngkakan pnguaan hal
panlan ngaa
Mnguangkan kbganungan ngaa kpada gah dan bahan makanan
lmpo


O Agnl
Lmbaga maaan anlan kuuan (lAMA)
anan
Mmbanu panl mngaal maaah pmaaan hal panlan dan
unya mnlngkakan hal pndapaan panl


O ncapalan
8ancangan lnl u mmblkan umpuan kpada pnydlaan uku ola
pl pa[aanklhaan dan pumahan kaklangan ka[aan a
mmpbanyak puang pk[aan daam ngaa
8llk Cakan ngaa dlu[udkan dl uaa Lumpu bagl mnyaakan
pmbangunan plngka ngldaah dan kampung
8uku Mah yang mngandungl pogam pakanaan dan kadah mngan
ahap pncapalan dlpknakan


kANCANGAN MALASIA Lk1AMA (1966 1970)
O Maama
Mmalkan gaa pogam pmbangunan mmfokukan kpada
k[ahaan akya dan lngal nalona maa pnubuhan Maayla
pada ahun 1963
Mmpbagalkan kglaan konoml daam ko panlan dan plndulan


O Agnl
Mngadakan po[k pmbangunan pl !ngka 1lga gl!oho 1nggaa
(!8A) dan ahang 1nggaa (uA8A)
Mnubuhkan Lmbaga mulhan dan nyauan 1anah ngaa (lLC8A)
unuk mmbanu lLuA mmbangunkan kaaan ua banda
ada ahun 19698luA dlganlkan dngan MA8A
hazman_lpda2011
10

8ank 8umlpua dan badanan nalona 8hd (na) dlubuhkan bagl
mnggaakkan pnyaan oang Mayu daam puahaan dan
pdagangan
lnlu nyldlkan dan ma[uan anlan (MA8ul) dlu[udkan bagl
mn[aankan pnyldlkan dan mmpknakan knoogl bau daam
panlan (kcual gah)
unuk mu[udkan lndulLmbaga ma[uan lndulan Maayla
(MluA) dlu[udkan pada 1967 dan Lmbaga nalha 1alf ah dlbnuk

O 8acangan Maayla ama banu aklba plla uuhan kaum 13 ml 1969
O gaa pogam pmbangunan konoml dl Maayla hlngga ahun 1969 malh
bum dapa mmbndung maaah ppaduan kana [uang pbzaan
pndapaan kaum malh kaa
O u8 kmudlannya dlpknakan bu[uan mancang pmbangunan ngaa daam
[angka maa pan[ang yang bmaama mmupuk ppaduan dan k[ahaan
akya