Anda di halaman 1dari 9

hazman_lpda2011

1

ASLk kLMASAkAkA1AN
S1kUk1Uk MASAkAkA1 MLLAU 1kADISICNAL

O n lapl aLa LrLr maaraaL Mela Lradllonal berlfaL fedal
O MaaraaL Mela Lradllonal Lerbahagl epada da golongan lalL golongan
pemerlnLah dan golongan dlperlnLah
O olongan dlperlnLah adalah merpaan emplan penLadblr ang
berLanggng[awab melaanaan ran pemerlnLahan negerl dan [a[ahan Lal
eperLl ra[aerabaL dlra[abangawanpembearpemlmpln agama dan pendeLa
O olongan dlperlnLah pla adalah golongan raaL blaa ang melaan er[aer[a
harlan nL ra[a ang Lerdlrl darlpada golongan merdehea dan hamba
O eddan eeorang lndlvld dalam maaraaL Mela dlLenLan melall

a) 1araf Leredla ang bererLl pangaL dan ebearan eeorang dlperoleh
ecara warlan elarga
b) 1araf capalan ang bererLl eddan eeorang lndlvld berbah eLelah
menerlma angerah lLlmewa aLa pangaL darlpada ra[a erana ebolehan
dan [aa Mlalna Pang 1ah ang memperoleh pangaL Laamana darl
lLan Melaa aalna hanalah eorang raaL blaa

O Su|tan atau ra[a
Men[adl eLa era[aan
8eraa mLla dalam pemerlnLahan dan berada pada eddan LerLlnggl
dalam hlerarl olal
lLan dlanggap berdalaL ang perl dlmllaan dan dlhormaLl 8aaL ang
menderhaa aan Lerena Llah
edalaLan dlhan melall elalnan darl egl bahaa penggnaan warna
alaL dan lambang ebearan erLa penggnaan peralaLan nobaL dlra[a
lLan dllanLl ecara monarl lalL berlfaL warlan
ul era lLem glllran dlgnaan lalL [awaLan 8a[a ul Plllr 8a[a 8endahara dan
8a[a Mda ebelm men[adl lLan
ul negerl embllan lLan dlplllh oleh ndang La ngal u[ong8emba!ohol
dan !eleb

O angsawan
olongan lnl Lerdlrl darlpada erabaL dan ban erabaL dlra[a
erabaL dlra[a adalah merea ang mempnal perLallan darah dengan lLan
Memaal gelaran eperLl 1eng Wan dan Lng
Memllll elLlmewaan dlra[a LeLapl Llda meleblhl elLlmewaan ra[a
Mengealan ldenLlLl dengan menggnaan bahaa lLana
hazman_lpda2011
2

Merea LrL dllanLl men[adl pembear dan pemerlnLah dl negerl [a[ahan
Lal

O embesar
Lazlmna ban beraal darl erabaL dlra[a LeLapl mempnal perLallan rapaL
dengan lLan
Men[adl golongan penLadblr negerl
ullanLl ecara LrnLemrn
Mlalna [awaLan 8endahara dlwarll oleh anaadl dan ana adara
1n era
Laamana dlwarll elarga Pang 1ah
1emenggng dlwarll ahll elarga 1n MLahlr

Men[adl penalhaL epada lLan dalam pemerlnLahan dl perlngaL paL hlngga
e dea
Menggnaan lLem pembear empaL llpaLan

O |ngan Agama
Men[adl penalhaL lLan dalam hal ehwal llam hm ara dan faLwa
1erdlrl darlpada golongan allm lama ang arlf dalam bldang agama llam
ulberl [awaLan MfLl dan adl
1erdapaL [ga dalam alangan merea dlberl gelaran eperLl Mahara[a adl
uaLo' MfLl erl uLama dan lmam Mahara[a
ul 1erenggan merea dlgelar 1o eperLl 1o aloh
ebanaanna bereLrnan Arab

O endeta
Mahlr dalam llm agama dan oal dnlawl eperLl eaLeraan eenlan
bdaa adaLlLladaL dan alallah ra[a
Men[adl penll dan perawl dlra[a dan men[adl paar r[an
Men[adl pengarang raL raml dlra[a menggbah per[an[lan menll e[arah
menclpLa ara aLera menn alallah ra[a dan mencaLaL dlarl lLana
ConLohna 8a[a All Pa[l mengarang lLab 1hfaL Alnafl dan Pa[l Mohamad nor
mengarang PlaaL ahanghazman_lpda2011
3

O |ngan Merdeheka
1erdlrl darlpada orang beba ang bermaLaLln LeLap dan orang alng
olongan merdehea memberl perhldmaLan awam dan eLenLeraan nL
pemerlnLah
rang beba adalah raaL dan pendd LempaLan ang men[alanan pelbagal
eglaLan eonoml
rang alng blaana Lerdlrl darlpada pedagang peranLa mballgh dan anLerl
(pencarl llm)
1erdapaL [ga orang alng ang men[adl LenLera pahan eperLl orang !awa dan
aal ang men[adl LenLera Melaa

O |ngan namba
Menddl n lapl Lerbawah dalam LrLr maaraaL
Pamba melambangan eLlngglan LaL olal eorang lndlvld dalam
maaraaL
Pamba melaanaan pelbagal Lga Lerma menccl perah memeLl elapa
mencarl a apl dan men[adl aar
ualam maaraaL Mela LerdapaL Llga [enl hamba lalL

namba ka[a
Menawaran dlrl ecara arela nL berhldmaL dl lLana
1arafna leblh Llnggl berbandlng hambahamba laln
1erdlrl darlpada bea Lahanan perang 8oleh dlbebaan apablla
edada pemlmpln negara berdamal
Memaal gelaran daang beLlbeLl dan perwara
Melaan ema [enl peer[aan dl lLana
1erdapaL hamba ra[a ang men[adl lLerl gahara (ban berdarah
dlra[a) ang leblh dlenall ebagal gndl

namba erhutang
rang merdehea ang men[adl hamba albaL gagal membaar
hLang
Men[adl hamba epada pemlLang dalam Lempoh LerLenL ang
dlpanggll ma hln"
ulbebaan dan men[adl raaL blaa emla eLelah Lempoh
berhldmaL ang dl[an[lan eleal

namba asa
Men[adl hamba emr hldp epada pembear dan orang aa
ulenall ebagal hamba eal
hazman_lpda2011
4

1erdapaL Llga [enl hamba blaa lalL
% Abd
4 1araf Lerendah dalam alangan hamba
4 MembaL er[a ang beraL dan aar
4 Lazlmna merea ang menderhaa epada ra[a

% Dengan
4 Pamba ang dlbell
4 1lda beba darlpada LaL hamba

% duanda
4 rang rhan ang dlmllll oleh ra[a

O Walapn hamba mempnal Laraf rendah undangndang Melaa mlalna
mennLL ha dan epenLlngan merea dlpenhl AnLarana Lermalah

l eelamaLan hamba dl[amln oleh Lanna
ll 1lda boleh menzallml hamba
lll ebebaan bergera dan berelarga
lv 8oleh menlmpan harLa
v rang ang menganlaa hamba dlenaan denda dan wa[lb membaar ganLl
rgl epada Lanna

O Apablla 8rlLlh mengaal 1anah Mela merea menghapan amalan
perhambaan Pal lnl dlmlaan oleh 8elden era !WW 8lrch ang menceLan
penenLangan oleh raaL dan pembear negerl era

MASAkAkA1 LkANAkAN

O AnLara maaraaL peranaan ang w[d dl 1anah Mela Lermalah

% aba dan Nynya
W[d albaL perahwlnan campr anLara pedagang Chlna ang
meneLap dl 1anah Mela dengan orang LempaLan
Mengamalan bdaa Chlna ang dlalmllalan dengan bdaa
Mela
ebanaan merea adalah darl elompo Polen
8eraal darl Melaa LeLapl ada ang LrL berplndah e la lnang
dan lngapra
hazman_lpda2011
3

Men[adl raaL negerlnegerl elaL dan menganggap dlrl merea
ebagal raaL 8rlLlh
AnLara ebdaaan Mela ang dlamalan adalah ba[ ebaa dan
penggnaan rempah raL Mela dalam maaan
AnLara Looh 8aba dan nona lalah 1n 1an Cheng Loc dan 1an
lew ln


% aw eranakan
acan lndlaMela
Lahlr darlpada perahwlnan adagar lndla dengan wanlLa LempaLan
e[a perLengahan abad e 19
8eragama llam
ebanaanna Lelah beralmllal dengan maaraaL Mela dan
dah dlanggap ebagal orang Mela
8ana dl la lnang dan lngapra
ernah menerblLan ahbar Mela perLama lalL !awl eranaan


% Seran
eranl w[d albaL perahwlnan anLara orang orLgl ang daLang
men[a[ah Melaa dengan wanlLa LempaLan
ebanaan merea adalah beragama rlLlan dan mengamalan
ebdaaan orLgl

% hett
elompo maaraaL mlnorlLl lndla ang beragama Plnd ang
Llnggal dl Melaa
ualam pergalan eharlan lLa Llda mengenall ecara h
maaraaL CheLLl erana darl egl proe rpana Lelah mengalaml
aL almllal perahwlnan campran anLara berbagal am
8pana mlrlp orangorang Mela lndla ehldpan merea Llda
berbeza dengan maaraaLmaaraaL laln
MaaraaL lndla CheLLl Melaa malh mengamalan nllalnllal
bdaa nene moang merea ang berpegang Legh epada a[aran
Agama Plnd
8ahaa lbnda orang lndla CheLLl lalah 8ahaa Mela$Malala
Merea Llda boleh berLLr dalam 8ahaa 1amll LeLapl mlrlp epada
pelaL lndla

hazman_lpda2011
6

S1kUk1Uk MASAkAkA1 MCDLN

O LrLr maaraaL Malala moden adalah Lerdlrl darlpada maaraaL ma[m
ang berbllang am agama dan eLnl
O uarl egl lLem n lapl maaraaL LrLr maaraaL Lradllonal Mela
hamplr berbah dengan pengenalan lLem ra[a berpelembagaan lLem parllmen
dan penghapan lLem perhambaan
O olongan ra[a dan erabaLna malh dllLlraf dalam erlembagaan Malala moden
namn golongan pembear ang berlfaL warlan dlhapan dan dlganLl dengan
lLem demoral
O onep ra[a beraa mLla dlganLl dengan onep ra[a berpelembagaan
O ema raaL dalam negara adalah golongan merdehea" anl beba e aLa
dlrlna endlrl

kLMUNULAN MASAkAkA1 MAMUk

O ueflnll maaraaL ma[m menrL ! lrnlvall lalah ebah maaraaL ang
Lerdlrl darlpada pelbagal banga ang berbeza dan berada aLa Llnggal dalam aL
nlL pollLl ang ama LeLapl Lerplah dlebaban Llda w[d lnLeral anLara aL
am dengan am ang laln"
O earan nL mengeraLan hbngan anLara am adalah dlebaban perbezaan
banga bahaa adaLream agama ebdaaan eglaLan eonoml Laraf hldp dan
loal edlaman
O ul 1anah Mela w[d Llga am Lama ang berbeza ang membenL aL
maaraaL ma[m lalL Mela Clna dan lndla
O Pal lnl dlLambah pla dengan ehadlran eLnl perlbml abah dan arawa
O 8erlL adalah faLorfaLor ang membawa epada pembenLan maaraaL
ma[m

l L88LZAAn 8APAA
O eema am berLLr menglL bahaa lbnda malngmalng
rang Mela berLLr dalam 8ahaa Mela orang Clna berLLr
dalam dlale eperLl Mandarln Polen Paa dan anLonl
manaala orang lndla dalam 8ahaa 1amll dan 1eleg
O leh lL lnLeral anLara am ar nL dllaan
hazman_lpda2011
7

ll L88LZAAn AAMA
O rang Mela menganL agama llam orang Clna beragama 8ddha
dan lndla beragama Plnd
O Ada pla ebahaglan merea memel rlLlan
O erbezaan agama mew[dan pelbagal amalan eagamaan ang
mew[dan pelbagal ebdaaan ang berbeza


lll L88LZAAn LlA1An LnMl uAn L1LMA1An
O eLlap am mempnal eglaLan eonoml ang berbeza ang
mew[dan penempaLan ang berbezabeza
O rang Mela eal dl ampng dan pedalaman ang men[alanan
aLlvlLl perLanlan
O rang lndla ebanaanna Llnggal dl eLeL dan beer[a ladang dan
brh
O Manaala orang Clna Llnggal dl bandar dan lombong ang men[adl
pelombong dan penlaga
O !rang eonoml ang berla ang menebaban eLldaadllan
eonoml berla menaran lagl perpadan am


lv uAA8 lnL8l
O lnggerl melaanaan daar pecah dan perlnLah ang mengalngan
ema am menglL acan malngmalng
O lnl menlmblan raa a dan crlga anLara aL ama laln


v l1LM LnululAn
O eolaheolah ang dldlrlan hana nL memenhl eperlan
am malngmalng bal darl egl bahaa penganLar mahpn
rllm
O ul lar bandar anaana Mela mendapaL pendldlan dl eolah
agama endldlan anaana lmlgran dl lar bandar Llda
dlpenLlngan erana bllangan merea Llda ramal
O ul bandar ebanaan eolah menggnaan bahaa lnggerl ebagal
bahaa penganLar dan rllmna beraaan rllm lnggerl
eolah ang perLama lalah enang lree chool dldlrlan pada Lahn
1816
O ebanaan eolah lnggerl dlpeloporl oleh Mballgh rlLlan dan
mendapaL banLan era[aan elaln bahaa lnggerl mballgh lnl [ga
menggnaan bahaa Clna dan 1amll
hazman_lpda2011
8

O era[aan 8rlLlh [ga menggalaan pendldlan voalonal dl alangan
ana orang Mela paa merea Ler eal dalam eLor
perLanlan
O lha 8rlLlh Llda menlLlberaLan pendldlan lnggerl Lerhadap
orang MelaMerea hana dlberl pendldlan elar nL
menghapan bLa hrf
O era[aan 8rlLlh hana memberl pendldlan lnggerl epada ana
ana golongan bangawan paa merea boleh beer[a dalam
perhldmaLan era[aan
O era[aan 8rlLlh [ga Llda menlLlberaLan pendldlan orang Clna dan
lndla rang Clna hana mendlrlan eolah merea endlrl ang
Lelah dlblaal oleh mballgh rlLlan aLa maaraaL Clna endlrl
ada perlngaL awal eolah clnamenggnaan pelbagal dlale
hlnggalah dlLaran epada bahaa mandrln pada awal abad e 20
O endldlan Lamll Lerhad dl eolah rendah aha[a hna dl
awaan ladang geLah ang dlblaal oleh plha ladang aLa peraLan
orang lndla dl ladang geLah
O ean darlpada pendldlan ang berbeza lnl menebaban orang
Mela eal dengan emllnan rang pendldlan dan hldp dl lar
bandar rang lndla [ga rang pendldlan dan Llda berpelang
beer[a dl eLor laln manaala orang clna ber[aa dalam bldang
perhldmaLan dan pernlagaan
O eadaan lnl [ga mew[dan aL [rang perbezaan eonoml ang
naLa dl anLara eLlgaLlga am LerebL


vl LnA8uP Ll1l
O am lmlgran Llda bercadang men[adl raaL 1anah Mela dan aan
plang emla e negara aal merea eLelah habl beer[a
O !Ler am lmlgran mempnal emangaL clnLaan Lanah alr
merea dan merea menglLl perembangan pollLl dl ana
O !Ler merea Llda mempedllan eadaan pollLl dl 1anah Mela


vll L8AnAn AP8A8
O Ahbar cenderng nL memaparan berlLa epada am merea
emaLamaLa
O andngan ahbar [ga banlah rangman berlLa LempaLan
eballna berlLa darl negara aal merea


hazman_lpda2011
9