Anda di halaman 1dari 14

4541/2

4541/2
Kimia
Kertas 2
2005 JABATAN PELAJARAN PERAK
2 ½ jam
LEARNING TO SCORE 2005

KIMIA

Kertas 2 Set 1

Dua jam tiga puluh minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU


1. Kertas soalan ini mengandungi tiga
bahagian : Bahagian A, Bahagian B Untuk Kegunaan Pemeriksa
dan Bahagian C. Bahagian Soalan Markah Markah
2. Jawab semua soalan dalam Bahagian Penuh diperoleh
A, satu soalan daripada Bahagian B 1 10
dan satu soalan daripada Bahagian C.
3. Jawapan kepada ketiga-tiga bahagian 2 11
ini hendaklah diserahkan bersama-
sama. A 3 10
4. Jawapan kepada Bahagian A
hendaklah ditulis dalam ruang yang 4 11
disediakan dalam kertas soalan.
5. Jawapan kepada Bahagian B dan 5 8
Bahagian C hendaklah ditulis pada
kertas jawapan. Dalam jawapan anda, 6 10
persamaan, gambar rajah, jadual, graf
dan cara lain yang sesuai untuk Jumlah 60
menjelaskan jawapan anda boleh
dinyatakan. B 1 20
6. Rajah tidak dilukis mengikut skala
kecuali dinyatakan. 2 20
7. Dalam huraian, nama bahan kimia
(bukan simbol atau formulanya)
C 3 20
hendaklah digunakan.
8. Markah maksimum yang diperuntukan
4 20
ditunjukkan dalam kurungan pada
hujung tiap-tiap soalan atau bahagian
Jumlah 40
soalan.
9. Penggunaan kalkulator saintifik yang
tidak boleh diprogramkan adalah Jumlah Besar
dibenarkan.
LEARNING TO SCORE - KIMIA SPM 2005 – Kertas 2 Set 1

Bahagian A
[ 60 markah ]

Jawab semua soalan dalam bahagian ini.


Masa yang dicadangkan untuk menjawab Bahagian A ialah 90 minit

Unsur Oksigen Magnesium Klorin Argon Kalium


Nombor proton 8 12 17 18 19

JADUAL 1

1 Jadual 1 di atas menunjukkan nombor proton bagi unsur-unsur.


Berdasarkan Jadual 1 jawab soalan-soalan berikut.

(a) Berikan maksud nombor proton.

……………………………………………………………………………………..
[1 markah]

(b) Tuliskan susunan elektron bagi atom kalium.

……………………………………………………………………………………..
[1 markah]

(c) Berapakah bilangan elektron yang terkandung dalam atom argon?

……………………………………………………………………………………
[1 markah]
(d) Jika P adalah isotop bagi unsur klorin, cadangkan bilangan proton yang
terkandung dalam atom P.

……………………………………………………………………………………..
[1 markah]

(e) (i) Tuliskan persamaan kimia bagi pembakaran lengkap magnesium


dengan oksigen.

……………………………………………………………………………………..
[1 markah]

Halaman 2
LEARNING TO SCORE - KIMIA SPM 2005 – Kertas 2 Set 1

(ii) Tindak balas yang berlaku mengikut persamaan di (e)(i) digunakan untuk
menentukan formula empirik magnesium oksida secara eksperimen.
Lukiskan gambar rajah yang sesuai untuk eksperimen itu.

[2 markah]

(iii) Hitung jisim magnesium oksida yang terhasil jika 2 g pita magnesium
terbakar dengan lengkap dalam udara?
[Jisim atom relatif: Mg; 24, O; 16]
[3 markah]

Halaman 3
LEARNING TO SCORE - KIMIA SPM 2005 – Kertas 2 Set 1

2 Rajah 1 menunjukkan susunan radas sel elektrolisis bagi dua larutan kuprum(II) sulfat
cair dengan menggunakan elektrod berlainan.

J K L M

Kuprum karbon

Larutan
Kuprum(II)
Sulfat cair

Sel A Sel B

RAJAH 1

(a) Tuliskan formula semua ion yang hadir dalam larutan kuprum(II) sulfat.

……………………………………………………………………………………………..
[1 markah]
(b) Nyatakan pemerhatian pada elektrod J.

………………………………………………………………………………………………
[1 markah]
(c) Namakan hasil yang terbentuk di elektrod L dan M.

(i) .Elektrod L :

……………………………………………………………………………………
[1 markah]

(ii) Elektrod M :

……………………………………..……………………………………………..
[1 markah]
(d) Tulis setengah persamaan di elektrod L dan M.

(i) Elektrod L :

…………………………………………………………………………………….
. [1 markah]

Halaman 4
LEARNING TO SCORE - KIMIA SPM 2005 – Kertas 2 Set 1

(ii) Elektrod M :

……………………………………………………………………………………..
[1 markah]

(e) (i) Nyatakan pemerhatian pada warna elektrolit dalam sel A dan sel .
Sel A

……………………………………………………………………………………
Sel B

……………………………………………………………………………………..
[2 markah]
(ii) Terangkan jawapan anda di (e)(i).

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..
[2 markah]

(f) Namakan jenis tindak balas di elektrod K.

……………………………………………………………………………………..
[1 markah]

Halaman 5
LEARNING TO SCORE - KIMIA SPM 2005 – Kertas 2 Set 1

O
CH3(CH2 )10 CH2 - O S - ONa
O

RAJAH 2

3 Rajah 1 di atas menunjukkan formula struktur bagi satu detergen.


Bahan ini mempunyai rantai alkohol iaitu lauril alkohol yang boleh diperolehi dari
minyak sayuran.

(a) Nyatakan 2 proses yang perlu dilalui oleh rantai alkohol ini sebelum
detergen terbentuk

………………………………………………………………………………………….
[2 markah]
(b) Namakan detergen di atas.

…………………………………………………………………………………………..
[1 markah]
(c) Bahan asas yang sama diproses untuk dijadikan sabun. Lukiskan
formula struktur molekul yang mungkin terbentuk dan tandakan bahagian
hidrofilik dan hidroforbik.

[2 markah]
(d) Apakah maksud air liat ?

……………………………………………………………………………………………..
[1 markah]

(e) Bagaimanakah keberkesanan sabun dalam air liat dan nyatakan sebabnya.

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….
[2 markah]

(f) Nyatakan 2 bahan tambah yang selalu ditambah kepada sabun dan detergen

……………………………………………………………………………………………...
[2 markah]

Halaman 6
LEARNING TO SCORE - KIMIA SPM 2005 – Kertas 2 Set 1

Eksperimen Susunan Radas Masa (s)

P
picagari 30.0

3
20.0 cm Asid hidroklorik
1.0 mol dm-3
+ 2.0g Magnesium

picagari
Q 45.0
20.0 cm3 Asid etanoik
1.0 mol dm-3
+ 2.0g Magnesium

R picagari 15.0

20.0 cm3 Asid sulfurik


1.0 mol dm-3
+ 2.0g Magnesium

JADUAL 2

4 Tiga eksperimen dijalankan untuk mengkaji kadar tindak balas antara asid dengan
logam magnesium. Jadual 1 menunjukkan campuran bahan yang digunakan dan masa
yang diambil untuk mengumpulkan 25 cm3 gas yang dibebaskan dalam setiap
eksperimen itu.

(a) Hitungkan kadar tindak balas purata dalam tempoh 30 s bagi eksperimen P.

[2 markah]
(b) Tuliskan persamaan ion bagi tindak balas yang berlaku.

………………………………………………………………………………………………..
[1 markah]

Halaman 7
LEARNING TO SCORE - KIMIA SPM 2005 – Kertas 2 Set 1

(c) Mengapakah masa yang diambil untuk

(i) Eksperimen R lebih singkat daripada Eksperimen P

………………………………………………………………………………………….
[1 markah]
(ii) Eksperimen Q lebih lama daripada Eksperimen P

…………………………………………………………………………………………
[1 markah]
(iii) Terangkan jawaban anda di (c) (i) dan (c) (ii) berdasarkan teori perlanggaran

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
[2 markah]
(d) Terangkan satu ujian untuk mengesahkan gas yang terkumpul dalam eksperimen
ini.

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….
[2 markah]

(e) Berapakah jisim magnesium yang digunakan dalam tindak balas ini?
[Jisim atom relatif: Mg 24 ]

[2 markah]

Halaman 8
LEARNING TO SCORE - KIMIA SPM 2005 – Kertas 2 Set 1

5 Heksana ( C6 H14 ) dan heksena ( C6 H12 ) adalah dua sebatian hidrokarbon


daripada dua siri homolog yang berbeza.

(a) Apakah maksud sebatian hidrokarbon?

..................................................................................................................................
[1markah]

(b) Berikan satu ujian untuk membezakan heksana dengan heksena.

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................
[3 markah]
(c) Hitungkan peratus karbon mengikut jisim dalam heksana dan heksena.
[Jisim atom relatif: H,1 ; C,12]
(i) Heksana

(ii) Heksena

[2 markah]

(d) (i) Apabila kedua-dua heksana dan heksena dibakar, yang manakah akan
menghasilkan nyalaan yang kurang berjelaga?

......................................................................................................................
[1 markah]
(ii) Jelaskan jawapan anda di (d)(i).

.....................................................................................................................
[1 markah]

Halaman 9
LEARNING TO SCORE - KIMIA SPM 2005 – Kertas 2 Set 1

50 cm3 larutan kalium klorida

Bekas X

50 cm3 larutan argentum nitrat 0.2 mol dm3

Rajah 3

6 Rajah 3 menunjukkan gambar rajah susunan radas untuk menentukan haba


pemendakan argentum klorida. 50 cm3 larutan kalium klorida telah ditambahkan ke
dalam 50 cm3 larutan argentum nitrat 0.2 mol dm-3. Campuran itu dikacau dan
perubahan suhu yang dicatatkan ialah 7.0 0C.
(Muatan haba tentu larutan = 4.2 J g-1 oC-1)

(a) (i) Cadangkan satu bahan yang sesuai dijadikan bekas X.

……………………………………………………………………………………..
[1 markah]

(ii) Terangkan mengapa anda membuat pilihan seperti di (a) (i)

……………………………………………………………………………………..
[1 markah]
(b) Tuliskan persamaan ion bagi tindak balas di antara kalium klorida dan
argentum nitrat.

………………………………………………………………………………………………
[1 markah]

(c) Mengapakah campuran larutan itu perlu dikacau?

………………………………………………………………………………………
[1 markah]

Halaman 10
LEARNING TO SCORE - KIMIA SPM 2005 – Kertas 2 Set 1

(d) Hitungkan perubahan haba bagi tindak balas ini.

[1 markah]

(e) Hitungkan haba pemendakan bagi tindak balas ini

[3 markah]

(f) Lukiskan gambar rajah aras tenaga bagi tindak balas ini

[2 markah]

Halaman 11
LEARNING TO SCORE - KIMIA SPM 2005 – Kertas 2 Set 1

Bahagian B

[ 20 markah ]

Jawab mana-mana satu soalan daripada bahagian ini.


Masa yang dicadangkan untuk menjawab bahagian ini ialah 30 minit.

1
Unsur Susunan elektron

P 2.6

Q 2.8.1

R 2.8.7

JADUAL 3

Jadual 3 menunjukkan susunan elektron bagi atom unsur P, Q , dan R

(a) Pepejal Q terbakar dalam balang gas yang mengandungi gas R untuk
menghasilkan suatu pepejal putih.

(i) Namakan jenis ikatan yang terbentuk. [1 markah]

(ii) Tuliskan persamaan kimia bagi tindak balas antara Q dengan gas R
[1 markah]

(ii) Pepejal putih itu tidak mengalirkan arus elektrik tetapi boleh mengalirkan
arus elektrik apabila dileburkan atau dilarutkan dalam air.
Terangkan mengapa keadaan ini berlaku [3 markah]

(b) Terangkan kedudukan unsur P di dalam jadual berkala . [3 markah]

(c) Tindak balas antara atom P dan atom Q membentuk sebatian ion manakala
tindak balas antara atom-atom R membentuk suatu molekul kovalen

Terangkan dari segi susunan elektron bagaimana ikatan kimia terbentuk antara

(i) P dengan Q , dan [7 markah]

(ii) R dengan R [5 markah]

Halaman 12
LEARNING TO SCORE - KIMIA SPM 2005 – Kertas 2 Set 1

2 (a)
• Ion ferum(III) boleh ditukarkan kepada ion ferum(II)
• Ion bromida boleh ditukarkan kepada bromin

Berdasarkan maklumat di atas, huraikan bagaimana penukaran ini boleh


dijalankan di dalam makmal.

Dalam huraian anda,


(i) nyatakan pemerhatian

(ii) nyatakan bagaimana anda boleh mengesahkan penukaran itu telah


berlaku

(iii) tuliskan setengah persamaan.


[10 markah]

(b) (i) Terangkan apa yang dimaksudkan dengan tindak balas penurunan dan
agen penurunan dari segi pemindahan elektron
[2 markah]

Dalam tindak balas redoks, logam dan bukan logam adalah bahan tindak balas,
• logam bertindak sebagai agen penurunan
• bukan logam bertindak sebagai agen pengoksidaan.
(ii)

(ii) Dengan menggunakan natrium dan klorin sebagai contoh, terangkan


kebenaran pernyataan itu dari segi susunan elektron dan kestabilan
zarah.

[8 markah]

Halaman 13
LEARNING TO SCORE - KIMIA SPM 2005 – Kertas 2 Set 1

Bahagian C

[ 20 markah ]

Jawab mana-mana satu soalan daripada bahagian ini.


Masa yang dicadangkan untuk menjawab bahagian ini ialah 30 minit.

3 (a) Senaraikan semua kaedah penyediaan garam terlarutkan dengan


merujuk kepada contoh yang sesuai.
[4 markah]

(b) Huraikan satu eksperimen ringkas untuk menyediakan


satu contoh garam magnesium nitrat . Dalam huraian anda sertakan
persamaan kimia yang terlibat.
[8 markah]

(c) Berikan semua ujian bagi pengesahan anion yang hadir


dalam sattu sebatian garam [8 markah ]

4 (a) Nyatakan tiga kriteria am untuk satu siri homolog [3 markah]

(b) Berikan formula am untuk siri homolog alkana dan alkena [2 markah]

(c) Sejenis sebatian hidrokarbon yang berformula C6 H14 menunjukkan sifat


sifat keisomeran.
Jelaskan maksud keisomeran dan lukiskan formula struktur
bagi 4 isomer sebatian tersebut
[5 markah]
I II
(d) Glukosa Etanol Asid etanoik
Asid etanoik boleh disediakan daripada glukosa melalui proses I dan II. Apakah
proses-proses I dan II? Huraikan eksperimen yang dijalankan dalam makmal
untuk melakukan proses I bagi memperolehi etanol tulen.
[10 markah]

KERTAS SOALAN TAMAT

Halaman 14