Anda di halaman 1dari 22

SULIT 3756/2

3756/2
Prinsip
Perakaunan
Kertas 2
Ogos 2005
2 12 jam
LEARNING TO SCORE
JABATAN PELAJARAN NEGERI PERAK
2005

PRINSIP PERAKAUNAN
Kertas 2

( Set 1 )

Dua jam tiga puluh minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Kertas soalan ini mengandungi dua bahagian: Bahagian A dan Bahagian B.

2. Jawab semua soalan dalam Bahagian A dan satu soalan dalam Bahagian B.

3. Bersama dengan kertas soalan ini, tiap-tiap calon diberi alat tulis perakaunan
berikut:
Buku Tunai 2 helai
Jurnal 4 helai
Lejar 8 helai
Lembaran Kerja 2 helai

4. Kekemasan dan ketepatan akan dipertimbangkan dalam pemberian markah.

5. Semua jalan kerja hendaklah ditunjukkan.

6. Mulakan tiap-tiap jawapan pada helaian yang baru.

Kertas soalan ini mengandungi 22 halaman bercetak dan 2 halaman tidak bercetak

Learning To Score JPN Perak halaman 2


SULIT 3756/2

Bahagian A

[68 markah]

Jawab semua soalan dalam bahagian ini.

1. Pada 1 Mac 2005, baki-baki dalam buku Butik Aneka adalah seperti berikut:

RM
Perabot 12 000
Tunai di bank 37 950
Tunai di tangan 1 500
Stok 26 100
Modal 77 550

Urus niaga yang berlaku dalam bulan Mac 2005 hendaklah dirujuk kepada dokumen yang
disertakan dalam Lampiran A.

Anda dikehendaki:

a) Menyediakan catatan dalam buku catatan pertama termasuk buku tunai(Jurnal


Penerimaan Tunai dan Jurnal Pembayaran Tunai tidak diperlukan).

[10 ½ markah]

b) Memindahkan catatan daripada buku catatan pertama ke lejar

[11 markah]

c) Menyediakan Imbangan Duga pada 31 Mac 2005.


[7 1/2 markah]

Learning To Score JPN Perak halaman 3


SULIT 3756/2

2. Imbangan Duga berikut diambil daripada buku Pasar Mini Odah pada 31 Julai 2005:

Imbangan Duga pada 31 Julai 2005

Debit Kredit
RM RM
Belian dan Jualan 36 550 52 700
Tunai 950
Bank 16 000
Penghutang dan Pemiutang 5 400 3 500
Stok pada 1 Julai 2003 6 120
Angkutan masuk 180
Pulangan 110
Sewa 3 000
Diskaun 360
Alatan pejabat 12 000
Insurans 880
Modal pada 1 Julai 2003 30 500
Kadar bayaran 1 430
Angkutan keluar 800
Gaji 4 800
Peruntukan susutnilai alatan pejabat 1 650
Ambilan 490
88 710 88 710

Maklumat tambahan:

i) Stok pada 31 Julai 2005 bernilai RM 8 520.


ii) Alatan pejabat disusutnilaikan 10 % setahun mengikut kaedah baki berkurangan.
iii) Sewa dibayar adalah RM 300 sebulan.
iv) Satu perempat daripada insurans adalah terdahulu.
v) Invois belian barangniaga berjumlah RM 640 tertinggal rekod.

Anda dikehendaki menyediakan:

a) Penyata Pendapatan bagi tahun berakhir 31 Julai 2005.


b) Kunci Kira-Kira pada 31 Julai 2005 (dalam bentuk penyata dan tunjukkan
modal kerja).
[18 markah]

Learning To Score JPN Perak halaman 4


SULIT 3756/2
3. Perniagaan Cekap telah menerima penyata banknya bagi bulan Mac 2005.Berikut ialah
buku tunai dan penyata banknya untuk bulan tersebut:

Buku Tunai (Ruangan Bank sahaja)


Tarikh Butir RM Tarikh Butir No.Cek RM
2005 2005
Mac 1 Baki b/b 4542 Mac 2 Alatan pejabat 521005 195
6 Jualan 2100 5 Sykt Mewah 521006 443
9 Aizat Bhd 720 10 Tenaga Nasional 521007 231
12 Min 780 14 Ambilan 521008 225
13 Perniagaan Jati 540 15 Upah 521009 675
20 Sembilu Bhd 1290 21 Perabot 521010 1200
26 Komisen 210 30 Sykt Motor 521011 375
31 Peruncit Zainab 510 31 Sewa kedai 521012 675
Baki h/b 6673

10692 10692

Penyata Bank
Tarikh Butir No.Cek Debit Kredit Baki
2005 RM RM
Mac1 Baki 5346
2 Cek 521003 615 4731
6 Deposit 2100 6831
8 Cek 521006 443 6388
Cek 521005 195 6193
9 Deposit 720 6913
Cek 521004 189 6724
10 Cek 521007 321 6403
13 Deposit 780 7183
14 Pindahan kredit – Stor Azman 1 500 8683
15 Cek 521009 675 8008
16 Buku cek 15 7993
Sewa kedai –Perintah Sedia Ada 300 7693
26 Cek 521010 1200 6493
Deposit 1290 7783
27 Dividen – Sykt Sinar 315 8098
31 Deposit 210 8308

Maklumat tambahan:

Cek bernombor 521007 yang dikeluarkan kepada Tenaga Nasional Bhd dicatatkan dengan
jumlah yang salah dalam buku tunai.

Anda dikehendaki:

a) mengemaskini Buku Tunai Perniagaan Cekap


b) menyediakan Penyata Penyesuaian Bank pada 31 Mac 2005.
[12 markah]

Learning To Score JPN Perak halaman 5


SULIT 3756/2
4. Maklumat berikut diperoleh daripada buku Perniagaan Petra pada 30 Jun 2004.

RM
Stok pada 1 Julai 2003 3 375
Stok pada 30 Jun 2004 3 625
Jualan 25 400
Pinjaman bank 8 000
Modal pada 1 Julai 2003 16 000
Alatan kedai 12 650
Penghutang 4 730
Pulangan jualan 200
Belanja perniagaan 1 800

Maklumat tambahan:

Kadar pusing ganti stok ialah 6 kali.

Anda dikehendaki:

a) menghitung

i. Stok purata
ii. Kos jualan
iii. Untung kasar
iv. Pulangan atas modal

b) menerangkan maksud pulangan atas modal.

[9 markah]

Learning To Score JPN Perak halaman 6


SULIT 3756/2

Bahagian B

[12 markah]

Jawab mana-mana satu soalan dalam bahagian ini.

5. Puan Marina, seorang peniaga tidak menyimpan akaun-akaunnya dengan


lengkap.Berikut ialah aset dan liabiliti perniagaannya :

1 Januari 2004 31 Disember 2004


RM RM
Kenderaan 15 000 18 200
Perabot kedai 12 350 11 115
Stok 8 190 15 450
Penghutang 7 450 6 530
Tunai 1 060 990
Bank 3 250 13 720
Komisen diterima terakru 340 -
Pemiutang 6 900 5 400
Gaji terakru 500

Maklumat tambahan:

i) Perabot kedai disusutnilaikan 10 % setahun.


ii) Pada 1 Julai 2004 sebuah motosikal kepunyaan pemilik bernilai RM 3 200
dibawa masuk untuk kegunaan perniagaan. Perkara ini belum direkodkan lagi.
iii) Ambilan tunai sepanjang tahun berjumlah RM 1 650.
iv) Pada 31 Disember 2004 gaji terakru sebanyak RM 500.

Anda dikehendaki menyediakan:

a) Penyata Untung Rugi bagi tahun berakhir 31 Disember 2004.


b) Kunci Kira-Kira pada 31 Disember 2004.

[12 markah]

Learning To Score JPN Perak halaman 7


SULIT 3756/2

6. Jadual 1 menunjukkan mesin-mesin yang dibeli secara tunai oleh Perniagaan Puan
Azizah, seorang pengusaha roti di Kuala Kangsar

Tarikh Beli Aset Kos (RM)


1 Oktober 2003 Mesin Roti A 18 800
1 Julai 2004 Mesin Roti B 12 000
1 September 2004 Mesin Roti C 13 500

Jadual 1

Maklumat Tambahan:

i) Semua mesin disusunilaikan 10% setahun atas kos


ii) Pada 31 Disember 2004 mesin yang dibeli pada 1 Oktober 2003 dijual kepada
Kedai Roti Mesra dengan harga RM 14 700.
iii) Tahun kewangan Perniagaan Puan Azizah berakhir pada 31 Disember setiap
tahun.

Anda dikehendaki menyediakan

a) Akaun Mesin dan Akaun Peruntukan Susut Nilai Mesin untuk 2 tahun sehingga
31 Disember 2004
b) Akaun Pelupusan Mesin

[12 markah]

KERTAS SOALAN TAMAT

Learning To Score JPN Perak halaman 8


SULIT 3756/2
LAMPIRAN A

DOKUMEN PERNIAGAAN

Learning To Score JPN Perak halaman 9


SULIT 3756/2

Haribulan: 2 Mac 2005

Penerima: Koperasi Teguh Bhd.

Kerana: Sewa kedai

RINGGIT SEN

Baki akhir 37 950 00

Dimasukkan - -

Jumlah 37 950 00

Cek ini 1 000 00

Baki 36 950 00

NO: 211131

KERATAN CEK

DOKUMEN 1

Learning To Score JPN Perak halaman 10


SULIT 3756/2

SALINAN
NO: 725
BUTIK ANEKA
SURIA MEGA MALL
31400 IPOH
PERAK

INVOIS

Kepada
Busana Seri Intan
25 Jalan Besar
31200 Chemor
Perak
Tarikh: 3 Mac 2005

BIL BUTIR KUANTITI HARGA JUMLAH


SEUNIT (RM)
(RM)
1. Baju Melayu Johor 30 200.00 6 000.00
2. Sampin Songket 30 130.00 3 900.00
3. Kebaya Pendek 20 250.00 5 000.00
4. Tudung Valencia 20 40.00 800.00
15 700.00
Tolak: Diskaun niaga 20% 3 140.00
JUMLAH 12 560.00

(Ringgit: Dua belas ribu lima ratus enam puluh sahaja)


K.& K.diK.
10 % 14 Hari
Angkutan dibayar

Intan Laila

T.T.Penerima T.T.Pengurus

DOKUMEN 2

Learning To Score JPN Perak halaman 11


SULIT 3756/2

NO: 080
BUTIK ANEKA
SURIA MEGA MALL
31400 IPOH
PERAK

MEMO

Tarikh: 5 Mac 2005

Kepada : Kerani Akaun

Daripada : Pengurus

Rekodkan ambilan pakaian bernilai RM 650 untuk hadiah hari perkahwinan anaknya.

Laila

T.T. Pengurus

DOKUMEN 3

Learning To Score JPN Perak halaman 12


SULIT 3756/2

ASAL
NO: 06492
PEMBEKAL PAKAIAN EKSKLUSIF
1430 ZON INDUSTRI
30200 JELAPANG
PERAK

INVOIS

Kepada
Butik Aneka
Suria Mega Mall
31400 Ipoh
Perak
Tarikh: 8 Mac 2005

BIL BUTIR KUANTITI HARGA JUMLAH


SEUNIT (RM)
(RM)
1. Sampin Songket 60 100.00 6 000.00
2. Kemeja Batik 30 120.00 3 600.00
3. Kebaya Pendek 35 130.00 4 550.00
4. Tudung Valencia 40 25.00 1 000.00

15 150.00
Tolak: Diskaun niaga 10 % 1 515.00
JUMLAH 13 635.00

(Ringgit: Tiga belas ribu enam ratus tiga puluh lima sahaja)
K.& K.diK.
5 % 7 Hari
Angkutan dibayar

Laila Kharool

T.T.Penerima T.T.Pengurus

DOKUMEN 4

Learning To Score JPN Perak halaman 13


SULIT 3756/2
SALINAN
NK: 146
BUTIK ANEKA
SURIA MEGA MALL
31 400 IPOH
PERAK

NOTA KREDIT

Kepada
Busana Seri Intan
25 Jalan Besar
31200 Chemor
Perak
Tarikh: 11 Mac 2005

Akaun tuan telah dikreditkan dengan perkara berikut:

BIL BUTIR KUANTITI HARGA JUMLAH


SEUNIT (RM)
(RM)
1. Kebaya Pendek 5 250.00 1 250.00

Tolak: Diskaun niaga 20% 250.00


JUMLAH 1 000.00

(Ringgit: Seribu sahaja)

Laila

T.T.Pengurus

DOKUMEN 5

Learning To Score JPN Perak halaman 14


SULIT 3756/2

SALINAN
NO: 345
BUTIK ANEKA
SURIA MEGA MALL
31400 IPOH
PERAK

RESIT RASMI

Tarikh: 14 Mac 2005

Diterima daripada : Busana Seri Intan

Ringgit : Sepuluh ribu empat ratus empat sahaja

Kerana : Bayaran invois No: 725 (Diskaun tunai RM 1 156)

RM 10 404.00

Tunai/ No.Cek : MBB 211132

Laila

T.T.Pengurus

DOKUMEN 6

Learning To Score JPN Perak halaman 15


SULIT 3756/2

ASAL
NO: A 0441
KEDAI PERABOT JATI
95 JALAN TASIK
31400 IPOH
PERAK

RESIT RASMI

Tarikh: 15 Mac 2005

Diterima daripada : Butik Aneka

Ringgit : Sepuluh ribu sahaja

Kerana : Perabot kedai

RM 10 000.00

Tunai/ No.Cek : MBB 211133

Zahiel

T.T.Pengurus

DOKUMEN 7

Learning To Score JPN Perak halaman 16


SULIT 3756/2

SALINAN
NO: BT 9070
BUTIK ANEKA
SURIA MEGA MALL
31400 IPOH
PERAK

JUALAN TUNAI

Kepada
Badan Keseniaan Hulu Perak
Jalan Melati
33300 Gerik
Perak
Tarikh: 20 Mac 2005

BIL BUTIR KUANTITI HARGA JUMLAH


SEUNIT (RM)
(RM)
1. Kebaya Pendek 10 200.00 2 000.00
2. Tudung Valencia 10 30.00 300.00

JUMLAH 2 300.00

(Ringgit: Dua ribu tiga ratus sahaja)

Tunai / No.Cek :

Laila

T.T.Pengurus

DOKUMEN 8

Learning To Score JPN Perak halaman 17


SULIT 3756/2

NO: 081
BUTIK ANEKA
SURIA MEGA MALL
31400 IPOH
PERAK

MEMO

Tarikh: 24 Mac 2005

Kepada : Kerani Akaun

Daripada : Pengurus

Rekodkan ambilan tunai berjumlah RM 1000 untuk kegunaan peribadi.

Laila

T.T. Pengurus

DOKUMEN 9

Learning To Score JPN Perak halaman 18


SULIT 3756/2

Haribulan: 25 Mac 2005

Penerima: Pembekal Pakaian Eksklusif

Kerana: Sebahagian Invois No.06492

RINGGIT SEN

Baki akhir 21 852 00

Dimasukkan - -

Jumlah 21 852 00

Cek ini 3 200 00

Baki 18 652 00

NO: 211134

KERATAN CEK

DOKUMEN 10

Learning To Score JPN Perak halaman 19


SULIT 3756/2
SALINAN
NO: 726
BUTIK ANEKA
SURIA MEGA MALL
31400 IPOH
PERAK

INVOIS

Kepada
Perniagaan Firdaus
28 Jalan Silang
31400 Ipoh
Perak
Tarikh: 27 Mac 2005

BIL BUTIR KUANTITI HARGA JUMLAH


SEUNIT (RM)
(RM)
1. Baju Melayu Johor 10 200.00 2 000.00
2. Kemeja Batik 10 160.00 1 600.00

3 600.00
Tolak: Diskaun niaga 20% 720.00
JUMLAH 2 880.00

(Ringgit: Dua ribu lapan ratus lapan puluh sahaja)


K.& K.diK.
5 % 7 Hari
Angkutan dibayar

Fadilah Laila

T.T.Penerima T.T.Pengurus

DOKUMEN 11

Learning To Score JPN Perak halaman 20


SULIT 3756/2

ASAL
NO.BAUCER: 450/05
BUTIK ANEKA
SURIA MEGA MALL
31400 IPOH
PERAK

BAUCER PEMBAYARAN

Kepada
Cik Azita bt.Ramli
Tarikh: 29 Mac 2005

BIL KETERANGAN JUMLAH (RM) T.T.PENERIMA


1. Gaji bulan Mac 2005 650.00 Azita

(Ringgit : Enam ratus lima puluh sahaja)

Tunai/No.Cek: MBB 211135

Diluluskan oleh:

Laila

DOKUMEN 12

Learning To Score JPN Perak halaman 21


SULIT 3756/2

ASAL
NO: BT 111
PERNIAGAAN PAKAIAN SERASI
54 JALAN MURNI
31200 GOPENG
PERAK

JUALAN TUNAI

Kepada
Butik Aneka
Suria Mega Mall
31400 Ipoh
Perak
Tarikh: 30 Mac 2005

BIL BUTIR KUANTITI HARGA JUMLAH


SEUNIT (RM)
(RM)
1. Sampin Songket 10 100.00 1 000.00

JUMLAH 1 000.00

(Ringgit : Seribu sahaja)

Tunai / No.Cek :

Salman

T.T.Pengurus

DOKUMEN 13

Learning To Score JPN Perak halaman 22


SULIT 3756/2

Learning To Score JPN Perak halaman 23