Anda di halaman 1dari 11

SULIT 3756/2

Skema Set 1
Bahagian A

Soalan 1
a)
Jurnal Am
Tarikh Butir Debit Kredit
RM RM
Mac 1 Perabot 12 000
Bank 37 950
Tunai 1 500
Stok 26 100
Modal 77 550
77 550 77 550
(Aset dan modal pada tarikh ini)

5 Akaun Ambilan 650(1/2)


Akaun Belian 650(1/2)
(Ambilan pakaian untuk hadiah perkahwinan anaknya)
(1/2)

Jurnal Jualan
Tarikh Butir Jumlah
2005
Mac 3 Busana Seri Intan 12 560(1/2)
27 Perniagaan Firdaus 2 880(1/2)
31 Akaun Jualan 15 440(1/2)

Jurnal Belian
Tarikh Butir Jumlah
2005
Mac 8 Pembekal Pakaian Eksklusif 13 635(1/2)
31 Akaun Belian 13 635(1/2)

Jurnal Pulangan Jualan


Tarikh Butir Jumlah
2005
Mac 11 Busana Seri Intan 1 000(1/2)
31 Akaun Pulangan Jualan 1 000(1/2)

(5 markah)

Learning To Score JPN Perak halaman 1


SULIT 3756/2
Buku Tunai
Tarikh Butir Dis Tunai Bank Tarikh Butir Tunai Bank
Mac 1 Baki 1500(1/2) 37950(1/2) Mac 2 Sewa 1000(1/2)
b/b
14 Busana 1156(1/2) 15
Seri 10404(1/2) Perabot 10000(1/2)
Intan
20 Jualan 2300(1/2) 24 Ambilan 1000(1/2)
25 Pembekal 3 200(1/2)
Pakaian
Eksklusif
29 Gaji 650(1/2)
30 Belian 1000(1/2)
31 Baki h/b 1 800 33 504

1 156 3 800 48 354 3 800 48 354

(5 ½ markah)
b) Akaun Perabot
2005 RM 2005 RM
Mac 1 Baki b/b 12000(1/2)

Akaun Stok
2005
Mac 1 Baki b/b 26100(1/2)

Akaun Modal
. 2005 RM
Mac 31 Baki b/b 77550(1/2)

Akaun Ambilan
2005 RM 2005 RM
Mac 5 Belian 650(1/2) Mac 31 Baki h/b 1 650
24 Tunai 1 000(1/2)
1 650 1 650

Akaun Belian
2005 RM 2005 RM
Mac 31 Pelbagai Pemiutang 13635(1/2) Mac 5 Ambilan 650(1/2)
30 Tunai 1 000(1/2) 31 Baki h/b 13 985
14 635 14 635

Pembekal Pakaian Eksklusif


2005 RM 2005 RM
Mac 25 Bank 3 200(1/2) Mac 8 Belian 13635(1/2)
31 Baki h/b 10 435
13 635 13 635

Learning To Score JPN Perak halaman 2


SULIT 3756/2
Akaun Jualan
2005 RM 2005 RM
Mac 31 Baki h/b 17 740 Mac 31 Pelbagai 15440(1/2)
Penghutang
20 Tunai 2 300(1/2)
17 740 17 740

Busana Seri Intan


2005 RM 2005 RM
Mac 3 Jualan 12560(1/2) Mac 11 Pulangan Jualan 1 000(1/2)
14 Bank 10404(1/2)
31 Diskaun 1 156(1/2)
12 560 12 560

Perniagaan Firdaus
2005 RM 2005 RM
Mac 27 Jualan 2 880(1/2)

Akaun Pulangan Jualan


2005 RM 2005 RM
Mac 31 Pelbagai 1 000(1/2)
Penghutang

Akaun Sewa
2005 RM 2005 RM
Mac 2 Bank 1 000(1/2)

Akaun Perabot
2005 RM 2005 RM
Mac 15 Bank 10000(1/2)

Akaun Gaji
2005 RM 2005 RM
Mac 29 Bank 650(1/2)

Akaun Diskaun Diberi


2005 RM 2005 RM
Mac 31 Pelbagai 1 156(1/2)
penghutang

(11 ½ markah)

Learning To Score JPN Perak halaman 3


SULIT 3756/2
c)
Imbangan Duga Pada 31 Mac 2005
Debit Kredit
RM RM
Bank 33504(1/2)
Tunai 1 800(1/2)
Perabot 12000(1/2)
Stok 26100(1/2)
Ambilan 1 650(1/2)
Belian 13985(1/2)
Perniagaan Firdaus 2 880(1/2)
Pulangan Jualan 1 000(1/2)
Sewa 1 000(1/2)
Perabot 10000(1/2)
Gaji 650(1/2)
Modal 77550(1/2)
Pembekal Pakaian Eksklusif 10435(1/2)
Jualan 17740(1/2)
Diskaun diberi 1 156(1/2)
105 725 105 725

( 7 1/2 markah)

Learning To Score JPN Perak halaman 4


SULIT 3756/2

Soalan 2
a)
Pasar Mini Odah
Penyata Pendapatan Bagi Tahun Berakhir 31 Julai 2005 (1/2)

RM RM RM
Jualan 52 700 (1/2)

- Pulangan Jualan 110 (1/2)

52 590

Tolak Kos Jualan


Stok Awal 6 120 (1/2)

Belian 37 190 (1)

+ Angkutan Masuk 180 (1/2)

37 370
43 490
- Stok akhir 8 520 (1/2)

Kos jualan 34 970 (1/2)

Untung kasar 17 620 (1/2)

Tambah : Pendapatan
Diskaun diterima 360 (1/2)

17 980
Tolak: Perbelanjaan
Sewa 3600 (1)

Insurans 660 (1)

Kadar bayaran 1430 (1/2)

Angkutan keluar 800 (1/2)

Gaji 4800 (1/2)

Susut nilai Alatan 1035 (1)

12 325
Untung bersih 5655 (1/2)

(10 1/2 markah)

Learning To Score JPN Perak halaman 5


SULIT 3756/2
b)
Kunci Kira-Kira Pada 31 Julai 2005

RM RM RM
Aset Bukan Semasa
Alatan Pejabat 12 000 (1/2)

- PSN Alatan Pejabat 2 685 (1)

9 315

Aset Semasa
Tunai 950 (1/2)

Bank 16 000 (1/2)

Penghutang 5 400 (1/2)

Stok Akhir 8 520 (1/2)

Insurans Terdahulu 220 (1/2)

31 090

Tolak: Liabiliti Semasa


Pemiutang 4 140 (1/2)

Sewa Terakru 600 (1/2)

4 740
Modal Kerja (1/2) 26 350(1/2)
35 665

Ekuiti Pemilik
Modal 30 500 (1/2)

+ Untung bersih 5 655 (1/2)

36 155
- Ambilan 490 (1/2)

35 665

(7 1/2 markah)

Learning To Score JPN Perak halaman 6


SULIT 3756/2
Soalan 3

a)
Buku Tunai
Tarikh Butir RM Tarikh Butir RM
Mac Baki b/b 6 673 (1/2) Mac Kadar bayaran 90 (1)
31 31
Dividen 315 (1/2) Buku Cek 15 (1/2)

Pindahan Kredit 1 500 (1/2) Sewa 300 (1/2)

Baki h/b 8 083 (1/2)

8 488 8 488
April Baki b/b 6 583
1

(4 markah)
b)

Penyata Penyesuaian Bank Pada 31 Mac 2005

RM
Baki debit Buku Tunai (1/2) 8 083 (1/2)

Tambah:
Cek belum dikemukakan:
521008 225 (1)

521011 375 (1)

521012 675 (1)

1 275 (1/2)

9 358
Tolak:
Deposit belum dikreditkan
Perniagaan Jati 540 (1)

Peruncit Zainab 510 (1)

1 050 (1/2)

Baki kredit Penyata Bank (1/2) 8 308 (1/2)

(8 markah)

Learning To Score JPN Perak halaman 7


SULIT 3756/2
Soalan 4

a)

i) Stok Purata = Stok awal + Stok akhir


2

= RM 3 375 + RM 3 625
2

= RM 7 000
2

= RM 3 500 (2)

ii) Kos Jualan = Kadar Pusingganti Stok x Stok Purata

= 6 x RM 3 500

= RM 21 000 (2)

iii) Untung Kasar = [(Jualan – Pulangan Jualan) – Kos Jualan]

= [(RM 25 400 – RM 200) – RM 21 000]

= RM 25 200 – RM 21 000

= RM 4 200 (2)

iv) Pulangan Atas Modal = Untung Bersih x 100


Modal Awal

= [(Untung Kasar – Belanja Perniagaan] x 100


RM 16 000

= (RM 4 200 – RM 1 800)


RM 16 000

= RM 2 400
RM 16 000

= RM 15% (2)
( 9 markah)

b) Pulangan atas modal menunjukkan pulangan terhadap setiap ringgit modal yang
dilaburkan. (1)

Learning To Score JPN Perak halaman 8


SULIT 3756/2

Bahagian B

Soalan 5

a)
Penyata Untung atau Rugi bagi tahun berakhir
31 Disember 2004

RM
Modal akhir 60105 (3 1/2)
( + ) Ambilan 1650 (1/2)

61755

( - ) Modal tambahan 3 200 (1/2)

Modal awal 40 740 (1)

43940
Untung bersih 17815 (1/2)

(6 markah)

b)

Kunci Kira-Kira pada 31 Disember 2004


RM RM RM
Aset Bukan Semasa Ekuiti Pemilik
Kenderaan 18 200 (1/2) Modal Awal 40 740 (1/2)

Perabot 11 115 (1/2) ( + ) Untung bersih 17 815 (1/2)

29 315 ( + ) Modal tambahan 3 200 (1/2)

61 755
Aset Semasa ( - ) Ambilan 1 650 (1/2)

Stok 15 700 (1/2) Modal akhir 60 105


Penghutang 6 530 (1/2)

Tunai 990 (1/2) Liabiliti semasa


Bank 13 720 (1/2) Pemiutang 5 400 (1/2)
36 940 Gaji terakru 500 (1/2)

66 255 66 225

(6 markah)

Learning To Score JPN Perak halaman 9


SULIT 3756/2

Soalan 6

a)
Akaun Mesin
Tarikh Butir RM Tarikh Butir RM
2003 2003
Okt 1 Tunai 18800 (1) Dis 31 Baki h/b 18 800 (1/2)

18 800 18 800
2004 2004
Jan 1 Baki b/b 18 800 (1/2) Dis 31 Pelupusan 18 800 (1/2)

Julai 1 Bank / Tunai 12 000 (1)

Sept 1 Bank/ Tunai 13 500 (1) Baki h/b 25 500 (1/2)


44 300 44 300
2005
Jan 1 Baki b/b 25 500

( 5 markah)

Akaun Peruntukan Susut Nilai Mesin


Tarikh Butir RM Tarikh Butir RM
2003 2003
Dis 31 Baki h/b 470 (1/2) Dis 31 Ak.Untung 470 (1)
Rugi
2004 2004
Dis 31 Pelupusan 2 350 (1) Dis 31 Baki b/b 470 (1/2)

Baki h/b 1 050 (1/2) Ak.Untung 2 930 (1)


Rugi
3 400 3 400
(4 ½ markah)
b)
Akaun Pelupusan Mesin
Tarikh Butir RM Tarikh Butir RM
2003 2003
Dis 31 Mesin 18 800 (1/2) Dis 31 Per.Susut 2 350 (1/2)
Nilai
Kedai Roti 14 700 (1/2)
Mesra
Rugi atas 1 750 (1)
Pelupusan
18 800 18 800

(2 ½ markah)

Learning To Score JPN Perak halaman 10


SULIT 3756/2

Learning To Score JPN Perak halaman 11