SULIT

3756/2

Skema Set 1
Bahagian A
Soalan 1

a)
Jurnal Am
Tarikh

Butir

Mac 1

Perabot
Bank
Tunai
Stok
Modal

Debit
RM
12 000
37 950
1 500
26 100
77 550

Kredit
RM

77 550
77 550

(Aset dan modal pada tarikh ini)
5

Akaun Ambilan
Akaun Belian
(Ambilan pakaian untuk hadiah perkahwinan anaknya)

650(1/2)
650(1/2)

(1/2)

Jurnal Jualan
Tarikh
2005
Mac 3
27
31

Butir

Jumlah

Busana Seri Intan
Perniagaan Firdaus
Akaun Jualan

12 560(1/2)
2 880(1/2)
15 440(1/2)
Jurnal Belian

Tarikh
2005
Mac 8
31

Butir

Jumlah

Pembekal Pakaian Eksklusif
Akaun Belian

13 635(1/2)
13 635(1/2)

Jurnal Pulangan Jualan
Tarikh
2005
Mac 11
31

Butir

Jumlah

Busana Seri Intan
Akaun Pulangan Jualan

1 000(1/2)

1 000(1/2)
(5 markah)

Learning To Score JPN Perak

halaman

1

SULIT

3756/2

Buku Tunai
Tarikh Butir
Dis
Tunai
Bank Tarikh
Mac 1 Baki
1500(1/2) 37950(1/2) Mac 2
b/b
14
Busana 1156(1/2)
15
Seri
10404(1/2)
Intan
20
Jualan
2300(1/2)
24
25
29
30
31
1 156

3 800

Butir
Sewa

Tunai

Perabot

10000(1/2)

Ambilan
1000(1/2)
Pembekal
Pakaian
Eksklusif
Gaji
Belian
1000(1/2)
Baki h/b
1 800

48 354

Bank
1000(1/2)

3 800

3 200(1/2)
650(1/2)
33 504
48 354
(5 ½ markah)

b)
2005
Mac 1

Baki b/b

Akaun Perabot
RM
2005
12000(1/2)

RM

Akaun Stok
2005
Mac 1

Baki b/b

Akaun Modal
2005
Mac 31 Baki b/b

.

2005
Mac 5
24

2005
Mac 31
30

2005
Mac 25
31

26100(1/2)

Belian
Tunai

Pelbagai Pemiutang
Tunai

Bank
Baki h/b

Learning To Score JPN Perak

Akaun Ambilan
RM
2005
650(1/2) Mac 31 Baki h/b
1 000(1/2)
1 650
Akaun Belian
RM
2005
13635(1/2)
Mac 5
1 000(1/2)
31
14 635

Ambilan
Baki h/b

Pembekal Pakaian Eksklusif
RM
2005
3 200(1/2)
Mac 8
Belian
10 435
13 635

RM
77550(1/2)

RM
1 650
1 650

RM
650(1/2)
13 985
14 635

RM
13635(1/2)
13 635

halaman

2

SULIT
2005
Mac 31

2005
Mac 3

2005
Mac 27

2005
Mac 31

2005
Mac 2

2005
Mac 15

2005
Mac 29

2005
Mac 31

3756/2

Baki h/b

Jualan

Akaun Jualan
RM
2005
17 740 Mac 31 Pelbagai
Penghutang
20
Tunai
17 740
Busana Seri Intan
RM
2005
12560(1/2) Mac 11 Pulangan Jualan
14
Bank
31
Diskaun
12 560

RM
15440(1/2)
2 300(1/2)
17 740

RM
1 000(1/2)
10404(1/2)
1 156(1/2)
12 560

Perniagaan Firdaus
RM
2005
2 880(1/2)

RM

Akaun Pulangan Jualan
RM
2005
1 000(1/2)

RM

RM

Bank

Akaun Sewa
RM
2005
1 000(1/2)

RM

Bank

Akaun Perabot
RM
2005
10000(1/2)

RM

Bank

Akaun Gaji
RM
2005
650(1/2)

Jualan

Pelbagai
Penghutang

Pelbagai
penghutang

Akaun Diskaun Diberi
RM
2005
1 156(1/2)

RM

(11 ½ markah)

Learning To Score JPN Perak

halaman

3

SULIT

3756/2

c)
Imbangan Duga Pada 31 Mac 2005

Bank
Tunai
Perabot
Stok
Ambilan
Belian
Perniagaan Firdaus
Pulangan Jualan
Sewa
Perabot
Gaji
Modal
Pembekal Pakaian Eksklusif
Jualan
Diskaun diberi

Debit
RM
33504(1/2)
1 800(1/2)
12000(1/2)
26100(1/2)
1 650(1/2)
13985(1/2)
2 880(1/2)
1 000(1/2)
1 000(1/2)
10000(1/2)
650(1/2)

Kredit
RM

77550(1/2)
10435(1/2)
17740(1/2)
1 156(1/2)
105 725

105 725
( 7 1/2 markah)

Learning To Score JPN Perak

halaman

4

SULIT

3756/2

Soalan 2
a)
Pasar Mini Odah
Penyata Pendapatan Bagi Tahun Berakhir 31 Julai 2005
RM
52 700
110

RM
Jualan
- Pulangan Jualan

(1/2)

RM
(1/2)
(1/2)

52 590
Tolak Kos Jualan
Stok Awal
Belian
+ Angkutan Masuk

- Stok akhir
Kos jualan
Untung kasar

37 190
180

6 120

(1/2)

37 370
43 490
8 520

(1/2)

(1)
(1/2)

Tambah : Pendapatan
Diskaun diterima
Tolak: Perbelanjaan
Sewa
Insurans
Kadar bayaran
Angkutan keluar
Gaji
Susut nilai Alatan
Untung bersih

3600
660
1430
800
4800
1035

34 970
17 620

(1/2)

360
17 980

(1/2)

(1/2)

(1)
(1)
(1/2)
(1/2)
(1/2)
(1)

12 325
5655

(1/2)

(10 1/2 markah)

Learning To Score JPN Perak

halaman

5

SULIT

3756/2

b)
Kunci Kira-Kira Pada 31 Julai 2005

RM

RM

Aset Bukan Semasa
Alatan Pejabat
- PSN Alatan Pejabat

12 000
2 685

RM
(1/2)
(1)

9 315
Aset Semasa
Tunai
Bank
Penghutang
Stok Akhir
Insurans Terdahulu

950
16 000
5 400
8 520
220

(1/2)
(1/2)
(1/2)
(1/2)
(1/2)

31 090
Tolak: Liabiliti Semasa
Pemiutang
Sewa Terakru

4 140
600

(1/2)
(1/2)

4 740
Modal Kerja (1/2)

Ekuiti Pemilik
Modal
+ Untung bersih
- Ambilan

26 350(1/2)
35 665

30 500
5 655
36 155
490

(1/2)
(1/2)
(1/2)

35 665
(7 1/2 markah)

Learning To Score JPN Perak

halaman

6

SULIT

3756/2

Soalan 3
a)
Buku Tunai
RM
Tarikh
6 673 (1/2)
Mac
31
(1/2)
315
1 500 (1/2)

Tarikh Butir
Mac Baki b/b
31
Dividen
Pindahan Kredit
April
1

Butir
Kadar bayaran
Buku Cek
Sewa
Baki h/b

8 488
6 583

Baki b/b

RM
90
15
300
8 083
8 488

(1)
(1/2)
(1/2)
(1/2)

(4 markah)

b)
Penyata Penyesuaian Bank Pada 31 Mac 2005
RM
8 083

Baki debit Buku Tunai (1/2)

Tambah:
Cek belum dikemukakan:
521008
521011
521012
Tolak:
Deposit belum dikreditkan
Perniagaan Jati
Peruncit Zainab
Baki kredit Penyata Bank

(1/2)

225
375
675

540
510

(1/2)

(1)
(1)
(1)

1 275
9 358

(1/2)

1 050

(1/2)

8 308

(1/2)

(1)
(1)

(8 markah)

Learning To Score JPN Perak

halaman

7

SULIT

3756/2

Soalan 4
a)
i)

Stok Purata = Stok awal + Stok akhir
2
= RM 3 375 + RM 3 625
2
= RM 7 000
2
= RM 3 500

ii)

Kos Jualan

(2)

= Kadar Pusingganti Stok x Stok Purata
= 6 x RM 3 500
= RM 21 000

iii)

(2)

Untung Kasar = [(Jualan – Pulangan Jualan) – Kos Jualan]
= [(RM 25 400 – RM 200) – RM 21 000]
= RM 25 200 – RM 21 000
= RM 4 200

iv)

(2)

Pulangan Atas Modal = Untung Bersih
Modal Awal

x 100

= [(Untung Kasar – Belanja Perniagaan] x 100
RM 16 000
= (RM 4 200 – RM 1 800)
RM 16 000
= RM 2 400
RM 16 000
= RM 15%

(2)

( 9 markah)

b)

Pulangan atas modal menunjukkan pulangan terhadap setiap ringgit modal yang
dilaburkan. (1)

Learning To Score JPN Perak

halaman

8

SULIT

3756/2

Bahagian B
Soalan 5
a)
Penyata Untung atau Rugi bagi tahun berakhir
31 Disember 2004
RM
60105
1650
61755

Modal akhir
( + ) Ambilan
( - ) Modal tambahan
Modal awal

3 200
40 740
43940
17815

Untung bersih

(3 1/2)
(1/2)

(1/2)
(1)
(1/2)

(6 markah)

b)
Kunci Kira-Kira pada 31 Disember 2004
RM
RM
Aset Bukan Semasa
Ekuiti Pemilik
(1/2)
Kenderaan
18 200
Modal Awal
(1/2)
Perabot
11 115
( + ) Untung bersih
29 315 ( + ) Modal tambahan
Aset Semasa
Stok
Penghutang
Tunai
Bank

15 700
6 530
990
13 720

( - ) Ambilan
Modal akhir

(1/2)

RM
40 740
17 815
3 200
61 755
1 650
60 105

(1/2)

5 400
500

(1/2)

(1/2)
(1/2)
(1/2)

(1/2)
(1/2)
(1/2)

Liabiliti semasa
Pemiutang
36 940 Gaji terakru

66 255

(1/2)

66 225

(6 markah)

Learning To Score JPN Perak

halaman

9

SULIT

3756/2

Soalan 6

a)
Tarikh
2003
Okt 1

Butir
Tunai

2004
Jan 1 Baki b/b
Julai 1 Bank / Tunai
Sept 1 Bank/ Tunai
2005
Jan 1

Baki b/b

RM
18800
18 800

Akaun Mesin
Tarikh Butir
2003
(1) Dis 31
Baki h/b

RM
18 800
18 800

(1/2)

Pelupusan

18 800

(1/2)

Baki h/b

25 500
44 300

(1/2)

2004
18 800
12 000
13 500
44 300

(1/2)

Dis 31

(1)
(1)

25 500
( 5 markah)

Akaun Peruntukan Susut Nilai Mesin
Tarikh
2003
Dis 31
2004
Dis 31

Butir

RM

Baki h/b

470

(1/2)

Tarikh
2003
Dis 31

2 350
1 050

(1)

2004
Dis 31

Pelupusan
Baki h/b

(1/2)

Butir

RM

Ak.Untung
Rugi

470

(1)

Baki b/b
Ak.Untung
Rugi

470
2 930

(1/2)

3 400

(1)

3 400
(4 ½ markah)

b)
Akaun Pelupusan Mesin
Tarikh
2003
Dis 31

Butir
Mesin

RM

18 800

18 800

(1/2)

Tarikh
2003
Dis 31

Butir
Per.Susut
Nilai
Kedai Roti
Mesra
Rugi atas
Pelupusan

RM

2 350

(1/2)

14 700

(1/2)

1 750

(1)

18 800
(2 ½ markah)

Learning To Score JPN Perak

halaman 10

SULIT

Learning To Score JPN Perak

3756/2

halaman 11

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.