Anda di halaman 1dari 3

Pentaksiran

Aspek

Pentaksiran Kendiri

Pentaksiran Performance
Based
Definisi/Tujuan O Setiap pelajar dapat
mengendalikan hasil
tugasan yang
dilakukan dengan
usaha mereka sendiri.

O Pelajar dapat
memotivasikan diri.

O Merupakan bentuk
pentaksiran di mana murid-
murid diminta menunjukkan
pelaksanaan tugasan.

O Memerlukan pemerhatian
guru terhadap hasil-hasil
kerja murid atau pelbagai
tugasan yang dilaksanakan
oleh pelajar dengan
mengaplikasikan kemahiran
dan pengetahuan yang telah
dipelajari.

Ciri-ciri O Bersistematik ( ia
meliputi proses
merancang,
menentukan instrumen,
melaksana,
menganalisis,
merekod, melapor dan
mengambil tindakan
susulan).


O Murid-murid diberi
kebebasan untuk
melaksanakan projek atau
tugasan mengikut
pengetahuan dan kemahiran
yang dipelajari atau
menambahbaikan bidang
yang mereka rasa mereka
lemah.


|cnburdir bczu lcri-jcri Jcriukiiur Jcrdidikur >cri \iuu
O Kaedah yang boleh
digunakan ialah
pemerhatian, lisan dan
penulisan.


O Pentaksiran ini dinilai dengan
menggunakan rubrik yang
disediakan oleh guru.

O Guru dapat menilai tugasan
pelajar melalui rangka yang
spesifik. Keputusan
pentaksiran ini akan menjadi
lebih boleh dipercayai dalam
menentukan kemampuan
murid-murid.

Kelemahan O Tidak sesuai dijalankan
untuk kelas yang besar
kerana keadaan ini
akan menggunakan
masa yang panjang
untuk mendapat
maklum balas

O Menggunakan masa
yang panjang untuk
mendapat maklum
balas.

O Memerlukan
penglibatan pelajar
yang aktif.
O Murid-murid mempunyai
motivasi yang tinggi untuk
melakukan yang terbaik
terhadap sesuatu yang
memberi gred dalam tugasan
yang dilaksanakan. Di
sebaliknya, mereka akan
kurang bermotivasi untuk
membuat yang terbaik dalam
sebarang aktiviti yang tidak
memberi gred.

Kelebihan O Menekankan
perkembangan individu
iaitu berdasarkan
O Dapat membina sikap
pembelajaran kendiri di
kalangan murid-murid.
kemampuan individu
dan bukan untuk
perbandingan antara
individu.

O Melatih pelajar menilai
kemajuan sendiri
secara berterusan dan
pihak guru mendapat
maklumat tambahan.

O Mengatasi masalah
kelemahan
pembelajaran di
samping
mempertingkat
kekuatan
pembelajaran.
Murid-murid akan membina
ilmu pengetahuan dengan
sendiri.


O Pelajar juga berpeluang
untuk mengaplikasikan
kemahiran dan
pengetahuan yang ada
pada mereka.

O Dapat mengukur tahap
perkembangan pelajar
secara menyeluruh.

O Guru boleh membuat
penambahbaikan terhadap
pengajaran mereka melalui
pemerhatian atau penilaian
terhadap aktiviti atau
tugasan pelajar.