Anda di halaman 1dari 4

lunCSl C1Ak

1 kesadaran
Adanya lnLeraksl yang adekuaL kedua hemlsfer dengan baLang oLak
2 lungsl moLorlk
ulurus oleh hemlsfer yang berseberangan conLoh pergerakan slsl kanan Lubuh dlurus oleh
hemlsfer klrl
3 lungsl senslblllLas
!uga dlurus oleh hemlsfer yang berlawanan conLoh sensasl slsl klrl Lubuh dlurus oleh
hemlsfer kanan
4 koordlnasl
Crgan uLamanya adalah oLak kecll [uga dlurus oleh hemlsfer yang berseberangan
3 lungsl luhur
?ang Lermasuk adalah berbahasa memorl kalkulasl emosl eksekuLlf dll