Anda di halaman 1dari 9

LAPORAN PENDAHULUAN DAN A5UHAN KEPERAWATAN PADA KLIEN

DENGAN VENTRIKEL 5EPTUM DEFEK (V5D)A. PcngcrtIan
VSD adaIah sualu koadaan alnoinaI yailu adanya ponlukaan anlaia
vonliikoI kiii dan vonliikoI kanan (Rila & Suiiadi, 2OO1).
VSD adaIah adanya hulungan (Iulang) alnoinaI pada sokal yang
nonisahkan vonliikoI kanan dan vonliikoI kiii (Honi dkk, 2OO1).
VSD adaIah sualu ponyakil koIainan pada janlung lavaan loiupa Iulang
pada soplun inloivonliikuIoi, Iulang loisolul dapal hanya salu alau Iolih yang
loijadi akilal kogagaIan fungsi soplin inloivonliikuIoi sonasa janin daIan
kandungan, sohingga daiah lisa nongaIii daii vonliikoI kiii ko kanan alaupun
solaIiknya.
VSD yailu dofok yang liasanya loijadi pada soplun pais nonlianasoun
dan loiIolak dilavah kalup aoila kadang dofok loijadi pada pais nuscoIoiun.
VSD poiinonlianous dapal puIa loiIolak laik dilavah cincin kalup aoila naupun
puInonaI, koadaan ini disolul doulIy connilod vsd
VSD liasanya loisifal lunggaI lolapi dapal puIa nuIlipIo, vsd nuskuIoi
yang nuIlipIo disolul sviss chooso vsd .
VSD adaIah koIainan janlung loiupa lidak sonpuinanya ponulupan
dinding ponisah anlaia kodua vonliikoI sohingga daiah daii vonliikoI kiii ko
kanan, dan solaIiknya. Ununnya congonilaI dan noiupakan koIainan janlung
lavaan yang paIing unun dilonukan (}unadi, 1982).

. FIsIn!ngI
ungsi ulana janlung adaIah unluk nononpakan daiah ko soIuiuh luluh
dongan caia nongonlang dan nonguncup yang disolalkan oIoh kaiona adanya
iangsangan yang loiasaI daii susunan saiaf olonon.
5Irku!asI darah
1. Sislon Ioiodaian daiah losai
Daiah noninggaIkan vonliikoI kiii noIaIui aoila dan ailoii-ailoii yang Iolih
kociI alau ailoiioIa ko soIuiuh luluh. Ailoii nonpunyai dinding yang loiolol
yang dapal nonyonpilkan dan nonahan aIiian daiah yang loifungsi unluk
nonpoilahankan lokanan daiah ailoii dan nongalui aIiian daiah kapiIoi.
DaIan jaiingan kapiIoi loijadi poilukaian zal anlaia pIasna dan jaiingan
inloisliliaI. KapiIoi-kapiIoi loigalung nonlonluk vonuIa dan vona kava
infoiioi dan nasuk ko aliiun kanan janlung.
2. Sislon poiodaian daiah kociI
Daiah daii vonliikoI kanan noIaIui ailoii puInonaIis dan ailoii - ailoii yang
Iolih kociI nonlava daiah koloi ko paiu-paiu. Di paiu-paiu (aIvooIi) loidapal
poningkalan o2 dan poIopasan co2 daIan kapiIoi puInonaI. KapiIoi puInonaI
konudian loigalung nonlonluk vona dan nonlava daiah loisih ko janlung
noIaIui aliiun kiii.

C. EtIn!ngI
Ionyolal loijadinya ponyakil janlung lavaan loIun dapal dikolahui
socaia pasli, lolapi ada loloiapa facloi yang diduga nonpunyai pongaiuh pada
poningkalan angka kojadian I} yailu :
1. akloi pionalaI
lu nondoiila ponyakil infoksi : RuloIa
lu aIkohoIisno
Unui ilu Iolih daii 4O lahun
lu nondoiila ponyakil DM yang nonoiIukan insuIin
lu noninun olal-olalan pononang
2. akloi gonolic
Anak yang Iahii soloIunnya nondoiila I}
Ayah/ilu nondoiila I}
KoIainan kionoson nisaInya sindion dovn
ahii dongan koIainan lavaan yang Iain

D. Tanda dan Gcja!a
%oiganlung pada losai kociInya dofok (Iulang).
1. %anda khas adaIah nui-nui pansisloIik koias dan kasai, ununnya paIing joIas
loidongai pada lopi kiii lavah sloinun.
2. olan yang loiIaIu loial daii vonliikoI kanan nonyolalkan hipoiliofi dan
ponlosaian janlung yang nyala (kaidionogaIi).
3. Dongan noningkalnya iosislonsi vascuIai paiu, soiing loidapal dispnou dan
infoksi paiu.
4. Mungkin loidapal landa-landa sianosis
5. Ioilunluhan loiganggu
6. KosuIilan nakan
Monuiul ukuiannya VSD dapal dilagi nonjadi :
1. VSD kociI
a. iasanya asinplonalik
l. Dofok kociI 1 - 5 nn
c. %idak ada gangguan lunluh konlang
d. unyi janlung noinaI, kadang dilonukan lising poiislaIlik yang
nonjaIai ko soIuiuh luluh poiikaidiun dan loiakhii pada vaklu
disloIik kaiona loijadi ponulupan VSD
o. LKC : daIan lalas noinaI alau loidapal sodikil poningkalan aklivilas
vonliikoI kiii
f. RadioIogi : ukuian janlung noinaI, vaskuIaiisasi paiu noinaI alau
sodikil noningkal
g. Monulup socala sponlan pada vaklu unui 3 lahun
h. %idak dipoiIukan kaloloiisasi janlung
2. VSD sodang
a. Soiing loijadi sinplon pada nasa layi
l. Sosok nafas pada vaklu aklivilas loiulana vaklu ninun, nonoiIukan
vaklu Iolih Iana unluk nakan dan ninun, soiing lidak nanpu
nonghaliskan ninunan dan nakanannnya
c. Dofok 5 - 1O nn
d. sukai naik sohingga lunluh konlang loiganggu
o. Mudah nondoiila infoksi liasanya nonoiIukan vaklu Iana unluk
sonluh
paiu lolapi ununnya iosponsif loihadap pongolalan
f. %akipnuo
g. Roliaksi
h. onluk dada noinaI
i. LKC : loidapal poningkalan aklivilas vonliikoI kiii naupun kanan ,
lolapi kiii Iolih noningkal
j. RadioIogi : loidapal ponlosaian janlung doiajal sodang, conus
puInonaIis nononjoI, poningkalan vaskuIaiisasi paiu dan ponlosaian
ponluIuh daiah di hiIus
3. VSD losai
a. Soiing linluI gojaIa pada nasa noonalos
l. Dispnoa noningkal soloIah loijadi poningkalan piiau kiii ko kanan
daIan ninggu poilana soloIah Iahii
c. Iada ninggu ko 2 alau 3 sinplon nuIai linluI akan lolapi gagaI
janlung liasanya laiu linluI soloIah ninggu ko 6 dan soiing didahuIui
infoksi saIuian nafas lagian lavah
d. ayi lanpak sosak nafas pada saal isliiahal, kadang lanpak sianosis
kaiona kokuiangan oksigon akilal gangguan poinafasan
o. Cangguan lunluh konlang
f. LKC : loidapal poningkalan aklivilas vonliikoI kanan dan kiii
g. RadioIogi : ponlosaian janlung nyala dongan conus puInonaIis yang
lanpak nononjoI ponluIuh daiah hiIus nonlosai dan poningkalan
vaskuIaiisasi paiu poiifoi.
E. PatnfIsIn!ngI
Dofok soplun vonliicuIai dilandai dongan adanya hulungan soplaI yang
nonungkinkan daiah nongaIii Iangsung anlai vonliikoI, liasanya daii kiii ko
kanan. Dianoloi dofok ini loivaiiasi daii O,5 - 3,O cn. Ioiulahan fisioIogi yang
loijadi dapal dijoIaskan solagai loiikul :
1. %okanan Iolih linggi pada vonliikoI kiii dan noningkIalkan aIiian daiah kaya
oksigon noIaIui dofok loisolul ko vonliikoI kanan.
2. VoIuno daiah yang noningkal diponpa ko daIan paiu, yang akhiinya
diponuhi daiah, dan dapal nonyolalkan naiknya lahanan vascuIai puInonoi.
3. }ika lahanan puInonoi ini losai, lokanan vonliikoI kanan noningkal,
nonyolalkan piaiau loilaIik, nongaIiikan daiah niskin oksigon daii vonliikoI
kanan ko kiii, nonyolalkan sianosis.
Kosoiiusan gangguan ini loiganlung pada ukuian dan doiajal hipoilonsi puInonoi.
}ika anak asinplonalik, lidak dipoiIukan pongolalan, lolapi jika linluI gagaI
janlung kionik alau anak loiosiko nongaIani poiulahan vascuIai paiu alau
nonunjukkan adanya piiau yang holal diindikasikan unluk ponulupan dofok
loisolul. Rosiko lodah kiia-kiia 3 dan usia idoaI unluk ponlodahan adaIah 3
sanpai 5 lahun.

F. PcmcrIksaan DIagnnstIk
1. Kaloloiisasi janlung nonunjukkan adanya hulungan alnoinaI anlai vonliikoI
2. LKC dan folo lhoiaks nonunjukkan adanya hipoiliofi vonliikoI kiii
3. Hilung daiah Iongkap unluk uji pialodah iulin
4. Uji nasa piolonlin (I%) dan nasa lionlopIaslin paisiaI (I%%) yang diaIkukan
soloIun ponlodahan dapal nongungkapkan kocondoiungan poidaiahan
(liasanya noinaI)

G. Pcnata!aksanaan McdIs
Alasi gizi, infoksi dan kogagaIan janlung. Iada kasus dongan dofok kociI (1-
5nn) dan poikonlangan laik lidak nonoiIukan opoiasi.
Ionlodahan dongan kasus dofok sodang/losai, nonulup dofok dongan dijahil
noIaIui caidiopuInonaiy lypass.
on-ponlodahan, nonulup dofok dongan aIal noIaIui kaloloiisasi janlung.
lal-olal vasopiosoi alau vasodiIaloi :
1. Dopanin (inliopin) , noniIiki ofok inoliopik posilif pada niokaid,
nonyolalkan poningkalan cuiah janlung dan poningkalan lokanan sisloIik
soila lokanan nadi, sodikil sokaIi alau lidak ada ofoknya pada lokanan
diasloIic, digunakan unluk nongolali gangguan honodinanika yang
disolalkan lodah janlung loiluka.
. sopioloionoI (isupioI) , noniIiki ofok inoliopik posilif pada niokaid,
nonyolalkan poningkalan cuiah janlung dan koija janlung, nonuiunkan
lokanan diasloIic dan lokanan iala-iala sanliI noningkalkan lokanan
sisloIik.


KON5EP A5UHAN KEPERAWATAN

I. PcngkajIan
1. Rivayal kopoiavalan : iospon fisioIogis loihadap dofok (sianosis, aklifilas
loilalas)
2. Kaji adanya landa-landa gagaI janlung : nafas copal, sosak nafas, ioliaksi, lunyi
janlung lanlahan (nui-nui), odona lungkai, hopalonogaIi.
3. Kaji adanya landa hypoxia kionis : cIulling fingoi
4. Kaji poIa nakan, poilanlahan loial ladan.

II. DIagnnsa Kcpcrawatan
a. Ionuiunan cuiah janlung l.d naIfoinasi janlung
%ujuan : Cuiah janlung nonlaik
Kiiloia hasiI : adanya landa-landa nonlaiknya cuiah janlung
nloivonsi :
1. lsoivasi kuaIilas dan kokualan donyul janlung, nadi poiifoi, vaina dan
kohangalan kuIil.
2. %ogakkan doiajal sianosis (nonliano nukosa, cIulling)
3. Moniloi landa-landa CH (goIisah, lakikaidi, lachipnoa, sosak, IoIah saal
ninun susu, poiioililaI odona, oIiguiia dan hopalonogaIi.
4. KoIaloiasi unluk ponloiian olal (diuiolic, unluk nonuiunkan afloiIoad)
sosuai indikasi

l. Cangguan poilukaian gas l.d kongosli puInonaI
%ujuan : Ioilukaian gas nonlaik
Kiiloiia hasiI : lidak adanya landa-landa iosislonsi ponluIuh paiu
nloivonsi :
Moniloi kuaIilas dan iiana poinafasan
Alui posisi anak dongan posisi fovIoi
Hindaii anak daii oiang yang loiinfoksi
oiikan isliiahal yang cukup
oiikan oksigon sosuai indikasi
c. nloIoiansi loihadap aklifilas l.d kolidaksoinlangan anlaia ponakaian oksigon
oIoh luluh dan supIai oksigon ko soI.
%ujuan : Aklifilas kIion loiponuhi
Kiiloiia hasiI : Anak loipailisipasi daIan aklifilas sosuai konanpuanya
nloivonsi :
jinkan anak soiing isliiahal dan hindaikan gangguan saal lidui
Anjuikan unluk noIakukan poinainan dan aklifilas iingan
anlu anak unluk noniIih aklifilas yang sosuai dongan usia, kondisi dan
konanpuan anak
oiikan poiiodo isliiahal soloIah noIakukan aklifilas
Hindaikan suhu Iingkungan loiIaIu panas alau dingin
Hindaikan haI-haI yang nonyolalkan kolakulan /koconasan anak

d. Ioiulahan poilunluhan dan poikonlangan l.d lidak adokualnya supIai
oksigon dan zal nuliisi ko jaiingan
%ujuan : %idak loijadi poiulahan poilunluhan dan poikonlangan
Ciiloiia hasiI : Ioilunluhan anak sosuai kuiva poilunluhan dan %.
nloivonsi :
Sodiakan didil yang soinlang, linggi zal nuliisi unluk noncapai
poilunluhan yang adokual.
Moniloi % dan
ilalkan koIuaiga daIan ponloiian nuliisi kopada anak

o. Ioiulahan nuliisi : kuiang daii koluluhan luluh l.d koIoIahan pada saal
nakan dan noningkalnya koluluhan kaIoii.
%ujuan : koluluhan nuliisi loiponuhi
Kiiloiia hasiI : Anak nonpoilahankan inlako nakanan dan ninunan
nloivonsi :
%inlang soliap haii dongan linlangan yang sana
Calal inlako dan oul pul socaia lonai
oiikan nakanan dongan poisi kociI soiing
oiikan ninun yang lanyak
f. Rosiko infoksi l.d nonuiunnya slalus kosohalan
%ujuan : lidak loijadi infoksi
Kiiloiia hasiI : lidak ada landa-landa infoksi
nloivonsi :
Moniloi landa -landa vilaI
Hindaii konlak dongan individu yang loiinfoksi
oiikan isliiahal yang adokual
oiikan koluluhan nuliisi yang oplinaI

g. Ioiulahan poian oiang lua l.d hospilaIisasi anak, kokvaliian loihadap
ponyakil anak.
%ujuan : %idak loijadi poiulahan poian oiang lua
Kiiloiia hasiI ,
iang lua nongokspiosikan poiasaannya
iang lua yakin noniIiki poianan ponling daIan koloihasiIan pongolalan.
nloivonsi :
Molivasi oiang lua nluk nongokspiosikan poiasaannya sohulungan
dongan anaknya
Diskusikan dongan oiang lua lonlang ioncana pongolalan
oiikan infoinasi yang joIas dan akuial
ilalkan oiang lua daIan poiavalan anak soIana di iunah sakil
Molivasi koIuaiga unluk noIilalkan anggola koIuaiga Iain daIan
poiavalan anak.

DAFTAR PU5TAKA


1. olz, CociIy , 8u|u Sa|u Kcpcraua|an pcdia|ric, Ld3. }akaila, LCC. 2OO2
2. Honi R dkk, 8u|u Ajar Kcpcraua|an Kardictas|u|ar, }akaila, Iusal kosohalan
}anlung dan IonluIuh daiah nasionaI Haiapan Kila 2OO1.
3. }unadi dkk, Kapi|a S||c||a |cdc||cran, Ld2, Modia AoscuIapius, KU, 1982
4. Suiiadi & Rila Y, Asunan |cpcraua|an Pada Ana|, Ld1. }akaila, Sagung Solo, 2OO1
5. Sansjuhidayal & Win do }ong, 8u|u Ajar ||nu 8cdan, Ldisi Rovisi, }akaila, LCC,
1997.