Anda di halaman 1dari 2

 Maksudnya: “Setiap amalan anak Adam itu

digandakan pahalanya, satu kebaikan


maka disunatkan memperbanyakkan
membaca al-Quran sebagai mengambil
sahabat berkata kepada Baginda : “Kalaulah
tuan terus sempurnakan saki baki malam kami
‫אא א א
 א‬ seumpama sepuluh, hingga 700 kali ganda. peluang masa dan tempat”. dengan solat sunat”. Maka Nabi bersabda:
.، !"#! $ ‫ א‬ Allah berfirman (dalam hadis qudsi): Kecuali 3) Qiyamullail: [#$% &!"] ((%* @U U0 7 T
 I V
 # 5
 & 4IJ !_P ` ! 0 ! 7 4; ))
È $%s ö 
[
:] β à 9ø #$ ρu “
3 ‰ ß 9ø #$ 
y γ z ΒiÏ M
; ≈Ψo iÉ /t ρu ¨
Ä $Ψ¨ =9jÏ ”‰
W δ
è β
ã #u ö )
à 9ø #$ µÏ ŠùÏ Α
t “Ì Ρ&é “
ü %
Ï !© #$ β Ÿ Βt ‘u ã κö −
t $Ò y puasa, sesungguhnya ia adalah untuk Aku dan Bagi seorang mu’min apabila berada pada Maksudnya: “Sesiapa yang berdiri bersama
Maksudnya: {Bulan Ramadhan, bulan yang Akulah yang akan memberikan ganjarannya. bulan Ramadhan akan berhadapan dengan imam sehingga dia (imam) beredar, dituliskan
di dalamnya diturunkan (permulaan) al-Quran Dia meninggalkan syahwatnya, makanannya dua jihad di dalam dirinya. Pertama jihad di baginya ganjaran orang yang Qiyam
sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan- kerana Aku. Bagi orang-orang yang berpuasa siang hari dengan berpuasa dan kedua jihad semalaman.” [HR: At-Tirmizi, sahih].
penjelasan mengenai petunjuk itu dan dua kegembiraan, kegembiraan ketika berbuka pada malam hari dengan Qiyamullail. Sesiapa
pembeza (di antara yang hak dan yang batil)}. puasa dan kegembiraan ketika bertemu 4) Bersedekah:
yang berjaya melakukan dua jihad ini dengan
[Al-Baqarah: 185] dengan Tuhannya, dan bau mulut orang yang melaksanakan hak-haknya dengan sabar dan H 3b !
 3 : " H < a 4&
 3 : " . P / 3O H ) :(' ' * ) +, .- 0/ ./ ,
Risalah ini sebagai satu tazkirah tentang berpuasa itu lebih harum daripada bau kasturi sempurna maka ganjarannya amat besar tidak 7 O EU? H ! O ! %* @U d =? KR@) H <  #: KR@) c
 J H ! O =?
beberapa kelebihan bulan Ramadhan serta di sisi Allah.” [HR: Muslim dari Abu Hurairah ] terhingga. Sabda Rasulullah :
Sabda Rasulullah : [!12] ((% @ # ) X N# ! # US
 ) 
 3 : " .P / 3# ? .H #R )
apakah amalan yang sepatutnya diisi [ ] ((7 ;\
 ! 4ER B ! 7 # ] ^ Y'IJ < Y;Z H 
 ! O 0 ! ))
sepanjang bulan yang mulia ini. [ ] ((7 ;\
 ! 4ER B ! 7 # ] ^ Y'IJ < Y;Z H ! O [ ! )) Ibnu Abbas berkata: “Rasulullah adalah
Semoga ianya menjadi panduan dan Maksudnya: “Sesiapa yang berpuasa pada Maksudnya: “Sesiapa yang bangun (solat)
manusia yang sangat pemurah dan Baginda
pembangkit semangat untuk beramal dengan bulan Ramadhan dengan penuh keimanan dan pada bulan Ramadhan dengan penuh
akan menjadi lebih pemurah pada bulan
keimanan dan Ihtisab (mengharapkan pahala)
sebaik-baiknya. Ihtisab (mengharapkan pahala) maka Ramadhan... dan Baginda lebih pemurah
Allah telah menjadikan bulan Ramadhan diampunkan baginya dosa-dosa yang lepas”. maka diampunkan baginya dosa-dosa yang
dalam kebaikan daripada angin yang kencang.”
sebagai satu bulan yang mulia berbanding [HR: Al-Bukhari dan Muslim]. lepas”. [HR: Al-Bukhari dan Muslim]. Firman Allah : [HR: Al-Bukhari]
bulan-bulan yang lain dengan beberapa Berpuasa memberi banyak faedah kepada ãΝßγt6sÛ%s{ #sŒÎ)uρ $ZΡöθyδ ÇÚö‘F{$# ’n?tã tβθà±ôϑtƒ šÏ%©!$# Ç≈uΗ÷q§9$# ߊ$t7Ïãuρ Rasulullah menggalakkan umatnya untuk
kelebihan dan keistimewaan, antaranya ialah: kehidupan jasmani dan rohani. ber-sedekah mengikut kemampuan masing-

$Vϑ≈uŠÏ%uρ #Y‰¤fß™ óΟÎγÎn/tÏ9 šχθçG‹Î6tƒ zƒÏ%©!$#uρ ∩∉⊂∪ $Vϑ≈n=y™ (#θä9$s% šχθè=Îγ≈yfø9$#
• Bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi Dalam konteks rohani, ia amat berfaedah masing. Sabda Nabi : [!12] ((e*# B Nf$
 3 < O 4& 3R4B))
daripada haruman kasturi di sisi Allah. untuk menjinakkan nafsu yang liar, melatih [ :]
untuk bersabar, memahami erti kefakiran, Maksudnya: “Takutilah api neraka walaupun
• Para malaikat memohon keampunan untuk Maksudnya: {Dan hamba-hamba Tuhan dengan (bersedekah) sebelah tamar”. [HR: Al-
orang yang berpuasa sehingga dia berbuka. kesusahan dan sebagainya. Yang Maha Penyayang, mereka itu ialah yang
Bukhari].
• Syurga dihias setiap hari pada bulan berjalan di atas muka bumi dengan penuh
Imam asy-Syafie berkata: “Aku suka jika
Ramadhan. 2) Ramadhan dan membaca al-Quran: rendah diri dan sekiranya orang-orang jahil
seseorang bertambah pemurah pada bulan
• Syaitan-syaitan dibelenggu sepanjang bulan Nabi menceritakan bahawa Jibril menyapa mereka, mereka akan mengucapkan
Ramadhan kerana ia mengikuti jejak langkah
membacakannya al-Quran setiap tahun sekali kata-kata yang baik. Dan orang-orang yang
Ramadhan. Rasulullah , kerana ketika itu manusia
pada bulan Ramadhan, dan pada tahun menghabiskan malam dengan bersujud dan
• Pintu-pintu syurga dibuka dan pintu-pintu berhajat kepada bantuan untuk keperluan
kewafatan Baginda sebanyak 2 kali. [HR: Al-Bukhari berdiri semata-mata untuk Tuhan mereka...}. [Al-
neraka ditutup. dan Muslim]. Furqan: 63-64]. mereka. Ini kerana manusia sibuk dengan
• Terdapat pada bulan ini Lailatul Qadar yang Para ulama’ bersungguh-sungguh memper- Qiyamullail adalah kebiasaan Nabi dan puasa dan solat (ibadat) berbanding pekerjaan
mana ianya lebih baik daripada seribu bulan. banyakkan bacaan al-Quran pada bulan para sahabat yang tidak pernah ditinggalkan masing-masing”.
Sesiapa yang tidak mengambil peluang Ramadhan. Sebahagian mereka oleh mereka. ‘Aisyah pernah berkata: Rasulullah telah ditanya, apakah sedekah
untuk membuat kebaikan dan beramal mengkhatamkan al-Quran dalam tempoh 3 yang paling afdhal? Sabdanya:
“Jangan kamu tinggalkan Qiyamullail.
padanya maka dia telah melepaskan semua [67 435 &!"] ((H
 ! O =? %M0E [
 ))
malam, sebahagian setiap satu minggu dan Rasullullah tidak pernah meninggalkannya,
peluang kebaikan. sebahagian mereka dalam tempoh 10 hari Maksudnya: “Sebaik-baik sedekah ialah
dan apabila Baginda sakit atau kepenatan,
• Orang-orang yang berpuasa akan mendapat sekali. Mereka membacanya ketika di dalam Baginda solat sambil duduk.” [HR: Abu Daud]. sedekah dalam bulan Ramadhan”. [HR: At-Tirmizi,
keampunan pada malam yang terakhir solat dan juga di luar solat. Khalifah Umar bin al-Khattab akan bersolat dhaif].Ia mempunyai banyak cara dan cabangnya:
daripada bulan Ramadhan. Imam asy-Syafie : akan mengkhatamkan malam seberapa banyak, apabila sampai a. Memberi makan:
• Pada setiap malam Ramadhan tersenarai di pertengahan malam beliau akan mengejutkan Firman Allah :
sisi Allah nama-nama hamba-Nya yang al-Quran sebanyak 60 kali dalam bulan
Ramadhan dan beliau membacanya di luar ahli keluarganya untuk bersolat, sambil berkata: Para ulama’ salaf sangat menitikberatkan
bebas daripada api neraka. “Solah, solah!” (bangun untuk bersolat). amalan memberi makan dan
Di antara amalan yang wajib dan amalan solat.
Ibnu Rajab : berkata: “Larangan mendahulukannya daripada ibadat-ibadat lain.
sunat yang sangat digalakkan Sebagai peringatan, setiap jemaah Ianya samada dengan memberi makan
melakukannya pada bulan Ramadhan ialah; mengkhatamkan al-Quran kurang dari tiga hari orang yang kelaparan ataupun kawan-kawan
hendaklah menyempurnakan solat terawih
ialah bagi mereka yang menjadikannya sebagai yang soleh dan tidak disyaratkan hanya kepada
1) Berpuasa : bersama imam supaya namanya tertulis
satu amalan biasa yang berterusan. Adapun orang faqir.
Sabda Rasulullah : pada waktu-waktu yang terdapat keutamaan
dikalangan orang-orang yang Qiyam (orang
.
- / 0 
* + %,  ! " # $  % &' ( )   
    )) yang berdiri solat). Rasulullah bersabda:
seperti pada bulan Ramadhan, khususnya 9, ':' .((iO 3j ! ;3L< ; 3L ! iO 3j k#B l?# ^ % 4&g ) =? hH ))
Abi Zar meriwayatkan Nabi bangun
G ,45@ .=@: " ! 7 ! A < 7 B3 C D
 E 7 8 9: " ;"< = 7 4;> ? 6 3 45 2 : pada malam-malam yang dijangkakan Lailatul
bersolat bersama-sama mereka pada malam
Qadar ataupun ketika berada di tempat-tempat 
"<  hL G A) "<  mb n
 A"  )) :(' ' G? > (' @AB1, ,C <, ED ./ F, D :(' ':' <; 0-, / ='
.
P E & T
 UA) " 7 U? V
 3@S < .7 NO QP R E & %MJ # ?< K# L) ? E & %MJ # ? :H IJ # ? 23 sehingga satu pertiga malam, dan pada
yang mempunyai kelebihan seperti di Makkah [67 HI &!"] (( o U; a 4&< Uh@ .
P h@[ <  UN5
[


:] ((W ' ) X
 O ! malam ke 25 sehingga separuh malam. Para
bagi orang-orang luar yang memasukinya Maksudnya: “Di dalam syurga terdapat bilik-bilik,
nampak dari dalam barang-barang di luarnya dan 5) Menjaga lidah, mengurangkan kata- • Di sepertiga malam ketika Allah menyeru:
sebaliknya”. Bangun seorang a’rabi (orang kata dan menjauhi sifat dusta. “Adakah ada orang yang berdoa, maka aku
kampung) bertanya: Untuk siapakah bilik-bilik itu Sabda Rasulullah : perkenankan, adakah orang yang memohon
wahai Rasulullah? Sabda Nabi : “Bagi mereka %M: J .
P v
 U@? 7   )< O <r9 / 3 0 D
 E G  ! )) keampunan, maka Aku mengampunkannya”. [HR:
yang baik percakapannya, memberi makan, Al-Bukhari & Muslim].
sentiasa berpuasa dan bersolat kerana Allah pada [!12] ((7 #C < 7 ! A D E H) " =? • Memohon keampunan Allah ketika waktu
waktu malam tatkala orang lain sedang tidur”. [HR: Maksudnya: “Sesiapa yang tidak meninggalkan sahur. Firman Allah :
At-Tirmizi, hasan]. percakapan dusta dan terus mengamalkannya, [
:NC1"]
∩⊇∇∪ tβρãÏøótGó¡o„ öΛèε Í‘$ptôF{$$Î/uρ www.dartaibah.com
Al-Hasan al-Basri dan Ibnu al-Mubarak : maka Allah tidak berhajat agar dia meninggalkan (Siri 6)
Maksudnya: {Dan ketika waktu sahur mereka
memberi makan para sahabatnya, sedangkan makanan dan minumannya (yakni berpuasa).” [HR: memohon keampunan}. [Az-Zariyat:18].
mereka sendiri berpuasa. Mereka duduk melayani Al-Bukhari].
Hadis tersebut menunjukkan bahawa berpuasa Jangan kita lupa juga terdapat ganjaran-
dan berkhidmat kepada orang yang makan serta ganjaran yang besar bagi orang berzikir.
juga bermaksud menahan diri daripada
memenuhi keperluan mereka .
Hammad bin Sulaiman : akan
pembohongan dan kata-kata yang sia-sia dan
tidak berfaedah sebagaimana seseorang itu
Terdapat banyak nas-nas al-Quran dan hadis-
hadis Nabi yang sahih menjelaskannya. 
menghidangkan juadah berbuka puasa untuk 500 menahan diri daripada makan dan minum. 7) Umrah pada bulan Ramadhan.
orang ketika Ramadhan dan dia akan memberikan Sekiranya dia tidak meninggalkan perbuatan
tersebut, maka berkuranganlah pahalanya dan dia
Sabda Rasulullah : ‫ رن ا رك‬
kepada setiap mereka 100 dirham di Hari Raya. [J !12] ((=! %l 4gJ
 < " %l 4gJ =R) B H ! O =? el#  hH> ?))
Ibadat memberi makan akan menjadi asas terdedah kepada kemurkaan Tuhannya.
Sabda Rasulullah : Maksudnya: “Satu umrah pada bulan
kepada banyak ibadat-ibadat lain, seperti rahmat Ramadhan ganjarannya menyamai satu haji”.
dan kasih sayang terhadap sahabat yang diberi 7 @B0 < " 7 BC xo # ! H) > ? ) g
 2< w ) ?# m? Y,[ Y!3 G E J " X
 [
 " \ ))
Dalam riwayat yang lain: “Menyamai satu haji
makan, dan ini akan menjadi salah satu sebab
untuk masuk syurga, kerana sabda Rasulullah 
[] ((!G o ,[ =N; !Go ,[ =N; :) R U@)? bersamaku”. [HR: Al-Bukhari dan Muslim]. Risalah (1)
Maksudnya: “Jika seseorang daripada kamu
yang bermaksud: “Tidak masuk syurga seseorang
itu sehingga ia beriman, dan tidak beriman
sehingga ia saling mengasihi.” [HR: Al-Bukhari].
mula berpuasa maka janganlah dia melakukan
Rafath (melakukan perkara-perkara yang
8)Beriktikaf:
Antara kelebihan khusus sepuluh terakhir Ramadhan
Ramadhan ini, ialah digalakkan beriktikaf
b. Memberi makan (berbuka) orang yang
berpuasa:
membangkitkan nafsu) dan janganlah dia
bergaduh, sekiranya seseorang mencaci atau
memusuhinya maka hendaklah dia berkata:
padanya. Al-Mubarak
9) Lailatul Qadar.
Sabda Rasulullah : Sesungguhnya aku berpuasa! Sesungguhnya aku Di dalam Ramadhan yang berkat ini Allah
K# : " )! 7 H Y,[ # hL? ! )) berpuasa!” [HR: Muslim] menghadiahkan kepada hamba-
Ali bin Abi Thalib berkata: “Sesungguhnya
[#$% &!"] ((lpUC G ,45 # : " ! q R & 2 7 4;" # U^ hambanya satu malam yang yang sangat
Maksudnya: “Sesiapa yang memberi makan
puasa bukanlah hanya menahan diri daripada
makanan dan minuman, tetapi juga dari penipuan, berkat iaitu Lailatul Qadr.
[Dua kelebihan ini (8 & 9) akan dijelaskan
Amalan-
orang yang berpuasa, dia akan mendapat
pahala sepertinya dan ianya tidak akan
kebatiIan dan perkara yang sia-sia”.
Berkata Mujahid: “Dua perkara yang sesiapa dalam risalah yang kedua insya’Allah]
Penutup:
Amalan
meninggalkannya maka sempurnalah puasanya:
mengurangkan pahala orang yang berpuasa
sedikitpun.” [HR: At-Tirmizi, sahih].
Ghibah (mengumpat) dan menipu”. Abu al-‘Aliah
pula berkata: “Orang yang berpuasa tetap dalam
Sabda Rasulullah sewaktu menaiki mimbar di
Madinah:
Di Bulan
Sabda Rasulullah :
 o U; a
 4&< 3@[
 <  hL 3 A) "<  m4' 3$?) " a 4& r"))
ibadatnya selagi dia tidak melakukan Ghibah”.
Rahsia di sebalik larangan-Iarangan ini
[<S TUV .H &OPQR .0 #$%] ((7 #]{ G@? H!O 7U@ s
E ;" G
Maksudnya: “Sangat malang, orang yang
 ^ O )) Ramadhan.
khususnya ketika sedang berpuasa ialah kerana
[#$% &!"J KL=] (( t m' % 4&g ) 3@s E B berkesempatan melalui Ramadhan tetapi tidak
bertaqarrub (mendekatkan diri) kepada Allah diampunkan dosanya”. [HR: Ibnu Khuzaimah, al-Baihaqi]
Maksudnya: “Wahai Manusia! Sebarkanlah dengan meninggalkan perkara-perkara yang Oleh itu, tidak sepatutnya bagi seorang muslim
salam, berilah orang makan dan solatlah malam harus, tidak akan sempurna kecuali setelah yang berakal melepaskan peluang yang amat
ketika manusia tidur, pasti kamu akan masuk ke meninggalkan perkara-perkara yang haram. la bernilai ini untuk dirinya dan keluarganya. Ia hanya Catatan:
Syurga dengan sejahtera”. [HR: Ahmad, at-Tirmizi, sahih]. adalah seumpama orang yang meninggalkan
Semua ini menunjukkan bahawa perkara-perkara fardhu untuk melakukan perkara-
datang sekali dalam setahun. Marilah kita bertekad
dan berazam untuk memperuntukkan waktu dan
Al-
Al-Faqir
Faqir ilaLlah;
mengumpulkan antara puasa dan sedekah adalah perkara sunat, apakah faedahnya? masa kita dengan amal ibadat bagi merebut
lebih berkesan untuk menghapuskan dosa. peluang ganjaran pahala yang dijanjikan Allah dan
Nabi bersabda: 6) Doa, Zikir dan Istighfar.
Semua hari-hari Ramadhan adalah waktu yang Rasul-Nya.
em[< O 4& Q- ) u ] L)  % pULS
 ) u ] L) B % 0E 45< %M4&: 3 45)) mulia, maka ambillah kesempatan ini dengan Akhirnya, sama-samalah kita berdoa kepada
Allah supaya diberikan kekuatan, taufiq dan
[#$% &M .0J !"] (( Uh@ V 3 : ! : 4# memperbanyak-kan zikir dan doa, khususnya
pada waktu-waktu yang mustajab seperti: hidayah semoga Ramadhan kita kali ini lebih baik
Maksudnya: “Puasa adalah perisai. Sedekah daripada yang lepas, dituliskan nama kita di antara www.abuanasmadani.com
akan memadamkan kesalahan seperti air • Ketika hampir waktu berbuka. Nabi 1429
1429H - 2008
2008
menyebutkan tiga doa yang tidak ditolak antaranya hamba-hamba-Nya yang mendapat keampunan
memadamkan api dan begitu juga seorang lelaki Tuhan dan selamat dari azab Neraka. Aaamin.
yang bangun di pertengahan malam.” [HR: Ahmad, at- ialah orang yang berpuasa sehingga dia berbuka. Akhukum:
[HR: At-Tirmizi, sahih] Abu Anas Madani, Pondok Sungai Durian, Kelantan.
Tirmizi dan Ibnu Majah, sahih]. 23 Sya’ban 1428H- 05 Sep 2007.