Anda di halaman 1dari 3

adalah campuran anLara parLlkelparLlkel suaLu zaL calr (fase Lerdlspersl) dengan zaL calr

lalnnya (fase pendlspersl) Lmulsl Lersusun aLas Llga komponen uLama yalLu lase Lerdlspersl fase
pendlspersl dan emulgaLor
da dua Llpe emulsl yalLu
a Lmulsl $, yalLu buLlranbuLlran alr Lerdlspersl dalam mlnyak
b Lmulsl ,$ yalLu buLlranbuLlran mlnyak Lerdlspersl dalam alr
ada emulsl $, maka buLlranbuLlran alr yang dlskonLlnyu Lerbagl dalam mlnyak yang
merupakan fase konLlnyu Sedangkan unLuk emulsl ,$ adalah seballknya kedua zaL yang
membenLuk emulsl lnl harus Lldak aLau sukar membenLuk laruLan dlsperslrenlk
2at enge (gator)
Lmulsl merupakan suaLu slsLem yang Lldak sLabll unLuk lLu klLa memerlukan suaLu zaL pensLabll
yang dlsebuL zaL pengemulsl aLau emulgaLor 1anpa adanya emulgaLor maka emulsl akan segera
pecah dan Lerplsah men[adl fase Lerdlspersl dan medlum pendlsperslnya yang rlngan Lerapung dl
aLas yang beraL danya penambahan emulgaLor dapaL mensLabllkan suaLu emulsl karena emulgaLor
menurunkan Legangan permukaan secara berLahap danya penurunan Legangan permukaan secara
berLahap akan menurunkan energl bebas yang dlperlukan unLuk pembenLukan emulsl men[adl
semakln mlnlmal rLlnya emulsl akan men[adl sLabll blla dllakukan penambahan emulgaLor yang
berfungsl unLuk menurunkan energl bebas pembenLukan emulsl semakslmal mungkln Semakln
rendah energl bebas pembenLukan emulsl maka emulsl akan semakln mudah LerbenLuk 1egangan
permukaan menurun karena Ler[adl adsorpsl oleh emulgaLor pada permukaan calran dengan baglan
u[ung yang polar berada dl alr dan u[ung hldrokarbon pada mlnyak
aya ker[a emulgaLor dlsebabkan oleh benLuk molekulnya yang dapaL LerlkaL balk dalam mlnyak
maupun dalam alr 8lla emulgaLor LersebuL leblh LerlkaL pada alr aLau laruL dalam zaL yang polar
maka akan leblh mudah Ler[adl emulsl mlnyak dalam alr (,$) dan seballknya blla emulgaLor leblh
laruL dalam zaL yang non polar seperLl mlnyak maka akan Ler[adl emulsl alr dalam mlnyak ($,)
LmulgaLor membungkus buLlrbuLlr calran Lerdlspersl dengan suaLu laplsan Llpls sehlngga buLlrbuLlr
LersebuL Lldak dapaL bergabung membenLuk fase konLlnlyu 8aglan molekul emulgaLor yang non
polar laruL dalam laplsan luar buLlrbuLlr lemak sedangkan baglan yang polar menghadap ke pelaruL
alr
ada beberapa proses emulsl harus dlpecahkan namun ada proses dlmana emulsl harus
dl[aga agar Lldak Ler[adl pemecahan emulsl ZaL pengemulsl aLau emulgaLor [uga dlkenal sebagal
kolold pellndung yang dapaL mencegah Ler[adlnya proses pemecahan emulsl conLohnyaCelaLln
dlgunakan pada pembuaLan es krlm Sabun dan deLer[en roLeln CaL dan LlnLa LlekLrollL
etaban
8lla dua laruLan murnl yang Lldak sallng campur$ laruL seperLl mlnyak dan alr dlcampurkan lalu
dlkocok kuaLkuaL maka keduanya akan membenLuk slsLem dlspersl yang dlsebuL emulsl Secara flslk
LerllhaL seolaholah salah saLu fasa berada dl sebelah dalam fasa yang lalnnya 8lla proses
pengocokkan dlhenLlkan maka dengan sangaL cepaL akan Ler[adl pemlsahan kemball sehlngga
kondlsl emulsl yang sesungguhnya muncul dan LeramaLl pada slsLem dlspersl Ler[adl dalam wakLu
yang sangaL slngkaL
kesLabllan emulsl dlLenLukan oleh dua gaya yalLu
1 Caya Larlkmenarlk yang dlkenal dengan gaya Londonvan er Waals Caya lnl menyebabkan
parLlkelparLlkel kolold berkumpul membenLuk agregaL dan mengendap
Caya Lolakmenolak yang dlsebabkan oleh perLumpangLlndlhan laplsan ganda elekLrlk yang
bermuaLan sama Caya lnl akan mensLabllkan dlspersl kolold
lakLorfakLor yang mempengaruhl sLablllLas emulsl adalah
1 1egangan anLarmuka rendah
kekuaLan mekanlk dan elasLlslLas laplsan anLarmuka
3 1olakkan llsLrlk double layer
4 8elaLlflLas phase pendlspersl kecll
3 vlskoslLas Llnggl