Anda di halaman 1dari 2

2.

Perlunya Perubahan
Perubuhun tlduk putut dllukukun hunyu berdusur ulusun orung luln suduh berubuh, tetupl
lu perlu men|udl sebugul suluh sutu strutegl untuk mencupul mlsl dun vlsl orgunlsusl. Securu
umumnyu orgunlsusl berubuh uduluh dlsebubkun untuk memberl respon kepudu cuburun yung
dutung durl perseklturun luur orgunlsusl sepertl fuktor pelunggun dun stukeholder, polltlkul,
perundungun, ekonoml, soslul, teknologl dun ulum sekltur. Numun permlntuun untuk berubuh
boleh |ugu dutung durl perseklturun dulumun orgunlsusl sepertl contoh perubuhun mundut,
perubuhun pucuk plmplnun, perubuhun personul, ketldukpuusun curu beker|u sekurung, kelnglnun
untuk terus menlngkutkun kecekupun dun keberkesunun ker|u dun luln-luln lugl. Setlup perubuhun
tersebut mungkln menyeronokun utuu mungkln boleh memberl ketldukselesuun utuu kesusuhun
pudu orgunlsusl berkenuun. Keslmpulunnyu, setlup perubuhun orgunlsusl ltu perlu dlurus dengun
sebulk-bulknyu.
Perubahan adalah sesuatu yang tidak dapat dielakkan atau dihindari kerana adanya
dorongan kuat secara eksternal dan atas keperluan dalaman atau internal. Perubahan juga
berpeluang menghadapi tentangan dari individu dan juga organisasi. Walaubagaimanapun
tentangan mampu diatasi. Ketelusan, komunikasi dan penglibatan semua pihak dalam
organisasi yang terlibat dengan perubahan akan dapat mengurangkan dan mengatasi tentangan
terhadap. Namun, sebelum langkah-langkah perubahan diambil, ada tiga Iaktor yang perlu
dipertimbangkan (Potts dan Lamarsh, 2004:40), iaitu :

a. Mengenal-pasti masalah atau kelemahan yang terdapat dalam organisasi.
b. Aspek mana dalam organisasi yang perlu diubah dan dikekalkan.
c. Keseriusan masalah yang dikenal-pasti ?

Pihak pengurusan akan terlebih dahulu tahu tentang permasalahan dalam organisasi.
Misalnya, terdapat peningkatan rungutan pelanggan, teknologi yang digunapakai ketinggalan
zaman, atau para pesaing telah menawarkan produk baru yang lebih baik ke pasaran. Akan
tetapi, setiap permasalahan yang dikemukakan seharusnya dikuantitatiIkan dengan angka dan
Iakta yang sesuai. Semakin banyak data yang dikumpulkan dapat dikuantitatiIkan, semakin
mudah menentukan apa yang harus diubah. Jika semua maklumat lengkap, analisis dapat
dibuat tentang struktur, proses, orang dan budaya untuk mempertimbangkan satu plan
tindakan langkah-langkah perubahan.
Fullan (2004:43) memberikan lima ciri-ciri, iaitu sebagai berikut.
a. Perubahan bersiIat cepat dan nonlinear sehingga dapat menimbulkan suasana yang kucar
kacir. Namun begitu, perubahan juga menawarkan potensi yang besar untuk penjanaan idea-
idea yang kreatiI. Paradoks yang timbul adalah bahawa transIormasi tidak mungkin terjadi
tanpa terjadi kekacauan.
b. Kebanyakan perubahan dalam setiap organisasi terjadi sebagai respon terhadap tekanan
terhadap organisasi secara internal dan eksternal. Apabila respons terhadap tekanan tersebut
dilakukan segera dan tanpa bersiIat reIlektiI, langkah-langhkah perubahan sering kali tidak
dapat dikelola dengan baik, dan masalah lain akan dapat timbul akibatnya.
c. Strategi dan operasi tidak terintegrasi dengan baik kerana terdapat perbezaan antara individu,
cara pendekatan, dan masalah-masalah gelagat organisasi termasuk Iaktor politik yang
mempengaruhi Iungsi-Iungsi subsistem dan persaingan ke atas sumber-sumber organisasi.
d. Stakeholder utama dan budaya koperat organisasi menjadi pertimbangan pertama untuk
perubahan organisasi.
e. Perubahan tidak dapat dikelola atau dikawal, tetapi dapat diIahami dan mungkin memberi
petunjuk kearah penambah-baikan yang harus dilakukan dalam organisasi. Pendapat ini
seiring dengan pendapat Drucker bahwa kita tidak sekadar mengelola perubahan semata-mata,
tetapi menciptakan perubahan.