Untuk mendapat jawab, point2 semua ini harus dihafal sebelum menduduki peperiksaan stpm.

Dalam kandungan ini hanya terdapat 60% sahaja daripada subjek ini, selebihnya harus cari dari buku anda.

Pengajian perniagaan1 STPM
Point yang ringkas untuk menjawab

By casimuel_92@hotmail.com

Bab1
Sumbangan perniagaan - Peluang pekerjaan - industri sokongan & sampingan - Meningkatkan taraf hidup msyrkt - Meningkatkat pdpt ngr - Menjlnkan t/j social - Mewujudkan kemudahan awam Peranan sektor awam - melaksanakan dasar fiskal - mengenakan cukai - menguatkuasa u2 - menawarkan perkhidmatan awam - mewujudkan peluang pekerjaan - menjlnk projek berisiko tinggi Cabaran perniagaan masa depan (TGS2) - Globalisasi - Peningkatan kemajuan teknologi - Peningkatan t/j sosial - Sumber asli yg semakin berkurangan - Perubahan struktur demografi Proses perniagaan 1. Input 2. Proses transformasi 3. Outout 4. Pemasaran 5. Untung/rugi Persekitaran umum - Politik dan perundangan - Sosiobudaya - Ekonomi - Fizikal - Persaingan - Teknologi Persekitaran tugas - Pelanggan - Pekerja - Pembekal - Pemodal/pembiaya - Persaing - kerajaan

Peranan sektor swasta - Peluang pekerjaan - Industry sokongan & sampingan - Meningkatkan taraf hidup msyrkt - Meningkatkat pdpt ngr - Menjlnkan t/j social

Kebaikan milikan tunggal - Mudah ditubuhkan - Menikmati semua untung - Berkuasa penuh dalam membuat kpts - Tidak dikenakan cukai perniagaan Keburukan - Liability tidak terhad - Modal terhad - Jangka hayat tidak terjamin - Kurang kemahiran dlm pengurusan

Peranan badan berkanun - Mblhk kerajaan terlibat dlm bidang sosioek yg x diceburi olh sek.swasta - Menawark’ perkhid. Awam - M’gawal selia perniagaan tempatan dan asing - Menyedia tenaga buruh yg mahir Kebaikan pekongsian - Mudah ditubuhkan - Beban cukai yg rendah iaitu c.pdpt individu shj - Modal lebih byk - Risiko disebarkan Keburukan - Liability tidak terhad - Percanggahan pendapat antara ahli - Jangka hayat tidak terjamin - Untung terpaksa dibahagikan

Untung - Mendorong kpd perniagaan utk terus berusaha - Sumber utama pembesaran perniagaan - Penilaian prestasi - Perniagaan lebih berdaya saing - Membolehkan penakatan Kebaikan syarikat - liabiliti terhad - mudah mdpt pembiayaan modal - jangka hayat lebih panjang - pengkhususan dapat diamalkan keburukan - kos penubuhan tinggi - prosedur penubuhan dan pembubaran yg rumit - laporan kwg perlu diaudit - kuasa cenderung kpd pemegang saham

Elemen penting dalam perniagaan - aktiviti jual beli - brg & perkhidmatan - keperluan & kehendak - keuntungan

3 sektor perniagaan - sektor awam - sektor swasta - sektor berkanun

By casimuel_92@hotmail.com

1

Bab2
Fungsi pengurusan - Perancangan - Pengorganisasian - Pengawalan - kepimpinan konsep perancangan - strategic - taktikal - operasi - dasar - prosedur - misi - objektif 3 tahap pengurusan - Pengurus atasan - Pengurus pertengahan - Pengurus bawahan 3 tahap pengurus - Pengurus kewangan - Pengurus sumber manusia - Pengurus pemasaran 3 perancangan - Perancangan operasi - Perancangan taktikal - Perancangan strategik Proses perancangan 1. menetapkan objektif 2. menganalisis kedudukan semasa 3. menentukan alternatif 4. menilai alternatif 5. memilih alternatif terbaik kepentingan - menentukan maklumat - memudahka kawalan - mbantu mbuat kpts - penilaian prestasi - pengagihan sumber Gaya kepimpinan - g.k autokratik - g.k demokratik - g.k laissez-faire - g.k birokratik sumber kuasa - kuasa pakar - kuasa sah - kuasa rujukan Alat perancangan/ alat kawalan - analisis pulangan modal - belanjawan - carta gantt - PERT Tahap kawalan - K.awalan - K.semasa - K.selepas Kecekapan - Penggunaan sumber secara optimum tanpa pembaziran - Membuat perkara yg betul - Perbandingan antara penggunaan input dgn hasil output *Proses dikawal rapi *Memberi latihan *Persekitaran yg baik 5 jenis struktur organisasi - struktur organisasi geografi - struktur organisasi matriks - struktur organisasi fungsi - struktur organisasi produk - struktur organisasi pelanggan Keberkesanan - Mencapai objektif yg telah ditetapkan - Membuat perkara yg betul - Perbandingan hasil kerja dgn objektif yg ditetapkan - Keberkesanan dpt di tingkat jika kakitgn tahu dan memahami sasaran Prisip Henri Fayol - pembahagian kerja - displin - kesaksamaan - susunan - inisiasif Prinsip Frederick Taylor - m’galak’ kerjasama - kajian saintifik bagi setiap aktiviti - pemilihan pekerja yg berhati2 - pembahagian dan pengkhususan kerja Proses p’bentukan pasukan 1. pembentukan 2. pertelingkahan dan persaingan 3. pembentukan norma 4. perlaksanaan 5. pembubaran kepentingan - idea yg byk dikumpul - komitmen ahli dipupuk - jimat masa dan tenaga - mewujud semangat kerjasama Teori Y - Rajin - Bermotivasi tinggi utk bekerja - Suka memimpin - Insentif bukan kewangan utk bekerja.

Peranan pengurus ( KPPU) - Komunikator - Pendorong - Penyelesai masalah - usahawan

Proses pengawalan 1. menetapk’ piawaian 2. mengukur prestasi 3. mbuat perbangingan prestasi kerja dgn standard yg ditetapkan 4. mgambil langkah pembetulan sekiranya belaku p’yelewengan kepentingan - pastikan ak tidak menyimpang - mblhk’ tindakan pembetulan diambil Carta gantt - merancang kemajuan projek - menentu tempoh menyiapkan - mengawal dan memantau PERT - pasti bila projek siapkan - Kenalpasti ak yg penting dan krg penting - Projek berjln tepat masa atau tidak

Proses pengorganisasian ( OK3AT) 1. menetapkan objektif kerja 2. mengenalpasti a.k 3. mengelaskan a.k 4. mengelompokan a.k 5. mengagihkan a.k 6. autoriti dan t/j kepentingan - mblhk’ penyelarasan ak dijalankan - mblhk’ pengagihan sumber dijalankan secara cekap Carta organisasi - Pembahagaian kerja - Pelbagai jenis tugas - Tahap2 pengurusan - Autoriti dan rantaian autoriti - Komunikasi formal Teori X - Malas - Mesti disuruh utk bekerja - Insentif kewangan perlu utk bekerja

By casimuel_92@hotmail.com

2

Bab3
Pendekatan/ falsafah pemasaran - Pendekatan pengeluaran - Pendekatan jualan - Pendekatan pemasaran moden Pemetakan pasaran - Geografi - Demografi - Psikografi - Gelagat pengguna - faedah 4 port folio perniagaan - p. bintang - p. berkeuntungan semasa - p. tanda Tanya - p. lemah Tahap produk ( TKS) - produk teras - produk ketara - produk sampingan Objektif pemasaran - penakatan - mak. keuntungan - mjdi peminpin psrn - mjadi pemimpin kualiti produk Proses pembelian brgan pengguna/ industri 1. mengenalpasti keperluan & kehendak diri/ perniagaan 2. mengumpul maklumat & mengenalpasti alternatif 3. menilai alternatif 4. mbuat kptan pembelian 5. tindakan slps mbeli Proses pemasaran 1. menganalisis peluang pasaran 2. membahagikan pasaran kpd segmen yg kecil 3. memilih segmen psrn yg menguntungkan 4. membentuk campuran pmsrn 5. meguruskan usaha pmsrn Model kotak hitam pengguna 1. rangsangan pemasaran & rangsangan persekitaran 2. kotak hitam pengguna 3. tindakan pengguna

Proses penyelidikan 1. mendefinisikan masalah 2. mereka bentuk penyelidikan 3. mengutip data2 4. analisis dan tafsiran data 5. laporan penyelidikan Kepentingan - menhasilk produk & perkhid baru - meningkatkan jualan - menjimat kos pmsrn - mengetahui perubahan cita rasa pengguna Strategi penentuan harga produk baru 1.Harga penarahan psrn - hrg tinggi diletak - mdpt keutg mak.j pdk - utk produk istimewa - pm x anjal 2.Harga penembusan psrn - hrg rendah diletakan - mdpt psrn yg luas dlm j.pjg - utk produk keperluan - pm anjal

Proses pembelian brg baru 1. kesedaran 2. minat 3. penilaian 4. percubaan 5. penerimaan Faktor yg mpengaruhi gelagat pengguna - demografi - psikografi - psikologi - persekitaran - situasi - campuran pemasaran

Strategi penyelarasan harga Strategi harga - diskaun - pemetakan - psikologi - promosi - geografi

Kitaran hayat produk 1. tahap pengenalan 2. tahap pertumbuhan 3. tahap kematangan 4. tahap kemerosotan Kaedah melanjutkan - mgantik dgn produk baru - mgubahsuaikan produk - menambah fungsi baru - mencari psrn baru

Strategi penentuan harga umum Penentuan harga bedasarkan - kos - persepsi - pesaingan - pasaran Strategi penentuan harga campuran ( BOSTP) - penentuan hrg barisan produk penentuan hrg produk - opsyenal - sampingan - tawanan - pakej Klasifikasi produk - Produk muda beli - Produk beli-belah - Produk tidak dicari - Produk istimewa Faktor pemilihan saluran - Jenis brg&perkhidmatan - Liputan psrn - Psrn sasar - Kos pengangkutan

By casimuel_92@hotmail.com

3

3 jenis liputan pasaran - Pengedaran intensif - Pemgedaran selektis - Pengedaran eksklusif Pengurusan logistik - Pengangkutan - Pergudangan - Kawalan inventori - Pemprosesan pesan - Pengedalian bahan

Campuran promosi - Publisiti& perhubungan - Pengiklanan - Jualan langung - Promosi jualan Kepentingan - Meningkatk jualan - Mengekalk psrn - Meningkatk imej - Menandingi persaingan - Pekenalkan produk baru Tujuan latihan - Tingkatkan produktiviti - Krgkan kesilapan - Mengekalkan pkj - Tingkatkan motivasi Faktor tentukan ganjaran - Btk tugas - Pm&pn buruh - Tawaran pesaing - Keperluan u2 - Kemampuan syrkt

Peranan sumber manusia - Pemilihan dan p’ambilan tng pkj - Mengadakan latihan& pembgn - Mewujudk perhbgn industri yg baik - Mengadak sis.ganjaran - Menjamin keselamatan & kesihatan pkj

Proses pemilihan pkj 1. Borang pemilihan 2. Ujian penilaian 3. Temu duga 4. Semakan rujukan Proses latihan & pembgn 1. Mengenalpasti keperluan latihan 2. Menentukan objektif latihan 3. Mereka bentuk program latihan 4. Melaksanakan program latihan 5. Menilai program latihan faktor penenpatan lokasi kilang - teaga buruh - bahan mentah - infrastruktur - kestabilan politik - pengangkutan Prisip TQM - semua - berpasukan - pencegahan - penambahbaikan - kualiti

Prisip insurans 1. Kepentingan blh diinsuranskan 2. Penuh percaya 3. Ganti rugi 4. Doktrin puca terdekat Peranan pengurus - Mgurus asset syrkt - Mgurus pelaburan - Mgurus kecairan&keutgan sykt

Cabaran s/m - Pningkatan pkj wanita - Migrasi buruh - Teknologi - Globalisasi Proses perancangan s/m 1. Meramal keperluan s/m 2. Meramal ketersedian s/m 3. Mbandingk keperluan dan ketersediaan 4. Mbentuk dan melaksanak rcgn s/m 5. Penilaian rancangan 3 jenis pgeluaran - P. mengikut tempahan - P. secara massa - P. cesara kelompok Cabaran pengeluaran - Globalisasi - Teknologi - Penekanan kpd kualiti - t/j social 3 jenis susun atur - tetap - proses - produk Prinsip JIT - Susun atur berdasark produk - Set up yg ringkas dan cepat - Penyelenggaraan alatan - Pekerja yg multifungsi - Hubungan baik dgn pembekal Kaedah penyenggaraan peralatan - penyenggaraan pencegahan - penyenggaraan kerosakan

Prisip ISO - standard kpd kualiti kerja bkn produk - boleh diguna olh semua jenis organisasi - pencegahan masalah - mendokumenkan proses kerja

3 alat kawalan inventori - analisis ABC - EOQ - JIT Pelan pesampelan - P.tunggal - P.kembar - P.berganda Cara kawalan kualiti - Kwln keseluruhan - Kwln persampelan

By casimuel_92@hotmail.com

4

Bab4
Kemahiran pengurus - K.manusia - K.konsep - K.masa - K.membuat kptsn - K.teknik Alat membuat kptsn - Pokok kptsn - Rajah tulang ikan Proses membuat kptsn 1. Mengenal pasti masalah 2. Mengutip dan menganalisis data 3. Menentukan alternatif 4. Menilai alternatif 5. Memilih alternatif terbaik 7 tabii 1. Bersikap proaktif 2. Bermatlamat 3. Mengutamakan perkara yg penting 4. Bersinergi 5. Tajamkan gergaji 6. Berfikir menang2 7. Cuba utk memahami kemudain cuba utk difahami 5 cara organisasi mgrs. K - Wujud iklim organisasi yg baik - Mberi sokongan keluarga - Mberi khidmat kaunseling - Program pgrs ktgn - Program mentormentee Jenis keputusan - Kptsn rutin - Kptsn tak rutin *adaptif *inovatif

Faktor mbuat kptsn - Tempoh masa - Data&maklumat - Pengalaman - Komitmen pkj dgn pgrs - Tekanan dr luar

Kaedah membuat kptsn - Sumbangsaran - Kumpulan norminal - Teknik delphi

4 tanda ketegagan - Tahap kesihatan - Emosi - Tingkah laku - Prestasi kerja

Punca ketegagan Luar - Ekonomi - Politik - Teknologi - Keluarga - Sosioabudaya Dalam organisasi - Bentuk tugas - Krg sokongan social - Keadaan tempat kerja yg x kondusif - Keperluan kerja yg tinggi - Kepimpinan yg autokratik

Punca individu - Personality - Rutin harian - Pengalaman - Persepsi 5 cara mengurus k individu - Aktiviti fizikal - Aktiviti melegakan - Pemakanan yg sihat - Kaunseling - Mgrs. masa

Rajah tulang ikan - Kaedah - Mesin - Manusia - Bahan Langkah2 1. Mengenal pasti masalah 2. Mengenal pasti punca utama 3. Mengenal pasti punca kecil 4. Pengenal pasti punca sebenar

By casimuel_92@hotmail.com

5

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful