Anda di halaman 1dari 7

PL4N 1lNu4k4N PM84N6uN4N k4MPuN6 {P1Pk) k4MPuN6 PN6k4L4N ku4P 20112012 March 13 2011

1

LLAN 1INDAkAN LM8ANGUNAN kAMUNG (1k) kAMUNG LNGkALAN kUA 20112012
VISI DAN MISI KAMPUNG PENGKALAN KUAP

VISI
O Mewujudkan sebuah Kampung beridentikan kemudahan dan rekreaksi sebagai satu medium perpaduan dan seterusnya
membentuk penduduk yang bersih progressive, berwawasan dan produktiI dengan pentadbiran kampong yang dinamik

MISI
O Menjadikan kerohanian sebagai Iokus utama untuk membentuk penduduk.
O Membentuk masyarakat yang bersatu padu dan bekerjasama.
O Merencana pembangunan mampan sebaik mungkin,sejajar dengan keperluan penduduk.
O Menitikberatkan pendidikan dalam membentuk penduduk yang progresiI dan produktiI.

MATLAMAT DAN OB1EKTIF PEMBANGUNAN KAMPUNG

Matlamat Pembangunan
Mewujudkan sebuah Kampung berwawasan yang harmoni dan sejahtera dengan kemudahan yang lengkap serta kebajikan
penduduk terpelihara yang seterusnya menjadikan Kampung Pengkalan Kuap sebagai Kampung contoh dalam Daerah
Samarahan.

Objektif Pembangunan
O Merangka setiap pembangunan dalam satu jangka masa yang dirasakan sesuai bagi mewujudkan pembangunan yang
terancang sebagai asas tindakan yang lebih sistematik.
O Menggerakan ahli-ahli jawatankuasa kecil yang dilantik untuk rancangan pembangunan yang lebih strategic dan
menyeluruh.
O Memastikan setiap projek pembangunan yang bakal dilaksanakan memenuhi keperluan dan kepentingan penduduk
keseluruhannya
O Memastikan setiap pembangunan yang dicadangkan mencapai matlamat yang diharapkan.
PL4N 1lNu4k4N PM84N6uN4N k4MPuN6 {P1Pk) k4MPuN6 PN6k4L4N ku4P 20112012 March 13 2011

2


TINDAKAN UNTUK MENCAPAI MISI KAMPUNG PENGKALAN KUAP

BIL MISI TINDAKAN TEMPOH
TINDAKAN
AGENSI YG BERTINDAK
Menjadikan kerohanian
sebagai
Fokus Utama untuk
membentuk
Penduduk
Memastikan program atau
Aktiviti agama yang
dirancang dilaksanakan sebaik
mungkin tanpa sebarang
halangan.

Mengesa pihak berkenaan
untuk sama-sama menyokong
dan bekerjasama untuik
kepetingan penduduk.
Jangka Masa panjang
& berterusan
Penghulu
JAIS Samarahan
Biro Agama JKKK
Pengurusan Masjid
2 Membentuk masyarakat yang
Bersatu-Padu dan
Bekerjasama
Merancang lebih banyak
program kemasyarakatan
yang melibatkan setiap
lapisan penduduk

Ikut Kesesuian
JKKK
Semua Persatuan yang ada
didalam kampong
3 Merencana Pembangunan
Mampan sebaik mungkin,
sejajar dengan keperluan dan
kepentingan penduduk
Suara penduduk diambilkira
sebelum sesuatu permohonan
sebarang projek Kerajaan
dibuat.

Memastikan pihak pemaju
memberi taklimat ringkas
berkenaan sesuatu projek
yang melibatkan Kampung
Pengkalan Kuap dalam suatu
mesyuarat JKKK sebelum
dilaksanakan.Ikut Kesesuian &
Berterusan

JKKK
Biro Yang berkenaan


PL4N 1lNu4k4N PM84N6uN4N k4MPuN6 {P1Pk) k4MPuN6 PN6k4L4N ku4P 20112012 March 13 2011

3

Meminta pemaju
menyediakan laporan untuk
manan mana projek yang
telah siap sepenuhny.
4 Menitikberatkan Pendidikan
Dalam membentuk Penduduk
Yang ProgresiI dan ProduktiI
Merencana program2 khas
tahunan untuk anak-anak
penduduk yang mengambil
peperiksaan besar seperti
UPSR,PMR,SPM dan
sebagainya.

Sentiasa peka dengan
pencapaian anak anak
penduduk disekolah dan
membuat rumusan untuk
tindakan pihak berkenaan.


Jangka masa panjang
dan berterusan
JKKK
Biro Pendidikan
Jabatan Pelajaran Daerah
Pihak Sekolah berkenaan
TINDAKAN UNTUK MENCAPAI OB1EKTIF PEMBANGUNAN KAMPUNG PENGKALAN KUAP
Bil Objektif Tindakan Tempoh Tindakan Agensi yg bertindak
Merangka setiap
Pembangunan dalam satu
jangka masa yang dirasakan
sesuai bagi mewujudkan
pembangunan yang terancang
sebagai asas tindakan yang
lebih sistematik
Membentuk Pelan Tindakan
Kampung Pengkalan Kuap
yang menggariskan hala tuju
pembangunan meliputi aspek
sosial, ekonomi dan Iizikal,
dlm satu jangka masa yang
ditetapkan.
Berterusan

JKKK
Semua pihak
PL4N 1lNu4k4N PM84N6uN4N k4MPuN6 {P1Pk) k4MPuN6 PN6k4L4N ku4P 20112012 March 13 2011

4
2 Menggerakan Ahli-ahli
Jawatankuasa Kecil yang
dilantik untuk rancangan
Pembangunan yang lebih
strategik dan menyeluruh.
Merombak semula
jawatankuasa Kecil sedia ada.

Memastikan jawatankuasa
Kecil sentiasa berIungsi
sebagai sokongan kepada
JKKKJangka Masa Panjang
JKKK
J/Kecil yang berkenaan3 Memastikan setiap Projek
pembangunan yang bakal
dilaksanakan memenuhi
keperluan dan kepentingan
Penduduk Keseluruhanya
Penduduk dimaklumkan
berkenaan sebarang projek
yang diluluskan oleh Kerajaan
dalam kawasan Kampong.

Mangadakan mesyuarat Khas
untuk mendengar suara
penduduk.Ikut kesesuian &
Berkala
JKKK
Biro berkenaan


4 Memastika setiap
Pembangunan yang
dilaksanakan mencapai
Matlamat yang diharapkan
Memastikan pihak yang
terlibat mengemukakan
laporan penuh berkenaan
projek yang telah siap
sepenuhnyaSerta Merta
JKKK
Biro BerkenaanPL4N 1lNu4k4N PM84N6uN4N k4MPuN6 {P1Pk) k4MPuN6 PN6k4L4N ku4P 20112012 March 13 2011

3

PENGANALISAAN MAKLUMAT DAN PENENTUAN MASAALAH KAMPUNG
Aspek Masaalah Golongan yang terlibat Punca Masaalah Implikasi Masaalah
Pentadbiran
a. Tiada Pusat
Gerakan
JKKK
a. JKKK
b. Jabatan Kerajaan yang
terlibat: Pejabat
Daerah, Kemas dan
MDS
a.Sesetengah Jabatan
bertindak kurang
progresiI untuk
memutuskan sesuatu
perkara

b.Tindakan kurang
jelas


a.Merencatkan pembangunan
Kampung.
b.Mencerminkan lelemahan
kerajaan dalam mencorak
pembangunan Luar Bandar.
Sosial a.Mabuk, dadah dan
perjudian

b.Tiada sikap
bedaya saing


a. Belia dan remaja
sekolah
a.Sikap ambil mudah
ibu bapa
b.Pengaruh rakan
sebaya
a.Menggalakan kecurian dan
pergaduhan

b.Keruntuhan akhlak remaja
Agama
a.Kekurangan
program agama
untuk remaja
a. Penduduk Kampung
b. JKKK /Pengurusan
Masjid
JAIS dan jabatan lain
yang berkenaan kurang
peka dengan keadaan
semasa kampong-
kampung
Keselamatan a.Kenderaan dan
orang luar bebas
keluar masuk
kampong

b. Kerosakn
pada jambatan
a.Penduduk Kampung
b.RELA
c.JKKK/Biro Keselamatan
a.Kurang Lampu Jalan
b.RELA masih belum
berIungsi sepenuhnya
a.Menggalakan masaalah
social (Dadah,Kecurian dsb)
b.Perasaan kurang selamat
penduduk pada waktu malamPL4N 1lNu4k4N PM84N6uN4N k4MPuN6 {P1Pk) k4MPuN6 PN6k4L4N ku4P 20112012 March 13 2011

6

dikawasan
Zon B yang
bolih
merbahayakan
penduduka. JKKK

Fakta usia Jambatan

Merbahaya kepada semua
pengguna Jambatan tersebut.
Kesihatan &


Kebersihan
a.Masaalah
pembiakan nyamuk
dari projek

perparitan yang tidak
sempurna
a.Penduduk Kampung
b.Majlis Kerajaan

Tempatan/Pej Daerah
a.Ketiadaan system
perparitan yang
menyeluruh
menyebabkan air
bertakung dan tidak
bergerak.
b.Tempat pembuangan
sampah yang tidak
mencukupi
c.Penyebab utama
banjir Kilat

a.Menejajskan keselesaan
penduduk kampong


b.Berlaku pencemaran air
sungai, alam sekitar dan udara

c.Menyebakan ramai rumah
penduduk dinaiki air dan
menyusah mereka

Ekonomi a.Kurang tanah
pertanian

b.Tiada sokongan
untuk kegiatan
ekonomi yang bukan
pertanian seperti
KOPERASI
Kampung
a. Penduudk Kampung

c. Jabatan berkenaan
a.Pertanian bukan
kegiatan utama
penduduk kampung
a.Kegiatan ekonomi
penduduk kurang berkembang

Pendidikan Pencapaian anak
kampong sekadar
memuaskan

Pelajar


PL4N 1lNu4k4N PM84N6uN4N k4MPuN6 {P1Pk) k4MPuN6 PN6k4L4N ku4P 20112012 March 13 2011

7


POTENSI DAN KELEBIHAN UTAMA KAMPUNG PENGKALAN KUAP
Bil Potensi/Lelebihan Cadangan Awal
. Kedudukan strategic : Berada ditengah tengah kawasan
Bandar Kuching , Kota Samarahan
Menjadikan Kampung Pengkalan Kuap sebagai Pusat
segala kegiatan bagi kawasan daerah Samarahan

Beri Nilai