Anda di halaman 1dari 157

GARIS PANDUAN PRAKTIKUM / AMALAN PROFESIONAL

PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN (PISMP) LATIHAN PERGURUAN PRAPERKHIDMATAN (LPP) LATIHAN PERGURUAN PRAPERKHIDMATAN PRASEKOLAH (LPP PRASEKOLAH) LPP MOD LATIHAN PERGURUAN BERASASKAN SEKOLAH (LPP-LPBS)

UNIT PRAKTIKUM INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS DATO RAZALI ISMAIL

GARIS PANDUAN AMALAN PROFESIONAL

PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN

BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KANDUNGAN
Muka Surat Pengenalan Definisi Istilah I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. PROGRAM AMALAN PROFESIONAL Pendahuluan Konsep Rasional Matlamat Objektif Pelaksanaan Program Amalan Profesional Penilaian Amalan Profesional PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) Konsep Objektif Strategi Pelaksanaan Kehadiran Status Pelaksanaan Peranan dan Tanggungjawab Lampiran 1(PBS) Lampiran 1-1(Panduan Menulis Pernyataan Profesional) Lampiran 1-2(Panduan Penyediaan Portfolio) Lampiran 1-3(Senarai Semak Penyediaan Portfolio) Lampiran 1-4(Rekod Kolaborasi/Interaksi/Perbincangan) Lampiran 1-5(Penulisan Refleksi) Lampiran 1-6(Amalan Refleksi) Lampiran 1-7A(Aktiviti Profesional Semester 1) Lampiran 1-7B(Aktiviti Profesional Semester 2) Lampiran 1-7C(Aktiviti Profesional Semester 3) Lampiran 1-7D(Aktiviti Profesional Semester 4) Lampiran 1-8(Borang Kehadiran PBS) Lampiran 1-9(Laporan Perkembangan Pelajar) III. PRAKTIKUM 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Konsep Objektif Prosedur Pelaksanaan Peranan dan Tanggungjawab Kehadiran Praktikum Penangguhan Praktikum Kes Gagal Praktikum Syarat Taksiran Prestasi Pelajar dalam Praktikum Wajaran Penilaian Praktikum 4 5 8 8 8 8 9 9 10 11 12 13 13 14 15 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25 27 28 29 30 31 31 32 32 32 34 39 39 40 40 41

10.

LAMPIRAN 2 (Praktikum)

Muka Surat 42

1. Lampiran 2-1 2. Lampiran 2-2 3. Lampiran 2-3 4. Lampiran 2-3A 5. Lampiran 2-3B 6. Lampiran 2-3C 7. Lampiran 2-4 8. Lampiran 2-4 9. Lampiran 2-5 10. Lampiran 2-6 11. Lampiran 2-7 12. Lampiran 2.7A 13. Lampiran 2-8 14. Lampiran 2-9 15. Lampiran 2-9A 20. Lampiran 2-10 21. Lampiran 2-11 22. Lampiran 2-11A 23. Lampiran 2-12 24. Lampiran 2-13 25. Lampiran 2-13A 26. Lampiran 2-14 27. Lampiran 2-15 28. Lampiran 2-15A 29. Lampiran 2-16 30. Lampiran 2-17 31. Lampiran 2-17A 32. Lampiran 2-18 33. Lampiran 2-18A IV. INTERNSHIP 1. 2. 3. 4. 5.

(Guru Pembimbing Sebagai Mentor) 43 (Pengajaran Berpasangan) 45 (Penulisan Jurnal Mingguan) 47 (Senarai Semak Penulisan Jurnal) 49 (Panduan Penyediaan Portfolio Praktikum) 50 (Senarai Semak Portfolio Praktikum) 52 (Garis Panduan Pelaksanaan Kokurikulum) 54 (Laporan Aktiviti Kokurikulum) 55 (Pencerapan Klinikal) 56 (Borang PR1) 58 (Borang PR1/P) 60 (Panduan Penggunaan Borang PR1 & PR1/P) 62 (Borang PR1/PRA)=Pra-Sekolah 69 (Borang PR1/P/PRA)=Pra-Sekolah 70 (Panduan Penggunaan Borang PR1/PRA dan PR1/P/PRA) 73 (Borang PR1/MP)=Pddk Khas Masalah Pembelajaran 79 (Borang PR1/P/MP)=Pddk Khas Masalah Pembelajaran 81 (Panduan Penggunaan Borang PR1/MP dan PR1/P/MP) 83 (Borang PR1/ML)=PK Masalah Penglihatan 87 (Borang PR1/P/ML)=PK Masalah Penglihatan 89 (Panduan Penggunaan Borang PR1/ML dan PR1/P/ML) 91 (Borang PR1/MD)=PK Masalah Pendengaran 95 (Borang PR1/P/MD)=PK Masalah Pendengaran 97 (Pand Penggunaan Borang PR1/MD dan PR1/P/MD) 99 (Borang PR1/PEMULIHAN) 103 (Borang PR1/P/PEMULIHAN) 105 (Pand Peng Borang PR1/P dan PR1/P/PEMULIHAN) 107 (Borang PR2) 114 (Panduan Penggunaan Borang PR2) 117 121 121 121 121 123 124

Konsep Objektif Prosedur Pelaksanaan Peranan dan Tanggungjawab Penilaian Prestasi Pelajar Dalam Internship

6. LAMPIRAN 3 (Internship) 125 1. Lampiran 3-1 (Borang PR3 Penilaian Internship) 126 2. Lampiran 3-2 (Panduan Penggunaan Borang Penilaian Internship PR3) 129 V. PRAKTIKUM KPLI/KPLI SM/KDPM LAMPIRAN 4 (KPLI/KDPM) 1. Lampiran 4-1 (Borang PR1 KPLI) 2. Lampiran 4-2 (Panduan Penggunaan Borang PR1 KPLI) 3. Lampiran 4-3 (Borang PR1_PRA_KPLI) 4. Lampiran 4-4 (Panduan Penggunaan Borang PR1/PRA KPLI) 5. Lampiran 4-5 (Borang PR2 KPLI) 6. Lampiran 4-6 (Panduan Penggunaan Borang PR2 KPLI)
4

132 133 135 142 144 149 152

PENGENALAN
Garis Panduan Amalan Profesional Latihan Perguruan Praperkhidmatan digubal sebagai panduan dalam melaksanakan Amalan Profesional bagi pelajar yang mengikuti Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP). Garis Panduan Amalan Profesional ini mengandungi maklumat berkaitan dengan program Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS), Praktikum dan Internship. Maklumat tentang struktur program, prosedur pelaksanaan, peranan dan tanggungjawab semua pihak yang terlibat, panduan penggunaan borang dan kaedah penilaian dinyatakan secara jelas . Di dalam bahagian lampiran dimuatkan pelbagai borang bimbingan dan penilaian, serta dokumen lain yang berkaitan bagi membantu melaksanakan program ini dengan berkesan dan mencapai objektif yang telah ditetapkan. Garis panduan ini perlu dijadikan sebagai rujukan oleh pelajar, pensyarah pembimbing, guru pembimbing dan pengurus sekolah, bagi memahami dan menghayati peranan serta tanggungjawab masing-masing dalam menjayakan Amalan Profesional . Di samping itu garis panduan ini juga dapat membantu pembimbing penyeliaan dan penilaian pelajar. Selain itu, pihak pengurusan Institut Pendidikan Guru (IPGM) khasnya Pasukan Pengurusan Praktikum, pihak pengurusan sekolah dan Jabatan Pelajaran Negeri boleh menggunakan garis panduan ini untuk membantu mereka melaksanakan tugas-tugas pengurusan dan pentadbiran yang berkaitan dengan Amalan Profesional. Tugas-tugas yang dimaksudkan ini meliputi urusan pelantikan, penempatan (praktikum dan PBS), pemantauan dan kerja-kerja penyelarasan Amalan Profesional. Garis panduan ini perlu dijadikan sebagai landasan untuk membantu usaha menjayakan Amalan Profesional ke arah memberi sumbangan bermakna dalam menyempurnakan sistem latihan perguruan kendalian Bahagian Pendidikan Guru. Usaha ini adalah selaras dengan hasrat dan matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan, Falsafah Pendidikan Guru, Visi dan Misi Pendidikan Guru serta Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP). dalam melaksanakan tugas bimbingan,

DEFINISI ISTILAH
Pensyarah Pembimbing Guru Pembimbing : Merujuk kepada pensyarah IPG yang dilantik oleh Pengarah untuk membimbing, menyelia dan menilai prestasi pelajar semasa praktikum. : Merujuk kepada guru sekolah yang berpengalaman dalam mata pelajaran major/elektif dan diilantik oleh Jabatan Pelajaran Negeri (JPN) sebagai pembimbing kepada pelajar. : Merujuk kepada Guru Besar, Guru Penolong Kanan dan Penyelia Petang. : Merujuk kepada peserta Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan sepenuh masa yang sedang mengikuti latihan praperkhidmatan yang dianjurkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM). : Merujuk kepada murid sekolah rendah tempat program amalan profesional dilaksanakan. : Merujuk kepada institut perguruan di bawah Kementerian Pelajaran Malaysia yang mengendalikan program latihan perguruan. : Merujuk kepada tempat sesi pengajaran dan pembelajaran dijalankan, termasuk bilik khas, bengkel, dan makmal. : Merujuk kepada sekolah-sekolah rendah yang ditadbir di bawah KPM . : Merujuk kepada proses mengesan pelaksanaan program amalan profesional oleh ahli JKIPIPG . : Merujuk kepada proses pengesahan kes cemerlang dalam program amalan profesional. gagal/

Pengurus Sekolah

Pelajar

Murid Institut Pendidikan Guru Malaysia Bilik Darjah

Sekolah Pemantauan Rentasan Cemerlang Gagal

: Merujuk kepada markah 90 peratus dan ke atas dalam program praktikum akhir. : Merujuk kepada markah kurang 40 peratus atau gagal mematuhi prosedur-prosedur program amalan profesional atau melanggar Akta 174 . : Merujuk kepada Jawatankuasa Induk Profesional Institut Pendidikan Guru Malaysia : Merujuk kepada Jawatankuasa Penilaian Institut Pendidikan Guru Amalan dan

JKIAPIPG JKPPIPG

Peperiksaan

BAHAGIAN 1 PROGRAM AMALAN PROFESIONAL

PROGRAM AMALAN PROFESIONAL


1. PENDAHULUAN

Amalan Profesional adalah komponen penting dalam kurikulum latihan perguruan praperkhidmatan yang berlandaskan hasrat dan matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan, Falsafah Pendidikan Guru, Visi dan Misi Bahagian Pendidikan Guru serta Pelan Induk Pembangunan Pendidikan. Program ini sebagai landasan untuk pelajar mengaplikasikan ilmu dan kemahiran yang diterima di dalam bilik kuliah ke situasi pengajaran dan pembelajaran sebenar di bilik darjah.

2.

KONSEP

Amalan Profesional merupakan satu program yang mendedahkan pelajar kepada kerja lapangan yang juga satu kontinum dalam program latihan perguruan praperkhidmatan di IPGM. Program ini terbahagi kepada tiga bahagian: (i) Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS).

(ii) Praktikum (Pengajaran makro dan mikro dijalankan sebelum praktikum oleh Jabatan Ilmu Pendidikan/ Jabatan Pengkhususan/ Jabatan Major) (iii) Internship Pembahagian ini dapat digambarkan seperti rajah berikut:

Program Amalan Profesional

PBS

Praktikum

Internship

Rajah 1.1 : Konsep Program Amalan Profesional

3.

RASIONAL

Amalan Profesional menyediakan peluang bagi pelajar mempraktikkan ilmu, kemahiran dan teori dalam amalan pengajaran pembelajaran serta menghasilkan teori pengajaran pembelajaran yang tersendiri . Hasil pengalaman dan proses refleksi dan penambahbaikan secara berterusan, pelajar akan menggunakan kreativiti bagi menghasilkan iImu binaan (situational knowledge) dan inovasi yang menjadi asas kepada pembinaan ilmu profesional perguruan mereka seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 2. Melalui program latihan praktik yang sistematik, berasaskan sekolah dan bersifat developmental, pelajar dapat membina, menguasai dan mengukuhkan ilmu profesional perguruan untuk menjadi guru permulaan yang berkesan.
8

Semasa pelaksanaan amalan profesional, bimbingan dan latihan lebih diutamakan daripada penilaian. Proses ini memerlukan jalinan kerjasama dan perkongsian pintar antara IPG dan sekolah. Permuafakatan yang mantap dan berstruktur ini dapat membantu perkembangan sistem latihan terutamanya dari segi peningkatan profesionalisme keguruan. INSAN GURU
INOVASI

ILMU PROFESIONAL PERGURUAN R


PENAMBAHBAIKAN

INOVASI

ILMU BINAAN (SITUATIONAL KNOWLEDGE) R


PENAMBAHBAIKAN R

KREATIVITI

KREATIVITI

TEORI TERSENDIRI (PERSONAL THEORIES) R PELAJAR TEORI


PENAMBAHBAIKAN

R PRAKTIS

R = Refleksi Rajah 1.2 : Proses Pembinaan Insan Guru dalam Program Amalan Profesional 4. MATLAMAT

Amalan Profesional membolehkan pelajar menguasai dan mengamalkan segala konsep, prinsip, teori, kemahiran dan nilai yang diperlukan oleh seseorang insan guru yang profesional. Amalan profesional juga membantu meningkatkan perkembangan potensi pelajar supaya mempunyai daya ketahanan diri dalam menghadapi pelbagai cabaran di sekolah. Program ini juga adalah untuk melahirkan insan guru yang profesional, dan memiliki sahsiah guru yang unggul dan bukan sebagai guru bilik darjah semata-mata. Oleh yang demikian, program amalan profesional perlu dilaksanakan secara menyeluruh dan bersepadu serta melibatkan usaha sama antara IPG, JPN dan sekolah. 5. OBJEKTIF 5.1 Melalui program amalan profesional, diharapkan pelajar akan dapat: (i) (ii) (iii) memupuk sikap positif, meningkatkan daya ketahanan diri dan mengamal nilai profesional perguruan membina daya suai, daya tahan, daya saing, daya cipta dan kreativiti meningkatkan kemahiran memerhati, keprihatinan dan kepekaan terhadap murid
9

(iv) (v) (vi) (vii) (viii) (ix)

menyesuaikan diri dengan budaya sekolah menyepadukan teori dengan amali dalam pengajaran pembelajaran menguasai strategi, pendekatan, kaedah dan teknik pengajaran pembelajaran mengenal pasti dan menyelesaikan masalah pengajaran pembelajaran, seterusnya memperkembangkan potensi mereka sebagai guru membuat refleksi/renungan, penilaian kendiri dan penambahbaikan dalam semua aspek tugas guru dan membina teori tersendiri (peribadi), ilmu binaan, dan seterusnya ilmu profesional perguruan.

5.2 Melalui program amalan profesional ini juga, pihak IPG dan sekolah dapat: (i) (ii) memberi bimbingan secara menyeluruh yang merangkumi semua aspek pengajaran pembelajaran di dalam dan di luar bilik darjah mengeratkan hubungan profesional antara IPG dengan sekolah melalui perbincangan dan perkongsian maklumat serta kepakaran dalam konteks pengajaran pembelajaran dan menilai prestasi pelajar semasa program amalan profesional.

(iii)

6. PELAKSANAAN PROGRAM AMALAN PROFESIONAL Program amalan profesional bagi latihan perguruan praperkhidmatan dilaksanakan seperti dalam Jadual 1.1.
Pelaksanaan Program Amalan Profesional Pengalaman Berasaskan Sekolah Praktikum 5 Prakt 1 4 minggu 2 100% 6 Prakt 2 8 minggu 4 100% 7 Prakt 3 12 minggu 6 100% Internship 8 Internship 4 Minggu 2 100%

Semester Program Tempoh Kredit Wajaran

1 PBS 1

2 PBS 2

3 PBS 3

4 PBS 4

1 1 1 1 minggu minggu minggu minggu Diserapkan dalam mata pelajaran major/elektif Dimasukkan dalam tugasan mata pelajaran major/elektif

Jadual 1.1: Pelaksanaan Amalan Profesional

10

7.

PENILAIAN AMALAN PROFESIONAL

Wajaran bagi penilaian setiap aktiviti PBS, Praktikum dan Intership dalam Amalan Profesional pelajar adalah seperti dalam Jadual 1.1.

7.1

Syarat Penentuan Keputusan Prestasi pelajar dalam amalan profesional diputuskan mengikut gred yang ditetapkan dalam Syarat dan Peraturan Sistem Peperiksaan dan Penilaian Pendidikan Guru yang dikeluarkan oleh Lembaga Peperiksaan Pendidikan Guru (LPPG). (i) Penentuan LULUS adalah berdasarkan kepada syarat-syarat berikut: Kehadiran 100 % dalam amalan profesional Mencapai tahap minimum dalam penilaian akhir amalan profesional Menunjukkan sikap positif terhadap profesion perguruan

(ii) Penentuan gagal adalah berdasarkan kepada syarat-syarat berikut: Pelajar tidak memenuhi syarat-syarat seperti yang disenaraikan dalam kategori lulus. Pelajar menunjukkan sikap yang negatif dan tidak mematuhi teguran dan bimbingan yang diberikan. Pelajar masih tidak menghiraukan amaran secara bertulis sebanyak tiga kali. Melanggar mana-mana peraturan di bawah Akta 174 dan disabitkan kesalahan.

11

BAHAGIAN 2

PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS)

12

PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS)


1. KONSEP Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) merupakan salah satu komponen Amalan Profesional bagi Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (Pendidikan Rendah) Kementerian Pelajaran Malaysia. Pelaksanaan PBS dapat memberi kefahaman awal kepada pelajar tentang alam persekolahan daripada perspektif seorang guru. PBS juga memberi peluang kepada pelajar memahami sekolah sebagai sebuah institusi pendidikan, peranan guru di dalam bilik darjah melalui pemerhatian, penelitian dokumen, refleksi dan interaksi dengan guru dan komuniti sekolah. Melalui PBS pelajar tugas sebenar seorang guru. 2. OBJEKTIF Melalui program Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS), pelajar dapat: (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) memahami dan menyesuaikan diri dengan budaya sekolah menghayati kerjaya seorang guru memperoleh pengetahuan tentang pengurusan sekolah mendapat pendedahan awal tentang pembelajaran murid memahami pengurusan dan strategi pengajaran pembelajaran membina kemahiran berinteraksi dengan murid, guru dan kakitangan sekolah mengumpul maklumat tentang pengurusan sekolah, iklim pengajaran pembelajaran dan budaya sekolah (viii) membina kemahiran inkuiri penemuan dan kemahiran berfikir secara kritis dan analitikal (ix) (x) (xi) membina sikap positif terhadap profesion keguruan membuat refleksi mengenai tugas dan tanggungjawab guru, dan mendokumentasikan pengalaman yang dilalui untuk perbincangan semasa sesi refleksi selepas PBS dilaksanakan .
13

dapat

memahami sistem pengurusan sekolah, tingkah laku murid, pengurusan bilik darjah dan

3.

STRATEGI PELAKSANAAN (i) Tempoh Tempoh pelajar menjalani PBS adalah selama 1 minggu bagi setiap Fasa iaitu mulai semester 1 hingga semester 4 seperti dalam Jadual 1.1. Pembelajaran Berasaskan Sekolah Semester Program Tempoh Kredit Wajaran 1 PBS Fasa 1 1 Minggu 2 PBS Fasa 2 1 Minggu 3 PBS Fasa 3 1 Minggu 4 PBS Fasa 4 1 Minggu

Diserapkan dalam mata pelajaran major / elektif Dimasukkan dalam tugasan mata pelajaran major / elektif

Jadual 1.1: Pelaksanaan Pengalaman Berasaskan Sekolah (ii) Penempatan Pelajar ditempatkan di sekolah rendah tertentu dan diuruskan oleh Unit Praktikum IPGM dengan kerjasama Penyelaras PISMP dan jabatan mata pelajaran major/elektif masing-masing. Penempatan hendaklah mengambilkira lokasi, saiz dan jenis sekolah yang berbeza-beza mengikut semester. Ini bertujuan untuk membolehkan mereka mendapat pengalaman dan pendedahan pelbagai sebelum mereka di tempatkan di sekolah untuk parktikum. (iii) Prosedur Pelaksanaan a) b) c) d) e) IPGM akan memaklumkan kepada semua Jabatan Pelajaran Negeri (JPN) tentang program Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS). IPGM akan memaklumkan kepada pihak sekolah tentang penempatan pelajar dan pelaksanaan PBS. IPGM akan menguruskan taklimat pengurusan dan pelaksanaan PBS untuk pelajar. IPGM menyediakan borang dan dokumen yang berkaitan untuk tindakan pelajar. Jabatan Ilmu Pendidikan/ mata pelajaran major/ elektif akan memberikan tugasan dan panduan pelaksanaan aktiviti PBS kepada pelajar untuk disempurnakan mengikut Semester / Fasa yang ditetapkan. (rujuk Jadual 2.1) Hasil aktiviti PBS dan dibincang bersama pensyarah yang berkenaan semasa sesi interaksi kuliah dan sesi refleksi. (rujuk Jadual 2.1)

f)

14

Semester 1 2 3 4

Tugasan Pengajian Profesional Subjek Major Elektif 1 Elektif 2

Jadual 2.1: Pengalaman Berasaskan Sekolah Mengikut Semester (iv) a) b) Aktiviti Semasa Pengalaman Berasaskan Sekolah Pelajar dikehendaki memperoleh maklumat umum tentang sekolah di mana mereka menjalani setiap Fasa PBS berdasarkan Lampiran 1-7A. Pelajar juga dikehendaki melaksanakan aktiviti PBS berdasarkan semua aspek yang ditetapkan oleh Jabatan Ilmu Pendidikan dan jabatan mata pelajaran major/elektif masing-masing berdasarkan semester yang ditetapkan. Jabatan Ilmu Pendidikan, jabatan mata pelajaran major dan jabatan mata pelajaran elektif hendaklah merancang aktiviti PBS berdasarkan format dan tema yang dicadangkan di dalam Lampiran 1-7B. Tiada tugasan lain diberikan kepada pelajar selain aktiviti yang telah ditetapkan. KEHADIRAN a) b) c) d) Kehadiran pelajar dalam PBS adalah wajib. Pelajar yang tidak hadir kerana sakit atau cedera memerlukan pengesahan doktor/pegawai perubatan. Ketidakhadiran semasa PBS atas sebab-sebab tertentu perlu mendapat kebenaran daripada Pengarah/Timbalan Pengarah IPGM. Pelajar yang tidak cukup kehadiran perlu melengkapkan tempoh PBS yang ditetapkan.

c)

d) 4.

5.

STATUS PELAKSANAAN PBS Pelajar yang telah menjalani PBS perlu memenuhi keperluan yang berikut: a) b) c) d) Kehadiran pelajar dalam PBS (Lampiran 1-8) Menyempurnakan aktiviti PBS (Lampiran 1-7) Melengkapkan Portfolio individu (Lampiran 1-2 dan 1-3) Melengkapkan Borang Kehadiran dan Laporan Perkembangan Pelajar (Lampiran 1-8 dan dan 1-9)

15

6.

PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB (i) a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) Pelajar: Menghadiri taklimat PBS Memahami objektif PBS Melaksanakan tugasan PBS Hadir ke sekolah pada tarikh yang ditetapkan sepanjang tempoh PBS Mematuhi dan mengamalkan etika keguruan, peraturan IPG dan peraturan sekolah Membuat pemerhatian terhadap iklim pembelajaran di bilik darjah, persekitaran dan kelengkapan sekolah Berbincang dengan guru tentang tugas yang dilaksanakan di sekolah Bersama mentor sebagai pembantu dalam pelaksanaan pengajaran pembelajaran di bilik darjah sekurang-kurangnya sekali dalam tempoh PBS. Memerhati dan mengumpul maklumat tentang pengajaran guru serta pengurusan kelas sebagai bahan refleksi. Mendokumentasikan segala hasil tugasan dan hasil refleksi secara berterusan dalam portfolio individu. Mengadakan sesi perbincangan dengan rakan sebaya dan pensyarah tentang pengalaman yang diperoleh semasa menjalani PBS. Menyerahkan hasil tugasan PBS kepada pensyarah mata pelajaran Ilmu Pendidikan, major/elektif masing-masing pada masa yang ditetapkan untuk perbincangan, bimbingan dan penilaian.

(ii) a) b) c) d) e)

Sekolah Mengenal pasti dan melantik guru terlatih yang berpengalaman sebagai mentor untuk membantu pelajar yang menjalani PBS Memberi taklimat kepada pelajar tentang sejarah, pengurusan, peraturan, disiplin dan budaya sekolah struktur organisasi,

Bekerjasama dengan pihak IPG dalam menjayakan program PBS Memberi peluang kepada pelajar membuat pemerhatian sekolah/pengajaran/aktiviti bimbingan guru yang berpengalaman persekitaran

Membantu pelajar untuk mengumpul maklumat sekolah yang diperlukan bagi menyempurnakan tugasan PBS
16

f) g) h) i) j) k)

Membantu pelajar menyesuaikan diri dalam komuniti sekolah Mengawasi disiplin dan kehadiran pelajar sepanjang tempoh PBS dan mengesahkan Borang Kehadiran PBS Menilai kemajuan pelajar dengan menggunakan Borang Laporan Perkembangan Pelajar (rujuk Lampiran 1-8 dan 1-9) Memberi bimbingan dan maklum balas yang berterusan kepada pelajar Memastikan segala tindakan berkaitan dengan pelaksanaan PBS dilaksanakan dengan sempurna Melibatkan pelajar sebagai pembantu guru sahaja dalam pengajaran pembelajaran di bilik darjah sekurang-kurangnya sekali dalam tempoh PBS

(iii) a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k)

IPGM (Unit Praktikum, Penyelaras PISMP dan Jabatan Ilmu Pendidikan / Major/ Elektif ) Memahami, menghayati dan melaksanakan PBS mengikut Garis Panduan Pelaksanaan PBS Merancang dan mengenal pasti sekolah serta mengurus penempatan pelajar untuk PBS Menghantar surat makluman pelaksanaan PBS ke sekolah-sekolah yang terlibat. Memastikan tugasan PBS disediakan pada masa yang ditetapkan dan masa yang mencukupi diberikan kepada pelajar Memberikan taklimat kepada pihak sekolah dan pelajar berhubung dengan konsep, objektif dan tugasan dalam pelaksanaan PBS Mengambil tindakan sewajarnya jika terdapat kes-kes yang memerlukan tindakan Memastikan pelajar hadir ke sekolah mengikut tarikh yang ditetapkan Memastikan pelajar membuat tugasan dan menyerahkan kepada pensyarah mata pelajaran yang berkaitan untuk dinilai Menetapkan satu sesi refleksi dua minggu selepas Laporan PBS disiapkan sebagai ruang untuk pembentangan, perbincangan dan penilaian. Mewujudkan kerjasama dan hubungan profesional antara IPG dengan sekolah Menyediakan laporan bertulis tentang kes-kes khas pelajar kepada pihak IPG dengan segera

17

LAMPIRAN 1 (PBS)

18

LAMPIRAN 1-1

PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH PANDUAN MENULIS PERNYATAAN PROFESIONAL/KONTRAK TUGASAN

1.

Pengenalan Pernyataan profesional/kontrak tugasan merujuk kepada harapan/tugasan yang ditetapkan sendiri oleh pelajar untuk dilaksanakan dalam tempoh PBS. Fokus tertentu perlu ditetapkan oleh pelajar dalam melaksanakan tugasan tersebut bagi mencapai objektif yang diharapkan. Setiap fokus tugasan hendaklah dapat diukur dan dinilai sendiri oleh pelajar di peringkat akhir.

2.

Tujuan Pernyataan Profesional 2.1 Menyatakan fokus tugasan yang hendak dilaksanakan dengan jelas 2.2 Membantu pelajar merancang strategi pelaksanaan aktiviti yang difokuskan dengan sistematik 2.3 Membolehkan pelajar mengukur dan menilai keberkesanan pelaksanaan aktiviti yang difokuskan 2.4 Menjadi asas dan panduan kepada pelajar untuk membuat tindakan susulan/ penambahbaikan

3.

Pernyataan Profesional 3.1 Sebelum PBS


Kenal pasti fokus utama tugasan Tujuan tugasan Merancang strategi pelaksanaan Instrumen penilaian

3.2 Semasa PBS


Melaksanakan aktiviti/strategi yang dirancang Mengumpul data Merekod

3.3 Selepas PBS (refleksi)


Menganalisis data Menilai Melapor

4.

Penilaian Pernyataan Profesional (pencapaian objektif fokus tugasan)


Pencapaian objektif Cadangan tindakan susulan/penambahbaikan

19

LAMPIRAN 1-2 PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH PANDUAN PENYEDIAAN PORTFOLIO 1. Pengertian Portfolio 1.1 Portfolio atau profil profesional merupakan koleksi dokumen yang memberi gambaran tentang seorang profesional dari segi: 1.1.1 Pengetahuan 1.1.2 Kemahiran 1.1.3 Pengalaman 1.1.4 Kelayakan 1.1.5 Matlamat dan pencapaian 1.2 Satu bentuk sejarah pencapaian pelajar yang didokumentasikan dan diperkukuhkan dengan bukti-bukti hasil kerjanya dan kesedaran baru melalui penulisan reflektif. (Shulman, 1992).

2. Tujuan Portfolio 2.1 Mendokumentasikan kemahiran dan pengetahuan melalui pengalaman dalam PBS 2.2 Sebagai landasan komunikasi antara pelajar, pensyarah dan mentor untuk menilai 2.3 Perkembangan profesionalisme pelajar. 2.4 Memberi ruang kepada pelajar membuat refleksi dan mendapat pengetahuan dan pengalaman baru. 2.5 Membudayakan proses pengumpulan maklumat dan dokumen secara sistematik dan profesional.

3. 3.1 3.2 3.3 3.4

Ciri-Ciri Portfolio Hasil akhir portfolio mestilah menunjukkan pelajar telah terlibat dengan refleksi kendiri. Hasil yang dibuat sendiri oleh pelajar menghargai usaha dan diri sendiri. Mempunyai maklumat yang berbeza dan mesti dikemaskinikan pada setiap masa. Mengandungi maklumat yang menggambarkan proses pelaksanaan, perkembangan dan penilaian dalam melaksanakan setiap tugasan.

4. Tanggungjawab Pelajar Dalam Penyediaan Portfolio 4.1 Menyediakan portfolio yang bermakna dan kemas kini berdasarkan senarai semak. 4.2 Menyerahkan portfolio kepada pensyarah untuk disemak selepas PBS.

20

LAMPIRAN 1-3 PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH SENARAI SEMAK PENYEDIAAN PORTFOLIO Bil Tajuk 1.1) Nama 1 Biodata (ditulis dalam helaian berasingan) 1.2) No. Kad Pengenalan 1.3) Major dan Ambilan 1.4) Tarikh PBS 2.1) Penyataan sebelum PBS Pernyataan Profesional / Kontrak Tugas 2.2) Laporan pelaksanaan aktiviti yang difokus (Lampiran 1) 2.3) Penilaian dan laporan Instrumen Pengumpulan Data Berhubung Tugasan (yang mana sesuai mengikut keperluan) 3.1) Pemerhatian 3.2) Senarai semak 3.3) Temu bual 3.4) Soal selidik 4.1) Perbincangan dengan pengurusan sekolah 4.2) Perbincangan dengan mentor 4 Kolaborasi (Lampiran 3) 4.3) Perbincangan dengan guru-guru lain 4.4) Perbincangan dengan kakitangan sekolah 4.5) Interaksi dengan murid 5.1) Pemerhatian 5.2) Senarai Semak 5 Ilmu/Pengetahuan Baru Melalui 5.3) Temu bual 5.4) Soal selidik 5.5) Pengalaman di bilik darjah (Lampiran 6) 6 Refleksi (Lampiran 5) 6.1) Aktiviti 6.2) Perbincangan/Interaksi 7 Laporan Akhir Item Tandakan

Ulasan Pensyarah: ____________________________________________________________ _____________________________________________________________ Tandatangan _________________ Nama ___________________________Tarikh _________


21

LAMPIRAN 1-4 PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH REKOD KOLABORASI/INTERAKSI/PERBINCANGAN Tarikh : ________________________ Masa : ___________________________

Nama Guru Yang Ditemui: ______________________________________________________ Tajuk/Perkara : _______________________________________________________________ Isi Perbincangan Cadangan Tindakan

Pengesahan oleh guru yang ditemui:

Tandatangan : ____________________________________ Nama Jawatan : ____________________________________ : ____________________________________

22

LAMPIRAN 1-5 PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH PENULISAN REFLEKSI 1. Definisi Refleksi Proses merenung, menganalisis, mencari alasan, cadangan dan tindakan untuk membaiki diri yang dilakukan secara berterusan. (Hanipah, 1999) Amalan refleksi merupakan perlakuan memikirkan semula pengalaman pelajar. Ia memerlukan penerokaan unsur-unsur yang ketara dan tersirat. Proses ini membuat andaian sebab musabab berasaskan fakta pemerhatian, temu bual dan soal selidik. Refleksi dalam PBS membolehkan pelajar dibimbing untuk menaakul, memilih strategi pelaksanaan tugasan dan seterusnya membuat penilaian kendiri. Amalan refleksi ini membolehkan pelajar menghayati dan meningkatkan profesionalisme keguruan secara efektif.

2. Tujuan Refleksi Pelajar dapat mengesan keberkesanan pelaksanaan setiap tugasan yang dilaksanakan. Pelajar dapat menjadikan refleksi sebagai asas untuk menambahbaik dan meningkatkan kualiti setiap tugasan secara berterusan. Memperkembangkan keupayaan celik akal pelajar bagi melahirkan kreativiti dan inovasi dalam setiap tugas yang dijalankan. Meningkatkan kualiti insan guru yang mempunyai ilmu profesional keguruan

3. Ciri-ciri Refleksi Bermula dengan mengingat kembali Melibatkan perasaan (domain afektif) terhadap sesuatu Menentukan usaha secara sedar (conscious effort) Bersedia mengubah sikap, kesedaran diri, amalan dan tingkah laku positif

4. Amalan Refleksi/Penilaian Kendiri Dalam PBS Refleksi ialah proses mengkaji semula keberkesanan pelaksanaan PBS oleh pelajar sendiri untuk mempertingkatkan kemahiran keguruan. Antara garis panduan yang boleh dilaksana ialah: 4.1 Hendaklah dibuat selepas setiap aktiviti yang dijalankan oleh pelajar seperti membincangkan: 4.2 Sejauh manakah objektif aktiviti yang dirancang dan dilaksanakan tercapai? Apakah kekuatan dan kelemahan yang dapat dikenal pasti ? Apakah langkah-langkah yang boleh difikirkan untuk membaiki pelaksanaan aktiviti tersebut ? Apakah faktor-faktor yang dapat membantu dalam meningkatkan atau menambah baikkan pelaksanaan aktiviti tersebut ?

Melaksanakan proses refleksi berpandukan format refleksi seperti di Lampiran 6


23

LAMPIRAN 1-6 PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH AMALAN REFLEKSI ( Perlu disediakan bagi setiap aktiviti yang dijalankan oleh pelajar) 1. Isu/Perkara yang difokuskan:

2. Analisis Isu/Perkara yang difokuskan: 2.1 Kekuatan:

2.2 Kelemahan:

3. Cadangan Penambahbaikan:

(Sila simpan maklumat ini di dalam portfolio anda)


24

LAMPIRAN 1-7A PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH AKTIVITI PROFESIONAL (SEMESTER 1) 1. ARAHAN: Lengkapkan maklumat umum mengenai sekolah yang disenaraikan di dalam borang berikut Perkara Nama dan Alamat Sekolah No. telefon sekolah Alamat e-mail/web Sekolah Lokasi Nama Guru Besar Nama GPK 1 Nama GPK HEM Nama GPK Kokurikulum Nama Penyelia Petang Gred Sekolah Bilangan Guru Lelaki: Perempuan: 12 Kelayakan Profesional Guru Siswazah: Bukan Siswazah: 13 14 15 Bilangan Kelas Purata Saiz Kelas Jumlah Murid Lelaki Perempuan 16 Maklumat-maklumat lain yang menarik perhatian anda mengenai sekolah ini Melayu Cina India Lainlain Catatan / data

Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

25

2.

Persekitaran dan Iklim Bilik Darjah (Gunakan helaian tambahan jika perlu) 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 Lukiskan pelan bilik darjah yang anda bersama membantu mentor melaksanakan pengajaran pembelajaran. Huraikan bagaimanakah bahan dan sumber pengajaran pembelajaran dipamerkan di bilik darjah tersebut digunakan secara berkesan. Catatkan bahan dan sumber pengajaran pembelajaran yang mudah digunakan oleh murid? Adakah murid diberi berasaskan ICT ? peluang menggunakan sumber pembelajaran yang

Sejauh manakah murid digalakkan melibatkan diri secara aktif dalam setiap aktiviti pembelajaran? Kenal pasti cara murid-murid dibahagikan dalam kumpulan-kumpulan tertentu

26

LAMPIRAN 1-7B PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH AKTIVITI PROFESIONAL (SEMESTER 2)

Pengurusan Bilik Darjah Arahan: Buat pemerhatian terhadap proses pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah berdasarkan mata pelajaran major. Fokuskan pemerhatian anda dengan berpandukan soalan-soalan berikut: 1. Bagaimanakah perhatian murid dibina dan dikekalkan sepanjang proses pengajaran pembelajaran? 2. Bagaimanakah murid dilibatkan dalam aktiviti perbincangan? 3. Bagaimanakah pengukuhan terhadap setiap isi pelajaran dilaksanakan? 4. Bagaimanakah cara guru memberikan arahan yang jelas kepada murid? 5. Bagaimanakah murid digerakkan untuk melaksanakan aktiviti secara berkesan? 6. Bagaimanakah guru menangani gangguan luar jangkaan semasa proses pengajaran dan pembelajaran sedang berjalan? 7. Bagaimanakah guru menangani masalah tingkah laku murid dalam proses pengajaran dan pembelajaran? 8. Adakah peraturan bilik darjah disediakan ? Jika ada, adakah peraturan itu dilaksanakan secara berkesan ? 9. Adakah aktiviti berkumpulan dijalankan? Jika ada, bagaimanakah aktiviti kumpulan diuruskan dan dilaksanakan? 10. Bagaimanakah sesi pengajaran dan pembelajaran ditamatkan?

27

LAMPIRAN 1-7C PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH AKTIVITI PROFESIONAL (SEMESTER 3) 1. Pembelajaran Murid Arahan: Buat pemerhatian terhadap proses pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah. Fokuskan pemerhatian anda dengan berpandukan soalan-soalan berikut: 1.1 Apakah objektif pengajaran dan pembelajaran yang dirancang oleh guru? 1.2 Bagaimanakah guru memastikan objektif yang ditetapkan itu tercapai? 1.3 Bagaimanakah guru dapat mengesan pembelajaran telah berlaku? 1.4 Bagaimanakah guru melaksanakan pembelajaran berdasarkan perbezaan individu murid? 2. Masalah Pembelajaran Murid Arahan: Buat pemerhatian terhadap proses pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah. Kenal pasti beberapa orang murid yang menghadapi masalah pembelajaran. Fokuskan pemerhatian anda dengan berpandukan soalansoalan berikut: 2.1 Huraikan secara ringkas masalah pembelajaran murid yang anda kenal pasti. 2.2 Laksanakan sesi temu bual dengan murid berkenaan untuk mendapatkan maklumat dan memahami dengan lebih mendalam mengenai masalah yang dikenal pasti. 2.3 Senaraikan jenis dan punca yang menyebabkan masalah pembelajaran itu berlaku. 2.4 Cadangkan apakah tindakan yang anda dapat laksanakan untuk membantu mengatasi masalah murid tersebut? Nota: Sila berbincang dan mendapatkan bimbingan daripada mentor dan guru-guru lain yang terlibat secara langsung dengan murid yang terlibat dengan masalah yang dikaji.

28

LAMPIRAN 1-7D PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH AKTIVITI PROFESIONAL (SEMESTER 4) 1. Kemahiran Mengajar dan Strategi Pengajaran Arahan: Buat pemerhatian terhadap proses pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah bagi dua orang guru. Fokuskan pemerhatian anda dengan berpandukan pernyataan/aspek-aspek berikut dan buat catatan:

1.1 Teknik penyoalan guru 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 Cara guru memberikan penerangan Penggunaan bahan sumber pengajaran dan pembelajaran Respons guru terhadap hasil kerja murid Penggunaan papan tulis, papan kenyataan dan persekitaran pembelajaran Pelaksanaan aktiviti kelas, kumpulan dan individu Hubungan mata ke mata (eye-contact) dan intonasi suara guru Kemahiran-kemahiran lain yang dikenal pasti

29

LAMPIRAN 1-7E FORMAT AKTIVITI PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH 1. Tajuk aktiviti berdasarkan topik di dalam kurikulum kursus yang ditawarkan pada setiap semester. 2. Menyatakan objektif aktiviti yang hendak dicapai dengan jelas. 3. Kandungan aktiviti yang dicadangkan: 3.1. Aktiviti yang diberikan mestilah melibatkan tugasab harian yang perlu dijalankan semasa PBS 3.2. Fokus aktiviti ialah: Berkaitan dengan sukatan pelajaran Ada unsur pemerhatian terhadap P&P Melibatkan aktiviti di dalam dan di luar bilik darjah Mengenal persekitaran sekolah (termasuk iklim dan budaya sekolah) Meliputi sumber P&P Meliputi strategi P&P / kemahiran mengajar

4. Format penulisan laporan aktiviti PBS. 4.1. Format penulisan laporan aktiviti PBS adalah seperti berikut: (cth) Font Arial Seni huruf ialah 12 Langkau 11/2 baris Rujukan mengikut format APA Lampiran

4.2. Panjang penulisan ditentukan oleh Jabatan yang memberi aktiviti berkenaan 4.3. Tarikh penyerahan penulisan aktiviti (2 minggu selepas tamat tempoh PBS) 5. Refleksi selepas PBs dikendalikan oleh Jabatan yang terlibat Nota: tiada tugasan lain yang diberikan kepada pelajar selain aktiviti yang telah ditetapkan

30

LAMPIRAN1-8 INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS DATORAZALI ISMAIL BORANG KEHADIRAN PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH Sekolah Alamat Sekolah Tarikh PBS : _________________________________________________________ : _________________________________________________________ : ______________________ hingga ____________________________ Tarikh

Bil 1 2 3 4 5 6 Catatan:

Nama Pelajar

No. KP

Major

* Ketua kumpulan diminta menghantar borang kehadiran ini kepada Ketua Unit Praktikum IPG selepas tamat Pengalaman Berasaskan Sekolah * Ketidakhadiran mesti disertakan dengan sijil/kenyataan cuti sakit atau surat kebenaran Pengarah/ Timbalan Pengarah IPG

Tandatangan Ketua Kumpulan

: _____________________

Nama : _____________________________________________ Tarikh : __________________________

Pengesahan Guru Besar: Tandatangan _________________________ Tarikh : ____________________

Cop Sekolah
31

LAMPIRAN1-9 INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS DATORAZALI ISMAIL PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH LAPORAN PERKEMBANGAN PELAJAR
(Diisikan oleh Pengurus Sekolah)

Nama Pelajar : _________________________________ No. K.P. Major : ______________________________________ Ambilan

: ___________________________ : ___________________________

Tandakan ( ) Sederhana Lemah Baik

Aspek

Ulasan

a) Penampilan diri Sahsiah dan Perwatakan b) Pekerti c) Keprihatinan d) Sifat/Peribadi sebagai pendidik a) Berinteraksi secara beretika Komunikasi Berkesan: b) Keupayaan memerhati, berbincang dan membuat refleksi c) Berupaya menyampaikan idea secara berkesan a) Berupaya membina hubungan positif dengan warga sekolah Budaya Profesional Guru: b) Sentiasa berusaha untuk mendapatkan ilmu, bimbingan dari mentor dan guru-guru lain c) Komited terhadap tugasan yang diberikan oleh IPG

Tandatangan Guru Besar ________________________

Tarikh ____________________

32

BAHAGIAN 3

PRAKTIKUM

117

PRAKTIKUM
1. KONSEP Praktikum ialah latihan praktik yang merupakan komponen wajib dalam program pendidikan guru. Praktikum memberi peluang kepada pelajar untuk mengamalkan pengetahuan, kemahiran dan nilai keguruan secara reflektif dalam situasi sebenar bilik darjah dan sekolah. Pelaksanaan program peringkat ini memberi tumpuan kepada proses pengajaran pembelajaran dengan bimbingan pensyarah pembimbing dan guru pembimbing melalui perkongsian pintar dan permuafakatan antara agensi-agensi KPM. 2. OBJEKTIF Melalui program praktikum ini, pelajar dapat: a) menyepadukan teori dengan amali pengajaran pembelajaran b) mengaplikasikan pelbagai strategi dan kemahiran pengajaran pembelajaran c) mengaplikasi kemahiran mentaksir dan menilai d) merancang dan melaksanakan pengajaran pembelajaran secara berpasangan dan individu e) mengenal pasti dan menyelesaikan masalah pengajaran pembelajaran f) memupuk sikap positif, meningkatkan jati diri, menghayati dan mengamalkan nilainilai profesionalisme kerguruan; portfolio

g) memperkembangkan potensi diri sebagai pendidik melalui pembinaan dengan mengamalkan refleksi dan penilaian kendiri

h) mengoptimumkan kegunaan pelbagai sumber dan teknologi dalam proses pengajaran pembelajaran i) j) menguasai kemahiran fasilitator dan menguasai pelbagai strategi, perancangan dan pelaksanaan aktiviti kokurikulum.

3. PROSEDUR PELAKSANAAN (i) Syarat Pelajar dikehendaki menyempurnakan Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) mengikut struktur kursus yang telah ditetapkan bagi setiap semester.Rujuk Jadual 1.1 (ii) Penempatan a) Penempatan pelajar dibuat secara permuafakatan antara IPG dan sekolah dengan persetujuan Jabatan Pelajaran Negeri (JPN). b) Pelajar ditempatkan di sekolah rendah.
32

(iii)

Tempoh Tempoh pelaksanaan praktikum adalah seperti ditetapkan dalam struktur kursus. Rujuk Jadual 1-1. (iv) Bilangan Waktu Mengajar a) b) c) d) Minimum 8 waktu mengajar seminggu Maksimum 12 waktu mengajar seminggu Pelajar major Prasekolah dikehendaki mengajar 2 hari pengajaran sepenuhnya dalam seminggu. Dalam Fasa 1 pelajar wajib mengajar mata pelajaran major, manakala dalam Fasa 2 dan Fasa 3 pelajar wajib mengajar mata pelajaran major dan satu daripada mata pelajaran elektif. Pengajaran berpasangan perlu dijalankan sekurang-kurangnya semasa Praktikum 1. 2 kali

e) f)

Pelajar major Prasekolah perlu mengajar secara berpasangan bagi satu hari pengajaran penuh sekurang-kurangnya sekali seminggu sepanjang tempoh praktikum.

(v)

Bilangan Penyeliaan a) Penyeliaan hendaklah berasaskan pencerapan klinikal. b) Bimbingan berterusan perlu diamalkan sepanjang praktikum. c) Penilaian hanya dibuat selepas bimbingan diberikan. d) Penyeliaan bersama antara pensyarah pembimbing dan guru pembimbing perlu dijalankan dalam tempoh dua minggu sebelum tamat praktikum. e) Jadual 3.1 ialah panduan agihan penyeliaan praktikum untuk pensyarah pembimbing dan guru pembimbing. Penyeliaan perlulah melibat pelaksanaan aktiviti kokurikulum.
Praktikum Praktikum 1 (4 minggu) Praktikum 2 (8 minggu) Praktikum 3 (12 minggu) Mata Pelajaran Major Major Elektif 1 Major Elektif 2 Pra penyeliaan IPGM Sekolah Penyeliaan Bersama Jumlah

1 1

1 2 2

2 3 2 4 2

1 1 1 1 1

5 7 5 9 4

3 2

Jadual 3.1 : Agihan Penyeliaan


33

4. (i)

PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB Pelajar a) b) c) Menghadiri taklimat yang dikendalikan oleh Unit Praktikum Memahami dan berusaha mencapai matlamat dan objektif praktikum Berbincang dengan pensyarah pembimbing dan guru pembimbing untuk mencapai persefahaman tentang peranan dan tanggungjawab masing-masing semasa praktikum Membina hubungan profesional dengan pengurus sekolah, guru-guru dan staf sokongan di sekolah Menyerahkan jadual waktu, senarai tugas, takwim sekolah dan maklumat maklumat lain kepada pensyarah major dan elektif sebelum prapenyeliaan Mematuhi dan mengamalkan etika profesion perguruan, peraturan IPG dan peraturan sekolah Hadir ke sekolah dan terlibat dengan aktiviti tempoh praktikum anjuran sekolah di sepanjang

d) e) f) g) h) i)

Menandatangani buku rekod kehadiran pada setiap hari persekolahan Melengkapkan dan menghantarkan borang kehadiran praktikum ke Unit Praktikum pada setiap bulan Mendapatkan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran Membuat rancangan semester, mingguan dan harian dalam buku persediaan mengajar Membuat Rancangan Pengajaran Harian (RPH) yang lengkap mengikut format sebelum melaksanakan pengajaran Mendapatkan bimbingan daripada guru pembimbing semasa merancang pengajaran Melaksanakan pengajaran secara berpasangan pada setiap minggu dengan mempelbagaikan strategi pengajaran pembelajaran (Rujuk Lampiran 2-2) Mengamalkan penulisan jurnal reflektif berdasarkan isu atau masalah yang kritikal semasa praktikum. Penulisan Jurnal dibuat berdasarkan tempoh masa yang diambil bagi menyelesaikan sesuatu masalah atau isu yang difokuskan (Rujuk Lampiran 2-3 dan 2-3A) Melibatkan diri dan membantu pengendalian komponen kokurikulum (Rujuk Lampiran 2-4)
34

j)

k) l) m) n) o)

p)

sekurang-kurangnya

satu

q)

Melengkapkan, mengemaskinikan dan menyerahkan portfolio amalan profesional kepada guru pembimbing dan pensyarah pembimbing pada setiap kali bimbingan/penyeliaan dijalankan Menghantar satu salinan Borang Kehadiran Praktikum kepada Ketua Unit Praktikum IPG Mengisi Borang Refleksi Praktikum dalam minggu pertama pelajar kembali ke IPG selepas tamat praktikum.

r) s)

(ii)

Pensyarah Pembimbing (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) Menerima surat pelantikan sebagai pensyarah pembimbing daripada Pengarah IPG Menghadiri taklimat praktikum yang dikendalikan oleh Unit Praktikum Berbincang dengan pelajar tentang urusan bimbingan dan penyeliaan praktikum Merancang jadual bimbingan dan penyeliaan praktikum Mengadakan perbincangan dengan pengurus sekolah dan guru pembimbing secara berterusan untuk menjalinkan hubungan profesional Melaporkan kemajuan dan kes-kes disiplin pelajar dari semasa ke semasa kepada Unit Praktikum Menyemak dan membimbing pelajar dalam penulisan refleksi pengajaran, penulisan jurnal reflektif dan pembinaan portfolio praktikum dengan menggunakan senarai semak yang ditetapkan (Rujuk Lampiran 2-3 dan 2-3A) Menyimpan rekod dan dokumen bimbingan yang kemas kini Memantau kehadiran, prestasi dan disiplin pelajar sepanjang tempoh praktikum Memaklumkan dengan segera secara bertulis kes-kes khas yang memerlukan perhatian dan tindakan Unit Praktikum dengan menggunakan borang yang ditetapkan Menyemak dan mengesahkan buku persediaan mengajar pelajar Memberi bimbingan berasaskan prinsip-prinsip pencerapan klinikal (Rujuk (Lampiran 2-5) Menyelia secara tersebar sepanjang tempoh praktikum mengikut jadual penyeliaan yang telah dicadangkan Membimbing pelajar-pelajar dalam perancangan, pelaksanaan dan penilaian kokurikulum (Rujuk Lampiran 2-4) Bekerjasama dengan guru pembimbing dalam semua aspek pelaksanaan praktikum
35

(h) (i) (j)

(k) (l) (m) (n) (o)

(p) (q) (r)

Membimbing pelajar ke arah perkembangan sahsiah pendidik yang cemerlang Melengkapkan borang bimbingan (PR1) dan menyerahkan salinan asal kepada pelajar Pensyarah major dan elektif wajib membuat rumusan prestasi praktikum setiap pelajar bersama-sama guru pembimbing major atau elektif dengan menggunakan Borang Penilaian Prestasi (PR2) Menyerahkan Borang Penilaian Prestasi (PR2) yang lengkap dan kemaskini kepada Ketua Unit Praktikum .

(s)

(iii)

Guru Pembimbing (a) (b) (c) Menghadiri taklimat praktikum dan kursus yang dijalankan oleh IPG Memahami, menghayati dan melaksanakan peranan sebagai guru pembimbing (Rujuk Lampiran 2-1) Memberi bimbingan dan tunjuk ajar kepada pelajar dalam aspek pengajaran pembelajaran di dalam dan di luar bilik darjah : (d) (e) (f) jadual waktu sukatan pelajaran, huraian sukatan pelajaran, panduan guru rancangan kerja semester dan persediaan mengajar harian sumber pengajaran pembelajaran proses pengajaran pembelajaran pengajaran berpasangan amalan pemulihan dan pengayaan di dalam pengajaran pembelajaran teknik penyoalan pentaksiran dan penilaian murid pengurusan bilik darjah penilaian kendiri (refleksi) dan penulisan jurnal reflektif pengelolaan (perancangan, pelaksanaan dan penilaian kokurikulum) hal-hal lain yang berkaitan

Memberi peluang kepada pelajar memerhati pengajaran Menyemak, memberi ulasan bertulis dan menandatangani buku persediaan mengajar pelajar Menyemak dan membimbing pelajar dalam penulisan refleksi pengajaran, penulisan jurnal reflektif dan pembinaan portfolio praktikum dengan menggunakan senarai semak yang ditetapkan (Rujuk Lampiran 2-3 dan 2-3A) Membimbing pelajar ke arah perkembangan sahsiah pendidik yang cemerlang Menyelia pengajaran pelajar berdasarkan prinsip pencerapan klinikal dengan menggunakan borang bimbingan (PR1) Menyimpan rekod dan dokumen bimbingan yang kemas kini
36

(g) (h) (i)

(j) (k) (l) (m)

Memaklumkan kepada pengurus sekolah mengenai kemajuan pelajar dari semasa ke semasa sepanjang tempoh amalan profesional Memantau kehadiran pelajar sepanjang tempoh praktikum Membuat laporan bertulis tentang kes-kes khas ( cemerlang, gagal, masalah disiplin) pelajar kepada pihak IPG dengan segera Membuat rumusan prestasi praktikum pelajar bersama pensyarah pembimbing dengan menggunakan Borang Penilaian Prestasi (PR2)

(iv)

Pengurus Sekolah (a) (b) (c) (d) Menghadiri taklimat pengurusan praktikum yang dijalankan oleh pihak IPG Menubuhkan Jawatankuasa Praktikum di peringkat sekolah Mencalonkan guru pembimbing dalam kalangan guru terlatih yang berpengalaman dan sanggup membimbing pelajar sepanjang tempoh praktikum Memberi taklimat kepada pelajar tentang: sejarah, struktur organisasi, pengurusan, peraturan, disiplin dan budaya sekolah tugas dan tanggungjawab pengurus sekolah, guru penolong kanan, guru disiplin, guru panitia, guru kokurikulum, guru darjah, guru mata pelajaran, guru tugas khas dan tugas staf sokongan latar belakang murid dan masyarakat setempat tugas dan tanggungjawab pelajar di sekolah pengelolaan gerak kerja kokurikulum maklumat-maklumat lain yang berkaitan Memberi jadual waktu dan takwim sekolah kepada pelajar Mengawasi disiplin pelajar dan mengesahkan kehadiran mereka. Memberitahu secara bertulis kepada pihak IPG tentang pelajar yang: (h) (i) (j) menunjukkan prestasi cemerlang tidak menjalankan tugas dengan memuaskan tidak hadir tanpa sebab. terlibat dengan kes-kes disiplin menghadapi masalah kesihatan dan kemalangan

(e) (f) (g)

Menyemak dan mengesahkan rancangan pengajaran pelajar Mengesahkan kehadiran pelajar dengan menandatangani Borang Kehadiran Praktikum Memastikan guru pembimbing memberi bimbingan dan tunjuk ajar secara berterusan kepada pelajar, berdasarkan jadual kerja penyeliaan yang disediakan Mengambil tahu hal-hal berkaitan dengan kebajikan pelajar
37

(k)

(l) (m)

Memastikan segala proses berkaitan dengan pelaksanaan penyeliaan praktikum dilaksanakan dengan sempurna dan berkesan Memastikan pelajar dilibatkan sebagai pembantu guru dalam salah satu komponen kokurikulum sama ada kelab/persatuan, unit beruniform atau sukan/permainan

(v)

Pasukan Pengurusan Praktikum (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) (m) (n) (o) Melaksanakan dasar praktikum yang diputuskan oleh BPG KPM Merancang dan menyediakan Jadual Kerja Pelaksanaan Praktikum Menguruskan surat pelantikan guru pembimbing dengan pihak JPN Merancang dan menguruskan penempatan pelajar dan pensyarah pembimbing Merancang dan menguruskan taklimat pengurusan praktikum kepada pelajar, pensyarah pembimbing dan pihak sekolah Merancang dan menguruskan kursus pementoran untuk pensyarah pembimbing dan guru pembimbing Memastikan kelancaran pelaksanaan program praktikum Menguruskan pengumpulan dan penyimpanan dokumen dan rekod praktikum Melaksanakan sesi refleksi praktikum dalam minggu pertama pelajar kembali ke IPG Membuat analisis dan rumusan refleksi praktikum Menguruskan dan membentangkan keputusan praktikum untuk disahkan oleh JKIAPIPG sebelum diserahkan kepada Unit Peperiksaan Menyediakan dokumen dan laporan kes-kes amalan profesional untuk dibawa ke JKIAPIPG Menyediakan laporan tahunan praktikum untuk kegunaan IPG Membantu Unit Kewangan IPG menguruskan borang tuntutan elaun guru pembimbing dan pelajar Menyediakan Laporan Pelaksanaan Praktikum Pelajar dan menghantarkannya kepada BPG

38

(vi)

Jawatankuasa Induk Amalan Profesional Institut Pendidikan Guru (JKIAPIPG) (a) (b) (c) (d) (e) Menentukan dasar amalan profesional dilaksanakan Menjalankan pemantauan pelaksanaan amalan profesional Menjalankan penyeliaan rentasan ke atas pelajar yang dicadangkan sebagai kes gagal dan kes berpotensi cemerlang. Mengendalikan kes-kes khas seperti penangguhan, melengkapkan tempoh amalan profesional, gagal dan disiplin serta mengambil tindakan sewajarnya Mengesahkan kehadiran dan keputusan amalan profesional

5.

KEHADIRAN PRAKTIKUM (a) (b) Pelajar diwajibkan hadir 100% semasa praktikum Perkara-perkara yang membolehkan pelajar tidak hadir praktikum hanya dengan kebenaran Pengarah IPG tetapi tidak melebihi 30% daripada jumlah hari praktikum ialah : (c) Pelajar jatuh sakit atau cedera dan disahkan oleh pegawai perubatan Menjadi saksi atau terlibat dalam perbicaraan kes mahkamah Keluarga terdekat meninggal dunia dengan disertakan sijil kematian Peristiwa di luar jangkaan atau hal-hal kecemasan Sebab-sebab lain yang diberi kebenaran oleh Pengarah IPG Tindakan bagi kehadiran yang kurang daripada 100% dengan kebenaran adalah seperti ditunjukkan dalam Jadual 3.2.

Kehadiran Praktikum 90% ke atas 70% - 89.9% Kurang daripada 70%

Tindakan JKIAPIPG akan menentukan sama ada pelajar perlu melengkapkan kehadiran praktikum atau tidak. Pelajar wajib melengkapkan kehadiran praktikum. Pelajar wajib mengulang keseluruhan praktikum.

Jadual 3.2: Tindakan Bagi Kes Kehadiran Praktikum Kurang Daripada 100%

39

(d)

Kehadiran praktikum yang kurang daripada 100% tanpa sebab atau tanpa kebenaran, kesnya akan dirujuk kepada pihak berkuasa tatatertib IPG untuk diambil tindakan.

6.

PENANGGUHAN PRAKTIKUM (a) (b) (c) (d) (e) (f) Penangguhan praktikum tertakluk kepada keputusan yang dibuat oleh Pengarah Pendidikan Guru. Permohonan penangguhan hendaklah dibuat kepada Pengarah IPG Penangguhan tidak boleh melebihi tempoh satu tahun dari tarikh berkuatkuasa penangguhan praktikum Pelajar dibenarkan menangguh praktikum sekali sahaja sepanjang tempoh pengajian Pelajar mesti melaporkan diri ke institut asal mereka selepas tamat tempoh penangguhan yang dipohon untuk meneruskan praktikum Elaun tidak akan dibayar dalam masa penangguhan praktikum. Elaun hanya akan dibayar semula bermula daripada tarikh pelajar melaporkan diri Pelajar tidak dibenarkan bertukar pusat latihan dan diletakkan di bawah bimbingan dan penyeliaan IPG asal masing-masing kecuali mendapat kelulusan Pengarah Pendidikan Guru.

7.

KES GAGAL PRAKTIKUM (a) (b) Pelajar yang gagal praktikum perlu disahkan oleh Jawatankuasa Peperiksaan dan Penilaian Institut Pendidikan Guru (JKPPIPG). Pelajar yang gagal praktikum diberi peluang mengulang praktikum sekali sahaja bagi setiap peringkat praktikum.

8.

SYARAT TAKSIRAN PRESTASI PELAJAR DALAM PRAKTIKUM (a) (b) (c) (d) Asas taksiran untuk menetapkan prestasi pelajar adalah berdasarkan kepada bimbingan dan penilaian formatif dan sumatif. Penilaian formatif dibuat secara berterusan oleh guru pembimbing dan pensyarah pembimbing dengan menggunakan borang bimbingan (PR1). Pensyarah pembimbing dan guru pembimbing akan membuat rumusan prestasi pelajar dengan menggunakan Borang Penilaian Prestasi (PR2). Penilaian prestasi pelajar dalam praktikum dibuat berasaskan komponen-komponen yang dinyatakan dalam Jadual 3-3. kepada

40

Komponen Penilaian 1. Kemahiran Interpersonal dan Intrapersonal 2. Pengetahuan tentang Mata Pelajaran 3. Pengajaran dan Pembelajaran 4. Komunikasi 5. Pengurusan Bilik Darjah 6. Penilaian 7. Kokurikulum 8. Peranan-peranan lain

Rujukan Portfolio dan perbincangan dengan pihak sekolah Portfolio Portfolio Porfolio Portfolio Porfolio dan buku kerja murid Portfolio Portfolio dan hasil kerja pelajar Jumlah

Wajaran 10% 10% 30% 10% 10% 10% 10% 10% 100%

Jadual 3-3: Komponen Penilaian Praktikum 9. WAJARAN PENILAIAN PRAKTIKUM 9.1 Penilaian bagi setiap peringkat praktikum dibuat berdasarkan mata pelajaran major, elektif 1 dan elektif 2. Setiap mata pelajaran mempunyai wajaran yang berbeza. Wajaran markah bagi setiap peringkat praktikum adalah 100%.(Rujuk Jadual 3.4)
Tempoh (minggu) Wajaran Dalam Amalan Profesional 100%

9.2

Praktikum

Bidang

Wajaran

Praktikum 1

Major

100%

Praktikum 2 8

Major

70% 100%

Elektif 1

30%

Praktikum 3 12

Major

70% 100%

Elektif 1

30%

Jadual 3.4: Wajaran Penilaian Praktikum


41

LAMPIRAN 2 (Praktikum)

42

LAMPIRAN 2-1 GURU PEMBIMBING SEBAGAI MENTOR 1. Pendahuluan Pementoran ialah satu program sokongan untuk peningkatan profesional guru-guru. Dengan pendedahan melalui program ini membolehkan guru mengukur kemampuan refleksi secara praktik. Ini akan menjadikan mereka lebih prihatin terhadap keperluan penilaian kendiri ke atas kemahiran dan sikap yang ada pada diri masing-masing. Pendekatan ini akan dapat membantu peningkatan dalam proses pencerapan klinikal dan penilaian kendiri di kalangan guru pembimbing dan pelajar. Oleh itu, guru pembimbing merupakan kumpulan sokongan yang perlu membimbing pelajar menimba ilmu, kemahiran dan pengalaman masing-masing secara bersama. 2. Objektif 2.1 Membentuk asas pementoran untuk memberi sokongan semasa amalan profesional. 2.2 Membentuk permuafakatan dan perkongsian pintar antara sekolah dan institut perguruan. 3. Tanggungjawab Mentor 3.1 Rancangan Pembinaan Individu (Individual Development Plan) Kaunseling dan bimbingan yang spesifik diperlukan daripada guru pembimbing bagi tujuan pembinaan pengalaman dan mengukuhkan kecekapan pelajar. 3.2 Mentoring dan Maklum Balas Guru pembimbing mesti berperanan secara aktif dalam memantau kemajuan dan prestasi pelajar (mentee). Sesi maklum balas dan refleksi yang lebih konsiten perlu diadakan bagi merenung dan mengkaji semula Rancangan Pembinaan Individu. Pemerhatian klinikal hendaklah sentiasa dijalankan dan penilaian formatif diambil kira dalam setiap perbincangan. 3.3 Penasihat Strategi Kerjaya Guru pembimbing memberi bimbingan secara umum yang berkaitan dengan peluangpeluang yang ada dalam organisasi dan latar belakang kerjaya serta syarat yang diperlukan untuk meningkatkan potensi dan prestasi seseorang pelajar. Guru pembimbing dengan pengalaman yang luas tentang sejarah dan budaya persekitaran sekolah merupakan individu yang paling layak untuk membantu pelajar belajar mengenai kehidupan di sekolah dan dalam blilik darjah. 3.4 Pembimbing di dalam Bilik Darjah Mentor ini akan dilihat sebagai seorang pembimbing, model, pemberi penjelasan dan memberi resipi untuk membantu para pelajar. Dengan bimbingan melalui latihan43

latihan yang lebih praktikal dan sistematik pelajar akan belajar mengambil alih tugas dan tanggungjawab guru bilik darjah. Mentoring akhirnya menggerakkan pelajar ke arah suatu kefahaman yang lebih mendalam mengenai cara mengajar supaya dapat dipastikan yang pembelajaran telah berlaku dalam bilik darjah. Dengan cara ini mereka akan dihala ke arah perubahan, pertumbuhaan dan perkembangan sebagai seorang guru. 3.5 Sponsoring dan Pengantaraan Guru pembimbing merupakan penyedia hala tuju dan membantu menyusun tugasan membina secara berterusan dan mempromosikan tanggungjawab. Sebarang perhubungan yang saling menyokong memerlukan perhatian yang aktif oleh kedua pihak. Pelajar perlu mencari bimbingan, nasihat, bersikap terbuka kepada sebarang pandangan dan cadangan guru pembimbing di samping sentiasa bersedia berkongsi masalah dan maklumat secara profesional. 4. Prinsip Bimbingan 4.1 Mendengar lebih daripada bercakap. 4.2 Mencelah hanya apabila perlu. 4.3 Kolaboratif (membangkitkan isu dan mengembangkan daya penyelesaian masalah) 4.4 Komitmen kepada perkembangan berterusan. 4.5 Belajar mengajar menerusi inkuiri penemuan dan refleksi. 4.6 Menggunakan pengalaman mengajar pelajar. 4.7 Bersifat menyokong dan bukan menyerah. 4.8 Kesedaran dan amalan nilai-nilai asas (amanah, kasih sayang, kerajinan dll).

44

LAMPIRAN 2-2 PENGAJARAN BERPASANGAN 1. Konsep Satu strategi yang melibatkan dua orang pelajar bekerjasama merancang pengajaran pembelajaran, memerhati pengajaran rakan sebaya dan memberi maklum balas tentang persediaan dan penyampaian pelajaran semasa amalan profesional. 2. Objektif Melalui pengajaran berpasangan pelajar dapat: 2.1.mewujudkan kerjasama dalam kalangan pelajar secara formal berasaskan ungkapan two heads are better than one . 2.2.berfikir dan berbincang mengenai teknik pengajaran pembelajaran, cara-cara meningkatkan pembelajaran murid dan perkara-perkara lain yang berkaitan dengan tugas mereka. 2.3.berlatih dan mencuba pelbagai kemahiran mengajar. 2.4.mengkaji kelemahan pengajaran pembelajaran mereka dan berikhtiar mencari jalan untuk mengatasinya. 2.5.memerhati pengajaran orang lain dan membina kemahiran memerhati serta menilai. 2.6.meningkatkan kreativiti. 3. Garis Panduan 3.1.Pengajaran berpasangan mengandungi ciri-ciri berikut: 3.1.1. Peringkat-peringkat perkembangan kemahiran: a) Pengurusan bilik darjah dan merancang persediaan mengajar. b) Kemahiran mengajar c) Menganalisis dan mengkaji semula kemahiran mengajar serta mencuba pendekatan, strategi, kaedah dan teknik yang berlainan 3.1.2. Proses pembelajaran berlaku melalui: a) b) c) perbincangan pemerhatian dan maklum balas

45

3.1.3. Jenis-jenis interaksi: a) Tandem: proses dalam aktiviti pengajaran berpasangan iaitu dua orang pelajar bersama-sama merancang dan mengajar sesuatu pelajaran. b) Berpasukan : proses interaksi dalam aktiviti pengajaran berpasangan iaitu dua orang pelajar bersama-sama merancang pengajaran tetapi mengajar berasingan. c) Individu : proses interaksi dalam aktiviti pengajaran berpasangan iaitu dua orang pelajar berbincang bersama tetapi menyediakan pelajaran dan mengajar berasingan. 3.2. 3.3. 3.4. Pengajaran berpasangan hendaklah dijalankan sekurang-kurangnya sekali seminggu dalam 3 minggu pertama amalan profesional. Pelaksanaan pengajaran berpasangan adalah tertakluk kepada pertimbangan pihak Unit Amalan profesional. Penyeliaan pengajaran berpasangan tidak diberikan gred.

4. Perkara-perkara Yang Diberi Perhatian Dalam Pengajaran Berpasangan 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. Pensyarah perlu menyedarkan pelajar bahawa percanggahan idea perlu diatasi secara profesional. Pelajar dikehendaki menetapkan masa dan kelas di mana pengajaran berpasangan akan dijalankan. Guru pembimbing/pensyarah pembimbing memastikan pengajaran dijalankan. Pelajar diberi latihan semasa pengajaran mikro/makro. berpasangan

46

LAMPIRAN 2-3 PENULISAN JURNAL MINGGUAN 1. Konsep Satu bentuk penulisan ilmiah yang berterusan mengenai sesuatu peristiwa, masalah, pencapaian atau bidang yang perlu diberi penekanan oleh pelajar sendiri berkaitan dengan pengalaman semasa menjalani praktikum di sekolah atau semasa melaksanakan sesuatu tugas. Jurnal bertujuan membantu pelajar merenung, menilai dan menjadikannya sebagai asas untuk mengambil tindakan susulan bagi menyelesaikan sesuatu masalah/meningkatkan lagi keberkesanan mengikut jangka masa yang ditetapkan sendiri.

2. Objektif Pelajar dapat: 2.1. 2.2. 2.3 . 2.4. menyimpan catatan reflektif penglibatannya di sekolah semasa praktikum untuk dijadikan renungan menilai semula keberkesanan tugas dan tanggungjawab yang telah dijalankannya menjadikannya sebagai asas/panduan untuk tindakan susulan bagi menyelesaikan masalah yang difokuskan dan seterusnya meningkatkan lagi keberkesanannya melalui penambahbaikan, kreativiti dan inovasi secara berterusan meningkatkan kepekaannya terhadap tugas sebenar guru profesional yang sentiasa berusaha meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran serta perkembangan murid menjadikan hasil penulisan/dapatan jurnal sebagai bahan perbincangan dengan pensyarah penyelia/guru pembimbing bagi meningkatkan tahap profesionalisme keguruannya meningkat tahap dan amalan refleksi yang bersifat reflektif bagi menjana pemikiran kritis dan analitikal meningkatkan kemahiran profesionalismenya

2.5.

2.6. 2.7.

3. Garis Panduan 3.1. 3.2. 3.3. 3.4 Peserta kursus dikehendaki menulis dan menyimpan jurnal sepanjang praktikum. Penulisan hendaklah difokuskan kepada satu sahaja peristiwa, masalah, pencapaian atau aspek-aspek penting/kritikal yang dialami semasa praktikum. Aspek yang difokus hendaklah dianalisis secara terperinci, mengandungi pandangan, cadangan.dan tindakan susulan. Fakta-fakta perlu disokong dengan penulisan lampau (literature review) supaya setiap masalah, cadangan dan langkah-langkah yang dijalankan lebih objektif dan berkesan.
47

3.5. 3.6.

Satu jangka masa ditetapkan untuk melaksanakan cadangan-cadangan mengatasi masalah yang telah difokuskan. Pelajar dikehendaki mengumpul data dengan membuat catatan bagi mengesan kemajuan tindakan susulan yang telah dicatatkan.

3.7. Gunakan jurnal sebagai saluran merenung kembali tugas pelajar sebagai guru profesional. 3.8. Pelajar diminta membawa jurnal yang lengkap dan kemaskini sepanjang masa praktikum untuk disemak oleh pembimbing.

4. Perkara-perkara Yang Perlu Diberi Perhatian Dalam Penulisan Jurnal 4.1. 4.2. Bimbingan perlu diberi oleh pensyarah penyelia dan guru pembimbing untuk memastikan perkara-perkara yang relevan dan kritikal sahaja dicatatkan. Kandungan jurnal mesti dibincang bersama antara pelajar, pensyarah penyelia dan guru pembimbing.

48

LAMPIRAN 2-3A
SENARAI SEMAK PENULISAN JURNAL TAJUK/FOKUS/ISU : _________________________________________

BIL. 1. 2. 3.

PERKARA Ada isu/peristiwa/masalah yang difokuskan. Perkembangan/Isu /Peristiwa/ Masalah/Yang Difokuskan Relaven/Sesuai. Isu/ Masalah/Peristiwa Yang Difokuskan Dianalisis Secara Terperinci. I. Mengenal Pasti Punca/ Sebab Isu/ Masalah /PeristiwaYang Difokuskan. II. Mengenal Pasti Kemungkinan Penyebab Kepada Isu/Masalah. III. Mengenal Pasti Kelemahan Isu/ Masalah /PeristiwaYang Difokuskan. IV. Mengenal Pasti Kekuatan Isu/Masalah /PeristiwaYang Difokuskan. V. Meramal Kesan dan Akibat Isu/Masalah/PeristiwaYang Difokuskan.

STATUS Ada Tiada

CATATAN

4.

Kajian Lampau Yang Berkaitan Isu/Masalah (literature review) I. Sesuai/Releven dengan isu II. Mencukupi III. Ada sumber rujukan

Cadangan dan idea diberikan untuk menyelesaikan setiap punca/kelemahan IV. Sesuai dan releven V. Kritis/kreatif

49

BIL. 6

PERKARA Tempoh masa ditetapkan untuk menyelesaikan isu/masalah yang dikenal pasti. Tindakan Susulan Dirancang Untuk Dilaksanakan Bagi Menyelesaikan Isu/Masalah. Yang Dikenal pasti. I. Pelan Tindakan/Jadual Kerja /Senarai Semak Disediakan. II. Rujukan pembacaan/internet/perbincang an dll.

STATUS Ada Tiada

CATATAN

7.

Sila rujuk bukti di dalam fortfolio pelajar

Sila rujuk bukti di dalam fortfolio pelajar Sila rujuk bukti di dalam fortfolio pelajar

8.

Pelaksanaan Terhadap Langkahlangkah Penambahbaikan Dijalankan. I. Tempoh masa yang ditetapkan sesuai. II. Keberkesanan Langkah Yang Dicadangkan.

Sila rujuk bukti di dalam fortfolio pelajar

9.

Kesimpulan/Refleksi I. Menilai semula kesan dari tindakan/langkah yang telah dijalankan. II. Halangan-halangan yang timbul (jika ada)

Tandatangan Pensyarah/Guru Pembimbing

--------------------------------------------( )

50

LAMPIRAN 2-3B

PRAKTIKUM PANDUAN PENYEDIAAN PORTFOLIO 1. Pengertian Portfolio 1.1 Portfolio atau profil profesional merupakan koleksi dokumen yang memberi gambaran tentang seorang profesional dari segi: 1.1.1 Pengetahuan 1.1.2 Kemahiran 1.1.3 Pengalaman 1.1.4 Kelayakan 1.1.5 Matlamat dan pencapaian 1.2 Satu bentuk sejarah pencapaian pelajar yang didokumentasikan dan diperkukuhkan dengan bukti-bukti hasil kerjanya dan kesedaran baru melalui penulisan reflektif. (Shulman,1992). 2. Tujuan Portfolio 2.1 Mendokumentasikan kemahiran dan pengetahuan melalui pengalaman dalam Praktikum 2.2 Sebagai landasan komunikasi antara pelajar, pensyarah dan guru pembimbing untuk menilai 2.3 Perkembangan profesionalisme pelajar. 2.4 Memberi ruang kepada pelajar membuat refleksi dan mendapat pengetahuan dan pengalaman baru. 2.5 Membudayakan proses pengumpulan maklumat dan dokumen secara sistematik dan profesional. 3. Ciri-Ciri Portfolio 3.1 Hasil akhir portfolio mestilah menunjukkan pelajar telah terlibat dengan refleksi kendiri. 3.2 Hasil yang dibuat sendiri oleh pelajar menghargai usaha dan diri sendiri. 3.3 Mempunyai maklumat yang berbeza dan mesti dikemaskinikan pada setiap masa. 3.4 Mengandungi maklumat yang menggambarkan proses pelaksanaan, perkembangan dan penilaian dalam melaksanakan setiap tugasan.

4. Tanggungjawab Pelajar Dalam Penyediaan Portfolio 4.1 Menyediakan portfolio yang bermakna dan kemas kini berdasarkan senarai semak. 4.2 Menyerahkan portfolio kepada pensyarah untuk disemak selepas Praktikum.
51

LAMPIRAN 2-3C SENARAI SEMAK PORTFOLIO PRAKTIKUM (Diisikan oleh Pensyarah Pembimbing setiap kali penyeliaan) Nama Pelajar Kursus & Major : _______________________________________________ : _______________________________________________ Sila Masukkan Tarikh dan Tandakan ( ) atau (x)

Bil 1

Item-Item Biodata Guru Pelatih Pernyataan Profesional: a)Apa yang telah dilaksanakan semasa praktikum b)Apa yang telah dilalui dan dilaksanakan sepanjang praktikum c)Apa yang telah dicapai sepanjang praktikum Pengetahuan Baru:

Catatan

Ditulis sebelum bermula sesi praktikum. Fokuskan satu projek/aktiviti shj.

a)Hasil Pembacaan b)Hasil Perbincangan c)Hasil Kajian Kes d)Hasil Pemerhatian Refleksi bagi setiap aktiviti/tugas yang telah dijalankan:

Ditulis seminggu sebelum tamat praktikum. Menilai hasil dari projek/aktiviti itu. Sumber pengetahuan berkaitan dg masalah yg dihadapi Sediakan sinopsis, peta minda, bahan bacaan dibaca Rumusan/Dapatan Rumusan/Dapatan Pelajar dimestikan mengamalkan pemikiran reflektif setiap masa Semak RPH setiap hari. Gunakan format refleksi P&P

a)Pengajaran dan Pembelajaran b)Tugas-tugas khas c)Peristiwa yang terlibat d)Pengalaman tertentu Tindakan Hasil Refleksi Pengajaran & Pembelajaran Harian/Tugas/Aktiviti/Jurnal a)Pelan/langkah tindakan untuk penambahbaikan b)Pelaksanaan penambahbaikan c)Penilaian/Refleksi Hasil Kerja Harian Guru Pelatih a)Catatan, lakaran, draf awal b)Koleksi hasil kerja akhir i. bahan bantu mengajar ii.modul iii.perisian digital,video dan audio
52

Pelajar melaksanakan tindakan reflektif selepas setiap refleksi Semak pelan/ langkah / strategi yang diambil Semak bukti-bukti pelan/ langkah / strategi yang telah dilaksanakan Rumusan/Kesimpulan/Hasil Semak sebagai bahan bukti hasil yang telah dibuat dan digunakan dalam pengajaran

iv.Pengurusan Grafik c)Koleksi hasil terbaik guru pelatih 7 Inovasi Pedagogi: I.Kaedah/Teknik/Strategi II.Bahan Bantu Mengajar 8 9 Teori sendiri yang dibina hasil pengalaman yang dilalui sepanjang praktikum Ilmu binaan sendiri yang terbentuk hasil teori yang diuji dan dibuktikan secara saintifik Bukti-bukti / Dokumen yang menunjukkan proses melaksanakan sesuatu tugas: a) Surat Lantikan/Arahan b) Proses Kolaborasi/Bimbingan c) Senarai Semak/Soal Selidik d) Laporan Pencapaian/Prestasi e) Surat/Sijil Penghargaan f) Artikel/Esei g) Jadual Kerja h) Gambar/Foto Aktiviti/Tugas yang telah dijalankan. Pengajaran Berpasangan: a) Perancangan b) Pelaksanaan c) Refleksi/Laporan Penilaian Pengajaran & Pembelajaran: a) Formatif Bersifat Diagnostik b) Sumatif c) Jadual Penentu Ujian (JPU) d) Panduan Memberi Markah (PMM) Salinan Borang Penyeliaan dan Bimbingan Pensyarah dan Guru Pembimbing (Borang PR1) Penglibatan Kokurikulum: a) Surat Lantikan b) Jadual Kerja/Rancangan Aktiviti Sepanjang Praktikum c) Refleksi setiap kali tugas d) Penilaian Tandatangan Pensyarah Pembimbing : _____________________________ (Nama: )
53

Dibuktikan kekuatan dan keberkesanan Menggalak kreativiti, ciptaan dan penemuan baru oleh pelatih Bukti-bukti melalui catatan & data, yang dianalisis Bukti-bukti melalui catatan & data, yang dianalisis

10

11

Semak bukti-bukti spt RPH, sukatan pelajaran, refleksi, dll.

Setiap Kemahiran/ Topik yang diajar Ujian Bulanan Setiap Ujian ditadbirkan

12

13

14

Semak jadual/ rancangan aktiviti yang disediakan Gunakan format yang disediakan Setiap kemahiran yang diajar Tarikh: ______________

LAMPIRAN 2-4

GARIS PANDUAN PELAKSANAAN KOKURIKULUM DI SEKOLAH

1.

Sukan dan Permainan (i) (ii) (iii) (iv) Melibatkan diri dalam pengajaran dan persiapan pasukan Membantu Guru Penasihat melatih kumpulan/pasukan dalam pertandingan Membantu Guru Penasihat dalam satu pertandingan yang dirancang seperti pertandingan antara kelas, sekolah atau karnival Pelajar dikehendaki membuat laporan aktiviti kokurikulum yang dikendalikan dalam portfolio sepanjang amalan profesional.

2.

Unit Beruniform (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) Melibatkan diri dalam satu unit beruniform yang diikuti oleh pelajar semasa di IPGM Membantu guru penasihat dalam latihan atau perjumpaan kokurikulum unit beruniform di sekolah Membantu guru penasihat merancang dalam menjayakan perkhemahan/kursus/latihan/lawatan/projek Membantu penubuhan atau kegiatan yang akan dibuat oleh pihak sekolah (jika perlu) Menyelesaikan kerja atau tugasan mengikut kurikulum unit beruniform yang diikuti di IPGM (jika belum selesai) Pelajar dikehendaki membuat laporan kokurikulum yang dikendalikan dalam portfolio sepanjang amalan profesional.

3.

Aktiviti-aktiviti Tambahan Sekiranya pelajar disahkan melibatkan diri dengan cemerlang dalam aktiviti-aktiviti tambahan kokurikulum di peringkat sekolah/daerah/negeri dalam bidang persatuan/sukan/ permainan/unit beruniform seperti di bawah, pelajar berkenaan boleh diberi penilaian pada Tahap 5. (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) Merentasi desa Jogathon Hari Terbuka/Hari Ibu bapa Pasar Ria Sukaneka dan sebagainya Lain-lain aktiviti

54

LAMPIRAN 2-4A

LAPORAN AKTIVITI KOKURIKULUM MINGGU KE- ......... Nama Pelajar: ________________________________________________________ Jenis Persatuan/Sukan/Unit Beruniform: ___________________________________ Tarikh: ________________________ Masa: _____________________________

Tempat: ____________________________________________________________ Nama Guru Penasihat GERKO: _________________________________________ Bilangan Pelajar: _____________________________________________________ Aktiviti/Kemahiran yang dijalankan (kepimpinan, kepengurusan, kejurulatihan dan kepegawaian):
________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________

Refleksi: ___________________________________________________________
________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________

Aspek bimbingan oleh Guru Penasihat/Pensyarah Pembimbing/Guru Pembimbing:


________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________

___________________________

____________________________________

T. Tangan Pelajar

T.Tangan Guru /Pensyarah Pembimbing

55

LAMPIRAN 2-5 PENCERAPAN KLINIKAL 1. Konsep Pencerapan klinikal merupakan proses penyeliaan yang merangkumi prapemerhatian, pemerhatian pengajaran secara langsung, pengumpulan data dari pemerhatian, penganalisisan tingkah laku mengajar dan aktiviti untuk meningkatkan mutu pengajaran.

2.

Objektif Pensyarah pembimbing, guru pembimbing dan pelajar bersama-sama berusaha: (i) memperbaiki kelemahan pengajaran/pembelajaran, (ii) memperkembangkan potensi dan kemahiran

3.

Lingkaran Pencerapan Klinikal


A. SIDANG PRAPEMERHATIAN menjalinkan perhubungan menentukan strategi pengajaran pembelajaran meramalkan hasil pembelajaran menentukan fokus pemerhatian

E.

ANALISIS SIDANG PASCA PEMERHATIAN membuat refleksi dan menganalisis sidang pasca pemerhatian

B.

PEMERHATIAN memerhati pengajaran guru membuat catatan membuat huraian

C. D. SIDANG PASCA PEMERHATIAN berbincang berdasarkan data membuat kesimpulan mengenal pasti strategi seterusnya

ANALISIS mengkategorikan data menentukan strategi sidang pasca pemerhatian memikirkan soalan yang akan dikemukakan kepada pelajar

56

4. Langkah-Langkah Dalam Pencerapan Klinikal A. Sidang Prapemerhatian Peringkat ini bertujuan mewujudkan kefahaman yang menyeluruh (kerangka mental) dan langkah-langkah (prosedur) bagi setiap peringkat pencerapan yang akan berlaku. Pembimbing perlu berusaha menjalinkan perhubungan dan menyakinkan pelajar bahawa tujuannya adalah untuk membantu beliau dalam aspek-aspek profesional. Peringkat ini juga digunakan untuk menentukan fokus pemerhatian yang dipersetujui bersama.

B. Pemerhatian Dalam peringkat ini pembimbing memerhati pengajaran yang disampaikan oleh pelajar dan membuat catatan (data). Pembimbing juga menyediakan huraian data bagi membantunya semasa sesi bimbingan. Pemerhatian dilakukan sepanjang waktu pengajaran bagi mata pelajaran berkenaan.

C. Analisis Langkah ini melibatkan pensyarah pembimbing/guru pembimbing dan pelajar dengan tujuan: (i) menjelaskan apa yang telah dicatat semasa pemerhatian dengan memberi fokus kepada apa yang telah dipersetujui. (ii) merancang strategi pencerapan yang akan dikendalikan.

Pembimbing mengkategorikan data, menyediakan strategi tindakan sidang pasca pemerhatian, soalan dan kesimpulan.

D. Sidang Pasca Pemerhatian Dalam sidang ini pensyarah pembimbing/guru pembimbing berbincang dengan pelajar tentang pengajaran dengan merujuk kepada perkara-perkara (episod-episod) pelajaran. mencari penerangan atau penjelasan. mengenal pasti alternatif. tertentu dalam

E. Analisis Sidang Pasca Pemerhatian Langkah ini melibatkan pensyarah pembimbing/guru pembimbing menganalisis sidang pasca pemerhatian bagi mengkaji semula strategi pencerapan dan membuat penilaian kendiri.

57

LAMPIRAN 2-6 Borang PR1 BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM

Nama Pelajar : _________________________________ Kursus

No. K.P.: __________________

: __________________________ Ambilan: _________________________ (bulan tahun)

Pengkhususan/Major: _____________________________________________________

Praktikum (Tandakan Praktikum 1

): Praktikum 2 Praktikum 3

Sekolah : ________________________________________________________________ Mata Pelajaran : ____________________________ Tahun : ___________ Tarikh : ____________ Tajuk : ______________________

Masa : _______ Penyeliaan Ke: ______

Petunjuk Tahap (Sila bulatkan angka yang berkenaan) Tahap 1: Tahap 2: Tahap 3: Tahap 4: Tahap 5: Terdapat banyak kelemahan yang perlu diberi perhatian. Terdapat beberapa kelemahan yang perlu diberi perhatian Pencapaian sederhana, masih perlu peningkatan Baik dalam banyak aspek Amat baik, cemerlang dalam banyak aspek

58

BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM (PR1)


Komponen Aspek a. Hasil pembelajaran b. Isi pelajaran (A) PERANCANGAN c. Strategi pengajaran pembelajaran d. Sumber pengajaran pembelajaran e. Penerapan nilai f. Unsur KB a. Permulaan b. Perkembangan pengajaran (B) PELAKSANAAN c. Pengurusan bilik darjah d. Komunikasi e. Kualiti pembelajaran f. Penutup g. Pencapaian hasil pembelajaran h. Aplikasi nilai (C) AMALAN REFLEKSI a. Pemikiran reflektif b. Catatan reflektif c. Pembinaan portfolio a. Penampilan diri (D) SIKAP DAN SAHSIAH b. Keprihatinan c. Pekerti d. Sifat Profesional (E) ULASAN KESELURUHAN: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Tahap 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Ulasan

.................................................................................................. Tandatangan Pensyarah Pembimbing/Guru Pembimbing (Nama: )

(Tandatangan Pelajar )

59

SULIT

LAMPIRAN 2-7 Borang PR1/P BORANG PENILAIAN PRAKTIKUM 1 PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN (Dilengkapkan bersama oleh pensyarah dan guru pembimbing) Nama Pelajar : _________________________________ Kursus No. K.P.: __________________

: __________________________ Ambilan: _________________________ (bulan tahun)

Pengkhususan/Major: _____________________________________________________ Sekolah : ________________________________________________________________ Mata Pelajaran : ____________________________ Tahun : ___________ Tarikh : ____________ Tajuk : ______________________

Masa : ___________________________

( Perhatian: Borang ini digunakan pada penyeliaan akhir Praktikum I sahaja)

Petunjuk Tahap (Sila bulatkan angka yang berkenaan) Tahap 1: Tahap 2: Tahap 3: Tahap 4: Tahap 5: Terdapat banyak kelemahan yang perlu diberi perhatian. Terdapat beberapa kelemahan yang perlu diberi perhatian Pencapaian sederhana, masih perlu peningkatan Baik dalam banyak aspek Amat baik, cemerlang dalam banyak aspek

Tahap 1 2 3 4 5

Peratus 10% 0 2.0 2.1 4.0 4.1 6.0 6.1 - 8.0 8.1 - 10.0

Peratus 20% 0 4.0 4.1 8.0 8.1 12.0 12.1 16.0 16.1 20.0

Peratus 30% 0 6.0 6.1 12.0 12.1 18.0 18.1 24.0 24.1 30.0

Peratus 40% 0 8.0 8.1 16.0 16.1 24.0 24.1 32.0 32.1 40.0

60

Komponen

Aspek
a. Hasil pembelajaran b. Isi pelajaran

Tahap
1 2 3 4 5

Catatan

(A) PERANCANGAN (30 markah)

c. Strategi pengajaran

pembelajaran

d. Sumber pengajaran pembelajaran e. Penerapan nilai f. Unsur KBKK a. Permulaan b. Perkembangan pengajaran

Markah =

4 5

(B) PELAKSANAAN (40 markah)

c. Pengurusan bilik darjah d. Komunikasi e. Kualiti pembelajaran f. Penutup g. Pencapaian hasil pembelajaran h. Aplikasi nilai

Markah =

(C) AMALAN REFLEKSI (10 markah)

a. Pemikiran reflektif b. Catatan reflektif c. Pembinaan portfolio a. Penampilan diri

4 5

Markah = 1 2 3 4 5

(D) SIKAP DAN SAHSIAH (20 markah)

b. Keperihatinan c. Pekerti

Markah =
d. Sifat Profesional = (A + B + C + D) X 100 =

JUMLAH MARKAH

ULASAN KESELURUHAN:

Tandatangan Pensyarah Pembimbing .......................................................... (Nama: )

Tandatangan Guru Pembimbing ----------------------------------------------------(Nama: )

61

LAMPIRAN 2-7A PANDUAN PENGGUNAAN BORANG PR1 dan PR1/P 1. Borang PR1 digunakan oleh pensyarah pembimbing dan guru pembimbing semasa menjalankan bimbingan dan penyeliaan dalam Praktikum 1, Praktikum 2 dan Praktikum 3. Empat komponen yang mengandungi aspek-aspek tertentu disediakan untuk fokus bimbingan. Bagi setiap aspek, disediakan tahap untuk mengenal pasti peringkat prestasi/kecekapan pelajar. Kriteria setiap peringkat untuk setiap aspek dihuraikan dalam lampiran ini. Borang PR1 akan digunakan sebagai bahan rujukan untuk membuat penilaian dan rumusan bersama pensyarah pembimbing dan guru pembimbing pada akhir setiap praktikum. Satu salinan Borang PR1 yang telah lengkap diisi perlu diberikan kepada pelajar selepas setiap bimbingan bertujuan memberi maklum balas dan dimasukkan dalam portfolio. Borang PR1/P digunakan untuk penyeliaan bersama pensyarah pembimbing dan guru pembimbing pada akhir Praktikum 1 sahaja Borang PR2 digunakan untuk membuat penyeliaan bersama pensyarah pembimbing dan guru pembimbing pada akhir Praktikum 2 dan Praktikum 3. Borang PR1/P dan Borang PR2 adalah SULIT dan tidak boleh diberi kepada pelajar.

2.

3.

4.

5. 6. 7.

Petunjuk berikut boleh digunakan sebagai panduan untuk mencatat ulasan dalam Borang PR1

PERANCANGAN
Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5

a.

Hasil Pembelajaran

Hasil pembelajaran tidak eksplisit, tidak sesuai dengan peringkat kebolehan murid dan tidak memenuhi kehendak sukatan pelajaran b. Isi Pelajaran

Hasil pembelajaran kurang eksplisit, kurang tepat dan kurang sesuai dengan kebolehan murid serta kehendak sukatan pelajaran

Hasil pembelajaran eksplisit, tepat, jelas, tetapi kurang spesifik mengikut kebolehan murid serta kehendak sukatan pelajaran

Hasil pembelajaran eksplisit, tepat, jelas dan spesifik mengikut kehendak sukatan pelajaran tetapi kurang mengikut kebolehan murid serta kehendak sukatan pelajaran

Hasil pembelajaran eksplisit, tepat, jelas dan spesifik mengikut kebolehan murid serta kehendak sukatan pelajaran

Isi tidak sesuai dengan hasil pembelajaran dan sukatan pelajaran. Pemeringkatan isi pelajaran tidak mengikut urutan bagi mencapai hasil pembelajaran

Isi kandungan kurang sesuai dengan hasil pembelajaran dan sukatan pelajaran. Pemeringkatan isi pelajaran kurang mengikut urutan untuk mencapai hasil pembelajaran

Isi sesuai dengan hasil pembelajaran dan sukatan pelajaran. Pemeringkatan isi pelajaran kurang mengikut urutan bagi mencapai hasil pembelajaran

Isi sesuai dengan hasil pembelajaran dan sukatan pelajaran. Pemeringkatan isi jelas mengikut urutan bagi mencapai hasil pembelajaran

Isi amat sesuai dengan hasil pembelajaran dan sukatan pelajaran. Pemeringkatan isi amat jelas mengikut urutan bagi mencapai hasil pembelajaran

62

Tahap 1
c. Strategi Pengajaran Pembelajaran

Tahap 2

Tahap 3

Tahap 4

Tahap 5

Strategi dan aktiviti tidak sesuai dan tidak mengambil kira hasil pembelajaran yang hendak dicapai, isi pelajaran, keunikan individu murid (cth: kecerdasan pelbagai), sumber pengajaran pembelajaran, masa dan situasi. d. Sumber Pengajaran Pembelajaran

Strategi dan aktiviti kurang sesuai dan kurang mengambil kira hasil pembelajaran yang hendak dicapai, isi pelajaran, keunikan individu murid, sumber pengajaran pembelajaran, masa dan situasi.

Strategi dan aktiviti sesuai tetapi hanya mengambil kira sebahagian daripada faktor berikut: hasil pembelajaran yang hendak dicapai, isi pelajaran, keunikan individu murid, sumber pengajaran pembelajaran, masa dan situasi.

Strategi dan aktiviti sesuai, bertepatan dan mengambil kira semua aspek pengajaran pembelajaran termasuk unsur-unsur ICT dan KMD.

Strategi dan aktiviti amat sesuai, bertepatan dan mengambil kira semua aspek pengajaran pembelajaran termasuk unsur-unsur ICT dan KMD.

Pemilihan sumber yang tidak sesuai, tidak mencukupi, tidak menarik, tidak mencabar dan tidak berfungsi

Pemilihan sumber kurang sesuai, kurang mencukupi, kurang menarik, kurang mencabar dan kurang berfungsi

Pemilihan sumber sesuai, mencukupi, tetapi kurang menarik, kurang mencabar dan kurang berfungsi

Pemilihan sumber baik, sesuai serta membantu proses pengajaran pembelajaran termasuk penggunaan ICT

Pemilihan sumber amat baik dan amat sesuai serta amat membantu proses pengajaran pembelajaran termasuk penggunaan ICT

e.

Nilai Pemilihan nilai yang tidak sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang akan disampaikan. Pemilihan nilai kurang sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang akan disampaikan. Pemilihan nilai sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang akan disampaikan. Pemilihan nilai amat sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang akan disampaikan.

Tidak mencatatkan nilai yang perlu diterapkan dalam pengajaran

f.

Unsur KB Terdapat pernyataan kemahiran berfikir tetapi kurang sesuai dengan isi kandungan pelajaran. Kurang jelas penggunaan alat berfikir dan kurang bahan rangsangan yang sesuai dengan kemahiran. Kurang aktiviti yang boleh mencabar keupayaan minda. Terdapat pernyataan kemahiran berfikir yang sesuai dengan isi kandungan. Terdapat penggunaan alat berfikir dan bahan rangsangan tetapi kurang sesuai dengan aktiviti dan langkah pengajaran dan pembelajaran yang dipilih. Pernyataan kemahiran berfikir jelas dan sesuai. Terdapat langkahlangkah pengajaran dan pembelajaran untuk penguasaan kemahiran berfikir. Terdapat aktiviti yang melibatkan pelajar untuk mencapai objektif pembelajaran untuk kemahiran belajar. Pernyataan kemahiran berfikir amat jelas dan sesuai. Terdapat langkah-langkah pengajaran dan pembelajaran untuk penguasaan kemahiran berfikir. Terdapat aktiviti yang melibatkan pelajar untuk mencapai objektif pembelajaran untuk kemahiran belajar. Rancangan penggunaan alat berfikir jelas. Terdapat perancangan penggunaan teknik penyoalan.

Tiada pernyataan mengenai kemahiran berfikir. Tiada bukti penggunaan alat berfikir. Tiada contoh soalan berdaya fikir. Pemilihan kemahiran berfikir tiada perkaitan dengan isi kandungan pelajaran. Tiada bahan rangsangan yang sesuai dengan kemahiran.

63

B.

PELAKSANAAN
Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5

a.

Permulaan Kurang berjaya mewujudkan kesediaan murid untuk belajar. Pelaksanaan set induksi kurang sesuai. Berjaya mewujudkan kesediaan pelajar. Pelaksanaan set induksi kurang berjaya menarik tumpuan pelajar. Berjaya mewujudkan kesediaan pelajar. Pelaksanaan set induksi dapat menarik tumpuan sebahagian besar pelajar. Amat berjaya mewujudkan kesediaan pelajar. Pelaksanaan set induksi yang amat sesuai, menarik, menyeronokkan, dapat menarik tumpuan dan memotivasikan semua pelajar.

Membiarkan kelas dalam keadaan tidak terkawal dan tidak peka kepada kesediaan murid. Pelaksanaan set induksi tidak sesuai.

b.

Perkembangan Pengajaran Kurang berjaya melaksanakan langkah-langkah penyampaian. Pengurusan masa kurang luwes (fleksibel). Kurang peka dengan keperluan pelajar. Kurang berjaya mengawal kelas sehingga terganggu kemajuan pengajaran pembelajaran. Penyampaian isi pelajaran kurang teratur. Boleh melaksanakan langkah pengajaran dengan teratur dan baik tetapi ada kalanya kurang berjaya dalam pengurusan masa. Boleh mempelbagaikan aktiviti mengikut kehendak dan kebolehan murid serta menepati hasil pembelajaran tetapi kurang berjaya mengawal sebahagian kecil murid dalam kelas. Berjaya melaksanakan langkah-langkah pengajaran secara teratur dan terkawal. Maklumat/bahan yang diajar berjaya disampaikan berperingkatperingkat. Kadar/kelajuan penyampaian sesuai dengan tahap kebolehan pelajar. Boleh mempelbagaikan aktiviti mengikut kehendak dan kebolehan murid serta menepati hasil pembelajaran dan berjaya mengawal sebahagian besar murid dalam kelas. Berjaya melaksanakan langkah-langkah pengajaran dengan amat teratur dan terkawal. Maklumat/bahan yang diajar berjaya disampaikan berperingkatperingkat. Kadar/kelajuan penyampaian amat sesuai dengan tahap kebolehan pelajar. Boleh mempelbagaikan aktiviti mengikut kehendak dan kebolehan murid serta menepati hasil pembelajaran dan berjaya mengawal semua murid dalam kelas.

Tidak berjaya melaksanakan langkahlangkah penyampaian. Penggunaan masa tidak dikawal. Tidak peka dengan keperluan pelajar. Gagal mengawal kelas sehingga terganggu kemajuan pengajaran pembelajaran. Penyampaian isi pelajaran tidak teratur.

c.

Pengurusan Bilik Darjah Kurang berjaya mengurus dan mengawal kelas Kurang mewujudkan persekitaran pembelajaran yang kondusif. Kurang peka terhadap disiplin pelajar. Disiplin kelas kurang terkawal. Mengambil tindakan yang kurang tepat dalam menangani kerenah pelajar. Kurang yakin dalam menghadapi pelajar yang menimbulkan Berjaya mewujudkan persekitaran yang menggalakkan pembelajaran di kalangan sebahagian pelajar. Dapat mewujudkan persekitaran pembelajaran yang kondusif tetapi tidak dapat memotivasikan sebahagian pelajar. Ada usaha mengawal disiplin namun masih ada tanda-tanda keraguan dalam tindakannya. Arahan jelas dan dipatuhi oleh Berjaya mewujudkan persekitaran yang menggalakkan pembelajaran di kalangan sebahagian besar pelajar. Dapat mewujudkan persekitaran pembelajaran yang kondusif dan dapat memotivasikan sebahagian besar pelajar. Dapat mengawal disiplin dengan baik. Arahan jelas dan dipatuhi oleh sebahagian besar pelajar. Amat berjaya mewujudkan persekitaran yang menggalakkan pembelajaran di kalangan sebahagian besar pelajar. Dapat mewujudkan persekitaran pembelajaran yang amat kondusif dan dapat memotivasikan sebahagian besar pelajar. Dapat mengawal disiplin dengan amat baik. Arahan amat jelas dan amat dipatuhi oleh sebahagian besar pelajar.

Tidak dapat mengurus dan mengawal kelas Tidak mewujudkan persekitaran pembelajaran yang kondusif. Tidak peka terhadap disiplin pelajar. Disiplin kelas tidak terkawal. Mengambil tindakan yang tidak tepat dalam menangani kerenah pelajar. Gelabah dalam menghadapi pelajar yang menimbulkan gangguan.

64

Tahap 1
Arahan yang diberi mengelirukan. d. Komunikasi

Tahap 2
gangguan. Arahan yang diberi kurang jelas.

Tahap 3
sebahagian pelajar.

Tahap 4

Tahap 5

Menghadapi masalah sebutan dan penggunaan bahasa untuk berkomunikasi dengan kelas atau individu Suara tidak lantang; nada intonasi dan cara bertutur tidak dipelbagaikan. Tidak peka tentang tahap penggunaan bahasa pelajar.

Penggunaan bahasa dan sebutan yang kurang jelas untuk berkomunikasi dengan kelas atau individu Suara kurang lantang; nada, intonasi dan cara bertutur kurang dipelbagaikan. Kurang peka tentang tahap penggunaan bahasa pelajar.

Menyampaikan ilmu dengan cara yang sesuai tetapi kurang berjaya memotivasikan pelajar. Suara lantang; nada, intonasi dan cara bertutur dapat dipelbagaikan tetapi kurang peka tentang tahap penggunaan bahasa pelajar.

Berjaya menggerakkan pelajar melalui penggunaan bahasa yang ekspresif dan berkesan. Kualiti suara adalah baik, dapat mempelbagaikan nada dan intonasi serta kelantangan suara sesuai. Sebutan adalah jelas, tepat, menarik dan dapat mengekalkan perhatian pelajar.

Amat berjaya menggerakkan pelajar melalui penggunaan bahasa yang ekspresif dan berkesan. Kualiti suara adalah amat baik, dapat mempelbagaikan nada dan intonasi serta kelantangan suara amat sesuai. Sebutan adalah amat jelas, tepat, menarik dan dapat mengekalkan perhatian semua pelajar.

e.

Kualiti Pembelajaran Sebahagian besar murid masih keliru terhadap isi pelajaran. Sebahagian besar murid masih tertanya-tanya kerana masih tidak memahami maklumat. Terdapat beberapa kesilapan dalam jawapan yang diberi. Kurang menghiraukan aktiviti pengajaran pembelajaran. Pelajaran nyata dapat difahami namun adakalanya pelajar yang memberi jawapan yang kurang tepat. Boleh melaksanakan aktiviti dan arahan kerja tetapi ada ketikanya kurang tepat. Pelajar responsif dan terlibat dalam aktiviti. Pelajaran dapat difahami dan pelajar memberi jawapan yang tepat. Membuktikan pemahaman konsep dan isi pelajaran. Ada perubahan tingkah laku. Penglibatan yang aktif dan responsif. Pelajaran amat difahami dan pelajar memberi jawapan yang tepat. Membuktikan pemahaman konsep dan isi pelajaran. Ada perubahan tingkah laku yang amat nyata. Pelajar amat responsif dan terlibat sepenuhnya dalam aktiviti.

Pelajar keliru terhadap isi pelajaran. Pelajar tertanya-tanya kerana masih tidak memahami maklumat. Banyak kesilapan dalam jawapan yang diberi. Tidak menghiraukan aktiviti pengajaran pembelajaran.

f.

Penutup Cuba membuat penutup tetapi kurang berkaitan dengan tajuk pelajaran. Hanya sebahagian sahaja daripada maklumat utama dapat dikenal pasti. Memberi arahan untuk bersurai secara teratur tetapi pelaksanaannya tidak terkawal. Penutup pelajaran yang sesuai tetapi kurang menarik. Isi-isi utama berjaya dicungkil. Menamatkan pelajaran dengan aktiviti pengukuhan/ penilaian cara yang berkesan. Isi-isi utama berjaya dicungkil tetapi rumusan kurang tepat. Berjaya menguruskan pelajar dengan teratur Memberi arahan untuk bersurai secara teratur dan pelaksanaannya terkawal. Menamatkan pelajaran dengan aktiviti pengukuhan/ penilaian cara yang amat berkesan. Berjaya membuat rumusan/kesimpulan

Gagal menamatkan pelajaran

Tidak dapat mengenal pasti isi-isi utama.

Pelajar keluar / bersurai dari kelas tanpa arahan yang jelas. Bersurai secara yang tidak berdisiplin.

Memberi arahan untuk bersurai secara teratur tetapi pelaksanaannya kurang terkawal.

Berjaya menguruskan pelajar dengan amat teratur Memberi arahan untuk bersurai secara teratur dan pelaksanaannya sangat terkawal dan berdisiplin. Ada aktiviti susulan

Tiada aktiviti susulan diberi

Tiada aktiviti susulan diberi

Ada aktiviti susulan diberi

Ada aktiviti susulan

65

Tahap 1
g. Pencapaian Hasil Pembelajaran

Tahap 2

Tahap 3

Tahap 4

Tahap 5

Semua hasil pembelajaran yang ditetapkan tidak dapat dicapai.

Sebahagian kecil sahaja daripada hasil pembelajaran yang ditetapkan dapat dicapai.

Sebahagian daripada hasil pembelajaran yang ditetapkan dapat dicapai.

Sebahagian besar daripada hasil pembelajaran yang ditetapkan dapat dicapai.

Semua hasil pembelajaran yang disenaraikan berjaya dicapai melalui aktiviti pengajaran pembelajaran yang disediakan.

h.

Aplikasi Nilai Terdapat sedikit nilainilai murni yang diterapkan melalui aktiviti pengajaran pembelajaran yang dijalankan. Sebahagian nilai murni dapat diterapkan melalui aktiviti pengajaran pembelajaran yang dijalankan. Berjaya menerapkan nilai-nilai murni dengan baik dan pada masa yang sesuai. Amat berjaya menerapkan nilai-nilai murni dengan baik dan berkesan pada masa yang sesuai

Tidak menerapkan nilai-nilai murni seperti yang dicatatkan.

C.

AMALAN REFLEKSI
Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5
Dapat mengenal pasti serta menilai kekuatan dan kelemahan diri dengan amat jelas. Dapat menghubungkaitkan sebab dan akibat terhadap tindakan yang diambil Dapat mengaitkan sebab dan akibat untuk membuat inferens melalui penulisan jurnal Dapat meramal kesan sesuatu tindakan dan bertindak berlandaskan bukti, seterusnya merancang langkah susulan dengan mengambilkira unsur KMD

a.

Pemikiran Reflektif Kurang berusaha untuk menilai diri Kurang dapat menghubung kaitkan sebab dan akibat tentang tindakan yang telah diambil. Kurang menunjukkan usaha untuk merancang dan membuat tindakan susulan. Ada usaha untuk menilai kekuatan dan kelemahan diri, tetapi tidak dapat menghubug kaitkan sebab dan akibat tentang tindakan yang telah diambil. Kurang mengaitkan situasi dan pengalaman untuk membuat inferens melalui penulisan jurnal Sentiasa berusaha menilai kelemahan dan kekuatan diri. Dapat menghubungkaitkan sebab dan akibat yang telah diambil. Dapat mengaitkan situasi dan pengalaman untuk membuat inferens melalui penulisan jurnal

Tidak berusaha untuk menilai diri Tidak dapat menghubung kaitkan sebab dan akibat tentang tindakan yang telah diambil. Tidak menunjukkan usaha untuk merancang dan membuat tindakan susulan.

b.

Catatan Refleksi Menyediakan catatan tetapi kurang memperlihatkan usaha untuk membuat refleksi. Membuat catatan refleksi tetapi kurang mengambil tindakan susulan dan menunjukkan usaha meningkatkan kualiti diri Dapat mengenal pasti kekuatan dan kelemahan pengajaran pembelajaran serta mengambil tindakan susulan. Menunjukkan kematangan dalam membuat refleksi kritikal dan ulasan kendiri. Kebolehan membuat tindakan susulan. Memperlihatkan perkembangan dan peningkatan kualiti dirI

Menyediakan catatan tetapi tidak memperlihatkan usaha untuk membuat refleksi. Catatan refleksi tidak berkualiti.

Catatan refleksi kurang berkualiti.

66

Tahap 1
c. Pembinaan Portfolio

Tahap 2

Tahap 3

Tahap 4

Tahap 5

Tidak melengkapkan Portfolio seperti yang ditetapkan Tidak berusaha untuk menambah maklumat dan dokumen yang relevan. Tidak meneruskan penulisan jurnal.

Kurang berusaha untuk mengemaskinikan portfolio dengan maklumat dan dokumen baru Maklumat yang diberikan kurang berkaitan dengan objektif amalan profesional Penulisan jurnal kurang mengenalpasti isu dan langkah-langkah penyelesaiannya.

Terdapat penambahan maklumat dan dokumen yang relevan dengan objektif amalan profesional, tetapi pengolahannya kurang kemas, kreatif dan teratur. Dapat mengenalpasti isu dalam penulisan jurnal tetapi kurang berupaya mengupas isu serta mencari penyelesaiannya.

Menunjukkan kesungguhan dan kerajinan dalam proses pembinaan portfolio dokumen dan maklumat yang ditambah itu relevan. Penulisan jurnal diteruskan dan menunjukkan amalan refleksi yang jelas. Penyediaan portfolio kemas, kreatif dan teratur serta menepati objektif penyediaan portfolio amalan profesional

Menunjukkan kesungguhan dan kerajinan dalam proses pembinaan portfolio dokumen dan maklumat yang ditambah itu amat relevan. Penulisan jurnal menunjukkan amalan refleksi yang amat jelas. Penyediaan portfolio amat kemas, kreatif dan teratur serta amat menepati objektif penyediaan portfolio amalan profesional

D.

SIKAP DAN SAHSIAH


Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5

a.

Penampilan Diri Pakaian kurang sesuai dengan profesion dan tempat. Kurang berupaya menyesuaikan diri dengan keadaan dan situasi. Berpakaian kemas, bersopan santun, berbudi bahasa. Cuba berusaha untuk menimbulkan suasana mesra dan menyenangkan di kalangan pelajar. Berpakaian kemas, berbudi bahasa, sopan santun, memiliki sifat mesra dan mempunyai perawakan dan kewibawaan sebagai seorang guru. Penampilan diri yang menunjukkan keyakinan diri dalam segala perlakuan, mesra dan memiliki sifat kecindan serta dapat menimbulkan kesan yang menyenangkan, bersopan santun, berbudi bahasa dan berwibawa sebagai seorang guru. Amat berjaya di dalam menyesuaikan diri dengan keadaan dan situasi

Pakaian tidak sesuai dengan profesion dan tempat. Tidak berupaya menyesuaikan diri dengan keadaan dan situasi.

b.

Keprihatinan Kurang peka terhadap keperluan pelajar dan kurang berusaha untuk menangani masalah Peka terhadap keperluan pelajar dan berusaha menangani masalah Menunjukkan sifatsifat kemanusiaan, peka, mesra dan sabar terhadap masalah dan keperluan pelajar. Amat prihatin dan menunjukkan sifat kemanusiaan seperti peka, mesra, bertimbang rasa, sabar, empati dan akrab serta mengambil berat terhadap masalah, kepentingan, kebajikan dan keselamatan pelajar. Dapat membuat tindakan yang amat sesuai dengan masalah yang dihadapi.

Tidak prihatin terhadap keperluan pelajar yang berbeza dan bermasalah

67

Tahap 1
c. Pekerti

Tahap 2

Tahap 3

Tahap 4

Tahap 5

Tidak dapat menyesuaikan tingkah laku sebagai seorang guru.

Sukar menyesuaikan tingkah laku sebagai seorang guru.

Berbudi bahasa dan tahu menyesuaikan tingkah laku sebagai seorang guru

Berpekerti terpuji, luhur dan bersifat mulia sebagai model kepada guru di sekolah.

Sentiasa menunjukkan budi pekerti yang luhur, terpuji, berbudi bahasa serta dapat menyesuaikan tingkahlaku sebagai seorang guru Amat sesuai sebagai model kepada murid Sentiasa mengaplikasikan nilainilai murni

d.

Sifat Profesional Kurang mempunyai kesedaran ciri-ciri profesional. Menyediakan persediaan mengajar yang kurang kemas Mengamalkan ciri-ciri profesional, bersemangat, iltizam, menyumbang idea dan pandangan. Menyediakan persediaan mengajar yang kemas Sedia berkorban masa dan tenaga Menunjukkan tanggungjawab dan iltizam Bekerja sebagai anggota profesional dalam pasukan sekolah. Menyediakan persediaan mengajar yang kemas Sedia berkorban masa dan tenaga dalam melaksanakan tugas Sentiasa menunjukkan tanggungjawab dan iltizam yang tinggi Bekerja dengan bersungguh-sungguh sebagai anggota profesional dalam pasukan sekolah. Menyediakan persediaan mengajar yang amat kemas dan teratur

Tidak memperlihatkan ciriciri profesionalisme seperti bertanggungjawab, beriltizam, dedikasi, sanggup berkorban masa, menyumbang idea. Tidak menyediakan persediaan mengajar yang kemas

68

LAMPIRAN 2-8 Borang PR1/PRA BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM PRASEKOLAH Nama Pelajar : _________________________________ Kursus No. K.P.: __________________

: __________________________ Ambilan: _________________________ (bulan tahun)

Pengkhususan/Major: _____________________________________________________

Amalan profesional (Tandakan Praktikum 1

): Praktikum 2 Praktikum 3

Sekolah : ________________________________________________________________ Mata Pelajaran : ____________________________ Tahun : ___________ Tarikh : ____________ Tajuk : ______________________

Masa : _______ Penyeliaan Ke: ______

Petunjuk Tahap (Sila bulatkan angka yang berkenaan) Tahap 1: Tahap 2: Tahap 3: Tahap 4: Tahap 5: Terdapat banyak kelemahan yang perlu diberi perhatian. Terdapat beberapa kelemahan yang perlu diberi perhatian Pencapaian sederhana, masih perlu peningkatan Baik dalam banyak aspek Amat baik, cemerlang dalam banyak aspek

69

BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM PR1/PRA Komponen Aspek a. Hasil pembelajaran b. Isi pelajaran (A) PERANCANGAN c. Pendekatan dan strategi p & p 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Tahap 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Ulasan

d. Sumber pengajaran pembelajaran e. Rutin harian f. Penerapan nilai

g. Unsur kemahiran berfikir a. Permulaan b. Perkembangan pengajaran (B) PELAKSANAAN c. Pengurusan bilik darjah d. Pengelolaan murid e. Komunikasi f. Kualiti pembelajaran g. Keselamatan h. Penutup i. Pencapaian hasil pembelajaran j. Aplikasi nilai k. Aplikasi kemahiran berfikiir (C) AMALAN REFLEKSI a. Pemikiran reflektif a. Catatan reflektif b. Pembinaan portfolio (D) SIKAP DAN SAHSIAH a. Penampilan diri b. Penyayang

c. Sifat profesional (E) ULASAN KESELURUHAN:

T.T Pensyarah Pembimbing/Guru Pembimbing .. ............................................................................. (Nama: )

Tandatangan Pelajar

.......................................................... (Nama: )

70

LAMPIRAN 2-9 Borang PR1/P PRA BORANG PENILAIAN PRAKTIKUM 1 PRASEKOLAH PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN ( Diisi oleh pensyarah pembimbing bersama guru pembimbing ) Nama Pelajar : _________________________________ Kursus No. K.P.: __________________

: __________________________ Ambilan: _________________________ (bulan tahun)

Pengkhususan/Major: _____________________________________________________ Sekolah : ________________________________________________________________ Mata Pelajaran : ____________________________ Tahun : ___________ Tarikh : ____________ Tajuk : ______________________

Masa : ___________________________

( Perhatian: Borang ini digunakan pada penyeliaan akhir Praktikum I sahaja) Petunjuk Tahap (Sila bulatkan angka yang berkenaan) Tahap 1: Tahap 2: Tahap 3: Tahap 4: Tahap 5: Terdapat banyak kelemahan yang perlu diberi perhatian. Terdapat beberapa kelemahan yang perlu diberi perhatian Pencapaian sederhana, masih perlu peningkatan Baik dalam banyak aspek Amat baik, cemerlang dalam banyak aspek

Tahap 1 2 3 4 5

Peratus 10% 0 2.0 2.1 4.0 4.1 6.0 6.1 - 8.0 8.1 - 10.0

Peratus 20% 0 4.0 4.1 8.0 8.1 12.0 12.1 16.0 16.1 20.0

Peratus 30% 0 6.0 6.1 12.0 12.1 18.0 18.1 24.0 24.1 30.0

Peratus 40% 0 8.0 8.1 16.0 16.1 24.0 24.1 32.0 32.1 40.0

71

BORANG BIMBINGAN AMALAN PROFESIONAL PR1/PRA Komponen Aspek a. Hasil pembelajaran b. Isi pelajaran (A) PERANCANGAN (30 markah) c. Pendekatan dan strategi p&p 1 2 Tahap 3 4 5 Ulasan

d. Sumber pengajaran pembelajaran e. Rutin harian f. Penerapan nilai Markah:

g. Unsur Kemahiran Berfikir a. Permulaan b. Perkembangan pengajaran (B) PELAKSANAAN (40 markah) c. Pengurusan bilik darjah d. Pengelolaan murid e. Komunikasi f. Kualiti pembelajaran g. Keselamatan h. Penutup i. Pencapaian hasil pembelajaran Markah: j. Aplikasi nilai k. Aplikasi kemahiran berfikir (C) AMALAN REFLEKSI (10 markah) a. Pemikiran reflektif c. Catatan reflektif 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Markah:

d. Pembinaan portfolio (D) a. Penampilan diri SIKAP DAN b. Penyayang SAHSIAH (20 markah) c. Sifat profesional (E) ULASAN KESELURUHAN: 1 2 3 4 5

Markah:

T.T Pensyarah Pembimbing/Guru Pembimbing .. ............................................................................. (Nama: ) 72

Tandatangan Pelajar

.......................................................... (Nama: )

LAMPIRAN 2-9A PANDUAN PENGGUNAAN BORANG PR1/PRA dan PR1/P PRA 1 2. Borang PR1/PRA digunakan oleh pensyarah pembimbing dan guru pembimbing semasa menjalankan bimbingan dan penyeliaan dalam praktikum Prasekolah. Empat komponen yang mengandungi aspek-aspek tertentu disediakan untuk fokus bimbingan. Bagi setiap aspek, disediakan tahap untuk mengenal pasti peringkat prestasi/kecekapan pelajar. Kriteria setiap peringkat untuk setiap aspek dihuraikan dalam lampiran ini. Borang PR1/PRA akan digunakan sebagai bahan rujukan untuk membuat penilaian dan rumusan bersama pensyarah pembimbing dan guru pembimbing pada akhir praktikum. Satu salinan Borang PR1/PRA yang telah lengkap diisi perlu diberikan kepada pelajar selepas setiap bimbingan bertujuan memberi maklum balas dan dimasukkan dalam portfolio. Borang PR2 digunakan untuk penyeliaan bersama pensyarah pembimbing dan guru pembimbing pada akhir setiap praktikum.

3.

4.

5.

Petunjuk berikut boleh digunakan sebagai panduan untuk mencatat ulasan dalam Borang PR1/PRA A PERANCANGAN
Tahap 1
Hasil Pembelajaran Hasil pembelajaran tidak eksplisit, Isi Pelajaran Tidak sesuai dengan hasil pembelajaran kurikulum kebangsaan prasekolah Pendekatan dan Strategi Pengajaran Pembelajaran Pendekatan dan strategi P & P tidak sesuai untuk prasekolah. Pertimbangan tidak diberi kepada unsur bermain sambil belajar, pendekatan bersepadu, dan berfokuskan murid. Guru tidak mahir menggunakan kemahiran kemudahcaraan Isi kandungan kurang sesuai dengan hasil pembelajaran dan kurikulum kebangsaan prasekolah Isi kandungan sesuai dengan hasil pembelajaran dan kurikulum kebangsaan prasekolah Isi sesuai dengan hasil pembelajaran dan kurikulum kebangsaan prasekolah Isi amat sesuai dengan hasil pembelajaran dan kurikulum kebangsaan prasekolah

Tahap 2
Hasil pembelajaran eksplisit tetapi kurang tepat dan kurang sesuai

Tahap 3
Hasil pembelajaran eksplisit, hampir tepat dan jelas

Tahap 4
Hasil pembelajaran eksplisit, tepat, jelas, tetapi kurang spesifik

Tahap 5
Hasil pembelajaran eksplisit, tepat, jelas dan spesifik

Pendekatan dan strategi P & P kurang sesuai untuk prasekolah. Pertimbangan kurang diberi kepada unsur bermain sambil belajar, pendekatan bersepadu, dan berfokuskan murid. Guru kurang mahir menggunakan kemahiran kemudahcaraan

Pendekatan dan strategi P & P sesuai untuk prasekolah. Pertimbangan diberi kepada unsur bermain sambil belajar, pendekatan bersepadu, dan berfokuskan murid. Guru mahir menggunakan kemahiran kemudahcaraan

Pendekatan dan strategi P & P amat sesuai untuk prasekolah. Pertimbangan diberi kepada unsur bermain sambil belajar, pendekatan bersepadu, dan berfokuskan murid. Guru amat mahir menggunakan kemahiran kemudahcaraan

Pendekatan dan strategi P & P amat sesuai dan menarik untuk prasekolah. Pertimbangan diberi kepada unsur bermain sambil belajar, pendekatan bersepadu, berfokuskan murid dan mengambil kira kecerdasan pelbagai. Guru amat mahir menggunakan kemahiran kemudahcaraan

73

Tahap 1
Sumber Pengajaran Pembelajaran Pemilihan sumber tidak sesuai, tidak mencukupi dan tidak selamat digunakan. Penggunaan sumber tersebut tidak membantu proses

Tahap 2
Pemilihan sumber kurang sesuai, tidak mencukupi dan kurang selamat digunakan. Penggunaan sumber tersebut kurang membantu proses pengajaran pembelajaran

Tahap 3
Pemilihan sumber hampir sesuai, tidak mencukupi dan kurang selamat digunakan. Penggunaan sumber tersebut kurang membantu proses pengajaran pembelajaran

Tahap 4
Pemilihan sumber sesuai, mencukupi dan selamat digunakan, dapat meningkatkan proses pengajaran pembelajaran. Sumber terpilih merupakan bahan yang penggunaannya adalah terhad

Tahap 5
Pemilihan sumber amat sesuai, mencukupi dan selamat digunakan, dapat meningkatkan proses pengajaran pembelajaran. Sumber terpilih merupakan bahan yang pelbagai penggunaannya

Rutin Harian Rutin harian tidak meliputi aktiviti-aktiviti yang lebih bercorak mengarah dalam memupuk disiplin diri dan patriotisme Rutin harian meliputi aktiviti-aktiviti yang lebih bercorak mengarah dalam memupuk disiplin diri dan patriotisme Rutin harian meliputi aktiviti-aktiviti yang lazim diamalkan dalam memupuk disiplin diri dan patriotisme Rutin harian meliputi pelbagai aktiviti yang boleh memupuk disiplin diri dan patriotisme Rutin harian meliputi pelbagai aktiviti yang kreatif dalam memupuk disiplin diri dan patriotisme. Wujud rutin sempadan antara komponen.

Penerapan Nilai Tidak mencatatkan nilai yang perlu diterapkan dalam pengajaran Pemilihan nilai yang kurang sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang akan disampaikan. Pemilihan nilai yang hampir sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang akan disampaikan. Pemilihan nilai yang sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang akan disampaikan. Pemilihan nilai yang amat sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang dirancang

Unsur Kemahiran Berfikir Tiada pernyataan mengenai kemahiran berfikir. Tiada bukti penggunaan alat berfikir. Terdapat pernyataan kemahiran berfikir tetapi tiada bukti penggunaan alat berfikir dan isi kandungan pelajaran Terdapat pernyataan kemahiran berfikir tetapi hampir sesuai dengan murid dan isi kandungan pelajaran Terdapat pernyataan kemahiran berfikir yang sesuai dengan murid dan isi kandungan pelajaran Pernyataan kemahiran berfikir jelas dan amat sesuai dengan murid dan isi kandungan pelajaran . Terdapat langkahlangkah pengajaran dan pembelajaran untuk penguasaan kemahiran berfikir. pernyataan kemahiran berfikir jelas dan amat sesuai dengan murid dan isi kandungan pelajaran . Terdapat langkahlangkah pengajaran dan pembelajaran untuk penguasaan kemahiran berfikir.

74

B. PELAKSANAAN
Tahap 1
Permulaan Membiarkan kelas dalam keadaan tidak terkawal. Perkembangan Pengajaran Gagal mengurus dan mengawal kelas dan tidak berjaya melaksanakan langkahlangkah penyampaian.

Tahap 2
Kurang berjaya mewujudkan kesediaan murid untuk belajar.

Tahap 3
Berjaya menarik tumpuan sebahagian besar pelajar.

Tahap 4
Berupaya menarik tumpuan semua pelajar. Aktiviti yang digunakan adalah kreatif.

Tahap 5
Berupaya menarik tumpuan semua pelajar. Aktiviti yang digunakan sangat kreatif dan bermakna.

Kurang berjaya melaksanakan langkahlangkah penyampaian.

Penyampaian isi pelajaran kurang teratur. Kurang mempelbagaikan aktiviti berdasarkan keperluan dan kebolehan murid.

Boleh melaksanakan langkah pengajaran dengan teratur dan baik tetapi ada kalanya kurang dalam pengurusan masa

Berjaya melaksanakan langkah-langkah pengajaran secara yang amat teratur dan terkawal. Berjaya menguruskan aktiviti individu, kumpulan dan kelas secara seimbang.

Pengurusan Bilik Darjah Menghadapi masalah mengurus dan mengawal kelas Pengelolaan Murid Pengelolaan murid tidak rapi hingga mengganggu pembelajaran. Guru tidak dapat melayan keperluan murid yang berbeza

Dapat juga mewujudkan suasana bilik darjah yang kondusif tetapi kurang menyeluruh.

Guru dapat melayan keperluan murid

Berjaya mewujudkan persekitaran yang menggalakkan pembelajaran di kalangan sebahagian besar pelajar. Pengelolaan murid berjalan dengan lancar tanpa gangguan disiplin yang ketara. Guru dapat melayan keperluan murid yang berbeza. Menggunakan beberapa teknik pemudahcaraan.

Berjaya mewujudkan suasana pembelajaran yang kondusif, selamat dan selesa

Menggunakan bahasa yang kurang jelas dan sesuai dengan aras kognitif murid.

Pengelolaan murid kurang rapi hinggakan perjalanan pembelajaran agak terjejas. Guru kurang melayan keperluan murid yang berbeza.

Pengelolaan murid dapat memastikan pembelajaran dapat berjalan dengan lancar tanpa gangguan disiplin. Guru dapat melayan keperluan murid yang berbeza. Pelbagai teknik pemudahcaraan digunakan dengan berkesan Kualiti suara baik dimana guru mempelbagaikan nada dan intonasi. Bahasa yang digunakan amat bersesuaian dengan laras bahasa murid. Tingkahlaku bukan lisan guru (Non-verbal language) amat bersesuaian dalam menyampaikan mesej. Dapat mewujudkan suasana pembelajaran yang menyeronokkan, responsif dan terlibat sepenuhnya dengan aktiviti P & P. Minat belajar murid dapat dikekalkan

Komunikasi Semua murid keliru terhadap isi pelajaran Menghadapi masalah menyesuaikan bahasa dengan aras kognitif murid Menggunakan bahasa yang jelas dan seauai. Dapat menggunakan bahasa yang ekspresif dan berkesan untuk menggerakkan pembelajaran murid.

Kualiti Pembelajaran Hampir semua pelajar masih keliru dan celaru terhadap isi pelajaran. Sebahagian murid merasa selesa tetapi masih bimbang untuk menjalankan aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Sebahagian murid gagal melaksanakan tugasan yang diberikan. Murid dapat melaksanakan aktiviti pembelajaran

75

Tahap 1
Keselamatan Terdapat murid yang takutkan guru. Guru tidak dapat mengenalpasti keperluan psiko-sosial murid. Penggunaan bahan berbahaya tidak dikawal. Penutup Gagal menamatkan pelajaran atau membuat rumusan

Tahap 2
Sebahagian murid gagal melaksanakan tugasan yang diberikan.

Tahap 3
Sebahagian besar murid dapat melaksanakan tugasan yang diberikan. Murid berasa kurang yakin dan selesa.

Tahap 4
Semua murid dapat melaksanakan tugasan yang diberikan. Murid berasa yakin, selesa dan selamat.

Tahap 5
Semua murid berasa selesa dan selamat. Guru dapat bertindak segera dalam mengurus kebajikan murid. Penggunaan bahan berbahaya dapat dikawal rapi.

Cuba membuat penutup tetapi kurang berkaitan dengan tema pelajaran.

Menamatkan pelajaran dengan aktiviti pengukuhan yang sesuai.

Menamatkan pelajaran dengan aktiviti pengukuhan dan penilaian dengan berkesan.

Menamatkan pelajaran dengan aktiviti pengukuhan / penilaian/refleksi dengan cara yang amat berkesan.

Pencapaian Hasil Pembelajaran Hasil pembelajaran yang ditetapkan tidak dapat dicapai

Sebahagian kecil daripada hasil pembelajaran yang ditetapkan tidak dapat dicapai

Sebahagian sahaja daripada hasil pembelajaran yang ditetapkan dapat dicapai

Sebahagian besar daripada hasil pembelajaran yang ditetapkan dapat dicapai.

Semua hasil pembelajaran yang disenaraikan berjaya dicapai melalui aktiviti pengajaran pembelajaran yang disediakan Pemilihan nilai amat sesuai dengan kehidupan seharian murid untuk diterapkan melalui aktiviti pengajaran pembelajaran yang dijalankan.

Aplikasi Nilai Tidak menerapkan nilainilai murni seperti yang dicatatkan Pemilihan nilai yang tidak sesuai untuk diterapkan melalui aktiviti pengajaran pembelajaran yang dijalankan. Pemilihan nilai yang sesuai tetapi kurang berkesan untuk diterapkan melalui aktiviti pengajaran pembelajaran yang dijalankan. Pemilihan nilai yang sesuai untuk diterapkan melalui aktiviti pengajaran pembelajaran yang dijalankan.

Aplikasi Kemahiran Berfikir Aktiviti dan bahan pembelajaran yang digunakan tidak dapat merangsang murid untuk berfikir Aktiviti dan bahan pembelajaran yang digunakan kurang berupaya dalam merangsang murid untuk berfikir Aktiviti dan bahan pembelajaran yang digunakan berupaya dalam merangsang murid untuk berfikir Aktiviti dan bahan pembelajaran yang digunakan sesuai dalam merangsang murid untuk berfikir secara bermakna. Aktiviti dan bahan pembelajaran yang digunakan amat sesuai dalam merangsang murid untuk berfikir secara bermakna dan berkesan

C. AMALAN REFLEKSI
Tahap 1
Pemikiran Reflektif Tidak berusaha untuk menilai diri

Tahap 2
Kurang berusaha untuk menilai diri

Tahap 3
Kurang berusaha menilai kelemahan dan kekuatan diri.

Tahap 4
Sentiasa berusaha menilai kelemahan dan kekuatan diri

Tahap 5
Dapat menilai kelemahan dan kekuatan diri dengan jujur dan jelas.

76

Tahap 1
Catatan Refleksi Tidak membuat catatan refleksi

Tahap 2
Menyediakan catatan yang tidak lengkap.

Tahap 3
Menyediakan catatan, memperlihatkan usaha untuk membuat refleksi.

Tahap 4
Dapat melaksanakan refleksi tetapi kurang menunjukkan usaha membuat tindakan susulan

Tahap 5
Dapat melaksanakan refleksi untuk membuat tindakan susulan yang amat sesuai.

Pembinaan Portfolio Tidak melengkapkan Portfolio seperti yang ditetapkan Tidak berusaha untuk menambah maklumat dan dokumen yang relevan. Tidak meneruskan penulisan jurnal. Kurang berusaha untuk mengemaskinikan portfolio dengan maklumat dan dokumen baru Maklumat yang diberikan kurang berkaitan dengan objektif amalan profesional Penulisan jurnal kurang mengenalpasti isu dan langkah-langkah penyelesaiannya. Terdapat penambahan maklumat dan dokumen yang relevan dengan objektif amalan profesional, tetapi pengolahannya kurang kemas, kreatif dan teratur. Dapat mengenalpasti isu dalam penulisan jurnal tetapi kurang berupaya mengupas isu serta mencari penyelesaiannya. Menunjukkan kesungguhan dan kerajinan dalam proses pembinaan portfolio dokumen dan maklumat yang ditambah itu relevan. Penulisan jurnal diteruskan dan menunjukkan amalan refleksi yang jelas. Penyediaan portfolio kemas, kreatif dan teratur serta menepati objektif penyediaan portfolio amalan profesional Menunjukkan kesungguhan dan kerajinan dalam proses pembinaan portfolio dokumen dan maklumat yang ditambah itu amat relevan. Penulisan jurnal menunjukkan amalan refleksi yang amat jelas. Penyediaan portfolio amat kemas, kreatif dan teratur serta amat menepati objektif penyediaan portfolio amalan profesional

D. SIKAP DAN SAHSIAH


Tahap 1
Penampilan Diri Pakaian tidak sesuai dengan profesion dan tempat. . Pakaian kurang kemas, kurang menunjukkan keyakinan diri. Berpakaian kemas, bersopan santun, berbudi bahasa. Berpakaian kemas, berbudi bahasa, sopan santun, dan menonjolkan ciri-ciri peribadi seorang guru. Pakaian kemas dan amat sesuai dengan profesion. Penampilan diri yang menunjukkan keyakinan diri dalam segala perlakuan, mesra dan memiliki sifat kecindan serta dapat menimbulkan kesan yang menyenangkan, Dapat menyesuaikan diri semasa berinteraksi dengan murid. Penyayang Gagal menunjukkan sifat-sifat keprihatinan, peka, mesra, dan beritmbang rasa terhadapa kebajikan dan keselamatan murid. Kurang menunjukkan sifat-sifat keprihatinan, peka, mesra, dan beritmbang rasa terhadapa kebajikan dan keselamatan murid. Menunjukkan penghayatan yang sederhana dari segi sifat-sifat keprihatin, peka, mesra, bertimbang rasa, sabar, dan ikhlas terhadap kebajikan murid. Menunjukkan sifat-sifat keprihatin, peka, mesra, bertimbang rasa, sabar, ikhlas, empati dan akrab serta mengambil berat terhadap masalah, kepentingan kebajikan dan keselamatan murid. Menunjukkan sifatsifat keprihatin, peka, mesra, bertimbang rasa, sabar, ikhlas, empati dan akrab serta mengambil berat terhadap masalah, kepentingan kebajikan dan keselamatan murid. Menonjolkan sifatsifat keibubapaan

Tahap 2

Tahap 3

Tahap 4

Tahap 5

77

Tahap 1
Sifat Profesional Gagal memperlihatkan ciri-ciri profesionalisme seperti bertanggungjawb, beriltizam, dedikasi, sanggup berkorban masa, menyumbang idea.

Tahap 2
Kurang memperlihatkan cirri-ciri profesionalisme seperti bertanggungjawab, beriltizam, dedikasi, sanggup berkorban masa, menyumbang idea.

Tahap 3
Kurang berkesan dalam mengatasi masalah-masalah tertentu

Tahap 4
Berkesan dalam mengatasi masalah dalam pelbagai keadaan.

Tahap 5
Cekap dan berkesan dalam mengatasi maslah dalam pelbagai keadaan. Berpengetahuan dlam bidang. Tegas tapi lembut.

78

LAMPIRAN 2-10 Borang PR1/MP BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM PELAJAR MAJOR PENDIDIKAN KHAS MASALAH PEMBELAJARAN

Nama Pelajar : _________________________________ Kursus

No. K.P.: __________________

: __________________________ Ambilan: _________________________ (bulan tahun)

Pengkhususan/Major: _____________________________________________________

Praktikum (Tandakan

): Praktikum 1

Praktikum 2

Praktikum 3

Sekolah : ________________________________________________________________ Mata Pelajaran : ____________________________ Tahun : ___________ Tarikh : ____________ Tajuk : ______________________

Masa : _______ Penyeliaan Ke: ______

Petunjuk Tahap (Sila bulatkan angka yang berkenaan) Tahap 1: Tahap 2: Tahap 3: Tahap 4: Tahap 5: Terdapat banyak kelemahan yang perlu diberi perhatian. Terdapat beberapa kelemahan yang perlu diberi perhatian Pencapaian sederhana, masih perlu peningkatan Baik dalam banyak aspek Amat baik, cemerlang dalam banyak aspek

79

BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM PR1/MP Komponen a. b. (A) PERANCANGAN c. Aspek Hasil pembelajaran Isi pelajaran Pendekatan & strategi p&p 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Tahap 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Ulasan

d. Sumber pengajaran-pembelajaran e. Penerapan nilai f. Unsur terapi

a. Permulaan b. Perkembangan pengajaran (B) PELAKSANAAN c. Pengurusan rutin d. Pengurusan tingkah laku e. Komunikasi f. Penilaian pembelajaran g. Aplikasi nilai h. Aplikasi unsur terapi i. j. (C) AMALAN REFLEKSI Kualiti Pembelajaran Penutup

a. Pemikiran reflektif b. Catatan refleksi c. Pembinaan portfolio

(D) SIKAP DAN SAHSIAH

a. Penampilan diri b. Penyayang c. Sikap profesional

(E) ULASAN KESELURUHAN:

Tandatangan Pensyarah Pembimbing/Guru Pembimbing ............................................................... (Nama: )

Tandatangan Pelajar ....................................................... (Nama: )

80

LAMPIRAN 2-11
BORANG PR1/P MP

BORANG PENILAIAN PRAKTIKUM 1 PENDIDIKAN KHAS MASALAH PEMBELAJARAN PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN (Dilengkapkan bersama oleh pensyarah dan guru pembimbing) Nama Pelajar : _______________________________ No. K.P.: _____________________ Kursus : _________________________ Ambilan : _________________________ (bulan tahun)

Pengkhususan/Opsyen: ______________________________________________________ Sekolah : _____________________________________________________________ Tajuk : ______________________ Masa : ______________________

Mata Pelajaran : ____________________________ Tahun : _____________ Tarikh : ________________

( Perhatian: Borang ini digunakan pada penyeliaan akhir Praktikum 1 sahaja) Petunjuk Tahap (Sila bulatkan angka yang berkenaan) Tahap 1: Tahap 2: Tahap 3: Tahap 4: Tahap 5: Terdapat banyak kelemahan yang perlu diberi perhatian. Terdapat beberapa kelemahan yang perlu diberi perhatian Pencapaian sederhana, masih perlu peningkatan Baik dalam banyak aspek Amat baik, cemerlang dalam banyak aspek

Tahap 1 2 3 4 5

Peratus 10% 0 2.0 2.1 4.0 4.1 6.0 6.1 - 8.0 8.1 - 10.0

Peratus 20% 0 4.0 4.1 8.0 8.1 12.0 12.1 16.0 16.1 20.0

Peratus 30% 0 6.0 6.1 12.0 12.1 18.0 18.1 24.0 24.1 30.0

Peratus 40% 0 8.0 8.1 16.0 16.1 24.0 24.1 32.9 32.1 40.0

81

Komponen

Aspek a. Hasil pembelajaran b. Isi pelajaran 1 2

Tahap 3 4 5

Ulasan

(A) PERANCANGAN ( 30 markah )

c. Pendekatan dan strategi p&p d. Sumber pengajaran pembelajaran e. Penerapan nilai f. Unsur terapi a. Permulaan b. Perkembangan pengajaran 1 2 3 4 5 Markah:

(B) PELAKSANAAN ( 40 markah )

c. Pengurusan rutin d. Pengurusan tingkah laku e. Komunikasi f. Penilaian pembelajaran g. Aplikasi nilai h. Aplikasi unsur terapi i. Kualiti pembelajaran j. Penutup Markah :

(C) AMALAN REFLEKSI ( 10 markah ) (D)

a. Pemikiran reflektif b. Catatan reflektif c. Pembinaan Portfolio a. Penampilan diri

Markah : 1 2 3 4 5

SIKAP DAN SAHSIAH ( 20 markah )

b. Penyayang c. Sikap professional Markah :

JUMLAH MARKAH ( A + B + C + D ) X 100 = ULASAN KESELURUHAN:

......................................................................................... Tandatangan Pensyarah Pembimbing (Nama: ) 82

..... Tandatangan Guru Pembimbing (Nama: )

LAMPIRAN 2-11A

PANDUAN PENGGUNAAN BORANG PR1/MP dan PR1/P/MP 1 Borang PR1/MP digunakan oleh pensyarah pembimbing dan guru pembimbing semasa menjalankan bimbingan dan penyeliaan dalam praktikum Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran. Empat komponen yang mengandungi aspek-aspek tertentu disediakan untuk fokus bimbingan. Bagi setiap aspek, disediakan tahap untuk mengenal pasti peringkat prestasi/kecekapan pelajar. Kriteria setiap peringkat untuk setiap aspek dihuraikan dalam lampiran ini. Borang PR1/MP akan digunakan sebagai bahan rujukan untuk membuat penilaian dan rumusan bersama pensyarah pembimbing dan guru pembimbing setiap kali bimbingan dan penyeliaan. Satu salinan Borang PR1/MP yang telah lengkap diisi perlu diberikan kepada pelajar selepas setiap bimbingan bertujuan memberi maklum balas dan dimasukkan dalam portfolio.

2.

3.

4.

Petunjuk berikut boleh digunakan sebagai panduan untuk mencatat ulasan dalam Borang PR1/MP. A PERANCANGAN
Tahap 1
Hasil Pembelajaran Hasil pembelajaran tidak eksplisit,

Tahap 2
Hasil pembelajaran eksplisit tetapi kurang tepat dan kurang sesuai

Tahap 3
Hasil pembelajaran eksplisit, hampir tepat dan jelas

Tahap 4
Hasil pembelajaran eksplisit, tepat, jelas, tetapi kurang spesifik

Tahap 5
Hasil pembelajaran eksplisit, tepat, jelas dan spesifik

Isi Pelajaran Tidak sesuai dengan hasil pembelajaran kurikulum PKBP.

Isi kandungan kurang sesuai dengan hasil pembelajaran dan kurikulum PKBP.

Isi kandungan sesuai dengan hasil pembelajaran dan kurikulum PKBP.

Isi sesuai dengan hasil pembelajaran dan kurikulum PKBP.

Isi amat sesuai dengan hasil pembelajaran dan kurikulum PKBP.

Pendekatan dan Strategi Pengajaran Pembelajaran Pendekatan dan strategi P & P tidak sesuai untuk PKBP. Pertimbangan tidak diberi kepada pendekatan bersepadu, dan berfokuskan murid. Guru tidak mahir menggunakan kemahiran pemudahcaraan

Pendekatan dan strategi P & P kurang sesuai untuk PKBP. Pertimbangan kurang diberi kepada pendekatan bersepadu, dan berfokuskan murid. Guru kurang mahir menggunakan kemahiran pemudahcaraan

Pendekatan dan strategi P & P sesuai untuk PKBP. Pertimbangan diberi kepada unsur pendekatan bersepadu, dan berfokuskan murid. Guru mahir menggunakan kemahiran pemudahcaraan

Pendekatan dan strategi P & P amat sesuai untuk PKBP. Pertimbangan diberi kepada pendekatan bersepadu, dan berfokuskan murid. Guru amat mahir menggunakan kemahiran pemudahcaraan

Pendekatan dan strategi P & P amat sesuai dan menarik untuk PKBP. Pertimbangan diberi kepada pendekatan bersepadu, berfokuskan murid dan mengambil kira kecerdasan pelbagai. Guru amat mahir menggunakan kemahiran pemudahcaraan

Tahap 1
Sumber Pengajaran Pembelajaran Pemilihan sumber tidak

Tahap 2
Pemilihan sumber kurang sesuai, tidak

Tahap 3
Pemilihan sumber hampir sesuai, tidak

Tahap 4
Pemilihan sumber sesuai, mencukupi dan

Tahap 5
Pemilihan sumber amat sesuai,

83

sesuai, tidak mencukupi dan tidak selamat digunakan. Penggunaan sumber tersebut tidak membantu proses P & P.

mencukupi dan kurang selamat digunakan. Penggunaan sumber tersebut kurang membantu proses pengajaran pembelajaran

mencukupi dan kurang selamat digunakan. Penggunaan sumber tersebut kurang membantu proses pengajaran pembelajaran

selamat digunakan, dapat meningkatkan proses pengajaran pembelajaran. Sumber terpilih merupakan bahan yang penggunaannya adalah terhad

mencukupi dan selamat digunakan, dapat meningkatkan proses pengajaran pembelajaran. Sumber terpilih merupakan bahan yang pelbagai penggunaannya

Penerapan Nilai Tidak mencatatkan nilai yang perlu diterapkan dalam pengajaran

Pemilihan nilai yang kurang sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang akan disampaikan.

Pemilihan nilai yang hampir sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang akan disampaikan.

Pemilihan nilai yang sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang akan disampaikan.

Pemilihan nilai yang amat sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang dirancang

B.

PELAKSANAAN Tahap 1 Tahap 2


Kurang berjaya mewujudkan kesediaan murid untuk belajar.

Tahap 3
Berjaya menarik tumpuan sebahagian besar pelajar.

Tahap 4
Berupaya menarik tumpuan semua pelajar. Aktiviti yang digunakan adalah kreatif.

Tahap 5
Berupaya menarik tumpuan semua pelajar. Aktiviti yang digunakan sangat kreatif dan bermakna.

Permulaan Membiarkan kelas dalam keadaan tidak terkawal.

Perkembangan Pengajaran Gagal mengurus dan mengawal kelas dan tidak berjaya melaksanakan langkahlangkah penyampaian.

Kurang berjaya melaksanakan langkahlangkah penyampaian.

Penyampaian isi pelajaran kurang teratur. Kurang mempelbagaikan aktiviti berdasarkan keperluan dan kebolehan murid.

Boleh melaksanakan langakah pengajaran dengan teratur dan baik tetapi ada kalanya kurang dalam pengurusan masa

Berjaya melaksanakan langkah-langkah pengajaran secara yang amat teratur dan terkawal. Berjaya menguruskan aktiviti individu, kumpulan dan kelas secara seimbang.

Pengurusan Rutin Rutin harian tidak meliputi aktiviti-aktiviti yang lebih bercorak mengarah dalam memupuk disiplin diri Tidak menyediakan persekitaran yang sesuai bagi mengelakkan kemalangan.

Rutin harian meliputi aktiviti-aktiviti yang lebih bercorak mengarah dalam memupuk disiplin diri Kurang memberi perhatian aspek keselamatan murid.

Rutin harian meliputi aktiviti-aktiviti yang lazim diamalkan dalam memupuk disiplin diri Boleh mengelakkan kemalangan.

Rutin harian meliputi pelbagai aktiviti yang boleh memupuk disiplin diri Berwaspada untuk mengelak kemalangan.

Rutin harian meliputi pelbagai aktiviti yang kreatif dalam memupuk disiplin diri Amat prihatin dan sentiasa berwaspada terhadap keselamatan murid.

Pengurusan tingkah laku Pengurusan tingkah laku murid tidak rapi hingga mengganggu pembelajaran. Guru tidak dapat melayan keperluan murid yang berbeza

Menggunakan bahasa yang kurang jelas dan sesuai dengan aras kognitif murid.

Pengurusan tingkah laku murid kurang rapi hinggakan perjalanan pembelajaran agak terjejas. Guru kurang melayan keperluan murid yang berbeza

Pengurusan tingkah laku murid berjalan dengan lancar tanpa gangguan disiplin yang ketara. Guru dapat melayan keperluan murid yang berbeza. Menggunakan beberapa teknik pemudahcaraan.

Pengurusan tingkah laku murid dapat memastikan pembelajaran dapat berjalan dengan lancar tanpa gangguan disiplin. Guru dapat melayan keperluan murid yang berbeza. Pelbagai teknik pemudahcaraan digunakan dengan berkesan Amat berjaya mengerakkan murid melalui penggunaan komunikasi seluruh yang berkesan

Komunikasi Seluruh Menghadapi masalah penguasaan komunikasi seluruh untuk berkomunikasi dengan murid

Penguasaan komukasi seluruh yang kurang jelas untuk berkomukasi dengan murid.

Menyampaikan ilmu dengan cara pelbagai elimen dalam komunikasi seluruh tetapi kurang berjaya memotivasikan murid

Berjaya menggerakan murid melalui komunikasi seluruh dengan berkesan

84

Tahap 1
Kemahiran Alat Bantu Dengar Menghadapi masalah pengendalian alat bantu dengar Penilaian Pembelajaran Tidak menjalankan penilaian semasa P & P Jangkaan pencapaian tidak realistik. Gagal menyesuaikan diri dengan tahap pembelajaran individu semasa P & P dijalankan. .

Tahap 2
Kurang peka penggunaan alat bantu dengar.

Tahap 3
Tahu kepentingan alat bantu dengar.

Tahap 4
Berjaya memberi perhatian penggunaan alat bantu dengar

Tahap 5
Amat peka terhadap penggunaan alat bantu dengar.

Menilai kemajuan murid secara sistematik. Mempunyai jangkaan tahap pencapaian yang realistik. Ada keupayaan menilai kesan P & P.

Menilai kemajuan murid secara sistematik dan kerap memberi maklumbalas yang membina. Dapat memberi bukti yang jelas tentang penilaian pengajaran dan kesan pembelajaran.

Mahir menilai kemajuan murid selaras dengan objektif P & P. Berupaya menggunakan pelbagai bentuk penilaian.

Amat mahir menilai kemajuan murid selaras dengan P & P.

Amat berkebolehan menggunakan pelbagai bentuk penilaian.

Aplikasi nilai Tidak menerapkan nilainilai murni seperti yang catatkan

Terdapat sedikit nilainilai murni yang diterpkan melalui aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan Sebahagian kecil sahaja daripada hasil pembelajaran yang ditetapkan dapat dicapai

Sebahagian nilai murni dapat diterapkan melalui aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan Sebahagian daripada hasil pembelajaran yaang ditetapkan dapat dicapai

Berjaya menerapkan nilai-nilai murni dengan baik dan pada masa yang sesuai

Amat berjaya menerapkan nilai-nilai murni dengan baik dan berkesan pada masa yang sesuai Semua hasil pembelajaran yaang ditetapkan dapat dicapai

Kualiti Pembelajaran Semua hasil pembelajaran yang ditetapkan tidak dapat dicapai.

Sebahagian besar hasil pembelajaran yaang ditetapkan dapat dicapai

Penutup Gagal menamatkan pelajaran atau membuat rumusan

Cuba membuat penutup tetapi kurang berkaitan dengan tema pelajaran.

Menamatkan pelajaran dengan aktiviti pengukuhan yang sesuai.

Menamatkan pelajaran dengan aktiviti pengukuhan dan penilaian dengan berkesan.

Menamatkan pelajaran dengan aktiviti pengukuhan / penilaian/refleksi dengan cara yang amat berkesan.

C. AMALAN REFLEKSI
Tahap 1
Pemikiran Reflektif Tidak berusaha untuk menilai diri

Tahap 2
Kurang berusaha untuk menilai diri

Tahap 3
Kurang berusaha menilai kelemahan dan kekuatan diri.

Tahap 4
Sentiasa berusaha menilai kelemahan dan kekuatan diri

Tahap 5
Dapat menilai kelemahan dan kekuatan diri dengan jujur dan jelas.

85

Catatan Refleksi Tidak membuat catatan refleksi

Menyediakan catatan yang tidak lengkap.

Menyediakan catatan, memperlihatkan usaha untuk membuat refleksi.

Dapat melaksanakan refleksi tetapi kurang menunjukkan usaha membuat tindakan susulan Menyediakan RPI yang baik dengan memasukkan komponen-komponen perlu

Dapat melaksanakan refleksi untuk membuat tindakan susulan yang amat sesuai. Menyediakan portfolio RPI dengan amat ba, lengkap dan kemas

Pembinaan Portfolio Tidak membuat portfolio RPI

Menyediakan portfolio RPI tetapi tidak lengkap

Menyediakan portfolio RPI tetapi ada beberapa komponen yang perlu dimasukkan

D.

SIKAP DAN SAHSIAH


Tahap 1 Tahap 2
Pakaian kurang kemas, kurang menunjukkan keyakinan diri.

Tahap 3
Berpakaian kemas, bersopan santun, berbudi bahasa.

Tahap 4
Berpakaian kemas, berbudi bahasa, sopan santun, dan menonjolkan ciri-ciri peribadi seorang guru.

Tahap 5
Pakaian kemas dan amat sesuai dengan profesion. Penampilan diri yang menunjukkan keyakinan diri dalam segala perlakuan, mesra dan memiliki sifat kecindan serta dapat menimbulkan kesan yang menyenangkan, Dapat menyesuaikan diri semasa berinteraksi dengan murid.

Penampilan Diri Pakaian tidak sesuai dengan profesion dan tempat. .

Penyayang Gagal menunjukkan sifat-sifat keprihatinan, peka, mesra, dan beritmbang rasa terhadapa kebajikan dan keselamatan murid.

Kurang menunjukkan sifat-sifat keprihatinan, peka, mesra, dan beritmbang rasa terhadapa kebajikan dan keselamatan murid.

Menunjukkan penghayatan yang sederhana dari segi sifat-sifat keprihatin, peka, mesra, bertimbang rasa, sabar, dan ikhlas terhadap kebajikan murid.

Menunjukkan sifat-sifat keprihatin, peka, mesra, bertimbang rasa, sabar, ikhlas, empati dan akrab serta mengambil berat terhadap masalah, kepentingan kebajikan dan keselamatan murid.

Menunjukkan sifatsifat keprihatin, peka, mesra, bertimbang rasa, sabar, ikhlas, empati dan akrab serta mengambil berat terhadap masalah, kepentingan kebajikan dan keselamatan murid. Menonjolkan sifatsifat keibubapaan

Sikap Profesional Tidak memperlihatkan ciri-ciri profesionalisme seperti bertanggungjawab, beriltizam, dedikasi, sanggup berkorban masa, menyumbang idea. Tidak menyediakan persediaan mengajar yang kemas Kurang mempunyai kesedaran ciri-ciri profesional. Mengamalkan ciri-ciri profesional, bersemangat, iltizam, menyumbang idea dan pandangan. Menyediakan persediaan mengajar yang kemas Sedia berkorban masa dan tenaga Sedia berkorban masa dan tenaga dalam melaksanakan tugas Sentiasa menunjukkan tanggungjawab dan iltizam yang tinggi Bekerja dengan bersungguh-sungguh sebagai anggota profesional dalam pasukan sekolah. Menyediakan persediaan mengajar yang amat kemas dan teratur

Menyediakan persediaan mengajar yang kurang kemas

Menunjukkan tanggungjawab dan iltizam Bekerja sebagai anggota profesional dalam pasukan sekolah. Menyediakan persediaan mengajar yang kemas

86

LAMPIRAN 2-12 Borang PR1/ML BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM PELAJAR MAJOR PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENGLIHATAN Nama Pelajar : _________________________________ Kursus No. K.P.: __________________

: __________________________ Ambilan: _________________________ (bulan tahun)

Pengkhususan/Major: _____________________________________________________

Praktikum (Tandakan

): Praktikum 1

Praktikum 2

Praktikum 3

Sekolah : ________________________________________________________________ Mata Pelajaran : ____________________________ Tahun : ___________ Tarikh : ____________ Tajuk : ______________________

Masa : _______ Penyeliaan Ke: ______

Petunjuk Tahap (Sila bulatkan angka yang berkenaan) Tahap 1: Tahap 2: Tahap 3: Tahap 4: Tahap 5: Terdapat banyak kelemahan yang perlu diberi perhatian. Terdapat beberapa kelemahan yang perlu diberi perhatian Pencapaian sederhana, masih perlu peningkatan Baik dalam banyak aspek Amat baik, cemerlang dalam banyak aspek

87

BORANG BIMBINGAN AMALAN PROFESIONAL PR1/ML Komponen a. b. (A) PERANCANGAN c. Aspek Hasil pembelajaran Isi pelajaran 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Tahap 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Ulasan

Pendekatan & strategi pengajaran - pembelajaran d. Sumber pengajaran pembelajaran e. Penerapan nilai a. Permulaan b. Perkembangan pengajaran

(B) PELAKSANAAN

c. Pengurusan rutin d. Pengurusan tingkah laku e. Komunikasi f. Peka tahap penglihatan murid: - Sumber P & P - Aktiviti g. Peka keperluan khas murid - Brailler - Kanta - CCTV h. Penilaian pembelajaran i. Aplikasi nilai j. Kualiti pembelajaran k. Penutup

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

(C) AMALAN REFLEKSI

a. Pemikiran reflektif b. Catatan refleksi c. Pembinaan portfolio

(D) SIKAP DAN SAHSIAH

a. Penampilan diri b. Penyayang c. Sikap profesional

(E) ULASAN KESELURUHAN:

Tandatangan Pensyarah Pembimbing/Guru Pembimbing (Nama: ...............................................................................)

Tandatangan Pelajar: (Nama: ............................................)

88

LAMPIRAN 2-13
BORANG PR1/P/ML

BORANG PENILAIAN PRAKTIKUM 1 PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENGLIHATAN PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN (Dilengkapkan bersama oleh pensyarah dan guru pembimbing) Nama Pelajar : _______________________________ Kursus : _________________________ No. K.P.: _____________________

Ambilan : _________________________ (bulan tahun)

Pengkhususan/Opsyen: _______________________________________________________ Sekolah : _______________________________________________________________ Tajuk : ________________________ Masa : ________________________

Mata Pelajaran : ____________________________ Tahun : _____________ Tarikh : ________________

( Perhatian: Borang ini digunakan pada penyeliaan akhir Praktikum 1 sahaja) Petunjuk Tahap (Sila bulatkan angka yang berkenaan) Tahap 1: Tahap 2: Tahap 3: Tahap 4: Tahap 5: Terdapat banyak kelemahan yang perlu diberi perhatian. Terdapat beberapa kelemahan yang perlu diberi perhatian Pencapaian sederhana, masih perlu peningkatan Baik dalam banyak aspek Amat baik, cemerlang dalam banyak aspek

Tahap 1 2 3 4 5

Peratus 10% 0 2.0 2.1 4.0 4.1 6.0 6.1 - 8.0 8.1 - 10.0

Peratus 20% 0 4.0 4.1 8.0 8.1 12.0 12.1 16.0 16.1 20.0

Peratus 30% 0 6.0 6.1 12.0 12.1 18.0 18.1 24.0 24.1 30.0

Peratus 40% 0 8.0 8.1 16.0 16.1 24.0 24.1 32.9 32.1 40.0

89

Komponen

Aspek a. Hasil pembelajaran b. Isi pelajaran 1 2

Tahap 3 4 5

Ulasan

(A) PERANCANGAN ( 30 markah )

c. Pendekatan dan strategi p&p d. Sumber pengajaran pembelajaran e. Penerapan nilai a. Permulaan b. Perkembangan pengajaran Markah: 1 2 3 4 5

(B) PELAKSANAAN ( 40 markah )

c. Pengurusan rutin d. Pengurusan tingkah laku e. Komunikasi f. Peka tahap penglihatan murid: - Sumber P&P - Aktiviti g. Peka keperluan khas murid : - Brailer - Kanta - CCTV h. Pencapaian hasil pembelajaran i. Aplikasi nilai j. Kualiti pembelajaran k. Penutup

Markah : 1 2 3 4 5

(C) AMALAN REFLEKSI ( 10 markah ) (D)

a. Pemikiran reflektif b. Catatan reflektif c. Pembinaan Portfolio a. Penampilan diri

Markah : 1 2 3 4 5

SIKAP DAN SAHSIAH ( 20 markah )

b. Penyayang c. Sifat profesional Markah :

JUMLAH MARKAH ( A + B + C + D ) X 100 = ULASAN KESELURUHAN:

..................................................................................... Tandatangan Pensyarah Pembimbing (Nama: )

Tandatangan Guru Pembimbing (Nama: )

90

LAMPIRAN 2-13A PANDUAN PENGGUNAAN BORANG PR1/ML dan PR1/P/ML 1 Borang PR1/ML digunakan oleh pensyarah pembimbing dan guru pembimbing semasa menjalankan bimbingan dan penyeliaan dalam praktikum Pendidikan Khas Masalah Penglihatan. Empat komponen yang mengandungi aspek-aspek tertentu disediakan untuk fokus bimbingan. Bagi setiap aspek, disediakan tahap untuk mengenal pasti peringkat prestasi/kecekapan pelajar. Kriteria setiap peringkat untuk setiap aspek dihuraikan dalam lampiran ini. Borang PR1/ML akan digunakan sebagai bahan rujukan untuk membuat penilaian dan rumusan bersama pensyarah pembimbing dan guru pembimbing pada setiap kali bimbingan dan penyeliaan. Satu salinan Borang PR1/ML yang telah lengkap diisi perlu diberikan kepada pelajar selepas setiap bimbingan bertujuan memberi maklum balas dan dimasukkan dalam portfolio.

2.

3.

4.

Petunjuk berikut boleh digunakan sebagai panduan untuk mencatat ulasan dalam Borang PR1/ML A PERANCANGAN
Tahap 1
Hasil Pembelajaran Hasil pembelajaran tidak eksplisit,

Tahap 2
Hasil pembelajaran eksplisit tetapi kurang tepat dan kurang sesuai

Tahap 3
Hasil pembelajaran eksplisit, hampir tepat dan jelas

Tahap 4
Hasil pembelajaran eksplisit, tepat, jelas, tetapi kurang spesifik

Tahap 5
Hasil pembelajaran eksplisit, tepat, jelas dan spesifik

Isi Pelajaran Tidak sesuai dengan hasil pembelajaran kurikulum PKBP.

Isi kandungan kurang sesuai dengan hasil pembelajaran dan kurikulum PKBP.

Isi kandungan sesuai dengan hasil pembelajaran dan kurikulum PKBP.

Isi sesuai dengan hasil pembelajaran dan kurikulum PKBP.

Isi amat sesuai dengan hasil pembelajaran dan kurikulum PKBP.

Pendekatan dan Strategi Pengajaran Pembelajaran Pendekatan dan strategi P & P tidak sesuai untuk PKBP. Pertimbangan tidak diberi kepada pendekatan bersepadu, dan berfokuskan murid. Guru tidak mahir menggunakan kemahiran pemudahcaraan Pendekatan dan strategi P & P kurang sesuai untuk PKBP. Pertimbangan kurang diberi kepada pendekatan bersepadu, dan berfokuskan murid. Guru kurang mahir menggunakan kemahiran pemudahcaraan Pendekatan dan strategi P & P sesuai untuk PKBP. Pertimbangan diberi kepada unsur pendekatan bersepadu, dan berfokuskan murid. Guru mahir menggunakan kemahiran pemudahcaraan Pendekatan dan strategi P & P amat sesuai untuk PKBP. Pertimbangan diberi kepada pendekatan bersepadu, dan berfokuskan murid. Guru amat mahir menggunakan kemahiran pemudahcaraan

Pendekatan dan strategi P & P amat sesuai dan menarik untuk PKBP. Pertimbangan diberi kepada pendekatan bersepadu, berfokuskan murid dan mengambil kira kecerdasan pelbagai. Guru amat mahir menggunakan kemahiran pemudahcaraan

91

Tahap 1
Sumber Pengajaran Pembelajaran Pemilihan sumber tidak sesuai, tidak mencukupi dan tidak selamat digunakan. Penggunaan sumber tersebut tidak membantu proses P & P.

Tahap 2
Pemilihan sumber kurang sesuai, tidak mencukupi dan kurang selamat digunakan. Penggunaan sumber tersebut kurang membantu proses pengajaran pembelajaran

Tahap 3
Pemilihan sumber hampir sesuai, tidak mencukupi dan kurang selamat digunakan. Penggunaan sumber tersebut kurang membantu proses pengajaran pembelajaran

Tahap 4
Pemilihan sumber sesuai, mencukupi dan selamat digunakan, dapat meningkatkan proses pengajaran pembelajaran. Sumber terpilih merupakan bahan yang penggunaannya adalah terhad

Tahap 5
Pemilihan sumber amat sesuai, mencukupi dan selamat digunakan, dapat meningkatkan proses pengajaran pembelajaran. Sumber terpilih merupakan bahan yang pelbagai penggunaannya

Penerapan Nilai Tidak mencatatkan nilai yang perlu diterapkan dalam pengajaran

Pemilihan nilai yang kurang sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang akan disampaikan.

Pemilihan nilai yang hampir sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang akan disampaikan.

Pemilihan nilai yang sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang akan disampaikan.

Pemilihan nilai yang amat sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang dirancang

B.

PELAKSANAAN Tahap 1 Tahap 2


Kurang berjaya mewujudkan kesediaan murid untuk belajar.

Tahap 3
Berjaya menarik tumpuan sebahagian besar pelajar.

Tahap 4
Berupaya menarik tumpuan semua pelajar. Aktiviti yang digunakan adalah kreatif. Boleh melaksanakan langakah pengajaran dengan teratur dan baik tetapi ada kalanya kurang dalam pengurusan masa

Tahap 5
Berupaya menarik tumpuan semua pelajar. Aktiviti yang digunakan sangat kreatif dan bermakna. Berjaya melaksanakan langkah-langkah pengajaran secara yang amat teratur dan terkawal. Berjaya menguruskan aktiviti individu, kumpulan dan kelas secara seimbang.

Permulaan Membiarkan kelas dalam keadaan tidak terkawal. Perkembangan Pengajaran Gagal mengurus dan mengawal kelas dan tidak berjaya melaksanakan langkahlangkah penyampaian.

Kurang berjaya melaksanakan langkahlangkah penyampaian.

Penyampaian isi pelajaran kurang teratur. Kurang mempelbagaikan aktiviti berdasarkan keperluan dan kebolehan murid.

Pengurusan Rutin Rutin harian tidak meliputi aktiviti-aktiviti yang lebih bercorak mengarah dalam memupuk disiplin diri Tidak menyediakan persekitaran yang sesuai bagi mengelakkan kemalangan. Pengurusan tingkah laku Pengurusan tingkah laku murid tidak rapi hingga mengganggu pembelajaran. Guru tidak dapat melayan keperluan murid yang berbeza

Rutin harian meliputi aktiviti-aktiviti yang lebih bercorak mengarah dalam memupuk disiplin diri Kurang memberi perhatian aspek keselamatan murid.

Rutin harian meliputi aktiviti-aktiviti yang lazim diamalkan dalam memupuk disiplin diri Boleh mengelakkan kemalangan.

Rutin harian meliputi pelbagai aktiviti yang boleh memupuk disiplin diri Berwaspada untuk mengelak kemalangan.

Rutin harian meliputi pelbagai aktiviti yang kreatif dalam memupuk disiplin diri Amat prihatin dan sentiasa berwaspada terhadap keselamatan murid.

Menggunakan bahasa yang kurang jelas dan sesuai dengan aras kognitif murid.

Pengurusan tingkah laku murid kurang rapi hinggakan perjalanan pembelajaran agak terjejas. Guru kurang melayan keperluan murid yang berbeza

Pengurusan tingkah laku murid berjalan dengan lancar tanpa gangguan disiplin yang ketara. Guru dapat melayan keperluan murid yang berbeza. Menggunakan beberapa teknik pemudahcaraan.

Pengurusan tingkah laku murid dapat memastikan pembelajaran dapat berjalan dengan lancar tanpa gangguan disiplin. Guru dapat melayan keperluan murid yang berbeza. Pelbagai teknik pemudahcaraan digunakan dengan berkesan Amat berjaya menggerakkan murid melalui penggunaan bahasa yang ekspresif dan berkesan

Komunikasi Menghadapi masalah sebutan dan penggunaan bahasa untuk berkomunikasi dengan murid

Penggunaan bahasa dan sebutan yang kurang jelas untuk berkomunikasi dengan murid

Menyampaikan ilmu dengan cara yang sesuai tetapi kurang berjaya memotivasikan murid

Berjaya menggerakkan murid melalui penggunaan bahasa yang ekspresif dan berkesan

92

Tahap 1
Suara tidak lantang dan cara bertutur tidak dipelbagaikan Tidak peka terhadap pertuturan murid Peka terhadap tahap penglihatan murid: - Sumber P & P - Aktiviti Tidak peka dalam penyediaan sumber P & P dan aktiviti murid

Tahap 2
Cara bertutur kurang dipelbagaikan Kurang peka terhadap pertuturan murid.

Tahap 3
Mempelbagaikan cara bertutur tetapi kurang peka terhadap pertuturan murid

Tahap 4
Mempelbagaikan nada dan intonasi serta kelantangan suara sesuai

Tahap 5
Kualiti suara amat baik dan dapat mempelbagaikan nada dan intonasi Dapat mengekalkan perhatian murid

Kurang peka terhadap penggunaan sumber P & P dan aktiviti murid

Pemilihan sumber P & P dan aktiviti yang dilaksanakan sesuai tapi kurang menarik, kurang mencabar dan kurang berfungsi

Pemilihan sumber P & P dan aktiviti yang dilaksanakan baik, sesuai serta membantu proses P & P termasuk penggunaan ICT

Pemilihan sumber P & P dan aktiviti amat baik dan sesuai serta amat membantu proses P & P termasuk penggunaan ICT

Peka terhadap keperluan khas murid - Brailler - Kanta - CCTV Tidak peka terhadap keperluan khas murid. Penilaian Pembelajaran Tidak menjalankan penilaian semasa P & P Jangkaan pencapaian tidak realistik. Gagal menyesuaikan diri dengan tahap pembelajaran individu semasa P & P dijalankan. . Aplikasi nilai Tidak menerapkan nilainilai murni seperti yang catatkan

Kurang peka terhadap keperluan khas murid

Peka terhadap penggunaan keperluan khas murid

Kadar kepekaan terhadap penggunaan keperluan khas sesuai dengan tahap keupayaan murid

Kadar kepekaan terhadap penggunaan keperluan khas amat sesuai dengan keupayaan murid

Menilai kemajuan murid secara sistematik. Mempunyai jangkaan tahap pencapaian yang realistik. Ada keupayaan menilai kesan P & P.

Menilai kemajuan murid secara sistematik dan kerap memberi maklumbalas yang membina. Dapat memberi bukti yang jelas tentang penilaian pengajaran dan kesan pembelajaran.

Mahir menilai kemajuan murid selaras dengan objektif P & P. Berupaya menggunakan pelbagai bentuk penilaian.

Amat mahir menilai kemajuan murid selaras dengan P & P. Amat berkebolehan menggunakan pelbagai bentuk penilaian.

Terdapat sedikit nilainilai murni yang diterpkan melalui aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan Sebahagian kecil sahaja daripada hasil pembelajaran yang ditetapkan dapat dicapai

Sebahagian nilai murni dapat diterapkan melalui aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan Sebahagian daripada hasil pembelajaran yaang ditetapkan dapat dicapai

Berjaya menerapkan nilai-nilai murni dengan baik dan pada masa yang sesuai

Amat berjaya menerapkan nilai-nilai murni dengan baik dan berkesan pada masa yang sesuai Semua hasil pembelajaran yaang ditetapkan dapat dicapai

Kualiti Pembelajaran Semua hasil pembelajaran yang ditetapkan tidak dapat dicapai.

Sebahagian besar hasil pembelajaran yaang ditetapkan dapat dicapai

Penutup Gagal menamatkan pelajaran atau membuat rumusan

Cuba membuat penutup tetapi kurang berkaitan dengan tema pelajaran.

Menamatkan pelajaran dengan aktiviti pengukuhan yang sesuai.

Menamatkan pelajaran dengan aktiviti pengukuhan dan penilaian dengan berkesan.

Menamatkan pelajaran dengan aktiviti pengukuhan / penilaian/refleksi dengan cara yang amat berkesan.

C. AMALAN REFLEKSI
Tahap 1
Pemikiran Reflektif Tidak berusaha untuk menilai diri

Tahap 2
Kurang berusaha untuk menilai diri

Tahap 3
Kurang berusaha menilai kelemahan dan kekuatan diri.

Tahap 4
Sentiasa berusaha menilai kelemahan dan kekuatan diri

Tahap 5
Dapat menilai kelemahan dan kekuatan diri dengan jujur dan jelas.

93

Tahap 1
Catatan Refleksi Tidak membuat catatan refleksi

Tahap 2
Menyediakan catatan yang tidak lengkap.

Tahap 3
Menyediakan catatan, memperlihatkan usaha untuk membuat refleksi.

Tahap 4
Dapat melaksanakan refleksi tetapi kurang menunjukkan usaha membuat tindakan susulan Menyediakan RPI yang baik dengan memasukkan komponen-komponen perlu

Tahap 5
Dapat melaksanakan refleksi untuk membuat tindakan susulan yang amat sesuai. Menyediakan portfolio RPI dengan amat ba, lengkap dan kemas

Pembinaan Portfolio Tidak membuat portfolio RPI

Menyediakan portfolio RPI tetapi tidak lengkap

Menyediakan portfolio RPI tetapi ada beberapa komponen yang perlu dimasukkan

D.

SIKAP DAN SAHSIAH


Tahap 1 Tahap 2
Pakaian kurang kemas, kurang menunjukkan keyakinan diri.

Tahap 3
Berpakaian kemas, bersopan santun, berbudi bahasa.

Tahap 4
Berpakaian kemas, berbudi bahasa, sopan santun, dan menonjolkan ciri-ciri peribadi seorang guru.

Tahap 5
Pakaian kemas dan amat sesuai dengan profesion. Penampilan diri yang menunjukkan keyakinan diri dalam segala perlakuan, mesra dan memiliki sifat kecindan serta dapat menimbulkan kesan yang menyenangkan, Dapat menyesuaikan diri semasa berinteraksi dengan murid.

Penampilan Diri Pakaian tidak sesuai dengan profesion dan tempat. .

Penyayang Gagal menunjukkan sifat-sifat keprihatinan, peka, mesra, dan beritmbang rasa terhadapa kebajikan dan keselamatan murid.

Kurang menunjukkan sifat-sifat keprihatinan, peka, mesra, dan beritmbang rasa terhadapa kebajikan dan keselamatan murid.

Menunjukkan penghayatan yang sederhana dari segi sifat-sifat keprihatin, peka, mesra, bertimbang rasa, sabar, dan ikhlas terhadap kebajikan murid.

Menunjukkan sifat-sifat keprihatin, peka, mesra, bertimbang rasa, sabar, ikhlas, empati dan akrab serta mengambil berat terhadap masalah, kepentingan kebajikan dan keselamatan murid.

Menunjukkan sifatsifat keprihatin, peka, mesra, bertimbang rasa, sabar, ikhlas, empati dan akrab serta mengambil berat terhadap masalah, kepentingan kebajikan dan keselamatan murid. Menonjolkan sifatsifat keibubapaan.

c. Sikap Profesional Tidak memperlihatkan ciri-ciri profesionalisme seperti bertanggungjawab, beriltizam, dedikasi, sanggup berkorban masa, menyumbang idea. Tidak menyediakan persediaan mengajar yang kemas Kurang mempunyai kesedaran ciri-ciri profesional. Mengamalkan ciri-ciri profesional, bersemangat, iltizam, menyumbang idea dan pandangan. Menyediakan persediaan mengajar yang kemas Sedia berkorban masa dan tenaga Sedia berkorban masa dan tenaga dalam melaksanakan tugas Sentiasa menunjukkan tanggungjawab dan iltizam yang tinggi Bekerja dengan bersungguh-sungguh sebagai anggota profesional dalam pasukan sekolah. Menyediakan persediaan mengajar yang amat kemas dan teratur

Menyediakan persediaan mengajar yang kurang kemas

Menunjukkan tanggungjawab dan iltizam Bekerja sebagai anggota profesional dalam pasukan sekolah. Menyediakan persediaan mengajar yang kemas

94

LAMPIRAN 2-14 Borang PR1/MD BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM PELAJAR MAJOR PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENDENGARAN

Nama Pelajar : _________________________________ Kursus

No. K.P.: __________________

: __________________________ Ambilan: _________________________ (bulan tahun)

Pengkhususan/Major: _______________________________________________________

Praktikum (Tandakan

): Praktikum 1

Praktikum 2

Praktikum 3

Sekolah : ________________________________________________________________ Mata Pelajaran : ____________________________ Tahun : ___________ Tarikh : ____________ Tajuk : ______________________

Masa : _______ Penyeliaan Ke: ______

Petunjuk Tahap (Sila bulatkan angka yang berkenaan) Tahap 1: Tahap 2: Tahap 3: Tahap 4: Tahap 5: Terdapat banyak kelemahan yang perlu diberi perhatian. Terdapat beberapa kelemahan yang perlu diberi perhatian Pencapaian sederhana, masih perlu peningkatan Baik dalam banyak aspek Amat baik, cemerlang dalam banyak aspek

95

BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM PR1/MD Komponen a. b. (A) PERANCANGAN c. Aspek Hasil pembelajaran Isi pelajaran Pendekatan, strategi p&p 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Tahap 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Ulasan

d. Sumber pengajaran dan pembelajaran e. Penerapan nilai a. Permulaan b. Perkembangan pengajaran c. Pengurusan rutin d. Pengurusan tingkah laku

(B) PELAKSANAAN

e. Komunikasi seluruh f. Kemahiran alat bantu dengar g. Penilaian pembelajaran h. Aplikasi nilai j. Kualiti pembelajaran k. Penutup a. Pemikiran reflektif

(C) AMALAN REFLEKSI

b. Catatan refleksi c. Pembinaan portfolio

(D) SIKAP DAN SAHSIAH

a. Penampilan diri b. Penyayang c. Sikap profesional

(E) ULASAN KESELURUHAN:

Tandatangan Pensyarah Pembimbing/Guru Pembimbing ............................................................... (Nama: )

Tandatangan Pelajar ....................................................... (Nama: )

96

LAMPIRAN 2-15
BORANG PR1/P/MD

BORANG PENILAIAN PRAKTIKUM 1 PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENGLIHATAN PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN (Dilengkapkan bersama oleh pensyarah dan guru pembimbing) Nama Pelajar : _______________________________ Kursus : _________________________ No. K.P.: _____________________

Ambilan : _________________________ (bulan tahun)

Pengkhususan/Opsyen: _______________________________________________________ Sekolah : _______________________________________________________________ Tajuk : ________________________ Masa : ________________________

Mata Pelajaran : ____________________________ Tahun : _____________ Tarikh : ________________

( Perhatian: Borang ini digunakan pada penyeliaan akhir Praktikum 1 sahaja) Petunjuk Tahap (Sila bulatkan angka yang berkenaan) Tahap 1: Tahap 2: Tahap 3: Tahap 4: Tahap 5: Terdapat banyak kelemahan yang perlu diberi perhatian. Terdapat beberapa kelemahan yang perlu diberi perhatian Pencapaian sederhana, masih perlu peningkatan Baik dalam banyak aspek Amat baik, cemerlang dalam banyak aspek

Tahap 1 2 3 4 5

Peratus 10% 0 2.0 2.1 4.0 4.1 6.0 6.1 - 8.0 8.1 - 10.0

Peratus 20% 0 4.0 4.1 8.0 8.1 12.0 12.1 16.0 16.1 20.0

Peratus 30% 0 6.0 6.1 12.0 12.1 18.0 18.1 24.0 24.1 30.0

Peratus 40% 0 8.0 8.1 16.0 16.1 24.0 24.1 32.9 32.1 40.0

97

BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM PR1/MD Komponen a. b. (A) PERANCANGAN c. Aspek Hasil pembelajaran Isi pelajaran Pendekatan, strategi p&p 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Tahap 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Ulasan

d. Sumber pengajaran dan pembelajaran e. Penerapan nilai a. Permulaan b. Perkembangan pengajaran c. Pengurusan rutin d. Pengurusan tingkah laku

(B) PELAKSANAAN

e. Komunikasi seluruh f. Kemahiran alat bantu dengar g. Penilaian pembelajaran h. Aplikasi nilai j. Kualiti pembelajaran k. Penutup a. Pemikiran reflektif

(C) AMALAN REFLEKSI

b. Catatan refleksi c. Pembinaan portfolio

(D) SIKAP DAN SAHSIAH

a. Penampilan diri b. Penyayang c. Sikap profesional

(E) ULASAN KESELURUHAN:

Tandatangan Pensyarah Pembimbing/Guru Pembimbing ............................................................... (Nama: )

Tandatangan Pelajar ....................................................... (Nama: )

98

LAMPIRAN 2-15A

PANDUAN PENGGUNAAN BORANG PR1/MD DAN PR1/P/MD 1 Borang PR1/MP digunakan oleh pensyarah pembimbing dan guru pembimbing semasa menjalankan bimbingan dan penyeliaan dalam praktikum Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran. Empat komponen yang mengandungi aspek-aspek tertentu disediakan untuk fokus bimbingan. Bagi setiap aspek, disediakan tahap untuk mengenal pasti peringkat prestasi/kecekapan pelajar. Kriteria setiap peringkat untuk setiap aspek dihuraikan dalam lampiran ini. Borang PR1/MP akan digunakan sebagai bahan rujukan untuk membuat penilaian dan rumusan bersama pensyarah pembimbing dan guru pembimbing setiap kali bimbingan dan penyeliaan. Satu salinan Borang PR1/MP yang telah lengkap diisi perlu diberikan kepada pelajar selepas setiap bimbingan bertujuan memberi maklum balas dan dimasukkan dalam portfolio.

2.

3.

4.

Petunjuk berikut boleh digunakan sebagai panduan untuk mencatat ulasan dalam Borang PR1/MP. A PERANCANGAN
Tahap 1
Hasil Pembelajaran Hasil pembelajaran tidak eksplisit,

Tahap 2
Hasil pembelajaran eksplisit tetapi kurang tepat dan kurang sesuai

Tahap 3
Hasil pembelajaran eksplisit, hampir tepat dan jelas

Tahap 4
Hasil pembelajaran eksplisit, tepat, jelas, tetapi kurang spesifik

Tahap 5
Hasil pembelajaran eksplisit, tepat, jelas dan spesifik

Isi Pelajaran Tidak sesuai dengan hasil pembelajaran kurikulum PKBP. Pendekatan dan Strategi Pengajaran dan pembelajaran Pendekatan dan strategi P&P tidak sesuai untuk PKBP. Pertimbangan tidak diberi kepada pendekatan bersepadu, dan berfokuskan murid. Guru tidak mahir menggunakan kemahiran pemudahcaraan

Isi kandungan kurang sesuai dengan hasil pembelajaran dan kurikulum PKBP.

Isi kandungan sesuai dengan hasil pembelajaran dan kurikulum PKBP.

Isi sesuai dengan hasil pembelajaran dan kurikulum PKBP.

Isi amat sesuai dengan hasil pembelajaran dan kurikulum PKBP.

Pendekatan dan strategi P&P kurang sesuai untuk PKBP. Pertimbangan kurang diberi kepada pendekatan bersepadu, dan berfokuskan murid. Guru kurang mahir menggunakan kemahiran pemudahcaraan

Pendekatan dan strategi P&P sesuai untuk PKBP. Pertimbangan diberi kepada unsur pendekatan bersepadu, dan berfokuskan murid. Guru mahir menggunakan kemahiran pemudahcaraan

Pendekatan dan strategi P&P amat sesuai untuk PKBP. Pertimbangan diberi kepada pendekatan bersepadu, dan berfokuskan murid. Guru amat mahir menggunakan kemahiran pemudahcaraan

Pendekatan dan strategi P&P amat sesuai dan menarik untuk PKBP. Pertimbangan diberi kepada pendekatan bersepadu, berfokuskan murid dan mengambil kira kecerdasan pelbagai. Guru amat mahir menggunakan kemahiran pemudahcaraan

Tahap 1
Sumber Pengajaran dan pembelajaran Pemilihan sumber tidak

Tahap 2
Pemilihan sumber kurang sesuai, tidak mencukupi dan kurang

Tahap 3
Pemilihan sumber hampir sesuai, tidak mencukupi dan kurang

Tahap 4
Pemilihan sumber sesuai, mencukupi dan selamat digunakan,

Tahap 5
Pemilihan sumber amat sesuai, mencukupi dan

99

sesuai, tidak mencukupi dan tidak selamat digunakan. Penggunaan sumber tersebut tidak membantu proses p&p.

selamat digunakan. Penggunaan sumber tersebut kurang membantu proses pengajaran dan pembelajaran

selamat digunakan. Penggunaan sumber tersebut kurang membantu proses pengajaran dan pembelajaran

dapat meningkatkan proses pengajaran dan pembelajaran. Sumber terpilih merupakan bahan yang penggunaannya adalah terhad

selamat digunakan, dapat meningkatkan proses pengajaran dan pembelajaran. Sumber terpilih merupakan bahan yang pelbagai penggunaannya

Penerapan Nilai Tidak mencatatkan nilai yang perlu diterapkan dalam pengajaran

Pemilihan nilai yang kurang sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang akan disampaikan.

Pemilihan nilai yang hampir sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang akan disampaikan.

Pemilihan nilai yang sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang akan disampaikan.

Pemilihan nilai yang amat sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang dirancang

B.

PELAKSANAAN Tahap 1

Tahap 2

Tahap 3
Berjaya menarik tumpuan sebahagian besar pelajar.

Tahap 4
Berupaya menarik tumpuan semua pelajar. Aktiviti yang digunakan adalah kreatif.

Tahap 5
Berupaya menarik tumpuan semua pelajar. Aktiviti yang digunakan sangat kreatif dan bermakna.

Permulaan Membiarkan kelas dalam keadaan tidak terkawal.

Kurang berjaya mewujudkan kesediaan murid untuk belajar.

Perkembangan Pengajaran Gagal mengurus dan mengawal kelas dan tidak berjaya melaksanakan langkahlangkah penyampaian.

Kurang berjaya melaksanakan langkahlangkah penyampaian.

Penyampaian isi pelajaran kurang teratur. Kurang mempelbagaikan aktiviti berdasarkan keperluan dan kebolehan murid.

Boleh melaksanakan langakah pengajaran dengan teratur dan baik tetapi ada kalanya kurang dalam pengurusan masa

Berjaya melaksanakan langkah-langkah pengajaran secara yang amat teratur dan terkawal. Berjaya menguruskan aktiviti individu, kumpulan dan kelas secara seimbang.

Pengurusan Rutin Rutin harian tidak meliputi aktiviti-aktiviti yang lebih bercorak mengarah dalam memupuk disiplin diri Tidak menyediakan persekitaran yang sesuai bagi mengelakkan kemalangan.

Rutin harian meliputi aktiviti-aktiviti yang lebih bercorak mengarah dalam memupuk disiplin diri Kurang memberi perhatian aspek keselamatan murid.

Rutin harian meliputi aktiviti-aktiviti yang lazim diamalkan dalam memupuk disiplin diri Boleh mengelakkan kemalangan.

Rutin harian meliputi pelbagai aktiviti yang boleh memupuk disiplin diri Berwaspada untuk mengelak kemalangan.

Rutin harian meliputi pelbagai aktiviti yang kreatif dalam memupuk disiplin diri Amat prihatin dan sentiasa berwaspada terhadap keselamatan murid.

Tahap 1
Pengurusan tingkah laku Pengurusan tingkah laku murid tidak rapi hingga mengganggu pembelajaran. Guru tidak dapat melayan keperluan murid yang berbeza

Tahap 2
Menggunakan bahasa yang kurang jelas dan sesuai dengan aras kognitif murid.

Tahap 3
Pengurusan tingkah laku murid kurang rapi hinggakan perjalanan pembelajaran agak terjejas. Guru kurang melayan keperluan murid yang berbeza

Tahap 4
Pengurusan tingkah laku murid berjalan dengan lancar tanpa gangguan disiplin yang ketara. Guru dapat melayan keperluan murid yang berbeza. Menggunakan beberapa teknik pemudahcaraan.

Tahap 5
Pengurusan tingkah laku murid dapat memastikan pembelajaran dapat berjalan dengan lancar tanpa gangguan disiplin. Guru dapat melayan keperluan murid yang berbeza. Pelbagai teknik pemudahcaraan digunakan dengan berkesan Amat berjaya mengerakkan murid melalui penggunaan komunikasi seluruh yang berkesan

Komunikasi Seluruh Menghadapi masalah penguasaan komunikasi seluruh untuk berkomunikasi dengan murid

Penguasaan komukasi seluruh yang kurang jelas untuk berkomukasi dengan murid.

Menyampaikan ilmu dengan cara pelbagai elimen dalam komunikasi seluruh tetapi kurang berjaya memotivasikan murid

Berjaya menggerakan murid melalui komunikasi seluruh dengan berkesan

100

Kemahiran Alat Bantu Dengar Menghadapi masalah pengendalian alat bantu dengar Penilaian Pembelajaran Tidak menjalankan penilaian semasa P&P Jangkaan pencapaian tidak realistik. Gagal menyesuaikan diri dengan tahap pembelajaran individu semasa P&P dijalankan. .

Kurang peka penggunaan alat bantu dengar.

Tahu kepentingan alat bantu dengar.

Berjaya memberi perhatian penggunaan alat bantu dengar

Amat peka terhadap penggunaan alat bantu dengar.

Menilai kemajuan murid secara sistematik. Mempunyai jangkaan tahap pencapaian yang realistik. Ada keupayaan menilai kesan P&P.

Menilai kemajuan murid secara sistematik dan kerap memberi maklumbalas yang membina. Dapat memberi bukti yang jelas tentang penilaian pengajaran dan kesan pembelajaran.

Mahir menilai kemajuan murid selaras dengan objektif P&P. Berupaya menggunakan pelbagai bentuk penilaian.

Amat mahir menilai kemajuan murid selaras dengan P&P.

Amat berkebolehan menggunakan pelbagai bentuk penilaian.

Aplikasi nilai Tidak menerapkan nilainilai murni seperti yang catatkan

Terdapat sedikit nilainilai murni yang diterpkan melalui aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan

Sebahagian nilai murni dapat diterapkan melalui aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan

Berjaya menerapkan nilai-nilai murni dengan baik dan pada masa yang sesuai

Amat berjaya menerapkan nilai-nilai murni dengan baik dan berkesan pada masa yang sesuai

Tahap 1
Kualiti Pembelajaran Semua hasil pembelajaran yang ditetapkan tidak dapat dicapai.

Tahap 2
Sebahagian kecil sahaja daripada hasil pembelajaran yang ditetapkan dapat dicapai

Tahap 3
Sebahagian daripada hasil pembelajaran yaang ditetapkan dapat dicapai

Tahap 4
Sebahagian besar hasil pembelajaran yaang ditetapkan dapat dicapai

Tahap 5
Semua hasil pembelajaran yaang ditetapkan dapat dicapai

Penutup Gagal menamatkan pelajaran atau membuat rumusan

Cuba membuat penutup tetapi kurang berkaitan dengan tema pelajaran.

Menamatkan pelajaran dengan aktiviti pengukuhan yang sesuai.

Menamatkan pelajaran dengan aktiviti pengukuhan dan penilaian dengan berkesan.

Menamatkan pelajaran dengan aktiviti pengukuhan / penilaian/refleksi dengan cara yang amat berkesan.

C. AMALAN REFLEKSI
Tahap 1
Pemikiran Reflektif Tidak berusaha untuk menilai diri

Tahap 2
Kurang berusaha untuk menilai diri

Tahap 3
Kurang berusaha menilai kelemahan dan kekuatan diri.

Tahap 4
Sentiasa berusaha menilai kelemahan dan kekuatan diri

Tahap 5
Dapat menilai kelemahan dan kekuatan diri dengan jujur dan jelas. Dapat melaksanakan refleksi untuk membuat tindakan susulan yang amat sesuai. Menyediakan portfolio RPI dengan amat ba, lengkap dan kemas

Catatan Refleksi Tidak membuat catatan refleksi

Menyediakan catatan yang tidak lengkap.

Menyediakan catatan, memperlihatkan usaha untuk membuat refleksi.

Dapat melaksanakan refleksi tetapi kurang menunjukkan usaha membuat tindakan susulan Menyediakan RPI yang baik dengan memasukkan komponen-komponen perlu

Pembinaan Portfolio Tidak membuat portfolio RPI

Menyediakan portfolio RPI tetapi tidak lengkap

Menyediakan portfolio RPI tetapi ada beberapa komponen yang perlu dimasukkan

101

D.

SIKAP DAN SAHSIAH


Tahap 1 Tahap 2
Pakaian kurang kemas, kurang menunjukkan keyakinan diri.

Tahap 3
Berpakaian kemas, bersopan santun, berbudi bahasa.

Tahap 4
Berpakaian kemas, berbudi bahasa, sopan santun, dan menonjolkan ciri-ciri peribadi seorang guru.

Tahap 5
Pakaian kemas dan amat sesuai dengan profesion. Penampilan diri yang menunjukkan keyakinan diri dalam segala perlakuan, mesra dan memiliki sifat kecindan serta dapat menimbulkan kesan yang menyenangkan, Dapat menyesuaikan diri semasa berinteraksi dengan murid.

Penampilan Diri Pakaian tidak sesuai dengan profesion dan tempat. .

Penyayang Gagal menunjukkan sifat-sifat keprihatinan, peka, mesra, dan beritmbang rasa terhadapa kebajikan dan keselamatan murid.

Kurang menunjukkan sifat-sifat keprihatinan, peka, mesra, dan beritmbang rasa terhadapa kebajikan dan keselamatan murid.

Menunjukkan penghayatan yang sederhana dari segi sifat-sifat keprihatin, peka, mesra, bertimbang rasa, sabar, dan ikhlas terhadap kebajikan murid.

Menunjukkan sifat-sifat keprihatin, peka, mesra, bertimbang rasa, sabar, ikhlas, empati dan akrab serta mengambil berat terhadap masalah, kepentingan kebajikan dan keselamatan murid.

Menunjukkan sifatsifat keprihatin, peka, mesra, bertimbang rasa, sabar, ikhlas, empati dan akrab serta mengambil berat terhadap masalah, kepentingan kebajikan dan keselamatan murid. Menonjolkan sifatsifat keibubapaan

Sikap Profesional Tidak memperlihatkan ciri-ciri profesionalisme seperti bertanggungjawab, beriltizam, dedikasi, sanggup berkorban masa, menyumbang idea. Tidak menyediakan persediaan mengajar yang kemas Kurang mempunyai kesedaran ciri-ciri profesional. Mengamalkan ciri-ciri profesional, bersemangat, iltizam, menyumbang idea dan pandangan. Menyediakan persediaan mengajar yang kemas Sedia berkorban masa dan tenaga Sedia berkorban masa dan tenaga dalam melaksanakan tugas Sentiasa menunjukkan tanggungjawab dan iltizam yang tinggi Bekerja dengan bersungguh-sungguh sebagai anggota profesional dalam pasukan sekolah. Menyediakan persediaan mengajar yang amat kemas dan teratur

Menyediakan persediaan mengajar yang kurang kemas

Menunjukkan tanggungjawab dan iltizam Bekerja sebagai anggota profesional dalam pasukan sekolah. Menyediakan persediaan mengajar yang kemas

102

LAMPIRAN 2-16
BORANG PR1/PEMULIHAN

BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM PELAJAR MAJOR PEMULIHAN Nama Pelajar : ____________________________ No. K.P.: _____________________ Kursus : ________________________Ambilan : _________________________ (bulan tahun)

Pengkhususan/Opsyen: __________________________________________________ Praktikum (Tandakan Praktikum 1 Sekolah ): Praktikum 2 Praktikum 3

: __________________________________________________________

Mata Pelajaran : __________________________Tajuk : ________________________ Tahun : ________ Tarikh : _____________Masa : _________ Penyeliaan Ke: ______

Petunjuk Tahap (Sila bulatkan angka yang berkenaan) Tahap 1: Tahap 2: Tahap 3: Tahap 4: Tahap 5: Terdapat banyak kelemahan yang perlu diberi perhatian. Terdapat beberapa kelemahan yang perlu diberi perhatian Pencapaian sederhana, masih perlu peningkatan Baik dalam banyak aspek Amat baik, cemerlang dalam banyak aspek

103

Komponen

BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM PR1/PEMULIHAN Aspek Tahap a. Hasil pembelajaran b. Isi pelajaran 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Ulasan

(A) PERANCANGAN

c. Pendekatan dan strategi p&p d. Sumber pengajaran pembelajaran e. Rutin harian f. Penerapan nilai g. Unsur kemahiran berfikir a. Permulaan b. Pengajaran secara kumpulan

(B) PELAKSANAAN

c. Perkembangan pengajaran d. Pengurusan bilik darjah e. Komunikasi f. Kualiti pembelajaran g. Penutup h. Pencapaian hasil pembelajaran i. Aplikasi nilai

(C) AMALAN REFLEKSI

a. Pemikiran reflektif b. Catatan reflektif c. Pembinaan Portfolio

(D) a. Penampilan diri SIKAP DAN SAHSIAH b. Keperihatinan c. Pekerti d. Sifat profesional ULASAN KESELURUHAN:

..................................................................................... Tandatangan Pensyarah Pembimbing (Nama: ) 104

. Tandatangan Guru Pembimbing (Nama: )

LAMPIRAN 2-17
BORANG PR1/P/PEMULIHAN

BORANG PENILAIAN PRAKTIKUM 1 PEMULIHAN PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN (Dilengkapkan bersama oleh pensyarah dan guru pembimbing) Nama Pelajar : ____________________________ No. K.P.: _____________________ Kursus : ________________________Ambilan : _________________________ (bulan tahun)

Pengkhususan/Opsyen: __________________________________________________ Sekolah : __________________________________________________________

Mata Pelajaran : __________________________Tajuk : ________________________ Tahun : _____________ Tarikh : ________________ Masa : __________________

( Perhatian: Borang ini digunakan pada penyeliaan akhir Praktikum 1 sahaja) Petunjuk Tahap (Sila bulatkan angka yang berkenaan) Tahap 1: Tahap 2: Tahap 3: Tahap 4: Tahap 5: Terdapat banyak kelemahan yang perlu diberi perhatian. Terdapat beberapa kelemahan yang perlu diberi perhatian Pencapaian sederhana, masih perlu peningkatan Baik dalam banyak aspek Amat baik, cemerlang dalam banyak aspek

Tahap 1 2 3 4 5

Peratus 10% 0 2.0 2.1 4.0 4.1 6.0 6.1 - 8.0 8.1 - 10.0

Peratus 20% 0 4.0 4.1 8.0 8.1 12.0 12.1 16.0 16.1 20.0

Peratus 30% 0 6.0 6.1 12.0 12.1 18.0 18.1 24.0 24.1 30.0

Peratus 40% 0 8.0 8.1 16.0 16.1 24.0 24.1 32.9 32.1 40.0

105

Komponen

Aspek a. Hasil pembelajaran b. Isi pelajaran 1 2

Tahap 3 4 5

Ulasan

(A) PERANCANGAN ( 30 markah )

c. Pendekatan dan strategi p&p d. Sumber pengajaran pembelajaran e. Rutin harian f. Penerapan nilai Markah: g. Unsur kemahiran berfikir a. Permulaan b. Pengajaran secara kumpulan 1 2 3 4 5

(B) PELAKSANAAN ( 40 markah )

c. Perkembangan pengajaran d. Pengurusan bilik darjah e. Komunikasi f. Kualiti pembelajaran g. Penutup h. Pencapaian hasil pembelajaran i. Aplikasi nilai Markah : 1 2 3 4 5

(C) AMALAN REFLEKSI ( 10 markah ) (D)

a. Pemikiran reflektif b. Catatan reflektif c. Pembinaan Portfolio a. Penampilan diri

Markah : 1 2 3 4 5

SIKAP DAN SAHSIAH ( 20 markah )

b. Keperihatinan c. Pekerti d. Sifat profesional Markah :

JUMLAH MARKAH ( A + B + C + D ) X 100 = ULASAN KESELURUHAN:

..................................................................................... Tandatangan Pensyarah Pembimbing (Nama: ) 106

. Tandatangan Guru Pembimbing (Nama: )

LAMPIRAN 2-17A PANDUAN PENGGUNAAN BORANG PR1/PEMULIHAN dan PR1/P/PEMULIHAN 1 2. Borang PR1/PEMULIHAN digunakan oleh pensyarah pembimbing dan guru pembimbing semasa menjalankan bimbingan dan penyeliaan dalam praktikum Pemulihan. Empat komponen yang mengandungi aspek-aspek tertentu disediakan untuk fokus bimbingan. Bagi setiap aspek, disediakan tahap untuk mengenal pasti peringkat prestasi/kecekapan pelajar. Kriteria setiap peringkat untuk setiap aspek dihuraikan dalam lampiran ini. Satu salinan Borang PR1/Pemulihan yang telah lengkap diisi perlu diberikan kepada pelajar selepas setiap bimbingan bertujuan memberi maklum balas dan dimasukkan dalam portfolio.

3.

Petunjuk berikut boleh digunakan sebagai panduan untuk mencatat ulasan dalam Borang PR1/Pemulihan

PERANCANGAN
Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5

Hasil Pembelajaran Hasil pembelajaran tidak eksplisit, tidak sesuai dengan peringkat kebolehan murid dan tidak memenuhi kehendak sukatan pelajaran Hasil pembelajaran kurang eksplisit, kurang tepat dan kurang sesuai dengan kebolehan murid serta kehendak sukatan pelajaran Hasil pembelajaran eksplisit, tepat, jelas, tetapi kurang spesifik mengikut kebolehan murid serta kehendak sukatan pelajaran Hasil pembelajaran eksplisit, tepat, jelas dan spesifik mengikut kehendak sukatan pelajaran tetapi kurang mengikut kebolehan murid serta kehendak sukatan pelajaran Hasil pembelajaran eksplisit, tepat, jelas dan spesifik mengikut kebolehan murid serta kehendak sukatan pelajaran

Isi Pelajaran Isi tidak sesuai dengan hasil pembelajaran dan sukatan pelajaran. Pemeringkatan isi pelajaran tidak mengikut urutan bagi mencapai hasil pembelajaran Isi kandungan kurang sesuai dengan hasil pembelajaran dan sukatan pelajaran. Pemeringkatan isi pelajaran kurang mengikut urutan untuk mencapai hasil pembelajaran Isi sesuai dengan hasil pembelajaran dan sukatan pelajaran. Pemeringkatan isi pelajaran kurang mengikut urutan bagi mencapai hasil pembelajaran Isi sesuai dengan hasil pembelajaran dan sukatan pelajaran. Pemeringkatan isi jelas mengikut urutan bagi mencapai hasil pembelajaran Isi amat sesuai dengan hasil pembelajaran dan sukatan pelajaran. Pemeringkatan isi amat jelas mengikut urutan bagi mencapai hasil pembelajaran

Persediaan mengikut keputusan ujian diagnostik Isi pelajaran tidak dinyatakan secara tepat dan ujian diagnostik tidak dijalankan . Isi pelajaran dinyatakan kurang jelas dan ujian diagnostik tidak dijalankan dengan baik Isi pelajaran dinyatakan hampir tepat dan jelas seperti keputusan ujian diagnostik. Isi pelajaran dinyatakan dengan tepat tetapi kurang jelas mengikut kumpulan hasil ujian diagnostik. Isi pelajaran dinyatakan dengan tepat dan jelas mengikut kumpulan hasil ujian diagnostik.

107

Persediaan Pengajaran Kumpulan. Lajur, langkah dan bahan Bantu mengajar tidak lengkap. Lajur, langkah dan bahan bantu mengajar disedia secara sederhana Lajur, langkah dan bahan bantu mengajar disedia hampir lengkap Lajur, langkah dan bahan bantu mengajar disedia dengan lengkap dan baik. Lajur, langkah dan bahan bantu mengajar Amat lengkap dan sesuai.

Strategi Pengajaran dan pembelajaran Strategi dan aktiviti tidak sesuai dan tidak mengambil kira hasil pembelajaran yang hendak dicapai, isi pelajaran, keunikan individu murid (cth: kecerdasan pelbagai), sumber pengajaran dan pembelajaran, masa dan situasi. Strategi dan aktiviti kurang sesuai dan kurang mengambil kira hasil pembelajaran yang hendak dicapai, isi pelajaran, keunikan individu murid, sumber pengajaran dan pembelajaran, masa dan situasi. Strategi dan aktiviti sesuai tetapi hanya mengambil kira sebahagian daripada faktor berikut: hasil pembelajaran yang hendak dicapai, isi pelajaran, keunikan individu murid, sumber pengajaran dan pembelajaran, masa dan situasi. Strategi dan aktiviti sesuai, bertepatan dan mengambil kira semua aspek pengajaran dan pembelajaran termasuk unsur-unsur ICT dan KMD. Strategi dan aktiviti amat sesuai, bertepatan dan mengambil kira semua aspek pengajaran dan pembelajaran termasuk unsur-unsur ICT dan KMD.

Sumber Pengajaran dan pembelajaran Pemilihan sumber yang tidak sesuai, tidak mencukupi, tidak menarik, tidak mencabar dan tidak berfungsi Pemilihan sumber kurang sesuai, kurang mencukupi, kurang menarik, kurang mencabar dan kurang berfungsi Pemilihan sumber sesuai, mencukupi, tetapi kurang menarik, kurang mencabar dan kurang berfungsi Pemilihan sumber baik, sesuai serta membantu proses pengajaran dan pembelajaran termasuk penggunaan ICT Pemilihan sumber amat baik dan amat sesuai serta amat membantu proses pengajaran dan pembelajaran termasuk penggunaan ICT

Nilai Tidak mencatatkan nilai yang perlu diterapkan dalam pengajaran Pemilihan nilai yang tidak sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang akan disampaikan. Pemilihan nilai kurang sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang akan disampaikan. Pemilihan nilai sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang akan disampaikan. Pemilihan nilai amat sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang akan disampaikan.

Unsur KB Tiada pernyataan mengenai kemahiran berfikir. Tiada bukti penggunaan alat berfikir. Tiada contoh soalan berdaya fikir. Pemilihan kemahiran berfikir tiada perkaitan dengan isi kandungan pelajaran. Tiada bahan rangsangan yang sesuai dengan kemahiran. Terdapat pernyataan kemahiran berfikir tetapi kurang sesuai dengan isi kandungan pelajaran. Kurang jelas penggunaan alat berfikir dan kurang bahan rangsangan yang sesuai dengan kemahiran. Kurang aktiviti yang boleh mencabar keupayaan minda. Terdapat pernyataan kemahiran berfikir yang sesuai dengan isi kandungan. Terdapat penggunaan alat berfikir dan bahan rangsangan tetapi kurang sesuai dengan aktiviti dan langkah pengajaran dan pembelajaran yang dipilih. Pernyataan kemahiran berfikir jelas dan sesuai. Terdapat langkahlangkah pengajaran dan pembelajaran untuk penguasaan kemahiran berfikir. Terdapat aktiviti yang melibatkan pelajar untuk mencapai objektif pembelajaran untuk kemahiran belajar. Pernyataan kemahiran berfikir amat jelas dan sesuai. Terdapat langkah-langkah pengajaran dan pembelajaran untuk penguasaan kemahiran berfikir. Terdapat aktiviti yang melibatkan pelajar untuk mencapai objektif pembelajaran untuk kemahiran belajar. Rancangan penggunaan alat berfikir jelas. Terdapat perancangan pnggunaan teknik penyoalan.

108

B.

PELAKSANAAN Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5

Permulaan Membiarkan kelas dalam keadaan tidak terkawal dan tidak peka kepada kesediaan murid. Pelaksanaan set induksi tidak sesuai. Kurang berjaya mewujudkan kesediaan murid untuk belajar. Pelaksanaan set induksi kurang sesuai. Berjaya mewujudkan kesediaan pelajar. Pelaksanaan set induksi kurang berjaya menarik tumpuan pelajar. Berjaya mewujudkan kesediaan pelajar. Pelaksanaan set induksi dapat menarik tumpuan sebahagian besar pelajar. Amat berjaya mewujudkan kesediaan pelajar. Pelaksanaan set induksi yang amat sesuai, menarik, menyeronokkan, dapat menarik tumpuan dan memotivasikan semua pelajar

Pengajaran Secara Kumpulan. Pengajaran tidak dijalankan secara kumpulan. Guru menjalankan pengajaran secara kumpulan tetapi tidak sesuai dengan keputusan ujian diagnostik Guru menjalankan pengajaran dan pembelajaran secara kumpulan dengan baik. Guru mahir menjalankan pengajaran dan pembelajaran secara kumpulan Guru amat mahir menjalankan pengajaran dan pembelajaran kumpulan.

Perkembangan Pengajaran Tidak berjaya melaksanakan langkahlangkah penyampaian. Penggunaan masa tidak dikawal. Tidak peka dengan keperluan pelajar. Gagal mengawal kelas sehingga terganggu kemajuan pengajaran dan pembelajaran. Penyampaian isi pelajaran tidak teratur. Kurang berjaya melaksanakan langkah-langkah penyampaian. Pengurusan masa kurang luwes (fleksibel). Kurang peka dengan keperluan pelajar. Kurang berjaya mengawal kelas sehingga terganggu kemajuan pengajaran dan pembelajaran. Penyampaian isi pelajaran kurang teratur. Boleh melaksanakan langkah pengajaran dengan teratur dan baik tetapi ada kalanya kurang berjaya dalam pengurusan masa. Boleh mempelbagaikan aktiviti mengikut kehendak dan kebolehan murid serta menepati hasil pembelajaran tetapi kurang berjaya mengawal sebahagian kecil murid dalam kelas. Berjaya melaksanakan langkah-langkah pengajaran secara teratur dan terkawal. Maklumat/bahan yang diajar berjaya disampaikan berperingkatperingkat. Kadar/kelajuan penyampaian sesuai dengan tahap kebolehan pelajar. Boleh mempelbagaikan aktiviti mengikut kehendak dan kebolehan murid serta menepati hasil pembelajaran dan berjaya mengawal sebahagian besar murid dalam kelas. Berjaya melaksanakan langkah-langkah pengajaran dengan amat teratur dan terkawal. Maklumat/bahan yang diajar berjaya disampaikan berperingkatperingkat. Kadar/kelajuan penyampaian amat sesuai dengan tahap kebolehan pelajar. Boleh mempelbagaikan aktiviti mengikut kehendak dan kebolehan murid serta menepati hasil pembelajaran dan berjaya mengawal semua murid dalam kelas.

Pengurusan Bilik Darjah Tidak dapat mengurus dan mengawal kelas Tidak mewujudkan persekitaran pembelajaran yang kondusif. Tidak peka terhadap Kurang berjaya mengurus dan mengawal kelas Kurang mewujudkan persekitaran pembelajaran yang Berjaya mewujudkan persekitaran yang menggalakkan pembelajaran di kalangan sebahagian pelajar. Berjaya mewujudkan persekitaran yang menggalakkan pembelajaran di kalangan sebahagian besar pelajar. Amat berjaya mewujudkan persekitaran yang menggalakkan pembelajaran di kalangan sebahagian besar pelajar.

109

Tahap 1
disiplin pelajar. Disiplin kelas tidak terkawal. Mengambil tindakan yang tidak tepat dalam menangani kerenah pelajar. Gelabah dalam menghadapi pelajar yang menimbulkan gangguan. Arahan yang diberi mengelirukan.

Tahap 2
kondusif. Kurang peka terhadap disiplin pelajar. Disiplin kelas kurang terkawal. Mengambil tindakan yang kurang tepat dalam menangani kerenah pelajar. Kurang yakin dalam menghadapi pelajar yang menimbulkan gangguan. Arahan yang diberi kurang jelas.

Tahap 3
Dapat mewujudkan persekitaran pembelajaran yang kondusif tetapi tidak dapat memotivasikan sebahagian pelajar. Ada usaha mengawal disiplin namun masih ada tanda-tanda keraguan dalam tindakannya. Arahan jelas dan dipatuhi oleh sebahagian pelajar.

Tahap 4
Dapat mewujudkan persekitaran pembelajaran yang kondusif dan dapat memotivasikan sebahagian besar pelajar. Dapat mengawal disiplin dengan baik. Arahan jelas dan dipatuhi oleh sebahagian besar pelajar.

Tahap 5
Dapat mewujudkan persekitaran pembelajaran yang amat kondusif dan dapat memotivasikan sebahagian besar pelajar. Dapat mengawal disiplin dengan amat baik. Arahan amat jelas dan amat dipatuhi oleh sebahagian besar pelajar.

Komunikasi Menghadapi masalah sebutan dan penggunaan bahasa untuk berkomunikasi dengan kelas atau individu Suara tidak lantang; nada intonasi dan cara bertutur tidak dipelbagaikan. Tidak peka tentang tahap penggunaan bahasa pelajar. Penggunaan bahasa dan sebutan yang kurang jelas untuk berkomunikasi dengan kelas atau individu Suara kurang lantang; nada, intonasi dan cara bertutur kurang dipelbagaikan. Kurang peka tentang tahap penggunaan bahasa pelajar. Menyampaikan ilmu dengan cara yang sesuai tetapi kurang berjaya memotivasikan pelajar. Suara lantang; nada, intonasi dan cara bertutur dapat dipelbagaikan tetapi kurang peka tentang tahap penggunaan bahasa pelajar. Berjaya menggerakkan pelajar melalui penggunaan bahasa yang ekspresif dan berkesan. Kualiti suara adalah baik, dapat mempelbagaikan nada dan intonasi serta kelantangan suara sesuai. Sebutan adalah jelas, tepat, menarik dan dapat mengekalkan perhatian pelajar. Amat berjaya menggerakkan pelajar melalui penggunaan bahasa yang ekspresif dan berkesan. Kualiti suara adalah amat baik, dapat mempelbagaikan nada dan intonasi serta kelantangan suara amat sesuai. Sebutan adalah amat jelas, tepat, menarik dan dapat mengekalkan perhatian semua pelajar.

Kualiti Pembelajaran Pelajar keliru terhadap isi pelajaran. Pelajar tertanya-tanya kerana masih tidak memahami maklumat. Banyak kesilapan dalam jawapan yang diberi. Tidak menghiraukan aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Sebahagian besar murid masih keliru terhadap isi pelajaran. Sebahagian besar murid masih tertanya-tanya kerana masih tidak memahami maklumat. Terdapat beberapa kesilapan dalam jawapan yang diberi. Kurang menghiraukan aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Penutup Gagal menamatkan pelajaran Cuba membuat penutup tetapi kurang berkaitan dengan tajuk pelajaran. Hanya sebahagian sahaja daripada maklumat utama dapat dikenal pasti. Penutup pelajaran yang sesuai tetapi kurang menarik. Isi-isi utama berjaya dicungkil. Menamatkan pelajaran dengan aktiviti pengukuhan/ penilaian cara yang berkesan. Isi-isi utama berjaya dicungkil tetapi rumusan kurang tepat. Menamatkan pelajaran dengan aktiviti pengukuhan/ penilaian cara yang amat berkesan. Berjaya membuat rumusan/kesimpulan Pelajaran nyata dapat difahami namun adakalanya pelajar yang memberi jawapan yang kurang tepat. Boleh melaksanakan aktiviti dan arahan kerja tetapi ada ketikanya kurang tepat. Pelajar responsif dan terlibat dalam aktiviti. Pelajaran dapat difahami dan pelajar memberi jawapan yang tepat. Membuktikan pemahaman konsep dan isi pelajaran. Ada perubahan tingkah laku. Penglibatan yang aktif dan responsif. Pelajaran amat difahami dan pelajar memberi jawapan yang tepat. Membuktikan pemahaman konsep dan isi pelajaran. Ada perubahan tingkah laku yang amat nyata. Pelajar amat responsif dan terlibat sepenuhnya dalam aktiviti.

Tidak dapat mengenal pasti isi-isi utama.

110

Tahap 1
Pelajar keluar / bersurai dari kelas tanpa arahan yang jelas. Bersurai secara yang tidak berdisiplin.

Tahap 2
Memberi arahan untuk bersurai secara teratur tetapi pelaksanaannya tidak terkawal.

Tahap 3
Memberi arahan untuk bersurai secara teratur tetapi pelaksanaannya kurang terkawal.

Tahap 4
Berjaya menguruskan pelajar dengan teratur Memberi arahan untuk bersurai secara teratur dan pelaksanaannya terkawal.

Tahap 5
Berjaya menguruskan pelajar dengan amat teratur Memberi arahan untuk bersurai secara teratur dan pelaksanaannya sangat terkawal dan berdisiplin. Ada aktiviti susulan

Tiada aktiviti susulan diberi Pencapaian Hasil Pembelajaran Semua hasil pembelajaran yang ditetapkan tidak dapat dicapai.

Tiada aktiviti susulan diberi

Ada aktiviti susulan diberi

Ada aktiviti susulan

Sebahagian kecil sahaja daripada hasil pembelajaran yang ditetapkan dapat dicapai.

Sebahagian daripada hasil pembelajaran yang ditetapkan dapat dicapai.

Sebahagian besar daripada hasil pembelajaran yang ditetapkan dapat dicapai.

Semua hasil pembelajaran yang disenaraikan berjaya dicapai melalui aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang disediakan.

Aplikasi Nilai Tidak menerapkan nilai-nilai murni seperti yang dicatatkan. terdapat sedikit nilainilai murni yang diterapkan melalui aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan. Sebahagian nilai murni dapat diterapkan melalui aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan. Berjaya menerapkan nilai-nilai murni dengan baik dan pada masa yang sesuai. Amat berjaya menerapkan nilai-nilai murni dengan baik dan berkesan pada masa yang sesuai

C. AMALAN REFLEKSI
Tahap 1
Catatan Refleksi Menyediakan catatan tetapi tidak memperlihatkan usaha untuk membuat refleksi. Catatan refleksi tidak berkualiti. Menyediakan catatan tetapi kurang memperlihatkan usaha untuk membuat refleksi. Catatan refleksi kurang berkualiti. Membuat catatan refleksi tetapi kurang mengambil tindakan susulan dan menunjukkan usaha meningkatkan kualiti diri Dapat mengenal pasti kekuatan dan kelemahan pengajaran dan pembelajaran serta mengambil tindakan susulan. Menunjukkan kematangan dalam membuat refleksi kritikal dan ulasan kendiri. Kebolehan membuat tindakan susulan. Memperlihatkan perkembangan dan peningkatan kualiti diri Dapat mengenal pasti serta menilai kekuatan dan kelemahan diri dengan amat jelas. Dapat menghubungkaitkan sebab dan akibat terhadap tindakan yang diambil Dapat mengaitkan sebab dan akibat untuk membuat inferens. Dapat meramal kesan sesuatu tindakan dan

Tahap 2

Tahap 3

Tahap 4

Tahap 5

Pemikiran Reflektif Tidak berusaha untuk menilai diri Tidak dapat menghubung kaitkan sebab dan akibat tentang tindakan yang telah diambil. Tidak menunjukkan usaha untuk merancang dan membuat tindakan susulan. Kurang berusaha untuk menilai diri Kurang dapat menghubung kaitkan sebab dan akibat tentang tindakan yang telah diambil. Kurang menunjukkan usaha untuk merancang dan membuat tindakan susulan. Ada usaha untuk menilai kekuatan dan kelemahan diri, tetapi tidak dapat menghubug kaitkan sebab dan akibat tentang tindakan yang telah diambil. Kurang mengaitkan situasi dan pengalaman untuk membuat inferens. Sentiasa berusaha menilai kelemahan dan kekuatan diri. Dapat menghubungkaitkan sebab dan akibat yang telah diambil. Dapat mengaitkan situasi dan pengalaman untuk membuat inferens.

111

Tahap 1

Tahap 2

Tahap 3

Tahap 4

Tahap 5
bertindak berlandaskan bukti, seterusnya merancang langkah susulan dengan mengambilkira unsur KMD

Pembinaan Portfolio Tidak melengkapkan Portfolio seperti yang ditetapkan Tidak berusaha untuk menambah maklumat dan dokumen yang relevan. Tidak meneruskan penulisan jurnal. Kurang berusaha untuk mengemaskinikan portfolio dengan maklumat dan dokumen baru Maklumat yang diberikan kurang berkaitan dengan objektif praktikum Penulisan jurnal kurang mengenalpasti isu dan langkah-langkah penyelesaiannya. Terdapat penambahan maklumat dan dokumen yang relevan dengan objektif praktikum, tetapi pengolahannya kurang kemas, kreatif dan teratur. Dapat mengenalpasti isu dalam penulisan jurnal tetapi kurang berupaya mengupas isu serta mencari penyelesaiannya. Menunjukkan kesungguhan dan kerajinan dalam proses pembinaan portfolio dokumen dan maklumat yang ditambah itu relevan. Penulisan jurnal diteruskan dan menunjukkan amalan refleksi yang jelas. Penyediaan portfolio kemas, kreatif dan teratur serta menepati objektif penyediaan portfolio praktikum Menunjukkan kesungguhan dan kerajinan dalam proses pembinaan portfolio dokumen dan maklumat yang ditambah itu amat relevan. Penulisan jurnal menunjukkan amalan refleksi yang amat jelas. Penyediaan portfolio amat kemas, kreatif dan teratur serta amat menepati objektif penyediaan portfolio praktikum

C.

SIKAP DAN SAHSIAH


Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5

Penampilan Diri Pakaian tidak sesuai dengan profesion dan tempat. Tidak berupaya menyesuaikan diri dengan keadaan dan situasi. Pakaian kurang sesuai dengan profesion dan tempat. Kurang berupaya menyesuaikan diri dengan keadaan dan situasi. Berpakaian kemas, bersopan santun, berbudi bahasa. Cuba berusaha untuk menimbulkan suasana mesra dan menyenangkan di kalangan pelajar. Berpakaian kemas, berbudi bahasa, sopan santun, memiliki sifat mesra dan mempunyai perawakan dan kewibawaan sebagai seorang guru. Penampilan diri yang menunjukkan keyakinan diri dalam segala perlakuan, mesra dan memiliki sifat kecindan serta dapat menimbulkan kesan yang menyenangkan, bersopan santun, berbudi bahasa dan berwibawa sebagai seorang guru. Amat berjaya di dalam menyesuaikan diri dengan keadaan dan situasi

Keprihatinan Tidak prihatin terhadap keperluan pelajar yang berbeza dan bermasalah Kurang peka terhadap keperluan pelajar dan kurang berusaha untuk menangani masalah Peka terhadap keperluan pelajar dan berusaha menangani masalah Menunjukkan sifatsifat kemanusiaan, peka, mesra dan sabar terhadap masalah dan keperluan pelajar. Amat prihatin dan menunjukkan sifat kemanusiaan seperti peka, mesra, bertimbang rasa, sabar, empati dan akrab serta mengambil berat terhadap masalah, kepentingan,

112

Tahap 1

Tahap 2

Tahap 3

Tahap 4

Tahap 5
kebajikan dan keselamatan pelajar. Dapat membuat tindakan yang amat sesuai dengan masalah yang dihadapi.

Pekerti Tidak dapat menyesuaikan tingkah laku sebagai seorang guru. Sukar menyesuaikan tingkah laku sebagai seorang guru. Berbudi bahasa dan tahu menyesuaikan tingkah laku sebagai seorang guru Berpekerti terpuji, luhur dan bersifat mulia sebagai model kepada guru di sekolah. Sentiasa menunjukkan budi pekerti yang luhur, terpuji, berbudi bahasa serta dapat menyesuaikan tingkahlaku sebagai seorang guru Amat sesuai sebagai model kepada murid Sentiasa mengaplikasikan nilainilai murni Sifat Profesional Tidak memperlihatkan ciriciri profesionalisme seperti bertanggungjawab, beriltizam, dedikasi, sanggup berkorban masa, menyumbang idea. Tidak menyediakan persediaan mengajar yang kemas Kurang mempunyai kesedaran ciri-ciri profesional. Menyediakan persediaan mengajar yang kurang kemas Mengamalkan ciri-ciri profesional, bersemangat, iltizam, menyumbang idea dan pandangan. Menyediakan persediaan mengajar yang kemas Sedia berkorban masa dan tenaga Menunjukkan tanggungjawab dan iltizam Bekerja sebagai anggota profesional dalam pasukan sekolah. Menyediakan persediaan mengajar yang kemas Sedia berkorban masa dan tenaga dalam melaksanakan tugas Sentiasa menunjukkan tanggungjawab dan iltizam yang tinggi Bekerja dengan bersungguh-sungguh sebagai anggota profesional dalam pasukan sekolah. Menyediakan persediaan mengajar yang amat kemas dan teratur

113

LAMPIRAN 2-18

BORANG PENILAIAN PRESTASI PR 2


(Perhatian: Borang ini digunakan pada penyeliaan akhir praktikum dan dilengkapkan bersama oleh pensyarah pembimbing dan guru pembimbing major/elektif ) Nama Pelajar : _______________________________________ No. K.P.: ______________________ Kursus : ____________________________________________ Ambilan : ______________________ Major : ______________________________________ Elektif : _______________________

Nama Sekolah : ____________________________________________________________________

Rumusan untuk Praktikum


Petunjuk Tahap Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 : Terdapat banyak kelemahan : Terdapat beberapa kelemahan : Pencapaian sederhana : Baik dalam banyak aspek : Amat baik, cemerlang dalam banyak aspek

KRITERIA PERMARKAHAN MENGIKUT TAHAP Tahap 1 2 3 4 5 Peratus 10% 0 3.9 4.0 4.9 5.0 6.4 6.5 - 7.9 8.0 - 10.0 Peratus 30% 0 11.9 12.0 14.9 15.0 19.4 19.5 23.9 24.0 30.0

114

BORANG PENILAIAN PRESTASI (PR2) Sila bulatkan angka yang berkenaan Aspek 1 2 Tahap 3 4 5 Ulasan

A. INTERPERSONAL & INTRAPERSONAL (10 markah) Semangat dan daya tahan Hubungan dengan murid Hubungan dengan kakitangan sekolah Hubungan dengan ibu bapa dan masyarakat setempat (Rujuk Portfolio)

Markah A = __________ 1 2 3 4 5

B. PENGETAHUAN TENTANG MATA PELAJARAN (10 markah) Kefahaman tentang ilmu, konsep dan kemahiran - Kefahaman tentang keperluan kurikulum (Rujuk borang-borang PR1)

Markah B = __________ 1 2 3 4 5

C. PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (30 markah) - Perancangan - Pelaksanaan - Amalan refleksi - Sikap dan sahsiah (Rujuk borang-borang PR1)

Markah C = __________

D. -

KOMUNIKASI

(10 markah)

Suara Kejelasan dan kesesuaian bahasa Komunikasi bukan lisan Menerang dan menunjuk cara Kecindan (Rujuk Borang-borang PR1)

Markah D = __________

E. -

PENGURUSAN BILIK DARJAH

(10 markah)

Pengurusan murid Kebolehan memotivasikan murid Pengurusan persekitaran pembelajaran Kawalan bilik darjah Penggunaan ganjaran/dendaan (Rujuk borang-borang PR1)

Markah E = __________

115

Aspek 1 2

Tahap 3 4 5

Ulasan

F. PENILAIAN (10 markah) - Menyemak dan memberi maklum balas tentang kerja murid - Menyimpan rekod murid - Kesedaran tentang prestasi murid - Penilaian pembelajaran - Penilaian pengajaran (Rujuk PR1, buku persediaan mengajar dan portfolio)

Markah F = __________

G. KOKURIKULUM - Kehadiran - Penglibatan (Rujuk portfolio)

(10 markah)

Markah G = __________ 1 2 3 4 5

H. PERANAN-PERANAN LAIN (10 markah) - Bimbingan - Pengurusan dan pentadbiran (Rujuk portfolio)

Markah H = __________

Jumlah Keseluruhan Markah PR2 = (A + B + C + D + E +F + G + H ) = ULASAN (Diisikan bersama oleh pensyarah pembimbing dan guru pembimbing)

RUMUSAN KESELURUHAN

Tandatangan/NamaGuru Pembimbing ______________________________________ Tandatangan/Nama Pensyarah Pembimbing ______________________________________ Tarikh : ___________________________

116

LAMPIRAN 2-18A PANDUAN PENGGUNAAN BORANG PENILAIAN PRESTASI (PR2)


1. 2. 3. Borang PR2 digunakan pada akhir setiap praktikum untuk membuat penilaian dan rumusan prestasi pelajar. Pensyarah dan guru pembimbing perlu membuat perbincangan sebelum membuat rumusan dan penilaian pada borang PR2. Borang ini digunakan berdasarkan kepada bukti daripada: (i) Borang PR1 (ii) Portfolio praktikum (iii) Buku persediaan pengajar Lapan komponen yang mengandungi aspek-aspek tertentu disediakan sebagai fokus membuat rumusan. Setiap aspek disediakan tahap yang digunakan sebagai petunjuk pencapaian pelajar. Borang rumusan PR2 ini tidak boleh diberikan kepada pelajar.

4. 5.

A. INTERPERSONAL DAN INTRAPERSONAL


Tahap 1 Tidak ada komitmen dalam menjalankan tugas. Tidak ada usaha untuk mewujudkan hubungan dengan kanak-kanak, kakitangan sekolah, ibu bapa dan masyarakat setempat. Tahap 2 Semangat bekerja dan komitmen kurang ketara, menghadapi masalah memilih pendekatan profesional, sukar menerima teguran, menghadapi kesulitan berhubung dengan rakan-rakan secara sosial dan profesional. Ada masalah hubungan dengan kanak-kanak, kakitangan sekolah, ibu bapa dan masyarakat setempat. Tahap 3 Ada tanda-tanda minat dan komitmen; menunjukkan kesanggupan untuk menyesuaikan diri dengan rakan, kanakkanak, kakitangan sekolah, ibu bapa dan masyarakat. Kadang kala menghadapi kesukaran dengan rakan, kanakkanak, kaki tangan sekolah, ibu bapa dan masyarakat. Tahap 4 Menunjukkan keupayaan profesional yang baik selaras dengan peranannya. Dapat menyesuaikan diri dengan rakan, kanakkanak, kaki tangan sekolah, ibu bapa dan masyarakat. Tahap 5 Menampilkan sifat-sifat profesional yang amat baik, mudah diterima sebagai rakan sejawat, kakitangan sekolah, ibu bapa dan masyarakat dan dapat menyesuaikan diri dengan persekitaran. Berjaya menarik minat kanak-kanak. Memiliki semangat dan komitmen kerja yang amat tinggi.

B. PENGETAHUAN TENTANG MATA PELAJARAN


Tahap 1 Kefahaman yang sangat rendah tentang mata pelajaran pengkhususan. Pengetahuan yang rendah tentang keperluan kurikulum sekolah. Kurang berupaya mengembangkan pengetahuan tentang mata pelajaran. Tahap 2 Kefahaman yang terhad tentang mata pelajaran pengkhususan. Pengetahuan yang terhad tentang keperluan kurikulum sekolah. Kurang berupaya mengembangkan pengetahuan tentang mata pelajaran. Tahap 3 Kefahaman yang sederhana tentang pengetahuan, konsep dan kemahiran mata pelajaran pengkhususan. Pengetahuan dan kefahaman yang sederhana tentang keperluan kurikulum sekolah. Tahap 4 Penguasaan yang baik tentang mata pelajaran pengkhususan dan berkebolehan menyesuaikannya mengikut umur dan tahap kebolehan murid. Kefahaman yang baik tentang keperluan kurikulum sekolah dan program pengajaran serta boleh menyediakan rancangan kerja yang baik. Tahap 5 Penguasaan yang amat baik tentang mata pelajaran pengkhususan. Sentiasa berupaya menghadapi masalah di luar jangkaan. Memahami dengan baik keperluan murid pada semua tahap kurikulum dalam proses pengajaran dan pembelajaran.

117

C. PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN


Tahap 1 Persediaan mengajar tidak mencukupi, tidak menyedari keperluan murid, strategi pengajaran tidak sesuai, tidak ada sumber pengajaran pembelajaran. Tahap 2 Persediaan mengajar tidak mencukupi, kurang menyedari keperluan murid, strategi pengajaran kurang sesuai, sumber pengajaran pembelajaran tidak sesuai/tidak mencukupi, persembahan pengajaran lemah. Tahap 3 Urutan rancangan pengajaran berlandaskan rancangan pelajaran, ekspektasi terhadap murid realistik. Tugasan pembelajaran yang disediakan sesuai. Menggunakan strategi pengajaran yang sesuai, menggunakan sumber dengan berkesan. Pemeringkatkan pengajaran masih lemah. Tahap 4 Persediaan mengajar dibuat dengan teliti selaras dengan keperluan dan kebolehan murid. Isi pelajaran disampaikan dengan jelas dan dalam situasi yang merangsangkan. Struktur pengajaran disusun dan dilaksanakan dengan teratur. Sumber pengajaran pembelajaran sesuai dan digunakan dengan memuaskan. Berjaya mengekalkan perhatian dan minat murid. Tahap 5 Berjaya membuktikan keaslian pemikiran dan kemahiran dalam merancang dan membuat persediaan mengajar. Menggunakan pelbagai strategi pengajaran pembelajaran dengan berkesan. Memenuhi keperluan perbezaan individu murid. Berjaya menjana keseronokan belajar dan mengembangkan minat inkuiri penemuan di kalangan murid.

KOMUNIKASI
Tahap 1 Tahap 2 Menghadapi masalah sebutan dan penggunaan bahasa untuk berkomunikasi kepada kelas atau individu, suara kurang lantang; nada intonasi dan cara bertutur kurang menarik. Kurang peka tentang tahap penggunaan bahasa pelajar. Tahap 3 Menggunakan bahasa yang jelas dan sesuai. Cuba menyesuaikan penggunaan suara dari segi kelantangan, nada dan intonasi serta peka tentang tahap penggunaan bahasa pelajar. Tahap 4 Dapat menggerakkan pelajar melalui penggunaan bahasa yang ekspresif dan berkesan. Menyampaikan ilmu dengan cara yang meransangkan dan penuh semangat Tahap 5 Berjaya mengerakkan pelajar melalui penggunaan bahasa yang ekspresif dan berkesan. Kualiti suara adalah baik; dapat mempelbagaikan nada dan intonasi serta kelantangan suara sesuai. Sebutan adalah jelas, tepat , menarik dan dapat mengekalkan perhatian pelajar

Menghadapi masalah sebutan dan penggunaan bahasa untuk berkomunikasi kepada kelas atau individu, suara terlalu perlahan; nada intonasi dan cara bertutur tidak dipelbagaikan. Tidak peka tentang tahap penggunaan bahasa pelajar.

PENGURUSAN BILIK DARJAH


Tahap 1 Tahap 2 Sering menghadapi masalah menangani kerenah pelajar dan mengawal kelas. Persekitaran pengajaran dan pembelajaran kurang kondusif. Kadangkala bertindak melulu dan memberi arahan yang sering mengelirukan. Kurang berjaya menangani kejadian yang berlaku secara tiba-tiba. Tahap 3 Mampu membuat keputusan dan menangani situasi kelas, dapat mengelola dan mengendalikan pelajar dengan teratur. Mewujudkan dan mengekalkan persekitaran pembelajaran yang bermakna. Memberi ganjaran dan teguran yang sesuai. Tahap 4 Berkeyakinan dalam mengurus pelajar. Berjaya menyediakan situasi pembelajaran yang bermakna, menarik, selesa dan berkesan. Persekitaran pembelajaran menyeronokkan, dapat menarik minat dan memotivasikan kebanyakan pelajar. Berupaya menangani individu serta boleh mengawal kelas dengan tenang. Tahap 5 Boleh mempelbagaikan tugas, peka terhadap keperluan kumpulan, berjaya mengurus masa dengan amat baik dalam pengajaran dan pembelajaran. Dapat menangani situasi yang berlaku secara tibatiba dengan bijak dan penuh keyakinan. Berupaya mempertingkatkan minat pelajar.

Tidak mampu menangani kerenah pelajar dan mengawal kelas. Tidak dapat mewujudkan persekitaran pengajaran dan pembelajaran yang kondusif. Kadangkala bertindak melulu dan memberi arahan yang sering mengelirukan. Kurang berjaya menangani kejadian yang berlaku secara tibatiba.

118

F.

PENILAIAN
Tahap 1 Tahap 2 Pemeriksaan kerja murid kurang teliti. Kurang peka tentang tahap penguasaan individu terhadap isi kandungan kurikulum. Jangkaan tahap pencapaian tidak realistik. Gagal menyesuaikan diri dengan tahap pembelajaran individu. Keupayaan membuat refleksi terhad. Tahap 3 Pemeriksaan kerja murid cermat/teliti. Dapat mengenalpasti pencapaian individu dalam isi kandungan kurikulum. Mempunyai jangkaan tahap pencapaian yang realistik. Menilai dan merekod kemajuan murid secara sistematik. Ada keupayaan untuk menilai kesan pengajaran pembelajaran. Ada kebolehan membuat refleksi. Tahap 4 Pemeriksaan kerja murid cermat, dan teliti berdasarkan nilaitara tertentu. Merekod kemajuan murid secara sistematik dan kerap memberi maklumbalas yang membina. Dapat memberi bukti yang jelas tentang penilaian pengajaran dan kesan pembelajaran. Mengembangkan kebolehan membuat refleksi. Kurang berupaya menggunakan dan membina soalan-soalan aras tinggi. Tahap 5 Mahir menilai kemajuan murid selaras dengan objektif pembelajaran. Berkebolehan membuat refleksi kendiri secara mendalam dan kritis. Berkebolehan menggunakan dan membina soalan-soalan aras tinggi.

Tidak ada bukti pemeriksaan kerja murid dijalankan. Tidak peka tentang tahap penguasaan individu terhadap isi kandungan kurikulum. Jangkaan tahap pencapaian tidak realistik. Gagal menyesuaikan diri dengan tahap pembelajaran individu. Tidak berkebolehan membuat refleksi.

G.

KOKURIKULUM
Tahap 1 Tahap 2 Menerima tugas sebagai pembantu penasihat aktiviti kokurikulum. Kurang penglibatan dalam aktiviti kokurikulum. Tahap 3 Terlibat sebagai pembantu penasihat aktiviti kokurikulum. Mengendalikan aktiviti kokurikulum tetapi tidak begitu bersungguhsungguh dan tidak juga memperlihatkan minat untuk menguasai kemahiran baru. Tahap 4 Menjadi pembantu penasihat kokurikulum, memperlihatkan minat dan kerajinan menjalankan tugas. Ada kemahiran mengelola dan berminat untuk menguasai kemahiran baru. Tahap 5 Menjadi pembantu penasihat kokurikulum secara aktif dan bertanggungjawab. Menunjukkan kemahiran mengelola dengan cekap. Menunjukkan minat dan kesungguhan untuk menguasai kemahiran baru yang diperlukan untuk menjalankan aktiviti.

Menerima tugas sebagai pembantu penasihat aktiviti kokurikulum. Tidak ada penglibatan dalam aktiviti kokurikulum.

Tidak memperlihatkan Tidak memperlihatkan kemahiran mengelola. kemahiran mengelola dan juga tidak menunjukkan minat dan kesungguhan untuk menguasai kemahiran yang diperlukan. Catatan: Rujuk Panduan Tugasan Kokurikulum

H.

PERANAN-PERANAN LAIN
Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5

A.

Bimbingan Tidak menampil diri sebagai pembimbing. Tidak memberi perhatian dalam hal kerenah muridmurid. Tidak tahu /mahu mengatasi masalah pembelajaran, sosial dan peribadi murid. Bimbingan di dalam dan di luar bilik darjah tidak diberikan. Kurang memberi bimbingan kepada murid-murid. Lebih gemar memberi jawapan terus daripada membimbing ke arah mencari penyelesaian bagi masalah akademik murid. Kurang memberi tumpuan kepada masalah sosial dan peribadi murid. Bimbingan diberi semasa waktu mengajar sahaja. Ada usaha untuk membimbing. Kerap juga membimbing muridmurid dalam menangani masalah-masalah pembelajaran, sosial dan peribadi. Ada kesanggupan meluangkan masa tambahan untuk membimbing muridmurid apabila diarahkan sahaja. Ada usaha untuk membimbing. Sentiasa membimbing muridmurid dalam menangani masalah-masalah pembelajaran, sosial dan peribadi. Sanggup meluangkan masa tambahan untuk membimbing muridmurid bila-bila masa sahaja. Berjaya menampilkan diri sebagai pembimbing. Berkebolehan dalam membantu murid-murid menangani masalahmasalah pembelajaran, sosial dan peribadi. Memperlihatkan ciri-ciri bimbingan yang profesional. Mahir menggunakan teknikteknik pemudahcaraan semasa membimbing.

119

Tahap 1 B. Pengurusan dan Pentadbiran

Tahap 2

Tahap 3

Tahap 4 .

Tahap 5

Tidak menampakkan kemahiran mengurus, merancang, mengelola, mengendalikan kerja atau peranan bukan mengajar yang boleh menampilkan ciri-ciri sebagai guru sekolah. Lambat melaksanakan arahan-arahan pentadbiran. Tidak bertanggungjawab dan tidak bersungguhsungguh dalam memainkan perananperanan lain yang boleh membawa kebaikan kepada sekolah.

Kurang menampakkan kemahiran mengurus, merancang, mengelola, mengendalikan kerja atau peranan bukan mengajar yang boleh menimpilkan ciri-ciri sebagai guru sekolah. Kurang komited dan kurang cekap merancang dan mengelola aktiviti yang berkaitan dengan peranan dan tanggungjawab baru yang diberikan.

Menampilkan kemahiran untuk memikul tanggungjawab dan perananperanan lain yang diberi. Arahan pentadbiran dilaksanakan dengan cara yang bertanggungjawab. Boleh merancang dengan baik tetapi menghadapi masalah dalam pengelolaan atau boleh memimpin dan mengarah tetapi kurang cekap merancang.

Menampilkan kemahiran untuk memikul tanggungjawab dan perananperanan lain yang diberi. Arahan pentadbiran dilaksanakan dengan cara yang bertanggungjawab. Boleh merancang dengan baik dalam pengelolaan, mempunyai kebolehan memimpin dan mengarah.

Menerima dan sanggup memainkan pelbagai peranan lain yang membawa kebaikan kepada sekolah. Melaksanakan semua peranan dengan segera, bersungguh-sungguh dan dengan penuh tanggungjawab. Cekap dalam merancang, mengelola dan mengurus pelbagai sumber untuk mencapai objektif sekolah. Menampilkan diri sebagai pengelola yang ada kemahiran berkomunikasi, kecekapan memimpin, dan kemahiran memberi motivasi.

120

BAHAGIAN 4

INTERNSHIP

121

INTERNSHIP 1. KONSEP Internship ialah peringkat transisi profesional yang bertujuan untuk mengaitkan pengalaman amalan profesional pelajar dengan tugas guru permulaan. Pelajar dikehendaki merancang, melaksana dan menilai aktiviti yang berkaitan dengan pengajaran pembelajaran di dalam dan di luar bilik darjah serta aktiviti rutin sekolah yang telah menjadi budaya sekolah. Pada peringkat ini, pelajar perlu menunjukkan sifat kepemimpinan dalam pengurusan pelbagai aktiviti sekolah dengan bimbingan pensyarah pembimbing. Internship juga memberi peluang kepada pelajar untuk meningkatkan keyakinan diri, jati diri, ketahanan diri, membentuk sifat kepemimpinan dan memupuk nilai profesionalisme keguruan ke arah melahirkan guru permulaan yang berkesan.

2. OBJEKTIF Melalui program internship, pelajar akan dapat: a) Merancang, mengurus dan melaksanakan aktiviti pengajaran pembelajaran dalam situasi sebenar di sekolah b) Menunjukkan komitmen yang tinggi ke arah kecemerlangan, akauntabiliti dan integriti dalam melaksanakan tugas c) Membina hubungan dan kerjasama dengan rakan sejawat untuk meningkatkan kejelekitan pasukan d) Berkomunikasi secara berkesan dengan komuniti sekolah dalam pelbagai situasi e) Menguruskan masa, emosi dan tekanan secara berkesan sesuai dengan sahsiah seorang guru f) Membuat refleksi dan menilai amalan pengajaran pembelajaran di luar bilik darjah serta menjana idea baru untuk penambahbaikan yang berterusan

g) Menunjukkan usaha menangani pelbagai cabaran untuk memenuhi kehendak program pendidikan semasa h) Menampilkan ciri-ciri kepemimpinan bersesuaian dengan tanggungjawab yang diberikan. i) Menunjukkan inisiatif ke arah meningkatkan nilai profesionalisme keguruan secara berterusan.

3.

PROSEDUR PELAKSANAAN (i) Syarat

Pelajar telah menyempurnakan Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) dan praktikum mengikut struktur kursus yang telah ditetapkan.

(ii) Penempatan Pelajar ditempatkan di sekolah yang sama semasa menjalani Praktikum 3.

122

(iii) Tempoh Pelajar perlu menjalani internship selama empat minggu dalam semester lapan.

(iv) Bilangan Waktu Mengajar a) Minimum 2 waktu seminggu b) Maksimum 4 waktu seminggu c) Pelajar wajib mengajar mata pelajaran major. d) Pelajar major Prasekolah dikehendaki sepenuhnya dalam seminggu. mengajar 1 hari pengajaran

4.

PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB (i) a) b) Pelajar Menghadiri taklimat yang dikendalikan oleh Unit Praktikum Memahami, menghayati dan berusaha mencapai matlamat dan objektif internship c) Berbincang dengan guru pembimbing, pengurus sekolah dan guru mentor untuk mencapai persefahaman tentang peranan dan tanggungjawab masing-masing semasa internship

d) Membina hubungan profesional dengan pengurus sekolah, guru-guru dan staf sokongan di sekolah e) Mematuhi dan mengamalkan Etika Profesion Perguruan, peraturan IPG, dan peraturan sekolah f) Hadir ke sekolah dan terlibat dengan aktiviti anjuran sekolah di sepanjang tempoh praktikum

g) Menandatangani buku rekod kehadiran pada setiap hari persekolahan h) Mendapatkan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran i) j) Menulis persediaan mengajar sebelum melaksanakan pengajaran mengikut bilangan waktu mengajar yang telah ditetapkan Menyediakan perancangan dan pelan tindakan projek atau aktiviti yang berkaitan dengan pembangunan diri murid atau perkembangan profesional guru di sekolah

k) Melaksanakan projek atau aktiviti dan menilai keberkesanannya l) Mengamalkan penulisan jurnal reflektif berdasarkan isu atau masalah yang kritikal semasa internship. Penulisan Jurnal dibuat berdasarkan tempoh masa yang diambil bagi menyelesaikan sesuatu masalah atau isu yang difokuskan (Rujuk Lampiran 2-3 dan 2-3A)
123

m) Melibatkan diri dan membantu pengendalian sekurang-kurangnya satu komponen kokurikulum (Rujuk Lampiran 2-4A) n) Melengkapkan dan mengemaskinikan portfolio internship o) Melengkapkan dan menghantarkan borang kehadiran internship ke Unit Praktikum p) Menyerahkan portfolio internship yang telah dilengkapkan kepada pensyarah pembimbing pada minggu kedua selepas tamat internship.

5.

PENILAIAN PRESTASI PELAJAR DALAM INTERNSHIP Penilaian prestasi pelajar dalam internship dibuat oleh pengurus sekolah/ mentor dan pensyarah pembimbing pada minggu akhir berasaskan kepada komponenkomponen yang dinyatakan dalam Jadual 4.1.

Komponen Penilaian
1. Kemahiran Interpersonal dan Intrapersonal 2 Perancangan pojek/aktiviti 3. Pelaksanaan projek/aktiviti 4. Penilaian projek/ aktiviti 5. Jurnal Reflektif 6. Sikap dan sahsiah

Rujukan
Portfolio internship dan perbincangan dengan pihak sekolah Portfolio internship Kertas Cadangan Projek Portfolio internship Portfolio internship Portfolio internship Laporan pengurus sekolah, mentor dan pensyarah pembimbing

Wajaran
10% 10% 30% 10% 10% 30%

Jumlah

100%

Jadual 4.1: Komponen Penilaian Internship

124

LAMPIRAN 3

125

LAMPIRAN 3-1
BORANG PR3

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS DATO RAZALI ISMAIL 21030 KUALA TERENGGANU

BORANG PENILAIAN INTERNSHIP Perhatian: Borang ini digunakan untuk penyeliaan internship yang perlu dilengkapkan mentor dan pengurus sekolah. Nama Pelajar : ____________________________________ No. K.P.: ______________________ Kursus : ________________________________ Major : _________________________________ Ambilan : _____________________ Elektif : _____________________

Nama Sekolah : ________________________________________________________________

Rumusan untuk Intership

Petunjuk Tahap Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 : Terdapat banyak kelemahan : Terdapat beberapa kelemahan : Pencapaian sederhana : Baik dalam banyak aspek : Amat baik, cemerlang dalam banyak aspek

KRITERIA PEMARKAHAN MENGIKUT TAHAP Tahap 1 2 3 4 5 Peratus 10% 0 3.9 4.0 4.9 5.0 6.4 6.5 - 7.9 8.0 - 10.0 Peratus 30% 0 11.9 12.0 14.9 15.0 19.4 19.5 23.9 24.0 30.0

126

BORANG PENILAIAN PR3 (INTERNSHIP) Sila bulatkan angka yang berkenaan Aspek 1 2 Tahap 3 4 5 Ulasan

A. INTERPERSONAL & INTRAPERSONAL (10 markah) Komunikasi Hubungan dengan murid Hubungan dengan kakitangan sekolah Hubungan dengan ibu bapa dan masyarakat setempat (Rujuk Portfolio)

Markah A = __________ 1 2 3 4 5

B. PERANCANGAN PROJEK/AKTIVITI (10 markah) Pelan tindakan disediakan Matlamat jelas dan sesuai Kos yang munasabah Menyatakan dengan jelas pihak terlibat Tempoh masa pelaksanaan projek/aktiviti sesuai (Rujuk Kertas kerja)

Markah B = __________

C. PELAKSANAAN PROJEK/AKTIVITI (30 markah) - Mengikut jadual perancangan - Penglibatan aktif peserta - Pengendalian projek/aktiviti lancar - Maklum balas/komen peserta

Markah C = __________

D. -

PENILAIAN PROJEK/AKTIVITI

(10 markah)

Menyediakan borang penilaian Melaksanakan analisis data Cadangan penambahbaikan Laporan akhir pelaksanaan projek/aktiviti

Markah D = __________

E. -

JURNAL REFLEKTIF

(10 markah)

Mengenal pasti masalah Mengenal pasti punca masalah Merancang strategi penyelesaian masalah Melaksanakan strategi penyelesaian masalah Penilaian kendiri dan rumusan

Markah E = __________

127

Aspek 1 2

Tahap 3 4 5

Ulasan

F. SIKAP DAN SAHSIAH (30 markah) - Mempunyai matlamat - Bermotivasi tinggi- berusaha mencapai matlamat - Berfikiran terbuka- dengar pandangan orang lain - Mampu mempengaruhi dan memimpin orang berusaha mencapai matlamat - Mampu menyelesaikan masalah (Rujuk portfolio)

Markah F = __________

Jumlah Keseluruhan Markah ULASAN

= (A + B + C + D + E +F ) =

(Diisikan bersama oleh pensyarah pembimbing, guru besar dan guru mentor)

RUMUSAN KESELURUHAN

Tandatangan/NamaGuru Mentor

______________________________________

Tandatangan/Nama Pensyarah Pembimbing

______________________________________

Tarikh

: _________________________

128

LAMPIRAN 3-2 PANDUAN PENGGUNAAN BORANG PENILAIAN INTERNSHIP (PR3)


1. 2. 3. 4. Borang PR3 digunakan untuk membuat penilaian internship. Pensyarah dan guru pembimbing perlu membuat perbincangan sebelum membuat rumusan dan penilaian pada borang PR3. Lapan komponen yang mengandungi aspek-aspek tertentu disediakan sebagai fokus membuat rumusan. Setiap aspek disediakan tahap yang digunakan sebagai petunjuk pencapaian pelajar. Borang rumusan PR3 ini tidak boleh diberikan kepada pelajar.

A. INTERPERSONAL DAN INTRAPERSONAL


Tahap 1 Tidak ada komitmen dalam menjalankan tugas. Tidak ada usaha untuk mewujudkan hubungan dengan kanak-kanak, kakitangan sekolah, ibu bapa dan masyarakat setempat. Tahap 2 Semangat bekerja dan komitmen kurang ketara, menghadapi masalah memilih pendekatan profesional, sukar menerima teguran, menghadapi kesulitan berhubung dengan rakan-rakan secara sosial dan profesional. Ada masalah hubungan dengan kanak-kanak, kakitangan sekolah, ibu bapa dan masyarakat setempat. Tahap 3 Ada tanda-tanda minat dan komitmen; menunjukkan kesanggupan untuk menyesuaikan diri dengan rakan, kanakkanak, kakitangan sekolah, ibu bapa dan masyarakat. Kadang kala menghadapi kesukaran dengan rakan, kanakkanak, kaki tangan sekolah, ibu bapa dan masyarakat. Tahap 4 Menunjukkan keupayaan profesional yang baik selaras dengan peranannya. Dapat menyesuaikan diri dengan rakan, kanakkanak, kaki tangan sekolah, ibu bapa dan masyarakat. Tahap 5 Menampilkan sifat-sifat profesional yang amat baik, mudah diterima sebagai rakan sejawat, kakitangan sekolah, ibu bapa dan masyarakat dan dapat menyesuaikan diri dengan persekitaran. Berjaya menarik minat kanak-kanak. Memiliki semangat dan komitmen kerja yang amat tinggi.

B. PERANCANGAN PROJEK / AKTIVITI


Tahap 1 Perancangan projek/aktiviti tidak jelas, tidak teratur, strategi tidak sesuai, tidak ada sumber rujukan, persembahan sangat lemah Tahap 2 Perancangan projek/aktiviti kurang jelas, kurang teratur, strategi kurang sesuai, sumber rujukan sangat terhad, persembahan lemah Tahap 3 Perancangan projek/aktiviti jelas, tetapi kurang teratur, strategi sesuai, sumber rujukan terhad, persembahan mengikut format Tahap 4 Perancangan projek/aktiviti jelas dan teratur, strategi sesuai, sumber rujukan sesuai dengan tajuk, persembahan mengikut format Tahap 5 Perancangan projek/aktiviti sangat jelas dan teratur, strategi sesuai, sumber rujukan pelbagai dan sesuai dengan tajuk, persembahan kreatif dan mengikut format

C. PELAKSANAAN PROJEK / AKTIVITI


Tahap 1 Tidak jelas, tidak teratur, tidak mengikut jadual perancangan. Tahap 2 Kurang jelas, kurang teratur,mengikut jadual perancangan. Tahap 3 Jelas, tetapi kurang teratur,mengikut jadual perancangan. Tahap 4 Jelas dan teratur,mengikut jadual perancangan. Tahap 5 Sangat jelas dan teratur,mengikut jadual perancangan.

129

D. PENILAIAN PROJEK / AKTIVITI


Tahap 1 Tidak jelas, tidak teratur menyediakan laporan projek/aktiviti Cadangan penambahbaikan Laporan akhir pelaksanaan projek/aktiviti Tahap 2 Kurang jelas, kurang teratur menyediakan laporan projek/aktiviti Cadangan penambahbaikan Laporan akhir pelaksanaan projek/aktiviti Tahap 3 Jelas, tetapi kurang teratur menyediakan laporan projek/aktiviti Cadangan penambahbaikan Laporan akhir pelaksanaan projek/aktiviti Tahap 4 Jelas dan teratur teratur menyediakan laporan projek/aktiviti Cadangan penambahbaikan Laporan akhir pelaksanaan projek/aktiviti Tahap 5 Sangat jelas dan teratur menyediakan laporan projek/aktiviti Cadangan penambahbaikan Laporan akhir pelaksanaan projek/aktiviti

JURNAL REFLEKTIF
Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5

Kurang berusaha untuk menilai diri Tidak dapat menghubung kaitkan sebag dan akibat tentang tindakan yang telah diambil. Tidak menunjukkan usaha untuk merancang dan membuat tindakan susulan.

Ada usaha untuk menilai kelemahan dan kekuatan diri, tetapi tidak dapat menghubug kaitkan sebab dan akibat tentang tindakan yang telah diambil. Kurang mengaitkan situasi dan pengalaman untuk membuat inferens.

Sentiasa berusaha menilai kelemahan dan kekuatan diri. Dapat menghubungkaitkan sebab dan akibat yang telah diambil. Dapat mengaitkan situasi dan pengalaman untuk membuat inferens.

Berjaya menilai kekuatan dan kelemahan diri. Dapat menghubungkaitkan sebab dan akibat tentang tindakan yang diambil Dapat mengaitkan sebab dan akibat untuk membuat inferens. Dapat meramal kesan sesuatu tindakan dan bertindak berlandaskan bukti, seterusnya merancang langkah susulan.

Sangat berjaya menilai kekuatan dan kelemahan diri. Dapat menghubungkaitkan sebab dan akibat tentang tindakan yang diambil Dapat mengaitkan sebab dan akibat untuk membuat inferens. Dapat meramal kesan sesuatu tindakan dan bertindak berlandaskan bukti, seterusnya merancang langkah susulan.

F.

SIKAP DAN SAHSIAH


Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5

Penampilan Diri Pakaian tidak sesuai dengan profesion dan tempat. .

Pakaian kurang kemas, kurang menunjukkan keyakinan diri.

Berpakaian kemas, bersopan santun, berbudi bahasa.

Berpakaian kemas, berbudi bahasa, sopan santun, dan menonjolkan ciri-ciri peribadi seorang guru.

Pakaian kemas dan amat sesuai dengan profesion. Penampilan diri yang menunjukkan keyakinan diri dalam segala perlakuan, mesra dan memiliki sifat kecindan serta dapat menimbulkan kesan yang menyenangkan, Dapat menyesuaikan diri semasa berinteraksi dengan murid.

Keprihatinan Tidak prihatin terhadap keperluan pelajar yang berbeza dan bermasalah Kurang peka terhadap keperluan pelajar dan kurang berusaha untuk menangani masalah Peka terhadap keperluan pelajar dan berusaha menangani masalah Menunjukkan sifat-sifat kemanusiaan, peka, mesra dan sabar terhadap masalah dan keperluan pelajar. Amat prihatin dan menunjukkan sifat kemanusiaan seperti peka, mesra, bertimbang rasa, sabar, empati dan akrab serta mengambil berat terhadap masalah, kepentingan, kebajikan dan keselamatan pelajar.

130

Dapat membuat tindakan yang amat sesuai dengan masalah yang dihadapi.

Pekerti Tidak dapat menyesuaikan tingkah laku sebagai seorang guru. Sukar menyesuaikan tingkah laku sebagai seorang guru. Berbudi bahasa dan tahu menyesuaikan tingkah laku sebagai seorang guru Berpekerti terpuji, luhur dan bersifat mulia sebagai model kepada guru di sekolah. Sentiasa menunjukkan budi pekerti yang luhur, terpuji, berbudi bahasa serta dapat menyesuaikan tingkahlaku sebagai seorang guru Amat sesuai sebagai model kepada murid Sentiasa mengaplikasikan nilainilai murni Sikap Profesional Tidak memperlihatkan ciri-ciri profesionalisme seperti bertanggungjawab, beriltizam, dedikasi, sanggup berkorban masa, menyumbang idea. Tidak menyediakan persediaan mengajar yang kemas Kurang mempunyai kesedaran ciri-ciri profesional. Mengamalkan ciri-ciri profesional, bersemangat, iltizam, menyumbang idea dan pandangan. Menyediakan persediaan mengajar yang kemas Sedia berkorban masa dan tenaga Sedia berkorban masa dan tenaga dalam melaksanakan tugas Sentiasa menunjukkan tanggungjawab dan iltizam yang tinggi Bekerja dengan bersungguh-sungguh sebagai anggota profesional dalam pasukan sekolah. Menyediakan persediaan mengajar yang amat kemas dan teratur

Menyediakan persediaan mengajar yang kurang kemas

Menunjukkan tanggungjawab dan iltizam Bekerja sebagai anggota profesional dalam pasukan sekolah. Menyediakan persediaan mengajar yang kemas

131

GARIS PANDUAN PRAKTIKUM

LATIHAN PERGURUAN PRAPERKHIDMATAN KPLI-SR/KPLI-SM/KPLD/KDPM/KDC KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

INSTITUT PENDIDIKAN GURU


KAMPUS DATO RAZALI ISMAIL

BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU


KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

132

LAMPIRAN 4-1 Borang PR1

INSTITUT PENDIDIKAN GURU


KAMPUS DATORAZALI ISMAIL 21030 KUALA TERENGGANU

BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM KPLI/KPLI SR/KPLD/KDPM Nama Pelajar : _________________________ No. K.P.: ___________________ Kursus : ____________________________________________________

Pengkhususan/Opsyen:______________________________________________ _ Praktikum Sekolah : Fasa I / Fasa II/ Praktikum :______________________________________________________ Tajuk : _____________________

Mata Pelajaran : _______________________ Tahun : _______ Tarikh : _________ Petunjuk Tahap (Sila bulatkan angka yang berkenaan) Tahap 1: Tahap 2: Tahap 3: Tahap 4: Tahap 5:

Masa : ________ Penyeliaan Ke: ______

Terdapat banyak kelemahan yang perlu diberi perhatian. Terdapat beberapa kelemahan yang perlu diberi perhatian Pencapaian sederhana, masih perlu peningkatan Baik dalam banyak aspek Amat baik, cemerlang dalam banyak aspek

133

BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM PR1


Komponen Aspek a. Hasil pembelajaran b. Isi pelajaran (A) PERANCANGAN c. Strategi pengajaran pembelajaran d. Sumber pengajaran pembelajaran e. Penerapan nilai f. Unsur KB a. Permulaan b. Perkembangan pengajaran (B) PELAKSANAAN c. Pengurusan bilik darjah d. Komunikasi e. Kualiti pembelajaran f. Penutup g. Pencapaian hasil pembelajaran h. Aplikasi nilai (C) AMALAN REFLEKSI a. Pemikiran reflektif b. Catatan reflektif c. Pembinaan Portfolio a. Penampilan diri (D) SIKAP DAN SAHSIAH b. Keprihatinan c. Pekerti d. Sifat Profesional (E) ULASAN KESELURUHAN: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Tahap 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Ulasan

............................................................................................... Tandatangan Pensyarah Pembimbing/Guru Pembimbing (Nama: )

... Tandatangan Pelajar

134

LAMPIRAN 4-2 PANDUAN PENGGUNAAN BORANG PR1 1. 2. Borang PR1 digunakan oleh pensyarah pembimbing dan guru pembimbing semasa menjalankan bimbingan dan penyeliaan dalam Praktikum. Empat komponen yang mengandungi aspek-aspek tertentu disediakan untuk fokus bimbingan. Bagi setiap aspek, disediakan tahap untuk mengenal pasti peringkat prestasi/kecekapan pelajar. Kriteria setiap peringkat untuk setiap aspek dihuraikan dalam lampiran ini. Borang PR1 akan digunakan sebagai bahan rujukan untuk membuat penilaian dan rumusan bersama pensyarah pembimbing dan guru pembimbing pada akhir setiap praktikum. Satu salinan Borang PR1 yang telah lengkap diisi perlu diberikan kepada pelajar selepas setiap bimbingan bertujuan memberi maklum balas dan dimasukkan dalam portfolio. Borang PR2 digunakan untuk membuat penyeliaan bersama pensyarah pembimbing dan guru pembimbing pada akhir Praktikum 2 dan Praktikum 3. Borang PR2 adalah SULIT dan tidak boleh diberi kepada pelajar.

3.

4.

5. 6.

Petunjuk berikut boleh digunakan sebagai panduan untuk mencatat ulasan dalam Borang PR1

PERANCANGAN

Tahap 1
i. Hasil Pembelajaran

Tahap 2

Tahap 3

Tahap 4

Tahap 5

Hasil pembelajaran tidak eksplisit, tidak sesuai dengan peringkat kebolehan murid dan tidak memenuhi kehendak sukatan pelajaran j. Isi Pelajaran

Hasil pembelajaran kurang eksplisit, kurang tepat dan kurang sesuai dengan kebolehan murid serta kehendak sukatan pelajaran

Hasil pembelajaran eksplisit, tepat, jelas, tetapi kurang spesifik mengikut kebolehan murid serta kehendak sukatan pelajaran

Hasil pembelajaran eksplisit, tepat, jelas dan spesifik mengikut kehendak sukatan pelajaran tetapi kurang mengikut kebolehan murid serta kehendak sukatan pelajaran

Hasil pembelajaran eksplisit, tepat, jelas dan spesifik mengikut kebolehan murid serta kehendak sukatan pelajaran

Isi tidak sesuai dengan hasil pembelajaran dan sukatan pelajaran. Pemeringkatan isi pelajaran tidak mengikut urutan bagi mencapai hasil pembelajaran

Isi kandungan kurang sesuai dengan hasil pembelajaran dan sukatan pelajaran. Pemeringkatan isi pelajaran kurang mengikut urutan untuk mencapai hasil pembelajaran

Isi sesuai dengan hasil pembelajaran dan sukatan pelajaran. Pemeringkatan isi pelajaran kurang mengikut urutan bagi mencapai hasil pembelajaran

Isi sesuai dengan hasil pembelajaran dan sukatan pelajaran. Pemeringkatan isi jelas mengikut urutan bagi mencapai hasil pembelajaran

Isi amat sesuai dengan hasil pembelajaran dan sukatan pelajaran. Pemeringkatan isi amat jelas mengikut urutan bagi mencapai hasil pembelajaran

135

Tahap 1
k. Strategi Pengajaran Pembelajaran

Tahap 2

Tahap 3

Tahap 4

Tahap 5

Strategi dan aktiviti tidak sesuai dan tidak mengambil kira hasil pembelajaran yang hendak dicapai, isi pelajaran, keunikan individu murid (cth: kecerdasan pelbagai), sumber pengajaran pembelajaran, masa dan situasi. l. Sumber Pengajaran Pembelajaran

Strategi dan aktiviti kurang sesuai dan kurang mengambil kira hasil pembelajaran yang hendak dicapai, isi pelajaran, keunikan individu murid, sumber pengajaran pembelajaran, masa dan situasi.

Strategi dan aktiviti sesuai tetapi hanya mengambil kira sebahagian daripada faktor berikut: hasil pembelajaran yang hendak dicapai, isi pelajaran, keunikan individu murid, sumber pengajaran pembelajaran, masa dan situasi.

Strategi dan aktiviti sesuai, bertepatan dan mengambil kira semua aspek pengajaran pembelajaran termasuk unsur-unsur ICT dan KMD.

Strategi dan aktiviti amat sesuai, bertepatan dan mengambil kira semua aspek pengajaran pembelajaran termasuk unsur-unsur ICT dan KMD.

Pemilihan sumber yang tidak sesuai, tidak mencukupi, tidak menarik, tidak mencabar dan tidak berfungsi

Pemilihan sumber kurang sesuai, kurang mencukupi, kurang menarik, kurang mencabar dan kurang berfungsi

Pemilihan sumber sesuai, mencukupi, tetapi kurang menarik, kurang mencabar dan kurang berfungsi

Pemilihan sumber baik, sesuai serta membantu proses pengajaran pembelajaran termasuk penggunaan ICT

Pemilihan sumber amat baik dan amat sesuai serta amat membantu proses pengajaran pembelajaran termasuk penggunaan ICT

m.

Nilai Pemilihan nilai yang tidak sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang akan disampaikan. Pemilihan nilai kurang sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang akan disampaikan. Pemilihan nilai sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang akan disampaikan. Pemilihan nilai amat sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang akan disampaikan.

Tidak mencatatkan nilai yang perlu diterapkan dalam pengajaran

n.

Unsur KB Terdapat pernyataan kemahiran berfikir tetapi kurang sesuai dengan isi kandungan pelajaran. Kurang jelas penggunaan alat berfikir dan kurang bahan rangsangan yang sesuai dengan kemahiran. Kurang aktiviti yang boleh mencabar keupayaan minda. Terdapat pernyataan kemahiran berfikir yang sesuai dengan isi kandungan. Terdapat penggunaan alat berfikir dan bahan rangsangan tetapi kurang sesuai dengan aktiviti dan langkah pengajaran dan pembelajaran yang dipilih. Pernyataan kemahiran berfikir jelas dan sesuai. Terdapat langkahlangkah pengajaran dan pembelajaran untuk penguasaan kemahiran berfikir. Terdapat aktiviti yang melibatkan pelajar untuk mencapai objektif pembelajaran untuk kemahiran belajar. Pernyataan kemahiran berfikir amat jelas dan sesuai. Terdapat langkah-langkah pengajaran dan pembelajaran untuk penguasaan kemahiran berfikir. Terdapat aktiviti yang melibatkan pelajar untuk mencapai objektif pembelajaran untuk kemahiran belajar. Rancangan penggunaan alat berfikir jelas. Terdapat perancangan penggunaan teknik penyoalan.

Tiada pernyataan mengenai kemahiran berfikir. Tiada bukti penggunaan alat berfikir. Tiada contoh soalan berdaya fikir. Pemilihan kemahiran berfikir tiada perkaitan dengan isi kandungan pelajaran. Tiada bahan rangsangan yang sesuai dengan kemahiran.

136

D.

PELAKSANAAN
Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5

g.

Permulaan Kurang berjaya mewujudkan kesediaan murid untuk belajar. Pelaksanaan set induksi kurang sesuai. Berjaya mewujudkan kesediaan pelajar. Pelaksanaan set induksi kurang berjaya menarik tumpuan pelajar. Berjaya mewujudkan kesediaan pelajar. Pelaksanaan set induksi dapat menarik tumpuan sebahagian besar pelajar. Amat berjaya mewujudkan kesediaan pelajar. Pelaksanaan set induksi yang amat sesuai, menarik, menyeronokkan, dapat menarik tumpuan dan memotivasikan semua pelajar.

Membiarkan kelas dalam keadaan tidak terkawal dan tidak peka kepada kesediaan murid. Pelaksanaan set induksi tidak sesuai.

h.

Perkembangan Pengajaran Kurang berjaya melaksanakan langkah-langkah penyampaian. Pengurusan masa kurang luwes (fleksibel). Kurang peka dengan keperluan pelajar. Kurang berjaya mengawal kelas sehingga terganggu kemajuan pengajaran pembelajaran. Penyampaian isi pelajaran kurang teratur. Boleh melaksanakan langkah pengajaran dengan teratur dan baik tetapi ada kalanya kurang berjaya dalam pengurusan masa. Boleh mempelbagaikan aktiviti mengikut kehendak dan kebolehan murid serta menepati hasil pembelajaran tetapi kurang berjaya mengawal sebahagian kecil murid dalam kelas. Berjaya melaksanakan langkah-langkah pengajaran secara teratur dan terkawal. Maklumat/bahan yang diajar berjaya disampaikan berperingkatperingkat. Kadar/kelajuan penyampaian sesuai dengan tahap kebolehan pelajar. Boleh mempelbagaikan aktiviti mengikut kehendak dan kebolehan murid serta menepati hasil pembelajaran dan berjaya mengawal sebahagian besar murid dalam kelas. Berjaya melaksanakan langkah-langkah pengajaran dengan amat teratur dan terkawal. Maklumat/bahan yang diajar berjaya disampaikan berperingkatperingkat. Kadar/kelajuan penyampaian amat sesuai dengan tahap kebolehan pelajar. Boleh mempelbagaikan aktiviti mengikut kehendak dan kebolehan murid serta menepati hasil pembelajaran dan berjaya mengawal semua murid dalam kelas.

Tidak berjaya melaksanakan langkahlangkah penyampaian. Penggunaan masa tidak dikawal. Tidak peka dengan keperluan pelajar. Gagal mengawal kelas sehingga terganggu kemajuan pengajaran pembelajaran. Penyampaian isi pelajaran tidak teratur.

i.

Pengurusan Bilik Darjah Kurang berjaya mengurus dan mengawal kelas Kurang mewujudkan persekitaran pembelajaran yang kondusif. Kurang peka terhadap disiplin pelajar. Disiplin kelas kurang terkawal. Mengambil tindakan yang kurang tepat dalam menangani kerenah pelajar. Kurang yakin dalam menghadapi pelajar yang menimbulkan gangguan. Berjaya mewujudkan persekitaran yang menggalakkan pembelajaran di kalangan sebahagian pelajar. Dapat mewujudkan persekitaran pembelajaran yang kondusif tetapi tidak dapat memotivasikan sebahagian pelajar. Ada usaha mengawal disiplin namun masih ada tanda-tanda keraguan dalam tindakannya. Arahan jelas dan dipatuhi oleh sebahagian pelajar. Berjaya mewujudkan persekitaran yang menggalakkan pembelajaran di kalangan sebahagian besar pelajar. Dapat mewujudkan persekitaran pembelajaran yang kondusif dan dapat memotivasikan sebahagian besar pelajar. Dapat mengawal disiplin dengan baik. Arahan jelas dan dipatuhi oleh sebahagian besar pelajar. Amat berjaya mewujudkan persekitaran yang menggalakkan pembelajaran di kalangan sebahagian besar pelajar. Dapat mewujudkan persekitaran pembelajaran yang amat kondusif dan dapat memotivasikan sebahagian besar pelajar. Dapat mengawal disiplin dengan amat baik. Arahan amat jelas dan amat dipatuhi oleh sebahagian besar pelajar.

Tidak dapat mengurus dan mengawal kelas Tidak mewujudkan persekitaran pembelajaran yang kondusif. Tidak peka terhadap disiplin pelajar. Disiplin kelas tidak terkawal. Mengambil tindakan yang tidak tepat dalam menangani kerenah pelajar. Gelabah dalam menghadapi pelajar yang menimbulkan gangguan.

137

Tahap 1
Arahan yang diberi mengelirukan. j. Komunikasi

Tahap 2
Arahan yang diberi kurang jelas.

Tahap 3

Tahap 4

Tahap 5

Menghadapi masalah sebutan dan penggunaan bahasa untuk berkomunikasi dengan kelas atau individu Suara tidak lantang; nada intonasi dan cara bertutur tidak dipelbagaikan. Tidak peka tentang tahap penggunaan bahasa pelajar.

Penggunaan bahasa dan sebutan yang kurang jelas untuk berkomunikasi dengan kelas atau individu Suara kurang lantang; nada, intonasi dan cara bertutur kurang dipelbagaikan. Kurang peka tentang tahap penggunaan bahasa pelajar.

Menyampaikan ilmu dengan cara yang sesuai tetapi kurang berjaya memotivasikan pelajar. Suara lantang; nada, intonasi dan cara bertutur dapat dipelbagaikan tetapi kurang peka tentang tahap penggunaan bahasa pelajar.

Berjaya menggerakkan pelajar melalui penggunaan bahasa yang ekspresif dan berkesan. Kualiti suara adalah baik, dapat mempelbagaikan nada dan intonasi serta kelantangan suara sesuai. Sebutan adalah jelas, tepat, menarik dan dapat mengekalkan perhatian pelajar.

Amat berjaya menggerakkan pelajar melalui penggunaan bahasa yang ekspresif dan berkesan. Kualiti suara adalah amat baik, dapat mempelbagaikan nada dan intonasi serta kelantangan suara amat sesuai. Sebutan adalah amat jelas, tepat, menarik dan dapat mengekalkan perhatian semua pelajar.

k.

Kualiti Pembelajaran Sebahagian besar murid masih keliru terhadap isi pelajaran. Sebahagian besar murid masih tertanya-tanya kerana masih tidak memahami maklumat. Terdapat beberapa kesilapan dalam jawapan yang diberi. Kurang menghiraukan aktiviti pengajaran pembelajaran. Pelajaran nyata dapat difahami namun adakalanya pelajar yang memberi jawapan yang kurang tepat. Boleh melaksanakan aktiviti dan arahan kerja tetapi ada ketikanya kurang tepat. Pelajar responsif dan terlibat dalam aktiviti. Pelajaran dapat difahami dan pelajar memberi jawapan yang tepat. Membuktikan pemahaman konsep dan isi pelajaran. Ada perubahan tingkah laku. Penglibatan yang aktif dan responsif. Pelajaran amat difahami dan pelajar memberi jawapan yang tepat. Membuktikan pemahaman konsep dan isi pelajaran. Ada perubahan tingkah laku yang amat nyata. Pelajar amat responsif dan terlibat sepenuhnya dalam aktiviti.

Pelajar keliru terhadap isi pelajaran. Pelajar tertanya-tanya kerana masih tidak memahami maklumat. Banyak kesilapan dalam jawapan yang diberi. Tidak menghiraukan aktiviti pengajaran pembelajaran.

l.

Penutup Cuba membuat penutup tetapi kurang berkaitan dengan tajuk pelajaran. Hanya sebahagian sahaja daripada maklumat utama dapat dikenal pasti. Memberi arahan untuk bersurai secara teratur tetapi pelaksanaannya tidak terkawal. Penutup pelajaran yang sesuai tetapi kurang menarik. Isi-isi utama berjaya dicungkil. Menamatkan pelajaran dengan aktiviti pengukuhan/ penilaian cara yang berkesan. Isi-isi utama berjaya dicungkil tetapi rumusan kurang tepat. Berjaya menguruskan pelajar dengan teratur Memberi arahan untuk bersurai secara teratur dan pelaksanaannya terkawal. Menamatkan pelajaran dengan aktiviti pengukuhan/ penilaian cara yang amat berkesan. Berjaya membuat rumusan/kesimpulan

Gagal menamatkan pelajaran

Tidak dapat mengenal pasti isi-isi utama.

Pelajar keluar / bersurai dari kelas tanpa arahan yang jelas. Bersurai secara yang tidak berdisiplin.

Memberi arahan untuk bersurai secara teratur tetapi pelaksanaannya kurang terkawal.

Berjaya menguruskan pelajar dengan amat teratur Memberi arahan untuk bersurai secara teratur dan pelaksanaannya sangat terkawal dan berdisiplin. Ada aktiviti susulan

Tiada aktiviti susulan diberi

Tiada aktiviti susulan diberi

Ada aktiviti susulan diberi

Ada aktiviti susulan

138

Tahap 1
o. Pencapaian Hasil Pembelajaran

Tahap 2

Tahap 3

Tahap 4

Tahap 5

Semua hasil pembelajaran yang ditetapkan tidak dapat dicapai.

Sebahagian kecil sahaja daripada hasil pembelajaran yang ditetapkan dapat dicapai.

Sebahagian daripada hasil pembelajaran yang ditetapkan dapat dicapai.

Sebahagian besar daripada hasil pembelajaran yang ditetapkan dapat dicapai.

Semua hasil pembelajaran yang disenaraikan berjaya dicapai melalui aktiviti pengajaran pembelajaran yang disediakan.

p.

Aplikasi Nilai Terdapat sedikit nilainilai murni yang diterapkan melalui aktiviti pengajaran pembelajaran yang dijalankan. Sebahagian nilai murni dapat diterapkan melalui aktiviti pengajaran pembelajaran yang dijalankan. Berjaya menerapkan nilai-nilai murni dengan baik dan pada masa yang sesuai. Amat berjaya menerapkan nilai-nilai murni dengan baik dan berkesan pada masa yang sesuai

Tidak menerapkan nilai-nilai murni seperti yang dicatatkan.

C.

AMALAN REFLEKSI
Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5
Dapat mengenal pasti serta menilai kekuatan dan kelemahan diri dengan amat jelas. Dapat menghubungkaitkan sebab dan akibat terhadap tindakan yang diambil Dapat mengaitkan sebab dan akibat untuk membuat inferens melalui penulisan jurnal Dapat meramal kesan sesuatu tindakan dan bertindak berlandaskan bukti, seterusnya merancang langkah susulan dengan mengambilkira unsur KMD

d.

Pemikiran Reflektif Kurang berusaha untuk menilai diri Kurang dapat menghubung kaitkan sebab dan akibat tentang tindakan yang telah diambil. Kurang menunjukkan usaha untuk merancang dan membuat tindakan susulan. Ada usaha untuk menilai kekuatan dan kelemahan diri, tetapi tidak dapat menghubug kaitkan sebab dan akibat tentang tindakan yang telah diambil. Kurang mengaitkan situasi dan pengalaman untuk membuat inferens melalui penulisan jurnal Sentiasa berusaha menilai kelemahan dan kekuatan diri. Dapat menghubungkaitkan sebab dan akibat yang telah diambil. Dapat mengaitkan situasi dan pengalaman untuk membuat inferens melalui penulisan jurnal

Tidak berusaha untuk menilai diri Tidak dapat menghubung kaitkan sebab dan akibat tentang tindakan yang telah diambil. Tidak menunjukkan usaha untuk merancang dan membuat tindakan susulan.

e.

Catatan Refleksi Menyediakan catatan tetapi kurang memperlihatkan usaha untuk membuat refleksi. Membuat catatan refleksi tetapi kurang mengambil tindakan susulan dan menunjukkan usaha meningkatkan kualiti diri Dapat mengenal pasti kekuatan dan kelemahan pengajaran pembelajaran serta mengambil tindakan susulan. Menunjukkan kematangan dalam membuat refleksi kritikal dan ulasan kendiri. Kebolehan membuat tindakan susulan. Memperlihatkan perkembangan dan peningkatan kualiti dirI

Menyediakan catatan tetapi tidak memperlihatkan usaha untuk membuat refleksi. Catatan refleksi tidak berkualiti.

Catatan refleksi kurang berkualiti.

139

Tahap 1
f. Pembinaan Portfolio

Tahap 2

Tahap 3

Tahap 4

Tahap 5

Tidak melengkapkan Portfolio seperti yang ditetapkan Tidak berusaha untuk menambah maklumat dan dokumen yang relevan. Tidak meneruskan penulisan jurnal.

Kurang berusaha untuk mengemaskinikan portfolio dengan maklumat dan dokumen baru Maklumat yang diberikan kurang berkaitan dengan objektif amalan profesional Penulisan jurnal kurang mengenalpasti isu dan langkah-langkah penyelesaiannya.

Terdapat penambahan maklumat dan dokumen yang relevan dengan objektif amalan profesional, tetapi pengolahannya kurang kemas, kreatif dan teratur. Dapat mengenalpasti isu dalam penulisan jurnal tetapi kurang berupaya mengupas isu serta mencari penyelesaiannya.

Menunjukkan kesungguhan dan kerajinan dalam proses pembinaan portfolio dokumen dan maklumat yang ditambah itu relevan. Penulisan jurnal diteruskan dan menunjukkan amalan refleksi yang jelas. Penyediaan portfolio kemas, kreatif dan teratur serta menepati objektif penyediaan portfolio amalan profesional

Menunjukkan kesungguhan dan kerajinan dalam proses pembinaan portfolio dokumen dan maklumat yang ditambah itu amat relevan. Penulisan jurnal menunjukkan amalan refleksi yang amat jelas. Penyediaan portfolio amat kemas, kreatif dan teratur serta amat menepati objektif penyediaan portfolio amalan profesional

D.

SIKAP DAN SAHSIAH


Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5

e.

Penampilan Diri Pakaian kurang sesuai dengan profesion dan tempat. Kurang berupaya menyesuaikan diri dengan keadaan dan situasi. Berpakaian kemas, bersopan santun, berbudi bahasa. Cuba berusaha untuk menimbulkan suasana mesra dan menyenangkan di kalangan pelajar. Berpakaian kemas, berbudi bahasa, sopan santun, memiliki sifat mesra dan mempunyai perawakan dan kewibawaan sebagai seorang guru. Penampilan diri yang menunjukkan keyakinan diri dalam segala perlakuan, mesra dan memiliki sifat kecindan serta dapat menimbulkan kesan yang menyenangkan, bersopan santun, berbudi bahasa dan berwibawa sebagai seorang guru. Amat berjaya di dalam menyesuaikan diri dengan keadaan dan situasi

Pakaian tidak sesuai dengan profesion dan tempat. Tidak berupaya menyesuaikan diri dengan keadaan dan situasi.

f.

Keprihatinan Kurang peka terhadap keperluan pelajar dan kurang berusaha untuk menangani masalah Peka terhadap keperluan pelajar dan berusaha menangani masalah Menunjukkan sifatsifat kemanusiaan, peka, mesra dan sabar terhadap masalah dan keperluan pelajar. Amat prihatin dan menunjukkan sifat kemanusiaan seperti peka, mesra, bertimbang rasa, sabar, empati dan akrab serta mengambil berat terhadap masalah, kepentingan, kebajikan dan keselamatan pelajar. Dapat membuat tindakan yang amat sesuai dengan masalah yang dihadapi.

Tidak prihatin terhadap keperluan pelajar yang berbeza dan bermasalah

140

Tahap 1
g. Pekerti

Tahap 2

Tahap 3

Tahap 4

Tahap 5

Tidak dapat menyesuaikan tingkah laku sebagai seorang guru.

Sukar menyesuaikan tingkah laku sebagai seorang guru.

Berbudi bahasa dan tahu menyesuaikan tingkah laku sebagai seorang guru

Berpekerti terpuji, luhur dan bersifat mulia sebagai model kepada guru di sekolah.

Sentiasa menunjukkan budi pekerti yang luhur, terpuji, berbudi bahasa serta dapat menyesuaikan tingkahlaku sebagai seorang guru Amat sesuai sebagai model kepada murid Sentiasa mengaplikasikan nilainilai murni

h.

Sifat Profesional Kurang mempunyai kesedaran ciri-ciri profesional. Menyediakan persediaan mengajar yang kurang kemas Mengamalkan ciri-ciri profesional, bersemangat, iltizam, menyumbang idea dan pandangan. Menyediakan persediaan mengajar yang kemas Sedia berkorban masa dan tenaga Menunjukkan tanggungjawab dan iltizam Bekerja sebagai anggota profesional dalam pasukan sekolah. Menyediakan persediaan mengajar yang kemas Sedia berkorban masa dan tenaga dalam melaksanakan tugas Sentiasa menunjukkan tanggungjawab dan iltizam yang tinggi Bekerja dengan bersungguh-sungguh sebagai anggota profesional dalam pasukan sekolah. Menyediakan persediaan mengajar yang amat kemas dan teratur

Tidak memperlihatkan ciriciri profesionalisme seperti bertanggungjawab, beriltizam, dedikasi, sanggup berkorban masa, menyumbang idea. Tidak menyediakan persediaan mengajar yang kemas

141

LAMPIRAN 4-3
BORANG PR1/PRA

INSTITUT PENDIDIKAN GURU


KAMPUS DATO RAZALI ISMAIL 21030 KUALA TERENGGANU

BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM PRASEKOLAH Nama Pelajar : _______________________ No. K.P.: _____________________ Kursus : _________________________Ambilan :_________________________ (bulan tahun) Pengkhususan/Major Praktikum (Tandakan : _____________________________________________ ): Praktikum 2/ Fasa 2 Praktikum 3

Praktikum 1/Fasa 1 Sekolah

: _____________________________________________________

Tema : ___________________________Tunjang : ________________________ Tajuk : ________________________Kesepaduan Tunjang : _________________ Umur : ________ Tarikh : ____________Masa : ________Penyeliaan Ke: ______ Petunjuk Tahap (Sila bulatkan angka yang berkenaan) Tahap 1: Tahap 2: Tahap 3: Tahap 4: Tahap 5: Terdapat banyak kelemahan yang perlu diberi perhatian. Terdapat beberapa kelemahan yang perlu diberi perhatian Pencapaian sederhana, masih perlu peningkatan Baik dalam banyak aspek Amat baik, cemerlang dalam banyak aspek

142

BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM PR1/PRA


Komponen Aspek a. Hasil pembelajaran b. Isi pelajaran (A) PERANCANGAN c. Pendekatan dan strategi p&p d. Sumber pengajaran pembelajaran e. Rutin harian f. Penerapan nilai g. Unsur kemahiran berfikir a. Permulaan b. Perkembangan pengajaran (B) PELAKSANAAN c. Pengurusan bilik darjah d. Pengelolaan murid e. Komunikasi f. Kualiti pembelajaran g. Keselamatan h. Penutup i. Pencapaian hasil pembelajaran j. Aplikasi nilai k. Aplikasi kemahiran berfikir (C) AMALAN REFLEKSI a. Pemikiran reflektif b. Catatan reflektif c. Pembinaan Portfolio a. Penampilan diri (D) SIKAP DAN SAHSIAH b. Penyayang c. Sifat profesional 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Tahap 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Ulasan

ULASAN KESELURUHAN:

................................................................................... Tandatangan Pensyarah Pembimbing/Guru Pembimbing (Nama: ) 143

Tandatangan Pelajar

LAMPIRAN 4-4 PANDUAN PENGGUNAAN BORANG PR1/PRA 1 2. Borang PR1/PRA digunakan oleh pensyarah pembimbing dan guru pembimbing semasa menjalankan bimbingan dan penyeliaan dalam praktikum Prasekolah. Empat komponen yang mengandungi aspek-aspek tertentu disediakan untuk fokus bimbingan. Bagi setiap aspek, disediakan tahap untuk mengenal pasti peringkat prestasi/kecekapan pelajar. Kriteria setiap peringkat untuk setiap aspek dihuraikan dalam lampiran ini. Borang PR1/PRA akan digunakan sebagai bahan rujukan untuk membuat penilaian dan rumusan bersama pensyarah pembimbing dan guru pembimbing pada akhir praktikum. Satu salinan Borang PR1/PRA yang telah lengkap diisi perlu diberikan kepada pelajar selepas setiap bimbingan bertujuan memberi maklum balas dan dimasukkan dalam portfolio. Borang PR2 digunakan untuk penyeliaan bersama pensyarah pembimbing dan guru pembimbing pada akhir setiap praktikum.

3.

6.

7.

Petunjuk berikut boleh digunakan sebagai panduan untuk mencatat ulasan dalam Borang PR1/PRA

PERANCANGAN

Tahap 1
Hasil Pembelajaran Hasil pembelajaran tidak eksplisit, Isi Pelajaran Tidak sesuai dengan hasil pembelajaran kurikulum kebangsaan prasekolah Pendekatan dan Strategi Pengajaran Pembelajaran Pendekatan dan strategi P & P tidak sesuai untuk prasekolah. Pertimbangan tidak diberi kepada unsur bermain sambil belajar, pendekatan bersepadu, dan berfokuskan murid. Guru tidak mahir menggunakan kemahiran kemudahcaraan

Tahap 2
Hasil pembelajaran eksplisit tetapi kurang tepat dan kurang sesuai

Tahap 3
Hasil pembelajaran eksplisit, hampir tepat dan jelas

Tahap 4
Hasil pembelajaran eksplisit, tepat, jelas, tetapi kurang spesifik

Tahap 5
Hasil pembelajaran eksplisit, tepat, jelas dan spesifik

Isi kandungan kurang sesuai dengan hasil pembelajaran dan kurikulum kebangsaan prasekolah

Isi kandungan sesuai dengan hasil pembelajaran dan kurikulum kebangsaan prasekolah

Isi sesuai dengan hasil pembelajaran dan kurikulum kebangsaan prasekolah

Isi amat sesuai dengan hasil pembelajaran dan kurikulum kebangsaan prasekolah

Pendekatan dan strategi P & P kurang sesuai untuk prasekolah. Pertimbangan kurang diberi kepada unsur bermain sambil belajar, pendekatan bersepadu, dan berfokuskan murid. Guru kurang mahir menggunakan kemahiran kemudahcaraan

Pendekatan dan strategi P & P sesuai untuk prasekolah. Pertimbangan diberi kepada unsur bermain sambil belajar, pendekatan bersepadu, dan berfokuskan murid. Guru mahir menggunakan kemahiran kemudahcaraan

Pendekatan dan strategi P & P amat sesuai untuk prasekolah. Pertimbangan diberi kepada unsur bermain sambil belajar, pendekatan bersepadu, dan berfokuskan murid. Guru amat mahir menggunakan kemahiran kemudahcaraan

Pendekatan dan strategi P & P amat sesuai dan menarik untuk prasekolah. Pertimbangan diberi kepada unsur bermain sambil belajar, pendekatan bersepadu, berfokuskan murid dan mengambil kira kecerdasan pelbagai. Guru amat mahir menggunakan kemahiran kemudahcaraan

144

Tahap 1
Sumber Pengajaran Pembelajaran Pemilihan sumber tidak sesuai, tidak mencukupi dan tidak selamat digunakan. Penggunaan sumber tersebut tidak membantu proses

Tahap 2
Pemilihan sumber kurang sesuai, tidak mencukupi dan kurang selamat digunakan. Penggunaan sumber tersebut kurang membantu proses pengajaran pembelajaran

Tahap 3
Pemilihan sumber hampir sesuai, tidak mencukupi dan kurang selamat digunakan. Penggunaan sumber tersebut kurang membantu proses pengajaran pembelajaran

Tahap 4
Pemilihan sumber sesuai, mencukupi dan selamat digunakan, dapat meningkatkan proses pengajaran pembelajaran. Sumber terpilih merupakan bahan yang penggunaannya adalah terhad

Tahap 5
Pemilihan sumber amat sesuai, mencukupi dan selamat digunakan, dapat meningkatkan proses pengajaran pembelajaran. Sumber terpilih merupakan bahan yang pelbagai penggunaannya

Rutin Harian Rutin harian tidak meliputi aktiviti-aktiviti yang lebih bercorak mengarah dalam memupuk disiplin diri dan patriotisme Rutin harian meliputi aktiviti-aktiviti yang lebih bercorak mengarah dalam memupuk disiplin diri dan patriotisme Rutin harian meliputi aktiviti-aktiviti yang lazim diamalkan dalam memupuk disiplin diri dan patriotisme Rutin harian meliputi pelbagai aktiviti yang boleh memupuk disiplin diri dan patriotisme Rutin harian meliputi pelbagai aktiviti yang kreatif dalam memupuk disiplin diri dan patriotisme. Wujud rutin sempadan antara komponen.

Penerapan Nilai Tidak mencatatkan nilai yang perlu diterapkan dalam pengajaran Pemilihan nilai yang kurang sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang akan disampaikan. Pemilihan nilai yang hampir sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang akan disampaikan. Pemilihan nilai yang sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang akan disampaikan. Pemilihan nilai yang amat sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang dirancang

Unsur Kemahiran Berfikir Tiada pernyataan mengenai kemahiran berfikir. Tiada bukti penggunaan alat berfikir. Terdapat pernyataan kemahiran berfikir tetapi tiada bukti penggunaan alat berfikir dan isi kandungan pelajaran Terdapat pernyataan kemahiran berfikir tetapi hampir sesuai dengan murid dan isi kandungan pelajaran Terdapat pernyataan kemahiran berfikir yang sesuai dengan murid dan isi kandungan pelajaran Pernyataan kemahiran berfikir jelas dan amat sesuai dengan murid dan isi kandungan pelajaran . Terdapat langkahlangkah pengajaran dan pembelajaran untuk penguasaan kemahiran berfikir. pernyataan kemahiran berfikir jelas dan amat sesuai dengan murid dan isi kandungan pelajaran . Terdapat langkahlangkah pengajaran dan pembelajaran untuk penguasaan kemahiran berfikir.

145

B. PELAKSANAAN
Tahap 1
Permulaan Membiarkan kelas dalam keadaan tidak terkawal. Perkembangan Pengajaran Gagal mengurus dan mengawal kelas dan tidak berjaya melaksanakan langkahlangkah penyampaian.

Tahap 2
Kurang berjaya mewujudkan kesediaan murid untuk belajar.

Tahap 3
Berjaya menarik tumpuan sebahagian besar pelajar.

Tahap 4
Berupaya menarik tumpuan semua pelajar. Aktiviti yang digunakan adalah kreatif.

Tahap 5
Berupaya menarik tumpuan semua pelajar. Aktiviti yang digunakan sangat kreatif dan bermakna.

Kurang berjaya melaksanakan langkahlangkah penyampaian.

Penyampaian isi pelajaran kurang teratur. Kurang mempelbagaikan aktiviti berdasarkan keperluan dan kebolehan murid.

Boleh melaksanakan langkah pengajaran dengan teratur dan baik tetapi ada kalanya kurang dalam pengurusan masa

Berjaya melaksanakan langkah-langkah pengajaran secara yang amat teratur dan terkawal. Berjaya menguruskan aktiviti individu, kumpulan dan kelas secara seimbang.

Pengurusan Bilik Darjah Menghadapi masalah mengurus dan mengawal kelas Pengelolaan Murid Pengelolaan murid tidak rapi hingga mengganggu pembelajaran. Guru tidak dapat melayan keperluan murid yang berbeza

Dapat juga mewujudkan suasana bilik darjah yang kondusif tetapi kurang menyeluruh.

Guru dapat melayan keperluan murid

Berjaya mewujudkan persekitaran yang menggalakkan pembelajaran di kalangan sebahagian besar pelajar. Pengelolaan murid berjalan dengan lancar tanpa gangguan disiplin yang ketara. Guru dapat melayan keperluan murid yang berbeza. Menggunakan beberapa teknik pemudahcaraan.

Berjaya mewujudkan suasana pembelajaran yang kondusif, selamat dan selesa

Menggunakan bahasa yang kurang jelas dan sesuai dengan aras kognitif murid.

Pengelolaan murid kurang rapi hinggakan perjalanan pembelajaran agak terjejas. Guru kurang melayan keperluan murid yang berbeza.

Pengelolaan murid dapat memastikan pembelajaran dapat berjalan dengan lancar tanpa gangguan disiplin. Guru dapat melayan keperluan murid yang berbeza. Pelbagai teknik pemudahcaraan digunakan dengan berkesan Kualiti suara baik dimana guru mempelbagaikan nada dan intonasi. Bahasa yang digunakan amat bersesuaian dengan laras bahasa murid. Tingkahlaku bukan lisan guru (Non-verbal language) amat bersesuaian dalam menyampaikan mesej. Dapat mewujudkan suasana pembelajaran yang menyeronokkan, responsif dan terlibat sepenuhnya dengan aktiviti P & P. Minat belajar murid dapat dikekalkan

Komunikasi Semua murid keliru terhadap isi pelajaran Menghadapi masalah menyesuaikan bahasa dengan aras kognitif murid Menggunakan bahasa yang jelas dan seauai. Dapat menggunakan bahasa yang ekspresif dan berkesan untuk menggerakkan pembelajaran murid.

Kualiti Pembelajaran Hampir semua pelajar masih keliru dan celaru terhadap isi pelajaran. Sebahagian murid merasa selesa tetapi masih bimbang untuk menjalankan aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Sebahagian murid gagal melaksanakan tugasan yang diberikan. Murid dapat melaksanakan aktiviti pembelajaran

146

Tahap 1
Keselamatan Terdapat murid yang takutkan guru. Guru tidak dapat mengenalpasti keperluan psiko-sosial murid. Penggunaan bahan berbahaya tidak dikawal. Penutup Gagal menamatkan pelajaran atau membuat rumusan

Tahap 2
Sebahagian murid gagal melaksanakan tugasan yang diberikan.

Tahap 3
Sebahagian besar murid dapat melaksanakan tugasan yang diberikan. Murid berasa kurang yakin dan selesa.

Tahap 4
Semua murid dapat melaksanakan tugasan yang diberikan. Murid berasa yakin, selesa dan selamat.

Tahap 5
Semua murid berasa selesa dan selamat. Guru dapat bertindak segera dalam mengurus kebajikan murid. Penggunaan bahan berbahaya dapat dikawal rapi.

Cuba membuat penutup tetapi kurang berkaitan dengan tema pelajaran.

Menamatkan pelajaran dengan aktiviti pengukuhan yang sesuai.

Menamatkan pelajaran dengan aktiviti pengukuhan dan penilaian dengan berkesan.

Menamatkan pelajaran dengan aktiviti pengukuhan / penilaian/refleksi dengan cara yang amat berkesan.

Pencapaian Hasil Pembelajaran Hasil pembelajaran yang ditetapkan tidak dapat dicapai

Sebahagian kecil daripada hasil pembelajaran yang ditetapkan tidak dapat dicapai

Sebahagian sahaja daripada hasil pembelajaran yang ditetapkan dapat dicapai

Sebahagian besar daripada hasil pembelajaran yang ditetapkan dapat dicapai.

Semua hasil pembelajaran yang disenaraikan berjaya dicapai melalui aktiviti pengajaran pembelajaran yang disediakan Pemilihan nilai amat sesuai dengan kehidupan seharian murid untuk diterapkan melalui aktiviti pengajaran pembelajaran yang dijalankan.

Aplikasi Nilai Tidak menerapkan nilainilai murni seperti yang dicatatkan Pemilihan nilai yang tidak sesuai untuk diterapkan melalui aktiviti pengajaran pembelajaran yang dijalankan. Pemilihan nilai yang sesuai tetapi kurang berkesan untuk diterapkan melalui aktiviti pengajaran pembelajaran yang dijalankan. Pemilihan nilai yang sesuai untuk diterapkan melalui aktiviti pengajaran pembelajaran yang dijalankan.

Aplikasi Kemahiran Berfikir Aktiviti dan bahan pembelajaran yang digunakan tidak dapat merangsang murid untuk berfikir Aktiviti dan bahan pembelajaran yang digunakan kurang berupaya dalam merangsang murid untuk berfikir Aktiviti dan bahan pembelajaran yang digunakan berupaya dalam merangsang murid untuk berfikir Aktiviti dan bahan pembelajaran yang digunakan sesuai dalam merangsang murid untuk berfikir secara bermakna. Aktiviti dan bahan pembelajaran yang digunakan amat sesuai dalam merangsang murid untuk berfikir secara bermakna dan berkesan

C. AMALAN REFLEKSI
Tahap 1
Pemikiran Reflektif Tidak berusaha untuk menilai diri

Tahap 2
Kurang berusaha untuk menilai diri

Tahap 3
Kurang berusaha menilai kelemahan dan kekuatan diri.

Tahap 4
Sentiasa berusaha menilai kelemahan dan kekuatan diri

Tahap 5
Dapat menilai kelemahan dan kekuatan diri dengan jujur dan jelas.

Catatan Refleksi Tidak membuat catatan refleksi

Menyediakan catatan yang tidak lengkap.

Menyediakan catatan, memperlihatkan usaha untuk membuat refleksi.

Dapat melaksanakan refleksi tetapi kurang menunjukkan usaha membuat tindakan susulan

Dapat melaksanakan refleksi untuk membuat tindakan susulan yang amat sesuai.

147

Tahap 1
Pembinaan Portfolio Tidak melengkapkan Portfolio seperti yang ditetapkan Tidak berusaha untuk menambah maklumat dan dokumen yang relevan. Tidak meneruskan penulisan jurnal.

Tahap 2

Tahap 3

Tahap 4

Tahap 5

Kurang berusaha untuk mengemaskinikan portfolio dengan maklumat dan dokumen baru Maklumat yang diberikan kurang berkaitan dengan objektif amalan profesional Penulisan jurnal kurang mengenalpasti isu dan langkah-langkah penyelesaiannya.

Terdapat penambahan maklumat dan dokumen yang relevan dengan objektif amalan profesional, tetapi pengolahannya kurang kemas, kreatif dan teratur. Dapat mengenalpasti isu dalam penulisan jurnal tetapi kurang berupaya mengupas isu serta mencari penyelesaiannya.

Menunjukkan kesungguhan dan kerajinan dalam proses pembinaan portfolio dokumen dan maklumat yang ditambah itu relevan. Penulisan jurnal diteruskan dan menunjukkan amalan refleksi yang jelas. Penyediaan portfolio kemas, kreatif dan teratur serta menepati objektif penyediaan portfolio amalan profesional

Menunjukkan kesungguhan dan kerajinan dalam proses pembinaan portfolio dokumen dan maklumat yang ditambah itu amat relevan. Penulisan jurnal menunjukkan amalan refleksi yang amat jelas. Penyediaan portfolio amat kemas, kreatif dan teratur serta amat menepati objektif penyediaan portfolio amalan profesional

D. SIKAP DAN SAHSIAH


Tahap 1
Penampilan Diri Pakaian tidak sesuai dengan profesion dan tempat. . Pakaian kurang kemas, kurang menunjukkan keyakinan diri. Berpakaian kemas, bersopan santun, berbudi bahasa. Berpakaian kemas, berbudi bahasa, sopan santun, dan menonjolkan ciri-ciri peribadi seorang guru. Pakaian kemas dan amat sesuai dengan profesion. Penampilan diri yang menunjukkan keyakinan diri dalam segala perlakuan, mesra dan memiliki sifat kecindan serta dapat menimbulkan kesan yang menyenangkan, Dapat menyesuaikan diri semasa berinteraksi dengan murid. Penyayang Gagal menunjukkan sifat-sifat keprihatinan, peka, mesra, dan beritmbang rasa terhadapa kebajikan dan keselamatan murid. Kurang menunjukkan sifat-sifat keprihatinan, peka, mesra, dan beritmbang rasa terhadapa kebajikan dan keselamatan murid. Menunjukkan penghayatan yang sederhana dari segi sifat-sifat keprihatin, peka, mesra, bertimbang rasa, sabar, dan ikhlas terhadap kebajikan murid. Menunjukkan sifat-sifat keprihatin, peka, mesra, bertimbang rasa, sabar, ikhlas, empati dan akrab serta mengambil berat terhadap masalah, kepentingan kebajikan dan keselamatan murid. Menunjukkan sifatsifat keprihatin, peka, mesra, bertimbang rasa, sabar, ikhlas, empati dan akrab serta mengambil berat terhadap masalah, kepentingan kebajikan dan keselamatan murid. Menonjolkan sifatsifat keibubapaan Sifat Profesional Gagal memperlihatkan ciri-ciri profesionalisme seperti bertanggungjawb, beriltizam, dedikasi, sanggup berkorban masa, menyumbang idea. Kurang memperlihatkan cirri-ciri profesionalisme seperti bertanggungjawab, beriltizam, dedikasi, sanggup berkorban masa, menyumbang idea. Kurang berkesan dalam mengatasi masalah-masalah tertentu Berkesan dalam mengatasi masalah dalam pelbagai keadaan. Cekap dan berkesan dalam mengatasi maslah dalam pelbagai keadaan. Berpengetahuan dlam bidang. Tegas tapi lembut.

Tahap 2

Tahap 3

Tahap 4

Tahap 5

148

LAMPIRAN 4-5 Borang PR2


INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS DATORAZALI ISMAIL 21030 KUALA TERENGGANU

BORANG PENILAIAN PRESTASI PR 2


(Dilengkapkan bersama oleh pensyarah pembimbing dan guru pembimbing) Nama Pelajar : ----------------------------------------------------- No. K.P.: -------------------------------------Kursus : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pengkhususan/Major : --------------------------------------------------Minor/Elektif : ---------------------------------------------------------Nama Sekolah : ----------------------------------------------------------------------------------------------------( Perhatian: Borang digunakan pada penyeliaan akhir sahaja)

Rumusan untuk Praktikum


Petunjuk Tahap Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 : Terdapat banyak kelemahan : Terdapat beberapa kelemahan : Pencapaian sederhana : Baik dalam banyak aspek : Amat baik, cemerlang dalam banyak aspek

KRITERIA PERMARKAHAN MENGIKUT TAHAP Tahap 1 2 3 4 5 Peratus 10% 0 3.9 4.0 4.9 5.0 6.4 6.5 - 7.9 8.0 - 10.0 Peratus 30% 0 11.9 12.0 14.9 15.0 19.4 19.5 23.9 24.0 30.0

149

BORANG PENILIAN PRAKTIKUM PR2 Sila bulatkan angka yang berkenaan Aspek 1 2 Tahap 3 4 5 Komen

C. INTERPERSONAL & INTRAPERSONAL (10 markah) Semangat dan daya tahan Hubungan dengan murid Hubungan dengan kakitangan sekolah Hubungan dengan ibu bapa dan masyarakat setempat (Rujuk Portfolio)

Markah A = __________

D. PENGETAHUAN TENTANG MATA PELAJARAN (10 markah) Kefahaman tentang ilmu, konsep dan kemahiran - Kefahaman tentang keperluan kurikulum (Rujuk borang-borang PR1- Fasa 2)

Markah B = __________ 1 2 3 4 5

D. PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (30 markah) Perancangan Pelaksanaan Amalan Refleksi Sikap dan Sahsiah (Rujuk borang-borang PR 1)

Markah C = __________

D. -

KOMUNIKASI

(10 markah)

Suara Kejelasan dan kesesuaian bahasa Komunikasi bukan lisan Menerang dan menunjuk cara Kecindan (Rujuk Borang-borang PR 1)

Markah D = __________

E. -

PENGURUSAN BILIK DARJAH

(10 markah)

Pengurusan murid Kebolehan memotivasikan murid Pengurusan persekitaran pembelajaran Kawalan bilik darjah Penggunaan ganjaran/dendaan (Rujuk borang-borang PR 1)

Markah E = __________

150

Aspek 1 2

Tahap 3 4 5

Komen

F. PENILAIAN (10 markah) - Menyemak dan memberi maklum balas tentang kerja murid - Menyimpan rekod murid - Kesedaran tentang prestasi murid - Penilaian pembelajaran - Penilaian pengajaran (Rujuk PR 1, buku persediaan mengajar dan portfolio)

Markah F = __________

G. KOKURIKULUM - Kehadiran - Penglibatan (Rujuk portfolio)

(10 markah)

Markah G = __________ 1 2 3 4 5

H. PERANAN-PERANAN LAIN (10 markah) - Bimbingan - Pengurusan dan pentadbiran (Rujuk portfolio)

Markah H = __________

Jumlah Keseluruhan Markah PR2 = (A + B + C + D + E +F + G + H ) = ULASAN (Diisi bersama oleh pensyarah pembimbing dan guru pembimbing)

RUMUSAN KESELURUHAN

Tandatangan /Nama Guru Pembimbing __________________________________ Tandatangan /Nama Pensyarah Pembimbing _____________________________________ Tarikh :_____________________

151

LAMPIRAN 4-6 PANDUAN PENGGUNAAN BORANG PENILAIAN PRESTASI (PR2)


1. 2. 3. Borang PR2 digunakan pada akhir setiap praktikum untuk membuat penilaian dan rumusan prestasi pelajar. Pensyarah dan guru pembimbing perlu membuat perbincangan sebelum membuat rumusan dan penilaian pada borang PR2. Borang ini digunakan berdasarkan kepada bukti daripada: (iv) Borang PR1 (v) Portfolio praktikum (vi) Buku persediaan pengajar Lapan komponen yang mengandungi aspek-aspek tertentu disediakan sebagai fokus membuat rumusan. Setiap aspek disediakan tahap yang digunakan sebagai petunjuk pencapaian pelajar. Borang rumusan PR2 ini tidak boleh diberikan kepada pelajar.

4. 5.

D. INTERPERSONAL DAN INTRAPERSONAL


Tahap 1 Tidak ada komitmen dalam menjalankan tugas. Tidak ada usaha untuk mewujudkan hubungan dengan kanak-kanak, kakitangan sekolah, ibu bapa dan masyarakat setempat. Tahap 2 Semangat bekerja dan komitmen kurang ketara, menghadapi masalah memilih pendekatan profesional, sukar menerima teguran, menghadapi kesulitan berhubung dengan rakan-rakan secara sosial dan profesional. Ada masalah hubungan dengan kanak-kanak, kakitangan sekolah, ibu bapa dan masyarakat setempat. Tahap 3 Ada tanda-tanda minat dan komitmen; menunjukkan kesanggupan untuk menyesuaikan diri dengan rakan, kanakkanak, kakitangan sekolah, ibu bapa dan masyarakat. Kadang kala menghadapi kesukaran dengan rakan, kanakkanak, kaki tangan sekolah, ibu bapa dan masyarakat. Tahap 4 Menunjukkan keupayaan profesional yang baik selaras dengan peranannya. Dapat menyesuaikan diri dengan rakan, kanakkanak, kaki tangan sekolah, ibu bapa dan masyarakat. Tahap 5 Menampilkan sifat-sifat profesional yang amat baik, mudah diterima sebagai rakan sejawat, kakitangan sekolah, ibu bapa dan masyarakat dan dapat menyesuaikan diri dengan persekitaran. Berjaya menarik minat kanak-kanak. Memiliki semangat dan komitmen kerja yang amat tinggi.

E. PENGETAHUAN TENTANG MATA PELAJARAN


Tahap 1 Kefahaman yang sangat rendah tentang mata pelajaran pengkhususan. Pengetahuan yang rendah tentang keperluan kurikulum sekolah. Kurang berupaya mengembangkan pengetahuan tentang mata pelajaran. Tahap 2 Kefahaman yang terhad tentang mata pelajaran pengkhususan. Pengetahuan yang terhad tentang keperluan kurikulum sekolah. Kurang berupaya mengembangkan pengetahuan tentang mata pelajaran. Tahap 3 Kefahaman yang sederhana tentang pengetahuan, konsep dan kemahiran mata pelajaran pengkhususan. Pengetahuan dan kefahaman yang sederhana tentang keperluan kurikulum sekolah. Tahap 4 Penguasaan yang baik tentang mata pelajaran pengkhususan dan berkebolehan menyesuaikannya mengikut umur dan tahap kebolehan murid. Kefahaman yang baik tentang keperluan kurikulum sekolah dan program pengajaran serta boleh menyediakan rancangan kerja yang baik. Tahap 5 Penguasaan yang amat baik tentang mata pelajaran pengkhususan. Sentiasa berupaya menghadapi masalah di luar jangkaan. Memahami dengan baik keperluan murid pada semua tahap kurikulum dalam proses pengajaran dan pembelajaran.

152

F. PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN


Tahap 1 Persediaan mengajar tidak mencukupi, tidak menyedari keperluan murid, strategi pengajaran tidak sesuai, tidak ada sumber pengajaran pembelajaran. Tahap 2 Persediaan mengajar tidak mencukupi, kurang menyedari keperluan murid, strategi pengajaran kurang sesuai, sumber pengajaran pembelajaran tidak sesuai/tidak mencukupi, persembahan pengajaran lemah. Tahap 3 Urutan rancangan pengajaran berlandaskan rancangan pelajaran, ekspektasi terhadap murid realistik. Tugasan pembelajaran yang disediakan sesuai. Menggunakan strategi pengajaran yang sesuai, menggunakan sumber dengan berkesan. Pemeringkatkan pengajaran masih lemah. Tahap 4 Persediaan mengajar dibuat dengan teliti selaras dengan keperluan dan kebolehan murid. Isi pelajaran disampaikan dengan jelas dan dalam situasi yang merangsangkan. Struktur pengajaran disusun dan dilaksanakan dengan teratur. Sumber pengajaran pembelajaran sesuai dan digunakan dengan memuaskan. Berjaya mengekalkan perhatian dan minat murid. Tahap 5 Berjaya membuktikan keaslian pemikiran dan kemahiran dalam merancang dan membuat persediaan mengajar. Menggunakan pelbagai strategi pengajaran pembelajaran dengan berkesan. Memenuhi keperluan perbezaan individu murid. Berjaya menjana keseronokan belajar dan mengembangkan minat inkuiri penemuan di kalangan murid.

KOMUNIKASI
Tahap 1 Tahap 2 Menghadapi masalah sebutan dan penggunaan bahasa untuk berkomunikasi kepada kelas atau individu, suara kurang lantang; nada intonasi dan cara bertutur kurang menarik. Kurang peka tentang tahap penggunaan bahasa pelajar. Tahap 3 Menggunakan bahasa yang jelas dan sesuai. Cuba menyesuaikan penggunaan suara dari segi kelantangan, nada dan intonasi serta peka tentang tahap penggunaan bahasa pelajar. Tahap 4 Dapat menggerakkan pelajar melalui penggunaan bahasa yang ekspresif dan berkesan. Menyampaikan ilmu dengan cara yang meransangkan dan penuh semangat Tahap 5 Berjaya mengerakkan pelajar melalui penggunaan bahasa yang ekspresif dan berkesan. Kualiti suara adalah baik; dapat mempelbagaikan nada dan intonasi serta kelantangan suara sesuai. Sebutan adalah jelas, tepat , menarik dan dapat mengekalkan perhatian pelajar

Menghadapi masalah sebutan dan penggunaan bahasa untuk berkomunikasi kepada kelas atau individu, suara terlalu perlahan; nada intonasi dan cara bertutur tidak dipelbagaikan. Tidak peka tentang tahap penggunaan bahasa pelajar.

PENGURUSAN BILIK DARJAH


Tahap 1 Tahap 2 Sering menghadapi masalah menangani kerenah pelajar dan mengawal kelas. Persekitaran pengajaran dan pembelajaran kurang kondusif. Kadangkala bertindak melulu dan memberi arahan yang sering mengelirukan. Kurang berjaya menangani kejadian yang berlaku secara tiba-tiba. Tahap 3 Mampu membuat keputusan dan menangani situasi kelas, dapat mengelola dan mengendalikan pelajar dengan teratur. Mewujudkan dan mengekalkan persekitaran pembelajaran yang bermakna. Memberi ganjaran dan teguran yang sesuai. Tahap 4 Berkeyakinan dalam mengurus pelajar. Berjaya menyediakan situasi pembelajaran yang bermakna, menarik, selesa dan berkesan. Persekitaran pembelajaran menyeronokkan, dapat menarik minat dan memotivasikan kebanyakan pelajar. Berupaya menangani individu serta boleh mengawal kelas dengan tenang. Tahap 5 Boleh mempelbagaikan tugas, peka terhadap keperluan kumpulan, berjaya mengurus masa dengan amat baik dalam pengajaran dan pembelajaran. Dapat menangani situasi yang berlaku secara tibatiba dengan bijak dan penuh keyakinan. Berupaya mempertingkatkan minat pelajar.

Tidak mampu menangani kerenah pelajar dan mengawal kelas. Tidak dapat mewujudkan persekitaran pengajaran dan pembelajaran yang kondusif. Kadangkala bertindak melulu dan memberi arahan yang sering mengelirukan. Kurang berjaya menangani kejadian yang berlaku secara tibatiba.

153

F.

PENILAIAN
Tahap 1 Tahap 2 Pemeriksaan kerja murid kurang teliti. Kurang peka tentang tahap penguasaan individu terhadap isi kandungan kurikulum. Jangkaan tahap pencapaian tidak realistik. Gagal menyesuaikan diri dengan tahap pembelajaran individu. Keupayaan membuat refleksi terhad. Tahap 3 Pemeriksaan kerja murid cermat/teliti. Dapat mengenalpasti pencapaian individu dalam isi kandungan kurikulum. Mempunyai jangkaan tahap pencapaian yang realistik. Menilai dan merekod kemajuan murid secara sistematik. Ada keupayaan untuk menilai kesan pengajaran pembelajaran. Ada kebolehan membuat refleksi. Tahap 4 Pemeriksaan kerja murid cermat, dan teliti berdasarkan nilaitara tertentu. Merekod kemajuan murid secara sistematik dan kerap memberi maklumbalas yang membina. Dapat memberi bukti yang jelas tentang penilaian pengajaran dan kesan pembelajaran. Mengembangkan kebolehan membuat refleksi. Kurang berupaya menggunakan dan membina soalan-soalan aras tinggi. Tahap 5 Mahir menilai kemajuan murid selaras dengan objektif pembelajaran. Berkebolehan membuat refleksi kendiri secara mendalam dan kritis. Berkebolehan menggunakan dan membina soalan-soalan aras tinggi.

Tidak ada bukti pemeriksaan kerja murid dijalankan. Tidak peka tentang tahap penguasaan individu terhadap isi kandungan kurikulum. Jangkaan tahap pencapaian tidak realistik. Gagal menyesuaikan diri dengan tahap pembelajaran individu. Tidak berkebolehan membuat refleksi.

G.

KOKURIKULUM
Tahap 1 Tahap 2 Menerima tugas sebagai pembantu penasihat aktiviti kokurikulum. Kurang penglibatan dalam aktiviti kokurikulum. Tahap 3 Terlibat sebagai pembantu penasihat aktiviti kokurikulum. Mengendalikan aktiviti kokurikulum tetapi tidak begitu bersungguhsungguh dan tidak juga memperlihatkan minat untuk menguasai kemahiran baru. Tahap 4 Menjadi pembantu penasihat kokurikulum, memperlihatkan minat dan kerajinan menjalankan tugas. Ada kemahiran mengelola dan berminat untuk menguasai kemahiran baru. Tahap 5 Menjadi pembantu penasihat kokurikulum secara aktif dan bertanggungjawab. Menunjukkan kemahiran mengelola dengan cekap. Menunjukkan minat dan kesungguhan untuk menguasai kemahiran baru yang diperlukan untuk menjalankan aktiviti.

Menerima tugas sebagai pembantu penasihat aktiviti kokurikulum. Tidak ada penglibatan dalam aktiviti kokurikulum.

Tidak memperlihatkan Tidak memperlihatkan kemahiran mengelola. kemahiran mengelola dan juga tidak menunjukkan minat dan kesungguhan untuk menguasai kemahiran yang diperlukan. Catatan: Rujuk Panduan Tugasan Kokurikulum

H.

PERANAN-PERANAN LAIN
Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5

C.

Bimbingan Tidak menampil diri sebagai pembimbing. Tidak memberi perhatian dalam hal kerenah muridmurid. Tidak tahu /mahu mengatasi masalah pembelajaran, sosial dan peribadi murid. Bimbingan di dalam dan di luar bilik darjah tidak diberikan. Kurang memberi bimbingan kepada murid-murid. Lebih gemar memberi jawapan terus daripada membimbing ke arah mencari penyelesaian bagi masalah akademik murid. Kurang memberi tumpuan kepada masalah sosial dan peribadi murid. Bimbingan diberi semasa waktu mengajar sahaja. Ada usaha untuk membimbing. Kerap juga membimbing muridmurid dalam menangani masalah-masalah pembelajaran, sosial dan peribadi. Ada kesanggupan meluangkan masa tambahan untuk membimbing muridmurid apabila diarahkan sahaja. Ada usaha untuk membimbing. Sentiasa membimbing muridmurid dalam menangani masalah-masalah pembelajaran, sosial dan peribadi. Sanggup meluangkan masa tambahan untuk membimbing muridmurid bila-bila masa sahaja. Berjaya menampilkan diri sebagai pembimbing. Berkebolehan dalam membantu murid-murid menangani masalahmasalah pembelajaran, sosial dan peribadi. Memperlihatkan ciri-ciri bimbingan yang profesional. Mahir menggunakan teknikteknik pemudahcaraan semasa membimbing.

154

Tahap 1 D. Pengurusan dan Pentadbiran

Tahap 2

Tahap 3

Tahap 4 .

Tahap 5

Tidak menampakkan kemahiran mengurus, merancang, mengelola, mengendalikan kerja atau peranan bukan mengajar yang boleh menampilkan ciri-ciri sebagai guru sekolah. Lambat melaksanakan arahan-arahan pentadbiran. Tidak bertanggungjawab dan tidak bersungguhsungguh dalam memainkan perananperanan lain yang boleh membawa kebaikan kepada sekolah.

Kurang menampakkan kemahiran mengurus, merancang, mengelola, mengendalikan kerja atau peranan bukan mengajar yang boleh menimpilkan ciri-ciri sebagai guru sekolah. Kurang komited dan kurang cekap merancang dan mengelola aktiviti yang berkaitan dengan peranan dan tanggungjawab baru yang diberikan.

Menampilkan kemahiran untuk memikul tanggungjawab dan perananperanan lain yang diberi. Arahan pentadbiran dilaksanakan dengan cara yang bertanggungjawab. Boleh merancang dengan baik tetapi menghadapi masalah dalam pengelolaan atau boleh memimpin dan mengarah tetapi kurang cekap merancang.

Menampilkan kemahiran untuk memikul tanggungjawab dan perananperanan lain yang diberi. Arahan pentadbiran dilaksanakan dengan cara yang bertanggungjawab. Boleh merancang dengan baik dalam pengelolaan, mempunyai kebolehan memimpin dan mengarah.

Menerima dan sanggup memainkan pelbagai peranan lain yang membawa kebaikan kepada sekolah. Melaksanakan semua peranan dengan segera, bersungguh-sungguh dan dengan penuh tanggungjawab. Cekap dalam merancang, mengelola dan mengurus pelbagai sumber untuk mencapai objektif sekolah. Menampilkan diri sebagai pengelola yang ada kemahiran berkomunikasi, kecekapan memimpin, dan kemahiran memberi motivasi.

155