Anda di halaman 1dari 5

MUHY DD N- ARAB VE GEZEGENLER

Kendidnemineoldugusorunuzecekkadar, kendisindenas rlarsonras na da damgavurmu Bykd nrvelim Muhyiddin-i ArabiDrrMeknun eserindegezegenlerhakk ndakisubilgileriveriyor: ems (Gne ): Ay e kevkep (gezegen) 4. felekkat ndan karakgkburlar n n her birindeBir ay sreyleoturur. Feleklere de BirsenesreIindeu rayarakGeer. Met kevkebebyklk, G, Kahir, UzunOlmakveyakimseyeBoyune memek, Hayret, Ar, Gayretvehaya (ar, Namus) grmemes fatlarisnatvetensipedilir. Gne kevkebininburcuAslan dir. Madeniintisab imkbAlt nmadenidir. Giyeceklerdenimkb Sar ipekliolanlard r. MelaikelerdenRukyail e, ilahiGzeladlardan (YaniEsmalHsna-dan) Ya Hay veYaKayyum birintisab vardir. Say s imkb 174 TR. Zhre (Vens): Ay e Uydubeyazrenkte OLUP, 3. felekg ndendir, GN dirimkbCuma . MadenynndenBak rmadenineintisapedermisin. BurlarynndenkzveTer aziburlar naintisapedermisin. IlahiadlardanYaKafi, YaGaniadlar naintisab vardir. Say lardan 1171, VekilmelaikelerdenAnyail e intisab vardir. Met Uydu 3. felekg nden karakburlardankal ronuBirburta 30 tabanca. Fezadaseyreden met kevkebyeyefelekgklerine (Zodyakburlar na) 10 ay sreIindeu rayarakGeer. Onunmenzilveyadurakta 14 Is getting beterkal r. Met kevkepleba lant s Olan veonatensipEdilens fatlar unlard r: Yumu akl k, insanlararas ndasevgiveanla ma, DOSTLUK, alamiyorumahlak, cmertlik, Kalp TEM ZL , konusmaveanla ma, deh etveKorku, oyunveE lence, davulalmakvekad nlar Ho tutanutvebenzeri eylerialmakTaksis fatlard r. Met kevkeb ONU seyreden gzleri memnun edermisin. Pe inden kz (Bo a) ve Terazi burlar n n k smetlerini de srkleyip gtrr. Balina (Bal k) burcunun k smeti de met kevkeple anla lm t r, nk kz ve Terazi burcu met kevkebin evi say ld grmeme (Bur yneticili i), Balina (Bal k) burcu da Payla mak ba kalar yla erefini ta r (Vens Bal kta ycelir). Utarid (Merkr): Ay e kevkeb gk yznde gizlice ldayan ve k rm z ya calan rengiyle grlr. Met kevkebe bakanlar bunu Ayni renkte fixed Bir Y ld z olarak grmezler. Kah kah snen Parlayan Bir hali vardir. Met Y ld z rzgarl OLUP 2. gk kat nda elde edilebilir. Burlardan kizler Ile Ba ak burcuna, gnlerden imkb ar amba gnne intisab vardir. Met 28 Is getting beter kal r, gk katlar ndan 6 Ayda Bir u rayarak Geer onu burta kevkeb. Nispeti Olan s fatlara gelince: Ak l, sanat, mant k, hamaratl k, konu kanl k, Hner, belagat Zihni kavrama, Bilgi, DOSTLUK, Zeka, Hesap, kitap, ince nazik Sanatlar, yaz malar, elilik, ocuk yeti tirmek Click

retmene list etmek, sanayiye ba lama, aletlerin Yap m , kuyumculuk, ipekli dokumalar Kuma , ini leri grmeme cheap ve amellere intisab vardir. Ve Yine Allah n Gzel adlar ndan da Ya Ali, Ya Azim e intisab olmakla Birlikte, Allah kat nda Koruyucu ve Vekil melaikesi de Mikail dir. Ay: Dnyam z g nde yararlan l r ve beyaz renkte grlen Bir kevkeptir. Met uyduya nispet Edilen Is getting beter Pazartesi gndr. Ay Ile lgili Bur da Yenge burcudur. Vekil melaikesi de Allah n Selami uzerine olsun Cebrail dir. Ilahi Gzel adlardan intisab Olan adlar Ya Rahman, Ya Rahim dir. Bunun Say s da 556 dir. Met Uydu 1. felekten kar, her burta 2 ve 1 / 3 Is getting beter kal r, g n yeye katlar na 28 veya 29 Gunde u rayarak Geer. k Yeri Yenge ve kz dur (Bo a). (Ay Bo ada ycelir) Met Uydu Ile ili kisi Olan s fatlar unlard r: Acizlik, zay fl k, korkakl k, ekingenlik, yalan Haberler, g ybet, fitne fcurluk, duyulmas Ho olmayan eyler, hastal k, yap lacak i lerde sratli ve Gl Hareket etmek. Zhal (Satrn): 7. gk Y ld z veya uydusudur. Bununba l olduguIs getting beterCumartesigndr. BurcuO lakveKovaburlar d r. Allah nGzeladlar nda nYaFettah, YaRezzakadlar naintisab vardir. Say s 797 rakam d r. Allah kat ndamelaikesiKesyafil dir. 4. felekten kar, baz lar da 6. veya 7. felekten kt n sylerler. Bylece her burta 2,5senekal r. yeyefeleklerevegkkatlar na 30 senesre Ile u ray pGeer. Met kevkepleba lant s Olan s fatlar unlard r: Ahmakl k, cehalet, korkakl k, cimrilik, kin, yalan, kalle lik, gevezelik, Geri zekal l k, tembellik, dert, ziyan. Uydu siyah OLUP, k smetini Kova burcundan Alir za. Ay e (Satrn Kova burcunu O laka nazaran daha ok yi sever;. nk Satrn eril Bir gezegendir Kova da eril burtur) M teri (Jpiter): Ay e Uydu beyaz k rm z ya calan Bir renkte grlr. 6. gk Kat kevkebidir. k burcu Yay burcudur. GN Per embedir. Vekil melaikesi srafil dir. Ilahi Gzel adlardan intisab Olan adlar da Ya Kebir, Ya Mteal dir. 6. kar felekten. Onu burta 12 ay kal r. yeye feleklere Yani gk katlar n 12 senede Bir u ray p Geer. Mutlu ve Gzel Bir y ld zd r. M teri kevkebine atfedilen veya tensip Edilen s fatlar unlard r: ncelik ve yumu akl k, Merhamet, rand manl kamil Ak l, Bilim, ILIM, Hikmet, cmertlik, misafirperverlik, haya (edep), tevazu, Kalp cmertli i, Kalp TEM ZL , Yz gzelli i, Vcut TEM ZL , lim, Hakim ve hkmdarlar n mdahalesi. Merih (Mars): 5. gk kat n n y ld zlar ndand r. K rm z ms renkte OLUP Ba Kesik gibidir. Met uydunun GN Sal d r. Burlar da Ko ve Akreptir. Allah n Gzel adlar ndan Ya Malik, Ya Kudds adlar n ta r. Met uydunun Allah kat nda Vekil melaikesi Azrail dir. Met kevkep 5. gk kat ndan kar. Onu burta 40 Is getting beter kal r. 20 ay Iinde yeye gk katlar na u ra yarak Geer. Onu durak ve menzilde 12 Is

getting beter kal r. Padi ah ve halifeler kendilerini bununla emniyete al rlar. (Mars korumak, savunmak Ile ba da t r l r) Met kevkebe atfedilen s fatlar unlard r: ecaat ( yi itlik, yreklilik), kabal k, zahmet ve yorgunluk, hiddet, hainlik, alakl k, Ba ar , yenmek, G.
Muhyiddin-i Arabi burlar ve ynetici gezegenleri hakkinda imkb unlar sylyor: Cedi (Ko burcu): Merihin evi, Gne in erefidir. kz (Bo a burcu): Zhrenin evi, Ay n erefidir. CEVZA ( kizler burcu): Utaritin evi, Ayni zamanda erefidir. (Merkre ycelme vermis) SARATAN (Yenge burcu): Ay n evi, M terinin erefidir. ESED (Aslanburcu): Gne inevi, Merihin erefidir. (Marsaycelmevermis) SNBLE (Ba akburcu): Utaritinevive erefidir. Mizan (Teraziburcu): Zhreninevi, Zhalin erefidir. AKREB (Akrepburcu): Merihinevi, Zhalin erefidir. (Satrneycelmevermis) KAV S (Yay burcu): M terininevi, kuyru un (G. Ay d m) erefidir. Hamel (O lakburcu): Zhalinevi, Merihin erefidir. Delu (Kovaburcu): Zhalinevi, Zhrenin erefidir. (Venseycelmevermis) HUT (Bal kburcu): M terininevi, Zhrenin erefidir. Muhyiddin Arabi gezegenlerin en yceldi i dereceleri de veriyor . Burlara ve stnlkleri 7 kevkebin Bulundu u Yerler ve birbirine Trkesi Cam n Trkesi: Gne in Ko burcuna Trkesi eref mevkii 19 derecedir. Zhrenin Balina burcuna Trkesi eref mevkii 27 derecedir. Utaritin Kayizme (Ba ak) burcuna Trkesi eref mevkii 30 derecedir. Ay n kz burcuna Trkesi mevki ve meyli 3 derecedir. Zhalin Terazi burcuna Trkesi erefi 12 derecedir. M terinin Yenge burcuna Trkesi erefi 15 derecedir. Merihin O laka Trkesi meyil ve eref mevkii 28 derecedir. Kuyru un (G. Ay d m) Yay burcuna Trkesi meyil ve eref mevkii 30 derecedir. Havza (K. Ay d m) Balina burcuna Trkesi eref ve mevkii 3 derecedir. Kar la t rma (ner Doser)

Ebu Ma er ve Alchabitius Trkesi planetlerin Maksimum yceldi i dereceler: Gne 19 Ko Ay 3 Bo a Saturn 21 Terazi

Jpiter 15 Yenge Mars 28 O lak Vens 27 Bal k Merkr 15 Ba ak K. Ay d m (Caput Draconis) 3 kizler G. Ay d m (KaudaDraconis) 3 Yay Muhyiddin-i Arabi, gezegenlerindevirlerihakkindaimkb unlar sylyor: Allah- TealaHazretleri met alemde Olan mlk, Ar , Krsiyi, LevhiveKalemi, Cennetive Tuba a ac n yaratt ktanHibirigkleri de Yedikatyaratt . Ay , Gne i, Y ld zlar yaratt . Onubirinintabiatlar nagredirseyirleriHerg eBirY ld z Padi a hkoyduvebunlar n. Tr Yukar g npadi ah Zhal (Satrn), alt nc g npadi ah M teri (Jpiter), be incig npadi ah Merih (Mars), Drdncg npadi ah Gne , ncg npadi ah Zhre (Vens), Ikincig npadi ah Utarit (Merkr), Birinc ig npadi ah Ay dir. Simdi met y ld zlar nhkmnbildirelim. MeselaZhalki, yedincig npadi ah d r. Bin Y lPayla makba kalar ylahkmvardir. AdemAleyhisselamZhaldevrindegeldi. Bin Y lmrsrd. Ademinkadr-u k ymetionaTrkesi di. Kuvvetive ecaatiDahionaTrkesi di. ZhalburtaIkiBucukY lDurur. Ve o zaman ninsan bin Y lya ard . Veinsan nBoyupostuvekuvvetizaman nagredir. Vaktaki (ne vakitki) Zhaldevrinitamamlad , padi ahl kM teriyegeldi. Payla makba kalar ylaDahiseyrineTrkesimrvek udretiTakdirolundu. NuhNebi (as) devrindeSekizYzY lmrsrd. Payla makba kalar ylaicinmrnevekuvvetine Trkesi OLUP, asanuzerineolurlard . mrveKudretDahi ileburayaneTakdirolmu tur. First devirkiZhaldir. O Devrin evvelinde Adem Nebi makyaj n indi. Ondan M teriye, ondan Merihe, ondan Gne e, Zhreye, Utarite ve Aya gelince o lu devirdir. O devirde Muhammed (SAV) Hazretleri geldi. Payla mak ba kalar yla icin Ahir Zaman peygamberi dediler. Bundan Hibiri ne Zamana vardir ne de Peygamber vardir. imdiki zaman m z Ay devridir. Gayet sratli Geer. mrn nihayeti Ay n sratine gredir. mrle beraber boy post Dahi ona Trkesi Olur. Ay burta Iki Bucuk Is getting beter Durur. Ay devrinde do anlar n mr Yz nihayet en ok yi Yz yirmidir. Zira uleman n kavli (sz) de bir melek gredir. Muhyiddin-i Arabi, blgeleri gezegenlerle ba da t r yor:

in, Horasan ve Semerkand M teri y ld z na, Hindistan Rahle y ld z na, Kuds ve Herakin Merih y ld z na, Trkistan, K ban, Tataristan ve Musul Gne e, Arabistan ve Rumeli Zhre y ld z na, Anadolu, Rusya, ngiltere Utarit y ld z na, Fransa Magripte e kadar Aya mensuptur. Muhyiddin-i Arabi, Drr Meknun ( nci Dizileri), Esma Yay nlar Muhyiddin-i Arabi, Saatlerin Hazinesi, Tercme: Selahaddin Alpay Kaynak Astroloji Okulu