Anda di halaman 1dari 1

SURAT KUASA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ........................................
No. Pen. : ......-......-......
No. Telp. : ........................................
Agama : ........................................
Alamat : ........................................ ........................................
........................................ ........................................

Memberi Kuasa kepada :

Nama : ........................................
Tempat, tangal lahir : ........................................
NIK : ........................................
No. Telp. : ........................................ / HP. ........................................
Agama : ........................................
Alamat : ........................................ ........................................
........................................ ........................................

Diberi kuasa penuh untuk menjual atas sebidang tanah yang luasnya ...... m2 dengan
nomor SHM. ...... seri ....... Yang terletak di ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...

Tidak ada seorang pun yang berhak memasarkan tanah tersebut atau menjual selain
Bapak ...... ...... ...... .

Apabila tanah tersebut laku terjual, maka Bapak ...... ...... ...... akan diberikan
prosentase sebesar ...... % dari Harga Penawaran Tanah sebesar ...... ...... ...... / m2.

Demikianlah surat ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya paksaan dari
pihak lain dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan apabila Pemberi Kuasa
melanggar maka akan diberikan sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku.

Yang Memberi Kuasa, Yang Diberi Kuasa,

(..........................) (..........................)

Saksi,

(..............................)
Notaris