Anda di halaman 1dari 5

Laporan praktikum bawang

FASE MITOSIS AKAR BAWANG MERAHLaporan Praktikum Disusun untuk memenuhi tugas matakuliah
Genetika I Yang dibina oleh ProI. Dr. Aloysius Duran Corebima, S.Pd, M.SiDisusun oleh kelompok 11 OII GG
Kholil Rohmanto (408342413178)
Whimpy Faisal Isnan (408342413169)
Vitri Unisari (407342406042)
UNIVERSITAS NEGERI MALANG FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU
PENGETAHUAN ALAM Jurusan Biologi Maret 2010
A endahuluan
SeLlap organlsme memulal kehldupan darl sebuah sel Selsel baru berasal darl sel hldup laln Sel
berkembangblak melalul pembelahan Sel yang membelah merupakan sel lnduk Sedangkan
keLurunannya merupakan sel anak Sel lnduk memlndahkan sallnan lnformasl geneLlk ke sel anak yang
merupakan generasl sel berlkuLnya unLuk lLu maLerl geneLlk harus melakukan repllkasl sebelum
membelah erlsLlwa LersebuL dlkenal dengan lsLllah mlLosls dan mlosls (Sud[adl2002) MlLosls hanya
Ler[adl pada sel eukarloLlk dan Lumbuh Lermasuk makhluk hldup yang bersel eukarloLlk erkembangan
dan perLumbuhan Lumbuhan dlawall dengan mlLosls erLumbuhan lnl Ler[adl dengan cara pembelahan
selsel yang berkembang men[adl banyak MlLosls memlllkl beberapa proses yalLu profase meLafase
anafase dan Lelofase unLuk mengeLahul fasefase LersebuL menggunakan akar bawang merah karena
memlllkl selsel yang berukuran relaLlf besar sehlngga mudah unLuk dlamaLl
8 8umusan Masalah
8agalmana fasefase pembelahan mlLosls pada bawang merah?
C 1u[uan
1u[uan darl prakLlkum kall lnl adalah mengeLahul fasefase pembelahan mlLosls pada bawang merah
u ka[lan usLaka 8awang merah MenuruL 8ukmana (1994) klaslflkasl bawang merah sebagal berlkuL
ulvlsl SpermaLophyLa
Class Anglospermae
Crdo Llllales lamllla Llllaceae
Cenus Alllum
Spesles Alllum cepa
1anaman bawang merupakan Lanaman semuslm berbenLuk rumpun yang Lumbuh Legak dengan
keLlngglan mencapal 13 30 cm dan berakar serabuL 8enLuk daun bulaL kecll dan meman[ang serLa
u[ung merunclng Sedangkan baglan pangkal melebar dan membengkak LeLak daun melekaL pada
Langkal yang ukurannya relaLlf pendek Warna daun hl[au (klmball 200) 1anaman lnl memlllkl akar
serabuL dengan slsLem perakaran dangkal dan bercabang Lerpencar pada kedalaman anLara 13 30 cm
dl dalam Lanah 8aLang Lanaman bawang merupakan baLang se[aLl aLau dlsebuL dlskus" yang berbenLuk
seperLl cakram Llpls dan pendek sebagal LempaL melekaLnya akar dan maLa Lunas (LlLlk Lumbuh) ul aLas
dlskus LerdapaL baLang semu yang Lerdlrl darl kumulan pelepahpelepah daun MlLosls MlLosls
merupakan pembelahan sel yang berlangsung pada [arlngan LlLlk Lumbuh (merlsLem) seperLl pada u[ung
akar aLau pucuk Lumbuhan roses mlLosls Lerdlrl darl empaL fase yalLu profase meLafase anafase dan
Lelofase MenuruL Crowder (1988) secara garls besar clrl darl seLlap Lahap pembelahan mlLosls pada
akar bawang merah adalah sebagal berlkuL rofase ada Lahap lnl yang LerpenLlng adalah benang
benang kromaLln meneebal men[adl kromosom dan mulal mendupllkasl men[adl kromaLld Clrlclrlnya
kromosom mengeruL dan menebal emendekan lnl aklbaL darl berplllnnya kromosom 1erllhaL dua
slsLer chromaLld dan kromosom Lampak rangkap dua kromaLldkromaLld dlhubungkan oleh senLromer
nukleolus men[adl kabur dna hllang oleh senLromer SelapuL lnLl mulal menghllang 8enang gelendong
mulal LerbenLuk kromosom mulal bergerak ke Lengah aLau equaLor darl sel MeLafase ada Lahap lnl
kromosom aLau kromaLld ber[e[er LeraLur dlbldang pembelahan (bldang equaLor) sehlngga pada Lahap
lnllah kromosom aLau kromaLld mudah dlamaLl aLau dlpela[arl Clrlclrlnya 8enangbenang gelendong
men[adl [elas pada permulaan meLafase dan LeraLus seperLl kumparan Maslngmaslng kromosom
LerleLak berbarls pada bldang equaLor SenLromer melekaL pada benang gelendong 8eberapa benang
gelendong mencapal kuLub Lanpa melekaL pada senLromer SenLromer membelah dan maslngmaslng
kromaLld men[adl kromosom Lunggal MeLafase akhlr Anafase ada fase lnlkromaLld akan LerLarlk oleh
benang gelendong menu[u kuLubkuLub pembelahan sel Clrlclrlnya uua slsLer chromaLld (sekarang
kromosom) bergerak ke arah kuLub yang berlawanan SenLromernya LerLarlk karena konLraksl darl
benang gelendong Selaln lLu mungkln ada gaya Lolak menolak darl belahan senLromer lLu 1er[adl
penyebaran kromosom dan Aun yang seragam dl dalam sel Anafase adalah fase Lerpendek darl fase
fase mlLosls ada akhlr anafase sekaL sel mulal LerbenLuk dekaL bldang equaLor 1elofase ada Lahap lnl
Ler[adl perlsLlwa karloklnesls (pembaglan lnLl men[adl dua baglan) dan slLoklnesls (pembaglan
slLoplasma men[adl dua baglan) Clrlclrlnya 8enangbenang gelendong hllang SelapuL lnLl dan
nucleolus LerbenLuk kemball SLrukLur kromosom lsLlrahaL dan dlanggap proses selesal SekaL sel
LerbenLuk kemball dan sel membelah dua sel anakan 1er[adl slLoklnesls (pembelahan slLoplasma)
semua bendabenda dalam slLoplasma membelah dan plndah ke dalam sel anak Sel baru lnl mempunyal
slfaL kenampakan seperLl lnLerfase
L AlaL dan 8ahan AlaL
Mlkroskop
kaca benda
kaca penuLup
Celas plasLlk aqua
SlleL berkaraL
lnseL
Celas arlo[l
kerLas hlsap/Llssue
lpeL LeLes
2 8ahan
1udung akar bawang merah
LaruLan lAA
Alkohol 70
PCl 1n
AceLocarmln
l MeLode ker[a enumbuhan akar bawang merah Menglsl gelas aqua dengan alr Menusuk baglan
Lengah bawang merah dengan lldl MeleLakkan bawang yang sudah dl Lusuk dengan lldl dl aLas
permukaan alr dl dalam gelas plasLlk (mengusahakan hanya bonggol baLang bawang menyenLuh alr)
Menunggu mlnlmal 1 mlnggu hlngga Lumbuh akar emoLongan akar bawang merah SeLelah 1 mlnggu
memoLong akar bawang merah kurang leblh 1 cm pada wakLu 2400 Memasukkan poLongan akar pada
laruLan lAA embuaLan preparaL Mengambll beberapa poLongan akar bawang merah dengan plnseL
dan meleLakkannya dl aLas gelas arlo[l MeneLesl dengan alkohol 70 dan dldlamkan selama 23 menlL
dan menghlsapnya dengan kerLas hlsap MeneLesl dengan laruLan PCl 1 n dan mendlamkan selama 3
menlL kemudlan menghlsapnya dengan kerLas hlsap MeleLakkan akar bawang pada kaca benda lalu
memoLong Lundung akarnya (yang dlgunakan Lundung akarnya) MeneLeslnya dengan aceLoclanln
Mencacahnya dengan slleL berkaraL lalu menuLupnya dengan kaca penuLup MemenceLnya dengan lbu
[arl aLau mengglllngnya dengan pensll aLau bolpoln MengamaLl dlbawah mlkroskop
C uaLa rofase dan Lelofase erbesaran 10x40
P Anallsls uaLa
ada pengamaLan kall lnl dapaL dlLemukan fase darl mlLosls yalLu profase dan Lelofase ada profase
dlLandal dengan kromosom menggumpal dlLengah sel ada Lelofase dlLandal dengan sudah
LerbenLuknya 2 gumpalan kromosom yang Lelah LerbenLuk sekaL
l embahasan
!arlngan yang mudah unLuk mlLosls adalah merlsLem pada LlLlk Lumbuh akar bawang Mewarnalnya
dengan zaL pewarna yang sesual akan Lampak kromosomkromosom dalam selsel yang membelah dlrl
(klmball 1983) Cleh karena lLu pada pengamaLan kall lnl dlgunakan akar bawang yang baru
dlLumbuhkan sebagal bahan amaLan karena slfaLnya yang merlsLemaLlk 1erbukLl darl pengamaLan yang
dllakukan LerdapaL fasefase mlLosls yang blsa dl amaLal dl bawah mlkroskop dengan perbesaran 10x40
roses mlLosls pada Lanaman berlansung selama 30 menlL sampal beberapa [am lnl merupakan baglan
darl suaLu proses yang berpuLar dan Lerus menerus yang dapaL dlgambarkan dalam benLuk dlagram
daur sel (Crowder 1988) ada u[ung akar bawang banyak sel yang mengalaml akLlvlLas dengan renLang
3 menlL sebelum dan sesudah pukul 2400 (Margono 1973) Sehlngga dalam pemoLongan akar darl
bawang merah harus dlpoLong pada [am seklLar 2400 ada pengamaLan dapaL dlllhaL proses profase
dan Lelofase LeLapl Lldak LerllhaL proses meLafase dan anafase Pal lnl dlkarenakan pembuaLan preparaL
yang Lldak benar aLau hasll poLongan akar dalam laruLan lAA Lerlampau lama (leblh darl 12 [am) lungsl
darl laruLan lAA adalah unLuk memperLahankan kondlsl selsel akar bawang saaL pemoLongan kurang
leblh 12 [am ada proses pembuaLan preparaL dlgunakan beberapa laruLan seperLl alkohol 70 PCl 1
n dan aceLoclanln Alkohol 70 berfungsl unLuk mensLerllkan akar bawang merah darl laruLan lAA PCl
1n berfungsl unLuk melunakkan dlndlng sel akar bawang merah sehlngga memudahkan dalam
pemoLongan Lundung akar sedangkan aceLoclanln berfungsl unLuk pewarnaan agar fasefase darl
mlLosls LerllhaL [elas ulgunakan [uga slleL berkaraL SlleL lnl mengandung leCl_3 yang dapaL
Leroksldasl sehlngga mampu menyerap alr dan membanLu proses penglkaLan zaL warna pada
aceLoclanln
! ulskusl
1 !elaskan alasan penggunaan akar bawang merah dalam prakLlkum! r karena akar bawang merah
memlllkl selsel yang berukuran relaLlf besar sehlngga mudah unLuk dlamaLl
2 a Apa fungsl darl reagen berlkuL
1 lAA r unLuk memperLahankan kondlsl selsel akar bawang saaL pemoLongan kurang leblh 12
[am
2 Alkohol 70 r unLuk mensLerllkan akar bawang merah darl laruLan lAA
3 PCl 1n r unLuk melunakkan dlndlng sel akar bawang merah sehlngga memudahkan dalam
pemoLongan Lundung akar
4 AceLocarmln r unLuk pewarnaan agar fasefase darl mlLosls LerllhaL [elas
b 8agalmana mekanlsme reagenreagen dlaLas dl dalam men[alankan fungslnya?
1 lAA r menghambaL pembelahan sel
2 Alkohol 70 r mengubah laruLan lAA men[adl senyawa laln sehlngga Lldak blsa
menghambaL pembelahan sel
3 PCl 1 n r menyerap alr yang LerdapaL dl dalam dlndlng sel
4 AceLoclanln r reagen lnl akan berlkaLan dengan kromosom
3 a !elaskan Lu[uan pemoLongan akaar bawang merah pada pukul 0000? r ada u[ung akar bawang
banyak sel yang mengalaml akLlvlLas dengan renLang 3 menlL sebelum dan sesudah pukul 0000
sehlngga dalam pemoLongan akar darl bawang merah harus dlpoLong pada [am seklLar 0000 dan unLuk
mlLosls bawang merah pada [am 0000 unLuk Lumbuhan laln blsa berbeda conLohnya paku bermlLosls
pada slang harl
b 8agalmana [lka pemoLongan akar bawang merah dllakukan sebelum aLau sesudah pukul 0000? r lase
darl proses mlLosls yang lengkap Lldak blsa dlLemukan dl dalam akar bawang merah
4 Mengapa pencacahan menggunakan slleL berkaraL? r SlleL berkaraL mengandung leCl_3 yang
dapaL Leroksldasl sehlngga mampu menyerap alr dan membanLu proses penglkaLan zaL warna pada
aceLoclanln
3 ada hasll prakLlkum ada yang menemukan fase mlLosls lengkap dan ada yang Lak lengkap Mengapa?
r karena wakLu pemoLongan kemungklnan besar berbeda dan akar bawang merah yang dlplllh unLuk
dl[adlkan preparaL Lldak LepaL
6 !elaskan fungsl proses mlLosls pada makhluk hldup? r roses mlLosls berfungsl unLuk menggandakan
selsel pada makhluk hldup khususnya sel eukarloL karena lnLl selnya memlllkl dlndlng
k keslmpulan
ualam percobaan lnl dlLemukan proses mlLosls pada Ludung akar bawang merah pada Lahap profase dan
Lelofase LuafLar 8u[ukan Sud[adl 8agod 2002 8lologl Salns dalam kehldupan Surabaya ?udhlsLlra
8ukmana 8ahmaL 1994 8awang merah dan 8awang puLlh !akarLa kaslus klmball ! W 1994 8lologl
!llld 1 !akarLa Lrlangga Crowder L v 1988 CeneLlka 1umbuhan ?ogyakarLa uCM ress Margono
Padl 1973 engaruh Colchlclne Lerhadap erLumbuhan Akar 8awang Merah Malang lkl Malang