Anda di halaman 1dari 24

Nae tma: S pomoc Bo

ARCHA
Zpravodaj o vchov a vyuit volnho asu dt a mldee

slo 6/2011

Stromy Aneky esk


foto Michala K. Rocmanov

Pedstavujeme: Salesinsk kluby mldee Rozhovor s editelem ND Ondejem ernm

vodnk S pomoc Bo
Zpravodaj RDM o vchov a vyuit volnho asu dt a mldee

Registrace Ministerstvem kultury: MK R 8135 Tematick skupina 13/A8, ISSN 1212 5016 Podvn novinovch zsilek povoleno eskou potou, s.p., odtpn zvod Peprava, .j. 1259 / 99 ze dne 29. 3. 1999 Na tu jist spolh vtina lid pracujcch s mlde, vetn m. Oekvme ji v zatcch svho psoben, abychom se nauili hledat sprvnou cestu k mladm lidem. Potebujeme ji, kdy realizujeme nae cle a projekty. A doslova na n visme, kdy ekme na jejich vsledky. Musm ct, e bez tto pomoci by se mi pracovalo mnohem h. Organizace, v n psobm, pat mezi ty, pro kter Bo psoben nen jen prostedkem, ale jeho en se stalo nam clem. Pro takov sdruen, jako je to nae, je tk zalenit se do souasnho svta a pitom si udret sv hodnoty a idely. Nepochopen nebo pohrdn nejsou nim vjimenm. astokrt stojm ped rozhodnutm, jestli ve svch pravidlech a zsadch polevit, nebo se jich dret i za cenu rznch obt. Myslm, e se vyplat bt pevn ve svch zsadch. Bt crkevn organizac neznamen jen it urit poselstv. Obn to tak fungovat slun a poctiv. Protoe dvejte, co je csaovo, csai a co je Boho, Bohu (Mat 22, 21) plat i dnes, bez ohledu na to, kolik lid okolo ns podvd, nebo ne. Jak je vlastn rozdl mezi organizacemi, kter jsou crkevn, a kter ne? Uritou nevhodou me bt nepochopen ze strany spolupracujcch nebo nadazench instituc. Musm z vlastn zkuenosti ct, e ne vichni, kte sed na penzch s radost podporuj sdruen hlsc se k Bohu. D se ct, e je to nevhoda crkevnch sdruen. Na druhou stranu lze najt i vhody. Napklad v situacch, kter se zdaj bezvchodn, nemme na zeteli jen lidsk hledisko, ale i to, kter pesahuje mnohem dl, mimo hmatateln ivot. A to nm dodv odvahu i nadji. Pes nkter rozdly by bylo dobr, kdyby se organizace pracujc s mlde soustedily na stejn cle, a u se hls k njak crkvi, nebo ne. Vdy nboensk hodnoty se asto pekrvaj s tmi morlnmi a etickmi, ke kterm by se mly hlsit vechny organizace. Je jen na ns, jak se nm poda spolupracovat a vytvet kvalitn programy pro mlad, bez ohledu na dl cle kadho z ns.
Aneta Macanov, pedsedkyn obanskho sdruen signly.cz, o.s

Redakce: Ji Majer vedouc redaktor Adresa redakce: esk rada dt a mldee, Senovn nmst 977/24, 116 47 Praha 1 tel.: 234 621 210 e-mail: archa@crdm.cz IO: 68379439 Sazba a lito Michala K. Rocmanov, akad. mal. Tiskne REFOS, Praha Fotografie z archivu RDM a jejch lenskch sdruen. Vychz 6x za rok. Toto slo vylo v prosinci 2011. Zpravodaj Archa je nekomern tiskovinou, kter nen urena k prodeji. Podrobn informace ke zpravodaji Archa lze nalzt na internetov adrese archa.crdm.cz

Foto Dominik David

(Pozn. red.: Signly.cz jsou oficilnm provozovatelem stejnojmennho komunitnho webu kesansk mldee, za podpory sekce pro mlde esk biskupsk konference a Asociace Kesanskch sdruen mldee, o. s.)

Tmata Archy na rok 2012


slo 1: slo 2: slo 3: slo 4: slo 5: slo 6: Nae historie nen kdovjak dlouh, ale Ruka podan potebnm Naden i zkuenost (Bambirida 2012) Przdninov letopisy Spoluprce bez hranic Mme se o koho opt?

Uzvrky pspvk pro jednotliv sla a termny jejich distribuce uveejn v prbhu prosince internetov server Adam (www.adam.cz)

Nae tma Junioi z Royal Rangers na treku


Historicky prvn trekov Nrodn vcvikov tbor (NVT) junior z Royal Rangers ve slovenskch horch se nad oekvn povedl. Tedy aspo podle mho nzoru.

Prvn den hned po pjezdu na sraz jsme se pesunuli do klubovny 3. Pedn hldky Royal Rangers ve Vsetn, kde probhlo vodn seznmen a Karlova lekce o vbav. Mnoz zjistili, e nkter vci jim asi budou chybt. No nic, dobalili jsme L RANG E YA O se a vyrazili vlakem na ertovy skly (phodn nzev) v Lideku, kde jsme se tm cel odpoledne vnovali slaovn a lehkmu lezen po skalch. Pro mnoh bylo slaovn dlouhch stn velkm zitkem a pekonnm sama sebe. Po pespn v lese u skal jsme si to druh den namili na vlakov ndra smr Slovensko, Martin, Blatnica. Prv v Blatnici byl zatek naeho treku po Velk Fate. Po men bojovce s eskmi drahami (pt zpodn asi zapotme do plnu), konen vyrme Blatnickou dolinou na heben. Dnes ns ek jenom 700-800 vkovch metr. Nakonec zvldme vichni a za tmy kempujeme u salae pobl pamtnku SNP, kde je oficiln dovoleno pespat. Mnoz si u pi tomto vstupu ovili, e to, co se uili v prvn lekci,
RS
R
R

mlo nco do sebe, nap. e elovka se hod, apod. Rno jsme se probudili do vtrnho, ale ndhernho dne a chvla Pnu to tak bylo a tm do konce akce. Posledn noc nm trochu sprchlo, ale to u jsme sestupovali do dol na vlak dom, take to zas tak moc nevadilo. Velk Fatra ns odmnila ndhernmi vhledy a scenriemi, hlavn hol hebeny byly krsn. Proli jsme hlavn heben pes Ostredok a Ploskou, uskutenili i nronj vstup na Rakytov, kter stl opravdu za to. Byl to NVT vcvikov tbor, a proto soust bylo nkolik praktickch a duchovnch lekc, kter jsme si bhem akce proli. Kad astnk ml za kol si pro ostatn pipravit praktick podobenstv a vdy ped modlitbami rno a veer je pedat ostatnm. Uili jsme se tak dvat na vci kolem sebe a pemlet, jak tm meme dtem ilustrovat nkterou z biblickch pravd. Ve jsme si s sebou nesli na zdech, museli jsme myslet na to, abychom mli dostatek vody, nachodili jsme pknch pr kilometr, ale stlo to za to. Modlitby, povdn a nsledn usnn pod nebem plnm hvzd, skvl parta, kter se z ns utvoila to jsou jen

stpky ze zitk, kter si odnme. Pokud vh, nenech si pt rok tuto akci ujt.
Petr Peca Machalec 3. Pedn hldka Royal Rangers, Vsetn

Z reakc astnk:
Bh jednal mezi nmi tm, e nai te u partu, spojil, te jsme kamardi, kte mi snad porad, kdy se na nco zeptm, jak co dlat v Royalu, apod. Pro m je svdectvm to, e skrze ta podobenstv jsem si uvdomila spoustu vc. Vm, e mi Bh hodn skrze to ukazoval, co v mm ivot chce zmnit, jak mu jt dl, nevzdvat se, kdy nco nevyjde, apod. Ndhern akce ve spolenosti novch ptel a Boha. Njak ten puch stl za to, vidt vrcholky kopc. Bolela m kyel jak cip, pomodlil jsem se, aby mi Pn pomohl, a bylo to v cajku a jet jsem k tomu dostal novou energii. Dobr zitek byl vstup prvn den a krsn proda. Lbila se mi nae parta, vetn instruktor. Bh tady ke mn mluvil, take jsem za to rd.

Foto Karel Hauptman

Nae tma Fusion soubor hudba, radost a ptelstv


Fusion v Karvin jsme odstartovali v roce 2010 koncertem pro koly. Na zklad tohoto koncertu jsme mladm nabdli monost stt se leny prv vznikajcho sboru.

Foto archiv Ryszarda Bednarza

Na tuto nabdku reagovalo vce ne 30 mladch lid, kte zaali chodit na pravideln zkouky. Fusion vyuv hudbu jako nstroj pro prci s mlde. Vychzme z toho, e vtina mladch v dnen dob se o hudbu zajm. A tak nechvme mlad, kte jsou soust Fusion, a si vybraj, co chtj hrt a zpvat. Ume je hrt na nstroje, vedeme dramatick i tanen workshopy. To vechno je sousti Fusionu. Klub mladch Filadelfia psob v eskm Tn od roku 1997 a zasteuje ti kluby Mlde (zamen na stedokolky a vysokokolky), Dorost ( dospvajc 12 16 let) a klub Awany, zamen na dti od 6 do 12 let. V Karvin psob od roku 2003 a zasteuje zde NZDM Fontna (nzkoprahov zazen pro dti a mlde) a hudebn rockpop sbor Fusion.

Fusion pouv hudbu, divadlo, tanec a jin mdia, kter jsou soust kadodennho ivota mladch. Vedeme je k rozvoji a taky k tomu, aby si vytveli vlastn nzor na to, co je obklopuje. Kreativita vichni mme vrozenou tvoivost. Fusion si klade za cl umonit mladm lidem najt a rozvjet jejich skryt schopnosti a naplno vyut jejich kreativitu. Kristus mlad maj monost si udlat vlastn nzor, m-li jim kesanstv co nabdnout. Fusion nen kesanskm sborem, je oteven vem pchozm.

mohou mlad lid osobnostn rozvjet, kdy jim dme pleitost se projevit a realizovat. O przdninch jsme pipravili tdenn Fusion kemp v malebn vesnice Bl u Starch Hamr. Byl to tden pln hudby, zpvu, workschop na rzn tmata, ale tak sportu a vychzek do prody. Cel tden byl zakonen skvlm koncertem pro rodie astnk kempu a veejnost. Vce o aktivitch Klubu mladch Filadelfia se mete dozvdt na strnkch www.filadelfia.cz.
Ryszard Bednarz vedouc Fusion souboru v Karvin

Kdy dme mladm anci


Fusion funguje na zklad pravidelnch zkouek, na kterch nacviujeme psn. Nedlnou soust zkouky jsou zamylen na aktuln tmata (vztahy, odputn, zvislost). Jeliko by se samotn zkouen brzy stalo nudnm, podme rzn koncerty a taky jezdme na festivaly. Kad Fusion sbor v R je veden a zasteen lokln crkv, kter tuto prci podporuje, dohl a pomh ji rozvjet. Podle m je to jeden z nejzajmavjch projekt, s jakmi jsem se za posledn dobu setkal. Tm, jak funguje, je velmi dobe iiteln a podporovateln. V rmci Karvin je taky soust aktivit prevence msta. Celou tuto prci mentorsky zasteuje Kesansk akademie mladch. Je asn sledovat, jak se

Tak trochu jin sbor


Fusion je tak trochu jin sbor. Nejde nm primrn o kvalitu projevu, ale o navzn vztah ptelstv a podpory s mladmi lidmi v naem mst. Pro nkter, jsme jedni z mla dosplch, kte jim dobrovoln vnuj as. Fusion je postaven na nkolika klovch hodnotch: komunita, kultura, kreativita, Kristus. Komunita sname se vytvoit msto, kde jsou mlad pijmni takov, jac jsou. Sname se o budovn vztah bez pedsudk a nlepek. Kultura

Nae tma Chceme Pna zvt do svho tmu


Stedisko Radost pipravuje volnoasov aktivity pro dti, vetn letnho tbora, je maj i duchovn sloku programu. To je takov neosobn formulka, kter se pe do popisu akc, aby se rodie a dti mohli zorientovat.

My, kesan, kte za tou prac stojme, vme, e jednak nen dobr njak tajit fakt, e v tborovm dni je vyhrazen as i pro modlitbu a mi svatou nen nic hloupjho, ne se na tboiti setkat s dtmi, kter jsou sice fajn, ale nemaj ajnu a duchovn zleitosti je pinejlepm nud a jednak nm przkum nzor rodi, kter jsme letos po tboe provedli a kterho se zastnili rodie vce ne poloviny dt, ukzal, e mnoho z nich dv kesanskmu zamen a duchovnmu programu dleitost pi rozhodovn, zda k nm dti polou. Take poptvka existuje. Ovem zaala jsem pst o vcech, kterm neslu vykazovn ve statistikch a e chladnch pojm. Dlat tbor s pomoc Bo neznamen ani pemlat otene a celotborovou hru pojmout jako odstelovn hch z desatera. (I kdy) Je to spe prce jako kad jin s tm, e je od potku vnovan Jei Kristu, kter dal: Nechte malik pijt ke mn. A jak to tedy dlme? Tradice nectme jen ze sentimentu, ale hledme jejich obsah. Jako teba kdy si kad rok ped silvestrem stavme betlm a nebojme se zpvat koledy jet i po tpnu. ijeme v prod a nedlme si z n modlu, ale vnmme jej krsu jako krsu sestry, o kterou se tak musme starat. Hledme zpsoby, jak dti uit ct jednoho k druhmu i ve vztahu chlapce a dvete. Rozvjme innosti, pi kterch je nm spolu

dobe tanec, hudba, tborov ohe. A jejich pnos nevidme jen v romantice, ale v ptelstv, ba co vc, v bratrstv v nrui Stvoitele, s monost poctit, jak to jednou bude v nebi... Dvme pi sportu zabrat tlesn schrnce nejen pro svaly a monost vyniknout, ale i z vdnosti za vlastn tlo a pro monost pekonn se. Dlat tbor s pomoc Bo tak neznamen nechat trable na Hlavm vedoucm tam nahoe a v pohodice nechat vci jt samotn, e se njak vsknou. Spe odvst na 100% svj lidsk podl na v t prci, kterou tbor obn, a v duchu Pavlova hote vechnu svou starost na Pna spolhat, e vci dopadnou, jak maj. Ped oi mi vystupuj nkter udlosti z letonho tbora. Prvn den pobytu docela malch dt, nejstarm bylo osm. Pes den krpalo, ale pesto jsme se nevzdali nadje na tborov ohe. Veee, nstup obloha dr. Ale do pevlkn a chystn u zase zaalo pret. Tm puntm je zatko zstat sami by chviliku, navc je jim vechno nov, jet se jim u ns nestailo zalbit. Zmoknou a ztra to tu meme zavt. Je poteba rozhodnout, co bude. Kapky nejsou hust a mraky val rychle me nastat cokoli. Alou do stan, pokejte tam moment! Jene to pomohlo asi tak dlouho, ne bys vyslovil accuweather.com. A tak to zkoum: Vydrte jet tyi minuty, pak bude tborov ohe. Jup, tyi minuty. Ti to stopneme. A jin zase:

Aspo vyzkoume intregnaci. Taka kal, e mon vydr, i kdy m pret cel tbor. J u mm nachystanou baterku, jet minuta a ticet vtein! No, dnes u je to jedno. Ale tehdy m velice potilo, kdy nevmpro po tyech minutch pestalo pret a my mohli prot u tborovho ohn pkn zatek docela bezdeovho tdne. Nebo kdy na konci tohoto pobytu, v souvislosti se vedn vychzkou do lesa, dostala zabrat zdravotnice, kter do t chvle nemla tm co pst do zdravotnho denku. Kde nic tu nic, na mal dve se vyrojily vosy (nebo snad lesn vely). Takov vc me skonit tragicky. Nebo duchaptomn vedouc hod dve do potoka, nedbaj svch tpanc a zvldnou zajistit pomoc. Veer se tomu dve tm smje. Pro se modlte? me se nkdo ptt naich vedoucch, kdy si rno a veer kradou z drahocennho spnku pro spolen chvilky v kapli. Je to njak magie a rituly? Zachrn vs to ped hdkami a konflikty? No, to bude asi vdy odvisl od naich chabch lidskch sil. Ovem rozhodn neplat, e odloen d je za deset zdrvas. Modlme se proto, e vme, e potebujeme pomoc Bo, chceme Pna zvt do svho tmu, a to i kdy teba ani nemusme vdt, v em konkrtn by ml prv pomoct
Marie Lukasov, Stedisko Radost www.taborradost.cz

Foto archiv Stediska Radost

Nae tma RDM vysadila posledn ze 100 svatoaneskch lip


Akci podpoil i arcibiskup Duka. Pamtku sv. Aneky esk, od jejho narozen letos uplynulo 800 let, bude pipomnat i lipka, vysazen 7. listopadu 2011 v zahrad praskho kltera, nesoucho jmno slavn svtice.

Fo to Ji Ma je r a Mic h a la K . Roc ma n ov

erstv vysazen kmnek je poslednm ze stovky tch, kter maj v rmci akce uspodan eskou radou dt a mldee (RDM) zapustit do zem sv koeny. Po cel na vlasti se o to v uplynulch dnech snaily rzn mldenick organizace; pevn lo o lensk spolky RDM. Akci osobn podpoili komunln politici i spoleensky respektovan osobnosti kupkladu prask arcibiskup Mons. Dominik Duka. Vsadba posledn pamtn lpy probhla za ptomnosti knze a bohemisty Prof. PhDr. Petra Pihy, CSc. (ivotopisce sv. Aneky esk), editele Nrodn galerie v Praze Ing. Vladimra Rsela a dalch host. K nim patily napklad prvn nmstkyn minstra kolstv Ing. Eva Bartoov, bval ministryn kolstv PhDr. Miroslava Kopicov, i editelka odboru komunikace Skupiny EZ Ing. Bohdana Horkov. Nechybli po-

chopiteln ani zstupci podajc esk rady dt a mldee, reprezentovan mj. jejm pedsedou Ing. Aleem Sedlkem. RDM coby organiztorka projektu nazvanho Stromy Aneky esk pevzala nad touto pamtn lpou patront. Vsadba probhla o vkendu 5.6. listopadu, kdy vrcholil Tden dobrovolnictv, sputn v rmci letonho Evropskho roku dobrovolnictv. Smyslem projektu bylo podtrhnout vznam nevdlench aktivit, mezi kter mimokoln vchova na nejmlad generace jist pat. Ing. Ondej ejtka z organizanho tmu RDM soud, e vsadbou nrodnch strom se u mladch prohloub zjem nejen o produ, ale i o nai historii a sttnost. Vodtkem jim mohou bt i slova papee Jana Pavla II. tkajc se Aneky Pemyslovny: Sytila hladov, oetovala nemocn, peovala o star, povzbuzovala bezradn,

a tak byla schopna it pokoj a smen, dodvat tchu a vlvat novou nadji. Souadnice pamtnch stromk vysazench sdruenmi roz na internetovch strnkch projektu Kamchodit.cz mapu nekonformnch poutnch mst, kam stoj za to zajt. Informan tabulky instalovan u lipek pak budou it slvu sv. Aneky esk i povdom o tch, jejich p byl strom zasazen a roste o danm spolku i o projektovch partnerech. Akce se tila znanmu zjmu mladch: bhem z, kdy se jednotliv jejich sdruen mohla k bezplatnmu odbru stromk zvazn pihlaovat, byla cel zsoba ti a pl metru dlouhch kmnk lpy srdit (Tilia cordata Roelvo), pozench RDM, rychle rozebrna. Projekt RDM Stromy Aneky esk finann podpoila Skupina EZ a MMT.
Ji Majer

Nae tma
...ivot strom je zpravidla o hodn del ne ivot lid, a proto zasadit strom znamen vzthnout ruku do budoucnosti prv tak vzdlen, jak dlouh jsou zaznamenan i nezaznamenan djiny... . Jak z generace na generaci pechz odpovdnost za nai vlast, tak budou dal a dal generace dt oslovovat sv rodie Va vzvou. Nemyslete si ani chvilku, e dti nemaj slu a vliv. Rozumnmu pn dtte pece kad rd vyhov. Budou-li Vae tuby ist, zmnte svt. Uchovte-li si ty idely, kter jste vyjdily zasazenm stovky lip, budete nositeli nadje a tvrci pokoje. K Vm k tomu sv. Aneka ehn, k Vs chrn, provz a smruje k radosti...
Z projevu Prof. PhDr. Petra Pihy, CSc.

Szelo se po cel republice

Foto archiv sdruen Junk Ratkovice, Junk A je to Brno, Junk Lideko, TOM Dakoti a Junk J.E. Kosina

Zhruba tyi ptiny subjekt, kter se k vysazen Stromu Aneky esk pihlsily, nle podle Ondeje ejtky k lenskm sdruenm RDM; zjem projevily tak nkter koly i domy dt a mldee. Svatoanesk lipky vysadili teba skauti, tomci, pioni, woodcraftei, mlad chovatel, lenov sdruen Boii, Sdruen evangelick mldee nebo aktivist z krajskch mldenickch rad (nap. Rada dt a mldee Jihoeskho kraje, Krajsk rada dt a mldee Karlovarska, Jihomoravsk rada dt a mldee).

Nae tma Svtov dny mldee v Madridu 2011


Svtov dny mldee (SDM) jsou mezinrodnm setknm, kter je organizovan katolickou crkv a spojuje mlad lidi celho svta katolky, kesany jinch vyznn a vechny lidi dobr vle.

Svtov dny mldee (SDM) maj za cl ukazovat svtu ivou vru a angaovanost mladch ve vech rovinch lidskho ivota. Pedsed jim pape a slav se od roku 1984 kad dva a ti roky. XXVI. svtov dny mldee probhly v hlavnm mst panlska Madridu ve dnech 16. a 21. srpna 2011. panlsko pivtalo mezinrodn setkn mladch podruh v roce 1989 se uskutenilo v mst Santiago de Compostela. SDM v Madridu se astnilo asi 1,5 milionu lid z celho svta. ast mladch z esk republiky na Svtovch dnech mldee organizovala Sekce pro mlde esk biskupsk konference a Asociace kesanskch sdruen mldee, o. s. Nad ast poutnk z eskch a moravskch diecz pevzal ztitu mstopedseda vldy a ministr zahraninch vc esk republiky Karel Schwarzenberg a pedseda esk bis-

kupsk konference, arcibiskup prask Mons. Dominik Duka OP. Z esk republiky se akce astnilo 3224 mladch lid. Nedlnou soust Svtovch dn mldee jsou Dny v dieczch. Mlde z esk republiky byla ve dnech 10.15. srpna pijata v Tarragon a Reus. Zde mla monost poznvat kulturu a ivot mstnch obyvatel. Mlad z R se zapojovali do spolench aktivit, mlad panlt dobrovolnci je seznmili s mstnmi pamtkami, vym-

ovali si zkuenosti a navazovali zk ptelsk vztahy pi volnoasovch aktivitch. V pondl 15. srpna se rozlouili s pohostinnmi obyvateli pmosk Tarragony a pesunuli se do djit SDM Madridu. Hlavn program Svtovch dn mldee se skld z nkolika st: z kulturnho a duchovnho programu a z programu s papeem. Mladm lidem z R eskch poutnk slouilo v Madridu tzv. esk nrodn centrum. V nm vce ne 130 dobrovolnk v rznch pracovnch skupinch (poadatel, ubytovatel, tlumonci, reie, zdravonci...) pracovalo na zajitn zdrnho prbhu a pomoci poutnkm v nejrznjch situacch a potebch. esk organizan tm pipravoval pro mlad poutnky tak dopoledn program, kter probhal v nrodnch jazycch. Ten se ve dnech 16.19. srpna skldal z pednek eskch biskup Mons. Jana Graubnera, Mons. Frantika Radkovskho a Mons. Pavla Posda, z diskuz, krtkch divadelnch pedstaven, duchovnho programu a informac. Program ml nejen vzdlvac charakter, ale zamoval se na osobnostn rst, podporu morlnch a socilnch hodnot a vchovu k dobrovolnictv a nasazen se pro dobr vci. Kdy tyto hodnoty pedkldaj biskupov, tak m jejich slovo velkou vhu. O tom, jak nae mlde tyto hodnoty uskuteovala v praxi, svd i dopis, kter zaslal eskmu velvyslanci v Madridu jeden z obyvatel panelku napro-

Foto Dominik David

Nae tma
ti kole, ve kter bylo esk nrodn centrum. Odpoledn program, nazvan Festival mldee, byl vnovn kultue a umn. Kulturn pln zahrnoval iniciativy z rznch kout svta. esk republika v nm byla pedstavena a prezentovna vstavou umleckch fotografi Prof. Mgr. Jindicha treita nazvanou Brna nadje a vystoupenmi valaskho folklornho souboru Dbrava, pi kterm zahrli, zazpvali a zatancovali pi folklornm vystoupenm Nvrat ke koenm. Fotografie a hudba jsou srozumiteln pro vechny nrody. Cel SDM vyvrcholily setknm s hlavou katolick crkve papeem Benediktem v sobotu 19. a v nedli 20. srpna. V sobotu pitom pila boue s detm v tto ron dob nevdanm. V televiznch penosech to sice vypadalo hrzostran, ve skutenosti po obrovskm horku bylo toto neekan deov nadlen doslova poehnnm. Mlad lid pak strvili noc po vyitn a ochlazen vzduchu v pohod a klidu, a dokonce v suchu.

Z dopisu prvnka, pana Csara Carlose Senz Barrio, adresovanho Velvyslanectv esk republiky ve panlsku
...Chci se s Vmi chci podlit o zkuenost moji a soused z m ulice. Je tomu ji 37 let, co bydlm ve tvrti Retiro na nmst Doctor Laguna, kde sdl kola Escuelas Aguirre, kter pijala nkolik stovek mladch z esk republiky. Nikdy jsme na tomto nmst a nejblich ulicch nevidli tolik mladch s tak pkladnm chovnm: dn hluk, dn pokikovn, ani jeden odpadek, plechovky a ani plastov lhve pohzen po zemi. Z oken mho bytu, bydlm ve 12. pate, vidm cel prostor koly, kde byl stle udrovn podek a perfektn istota. Mlad jsem po rnu vdal vychzet s smvem a s oekvnm toho, co zaij na programu. Veer jsem je vdal s unavenou tv, ale se stejnm smvem a nadenm z toho, co proili. Vte mi, pane velvyslane, my zdej obyvatel jsme naden z toho, e jsme mohli sdlet tento prostor se stovkou eskch mladch, kte byli pkladem dobrho vychovn, respektu, vlastenectv a radosti. Vy a cel Vae vlast muste bt hrd na tyto mladistv vyslance. Rd bych toto vechno osobn ekl tmto mladm, bohuel ale neznm Vai e, stejn jako bohuel neznm Vai vlast. Jeden veer jsem sice piel do koly a mohl jsem vyjdit sv pocity prostednictvm tlumonka tto skupiny, ale nectm se zcela uspokojen. Motivem mho dopisu je spravedliv ohodnotit tyto mlad, kte se chovali absolutn PKLADN, pi to schvln s velkm psmenem... ...Budoucnost nrod je v jejich mladch. Pokud vichni et mlad jsou jako ti, se ktermi jsem ml monost se setkat, budoucnost esk republiky je zaruena...

Pnosem Svtovch dn mldee je vdy setkn s vrstevnky z nejrznjch kout celho svta, navazovn ptelstv a bourn rasovch i jinch pedsudk. O asti esk mldee na SDM byl natoen film Zapusme koeny a Nakladatelstv Paulnky vydalo knihu Pevn se drte vry, popisujc zitky astnk i promluvy papee a eskch biskup. vechny dotazy rdi zodpovme.
Marie Svtnikov Asociace kesanskch sdruen mldee, o. s., Sekce pro mlde esk biskupsk konference

Foto Dominik David

Anketa Zeptali jsme se


1/ Ve spolenosti zaloen na souti asto rezonuj slova bonus, vhoda, nskok Pouil byste je i pi prci s dtmi a mlde v nboensky zamenm dtskm sdruen? 2/ Jak moment, jakou udlost mte v pamti uloenu jako vmluvn doklad vry it mladmi lidmi? 3/ Jak citt byste si vybral coby motto k tmatu mimokoln vchovy v prosted nboensky profilovan organizace, spolku?

Mons. Dominik Duka


prask arcibiskup

n star mlad, vy men, prvn druh. Snad sociln slabm poskytujeme slevu na platb za tbor apod. 2/ Moment je cel ada. Nejsilnj vliv m psoben jednoho dtte, i celho spoleenstv, na druh v nejrznjch situacch, kdy se spolu bav o ve a ivot, ppadn se spolen t na zajmav otzky, raduj se z vyslyen modlitby, jeden druhmu porad teba jak napklad jt ke zpovdi. Nkdy je v dsledku toho, na prosbu dtte, se svolenm rodi, dt poktno a ppadn na tboe po pprav jde k prvnmu svatmu pijmn. S radost. Je radostn sledovat, jak se v dtech sebestednost mn na otevenost ke vem, jak roste skromnost a lska k dobru, smysl pro odpovdnost a povinnost. Postoje zaloen na ve se mohou projevit teba i na hiti, nap. kdy se teba pi pehazovan tmy hdaj ve svj vlastn neprospch. e mnohdy dt potebuje promluvit o sv chyb nebo patnm skutku i mimo svtost smen. Nechce v sob nosit nco nesprvnho. Pi zkouce odvahy (jt sm potm na uren msto do lesa) se mnoz sami spontnn polohlasn modl. Napad m i naden zpv pi bohoslub jak kytarovch, tak i klasickch psn. Mnoh dti druhm pipomnaj modlitbu ped a po jdle, s chut takov modlitby i zpvaj. Velmi siln je, kdy se z tajnho momentu, kdy se tbornci chlapec a dve do sebe zahledli, a kad z jinho koutu republiky, pozdji vyvine svatba. To se stalo za dob na innosti minimln ticetkrt. Vychovvaj dti ve ve a poslaj je pak na n tbor. I povoln do ehole nebo ke knstvi se nkterch realizuje. 3/ Dvej se vzhru, vypl kad den dobrem, aby na zlo nezbylo msto ani as. Skrze Krista, s Nm a v Nm! Zcela se mu otevi. Nebo tak pravidelnou modlitbu (vedoucch): Vn Slovo, jednorozen Synu Bo, nau ns prav

velkomyslnosti. Nau ns Tob slouit, jak toho prvem zasluhuje. A dvme a nepotme, a bojujeme a nedbme ran, a pracujeme a nehledme odpoinek, a se obtujeme a neekme jinou odmnu krom vdom, e jsme splnili Tvou vli. Amen.

Miki Erdinger
vik eskobratrsk crkve evangelick

Foto Ji Majer a archiv respondent

1/ Domnvm se, e takov vrazy je mon pout pi rozdlovn uritch odmn a podobn. Konec konc i Bo milost me bt chpana jako jaksi bonus ze strany Bo vi nm. 2/ Vzpomenul bych pou do Mariazell, na nedln bohoslubu pro mlde, kdy ns boue zasypala ledovou tt. Mlad vytrvale sledovali tm thodinovou bohoslubu v blt mrazu a v naprost nepohod. 3/ Jeovo zlat pravidlo Matouova Evangelia, 7. kapitola: Jak byste chtli, aby lid jednali s vmi, tak vy ve vem jednejte s nimi; v tom je cel Zkon i Proroci.

Bval generln sekret YMCA v R, mstopedseda SEM (Sdruen evangelick mldee) v R 1/ Tato slova bych pouil, ale dal bych jim trochu jin vznam, ne jak jim pisuzujeme v majoritn spolenosti. asto sami kesan pemlej, v em se li jejich prce s dtmi a mlde, kdy formy jsou stejn krouky, tbory, oddly, celoron skupiny apod. Zde se mi hod slovo bonus. Tmto bonusem je prv kesanstv. Ve, co s dtmi dlme, nen jen v naich rukch, ale i v rukch Boch. On je tm, u koho hledme pomoc, podporu, a slu, kdy se nm j neodstv. Skrze spolen dobrovoln rann i veern modlitby nebo podkovn za jdlo i dti mohou vdt, e n ivot nen jen v naich rukou. Vhodou tto prce je, e dti a mlde mohou zskat necrkevn kesansk zzem, kter jim nabz ir rozmr lidskho byt, a pitom je netla k dnm kesanskm projevm. Jen ten nskok nedoku vyut. A pokud bych ml pi prci s dtmi tato ti slova pout, tak bych se jich nebl i ve Vmi mylenm vznamu, ovem s tm, e nem bt nam clem jich dosahovat, ale umt s nimi pracovat, a pokud njak bonus, vhodu i nskok mme, mli bychom je vyut

P. Frantiek Fra
Pezdvka: Otec Tiek
Zakladatel Stediska Radost. Knz a celoivotn pracovnk s mladmi lidmi, spiritul Biskupskho gymnzia ve ru nad Szavou. 2008: Osobnost Jihomoravskho kraje 2010: Sttn vyznamenn Medaile za zsluhy

10

1/ Pokud je mn znmo, tyto vrazy nepouvme. Snad pouvme rozlie-

Anketa
ku pomoci druhm poradit, pomoci, zajistit apod. 2/ V Ymce je jeden specifick program pro mlde, zaloen na hudb, divadlu a tanci. Jmenuje se Ten Sing. V nm mlad lid, vedeni mladmi lidmi spolen pipravuj veejn vystoupen. Tyto skupiny, kde je mezi bnmi leny mnohdy vce nekesan ne kesan, vnuj posledn chvli ped svm vystoupenm (a je to na stadionu, v kulturku, v klubu i nkde v crkevnm prosted) spolen modlitb. Toto spolen soustedn se, spolu s Hospodinem, je vdy silnm projevem it vry mladch, kte, ani by je kdokoliv k nemu tlail, se tm automaticky spolen takto zti, aby pak mohli s velkm kravlem vtrhnout na podium. 3/ Nerad pouvm citty, pokud se nejedn o trefn biblick ver a motta bvaj poplatn nutnosti sv dlky. Proto na tuto otzku nemm odpov. Ovem pi kesansk prci s dtmi a mlde vidm jako dleit, aby ten, kdo je poven vedenm, byl hrd na to, e je kesan a pracuje prv v kesansk organizaci, a na druhou stranu nesm sklouznout k prost evangelizaci a kesanskmu tlaku na ostatn. Kesan maj co nabzet vem, ani by jejich clem mlo bt zevangelizovn svch svenc.

Petr Walach
pedseda Royal Rangers v R
1/ I v kesanskm sdruen je pirozen soutivost dobrm motivtorem. Mus mt ale svoje jasn pravidla a hranice. Jako kesan mme usilovat o pokrok, ale nikdy to nesm bt realizovno na kor druhch. Jakmile se v soutivosti objev nznak i snaha druhho ponit i vyeliminovat za kadou cenu, je to patn. Vichni mus dostat stejnou anci a zdrav soutivost mus bt motivac pro vechny k jet lepmu vkonu. Zrove se vak mus uit umt prohrvat a uznat, e ten druh byl tentokrt lep. Je to uitenou lekc pro ivot. Bible ns u radovat se s radujcmi a vichni dobe vme, e piznat vtzstv druhmu nen lehk. Ume proto dti snait se vyhrvat, ani bychom nkomu ublili, a zrove umn prohrvat, ani bychom ctili k vtzi z. Pro to, abychom se radovali z ivota, nemusme vdy stt na stupni vtz. Vichni se musme s tmito vcmi vyrovnvat. V naich dtskch organizacch mme mnoho pleitosti se tomu uit. Charakter je vdycky vce ne vtzstv,

vhoda nebo nskok ped druhm. 2/ Mlad lid jsou velmi oteveni k duchovnm vcem, a to me bt velmi nebezpen. Napklad zabvn se okultismem me mt nedozrn nsledky. Proto je dleit uit mlad lidi rozliovat, co je dobr, co je klam a co je u tzv. zakzan zna. Vit a poznvat Boha je realita, kterou meme kadodenn provat. Takovch vmluvnch udlost bych mohl vyprvt destky. Obecn je to nejlpe vidt na promn mladho lovka. Je to jednoduch pravidlo: Uv a bude zachrnn. A tk se to vech monch oblast ivota vztahy, osobn problmy, jistoty, nadje, pokoje, pijet sebe sama... prost veho v duevn, duchovn a fyzick oblasti. Nejvmluvnjm dokladem toho, e vra je ivotn sla, je to, e mohu vidt na mladch lidech radikln zmny jejich charakteru, postoj a priorit. Toto se dje, kdy kesanstv nen jen ideologie, ale kadodenn realita poznvn Boha. Dochz k uzdraven vztah, zmn v prioritch a ivotnch clech. Kadodenn ivot nabr nov rozmry, zskv vizi, je naplnn pokojem. 3/ Motto Royal Rangers je zlat zkon Bible: Ve vem dlej druhm to, co chce, aby oni dlali tob. To plat pi he, prci, ve vztazch, prost vude. Lep kodex ne ten, kter ns u Bible, asi nevymyslme.

Zstupci esk rady potet u ministra kolstv


Ve stedu 23. listopadu 2011 pijal ministr kolstv Josef Dobe u potet zstupce nrodn rady, jmenovit skupinu Stt. Ale Sedlek, Josef Vprachtick, Tom Novotn a Petr Halada spravili ministra o angam zstupc RDM v grantovch komisch, o pohledu nrodn rady na (nekonen dlouho) pipravovanou novelu zkona o dobrovolnictv, o tom, pro se jinak spn projekt Kle pro ivot tak zdlouhav administruje. Nechybla pirozen ani tematika finann: zstupci pracovn skupiny podali ministra, aby zmrnil plnovan krt cca 5 milion K, o kter m bt nae kapitola krcena. Jakkoliv se zd toto ponen kapitoly jen drobn, byl by to ve srovnn s letokem bytek vlastn o milion trnct. Je toti teba zapotat do letonch rozdlovanch prostedk mimodnch 9 milion K, slibem, e se pokus do pslun kapitoly pidat 7 milion korun tak, aby krty nebyly tak drastick. Pan ministr vak rovn vyslal jasn varovn v tom smyslu, e v zim se d ekat vzn prostedk sttnho rozpotu dky chabmu rstu HDP. Ministr pozval pedsedu nrodn rady do svho adu na poradu, jmenovit k problematice urychlen administrace Kl pro ivot, a v dal debat mimo jin konstatoval, e se nechyst zruit Nrodn institut dt a mldee. Pan Josef Dobe pijal tak nae pozvn na tradin prosincovou akci Setkn. Komunikace s fem resortu kolstv byla dynamick, oteven, nebylo teba se vyhbat ani problmm, kter zstupci nrodn rady vid jinak, ne napklad editel odboru pro mlde.
Tom Novotn pracovn skupina RDM Stt

kter pan ministr vloni slbil do kapitoly pidat a svj slib tak splnil. astnci schzky, mezi kter patil i editel odboru mldee pan Michal Urban, dle debatovali o vyuit dotanch prostedk. Ale Sedlek i ostatn pnov ze spolk zdraznili, e prioritou je kontinuln podpora bnch innost, s m pan ministr Dobe souhlasil a podal ptomn, fy spolk a pana editele odboru, aby ve vci hledali v tomto smyslu kompromis. Ptomn ministr kolstv potil p-

Foto Ji Majer a archiv respondent

11

Pedstavujeme Celm srdcem pro mlad


Podnt k zaloen Salesinskch klub mldee vzeel krtce po zmn spoleenskch pomr u ns v roce 1989 z mst, kde nepsobili salesini, ale jejich pznivci chtli, aby se v jejich mst v salesinskm stylu pracovalo s mladmi lidmi. V roce 2011 maj SKM necelch 1500 len.

Foto Ji Kuera a archiv Salezinskho magaznu

Hal, tady Robert. Jirko, to jsi ty? Dneska jsem odeel z dcku a nevm, co mm dlat. Ahoj, Roberte, a kde jsi? Tady, u automatu. Ale kde? V jakm mst? Nevm. Co mm dlat? B na ad prce. Ale kam? Tam, kde m trval bydlit. Ale kde ho mm? Jak to mm zjistit? Podvej se do obanky, tam to m napsan. Uhersk Hradit. Take si sedni na vlak a je do Hradit, tam se pihlas na adu prce. Zd se vm tenhle rozhovor njak zvltn? Ano, je. Ale na zelen lince v pardubick organizaci Na cest do ivota si podobnch dialog vyslechnou spoustu. Pomhaj tam toti mladm lidem, kte prv opustili zzem dtskch domov a jsou nuceni asto ze dne na den postavit se na vlastn nohy. Aby pechod do tvrd ivotn reality byl o nco snaz, pomhme dtem dlouhodobm Kurzem ppravy na ivot, k Martin Polek, ze Salesin Dona Boska (SDB), pedseda Salesinskho klubu mldee, kter je

zizovatelem sdruen Na cest do ivota.

Na kurzu

12

Je ptek odpoledne a do multifunknho slu pichzej mlad lid, kte z rznch dvod musej vyrstat v stavn vchov. Ve stejnou chvli za pohyblivou stnou slu sed ptilenn tm a dolauje plny. Spolen maj ped sebou vkend pln prce i zbavy. Za pr minut tu startuje pro tento koln rok posledn ze zatenickch Kurz ppravy na ivot. Atmosfra je tud jin ne obvykle. Vechny ek louen. A ve vzduchu vis otzka: Sejdeme se v z, abychom pokraovali? Ve kole dobr. O przdninch mon pojedu k rodim, ale neozvali se Vichni, jeden po druhm, sdl v kruhu mylenky, jak na tom jsou a co je ek. Tdenn maraton zan vyladnm se na sebe. Ne kad je sdln. Kdy si ale uvdomte, e mte ped sebou puberky, kte maj bhvco za sebou, je vm jasn, e se dozvdte docela dost, k Martin Polek. A e je i za tmihle strunmi vtami kus celoron prce terapeut, je vm jasn ve chvli, kdy sdlen mladch lid porovnte s videem z prvnho kurzu.

Tyhle dti maj za sebou sedm vkendovch setkn, na kterch dost zaily a tak si je uily. Maj za sebou hdky, vnitn boje, jestli se pokraovat v kurzu, mlen, ale i chvle, kdy si v rmci nkter z terapeutickch her shly hluboko do sebe nebo se musely konfrontovat se zrcadlem, kter jim nastavila skupina, popisuje Martin Polek. Nauily se tu mluvit o sob, poslouchat, ale i to, jak hledat prci i bydlen, dodv.

Zalenit se do ivota

Kurzy ppravy na ivot jsou jednm z program Centra Don Bosco SKM, jeho hlavnm clem je pomhat mladm lidem z dtskch domov zalenit se do bnho ivota. Jsou mstem, kde s nmi mlad lid navazuj hlubok a dlouhodob vztah. Ten je zrove zkladem pro n dal program Doprovzen kdy mlad lidi z stavn vchovy pravideln kontaktujeme, jezdme za nimi na nvtvy do dtskch domov, pejeme jim k narozeninm, pomhme jim eit komplikovan ivotn situace, k Martin Polek. Zkrtka jim podvme pomocnou ruku a zrove jsme neustle pipraveni tu bt pro n, a to i dky na Zelen telefonn lince, kter je pro dti bezplatn, upesuje.

Pedstavujeme
V sobotu m kad chvli asu, aby poskldal na velkou tvrtku sv fotky z dtstv. Nsleduj spolen obd, zmrzlinov prochzka a zvren verek. Nikam nejdu! hls Pavla. Dvodem jsou rozbit sandly. Terapeuty i skupinu to stoj chvli domlouvn, nakonec ale zaseknut dma na zmrzlinu vyr. I tohle je posun. Na podzim by v podobn situaci byla uraen pl dne, mon by se i porvala. Je to jej zpsob obrany. Za tm, e je to dnes jinak, stoj hodiny individuln terapeutick prce. V naem tmu mme v souasnosti dva psychoterapeuty a jednoho arteterapeuta, kte s mladmi lidmi pracuj, k Martin Polek. Dmy a pnov, nyn se vm pedstav musk st naeho osazenstva! ozv se z mikrofonu. Na pehldkov molo z jevit vystupuj jeden po druhm pnov, svlkaj saka, tv se jako prav gentlemani, nebo se rzn pitvo a pedvdj hiphopov kousky Dmy, je ada na ns! ot se situace na jeviti i v publiku. Nkter se pedvd, jin se ostch Hudba dun, reflektory vytvej atmosfru a kluci volaj: Jet, jet! To u ale dvky postupn seskakuj z mola a zan diskotka. Hudba zn tm do plnoci. To ale stle nen konec. Jet je tu toti pekvapen nos! Pt aut vyjd za tajemnm clem. Jen terapeuti vd, co mlad lidi ek. Nedalek vrchol kopce s osvtlenou rozhlednou a kouzelnm vhledem se stv mstem zvrenho ritulu. Skupina mladch zstv oputna ve tm na pat kopce, zatmco tm vyr nahoru. Jsem posel Dona Bosca. Mm pivst Martina, zn do tmy. Prvn mladk dostv tek pes oi, a sm, za podpory, stoup na vrchol. Vtme t. A te se pomalu polo, vede jej hlas tam, kde na jeho tlo ek houpaka z lidskch rukou. Pak znovu na nohy, sundat tek z o a pipnout metl s poselstvmi od cel skupiny. Prvn z novch kurzist m rozlukov ritul za sebou. Ve chvli, kdy jej dokonil i posledn z astnk, ek na vechny jet zmrzlinov teka.

Salesinsk kluby mldee


Kobylisk nm. 1 182 00 Praha 8 Kobylisy Telefon: 283 029 111 email: kluby@skm.cz web: www.skm.cz

V nedli rno se vstv tce. Noc byla dlouh, a navc je tu louen. Nauila jsem se tu mluvit. Jo, a taky chci s vma pt rok pokraovat, k patnctilet Petra. Zvren kruh sdlen dv kadmu prostor shrnout to, co mu kurz pinesl, ale tak vyslechnout si hodnocen svho psoben a promny od druhch, a zejmna od terapeut. Slzy neteou, ale nalhavost chvle vis ve vzduchu. Skupina naposledy used ke spolenmu stolu. Kdy vidm, jak si pomhaj u stolu, podvaj sl nebo nalvaj pit, a pitom vm, e jet ped pl rokem tvali proti sob, je mi tak njak dobe u srdce. Zrove ale vm, e tohle zdaleka nen hotov prce, e st z nich si pes przdniny sv rozhodnut pokraovat rozmysl a nkam zmiz A teba se zase vrt. A my budeme zase pipraveni jim podat pomocnou ruku, svuje se Martin Polek. Mladm lidem nenabzme materiln zajitn, ale vztah. Trval a dlouhodob. Takov, kter jim nemohou i neumj nabdnout jejich rodie ani velk stavy. Nabzme jim i msto, kam se mohou vracet pro radu i pro lidsk slovo. Pi prci musme umt unst hodn nejistot, nikdy nememe pedem vdt, zda nae sil bude spn. Pesto se domnvme, e nae aktivity maj smysl. Potvrzuj nm to ti, kte se k nm do naeho centra i po letech vracej jako dom, uzavr Martin Polek.
Ji Kuera

Foto Ji Kuera a archiv Salezinskho magaznu

Kde je ehlika? Kde punochy? A kde heben? Pedstavte si est puberaek, jak se promuj v princezny. Dvouhodinov bhn mezi koupelnou a zrcadlem ovem pin vsledky do slu jednak vchzej opravdov dmy a pnov mezitm mli dost asu, aby sebe promnili v elegny v saku a kravat, vyzdobili sl a pipravili dstojnou hostinu. Sotva se vichni rozhldnou, u zn z reproduktor hudba a je tu pedtanen v podn profesionlnch tanenk. Mimochodem jeden z nich je tak absolventem naich kurz. Nsleduje hostina a pak show!

Gentlemani v kravat a dmy v rbch

Smutn louen

13

Z RDM Klimatizaci nemme, zato mon zapr!


Postvme v zasedac mstnosti esk rady dt a mldee na Senovnm nmst a s lehkou nervozitou oekvme pchod naich Izraelc. Snad budou mil, kdy s nimi mme strvit cel tden a tolik jsme si dali zleet na pprav celho programu.

Bylas u nkdy v Izraeli? Ne, nikdy. A ty ses u nkdy s Izraelci osobn setkal? Taky ne. Tak jac vlastn budou?
Foto Marek Kraji

14

To u ale vtah v estm pate zastavuje, dvee se otvraj, zkou chodbu zapluj hebrejtinou zvun hlasy a do mstnosti vchz osm usmvavch mladch lid. Tak je tu konen mme. Na seznamovn nen as, hned se zan s prezentacemi naich mldenickch organizac. Izraelci se ptaj, vechno je zajm, srovnvaj situaci v eskch sdruench s izraelskmi organizacemi zabvajcmi se prac s mlde. Nsleduj nesml seznamovac hry, kter po pr minutch kon smchem a uvolnnou atmosfrou. Bude to fajn tden, napad m pi pohledu na usmvav, bavc se a iv se druc mlad echy a Izraelce. Pr vm tu pr klidn i nkolikrt do tdne? zn jedna z prvnch otzek, pi kter vichni Izraelci napjat ztichnou a zvdav ekaj na nai odpov. U ns v Izraeli toti pr jen vjimen, tak se tme, e se tu trochu ochladme a mon i zaijeme bouku! Klimatizaci tu ale ve veejnch prostorch asi nemvte, e? ozv se pozdji pekvapen pi obd, kdy se v chladivm sklepen restaurace ovvme jdelnmi lstky. Je posledn srpnov tden a hlena jsou vce ne ticetistupov

vedra. Po obd vyrme na prochzku Prahou, je opravdu horko, ale Star msto i pohled na Hrad z petnskch vyhldek slav tradin velk spch. Vydatn den zakonujeme jet vydatnj tradin eskou kachnou se zelm. Zd se, e se tu Izraelci ct dobe. A my se ctme dobe s nimi.

V Terezn
Terezn. Arbeit macht frei. Ostnat drty. Na druh den je naplnovan prohldka Terezna. Zvdav a naden rozhovory o tom, jak se ije v echch a jak v Izraeli, utichaj, smvy z tv miz a kad

se uzavr do sebe. Komente neteba. Po cel prohldce nai Izraelci zapaluj na pamtku obtem holocaustu svky a my se konen dozvdme, pro s sebou cel den v tom horku vleli kytaru. Chceme udlat takov mal ritul, jakousi modlitbu za zemel. Usedme do stnu na okraji arelu, kytara se lad a horkm letnm vzduchem prosklm smutkem a tragdi cel Evropy se linou hebrejsk psn. Nai Izraelci ndhern zpvaj. Vichni do jednoho maj krsn zvun hlasy, jejich psn proctn vyprvj o ivot, o lsce a o touze po vlastn zemi. Pomalu si vymujeme dojmy z celho dopoledne, pro mnoh

Z RDM
jde o siln osobn zleitosti, atmosfra je tak siln a pohnut, e se nkte neubrn slzm. Ale to u se zase proctn zpv. Pro m jeden z nejsilnjch moment celho tdne. A myslm, e nejen pro mne. Cestou na obd prochzme vylidnnmi ulicemi Terezna, Izraelci stle hraj na kytaru a zpvaj. Hrt se nepestv ani po nvratu do Prahy na ndra Holeovice, kde uprosted odjezdov haly vytvme koleko kolem hrajcho a zpvajcho Rotema, tleskme, zpvme a pohupujeme se do rytmu. Celou ndran halou zn tentokrt psn Beyonc, Lady Gagy nebo Beatles. Dal spontnn a uvolnn chvle.

Prask zastaven
Ve tvrtek se schzme v idovskm mst, za odbornho vkladu prochzme nkdejm ghettem a Izraelci asnou nad starobylost Staronov synagogy. V prostorch Pinkasovy synagogy se jmny obt holocaustu hlasy vech opt utichaj. Nlada se zase uvoluje cestou do Velkopopovickho pivovaru. Na ptek mme pipraveno tma menin. Po zajmav pednce o vietnamsk komunit v esk republice vyrme do trnice SAPA, kter se stv atrakc i pro eskou st vpravy. Nsleduje nvtva tamnho nzkoprahovho klubu Lahe have. Je ptek, tedy zatek abatu, a nai Izraelci by ho spolu s nmi rdi oslavili. Spolen se astnme pten idovsk bohosluby, po kter nsleduje veee, pi n si opt vymujeme dojmy z celho dne, vyptvme se a vyprvme si o obou zemch. Sobota, posledn den oficilnho programu. Dopoledne je vnovno inter-

aktivnmu poznvn Prahy a plnn kol, kter se tematicky tkaj let 1945, 1968 a 1989. Izraelci se o nai nedvnou historii iv zajmaj, ukonen prohldky v kavrn Slavia je opravdu stylov. Odpoledne je v reii len YMCA, tan se, zpv, hraje na kytaru, j, vyprv, k radosti nkterch konen pr, Izraelci nm dvaj drky, kter nm dovezli z Izraele, a vichni se div, jak je mon, e u se zase pomalu musme rozlouit. Nedli mme volnou, vtina si jet v klidu prochz Prahu nebo nakupuje obleen a drky.

en. Cel tden byl opravdu intenzivn a tak pln velmi silnch emoc a pohnutch rozhovor. Povinn vojna, Stt Izrael, druh svtov vlka a Terezn, ale i prce s mlde, krsn hebrejtina, zpv, uvolnn atmosfra, smch, mil a srden lid, se ktermi jsme se skuten sblili. Stojme na letiti a ekme, a nai Izraelci, nai ptel, absolvuj prvn koleko dosti psnch kontrol a bezpenostnch opaten. Od na izraelsk nvtvy uplynulo nkolik tdn, pihlka na kurz hebrejtiny je podan a j se nemohu dokat, a za naimi pteli poletme do Izraele my!
Lucie Kroulkov

Lehitraot nashledanou
Opt nervzn postvme. Tentokrt vak na letiti. Nejde u o nervozitu prvnho dne, kdy jsme nevdli, co ns ek, nyn vme naopak velmi pesn, co je ped nmi, a o to je to hor. Lou-

Vmna mldee mezi R a Izraelem probhla koncem srpna (v R) a koncem listopadu 2011 (v Izraeli) ve spoluprci esk rady dt a mldee a Rady hnut mldee v Izraeli za podpory Ministerstva kolstv, mldee a tlovchovy.

Foto Marek Kraji

15

Ze zahrani Together a esko-korejsk vmny mldee


Jako lenka sdruen Together Czech Republic jsem se zastnila v letech 20102011 esko-korejskho programu vmny mldee. Tato vmna byla v poad tet mezi eskou republikou a Korejskou republikou, avak bohuel i posledn.

16

Vmnn program byl uren pro pracovnky s mlde a zstupce rznch mldenickch neziskovch organizac. Na esk stran program organizovala esk rada dt a mldee, j je Together aktivnm lenem. V z 2010 zavtalo deset korejskch delegt do esk republiky. Nsledn se v z 2011 vydalo do Jin Koreje 10 eskch zstupc. Clem programu bylo zlepit spoluprci mldenickch organizac mezi tmito dvma zemmi, jako i objevovat odlinou kulturu. Program byl skuten nabit hned od zatku. Po dlouhm letu jsme mli jen hodinu na odpoinek a pak jsme cel den strvili nvtvami rznch organizac a mst. Prvnch nkolik dn jsme pobvali v Soulu, hlavnm mst Korejsk republiky. Navtvili jsme sted korejskch skaut, Mediln centrum pro mlad, Tovrnu na npady, IT centrum spolenosti LG, uili se korejsk psmo, zhldli divadeln pedstaven i baseballov zpas. Zavtali jsme i na oficiln setkn na Ministerstvo pro rodovou rovnost a rodinu, do jeho kompetence spadaj tyto vmnn programy. Jeden z dn v rmci programu patil i vletu na vojensk strn posty pi hranici se Severn Koreou. Ve stedu tdne jsme se pesunuli i do jin st Jin Koreje do provincie Chungnam, v jejm hlavnm mst Daejeon jsme bydleli dv noci. Na mstnm gymnziu se s ohromnm zjmem student setkala nae prezentace es-

k republiky a jej kultury. Nsledn jsme navtvili tulek pro mlad lidi v tk ivotn situaci a den zavrili diskus na tma M se sjednotit Severn a Jin Korea? s leny debatnho klubu DeBridge z mstn mezinrodn univerzity Solbridge. Ve mst Cheongju jsme pak pomohli v ekologickm parku obnovit mal jezrko pro ropuchy. Cestou

zpt do Soulu jsme zavtali do krsnho budhistickho kltera i na pl na behu lutho moe. Na zvr ns nai korejt hostitel povodili po pamtkch v Soulu. Program vmny mldee nm astnkm umonil objevit novou kulturu a nalzt nov ptele. V naem sdruen doufme, e spoluprce s Jin Koreou bude pokraovat a zada se nm pipravit njak hezk projekty, mon v rmci Evropsk dobrovoln sluby. Uvidme. Velk dky pat naemu korejskmu koordintorovi Kim Huyn-sung a tlumonici Kim Dajung!
Eva Peterkov Together Czech Republic

Foto Marek Kraji

Ze sdruen Ze sdruen jednou vtou


Mezi tymi ocennmi druhho ronku Cen Pamti nroda byl tak bval politick vze a skaut Lubo Jednoroec, s jeho pohnutm ivotnm pbhem se mohla veejnost seznmit nejen prostednictvm komiksu, ale i divadelnho pedstaven Hon na Jednoroce. www.skaut.cz Kesansk sdruen Benjamin uspodalo 12. listopadu t. r. v prostorch Gymnzia Orlov volejbalov turnaj Benjamin Cup sportovn akci, kter za svou ptiletou historii vybudovala takovou presti, e akoliv organiztoi navili poet monch pihlench tm na 20, musely bt dal odmtny. www.benjaminorlova.cz Vichni pznivci modernch spoleenskch her mohli uplatnit svou dovednost v osmm ronku turnaje ve he Carcassonne, kter probhla 26. 11. 2011 ve Vrtuli ve Valaskm Mezi. www.zlatesipy.cz Prezentace rznch kultur spojen s ochutnvkami mezinrodn kuchyn byla hlavnm programem setkn s cizinci z Nmecka, Mexika, Velk Britnie, panlska a Paraguaye, uspodanho formou interkulturnho veera 27. listopadu t. r. pelhimovskm sdruenm Hodina H. www.hodinah.cz Od 17. listopadu do 17. prosince 2011 maj ptrai anci ji 11. rokem hledat v ulikch Starho Msta praskho legendrn tensk klub Rychl py, jejich postavy v ivotn velikosti se dvaj na Praany i nvtvnky msta z balkonu kterhosi staromstskho domu (mezi Vltavou a ulicemi Nrodn, 28. jna, Na Pkopech, Revolun). www.bohousek.cz Kdyby existovalo Vysok uen pionrsk, diplomy pro absolventy takov univerzity by se nejsp dost podobaly Osvdenm o vkonu dobrovoln prce, kter pro sv dobrovolnky zan vydvat obansk sdruen Pionr; osvden se tkaj nkolika obor, nap. Samostatn vedouc dt a mldee, Manaer NNO apod. www.pionyr.cz Globln ekologick problmy a udriteln rozvoj jsou tmatem jedinenho mezinrodnho projektu Europe-China-Earth, kter bude probhat od prosince 2011 do srpna 2012 a do nho se zapoj mlad lid ze t evropskch zem (R, Francie, Velk Britnie) a ze t nskch oblast (provincie Ningxia a msta Xiamen a Peking). www.network-together.eu

V TYMY udruj vnon tradice Han a Valaska


O Letos, ji po devt, se v SV TYMY, konala akce Vnoce na Han a Valasku, kter probhla ve dnech 22. a 23. listopadu. V obou dnech se akce zastnilo okolo 500 dt z mateskch a zkladnch kol z Holeova a irokho okol. Mli jsme velkou radost, e i letos k nm pijely dti z matesk koly z Bystice pod Hostnem, Rychlova, ze zkladn koly Prusinovice a dti zkladn a matesk koly speciln Krom. Dle se akce zastnily dti z 1., 2. a 3. zkladn koly Holeov, praktick koly a matesk koly Slunko. V devadestiminutovm programu se dozvdly o tom, jak trvili vnon svtky nai pedkov, dozvdly se o zvycch, tradicch, mly monost ochutnat hanck i valask kole, tak aj z devatera kvt. Vichni astnci tto akce mli monost obdivovat krsn hanck a valask kroje a na pamtku si dom odnesli run malovan pernky a recepty tradinch vnonch pokrm. Krom povdn o tradicch si dti vyrobily ozdobu na stl, napsaly dopis Jekovi, podvaly se, jak se vyrb adventn vnce, a tak

si u velkho betlma zazpvaly vnon koledy. Ndhern atmosfra a rozzen dtsk oi provzely oba dva dny. Chtla bych podkovat vem, kte se podleli na pprav tto velmi nron akce; jednalo se o celkem 60 dobrovolnk. hanck a valask kroje a na pamtku si dom odnesli run malovan pernky a recepty tradinch vnonch pokrm. Krom povdn o tradicch si

dti vyrobily ozdobu na stl, napsaly dopis Jekovi, podvaly se, jak se vyrb adventn vnce, a tak si u velkho betlma zazpvaly vnon koledy. Ndhern atmosfra a rozzen dtsk oi provzely oba dva dny. Chtla bych podkovat vem, kte se podleli na pprav tto velmi nron akce; jednalo se o celkem 60 dobrovolnk.
Jarmila Vaclachov editelka SV - TYMY

Foto archiv SV TYMY

17

Rozhovor Ondej ern: Pro mlad publikum zkoume Nrodn divadlo trochu odkamenit
Z busty v jeho kanceli na nj dohl Frantiek Adolf ubert, prvn direktor Zlat kapliky a trochu se div potai na stole: takovhle novoty za jeho as vru nebvaly
Ondej ern byl jmenovn editelem Nrodnho divadla s platnost od 1. dubna 2007, ale o dn aprl nelo: dky svm respektovanm umleckm kvalitm i manaerskm schopnostem tehdy vykroil na cestu, po n se v letech 1991 a 1993 ubral u jeho otec Jindich prvn polistopadov editel Nrodnho divadla Nsledujc rozhovor s Ondejem ernm vznikl vlastn spontnn, kdy ve sv pracovn uvtal exkurzi sloenou ze zstupc esk rady dt a mldee, DTA, Duhy a dalch zjemc a odpovdal na jejich zvdav otzky. Pro normlnho lovka je nvtva Nrodnho divadla svtkem, kdy si vezme svten oblek, m svten pocit Jak sem chodte Vy? K by sem chodil kad v tom svtenm obleku Teba Japonci chod na nae opern pedstaven v dnch a vbec svten pocit nemaj. Pokud jde o mne, piznm se, e kdy jsem sem nastupoval konkrtn do thle mstnosti dva msce jsem zvaoval, e se budu muset odsthovat. Tak moc tu na mn vechno leelo: ta historie, odpovdnost Fakt mi dalo dost asu, ne jsem si vbec njak zvykl. Myslm si, e prosted, v jakm lovk pracuje, ho siln ovlivn a tohle zkrtka nakopv, motivuje. Pocit odpovdnosti mus mt lovk sice pod v zdech, ale nesm se jm nechat zase moc svazovat, protoe pak by neudlal vbec nic, ani dn rozhodnut. Do jist mry tedy svten pocit mm pokad, kdy jdu do prce. Ale snam se podobn mylenky zahnt; nakonec to je pece jen prce jako kad jin. Vybavte si okamik, chvli, den nebo mon sp veer, kdy zejm v tlm vku jste poprv navtvil pedstaven v Nrodnm divadle? Mm jednu takovou, piznm se, velmi frustrujc vzpomnku. To mi bylo asi deset; maminka m vzala tenkrt na Smetanovu Libui a posadila m do prvn ady. J vm tedy eknu, e jsem to mlem nepeil! Ml jsem pak tm aluden koliku a vm, e jsem stran dlouho nechtl jt na operu. Jinmi slosiln Pak Vinnetou, klasicky. A vm, e jsem tenkrt hodn ultval i na Tech muketrech. To je asi tak prvn, co m napadne. Co se Vm vybav, kdy vidte mlad lidi, jak vchzej do Nrodnho divadla, jak sed v lch, korzuj po chodbch? A jak podl publika podle Vaeho odhadu a zkuenosti tvo? Je to stran rzn. Podle titulu. Kupkladu Zuskovo Slo pro ti, co je souasn balet na muziku Kryla, Vysockho a Brela, si zskalo specifick publikum, kter na n chod opakovan. M velk podl mladho publika. Na Nae furianty pijdou dti, dokud chod s rodii co je dejme tomu do patncti, sp do tincti a pak nsleduje velk vkov proluka. Ale mme pomrn velk mnostv operymilovnch mladch divk. Jejich specifick skupina opakovan, pod chod do divadla. Vyml vechny mon nejrznj slevy a sna se je dostat, zskat vstupenky co nejlevnji, protoe moc penz na n nemaj. Takov publikum mme stran rdi, samozejm. Kdybych to ml pln shrnout, v zsad si myslm, e mladch je tak tvrtina, ptina; chtlo by to, abych jich bylo vc. Budeme te chystat operu se zbrem dti mlde, myslm si, e tak ve vku do patncti let. Dlaj ji brati Formanov; jmenuje se arokraj a vznikla podle knky Mluvc balk. Zatm, aspo co o tom vm a mm informace, tak by to mohla bt fakt docela jzda! Protoe Formani nechtj teba vbec pustit lidi hlavnm vchodem Nrodnho divadla, a vichni se tud budou do hledit plit bokem, pes nae len suterny, kde i j se ztrcm Take by to mohl bt docela zitek. A tohle jsou myslm formy, jak mlad pithnout, jak jim troku odkamenit nae Nrodn divadlo. Ono je obas poteba jeho aureolu lehce nekm, e strhnout, ale tak jako upozadit a pak ji zase vrtit. Ale tak, aby Nrodn divadlo divky nedsilo: aby sem chodili svobodn a bez pocitu, e se musej klant, kdy do nj vchzej, to my fakt nechceme. Aby do nj zkrtka chodili jako do divadla. Musm ct, e velkou radost mm z v-

vy od t doby km, e je teba vdycky zvaovat, na co a v jakm vku vlastn rodie vod sv dti. Protoe nkter pedstaven jsou skuten dosti rizikov a je lep si je jaksi naordinovat a ve vku pozdjm a ppadn ne z t prvn ady, ale trochu dl. Pochzm z divadelnick rodiny, take jsem do divadla chodil asto. I do Nrodnho. Ale vdycky jsem se snail vnmat Nrodn divadlo jako divadlo, to znamen ne jen jako Nrodn. A myslm si, e to je stran dleit. Protoe jinak mme tendenci podlehnout t nrodnosti a zapomenout na to, e jde prost o divadlo, kter m bt uritm prostorem pro svobodou umleckou tvorbu a e to je vlastn to podstatn. Jist, v ppad Nrodnho jde o jaksi bonus navrch, kter musme vichni ctt, ale nesmme pln zapomenout na to, e prost hrajeme divadlo. To je zklad.

Foto Ji Majer

18

Jac hrdinov a u knin, filmov nebo divadeln provzeli Vae dtstv? Pekvapiv Rychl py. J to musm ct, je to tak. lovk ml sice vdycky troku pocit, jako e jsou moc dokonal, ale ten identifikan moment tam byl velmi

Rozhovor
jen neml tenkrt u tolik asu a mon ani odbornosti k een divadeln infrastruktury, take teba atny pro herce a vbec zzem bylo pvodn daleko hor ne po rekonstrukci v roce osmdest ti; divadlo m natst tak mn mst, ne mlo tenkrt. Ony ty pory a povodn to je znm vc jsou obas i k dobru vci. Ale zas nechci bt cynick, protoe je fakt, e zaplapnbh se ti nai pedkov tenkrt zmobilizovali k tomu, aby bhem dvou let nastdali potebn penze, kter pedtm na prvn stavbu Nrodnho divadla stdali ticet let. Pak to lo velmi rychle; na tom je vidt, e u tenkrt esk nrod fungoval pi katastrofch skvle. voje na Nov scn, protoe ta se te pln otevela, tak trochu tm utrhla od Nrodnho divadla a je pirozenm prostorem, kam chod mlad lid. Prost si ho nachzej, jsou schopni si ho zskat, ile o tom spolu komunikuj. Svj vliv tu jist m i kavrna Nov scny a prosted, kter se tam dky n podailo vytvoit. Myslm, e se nm povedlo Novou scnu otevt otevt vlastn pro mlad. Hodn pr tak vyuvte alternativn zdroje energie? Je to jedna z vc, na kter jsme fakt hrd, protoe jsme v tomto smyslu vlastn ldi na poli veejnch instituc. A nejde jen o solrn panely, kter funguj na Nov scn co mimochodem vzniklo tak, e kolega Mirek Rika neml penze na izolaci stechy, a tak ho napadlo, e ji udl formou fotovoltaiky, take izolace zrove pin alternativn energii Mnohdy to cel spov vlastn v jednom lovku z tiscihlavho Nrodnho divadla, kter se prost rozhodne do t instituce investovat veker svj um, kreativitu a inovativnost. Tm, kdo u ns vechny tyhle novinky thne, je zmnn kolega Rika. Zmodernizovali jsme vechny kotelny, sname se pod etit energi, vechny nouzov rovky v divadle jsou typov nejspornj. A dlme dokonce i takov takaice, jako e odnmme teplo z divk, kte pijdou do slu: rekuperujeme ho a potom poutme do vzduchotechniky, take jm vlastn topme. ili odehrvaj se tady neuviteln vci, o kterch vy ani nevte: koupte si lstek, a my z vs jet odebereme teplo! Nebo teba te mme koncentraci kyslinku uhliitho v hlediti a a v okamiku, kdy doshne uritho stupn, zapnme vzduchotechniku; dv to nen zapoteb. No, a to tady vechno vyml Mirek Rika; u jsme za tyto progresivn projekty schytali mnostv rznch cen. Faktem je, e se nm podailo bhem t, ty let snit energetickou nronost divadla a vech jeho prostor dky sporm o ticet, o tyicet procent. Ale poskldan to je z drobnch zleitost; netkv to v tom, e bychom vem kali, e musej zhasnat. Jde o to, co nejdetailnji promyslet systm energetiky v celm divadle a nen to jen Nrodn, ale i Stavovsk divadlo a Anensk arel, kter obvme. Trnujete nkdy evakuaci? Co jsem tady, tak jsme netrnovali. Ale mme tu pedpisy, kter jsou tak tlust, e ani j jako hlavn velitel vech pornch hldek jsem je nikdy nepeetl do konce (smch) Ne, vn: j myslm, e Nrodn divadlo m v sob pes generace zakdovanou obrovskou obavu z poru, co tady eme velmi intenzivn. Uvedu pklad: zkaz kouen, kter se v tto budov vydal nkdy ped tymi lety, paradoxn zpsobil velk rizika monho poru, protoe do t doby, kdy se kouilo, tak byly vude popelnky a kuci tpali cigarety do nich. Od t doby, co se to zakzalo, tak se kou tajn, e. Take nae porn hldky jsou neobyejn nervzn, protoe nachz vajgly na rznch mstech po budov a maj hrzu z toho, e jednoho dne njak kuk tpne svoji cigaretu nkde, kde neml Take zvauji, e kouen zase povolm, abychom jaksi omezili porn rizika. Mimochodem, dky tomu, e divadlo shoelo, postavilo se potom v daleko lep podob tedy ne v architektonickch, ale pedevm v divadelnch aspektech. Architekt Josef Ztek pece Vyvj se podle Vaeho nzoru programov skladba Nrodn divadla progresivn? To je hezk, sugestivn otzka, ve kter je skryto, e se progresivn nevyvj J si myslm, e je poteba se na to podvat z nkolika hl pohledu Jedna vc je to, co se odehrv na jeviti, co je zleitost programace. Zde jsem skuten pesvden o tom, e na vech tech scnch se v tuto chvli odehrvaj kusy, kter skuten pat do ranku souasnho divadla, opery, baletu. U Nrod-

nho divadla jakoto historick budovy vichni pirozen ct urit limity, kam a mohou v estetice jt. Samozejm jsou v tomto ohledu daleko svobodnj na Nov scn, ne si mohou dovolit tady. Ale jsem tm a troku alergick na to, kdy nm nkdo vyprv, e jsme zkostnatl a zkonzervativnl. Jsem pesvden o tom, e fakt ne. Protoe kdybych se ml pokusit najt inscenace, kter mi pipadaj jakby star, tak jich bude pr: z repertoru padesti kousk, kter hrajeme, si myslm, e pjde o njakch pt, est. To, e se divadlo nkdy povede, a nkdy se nepovede, jej jin vc. Ale myslm si, e ambice naich umleckch f jsou skuten ambicemi dlat vrcholn souasn kumt.
Zpracoval Ji Majer

Foto Ji Majer

19

Z RDM 35. Valn shromdn RDM pijalo dva nov lensk spolky, do roku 2012 jich vykro 103
Delegti a delegtky podzimnho, v poad ji 35. Valnho shromdn RDM toti odhlasovali pijet sdruen Hnut ebk a PermaLot.

Na seznam lenskch sdruen esk rady dt a mldee (RDM) tak pibyly 10. listopadu 2011 dal dv poloky; tetho adepta Harmonic World o. s. pak nasmrovali k pijmac procedue (krajsk) Rady dt a mldee hl. m. Prahy. Valn shromdn tak schvlilo krtkodob priority RDM a rozpoet na rok 2012 a odsouhlasilo lensk pspvky ve stvajc vi. Ptomn vnovali pozornost t informacm o novele zkona o dobrovoln slub a vvoji kolem prvn pravy zdann hazardu.

kraji zatm nevznikla. Oba spolky se do RDM hlsily u na jae a pmmi leny RDM se te staly prakticky proto, e ve svm kraji nemly k esk rad regionln alternativu. Hnut ebk je neziskov organizace o necelch 50 lenech (vichni ve vku do 26 let) a v jejich aktivitch dominuje zitkov pedagogika, obdobn jako teba u znm Przdninov koly Lipnice. Poslnm dvacetilennho (z toho je 16 dt) PermaLotu je obnovit udritelnost na venkov; praktickmi pklady mohou bt prodn stavitelstv, permakultura i lesn kola pro dti. Pipoteme-li k 102 stvajcm lenm RDM zmnn dva nov pijat a odeteme sdruen T. O. Lvata, je podalo o ukonen svho lenstv k 1. 1. 2012, dojdeme k slu 103.

Foto Ji Majer

Co ns ek
Ke krtkodobm prioritm RDM nle vedle Operanho programu Vzdlvn pro konkurenceschopnost, Kl pro ivot, Strukturovanho dialogu mldee, Bambiridy 2012 a zmny designu zpravodajskho serveru Adam nap. i pozornost vnovan zkonu o dobrovolnictv. RDM se dlouhodob stav proti jeho nynjmu znn; pokld za diskriminujc, e toto zapovd dobrovolnictv na lenskm principu. V zsad jde o to, e zkon neuznv dobrovolnou prci, vykonvanou lenem sdruen ve prospch svho spolku co pedem vyazuje z boje o spoleensk uznn a ppadn bene-

V obou ppadech dali pedstavenstvu jasn najevo podporu v jeho postoji.

Hnut ebk a PermaLot


Zmnn dva pijat novci, tedy Hnut ebk i PermaLot, vyvjej innost na Olomoucku. Maj tedy regionln psobnost, a podle precedent z poslednch let by tud o jejich pijet mla rozhodovat mstn pslun krajsk rada dt a mldee. Jene ta v Olomouckm

20

fity nepehledn zstupy tch, kte se v rozlinch mldenickch spolcch zdarma a ve svm volnm ase vnuj mimokoln vchov dt Pedseda RDM Ale Sedlek vysvtlil, e vcn zmr legislativn novinky pedpokld, e zkon bude tvoen temi stmi, z nich tet opt fakticky zapovd lensk princip dobrovolnictv. O akreditaci mohou podat subjekty, kter vyslaj dobrovolnky do dalch organizac (pijmajcch). Akreditaci tedy vyhovte, pokud si budete dobrovolnky vzjemn prohazovat, poukzal na sporn bod Ale Sedlek. Pedstavenstvo RDM nem podle nj nic proti tzv. dobrovolnickm centrm, favorizovanm novou pravou jako msta vhodn pro kolen a nasmrovn adept dobrovolnictv. Ale nelze se pi tom soustedit vlun na tato centra a zcela opomjet dal monosti, mn pedseda RDM. Pokud jde o zdann hazardu, podle informac prvnho mstopedsedy RDM Jana Cieslara prava schvlen snmovnou pedznamenv, e obce dostanou o tetinu mn z vnosu z hazardn dan ne pedpokldal pvodn vld-

Ze sdruen
n nvrh. Tato tetina zstane k rozdlen pmo hazardnm spolenostem. Podle nzoru Pedstavenstva RDM je miziv ance, e by dtskm sdruenm snad mohly pipadnout njak finann prostedky uren na veejn prospn aktivity v ppad, e o dalm osudu povinnch odvod z hazardnch pjm budou rozhodovat samy loterijn spolenosti. Ve snmovn maj ale zjevn jin pohled na vc. Delegti 35. VS RDM pijali stanovisko, kter odr podporu pvodnmu, vldnmu nvrhu zkona. Ten uvaoval o perozdlen zmnnch hazardnch pjm sttem a obcemi, le u poslanc neobstl. Dle posloupnosti legislativnho procesu nyn pro RDM pedstavuje nadji na eventuln obrat k lepmu Sent.

Dal projekty RDM


Z projekt RDM se na VS hovoilo napklad o kartch Euro26, pedstavujcch pro sdruen dal z benefit lenstv v esk rad. Jde o monost, e by sdruen zskala levn lensk, resp. slevov karty pro sv leny. Projekt 72 hodin ruku na to je zase zamen na dobrovolnictv; bude realizovn v jnu 2012. Aktuln zprvy z oblasti zahraninch aktivit RDM pednesl Jan Husk; vyplynulo z nich, e esk rada se stala plnoprvnm lenem platformy nrodnch rad mldee BBC+ v rmci Evropskho fra mldee. RDM se rovn sna rozbhnout v R program mldenickho delegta v OSN. Zaznly tak obrn informace o projektu Kecejme do toho Strukturovan dialog mldee a Ji Let ptomn seznmil s finlnmi aktivitami pionrskho projektu Umakni dtmi. Jednn 35. Valnho shromdn RDM bylo dln a vcn. Pedseda RDM v jeho vodu podkoval Krajskmu adu Stedoeskho kraje za monost bezplatnho vyuit zasedac mstnosti v jeho sdle na praskm Smchov a Stedoesk krajsk organizaci Pionra za zprostedkovn tto monosti.
Ji Majer

Jednou vtou z RDM


Zhruba est stovek pevn mladch lid se v rozmez od 16. do 20. listopadu vypravilo do Hradce Krlov na jubilejn, v poad ji 20. ronk Celosttn vzjemn vmny zkuenost (CVVZ). Tradin sebevzdlvac akce, uren zejmna dobrovolnkm pracujcm s dtmi, se konala pod mottem Kapky, potoky, eky... ...utvej svty. Na akci prezentovala svoji innost mj. tak RDM, zasteujc vce ne sto sdruen pracujcch dtmi a mlde. Kterm tmatm se m projekt RDM Kecejme do toho vnovat v tomto kolnm roce? Mete to ovlivnit i vy hlasovnm v anket na strnkch projektu www.kecejmedotoho.cz (nahoe v pravm sloupci). Na zklad vsledk budou vybrny ti okruhy, na n se projekt dle zam. ite prosm tuto informaci uvnit svch sdruen. Prestin akce RDM tradin Bambirida se v ptm roce kon od 24. do 27. kvtna 2012. Pedstavenstvo RDM schvlilo tato bambiridn msta: esk Budjovice, esk Tn, Cheb, Chomutov, Chrudim, Ivanice, Jihlava, Liberec, Nchod, Ostrava s pobokami Bohumn a Tinec, Plze, Praha, Rychnov nad Knnou, Vlaim, Zbeh a Zln. Motto trnctho ronku celosttn pehldky programov npln dtskch a mldenickch sdruen a center volnho asu zn Naden i zkuenost. Chebsk muzeum (Egerland-Museum) hled pro rok 2012 eskho projektovho partnera jako nap. centrum mldee nebo kteroukoliv jinou mldenickou organizaci k realizaci esko-nmeckch setkn. esko-nmeck skupina mladch lid by se v rmci projektu mla zabvat portrty z umleck galerie i vlastn tvorbou, vmnou zkuenost a dovednost. Na programu bude tak odbourvn jazykov bariry pomoc jazykov animace. Bli informace a kontakt naleznete na adrese: www.tandem-info.net/partner/kontakt_nahled. php?id=139

Foto Ji Majer (nahoe), archiv projektu Kecejme do toho a archiv Chrudimsk Bambiridy

21

Ze sdruen Pprava handicapovan mldee na budouc povoln


Spoleenstv harmonie tla a ducha (SHTD) peuje ji 19 let o volnoasov aktivity zdravotn a sociln handicapovanch dt a mldee a zaleuje je do vtinov spolenosti jejich zdravch vrstevnk.

Foto archiv SHDT

Krom klasickho obsahu klubovch, vkendovch a pobytovch innost jim SHTD nabz speciln podprn zdravotn, psychosociln a regeneran program. Nemn dleitou soust jejich sprvnho vvoje je i pprava na budouc povoln, kter odpovd jejich zdravotnm, tlesnm a duevnm, schopnostem a v dosplosti jim umouje uplatnn na trhu prce. Proto jsme se v roce 2011 zamili na neformln vzdlvn pedevm epileptik, hydrocefalik, dospvajc mldee z dtskch domov a kloknk i dalch handicapovanch mladch lid, kter jim umon zskat potebn znalosti, dovednosti a zkuenosti pro prci rehabilitanho pracovnka s postienmi dtmi a mlde.

N projekt byl schvlen eskou nrodn agenturou Mlde v rmci programu EU Mlde v akci a pijat k realizaci a finann podpoe. Projektu se zastnilo zhruba 25 handicapovanch zjemc, kte maj v rmci aktivit SHTD dlouhodob zkuenosti (poznan na vlastnm tle) s vznamem regenerace, rekondice a rehabilitace pro jejich ivot. O to lpe mohou pedvat zskan znalosti a dovednosti ostatnm. kolen probhalo ve tech praktickoteoretickch blocch o velikononch przdninch, o jednom z kvtnovch vkend a na dlouhodobch ozdravnch pobytech bhem letnch przdnin. astnci pracovali s cca 150 dtmi a mlde irokho spektra chronickch onemocnn a psychosocilnch handicap.

V teoretick sti se seznmili s definicemi zdrav a salutogeneze, rozdly mezi rekondic, regenerac a rehabilitac, dennm reimem nemocnho, zkladnmi terapeutickmi metodami, zsadami zaten organizmu a odpoinku, prvnmi a bezpenostnmi aspekty prce apod. Hlavn draz byl kladen na zdokonalovn praktickch dovednost, nejinnjch forem terapie, jako jsou mase, zdravotn tlesn vchova, mase lvovmi kameny, plavn a vodn procedury, saunovn, ergoterapie, arteterapie, muzikoterapie, psychohrtky aj., kter inn odstrauj metabolity z organizmu zatenho dlouhodobm podvnm lk a maj vestrann ozdravn vznam. Soust projektu byl kurz prvn pomoci s teori i praktickm ncvikem pod dohledem lkae. V pmm kontaktu s dtmi si astnci uvdomili i a nronost tto prce, svoje klady a zpory. Zskali potebn zklad pro dal profesn vyuit. SHTD bude pokraovat v pprav handicapovanch na budouc povoln, zam se na innosti asistenn sluby pro dti a mlde. Vem, kte se na pprav podleli, astnkm, dtem, pednejcm, organiztorm, esk nrodn agentue Mlde a esk rad dt a mldee SHTD upmn dkuje.

22

Vladimr Blek pedseda Spoleenstv harmonie tla a ducha

Ze sdruen Jak strvit jarn przdniny? Na lych!


Druh polovina roku se nm nezadriteln zan nachylovat ke svmu konci a s pchodem zimnho obdob opt pijde i as pomlet na vbr zimnch tbor pro dti.
Druh polovina roku se nm nezadriteln zan nachylovat ke svmu konci a s pchodem zimnho obdob opt pijde i as pomlet na vbr zimnch tbor pro dti. Tedy alespo pro ty z vs, kte chtj mt na vbr ze irok nabdky kvalitnch zimnch tbor od zkuench provozovatel. Rozvrh termn jarnch przdnin uruje kadoron ministerstvo kolstv pro jednotliv okresy cel esk republiky. Prask dti si tentokrt uij svj jarn tden volna ji v noru. Pesn termny jarnch przdnin pro rok 2012 najdete na webu www.zimnitabory.cz , co je server specializovan prv na zimn tbory. Obansk sdruen Dti bez hranic, kter je jednm z tradinch poadatel zimnch tbor, prv otevelo svou horkou nabdku zimnch lyaskch (a snowboardovch) tbor pro jarn przdniny 2012. V nabdce najdete celkem ti turnusy tuzemskch lyaskch tbor a dva turnusy alpsk. Tuzemsk lyask tbory budou opt, stejn jako v losk sezon, probhat v lyaskm centru Velk pa v Krkonoch (oblast Pec pod Snkou), kde budou dti ubytovny v tulnm horskm penzionu cca 100 m od sjezdovek. Pro alpsk turnusy pak letos sdruen vybralo penzion v ndhernm horskm stedisku Histerstoder. Losk tbor v Alpch jsme mli v pomrn luxusnm penzionu lecm na Dachsteinskm masivu. Tentokrt jsme ale vybrali jinou lokalitu, protoe nechceme rodie dt pli finann zatovat. Tbor v Alpch od sdruen Dti bez hranic tentokrt vyjde rodiny cirka o dva tisce korun levnji, ne tomu bylo v losk sezon, a to pi zachovn vekerho komfortu a vybavenosti objektu i celho stediska. A vm, e to rodinn rozpoty zejmna v letonm nejistm roce ocen, vysvtlil nm zmnu lokality pedseda sdruen Josef Valter. Otzkou, kter mon nkomu vytane na mysli v souvislosti s lyaskmi tbory, je jejich programov npl. Samozejm, d se pedpokldat, e se na takovch tborech lyuje, ale jezd si dti jen tak pro zbavu po svahu, nebo se tak nco nau? Samozejm nenechme dti iveln brzdit sjezdovky, ale jedn se o tdenn kontinuln vuku lyovn. Nai instruktoi jsou zkuen a kadoron absolvuj krom kolen v bezpenosti a prvn pomoci i dleit kolen metodiky vuky lyovn, k o programu Josef Valter. Nae sdruen ovem tak db na zajitn maximlnho bezpe dt na sjezdovkch. Poaduje proto vdy profesionlnm servisem sezen lye, bezpodmnen pouvn lyask helmy a reflexn vesty pro men dti. I z toho je patrn, e Dti bez hranic jsou odpovdnm provozovatelem tbor a rodie mu mohou sv dti svit s klidnm srdcem. Detailn informace o nabdce zimnch lyaskch tbor (nkdy t nazvanch jarn tbory) najdete na webovch strnkch www.detibezhranic.cz, ppadn na specializovanm internetovm serveru www.zimnitabory.cz . A jak to vlastn vypad s aktuln obsazenost zimnch tbor? Dti bez hranic maj v souasn dob ji nkolik destek mst obsazench, a to na esk i zahranin tbory. Nabdka ale byla otevena teprve ped pr dny, je tedy jet dostatek volnch mst. Kadoron vak bv vtina zimnch tbor ji v prosinci obsazena, take u je opravdu nejvy as zimn tbor hledat a pihlsit se.
Foto Dominik David

Nabdka zimnch tbor je velmi pestr. Doufejme, e i zima bude stejn tdr a nebude etit snhovou nadlkou, kter je pro skvl zimn tbor nepostradateln.
Petra Valterov, Dti bez hranic

Ztien v adventnm ase, radostn proit svtk vnonch a ve dobr v nadchzejcm roce 2012 Vm peje redakce asopisu Archa

23

Fotogalerie Archy

Foto Dominik David